Imeds.pl

Prostavasin 60 60 Mcg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Prostavasin 60, 60 pg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Alprostadilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Prostavasin 60 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Prostavasin 60

3.    Jak stosować lek Prostavasin 60

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Prostavasin 60

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Prostavasin 60 i w jakim celu się go stosuje

1 ampułka leku Prostavasin 60 zawiera 60 mikrogramów alprostadylu, związku identycznego z substancją wytwarzaną przez organizm, nazywaną prostaglandyną Ej (PGEi). Alprostadyl rozkurcza tętnice i zwieracze przedwłośniczkowe (okrężne komórki mięśniowe zamykające naczynia włosowate), zwiększając w ten sposób przepływ krwi. Alprostadyl hamuje aktywację płytek krwi (krwinek uczestniczących w krzepnięciu).

Alprostadyl poprawia metabolizm komórkowy dzięki zwiększeniu dostarczania i wykorzystania tlenu i glukozy w niedokrwionych tkankach.

Lek hamuje aktywację granulocytów obojętnochłonnych (rodzaj białych krwinek uczestniczących w procesie zapalnym) i dzięki temu zmniejsza uwalnianie toksycznych metabolitów. W ten sposób zmniejsza uszkodzenie tkanek w procesach zapalnych oraz prawdopodobnie w niedokrwieniu.

Wskazania do stosowania leku:

• stadium III przewlekłej choroby zarostowej tętnic obwodowych (wg klasyfikacji Fontaine’a) u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do rewaskularyzacji, lub u których rewaskularyzacja zakończyła się niepowodzeniem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Prostavasin 60 Kiedy nie stosować leku Prostavasin 60:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca (III i IV klasa wg NYHA);

•    jeśli u pacjenta występuje arytmia wpływająca na hemodynamikę (czynność mechaniczną serca);

•    jeśli u pacjenta występuje niestabilna choroba niedokrwienna serca;

•    jeśli u pacjenta występuje zwężenie i (lub) niedomykalność zastawki mitralnej i (lub) aortalnej;

•    przez okres 6 miesięcy po przebytym zawale mięśnia sercowego;

•    jeśli u pacjenta występuje ostry obrzęk płuc (lub występował w przeszłości u osób z niewydolnością serca);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc lub żylno-okluzyjna choroba płuc;

•    jeśli u pacjenta występują rozsiane nacieki w płucach;

•    jeśli u pacjenta występuje skłonność do krwawień (np.: u osób ze współistniejącą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy);

•    w ciąży i w okresie karmienia piersią;

•    jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy pacjent przebył udar naczyniowy mózgu;

•    jeśli u pacjenta występuje ciężkie niedociśnienie;

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek (skąpomocz, bezmocz);

•    jeśli u pacjenta występują objawy ostrego zaburzenia czynności wątroby (zwiększone aktywności aminotransferaz lub GGTP) lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby (obecnie lub w przeszłości);

•    jeśli u pacjenta występują ogólne przeciwwskazania do podawania infuzji (takie jak: zastoinowa niewydolność serca, obrzęk płuc lub mózgu i nadmierne gromadzenie się płynów w organizmie).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Prostavasin 60 należy to omówić z lekarzem lub pielęgniarką. Lek Prostavasin 60 powinien być podawany wyłącznie przez lekarzy doświadczonych w leczeniu pacjentów z chorobami zarostowymi tętnic obwodowych, w ośrodkach stosujących odpowiednie metody ciągłego monitorowania czynności układu sercowo-naczyniowego oraz dysponujących odpowiednim wyposażeniem.

Podczas każdego wlewu pacjenci otrzymujący lek Prostavasin 60 muszą pozostawać pod ścisłym nadzorem. Należy monitorować wydolność układu krążenia (w tym: ciśnienie tętnicze i częstość akcji serca, bilans płynów).

Po zakończonym leczeniu, przed wypisaniem pacjenta ze szpitala, lekarz potwierdzi wydolność układu sercowo-naczyniowego.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, lekarz zaleci szczegółową kontrolę czynności nerek i układu krążenia (np.: bilans płynów, testy wydolności nerek).

Leku Prostavasin 60 nie należy podawać w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus).

Leku nie wolno stosować u kobiet, które planują zajść w ciążę, a kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Prostavasin 60 u dzieci i młodzieży ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie wiekowej .

Lek Prostavasin 60 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Prostavasin 60 może nasilić działanie leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi, w tym także stosowanych w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Lek może być podawany równocześnie z lekami obniżającymi ciśnienie krwi, jedynie pod kontrolą ciśnienia tętniczego.

Równoczesne stosowanie leku Prostavasin 60 i leków przeciwzakrzepowych lub hamujących agregację płytek może zwiększyć skłonność do krwawień.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Prostavasin 60 bezwzględnie nie wolno stosować w przypadku planowania ciąży, w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży w okresie stosowania leku Prostavasin 60.

Na podstawie wyników badań nieklinicznych nie przypuszcza się, aby alprostadyl w zalecanych dawkach wpływał na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Prostavasin 60 może umiarkowanie ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Prostavasin 60

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie u dorosłych:

Lek Prostavasin 60 jest podawany przez personel medyczny w postaci infuzji dożylnej raz na dobę, przez okres 2 godzin. Bezpośrednio przed podaniem, lek zostanie przygotowany przez rozpuszczenie zawartości 1 ampułki leku Prostavasin 60 w 50-250 ml 0,9% roztworu chlorku sodu.

Czas trwania leczenia

Lekarz zaleci, jak długo należy przyjmować lek Prostavasin 60.

Po 3 tygodniach stosowania leku Prostavasin 60 lekarz oceni skuteczność leczenia. Jeżeli w tym czasie nie uzyska się korzystnego efektu leczniczego, lekarz zadecyduje o przerwaniu dalszego podawania leku. Całkowity czas stosowania leku nie powinien być dłuższy niż 4 tygodnie.

Stosowanie leku Prostavasin 60 u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) niewydolnością układu sercowo naczyniowego

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny > 1,5 mg/dl) lekarz zadecyduje o odpowiednim zmniejszeniu dawki na początku leczenia, a następnie w zależności od przebiegu leczenia, o jej zwiększeniu w ciągu 2-3 dni do dawek zalecanych u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

U pacjentów z niewydolnością nerek, a także u pacjentów z niewydolnością układu sercowo-naczyniowego, lekarz zadecyduje o zmniejszeniu objętości roztworu, który ma być podany pacjentowi przez ograniczenie objętości płynów podawanych łącznie z lekiem do 50-100 ml/dobę, oraz o podawaniu roztworu leku dożylnie za pomocą pompy infuzyjnej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Prostavasin 60

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Po przedawkowaniu alprostadylu może dojść do spadku ciśnienia tętniczego krwi z przyśpieszeniem akcji serca oraz do omdlenia z bladością powłok, nasilonego pocenia, nudności i wymiotów. Miejscowo może wystąpić ból, obrzęk i zaczerwienie wzdłuż przebiegu żyły, do której podano lek we wlewie.

W razie wystąpienia objawów wskazujących na przedawkowanie alprostadylu, lekarz natychmiast zmniejszy prędkość podawania leku lub zdecyduje o przerwaniu wlewu oraz zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Prostavasin 60

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas leczenia alprostadylem mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (występuje u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    ból głowy

-    zaczerwienienie

-    obrzęk

-    nagłe zaczerwienienie twarzy z uderzeniami gorąca

-    ból

-    po podaniu dotętniczym: uczucie ciepła, wrażenie opuchnięcia, miejscowy obrzęk, parestezje

Niezbyt często (występuje u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

-    zmniejszenie ciśnienia skurczowego krwi

-    tachykardia (szybka akcja serca)

-    dusznica bolesna

-    reakcje żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty)

-    zwiększenie perystaltyki przewodu pokarmowego (biegunka, nudności, wymioty)

-    reakcje alergiczne (nadwrażliwość skórna np.: wysypka, uczucie bólu w stawach, reakcje gorączkowe, nasilone pocenie, dreszcze)

-    po podaniu dożylnym: uczucie ciepła, wrażenie opuchnięcia, miejscowy obrzęk, parestezje

Rzadko (występuje u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi)

-    leukopenia lub leukocytoza (zmniejszenie lub zwiększenie liczby leukocytów we krwi)

-    stany splątania

-    drgawki pochodzenia mózgowego

-    arytmia

-    dwukomorowa niewydolność serca

-    obrzęk płuc

-    zaburzenia aktywności enzymów wątrobowych

Bardzo rzadko (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów:

-    reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    udar naczyniowy mózgu

-    zawał mięśnia sercowego

-    duszność

-    zapalenie żyły w miej scu podania

-    zakrzepica w miejscu umieszczenia końcówki cewnika dożylnego

-    miejscowe krwawienie

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Prostavasin 60

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze do 25oC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że ampułka jest uszkodzona. W przypadku uszkodzenia ampułki zawartość ulega zawilgoceniu, tworząc zbitą, wilgotną masę i zmniejszając swą objętość. W tym przypadku lek nie nadaje się do użytku!

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Prostavasin 60

-    Substancją czynną leku jest alprostadyl. 1 ampułka (49,5 mg proszku) zawiera 60 mikrogramów alprostadylu

-    Pozostałe składniki to: Alfadeks (a-cyklodekstryna), laktoza bezwodna

Jak wygląda lek Prostavasin 60 i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 10 ampułek z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku.

Każda ampułka zawiera biały proszek, tworzący zbitą warstwę o grubości około 3 mm. Warstwa ta może być pokruszona i (lub) popękana, co nie wpływa na jakość leku.

Podmiot odpowiedzialny:

UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 40789 Monheim Niemcy

Wytwórca:

Aesica Pharmaceuticals GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 40789 Monheim Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

VEDIM Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa tel.: + 48 22 696 99 20

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego

Praktyczne informacje dla personelu medycznego dotyczące przygotowywania i postępowania z lekiem

Roztwór należy przygotowywać bezpośrednio przed podaniem.

Ampułki są fabrycznie nadpiłowane (poniżej niebieskiego punktu) i nie wymagają dodatkowego piłowania. Ampułki należy otwierać w zwykły sposób.

Przygotowanie roztworu i sposób podawania

Należy rozpuścić zawartość 1 ampułki produktu Prostavasin 60 (60 pg alprostadylu) w 50-250 ml 0,9% roztworu chlorku sodu i podawać powstały w ten sposób roztwór w infuzji dożylnej raz na dobę, przez okres 2 godzin.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny > 1,5 mg/dl) leczenie należy rozpoczynać od podawania 20 pg alprostadylu w dwugodzinnej infuzji dożylnej. Dawkę 20 pg alprostadylu podawać dwa razy na dobę. W zależności od obrazu klinicznego, dawkę produktu można zwiększyć w ciągu 2-3 dni do dawek zalecanych u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

U pacjentów z niewydolnością nerek, a także u pacjentów z niewydolnością układu sercowo-naczyniowego, należy zmniejszyć objętość wlewu przez ograniczenie objętości płynów podawanych łącznie z produktem Prostavasin 60 do 50-100 ml/dobę, a roztwór produktu podawać dożylnie za pomocą pompy infuzyjnej.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

6