+ iMeds.pl

Prostavasin 60 60 mcgUlotka Prostavasin 60

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Prostavasin 60, 60 pg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Alprostadilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Prostavasin 60 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Prostavasin 60

3.    Jak stosować lek Prostavasin 60

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Prostavasin 60

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Prostavasin 60 i w jakim celu się go stosuje

1 ampułka leku Prostavasin 60 zawiera 60 mikrogramów alprostadylu, związku identycznego z substancją wytwarzaną przez organizm, nazywaną prostaglandyną E1 (PGE1). Alprostadyl rozkurcza tętnice i zwieracze przedwłośniczkowe (okrężne komórki mięśniowe zamykające naczynia włosowate), zwiększając w ten sposób przepływ krwi. Alprostadyl hamuje aktywację płytek krwi (krwinek uczestniczących w krzepnięciu).

Alprostadyl poprawia metabolizm komórkowy dzięki zwiększeniu dostarczania i wykorzystania tlenu i glukozy w niedokrwionych tkankach.

Lek hamuje aktywację granulocytów obojętnochłonnych (rodzaj białych krwinek uczestniczących w procesie zapalnym) i dzięki temu zmniejsza uwalnianie toksycznych metabolitów. W ten sposób zmniejsza uszkodzenie tkanek w procesach zapalnych oraz prawdopodobnie w niedokrwieniu.

Wskazania do stosowania leku:

• stadium III przewlekłej choroby zarostowej tętnic obwodowych (wg klasyfikacji Fontaine’a) u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do rewaskularyzacji, lub u których rewaskularyzacja zakończyła się niepowodzeniem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Prostavasin 60 Kiedy nie stosować leku Prostavasin 60:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca (III i IV klasa wg NYHA);

•    jeśli u pacjenta występuje arytmia wpływająca na hemodynamikę (czynność mechaniczną serca);

•    jeśli u pacjenta występuje niestabilna choroba niedokrwienna serca;

•    jeśli u pacjenta występuje zwężenie i (lub) niedomykalność zastawki mitralnej i (lub) aortalnej;

•    przez okres 6 miesięcy po przebytym zawale mięśnia sercowego;

•    jeśli u pacjenta występuje ostry obrzęk płuc (lub występował w przeszłości u osób z niewydolnością serca);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc lub żylno-okluzyjna choroba płuc;

•    jeśli u pacjenta występują rozsiane nacieki w płucach;

•    jeśli u pacjenta występuje skłonność do krwawień (np.: u osób ze współistniejącą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy);

•    w ciąży i w okresie karmienia piersią;

•    jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy pacjent przebył udar naczyniowy mózgu;

•    jeśli u pacjenta występuje ciężkie niedociśnienie;

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek (skąpomocz, bezmocz);

•    jeśli u pacjenta występują objawy ostrego zaburzenia czynności wątroby (zwiększone aktywności aminotransferaz lub GGTP) lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby (obecnie lub w przeszłości);

•    jeśli u pacjenta występują ogólne przeciwwskazania do podawania infuzji (takie jak: zastoinowa niewydolność serca, obrzęk płuc lub mózgu i nadmierne gromadzenie się płynów w organizmie).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Prostavasin 60 należy to omówić z lekarzem lub pielęgniarką. Lek Prostavasin 60 powinien być podawany wyłącznie przez lekarzy doświadczonych w leczeniu pacjentów z chorobami zarostowymi tętnic obwodowych, w ośrodkach stosujących odpowiednie metody ciągłego monitorowania czynności układu sercowo-naczyniowego oraz dysponujących odpowiednim wyposażeniem.

Podczas każdego wlewu pacjenci otrzymujący lek Prostavasin 60 muszą pozostawać pod ścisłym nadzorem. Należy monitorować wydolność układu krążenia (w tym: ciśnienie tętnicze i częstość akcji serca, bilans płynów).

Po zakończonym leczeniu, przed wypisaniem pacjenta ze szpitala, lekarz potwierdzi wydolność układu sercowo-naczyniowego.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, lekarz zaleci szczegółową kontrolę czynności nerek i układu krążenia (np.: bilans płynów, testy wydolności nerek).

Leku Prostavasin 60 nie należy podawać w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus).

Leku nie wolno stosować u kobiet, które planują zajść w ciążę, a kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Prostavasin 60 u dzieci i młodzieży ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie wiekowej .

Lek Prostavasin 60 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Prostavasin 60 może nasilić działanie leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi, w tym także stosowanych w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Lek może być podawany równocześnie z lekami obniżającymi ciśnienie krwi, jedynie pod kontrolą ciśnienia tętniczego.

Równoczesne stosowanie leku Prostavasin 60 i leków przeciwzakrzepowych lub hamujących agregację płytek może zwiększyć skłonność do krwawień.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Prostavasin 60 bezwzględnie nie wolno stosować w przypadku planowania ciąży, w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży w okresie stosowania leku Prostavasin 60.

Na podstawie wyników badań nieklinicznych nie przypuszcza się, aby alprostadyl w zalecanych dawkach wpływał na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Prostavasin 60 może umiarkowanie ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Prostavasin 60

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie u dorosłych:

Lek Prostavasin 60 jest podawany przez personel medyczny w postaci infuzji dożylnej raz na dobę, przez okres 2 godzin. Bezpośrednio przed podaniem, lek zostanie przygotowany przez rozpuszczenie zawartości 1 ampułki leku Prostavasin 60 w 50-250 ml 0,9% roztworu chlorku sodu.

Czas trwania leczenia

Lekarz zaleci, jak długo należy przyjmować lek Prostavasin 60.

Po 3 tygodniach stosowania leku Prostavasin 60 lekarz oceni skuteczność leczenia. Jeżeli w tym czasie nie uzyska się korzystnego efektu leczniczego, lekarz zadecyduje o przerwaniu dalszego podawania leku. Całkowity czas stosowania leku nie powinien być dłuższy niż 4 tygodnie.

Stosowanie leku Prostavasin 60 u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) niewydolnością układu sercowo naczyniowego

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny > 1,5 mg/dl) lekarz zadecyduje o odpowiednim zmniejszeniu dawki na początku leczenia, a następnie w zależności od przebiegu leczenia, o jej zwiększeniu w ciągu 2-3 dni do dawek zalecanych u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

U pacjentów z niewydolnością nerek, a także u pacjentów z niewydolnością układu sercowo-naczyniowego, lekarz zadecyduje o zmniejszeniu objętości roztworu, który ma być podany pacjentowi przez ograniczenie objętości płynów podawanych łącznie z lekiem do 50-100 ml/dobę, oraz o podawaniu roztworu leku dożylnie za pomocą pompy infuzyjnej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Prostavasin 60

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Po przedawkowaniu alprostadylu może dojść do spadku ciśnienia tętniczego krwi z przyśpieszeniem akcji serca oraz do omdlenia z bladością powłok, nasilonego pocenia, nudności i wymiotów. Miejscowo może wystąpić ból, obrzęk i zaczerwienie wzdłuż przebiegu żyły, do której podano lek we wlewie.

W razie wystąpienia objawów wskazujących na przedawkowanie alprostadylu, lekarz natychmiast zmniejszy prędkość podawania leku lub zdecyduje o przerwaniu wlewu oraz zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Prostavasin 60

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas leczenia alprostadylem mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (występuje u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    ból głowy

-    zaczerwienienie

-    obrzęk

-    nagłe zaczerwienienie twarzy z uderzeniami gorąca

-    ból

-    po podaniu dotętniczym: uczucie ciepła, wrażenie opuchnięcia, miejscowy obrzęk, parestezje

Niezbyt często (występuje u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

-    zmniejszenie ciśnienia skurczowego krwi

-    tachykardia (szybka akcja serca)

-    dusznica bolesna

-    reakcje żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty)

-    zwiększenie perystaltyki przewodu pokarmowego (biegunka, nudności, wymioty)

-    reakcje alergiczne (nadwrażliwość skórna np.: wysypka, uczucie bólu w stawach, reakcje gorączkowe, nasilone pocenie, dreszcze)

-    po podaniu dożylnym: uczucie ciepła, wrażenie opuchnięcia, miejscowy obrzęk, parestezje

Rzadko (występuje u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi)

-    leukopenia lub leukocytoza (zmniejszenie lub zwiększenie liczby leukocytów we krwi)

-    stany splątania

-    drgawki pochodzenia mózgowego

-    arytmia

-    dwukomorowa niewydolność serca

-    obrzęk płuc

-    zaburzenia aktywności enzymów wątrobowych

Bardzo rzadko (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów:

-    reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    udar naczyniowy mózgu

-    zawał mięśnia sercowego

-    duszność

-    zapalenie żyły w miej scu podania

-    zakrzepica w miejscu umieszczenia końcówki cewnika dożylnego

-    miejscowe krwawienie

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Prostavasin 60

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze do 25oC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że ampułka jest uszkodzona. W przypadku uszkodzenia ampułki zawartość ulega zawilgoceniu, tworząc zbitą, wilgotną masę i zmniejszając swą objętość. W tym przypadku lek nie nadaje się do użytku!

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Prostavasin 60

-    Substancją czynną leku jest alprostadyl. 1 ampułka (49,5 mg proszku) zawiera 60 mikrogramów alprostadylu

-    Pozostałe składniki to: Alfadeks (a-cyklodekstryna), laktoza bezwodna

Jak wygląda lek Prostavasin 60 i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 10 ampułek z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku.

Każda ampułka zawiera biały proszek, tworzący zbitą warstwę o grubości około 3 mm. Warstwa ta może być pokruszona i (lub) popękana, co nie wpływa na jakość leku.

Podmiot odpowiedzialny:

UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 40789 Monheim Niemcy

Wytwórca:

Aesica Pharmaceuticals GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 40789 Monheim Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

VEDIM Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa tel.: + 48 22 696 99 20

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego

Praktyczne informacje dla personelu medycznego dotyczące przygotowywania i postępowania z lekiem

Roztwór należy przygotowywać bezpośrednio przed podaniem.

Ampułki są fabrycznie nadpiłowane (poniżej niebieskiego punktu) i nie wymagają dodatkowego piłowania. Ampułki należy otwierać w zwykły sposób.

Przygotowanie roztworu i sposób podawania

Należy rozpuścić zawartość 1 ampułki produktu Prostavasin 60 (60 ^g alprostadylu) w 50-250 ml 0,9% roztworu chlorku sodu i podawać powstały w ten sposób roztwór w infuzji dożylnej raz na dobę, przez okres 2 godzin.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny > 1,5 mg/dl) leczenie należy rozpoczynać od podawania 20 ^g alprostadylu w dwugodzinnej infuzji dożylnej. Dawkę 20 ^g alprostadylu podawać dwa razy na dobę. W zależności od obrazu klinicznego, dawkę produktu można zwiększyć w ciągu 2-3 dni do dawek zalecanych u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

U pacjentów z niewydolnością nerek, a także u pacjentów z niewydolnością układu sercowo-naczyniowego, należy zmniejszyć objętość wlewu przez ograniczenie objętości płynów podawanych łącznie z produktem Prostavasin 60 do 50-100 ml/dobę, a roztwór produktu podawać dożylnie za pomocą pompy infuzyjnej.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

6

Prostavasin 60

Charakterystyka Prostavasin 60

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Prostavasin 60, 60 mikrogramów, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ampułka (49,5 mg proszku) zawiera 60 pg Alprostadilum (alprostadylu) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji. Liofilizowany proszek koloru białego.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Stadium III przewlekłej choroby zarostowej tętnic obwodowych (wg klasyfikacji Fontaine’a) u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do rewaskularyzacji lub u których rewaskularyzacja zakończyła się niepowodzeniem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie u dorosłych

Zgodnie z aktualną wiedzą, produkt Prostavasin 60 podaje się w następujący sposób: należy rozpuścić zawartość 1 ampułki produktu Prostavasin 60 (60 pg alprostadylu) w 50-250 ml 0,9% roztworu chlorku sodu i podawać powstały w ten sposób roztwór w infuzji dożylnej raz na dobę, przez okres 2 godzin.

Roztwory produktu należy przygotowywać bezpośrednio przed podaniem.

Ampułki są fabrycznie nadpiłowane (poniżej niebieskiego punktu) i nie wymagają dodatkowego piłowania. Ampułki należy otwierać w zwykły sposób.

Specjalne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny > 1,5 mg/dl) leczenie należy rozpoczynać od podawania 20 pg alprostadylu w dwugodzinnej infuzji dożylnej. Dawkę 20 pg alprostadylu podawać dwa razy na dobę. W zależności od obrazu klinicznego, dawkę produktu można zwiększyć w ciągu 2-3 dni do dawek zalecanych u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

U pacjentów z niewydolnością nerek, a także u pacjentów z niewydolnością układu sercowo-naczyniowego, należy zmniejszyć objętość wlewu przez ograniczenie objętości płynów podawanych łącznie z produktem Prostavasin 60 do 50-100 ml/dobę, a roztwór produktu podawać dożylnie za pomocą pompy infuzyjnej.

Kobiety w wieku rozrodczym

Alprostadylu nie wolno stosować u kobiet, które mogą zajść w ciążę.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania alprostadylu u pacjentów pediatrycznych.

Czas trwania leczenia

Po 3 tygodniach stosowania produktu Prostavasin 60 należy ocenić skuteczność leczenia. Jeżeli w tym czasie nie uzyska się korzystnego efektu leczniczego, należy zaprzestać dalszego podawania produktu. Całkowity czas stosowania produktu nie powinien być dłuższy niż 4 tygodnie.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Prostavasin 60 jest przeciwwskazany u pacjenta:

•    z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

•    z niewydolnością serca (III i IV klasa wg NYHA);

•    z arytmią wpływaj ącą na hemodynamikę;

•    z niestabilną chorobą niedokrwienną serca;

•    ze zwężeniem i (lub) niedomykalnością zastawki mitralnej i (lub) aortalnej;

•    przez okres 6 miesięcy po przebytym zawale mięśnia sercowego;

•    z ostrym obrzękiem płuc lub u osób z niewydolnością serca, u których w przeszłości wystąpił obrzęk płuc;

•    z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) lub żylno-okluzyjną chorobą płuc;

•    z rozsianymi naciekami w płucach;

•    ze skłonnością do krwawień (np.: u osób ze współistniejącą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy);

•    w ciąży i w okresie karmienia piersią;

•    który w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebył udar naczyniowy mózgu;

•    z ciężkim niedociśnieniem;

•    z niewydolnością nerek (skąpomocz, bezmocz);

•    z objawami ostrego zaburzenia czynności wątroby (zwiększone aktywności aminotransferaz lub GGTP) lub z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (obecnie lub w wywiadzie);

•    z ogólnymi przeciwwskazaniami do podawania infuzji (takimi jak: zastoinowa niewydolność serca, obrzęk płuc lub mózgu i nadmierne gromadzenie się płynów w organizmie).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas każdego wlewu pacjenci leczeni produktem Prostavasin 60 muszą pozostawać pod ścisłym nadzorem. Należy monitorować wydolność układu krążenia (w tym: ciśnienie tętnicze i częstość akcji serca, bilans płynów). W celu uniknięcia przewodnienia, należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w punkcie 4.2.

Po zakończonym leczeniu, przed wypisaniem pacjenta ze szpitala, należy sprawdzić wydolność układu sercowo-naczyniowego.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek leczonych produktem Prostavasin 60 należy szczegółowo kontrolować czynność nerek i układu krążenia (np.: bilans płynów, badania wydolności nerek).

Produkt Prostavasin 60 powinien być podawany wyłącznie przez lekarzy doświadczonych w leczeniu pacjentów z chorobami zarostowymi tętnic obwodowych, w ośrodkach stosujących odpowiednie metody ciągłego monitorowania czynności układu sercowo-naczyniowego oraz

dysponujących odpowiednim wyposażeniem. Alprostadylu nie należy podawać w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus).

Alprostadylu nie wolno stosować u kobiet, które planują zajść w ciążę. Należy poinformować kobiety w wieku rozrodczym o konieczności stosowania skutecznej metody antykoncepcji podczas leczenia alprostadylem.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania alprostadylu u dzieci i młodzieży.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Alprostadyl ma właściwości rozszerzania naczyń. Może nasilić działanie leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi, w tym także stosowanych w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Produkt Prostavasin 60 można stosować równocześnie z lekami obniżającymi ciśnienie krwi jedynie pod kontrolą ciśnienia tętniczego.

Alprostadyl jest in vitro słabym inhibitorem agregacji płytek. Równoczesne stosowanie produktu Prostavasin 60 i leków przeciwzakrzepowych lub hamujących agregację płytek, może zwiększyć skłonność do krwawień.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Prostavasin 60 jest bezwzględnie przeciwwskazany w ciąży, w przypadku planowania ciąży i podczas karmienia piersią (patrz też punkt 4.2, 4.3 i 5.3).

Należy poinformować kobiety w wieku rozrodczym o konieczności stosowania skutecznej metody antykoncepcji podczas leczenia alprostadylem.

Na podstawie wyników badań nieklinicznych nie przypuszcza się, aby alprostadyl w zalecanych dawkach wpływał na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Alprostadyl może powodować obniżenie poziomu ciśnienia skurczowego i stąd wywierać umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy poinformować pacjentów o takiej możliwości i zalecić ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane przedstawiono uwzględniając klasyfikację układów i narządów oraz następujące częstości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1 000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000, w tym pojedyncze przypadki), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas leczenia alprostadylem mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: małopłytkowość, leukopenia, leukocytoza.

Zaburzenia układu nerwowego Często: ból głowy.

Rzadko: stany splątania, drgawki pochodzenia mózgowego.

Częstość nieznana: udar naczyniowy mózgu.

Zaburzenia serca

Niezbyt często: zmniejszenie ciśnienia skurczowego krwi, tachykardia, dusznica bolesna. Rzadko: arytmia, dwukomorowa niewydolność serca.

Częstość nieznana: zawał mięśnia sercowego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: obrzęk płuc.

Częstość nieznana: duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: reakcje żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty), zwiększenie perystaltyki przewodu pokarmowego (biegunka, nudności, wymioty).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zaburzenia aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: zaczerwienienie, obrzęk, nagłe zaczerwienienie twarzy z uderzeniami gorąca.

Niezbyt często: reakcje alergiczne (nadwrażliwość skórna np.: wysypka, uczucie bólu w stawach, reakcje gorączkowe, nasilone pocenie, dreszcze).

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Często: ból; po podaniu dotętniczym: uczucie ciepła, wrażenie opuchnięcia, miejscowy obrzęk, parestezje.

Niezbyt często: po podaniu dożylnym: uczucie ciepła, wrażenie opuchnięcia, miejscowy obrzęk, parestezj e.

Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne.

Nieznana: zapalenie żyły w miejscu podania, zakrzepica w miejscu umieszczenia końcówki cewnika dożylnego, miejscowe krwawienie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Po przedawkowaniu alprostadylu może dojść do spadku ciśnienia tętniczego krwi z tachykardią. Ponadto mogą wystąpić reakcje związane z pobudzeniem nerwu błędnego: omdlenie z bladością powłok, nadmierne pocenie, nudności i wymioty.

Miej scowo może wystąpić ból, obrzęk i zaczerwienie wzdłuż przebiegu żyły, do której podano produkt leczniczy we wlewie.

W razie wystąpienia objawów wskazujących na przedawkowanie alprostadylu, należy natychmiast zmniejszyć prędkość podawania produktu lub przerwać podawanie. W przypadku niedociśnienia należy położyć chorego z uniesionymi nogami. Jeśli objawy przedawkowania utrzymują się, należy ocenić wydolność serca i rozważyć podanie leków o działaniu sympatykomimetycznym.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki stosowane w chorobach serca, prostaglandyny Kod ATC: C01 EA01

Produkt Prostavasin 60 zawiera substancję czynną alprostadyl, związaną w postaci klatratu z a-cyklodekstryną. Alprostadyl zwiększa przepływ krwi w wyniku działania rozkurczającego tętnice i zwieracze przedwłośniczkowe.

Alprostadyl poprawia zaburzone mikrokrążenie krwi.

Po dożylnym wlewie alprostadylu zdrowym ochotnikom oraz osobom chorym, obserwowano zwiększenie odkształcalności erytrocytów oraz zmniejszenie ich agregacji.

In vitro alprostadyl jest inhibitorem aktywacji płytek u zwierząt różnych gatunków.

Obserwuje się zahamowanie zmian kształtu płytek, ich agregacji, uwalniania zawartości ziarnistości oraz tworzenia tromboksanu (substancji pobudzającej agregację płytek). W badaniach na modelach zwierzęcych, alprostadyl hamuje również tworzenie zakrzepu in vivo.

Alprostadyl w małych, nanomolarnych stężeniach, w warunkach in vivo, hamuje stymulowaną proliferację komórek mięśniówki gładkiej naczyń. W dawkach terapeutycznych alprostadyl zmniejsza eksperymentalnie wywołaną aktywność mitotyczną komórek mięśniówki gładkiej naczyń królika, a w naczyniach obwodowych człowieka zmniejsza liczbę aktywowanych komórek mięśniówki gładkiej naczyń.

Ponadto, alprostadyl, w sposób zależny od stężenia, hamuje syntezę cholesterolu w izolowanych monocytach ludzkich. Wykazano, że lek zmniejsza wychwyt cholesterolu przez zmienioną miażdżycowo ścianę naczyń królika oraz zwiększa aktywność receptorów LDL w wątrobie szczurów, świń i ludzi.

Wykazano, że alprostadyl poprawia metabolizm komórkowy dzięki zwiększeniu dostarczania i wykorzystania tlenu i glukozy w niedokrwionych tkankach.

Zarówno w warunkach in vivo jak i in vitro hamuje aktywację neutrofili, prowadząc do zmniejszenia uwalniania toksycznych metabolitów. W ten sposób alprostadyl przeciwdziała jednemu z mechanizmów powodujących uszkodzenie tkanek w procesie zapalnym oraz prawdopodobnie w niedokrwieniu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po sporządzeniu roztworu, alprostadyl (PGEi) jest uwalniany z połączenia z a-cyklodekstryną. Po podaniu, oba składniki pozostają niezależne.

U zdrowych ochotników średnie stężenie endogennej PGEi w osoczu mierzone podczas dwugodzinnego, dożylnego wlewu placebo i po jego zakończeniu wynosiło 1-2 pg/ml. Podczas dwugodzinnego, dożylnego wlewu 60 ąg alprostadylu, osoczowe stężenie PGE1 zwiększało się gwałtownie, osiągając plateau - 6 pg/ml, a po zakończeniu wlewu, stężenie PGE1 w osoczu wracało do wartości wyj ściowych w ciągu kilku minut. Wzrost stężenia w osoczu był proporcjonalny do wielkości podanej dawki (oceniano dawki:

30 ąg/2 h, 60 ąg/2 h, 120 ąg/2 h).

Około 90% osoczowej PGE1 jest związane z białkami osocza.

Metabolizm

Enzymatyczne utlenienie grupy hydroksylowej przy C 15 i zredukowanie podwójnego wiązania C 13, 14 prowadzą do powstania głównych metabolitów: 15-keto-PGE1, PGE(13,14-dihydro-PGE1) i 15-keto-PGE0. W ludzkim osoczu można wykryć jedynie PGEi 15-keto-PGE0. Siła działania PGE0 jest zbliżona do PGE1 w zakresie większości ocenianych parametrów, odmiennie od 15-keto-metabolitów, które charakteryzuje mniejsza aktywność farmakologiczna od związku macierzystego.

Średnie stężenie PGE0 w osoczu, mierzone u zdrowych ochotników podczas dwugodzinnego, dożylnego wlewu placebo i po jego zakończeniu wynosiło około 1 pg/ml. Podczas dwugodzinnego, dożylnego wlewu 60 ąg alprostadylu, obserwowano wzrost osoczowego stężenia PGE0 do 13 pg/ml.

Eliminacja.

Po dalszym rozpadzie głównych metabolitów w procesach beta-oksydacji i omega-oksydacji, bardziej polarne metabolity są wydalane w ciągu 72 godzin, głównie z moczem (88%) oraz z kałem (12%). W ciągu 24 godzin od podania 92% leku ulega wydaleniu.

W moczu nie znaleziono niezmienionej PGEi. Nie ma także dowodów na to, że alprostadyl lub jego metabolity są gromadzone w tkankach.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksykologia

Toksyczność po podaniu jednokrotnym:

Po pojedynczym, dożylnym lub dotętniczym, szybkim wlewie alprostadylu przybliżona dawka śmiertelna LD50 (mediana) u myszy i szczurów wynosiła około 20 mg/kg mc. a u psów -15 mg/kg mc. Przejawami toksyczności alprostadylu były zwolnienie oddechu, zaczerwienienie i biegunka.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym:

Przeprowadzono badania u szczurów i psów z wielokrotnym podawaniem alprostadylu dotętniczo, dożylnie i dootrzewnowo przez okres do 6 miesięcy.

Po codziennym podawaniu szczurom alprostadylu w dożylnym, szybkim wlewie, przez okres 3 miesięcy pierwsze objawy toksyczności pojawiły się po dawkach rzędu 60 pg/kg mc./dobę. Po codziennym podawaniu szczurom alprostadylu w dawkach 50-100 pg/kg mc./dobę, dootrzewnowo, przez okres 6 miesięcy, nie wystąpiły żadne reakcje toksyczności. Po bardzo toksycznych dawkach (np.: 6 mg alprostadylu/kg mc.) narządami najbardziej narażonymi na szkodliwy wpływ alprostadylu były jądra i nerki.

Po codziennym podawaniu psom alprostadylu w dawkach 3,6-36 pg/kg mc./dobę w 6-godzinnych wlewach dotętniczych, przez okres 30 dni nie obserwowano objawów toksyczności. Żadnych objawów toksyczności nie obserwowano również po codziennym podawaniu psom alprostadylu w dawkach 15-45 pg/kg mc./dobę w 2-godzinnych wlewach dożylnych, przez okres 6 miesięcy. Po dawkach równych 45 pg alprostadylu/kg mc./dobę lub większych nie można wykluczyć wpływu alprostadylu na jądra (możliwy ogniskowy zanik). Alprostadyl stosowany zgodnie ze wskazaniami ma szeroki zakres terapeutyczny, a jego wpływ na jądra jest mało prawdopodobny.

Działanie mutagenne i rakotwórcze:

Żadne z kilku przeprowadzonych badań mutagenności nie ujawniło działania mutagennego alprostadylu ani a-cyklodekstryny. W związku z wynikami badań przewlekłej toksyczności i mutagenności po podaniu w zalecanym okresie stosowania, przewidywane ryzyko działania rakotwórczego jest bardzo małe. Dlatego przeprowadzanie badań dotyczących rakotwórczości nie jest konieczne.

Wpływ na reprodukcję

Badania rozrodczości prowadzone na szczurach i królikach nie wykazały żadnego działania teratogennego alprostadylu i a-cyklodekstryny. Śmiertelność płodów i opóźnienie rozwoju obserwowano u królików i szczurów po podaniu 5 mg alprostadylu/kg mc./dobę. Dobowe dawki 0,2 mg alprostadylu/kg mc. podawane szczurom powodowały zaburzenia w zagnieżdżaniu się zarodka w macicy. Alprostadyl nie wywierał wpływu na płodność i na rozwój narodzonego potomstwa.

Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu Prostavasin 60 u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Ponieważ podawanie dużych dawek alprostadylu w końcowym okresie ciąży powoduje przedwczesne skurcze macicy i może wywołać poronienie, podawanie produktu Prostavasin 60 w ostatnim trymestru ciąży jest bezwzględnie przeciwwskazane (patrz punkt 4.3 i 4.6).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Alfadeks (a-cyklodekstryna), laktoza bezwodna.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności 4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze do 25° C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10 ampułek z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Patrz punkt 4.2.

Ampułka zawiera biały proszek, tworzący zbitą warstwę o grubości około 3 mm. Warstwa ta może być pokruszona i (lub) popękana, co nie wpływa na jakość produktu.

Proszek rozpuszcza się natychmiast po dodaniu 0,9% roztworu chlorku sodu. Bezpośrednio po sporządzeniu, roztwór może być lekko mętny z powodu pęcherzyków związanych z porowatą strukturą substancji leczniczej. Po krótkim czasie pęcherzyki znikają, pozostawiając klarowny roztwór.

Roztwór produktu leczniczego należy przygotować bezpośrednio przed podaniem.

W przypadku uszkodzenia ampułki, zawartość ulega zawilgoceniu, tworząc zbitą, wilgotną masę i zmniejszając swą objętość. W tym przypadku lek nie nadaje się do użytku!

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

UCB Pharma GmbH Alfred - Nobel - Str. 10 40789 Monheim Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4312

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29 Lipiec1999 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 19 Czerwiec 2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Prostavasin 60