+ iMeds.pl

Prostin vr 500 mcg/mlUlotka Prostin vr

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PROSTIN VR

500 pg/ml, roztwór do wstrzykiwań

(Alprostadilum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zostowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek PROSTIN VR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku PROSTIN VR

3.    Jak stosować lek PROSTIN VR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek PROSTIN VR

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK PROSTIN VR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku PROSTIN VR jest alprostadyl (prostaglandyna E1) należący do grupy naturalnie występuj ących kwasów tłuszczowych, która powoduje ponowne otwarcie zamykaj ącego się przewodu tętniczego.

PROSTIN VR stosowany jest w leczeniu podtrzymującym w celu tymczasowego utrzymania drożności przewodu tętniczego noworodków z wrodzonymi wadami serca, których przeżycie do czasu zabiegu kardiochirurgicznego (korekcyjnego lub łagodzącego skutki wady) zależy od utrzymania drożności przewodu tętniczego. Do takich wrodzonych wad serca należą: atrezja (zarośnięcie) zastawki pnia płucnego, zwężenie zastawki pnia płucnego, atrezja (zarośnięcie) zastawki trójdzielnej, tetralogia Fallota (złożona, sinicza, wrodzona wada serca) przerwanie ciągłości łuku aorty, koarktacja aorty (zwężenie aorty w części jej łuku), atrezja (zarośnięcie) zastawki dwudzielnej, przełożenie dużych naczyń tętniczych z towarzyszącymi innymi wadami lub bez.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PROSTIN VR

Kiedy nie stosować leku PROSTIN VR:

- jeśli pacjent ma uczulenie(nadwrażliwość) na alprostadyl lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek PROSTIN VR:

-    w przypadku wystąpienia bezdechu należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku PROSTIN VR.

Bezdech może pojawić się u około 10-12% noworodków z wrodzonymi wadami serca leczonych alprostadylem (PGE1).U noworodków z masą urodzeniową poniżej 2 kg najczęstszym działaniem niepożądanym jest bezdech, który zazwyczaj występuje podczas pierwszej godziny podawania wlewu dożylnego. Dlatego też przy stosowaniu leku PROSTIN VR zawsze należy zapewnić natychmiastowy dostęp do sprzętu przeznaczonego do prowadzenia oddechu wspomaganego;

-    w przypadku dzieci w stanie krytycznym należy starannie rozważyć ryzyko związane

z długotrwałym podawaniem wlewów leku PROSTIN VR w stosunku do spodziewanych korzyści płynących z wdrożenia tej terapii;

-    w przypadku leczenia prostaglandyną Ei u noworodków obserwowano zmiany histologiczne przewodu tętniczego oraz tętnic płucnych, dlatego podczas stosowania leku PROSTIN VR należy zachować ostrożność;

-    w przypadku długotrwałego wlewu leku obserwowano przerost warstwy korowej kości długich. Objaw ten ustępuje po zaprzestaniu leczenia;

-    w przypadku wystąpienia skłonności do krwotoków u niemowląt (i noworodków) należy zachować ostrożność, gdyż prostaglandyna E1 silnie hamuje agregację płytek krwi;

-    w przypadku wystąpienia zespołu zaburzeń oddychania (zespół błon szklistych) nie należy stosować leku PROSTIN VR u noworodków (i niemowląt);

-    w przypadku znacznego zmniejszenia ciśnienia krwi należy niezwłocznie zmniejszyć prędkość podawania leku;

-    w przypadku długotrwałego stosowania leku obserwowano osłabienie ścian przewodu tętniczego oraz tętnic płucnych, dlatego lek PROSTIN VR należy stosować z ostrożnością;

-    w przypadku długotrwałego stosowania leku w zależności od całkowitej dawki obserwowano przerost części odźwiernikowej żołądka, co wtórnie powoduje zahamowanie pasażu żołądkowego objawiającego się wymiotami po nakarmieniu, dlatego podczas stosowania leku PROSTIN VR należy zachować ostrożność;

-    u noworodków (lub niemowląt) z ograniczonym przepływem płucnym skuteczność leku PROSTIN VR wyznaczana jest poprzez pomiar wzrostu nasycenia krwi tlenem, dlatego należy zachować ostrożność;

-    u noworodków (lub niemowląt) z ograniczonym przepływem krwi w krążeniu obwodowym skuteczność jest określana poprzez monitorowanie zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi

w tętnicach obwodowych i pH krwi.

Stosowanie innych leków

Nie zgłaszano interakcji pomiędzy alprostadylem a innymi lekami stosowanymi standardowo w

leczeniu noworodków z wrodzonymi wadami serca.

Lekami tymi były: antybiotyki (takie jak penicylina, gentamycyna), leki o działaniu wazopresyjnym

(dopamina lub izoprenalina), glikozydy nasercowe oraz leki moczopędne (np. furosemid).

Stosowanie leku PROSTIN VR z jedzeniem i piciem

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku PROSTIN VR

Lek zawiera małe ilości etanolu bezwodnego (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PROSTIN VR

Lek PROSTIN VR jest podawany dożylnie lub dotętniczo.

Podawanie alprostadylu w postaci infuzji donaczyniowej rozpoczyna się zwykle od dawki 0,05 do 0,1 pg/kg mc./min. Dobre działanie lecznicze uzyskiwano również po zastosowaniu mniejszych dawek początkowych, jednak doświadczenie kliniczne w zakresie takich dawek jest ograniczone. Najczęściej stosowaną dawką jest 0,1 pg/kg mc./min. Po uzyskaniu działania leczniczego (u dzieci z nieprawidłowym przepływem płucnym jest to wzrost pO2, a u dzieci z zaburzeniami w obrębie krążenia obwodowego - wzrost ciśnienia tętniczego lub pH krwi) należy

zmniejszyć szybkość podawania infuzji tak, aby było możliwe podawanie najmniejszej skutecznej dawki umożliwiającej utrzymanie pożądanego działania terapeutycznego. Jeśli dawka 0,1 pg/kg mc./min jest niewystarczająca, można ją zwiększyć do 0,4 pg/kg mc./min, jednak zwiększanie szybkości podawania infuzji nie zawsze skutkuje poprawą efektu leczniczego.

Preferowaną drogą podawania leku PROSTIN VR jest infuzja ciągła dożylna do dużego naczynia. Lek można również podawać w pobliżu ujścia przewodu tętniczego poprzez cewnik umieszczony w tętnicy pępkowej. W porównaniu do podawania drogą dożylną, podanie leku drogą dotętniczą wiąże się ze zwiększoną częstością występowania objawów, takich jak zaczerwienienie skóry twarzy, bezdech i bradykardia (zwolnienie czynności serca).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PROSTIN VR

Do objawów przedawkowania zalicza się: bezdech, bradykardię (zwolnienie czynności serca), gorączkę, zmniejszenie ciśnienia tętniczego oraz zaczerwienienie skóry. W razie wystąpienia bezdechu lub bradykardii lekarz przerwie podawanie leku i wdroży właściwe leczenie. Po wznowieniu infuzji lekarz będzie dokładnie sprawdzał stan noworodka. W przypadku wystąpienia gorączki lub zmniejszenia ciśnienia tętniczego lekarz zmniejszy szybkość podawania infuzji do czasu ustąpienia tych objawów. Zaczerwienienie skóry jest zazwyczaj spowodowane niewłaściwym umiejscowieniem cewnika dotętniczego i z reguły ustępuje po zmianie położenia końcówki cewnika.

Przerwanie stosowania leku PROSTIN VR

O przerwaniu leczenia decyduje lekarz.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane zostały uporządkowane według częstości występowania.

Bardzo często występujące działania niepożądane, które mogą wystąpić u 1 lub więcej na 10 pacjentów:

-    bezdech

- przejściowa gorączka

Często występujące działania niepożądane, które mogą wystąpić u 1 lub więcej na 100 pacjentów, ale mniej niż u 1 na 10 pacjentów:

-    drgawki

-    bradykardia (zwolnienie rytmu serca)

-    niedociśnienie

-    tachykardia (przyspieszenie rytmu serca)

-    biegunka

-    rozszerzenie naczyń podskórnych (zaczerwienie)

Niezbyt często występujące działania niepożądane, które mogą wystąpić u 1 lub więcej na 1 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów:

-    niedrożność żołądka

-    przerost błony śluzowej żołądka

-    wyrośla kostne

-    kruchość naczyniowa

Rzadko występujące działania niepożądane, które mogą wystąpić u 1 lub więcej na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów:

-    hipoglikemia (zmniejszenie stężenia glukozy w osoczu)

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PROSTIN VR

5.


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek należy przechowywać w temperaturze 2°C do 8°C.

Nie stosować leku PROSTIN VR po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu (EXP).

Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek PROSTIN VR

-    Substancją czynną leku jest alprostadyl. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 500 mikrogramów alprostadylu.

-    Ponadto lek zawiera: etanol bezwodny.

Jak wygląda lek PROSTIN VR i co zawiera opakowanie

Ampułki z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera:

-    5 ampułek po 0,2 ml roztworu do wstrzykiwań lub

-    5 ampułek po 0,5 ml roztworu do wstrzykiwań lub

-    5 ampułek po 1 ml roztworu do wstrzykiwań

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12 2870 Puurs Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Data zatwierdzenia ulotki:

Należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego PROSTIN VR, 500 pg/ml, roztwór do wstrzykiwań

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ROZTWORU:

Zaleca się przygotowywanie nowego roztworu produktu co 24 godziny i przechowywanie sporządzonego roztworu w lodówce. Nie należy stosować roztworu, jeśli od chwili jego sporządzenia upłynęły ponad 24 godziny.

W celu przygotowania roztworu do wstrzykiwań, żądaną ilość produktu PROSTIN VR należy rozcieńczyć jałowym roztworem glukozy (rozcieńczalnik pierwszego wyboru) lub jałowym roztworem 0,9% NaCl. W przypadku zetknięcia się nierozcieńczonego produktu PROSTIN VR z plastikowym pojemnikiem, roztwór staje się mętny. Zmianie może również ulec wygląd pojemnika. W takim przypadku należy wymienić zarówno roztwór, jak i pojemnik. Wystąpienie opisanego powyżej zjawiska zależy od stężenia roztworu. Zaleca się, by produkt PROSTIN VR dodawać bezpośrednio do rozcieńczalnika, oraz by unikać kontaktu produktu z plastikowymi powierzchniami. Wybór rozcieńczalnika zależy od rodzaju stosowanych pomp infuzyjnych.

W wyniku rozcieńczenia roztworu zawierającego 500 mikrogramów alprostadylu w podanych poniżej objętościach, uzyskuje się roztwory o następujących stężeniach (w pg/ml):

Całkowita obj ętość    Liczba mikrogramów alprostadylu

500 pg (ampułka 1 ml)

250 ml    2,0 pg/ml

100 ml    5,0 pg/ml

50 ml    10,0 pg/ml

25 ml    20,0 pg/ml

PRZYKŁAD:

Żądana dawka produktu: 0,1 pg/kg mc./min Masa ciała noworodka: 2,8 kg mc.

Przygotowany roztwór do wstrzykiwań: 5 pg/ml

Infuzję roztworu do wstrzykiwań o stężeniu 5 pg/ml należy podawać z następującą szybkością:

0,1 pg/kg mc./min nno    .

-= 0,02 ml/kg mc./min

5 pg/ml

Podczas podawania produktu noworodkowi o masie ciała 2,8 kg należy zachować następuj ącą szybkość infuzji:

0,02 ml/kg mc./min x 2,8 = 0,056 ml/min lub 3,36 ml/h

5

Prostin VR

Charakterystyka Prostin vr

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PROSTIN VR; 500 pg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 500 mikrogramów alprostadylu (Alprostadilum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwań.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

PROSTIN VR stosowany jest w leczeniu podtrzymującym w celu tymczasowego utrzymania drożności przewodu tętniczego u noworodków z wrodzonymi wadami serca, których przeżycie do czasu zabiegu kardiochirurgicznego (korekcyjnego lub łagodzącego skutki wady) zależy od utrzymania drożności przewodu tętniczego. Do takich wrodzonych wad serca należą: atrezja zastawki pnia płucnego, zwężenie zastawki pnia płucnego, atrezja zastawki trójdzielnej, tetralogia Fallota, przerwanie ciągłości łuku aorty, koarktacja aorty, atrezja zastawki dwudzielnej, przełożenie dużych naczyń tętniczych z występuj ącymi jednocześnie innymi wadami lub bez.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Droga podania dożylna i dotętnicza.

PROSTIN VR, roztwór do wstrzykiwań, należy rozcieńczyć przed podaniem.

Podawanie alprostadylu w postaci infuzji donaczyniowej rozpoczyna się zwykle od dawki 0,05 do 0,1 pg/kg mc./min. Dobre działanie lecznicze uzyskiwano również po zastosowaniu mniejszych dawek początkowych, jednak doświadczenie kliniczne w zakresie takich dawek jest ograniczone. Najczęściej stosowaną dawką jest 0,1 pg/kg mc./min. Po uzyskaniu działania leczniczego (u dzieci z nieprawidłowym przepływem płucnym jest to wzrost pO2, a u dzieci z zaburzeniami w obrębie krążenia obwodowego - wzrost ciśnienia tętniczego lub pH krwi) należy zmniejszyć szybkość podawania infuzji tak, aby było możliwe podawanie najmniejszej skutecznej dawki umożliwiającej utrzymanie pożądanego działania terapeutycznego. Jeśli dawka 0,1 pg/kg mc./min jest niewystarczająca, można ją zwiększyć do 0,4 pg/kg mc./min, jednak zwiększanie szybkości podawania infuzji nie zawsze skutkuje zwiększeniem działania leczniczego.

Preferowaną drogą podawania produktu PROSTIN VR jest infuzja ciągła dożylna do dużego naczynia żylnego. Produkt można również podawać w pobliżu ujścia przewodu tętniczego poprzez cewnik umieszczony w tętnicy pępkowej. W porównaniu do podawania drogą dożylną, podanie produktu drogą dotętniczą wiąże się ze zwiększoną częstością występowania objawów takich, jak zaczerwienienie skóry twarzy, bezdech i bradykardia.

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ROZTWORU

Zaleca się przygotowywanie nowego roztworu produktu co 24 godziny i przechowywanie sporządzonego roztworu w lodówce. Nie należy stosować roztworu, jeśli od chwili jego sporządzenia upłynęły ponad 24 godziny.

W celu przygotowania roztworu do wstrzykiwań, żądaną ilość produktu PROSTIN VR należy rozcieńczyć jałowym roztworem glukozy (rozcieńczalnik pierwszego wyboru) lub jałowym roztworem 0,9% NaCl. W przypadku zetknięcia się nierozcieńczonego produktu PROSTIN VR z plastikowym pojemnikiem roztwór staje się mętny. Zmianie może również ulec wygląd pojemnika. W takim przypadku należy wymienić zarówno roztwór, jak i pojemnik. Wystąpienie opisanego powyżej zjawiska zależy od stężenia roztworu. Zaleca się, by produkt PROSTIN VR dodawać bezpośrednio do rozcieńczalnika, oraz by unikać kontaktu produktu z plastikowymi powierzchniami. Wybór rozcieńczalnika zależy od rodzaju stosowanych pomp infuzyjnych.

W wyniku rozcieńczenia roztworu zawierającego 500 mikrogramów alprostadylu w podanych poniżej objętościach, uzyskuje się roztwory o następujących stężeniach (w pg/ml):

Całkowita objętość    Liczba mikrogramów alprostadylu

500 pg (ampułka 1 ml)

250 ml    2,0 pg/ml

100 ml    5,0 pg/ml

50 ml    10,0 pg/ml

25 ml    20,0 pg/ml

PRZYKŁAD:

Żądana dawka produktu: 0,1 pg/kg mc./min Masa ciała noworodka: 2,8 kg mc.

Przygotowany roztwór do wstrzykiwań: 5 pg/ml

Infuzję roztworu do wstrzykiwań o stężeniu 5 pg/ml należy podawać z następującą szybkością:

0,1 pg/kg mc./min = 0,02 ml/kg mc./min 5 pg/ml

Podczas podawania produktu noworodkowi o masie ciała 2,8 kg należy zachować następuj ącą szybkość infuzji:

0,02 ml/kg mc./min x 2,8 = 0,056 ml/min lub 3,36 ml/h

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (alprostadyl) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt PROSTIN VR może być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny w specjalistycznych oddziałach szpitalnych wyposażonych w sprzęt pozwalający na natychmiastowe podjęcie intensywnej opieki medycznej nad noworodkiem.

Bezdech może pojawić się u około 10-12% noworodków z wrodzonymi wadami serca, leczonych alprostadylem (PGE1). Bezdech jest jednym z najczęściej występujących działań niepożądanych u noworodków - zwłaszcza u tych z masą urodzeniową mniejszą niż 2,0 kg - i pojawia się najczęściej w ciągu pierwszej godziny podawania infuzji. Dlatego też podczas stosowania produktu PROSTIN

VR zawsze należy zapewnić natychmiastowy dostęp do sprzętu przeznaczonego do prowadzenia oddechu wspomaganego.

Podczas leczenia produktem PROSTIN VR należy dążyć do możliwie jak najkrótszego czasu stosowania oraz podawać najmniejsze skuteczne dawki umożliwiające utrzymanie działania terapeutycznego. U dzieci w stanie krytycznym należy starannie rozważyć ryzyko związane z długotrwałym podawaniem infuzji produktu PROSTIN VR w stosunku do spodziewanych korzyści płynących z wdrożenia tej terapii.

W badaniach histopatologicznych przewodu tętniczego i tętnic płucnych u noworodków leczonych prostaglandyną E1 zaobserwowano zmiany histologiczne polegające na osłabieniu struktury tkankowej tych naczyń. Swoistość i znaczenie kliniczne tych obserwacji nie są znane.

U noworodków po długotrwałej infuzji alprostadylu (PGE1) obserwowano przerost warstwy korowej kości długich. Objaw ten ustępuje po zaprzestaniu leczenia.

U noworodków (i niemowląt), u których zaobserwowano skłonność do krwotoków, produkt PROSTIN VR należy podawać z zachowaniem ostrożności, gdyż prostaglandyna E1 jest silnym inhibitorem agregacji płytek krwi.

Nie należy stosować alprostadylu u noworodków (ani niemowląt) z zespołem zaburzeń oddychania (zespołem błon szklistych). Należy zawsze różnicować zespół zaburzeń oddychania od siniczych wad serca (ograniczony przepływ płucny). Jeśli nie ma możliwości wykonania wszystkich badań diagnostycznych, podstawę rozpoznania powinny stanowić występowanie sinicy (pO2 poniżej 40 torów) oraz radiologiczne potwierdzenie zmniejszenia przepływu płucnego.

Należy regularnie mierzyć ciśnienie tętnicze za pomocą cewnika umieszczonego w tętnicy pępkowej, pomiaru osłuchowego lub z użyciem sondy dopplerowskiej. W razie znacznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego, należy niezwłocznie zmniejszyć szybkość podawania produktu.

Osłabienie ścian przewodu tętniczego oraz tętnic płucnych zgłaszano głównie w wyniku długotrwałego stosowania produktu.

Podanie alprostadylu noworodkom (lub niemowlętom) może spowodować przerost części odźwiernikowej żołądka, co wtórnie powoduje zahamowanie pasażu żołądkowego. Działanie to wydaje się być związane z długością leczenia oraz całkowitą dawką alprostadylu. Noworodki (lub niemowlęta), u których zalecana dawka jest podawana w czasie dłuższym niż 120 godzin, należy bardzo wnikliwie obserwować w celu wykrycia przerostu odźwiernika i utrudnionego pasażu żołądkowego.

Wśród noworodków (lub niemowląt) z ograniczonym przepływem płucnym zwiększenie nasycenia krwi tlenem jest odwrotnie proporcjonalne do poprzednich wartości pO2, tj. większą odpowiedź obserwuje się u pacjentów z niskimi wartościami pO2 (poniżej 40 mmHg), podczas gdy u pacjentów z wysokimi wartościami pO2 (powyżej 40 mmHg) reakcja jest zazwyczaj słaba. Wśród noworodków (lub niemowląt) z ograniczonym przepływem płucnym skuteczność alprostadylu wyznacza się poprzez pomiar wzrostu nasycenia krwi tlenem. Wśród noworodków (lub niemowląt) z ograniczonym przepływem krwi w krążeniu obwodowym skuteczność jest określana poprzez monitorowanie zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi w tętnicach obwodowych i pH krwi.

Lek zawiera małe ilości etanolu bezwodnego (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zgłaszano interakcji pomiędzy alprostadylem a innymi lekami stosowanymi standardowo w leczeniu noworodków (lub niemowląt) z wrodzonymi wadami serca.

Lekami tymi były: antybiotyki (takie jak penicylina czy gentamycyna), leki o działaniu wazopresyjnym (takie jak dopamina lub izoprenalina), glikozydy nasercowe oraz leki moczopędne (takie jak furosemid).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie dotyczy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane po podaniu alprostadylu u noworodków (lub niemowląt) z wrodzoną wadą serca, w której istotną rolę odgrywa drożność przewodu tętniczego, związane były z działaniem farmakologicznym produktu.

Poniższe działania niepożądane zaobserwowane podczas leczenia alprostadylem (436 leczonych noworodków) występowały z następującą częstością: bardzo często (> 1/10), często: (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia

endokrynologiczne

Rzadko

Hipoglikemia

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Drgawki

Zaburzenia serca

Często

Bradykardia, niedociśnienie, tachykardia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często

Bezdech

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Biegunka

Niezbyt często

Niedrożność żołądka,

Przerost błony śluzowej żołądka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

Wyrośla kostne

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Kruchość naczyniowa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Przej ściowa gorączka

Często

Rozszerzenie naczyń

podskórnych

(zaczerwienienie)*

* Jedyne działanie niepożądane bezpośrednio związane z drogą podawania produktu, występujące częściej po podaniu dotętniczym.

4.9 Przedawkowanie

Do objawów przedawkowania zalicza się: bezdech, bradykardię, gorączkę, zmniejszenie ciśnienia tętniczego oraz zaczerwienienie skóry. W razie wystąpienia bezdechu lub bradykardii należy przerwać podawanie produktu i wdrożyć właściwe leczenie. Po wznowieniu infuzji konieczne jest ścisłe monitorowanie stanu noworodka. Jeśli wystąpi gorączka lub zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zaleca się zredukowanie szybkości infuzji do czasu ustąpienia tych objawów. Zaczerwienienie skóry jest zazwyczaj spowodowane niewłaściwym umiejscowieniem cewnika dotętniczego i z reguły ustępuje po zmianie położenia końcówki cewnika.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki stosowane w chorobach serca; prostaglandyny kod ATC: C01E A01

Alprostadyl (prostaglandyna E1) należy do grupy naturalnie występujących kwasów tłuszczowych charakteryzujących się różnorodnymi właściwościami farmakologicznymi. Najważniejsze biologiczne działanie prostaglandyn polega na: rozszerzeniu naczyń krwionośnych, hamowaniu agregacji płytek krwi oraz działaniu pobudzającym mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i macicy. U ssaków dożylne podanie alprostadylu w dawce od 1 do 10 pg/kg mc. prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego poprzez zmniejszenie oporu obwodowego. Wraz z obniżeniem się ciśnienia tętniczego następuje odruchowe zwiększenie pojemności minutowej serca oraz częstości pracy serca.

Mięśnie gładkie przewodu tętniczego są szczególnie wrażliwe na działanie alprostadylu. Skrawki tkanki jagnięcego przewodu tętniczego pod wpływem alprostadylu ulegają wyraźnemu zwiotczeniu. Ponadto zaobserwowano, że podanie alprostadylu u noworodków szczurów, królików i owiec powoduje ponowne otwarcie zamykającego się przewodu tętniczego. Powyższe obserwacje doprowadziły do podjęcia badań klinicznych z zastosowaniem alprostadylu u ludzkich noworodków z wrodzonymi wadami układu sercowo-naczyniowego powodującymi ograniczenie przepływu krwi w krążeniu obwodowym lub płucnym, u których utrzymanie drożności przewodu tętniczego jest konieczne do zapewnienia wystarczaj ącego utlenowania krwi i przepływu obwodowego w dolnej części ciała.

U około 50% dzieci z ograniczonym przepływem krwi w krążeniu płucnym wartość pO2 we krwi po podaniu alprostadylu w postaci infuzji wzrosła o co najmniej 10 mm Hg [średni wzrost wyniósł 14 mm Hg, a średni wzrost wysycenia krwi tlenem (saturacji) wyniósł około 23%]. Najlepsze wyniki uzyskiwano u noworodków w wieku poniżej 4 dni i z małą początkową wartością pO2 we krwi.

U noworodków z ograniczonym przepływem krwi w krążeniu obwodowym podanie alprostadylu często powoduje wzrost wartości pH (u dzieci, u których występuje kwasica), wzrost ciśnienia tętniczego w tętnicach obwodowych oraz zmniejszenie stosunku liczbowego wartości ciśnienia krwi w tętnicy płucnej do wartości ciśnienia krwi w aorcie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ponieważ alprostadyl jest szybko metabolizowany, produkt należy podawać w infuzji ciągłej. Do 80% krążącego we krwi alprostadylu może ulec rozkładowi podczas jednego przejścia przez płuca, głównie w procesie B- i a -oksydacji. Metabolity w większości wydalane są przez nerki, a w ciągu 24 godzin od podania lek ulega prawie całkowitej eliminacji. Nie stwierdza się alprostadylu w postaci niezmienionej w moczu, nie zaobserwowano również odkładania się alprostadylu lub jego metabolitów w tkankach.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcj ę, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol bezwodny.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu produktu PROSTIN VR z materiałami plastikowymi (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera:

-    5 ampułek po 0,2 ml lub

-    5 ampułek po 0,5 ml lub

-    5 ampułek po 1 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1551

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.11.1989 r. / 19.05.1999 r. / 07.07.2004 r. / 20.05.2005 r./ 11.12.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Prostin VR