+ iMeds.pl

Protevasc sr 35 mgUlotka Protevasc sr

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Protevasc SR, 35 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Trimetazidini dihydrochloridum

▼ Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku.

Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Protevasc SR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Protevasc SR

3.    Jak stosować lek Protevasc SR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Protevasc SR

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Protevasc SR i w jakim celu się go stosuje

Ten lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, razem z innymi lekami, w celu leczenia dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej spowodowanego przez chorobę wieńcową).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Protevasc SR Kiedy nie przyjmować leku Protevasc SR

•    jeśli pacjent ma uczulenie na trimetazydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma uczulenie na soję lub orzeszki ziemne;

•    jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona: chorobę mózgu zaburzającą ruchy (drżenia, sztywna postawa, powolne ruchy i pociąganie nogami podczas chodzenia, niezrównoważony chód);

•    jeśli pacjent ma ciężko chore nerki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Protevasc SR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

• Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

Ten lek może spowodować lub nasilić objawy, takie jak: drżenie, sztywna postawa, powolne ruchy i pociąganie nogami podczas chodzenia, niezrównoważony chód, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, co należy obserwować i zgłaszać lekarzowi, który dokona ponownej oceny leczenia.

Lek Protevasc SR nie jest odpowiedni do leczenia ataków dławicy piersiowej.

Dzieci i młodzież

Lek Protevasc SR nie jest zalecany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Protevasc SR a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Protevasc SR z jedzeniem i piciem

Spożywane pokarmy oraz napoje nie wpływają znacząco na wchłanianie i skuteczność leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy unikać stosowania tego leku w czasie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży w trakcie stosowania leku, należy zgłosić się do lekarza po poradę. Tylko lekarz powinien podjąć decyzję, dotyczącą dalszego stosowania leku Protevasc SR.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy trimetazydyna jest wydzielana do mleka matki. Z tego względu powinno się unikać stosowania leku Protevasc SR w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek może powodować uczucie zawrotów głowy i senność, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Protevasc SR zawiera lecytynę sojową.

Jeśli pacjent ma uczulenie na soję lub orzeszki ziemne, nie powinien stosować tego leku.

3. Jak stosować lek Protevasc SR

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pacjenci dorośli

Zalecana dawka leku Protevasc SR to jedna tabletka przyjmowana dwa razy na dobę podczas posiłków, rano i wieczorem.

Tabletki należy przyjmować odpowiednio rano i wieczorem, podczas posiłków, w razie potrzeby popijając szklanką wody.

Stosowanie u dzieci

Lek Protevasc SR nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Jeśli pacjent ma chore nerki lub jest w wieku powyżej 75 lat, lekarz dostosuje zalecaną dawkę. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Protevasc SR

W przypadku przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego, w celu podjęcia odpowiedniego leczenia.

Pominięcie zastosowania leku Protevasc SR

Jest ważne, żeby przyjmować lek codziennie. Jednakże, w przypadku pominięcia jednej dawki lub większej liczby dawek, należy przyjąć je jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym i powrócić do zwykłego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Protevasc SR

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami lekarza, który określi dawkę i czas trwania leczenia.

Jeśli pacjent zdecyduje się na przerwanie przyjmowania leku Protevasc SR wcześniej, natychmiast powinien poinformować o tym lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W związku ze stosowaniem trimetazydyny w postaci tabletek zgłaszano następujące działania niepożądane:

Często:

Zawroty głowy, ból głowy, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, wysypka, świąd, pokrzywka i uczucie osłabienia.

Rzadko:

Szybkie lub nieregularne bicie serca (zwane też palpitacjami), dodatkowe uderzenia serca, szybsze bicie serca, spadek ciśnienia krwi w pozycji stojącej, co powoduje zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub omdlenia, złe samopoczucie (ogólne złe samopoczucie), zawroty głowy, upadki, zaczerwienienie twarzy.

Częstość nieznana:

Objawy pozapiramidowe (niezwykłe ruchy, w tym drżenie oraz trzęsienie się rąk i palców, skręcające ruchy ciała, pociąganie nogami podczas chodzenia oraz sztywność ramion i nóg), zwykle przemijające po przerwaniu leczenia.

Zaburzenia snu (trudności w zasypianiu, senność), zaparcia, ciężka uogólniona wysypka w postaci zaczerwienienia skóry i pęcherzy, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, co może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu.

Znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek, co zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń, zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawień lub tworzenia siniaków.

Choroba wątroby (nudności, wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu, jasno zabarwiony kał, ciemno zabarwiony mocz).

W takich przypadkach, po konsultacji z lekarzem, leczenie musi zostać przerwane tak szybko, jak to tylko możliwe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Protevasc SR

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Protevasc SR

Substancją czynną leku jest trimetazydyny dichlorowodorek. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku.

Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki:

-    Celuloza mikrokrystaliczna typ 102

-    Skrobia żelowana kukurydziana

-    Hypromeloza

-    Krzemionka koloidalna bezwodna

-    Magnezu stearynian.

Otoczka:

-    Alkohol poliwinylowy

-    Talk

-    Tytanu dwutlenek (E171)

-    Makrogol 3350

-    Lecytyna sojowa

-    Żelaza tlenek czerwony (E172)

-    Żelaza tlenek żółty (E172)

-    Żelaza tlenek czarny (E172).

Jak wygląda lek Protevasc SR i co zawiera opakowanie

Lek Protevasc SR ma postać różowej, okrągłej, obustronnie wypukłej tabletki o średnicy około 8 mm, bez napisów.

Rozmiary opakowań: 60 lub 120 tabletek o przedłużonym uwalnianiu pakowanych jest w blistry Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

Wytwórca

Gedeon Richter Plc.

1103 Budapest Gyómrói ut 19-21 Węgry

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

Gedeon Richter Romania S.A.

Str. Cuza-Voda Nr. 99-105 540306 Targu-Mure§

Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy się zwrócić do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

Faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki: ((logo podmiotu odpowiedzialnego)) ((farmakod))

5

Protevasc SR

Charakterystyka Protevasc sr

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Protevasc SR, 35 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: lecytyna sojowa (patrz punkt 4.4). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki o średnicy około 8 mm, bez napisów.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Trimetazydyna jest wskazana u dorosłych w terapii skojarzonej w objawowym leczeniu pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe pierwszego rzutu jest niewystarczające lub nie jest tolerowane.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka to jedna tabletka 35 mg trimetazydyny dwa razy na dobę.

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min; patrz punkty 4.4 i 5.2), zalecana dawka to 1 tabletka 35 mg rano, podczas śniadania.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku podeszłym ekspozycja na trimetazydynę może być zwiększona wskutek związanego z wiekiem pogorszenia czynności nerek (patrz punkt 5.2). U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny od 30 do 60 ml/min) zalecana dawka to 1 tabletka 35 mg rano, podczas śniadania.

Ustalanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku należy przeprowadzać z zachowaniem ostrożności (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności trimetazydyny u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania Do podawania doustnego.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Znana nadwrażliwość na produkty zawierające soję lub orzeszki ziemne.

-    Choroba Parkinsona, objawy parkinsonizmu, drżenia, zespół niespokojnych nóg oraz inne powiązane zaburzenia ruchowe.

-    Ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Trimetazydyna może powodować lub nasilać objawy parkinsonizmu (drżenie, bezruch, hipertonia), co należy systematycznie sprawdzać, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. W przypadkach budzących wątpliwości, pacjentów należy skierować do neurologa w celu odpowiedniego zbadania.

Wystąpienie zaburzeń ruchowych, takich jak objawy parkinsonizmu, zespół niespokojnych nóg, drżenia, niestabilny chód, powinno prowadzić do definitywnego odstawienia trimetazydyny.

Zaburzenia te występują rzadko i są zwykle przemijające po przerwaniu leczenia. Większość pacjentów wyzdrowiała w ciągu 4 miesięcy po odstawieniu trimetazydyny. Jeśli objawy parkinsonizmu utrzymują się dłużej niż przez 4 miesiące po odstawieniu leku, potrzebna jest ocena neurologa.

Może dochodzić do upadków związanych z niestabilnym chodem lub niedociśnieniem, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność podczas przepisywania trimetazydyny pacjentom, u których można spodziewać się zwiększonej ekspozycji:

-    z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (patrz punkty 4.2 i 5.2);

-    w podeszłym wieku powyżej 75 lat (patrz punkt 4.2).

W przypadku ciężkiego zaburzenia czynności wątroby, z powodu braku doświadczenia klinicznego, stosowanie produktu leczniczego nie jest zalecane.

Produkt leczniczy Protevasc SR nie jest wskazany w leczeniu ataków dławicy piersiowej oraz nie jest wskazany jako leczenie początkowe niestabilnej dławicy piersiowej lub zawału mięśnia sercowego. Produktu leczniczego nie należy stosować w okresie przed hospitalizacją lub w ciągu pierwszych dni hospitalizacji.

W przypadku ataku dławicy piersiowej, należy ponownie ocenić stan tętnic wieńcowych i odpowiednio dostosować leczenie (farmakoterapia i rewaskularyzacja, w razie potrzeby).

Soja:

Produkt leczniczy Protevasc SR, 35 mg, tabletki powlekane, zawiera lecytynę sojową. Pacjenci ze stwierdzoną alergią na soję lub orzeski ziemne nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania kliniczne z użyciem trimetazydyny nie wykazały interakcji z żadnymi innymi produktami leczniczymi, nawet u pacjentów w podeszłym wieku.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak doniesień dotyczących teratogennego działania trimetazydyny w badaniach doświadczalnych na zwierzętach. Nie ma jednak wystarczających dowodów klinicznych, które pozwoliłyby wykluczyć z całą pewnością możliwość wystąpienia wad rozwojowych. Z tego powodu najlepiej unikać przyjmowania produktu leczniczego Protevasc SR w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy trimetazydyna jest wydzielana do mleka matki. Z tego powodu najlepiej unikać przyjmowania produktu leczniczego Protevasc SR w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniach klinicznych trimetazydyna nie wykazywała działania hemodynamicznego, jednak po wprowadzeniu produktu do obrotu obserwowano przypadki zawrotów głowy i senności (patrz punkt 4.8), co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Rzadko występują zaburzenia żołądka i jelit (nudności, wymioty).

Zgłaszano występowanie przypadków przemijającego parkinsonizmu (częstość nieznana). Trimetazydyna może także przyczyniać się do pogorszenia stanu pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona lub chorobę rozsianych ciał Lewy'ego.

Możliwe działania niepożądane trimetazydyny zestawiono w poniższej tabeli i uporządkowano odpowiednio według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania (bez przypadków pojedynczych). Częstość występowania przedstawiono zgodnie z następującym schematem: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

występowania

Zalecane określenie

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy, ból głowy

Częstość nieznana

Objawy parkinsonizmu (drżenie, bezruch, hipertonia), niestabilny chód, zespół niespokojnych nóg, inne powiązane zaburzenia ruchowe, zwykle przemijające po przerwaniu leczenia

Częstość nieznana

Zaburzenia snu (bezsenność, senność)

Zaburzenia serca

Rzadko

Palpitacje, skurcze dodatkowe, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

Niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, które może być związane ze złym samopoczuciem, zawrotami głowy lub upadkami, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe, zaczerwienienie twarzy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności i wymioty

Częstość nieznana

Zaparcia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka, świąd, pokrzywka

Częstość nieznana

Ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Astenia

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana

Agranulocytoza Małopłytkowość Plamica małopłytkowa

Zaburzenia wątroby i dróg

Częstość nieznana

Zapalenie wątroby

żółciowych

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych

działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do

ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu

medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za

pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłaszano przypadków przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki stosowane w chorobach serca, kod ATC: C01EB15 Mechanizm działania

Trimetazydyna hamuje P-oksydację kwasów tłuszczowych przez zablokowanie tiolazy długołańcuchowego 3-ketoacylokoenzymu A, co nasila utlenianie glukozy. W niedokrwionej komórce energia uzyskiwana w procesie utleniania glukozy wymaga mniejszego zużycia tlenu niż w procesie P-oksydacji. Nasilenie utlenienia glukozy prowadzi do optymalizacji procesów energetycznych w komórkach, co warunkuje utrzymanie ich prawidłowego metabolizmu podczas niedokrwienia.

Rezultat działania farmakodynamicznego

U pacjentów z chorobą niedokrwienną trimetazydyna działa jak czynnik metaboliczny, zachowując w mięśniu sercowym wewnątrzkomórkowe stężenie wysokoenergetycznych fosforanów. Działanie przeciwniedokrwienne jest osiągane bez jednoczesnego wpływu na parametry hemodynamiczne.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Badania kliniczne wykazały skuteczność i bezpieczeństwo trimetazydyny w leczeniu pacjentów z przewlekłą dławicą piersiową, zarówno jako jedynego leku, jak i wówczas, gdy korzyść ze stosowania innych produktów leczniczych przeciw niedokrwieniu była niewystarczająca.

W randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu z podwójnie ślepą próbą u 426 pacjentów (TRIMPOL-II), trimetazydyna (60 mg/dobę) dodana do metoprololu 100 mg na dobę (50 mg dwa razy na dobę) podawanego przez 12 tygodni spowodowała znaczącą statystycznie poprawę parametrów elektrokardiograficznej próby wysiłkowej oraz objawów klinicznych w porównaniu z placebo: wydłużenie całkowitego czas trwania wysiłku o 20,1 s; p=0,023; zwiększenie całkowitej wartości wykonanej pracy o 0,54 METs; p=0,001; wydłużenie czasu do obniżenia odcinka ST o 1 mm o 33,4 s; p=0,003; wydłużenie czasu do wystąpienia bólu dławicowego o 33,9 s; p<0,001; zmniejszenie częstości bólów dławicowych o 0,73/tydzień, p=0,014 i zmniejszenie liczby przyjmowanych tabletek krótko działających azotanów o 0,63/tydzień; p=0,032; nie powodując przy tym zmian parametrów hemodynamicznych.

W randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu z podwójnie ślepą próbą u 223 pacjentów (Sellier) jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu trimetazydyny 35 mg (dwa razy na dobę) dodana do atenololu 50 mg (raz na dobę) przez 8 tygodni powodowała w 12 godzin po przyjęciu znaczące statystycznie wydłużenie (o 34,4 s; p=0,03) czasu do obniżenia odcinka ST o 1 mm podczas próby wysiłkowej w podgrupie pacjentów (n=173), w porównaniu z placebo. Stwierdzono także znaczącą różnicę odnośnie czasu do wystąpienia bólu dławicowego (p=0,049). Nie znaleziono znaczących różnic między grupami odnośnie innych wtórnych punktów końcowych (całkowity czas trwania wysiłku, całkowita wartość wykonanej pracy i kliniczne punkty końcowe).

W randomizowanym, trwającym trzy miesiące badaniu z podwójnie ślepą próbą, u 1962 pacjentów (badanie Vasco), w którym stosowano 50 mg/dobę atenololu, badano dwie dawki trimetazydyny (70 mg/dobę i 140 mg/dobę) względem placebo. W całej populacji, złożonej z pacjentów bez objawów oraz z pacjentów z objawami, trimetazydyna nie wykazała korzyści odnośnie punktów końcowych zarówno ergometrycznych (całkowity czas trwania wysiłku, czas do obniżenia odcinka ST o 1 mm oraz czas do wystąpienia bólu dławicowego), jak i klinicznych. Jednakże w podgrupie pacjentów z objawami (n=1574), określonej w analizie post-hoc, trimetazydyna (w postaci dichlorowodorku 140 mg) znacząco wydłużyła całkowity czas trwania wysiłku (+23,8 s wobec +13,1 s po placebo; p=0,001) oraz czas do wystąpienia bólu dławicowego (+46,3 s wobec +32,5 s po placebo; p=0,005).

Badania eksperymentalne na zwierzętach Trimetazydyna:

-    ułatwia utrzymanie prawidłowego metabolizmu w tkankach mięśnia sercowego i tkankach neurosensorycznych podczas niedotlenienia i niedokrwienia,

-    zmniejsza kwasicę wewnątrzkomórkową i zaburzenia transportu jonowego, wywołane przez niedokrwienie,

-    zmniejsza migrację i naciekanie przez neutrofile (granulocyty obojętnochłonne) tkanki mięśnia sercowego po jej niedokrwieniu i reperfuzji. Trimetazydyna zmniejsza obszar zawału, wywołanego w modelach doświadczalnych,

-    działa bez bezpośredniego wpływu na hemodynamikę.

Badania eksperymentalne u ludzi

W badaniach z grupą kontrolną, u pacjentów z dławicą piersiową, trimetazydyna:

-    opóźnia wystąpienie ataków dławicowych wywołanych wysiłkiem od 15. dnia leczenia,

-    zmniejsza częstość ataków dławicowych,

-    zmniejsza znacząco zapotrzebowanie na azotany,

-    usprawnia czynność lewej komory mięśnia sercowego podczas niedokrwienia,

-    działa bez bezpośredniego wpływu na hemodynamikę.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym maksymalne stężenie w osoczu obserwuje się po pięciu godzinach od podania leku. W okresie 24 godzin stężenie w osoczu stanowi nadal 75% stężenia maksymalnego lub powyżej, przez kolejne 11 godzin.

Stężenie stacjonarne produktu osiągane jest najpóźniej po 60 godzinach. Pora spożywania posiłku nie wpływa na właściwości farmakokinetyczne produktu leczniczego Protevasc SR.

Względna objętość dystrybucji wynosi 4,8 l/kg (oznacza to dobre przenikanie leku do tkanek). Wiązanie trimetazydyny z białkami osocza jest bardzo słabe: w badaniach in vitro wynosiło16%. Trimetazydyna jest w większości wydalana z moczem, głównie w postaci niezmienionej.

Średni okres półtrwania produktu leczniczego Protevasc SR wynosi 7 godzin u młodych, zdrowych ochotników, natomiast u pacjentów powyżej 65 lat wynosi 12 godzin.

Klirens całkowity jest sumą dominującego klirensu nerkowego bezpośrednio odpowiadającego klirensowi kreatyniny i w mniejszym stopniu klirensu wątrobowego, który maleje z wiekiem.

W specjalnym badaniu klinicznym pacjentom w podeszłym wieku podawano dwie tabletki trimetazydyny o dwóch różnych porach dnia. Ocena właściwości farmakokinetycznych w populacji wykazała, że zwiększone stężenie leku w osoczu nie wpływało na zwiększoną ilość działań niepożądanych, w porównaniu z placebo.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Duże dawki trimetazydyny podawane psom (dożylnie: dawka 16 razy większa od dawki terapeutycznej, doustnie: dawka 60 razy większa od dawki terapeutycznej) wywołały kliniczne objawy rozszerzenia naczyń krwionośnych, objawiające się obrzękiem, rumieniem, podrażnieniem podniebienia i ogólnym wyczerpaniem zwierząt.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

-    Celuloza mikrokrystaliczna 102

-    Skrobia żelowana kukurydziana

-    Hypromeloza

-    Krzemionka koloidalna bezwodna

-    Magnezu stearynian.

Otoczka:

-    Alkohol poliwinylowy

-    Talk

-    Tytanu dwutlenek (E171)

-    Makrogol 3350

-    Lecytyna sojowa

-    Żelaza tlenek czerwony (E172)

-    Żelaza tlenek żółty (E172)

-    Żelaza tlenek czarny (E172).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Wielkość opakowania: 30, 60, 120 i 180 tabletek o przedłużonym uwalnianiu w blistrach Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18820

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09.11.2011 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Protevasc SR