+ iMeds.pl

Prothromplex total nf 30 j.m./ml; 600 j.m.Ulotka Prothromplex total nf

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Prothromplex Total NF

proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych,

600 j.m.

Koncentrat wszystkich ludzkich czynników zespołu protrombiny

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Prothromplex Total NF i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Prothromplex Total NF

3.    Jak stosować Prothromplex Total NF

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Prothromplex Total NF

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Prothromplex Total NF i w jakim celu się go stosuje Co to jest Prothromplex Total NF

Prothromplex Total NF jest lekiem uzyskiwanym z ludzkiego osocza (płynnej części krwi). Zawiera II, VII, IX i X czynnik krzepnięcia krwi (czynniki krzepnięcia zespołu protrombiny). Te czynniki krzepnięcia są zależne od witaminy K i podobnie jak witamina K, odgrywają istotną rolę w krzepnięciu krwi. W przypadku niedoboru jednego z tych czynników, krew nie krzepnie tak szybko jak zwykle, co prowadzi do zwiększonej skłonności do krwawień.

W jakim celu stosuje się Prothromplex Total NF

Prothromplex Total NF stosuje się w:

-    w leczeniu krwawień

-    w zapobieganiu krwawieniom bezpośrednio przed i po operacji.

U pacjenta może rozwinąć się niedobór czynnika zależnego od witaminy K (nabyty niedobór), na przykład przez leczenie lub przedawkowanie leków, które zmniejszają działanie witaminy K (tzw. antagonisty witaminy K).

Jeśli pacjent urodził się z niedoborem (wrodzony niedobór), lek ten może być mu podawany bezpośrednio przed lub po operacji, jeśli nie jest dostępny koncentrat odpowiedniego pojedynczego czynnika.

Nie należy stosować Prothromplex Total NF w przypadku:

-    alergii (nadwrażliwości) na czynniki krzepnięcia lub jakikolwiek inny składnik leku Prothromplex Total NF (podane w punkcie 6)

-    jeśli u pacjenta występuje lub podejrzewa się wystąpienie zmniejszenia liczby płytek krwi (komórek ważnych dla krzepnięcia krwi), związane z podaniem heparyny (małopłytkowość indukowana heparyną).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Prothromplex Total NF należy zwrócić się do lekarza:

-    ponieważ istnieje rzadko występujaca możliwość, że u pacjenta rozwinie się ciężka nagła reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna) na Prothromplex Total NF, gdyż takiego typu reakcje alergiczne były zgłaszane podczas stosowania Prothromplex Total NF.

Szczegółowe informacje odnośnie wczesnych objawów takiej reakcji alergicznej można znaleźć w punkcie 4 „Możliwe działania niepożądane”.

-    jeśli u pacjenta występuje nabyty niedobór czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K.

Ten nabyty niedobór może być wywołany terapią lekami, które zmniejszają krzepnięcie krwi poprzez hamowanie witaminy K. W takim przypadku, Prothromplex Total NF należy stosować jedynie w razie nagłej konieczności uzupełnienia stężeń czynników krzepnięcia zespołu protrombiny, na przykład podczas silnego krwawienia lub w zabiegach chirurgicznych w nagłych wypadkach. W innych przypadkach, zmniejszenie dawki antagonistów witaminy K lub podanie witaminy K jest zazwyczaj wystarczające.

-    jeśli u pacjenta występuje wrodzony niedór czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K. Lekarz poda pacjentowi koncentrat specyficznego czynnika krzepnięcia, jeżeli jest dostępny.

-    jeśli pacjenci przyjmuje leki hamujące krzepnięcie krwi (leki zwane antagonistami witaminy K). Pacjent może wykazywać zwiększoną skłonność do powstawania zakrzepów krwi, która może zostać nasilona poprzez podanie ludzkich czynników zespołu protrombiny.

-    Jeśli pacjent jest leczony koncentratami czynników zespołu protrombiny, zwłaszcza w przypadku wielokrotnego podawania, ponieważ mogą powstawać skrzepy krwi (zakrzepy) wymywane do krwiobiegu (zatorowość).

-    z uwagi na ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi u pacjentów należących do jednej z poniższych

grup:

o noworodki,

o pacjenci po przebytych niedawno zabiegach chirurgicznych, o pacjenci z ryzykiem wystąpienia zaburzeń zatorowo-zakrzepowych lub rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego (DIC), o pacjenci z chorobą wieńcową serca lub z zawałem serca, o pacjenci z chorobą wątroby.

W każdym z wymienionych przypadków, lekarz uważnie oceni korzyści stosowania Prothromplex Total NF i potencjalne ryzyko powyższych powikłań.

Należy pamiętać:

Prothromplex Total NF jest otrzymywany z ludzkiego osocza (płynny składnik krwi). Kiedy leki są wytwarzane z ludzkiej krwi lub osocza, to podejmowane są określone środki zapobiegania przenoszeniu zakażeń na pacjentów. Do tych środków zalicza się dokładną selekcję dawców krwi i osocza, aby upewnić się, że ci, którzy są w grupie ryzyka nosicielstwa infekcji są wykluczeni, oraz sprawdzanie pojedynczych próbek oddanej krwi i puli zebranego osocza pod kątem wirusów/infekcji.

Wytwórcy takich produktów w procesie przetwarzania krwi i osocza włączają także procedury, które inaktywują lub usuwają wirusy.

Pomimo takich środków, kiedy podawane są leki wytwarzane z ludzkiej krwi lub osocza nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia zakażenia. Dotyczy to również nieznanych lub nowo odkrytych wirusów i innych rodzajów zakażeń.

Podejmowane środki uznawane są za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B i wirus zapalenia wątroby typu C, oraz bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A. Podejmowane środki mogą mieć ograniczoną wartość wobec wirusów bezotoczkowych, takich jak parwowirus B19. Zakażenie parwowirusem B19 może być groźne u kobiet w ciąży (zakażenie nienarodzonego dziecka) i u osób z osłabionym układem odpornościowym lub u osób z niektórymi typami niedokrwistości (np. sferocytoza wrodzona lub anemia hemolityczna).

U pacjentów przyjmujących regularnie lub wielokrotnie koncentraty zespołu protrombiny otrzymywane z ludzkiego osocza, lekarz może zalecić rozważenie przeprowadzenia szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B.

Zdecydowanie zaleca się, aby podczas każdorazowego podania pacjentowi Prothromplex Total NF odnotowywać nazwę i numer serii produktu, w celu zachowania informacji o zastosowanych seriach.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich obecnie i ostatnio przyjmowanych/ podawanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli pacjent przyjmuje leki hamujące krzepnięcie krwi (antagoniści witaminy K). W takim przypadku może wystąpić zwiększona skłonność do powstawania skrzepów krwi, która może zostać nasilona poprzez podanie koncentratu ludzkich czynników zespołu protrombiny.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem leku Prothromplex Total NF należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prothromplex Total NF należy stosować w trakcie ciąży i karmienia piersią wyłącznie, gdy jest to wyraźnie wskazane.

Brak jest informacji odnośnie wpływu Prothromplex Total NF na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Wpływ Prothromplex Total NF na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi maszyn jest nieznany.

Prothromplex Total NF zawiera sód

Prothromplex Total NF zawiera 80 mg sodu na fiolkę (wartość wyliczona). Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów na diecie niskosodowej.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania Prothromplex Total NF u pacjentów poniżej 18 lat nie zostało ustalone w badaniach klinicznych Baxter.

3. Jak stosować Prothromplex Total NF

Terapia powinna być zapoczątkowana i stosowana przez lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu zaburzeń krzepnięcia.

Wymagana ilość ProthromplexTotal NF oraz czas leczenia zależą od różnych czynników, takich jak masa ciała, stopień ciężkości schorzenia, umiejscowienie i rozległość krwawienia lub konieczności zapobiegania krwotokom podczas operacji chirurgicznych.

Lekarz ustali dawkowanie właściwe dla pacjenta i będzie regularnie monitorował krzepnięcie krwi oraz stan kliniczny pacjenta (patrz punkt „Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego i pracowników służby zdrowia").

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Ponieważ nie przeprowadzono badań klinicznych, produkt należy ostrożnie stosować w tej szczególnej grupie pacjentów.

Sposób podawania

Podawanie Prothromplex Total NF odbywa się pod nadzorem lekarza.

Po przygotowaniu roztworu za pomocą dołączonego rozpuszczalnika, Prothromplex Total NF podawany jest powoli do żyły (dożylnie). Szybkość podawania zależy od samopoczucia pacjenta i nie powinna przekraczać 2 ml na minutę (60 j .m./min).

W przypadku otrzymania większej niż zalecana dawki Prothromplex Total NF

W przypadku przedawkowania, istnieje ryzyko rozwoju powikłań zatorowo-zakrzepowych lub zaburzeń krzepnięcia spowodowanych nadmiernym zużyciem czynników krzepnięcia (koagulopatia ze zużycia).

Podczas stosowania dużych dawek koncentratów ludzkiego zespołu protrombiny obserwowano przypadki zawału mięśnia sercowego, zwiększone zużycie płytek krwi i czynników krzepnięcia krwi z nasilonym tworzeniem skrzepów w naczyniach krwionośnych (DIC, rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe, koagulopatia ze zużycia), zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Podobnie jak wszystkie leki, Prothromplex Total NF może wywołać działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego pacjenta.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Tak jak w przypadku wszystkich terapii lekami otrzymywanymi z osocza, istnieje możliwość wystąpienia nagłej reakcji alergicznej (reakcji anafilaktycznej). W indywidualnych przypadkach może to prowadzić do ciężkiej reakcji nadwrażliwości, w tym wstrząsu.

Dlatego należy zwracać uwagę na potencjalne wczesne oznaki reakcji alergicznej, takie jak:

-    rumień (zaczerwienienie skóry)

-    wysypka skórna

-    pojawienie się na skórze pokrzywki

-    swędzenie w dowolnym miejscu ciała

-    obrzęk warg i języka

-    trudności w oddychaniu/duszność

-    ucisk w klatce piersiowej

-    ogólna niedyspozycja

-    zawroty głowy

-    spadek ciśnienia krwi

W przypadku zauważenia jednego lub kilku z wymienionych objawów, należy natychmiast przerwać podawanie leku. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Wyżej wymienione objawy mogą być wczesnymi oznakami nagłej ciężkiej reakcji alergicznej. Ciężkie objawy wymagają natychmiastowego leczenia ratunkowego.

W trakcie leczenia koncentratami czynników zespołu protrombiny mogą powstawać skrzepy krwi (zakrzepy), wymywane do krwiobiegu (zatorowość). Może to prowadzić do powikłań takich jak zawał serca, zwiększone zużycie płytek krwi i czynników krzepnięcia z nasilonym tworzeniem skrzepów w naczyniach krwionośnych (koagulopatia ze zużycia), zator żył przez zakrzepy krwi (zakrzepica żylna) i zator naczynia płucnego przez skrzep krwi (zator płuc).

Kiedy stosowane są koncentraty czynników zespołu protrombiny (w tym Prothromplex Total NF), u pacjentów może wytworzyć się oporność (inhibitory) na jeden lub więcej czynników krzepnięcia, z późniejszą inaktywacją czynników krzepnięcia krwi. Pojawienie się takich inhibitorów przejawia się niedostateczną odpowiedzią na leczenie.

Działania niepożądane pogrupowano zgodnie z następującymi częstościami:

bardzo często:    występuje    częściej niż u 1 pacjenta na 10

często:    występuje    u 1 do 10 pacjentów na 100

niezbyt często:    występuje    u 1 do 10 pacjentów na 1 000

rzadko:    występuje    u 1 do 10 pacjentów na 10 000

bardzo rzadko:    występuje    rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000

nieznana:    częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych


Następujące działania niepożądane mogą występować często ( dotyczą 1 do 10 pacjentów na 100) podczas stosowania Prothromplex Total NF:

-    tworzenie skrzepów krwi w całym organizmie (rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe), oporność (inhibitory) na jeden lub więcej czynników zespołu protrombiny (czynnika II, VII,

IX, X)

-    nagła ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny), reakcja anafilaktyczna, nadwrażliwość

-    udar mózgu (incydent mózgowo-naczyniowy), ból głowy

-    atak serca (zawał mięśnia sercowego), palpitacje serca (częstoskurcz)

-    zakrzepica tętnicza, zakrzepica żylna, spadek ciśnienia krwi (niedociśnienie), zaczerwienienie skóry (nagłe uderzenia gorąca)

-    zamknięcie naczynia płucnego przez skrzep krwi (zatorowość płucna), trudności w oddychaniu, brak tchu (duszność), świszczący oddech

-    wymioty, nudności (uczucie mdłości)

- pokrzywka na całym ciele, wysypka skórna (wysypka rumieniowata), swędzenie (świąd)

- pewne zaburzenie czynności nerek z objawami takimi jak obrzęk powiek, twarzy i dolnej części nóg, z przyrostem masy ciała oraz utratą białka z moczem (zespół nerczycowy)

-    gorączka

Następujące działania niepożądane były obserwowane podczas stosowania innych koncentratów czynników zespołu protrombiny:

-    obrzęk twarzy, języka i warg (obrzęk naczynioruchowy), wrażenia skórne takie jak pieczenie, kłucie, swędzenie, mrowienie (zaburzenia czucia)

-    reakcja w miejscu wlewu

-    ospałość

-    niepokój

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać fiolki w zewnętrznym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Prothromplex Total NF po upływie terminu ważności podanego na etykiecie po oznaczeniu ’’Termin ważności:”. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia miesiąca nadrukowanego na etykiecie.

W trakcie podanego okresu ważności produkt można jednorazowo przechowywać do sześciu miesięcy w temperaturze pokojowej (do 25°C). Rozpoczęcie przechowywania w temperaturze pokojowej należy odnotować na opakowaniu. Prothromplex Total NF należy zużyć w ciągu tych sześciu miesięcy. Jeśli po upływie sześciu miesięcy produkt nie będzie wykorzystany, należy go wyrzucić. Nie należy ponownie umieszczać Prothromplex Total NF w lodówce.

Gotowy roztwór należy użyć niezwłocznie po sporządzeniu.

Tego leku nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które są już niepotrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Prothromplex Total NF

Substancjami czynnymi są:

Zawartość w fiolce j.m.

Po rozpuszczeniu w 20 ml wody do wstrzykiwań j .m./ml

Ludzki czynnik krzepnięcia II

480 - 900

24 - 45

Ludzki czynnik krzepnięcia VII

500

25

Ludzki czynnik krzepnięcia IX

600

30

Ludzki czynnik krzepnięcia X

600

30

Każda fiolka zawiera co najmniej 400 j.m. białka C, współoczyszczonego z czynnikami krzepnięcia. Inne składniki leku to:

Proszek:

Sodu chlorek

Cytrynian sodu dwuwodny Heparyna sodowa

Antytrombina III 15-30 j.m./fiolkę (0,75 -1,5 j.m./ml)

Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań

Jak wygląda Prothromplex Total NF i co zawiera opakowanie

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych. Prothromplex Total NF jest białą do lekko żółtej liofilizowaną, miałką lub zwartą suchą substancją.

Proszek i rozpuszczalnik dostarczane są w jednodawkowych fiolkach ze szkła (typu I lub typu II). Fiolki zamknięte są korkami z gumy butylowej.

Każde opakowanie zawiera:    - 1

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1


fiolkę z proszkiem Prothromplex Total NF 600 j.m. fiolkę z 20 ml wody do wstrzykiwań igłę dwustronną igłę z odpowietrznikiem igłę z filtrem igłę podskórną

igłę motylkową (zestaw do infuzji)

Wielkość opakowania: 1 x 600 j.m.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca Baxter AG Industriestrasse 67 A-1220 Wiedeń, Austria

Data zatwierdzenia ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego i pracowników służby zdrowia.

Dawkowanie

Poniżej podano jedynie ogólne zalecenia dotyczące dawkowania. Leczenie powinno być rozpoczęte pod nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu zaburzeń krzepnięcia. Dawkowanie oraz czas leczenia substytucyjnego zależą od stopnia zaburzenia krzepnięcia, umiejscowienia i rozległości krwawienia oraz od stanu klinicznego pacjenta.

Dawkę i częstość podawania należy obliczać indywidualnie dla każdego pacjenta.

Odstępy pomiędzy dawkami muszą być ustalane z uwzględnieniem różnych okresów półtrwania poszczególnych czynników zespołu protrombiny.

Wyznaczenie indywidualnego dawkowania, zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta, możliwe jest jedynie podczas regularnego monitorowania poziomów właściwych czynników krzepnięcia w osoczu pacjenta lub regularnego oznaczania poziomów danych czynników krzepnięcia lub też dzięki testom oceniającym ogółem poziom wszystkich czynników zespołu protrombiny (np. wskaźnik Quicka, czas protrombinowy INR) oraz stałemu monitorowaniu stanu klinicznego pacjenta.

W przypadku dużych zabiegów chirurgicznych niezbędne jest precyzyjne monitorowanie leczenia substytucyjnego za pomocą testów krzepnięcia (oznaczanie czynników krzepnięcia i (lub) testów oceniająch ogółem poziom wszystkich czynników zespołu protrombiny).

Krwawienia lub profilaktyka krwawień okołooperacyjnych podczas leczenia antagonistami witaminy K:

W ciężkich krwotokach lub przed zabiegami chirurgicznymi z wysokim ryzykiem krwawienia należy dążyć do normalizacji wskaźników krzepnięcia (wskaźnik Quicka 100%, INR 1,0). Ma tu zastosowanie praktyczna zasada, że 1 j.m./ kg masy ciała podnosi wartość wskaźnika Quicka o około 1%.

Jeśli podawanie Prothromplex Total NF oparte jest na pomiarze INR, należy przestrzegać podanych w poniższej tabeli zaleceń dawkowania:

Dawkowanie Prothromplex TOTAL NF zgodnie z pomiarem INR

INR

Dawka, j.m./kg (j.m. odnosi się do czynnika IX)

2,0-3,9

25

4,0-6,0

35

>6,0

50

Krwawienia lub profilaktyka krwawień okołooperacyjnych we wrodzonym niedoborze któregokolwiek z czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K, gdy koncentrat specyficznego czynnika nie jest dostępny:

Wymagana do leczenia dawka obliczana jest na podstawie danych empirycznych, że 1 j.m. czynnika IX na kg masy ciała podnosi aktywność czynnika IX o około 0,8% wartości prawidłowej, 1 j.m. czynnika VII na kg masy ciała podnosi aktywność czynnika VII w osoczu o około 2% wartości prawidłowej, a 1 j.m. czynnika II lub X na kg masy ciała podnosi aktywność czynnika II lub X w osoczu odpowiednio o około 1,5% wartości prawidłowych.

Podawana dawka danego czynnika wyrażana jest w jednostkach międzynarodowych (j.m.), które odnoszą się do aktualnego wzorca WHO dla każdego czynnika. Aktywność czynnika w osoczu wyrażana jest albo jako procent (względem osocza prawidłowego), albo w jednostkach międzynarodowych (względem międzynarodowego wzorca dla danego czynnika krzepnięcia).

Jedna jednostka międzynarodowa (j.m.) czynnika krzepnięcia jest równoważna zawartości w 1 ml prawidłowego ludzkiego osocza.

Wymagana dawka jest ustalana za pomocą następującego wzoru:

Zasada obliczenia dawki początkowej czynnika IX:

Wymagana liczna jednostek (j .m.) = masa ciała (kg) x pożądany wzrost czynnika IX (%) x 1,2 Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania Prothromplex Total NF u dzieci i młodzieży nie były ustalone w badaniach klinicznych prowadzonych przez Baxter.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Wykonując testy krzepnięcia, które są wrażliwe na heparynę, u pacjentów otrzymujących duże dawki ludzkiego zespołu protrombiny, należy brać pod uwagę zawartość heparyny w podawanym produkcie.

Niezgodności farmaceutyczne

Tego leku nie wolno mieszać z innymi lekami poza załączonym rozpuszczalnikiem.

Podobnie jak w przypadku innych leków zawierających czynniki krzepnięcia, skuteczność i tolerancja produktu leczniczego może być zmniejszona w przypadku zmieszania z innymi lekami. Przed i po podaniu Prothromplex Total NF zaleca się przepłukać wspólny dostęp żylny izotonicznym roztworem soli fizjologicznej.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania i przygotowania leku do stosowania

Do rekonstytucji leku należy używać wyłącznie załączonego zestawu.

Prothromplex Total NF należy rekonstytuować bezpośrednio przed podaniem. Następnie roztwór należy niezwłocznie zużyć. (Roztwór nie zawiera środków konserwujących.) Roztwór jest przejrzysty lub lekko opalizujący. Przed podaniem należy zawsze sprawdzić, czy roztwór produktu nie zawiera nierozpuszczalnych cząstek i czy nie zmienił zabarwienia. Jeśli roztwór jest mętny lub zawiera osad, należy go wyrzucić.

Rekonstytucja proszku do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych:

Stosować technikę aseptyczną!

1.    Ogrzać zamkniętą fiolkę z rozpuszczalnikiem (sterylną wodą do wstrzykiwań) do temperatury pokojowej lub temperatury ciała (max. 370C).

2.    Usunąć ochronne kapsle z fiolek z koncentratem i z rozpuszczalnikiem (Fig. A) i oczyścić powierzchnie gumowych korków obu fiolek.

3.    Przekręcić i zdjąć osłonkę ochronną z krótszego końca igły dwustronnej i wkłuć igłę w gumowy korek fiolki z rozpuszczalnikiem (Fig. B i Fig.C).

4.    Usunąć osłonkę z drugiego końca igły, uważając, aby nie dotknąć odsłoniętego końca igły.

5.    Odwrócić fiolkę z rozpuszczalnikiem nad fiolkę z proszkiem i przebić końcem igły gumowy korek fiolki z proszkiem (Fig.D). Próżnia wciągnie rozpuszczalnik do fiolki z proszkiem.

6.    Rozłączyć obie fiolki, wyciągając igłę dwustronną z fiolki z proszkiem (Fig. E). Fiolkę z proszkiem lekko obracać w celu przyspieszenia rozpuszczania.

7.    Po całkowitym rozpuszczeniu proszku wkłuć igłę z odpowietrznikiem (Fig. F), powstała piana opadnie. Następnie usunąć igłę z odpowietrznikiem.

Podawanie roztworu we wstrzyknięciu / wlewie:

Stosować technikę aseptyczną!

1. Przekręcić i zdjąć osłonkę ochronną z jednego końca załączonej igły z filtrem i dołączyć igłę do sterylnej strzykawki jednorazowego użytku. Pobrać roztwór z fiolki do strzykawki (Fig. G)

2. Odłączyć igłę z filtrem od strzykawki i powoli podawać roztwór dożylnie (maksymalna szybkość podawania w infuzji/wstrzyknięciu nie powinna przekroczyć 2 ml/min).

Podczas podawania Prothromplex Total NF w postaci infuzji należy używać zestawu do infuzji z odpowiednim filtrem.


Po podaniu należy wyrzucić wszystkie niezabezpieczone igły, razem ze strzykawkami i (lub) zestawem do infuzji w pudełku po leku, aby nie narażać innych osób.

Wszelkie pozostałości niewykorzystanego leku lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Każdorazowe podanie pacjentowi Prothromplex Total NF należy odnotowywać w dokumentacji medycznej pacjenta za pomocą dołączonej samoprzylepnej etykiety.

10

Prothromplex Total NF

Charakterystyka Prothromplex total nf

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prothromplex Total NF

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych, 600 j.m.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancja czynna: koncentrat wszystkich ludzkich czynników zespołu protrombiny

Prothromplex Total NF jest proszkiem do sporządzenia roztworu do podawania dożylnego. Każda fiolka zawiera nominalnie podaną poniżej liczbę jednostek międzynarodowych (j.m.) ludzkich czynników krzepnięcia.

Zawartość w fiolce j.m.


480 - 900 500 600 600


Ludzki czynnik krzepnięcia II Ludzki czynnik krzepnięcia VII Ludzki czynnik krzepnięcia IX Ludzki czynnik krzepnięcia X


Po rozpuszczeniu w 20 ml wody do wstrzykiwań j.m./ml 24 - 45 25 30 30


Całkowita zawartość białka w fiolce wynosi 300 - 750 mg. Aktywność swoista produktu, wyrażona aktywnością czynnika IX, wynosi co najmniej 0,6 j.m./mg.

Każda fiolka zawiera co najmniej 400 j.m. białka C, współoczyszczonego z czynnikami krzepnięcia krwi.

Aktywność (j.m.) czynnika IX oznaczana jest za pomocą jednostopniowego testu wykrzepiania, opisanego w Farmakopei Europejskiej, wobec międzynarodowego wzorca Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla koncentratów czynnika IX.

Aktywność (j.m.) czynnika II, czynnika VII i czynnika X oznaczana jest metodą chromogenną, opisaną w Farmakopei Europejskiej, wobec międzynarodowych wzorców Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla koncentratów czynnika II, czynnika VII i czynnika X.

Aktywność (j.m.) białka C oznaczana jest metodą chromogenną, opisaną w Farmakopei Europejskiej, wobec międzynarodowego wzorca Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla koncentratów białka C.

Substancje pomocnicze: Prothromplex Total NF zawiera 80 mg sodu na fiolkę, wartość wyliczona. Ponadto każda fiolka zawiera heparynę sodową (max. 0,5 j .m./j .m. czynnika IX).

Pełny wykaz substancji pomocniczych - patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych. Biała lub lekko żółtawa, liofilizowana, miałka lub zwarta sucha substancja.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

-    Leczenie krwawień lub profilaktyka krwawień okołooperacyjnych w nabytym niedoborze czynników zespołu protrombiny, tj. spowodowanym przez leczenie antagonistami witaminy K lub ich przedawkowaniem, w przypadku gdy konieczne jest szybkie wyrównanie tego niedoboru.

-    Leczenie krwotoków lub profilaktyka krwawień okołooperacyjnych we wrodzonym niedoborze któregokolwiek z czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K, gdy produkty pojedynczych oczyszczonych czynników nie są dostępne.

Prothromplex Total NF jest wskazany do stosowania u dorosłych. Stosowanie Prothromplex Total NF u dzieci i młodzieży nie zostało ustalone w badaniach klinicznych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Poniżej podano jedynie ogólne zalecenia dotyczące dawkowania. Szczegółowe zalecenia podano dla leczenia krwawienia oraz profilaktyki okołooperacyjnej krwawienia w trakcie leczenia antagonistami witaminy K.

Leczenie należy rozpocząć pod nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu zaburzeń krzepnięcia.

Dawkowanie oraz czas leczenia substytucyjnego zależą od stopnia zaburzenia krzepnięcia, umiejscowienia i rozległości krwawienia oraz od stanu klinicznego pacjenta.

Dawkę i częstość podawania należy obliczać indywidualnie dla każdego pacjenta.

Odstępy pomiędzy dawkami muszą być ustalane z uwzględnieniem różnych okresów półtrwania poszczególnych czynników zespołu protrombiny (patrz punkt 5.2).

Wyznaczenie indywidualnego dawkowania, zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta, możliwe jest jedynie podczas regularnego monitorowania poziomów właściwych czynników krzepnięcia w osoczu pacjenta lub regularnego oznaczania poziomów danych czynników krzepnięcia, lub też dzięki testom oceniającym ogółem poziom wszystkich czynników zespołu protrombiny (np. wskaźnik Quicka, czas protrombinowy, INR) oraz stałemu monitorowaniu stanu klinicznego pacjenta.

W przypadku dużych zabiegów chirurgicznych niezbędne jest precyzyjne monitorowanie leczenia substytucyjnego za pomocą testów krzepnięcia (oznaczanie czynników krzepnięcia i (lub) testów oceniających ogółem poziom wszystkich czynników zespołu protrombiny).

Krwawienia lub profilaktyka krwawień okołooperacyjnych podczas leczenia antagonistami witaminy K:

W ciężkich krwotokach lub przed zabiegami chirurgicznymi z wysokim ryzykiem krwawienia należy dążyć do normalizacji wskaźników krzepnięcia (wskaźnik Quicka 100%, INR 1,0). Ma tu zastosowanie praktyczna zasada, że 1 j.m./kg masy ciała podnosi wartość wskaźnika Quicka o około 1%.

Jeśli podawanie Prothromplex Total NF oparte jest na pomiarze INR, należy przestrzegać podanych w poniższej tabeli zaleceń dawkowania (zgodnie z metodą Makris et al)

Dawkowanie Prothromplex TOTAL NF zgodnie z pomiarem INR

INR

Dawka, j.m./kg (j.m. odnosi się do czynnika IX)

2,0-3,9

25

4,0-6,0

35

>6,0

50

Krwawienia lub profilaktyka krwawień okołooperacyjnych we wrodzonym niedoborze któregokolwiek z czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K, gdy koncentrat specyficznego czynnika nie jest dostępny:

Wymagana do leczenia dawka obliczana jest na podstawie danych empirycznych, że 1 j.m. czynnika IX na kg masy ciała podnosi aktywność czynnika IX o około 0,8% wartości prawidłowej, 1 j.m. czynnika VII na kg masy ciała podnosi aktywność czynnika VII w osoczu o około 2% wartości prawidłowej, a 1 j.m. czynnika II lub X na kg masy ciała podnosi aktywność czynnika II lub X w osoczu, odpowiednio, o około 1,5% wartości prawidłowych.

Podawana dawka danego czynnika wyrażana jest w jednostkach międzynarodowych (j.m.), które odnoszą się do aktualnego wzorca WHO dla każdego czynnika. Aktywność czynnika w osoczu wyrażana jest albo jako procent (względem osocza prawidłowego) albo w jednostkach międzynarodowych (względem międzynarodowego wzorca dla danego czynnika krzepnięcia).

Jedna jednostka międzynarodowa (j.m.) czynnika krzepnięcia jest równoważna zawartości w 1 ml prawidłowego ludzkiego osocza.

Wymagana dawka jest ustalana według następującego wzoru:

Zasada obliczenia dawki początkowej czynnika IX:

Wymagana liczba jednostek (j.m.) = masa ciała (kg) x pożądany wzrost czynnika IX (%) x 1,2 Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania Prothromplex Total NF u dzieci i młodzieży nie były ustalone w badaniach klinicznych prowadzonych przez Baxter.

Sposób podawania

Instrukcje dotyczące przygotowania produktu leczniczego do podania, patrz punkt 6.6.

Produkt należy podawać powoli dożylnie. Zaleca się, aby szybkość podawania nie przekraczała 2 ml/min (60 j.m./min).

4.3. Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Stwierdzona alergia na heparynę lub małopłytkowość indukowana heparyną w wywiadzie.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zasięgnąć porady specjalisty posiadającego doświadczenie w leczeniu zaburzeń krzepnięcia.

U pacjentów z nabytym niedoborem czynników krzepnięcia zespołu protrombiny (np. wywołanym leczeniem antagonistami witaminy K), Prothromplex Total NF należy stosować jedynie w przypadku, gdy konieczne jest nagłe skorygowanie poziomu czynników zespołu protrombiny, takim jak silne krwawienie lub zabieg chirurgiczny w nagłym wypadku. W innych przypadkach, zmniejszenie dawki antagonisty witaminy K i (lub) podanie witaminy K jest zazwyczaj wystarczające.

Pacjenci przyjmujący antagonistę witaminy K mogą w rzeczywistości cierpieć na stan zwiększonej krzepliwości krwi i podanie ludzkich czynników zespołu protrombiny może ten stan nasilić.

We wrodzonym niedoborze któregokolwiek z czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K, należy stosować produkt specyficznego czynnika krzepnięcia, jeżeli jest dostępny.

Podczas stosowania Prothromplex Total NF odnotowano występowanie reakcji nadwrażliwości, w tym reakcji anafilaktycznych i wstrząsu anafilaktycznego.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub reakcji typu anafilaktycznego należy natychmiast przerwać wstrzyknięcie/infuzję. W przypadku wstrząsu należy zastosować standardowe zasady leczenia wstrząsu.

Podczas leczenia pacjentów z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami krzepnięcia, koncentratami ludzkich czynników zespołu protrombiny, w tym Prothromplex Total NF, istnieje ryzyko zakrzepicy i rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego (DIC), zwłaszcza podczas podawania wielokrotnego.

Podczas stosowania Prothromplex Total NF odnotowywano incydenty zakrzepowo-zatorowe naczyń tętniczych i żylnych, w tym zawał mięśnia sercowego, przypadek mózgowo- naczyniowy (np. udar), zatorowość płucną, a także DIC.

Ryzyko to może być większe podczas leczenia wybiórczego niedoboru czynnika VII, ponieważ inne czynniki krzepnięcia zależne od witaminy K, z dłuższymi okresami półtrwania, mogą ulegać akumulacji do poziomów znacząco przekraczających normę.

Pacjentów przyjmujących koncentraty czynników zespołu protrombiny należy poddawać uważnej obserwacji w kierunku oznak i objawów wykrzepiania śródnaczyniowego lub zakrzepicy. Z uwagi na ryzyko powikłań zatorowo-zakrzepowych, należy prowadzić ścisłe obserwacje zwłaszcza podczas podawania koncentratów ludzkich czynników zespołu protrombiny:

•    pacjentom z chorobą wieńcową w wywiadzie,

•    pacjentom z chorobami wątroby,

•    pacjentom w okresie około- i pooperacyjnym,

•    noworodkom,

•    innym pacjentom z ryzykiem stanów zatorowo-zakrzepowych lub rozsianego wykrzepiania

śródnaczyniowego.

W każdym z wymienionych przypadków należy rozważyć potencjalne korzyści leczenia i ryzyko powikłań.

Standardowe środki zapobiegania zakażeniom związanym z zastosowaniem produktów leczniczych otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe poszczególnych donacji i całych pul osocza w kierunku obecności swoistych markerów zakażenia oraz włączenie do procesu produkcji etapów skutecznej inaktywacji/usuwania wirusów. Pomimo tego nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych podczas podawania produktów leczniczych otrzymanych z ludzkiej krwi lub osocza. Dotyczy to także wirusów nieznanych i nowo odkrytych oraz innych patogenów.

Podejmowane środki uznawane są za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak HIV, HBV, HCV, a także bezotoczkowego wirusa HAV.

Podejmowane środki mogą mieć ograniczoną skuteczność wobec wirusów bezotoczkowych, takich jak parwowirus B19. Zakażenie parwowirusem B19 może mieć poważne skutki u kobiet w ciąży oraz u pacjentów z zaburzoną odpornością lub nasiloną erytropoezą (np. z niedokrwistością hemolityczną).

U pacjentów przyjmujących regularnie lub wielokrotnie produkty otrzymywane z ludzkiego osocza lub krwi należy rozważyć przeprowadzenie odpowiednich szczepień (przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B).

Dla dobra pacjenta, zdecydowanie zaleca się, aby za każdym razem, gdy podawany jest pacjentowi Prothromplex Total NF, odnotować w dokumentacji medycznej nazwę oraz numer serii produktu poprzez dołączenie samoprzylepnej etykiety, w celu powiązania pacjenta z serią produktu.

Prothromplex Total NF zawiera 80 mg sodu na fiolkę, wartość wyliczona. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów na diecie niskosodowej.

Heparyna może wywoływać reakcje alergiczne i obniżać liczbę komórek krwi, co może wpłynąć na układ krzepnięcia krwi. Pacjenci, u których wcześniej wystąpiły reakcje alergiczne wywołane heparyną, powinni unikać stosowania leków zawierających heparynę.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Wykonując testy krzepnięcia, które są wrażliwe na heparynę, u pacjentów otrzymujących duże dawki ludzkiego zespołu protrombiny, należy brać pod uwagę zawartość heparyny w podawanym produkcie.

Dzieci i młodzież

Informacja dotycząca dzieci i młodzieży patrz punkt 4.2.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkty ludzkiego zespołu protrombiny neutralizują skutki leczenia antagonistami witaminy K.

Nie przeprowadzano badań interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Wpływ Prothromplex Total NF na płodność nie został oceniony w kontrolowanych badaniach klinicznych.

Brak jest odpowiednich danych dotyczących stosowania Prothromplex Total NF u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Pracownicy służby zdrowia powinni dokładnie rozważyć potencjalne ryzyko i korzyści dla każdej pacjentki przed zastosowaniem Prothromplex Total NF.

Badania na zwierzętach nie pozwalają na ocenę wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, poród i rozwój w okresie noworodkowym.

Dlatego też ludzki zespół protrombiny powinien być stosowany u kobiet w ciąży i w okresie laktacji wyłącznie w przypadku wyraźnych wskazań.

Informacja o ryzyku zakażenia kobiet w ciąży parwowirusem B19, patrz punkt 4.4.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie ma informacji dotyczących wpływu Prothromplex Total NF na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Po podaniu ludzkiego zespołu protrombiny istnieje ryzyko wystąpienia epizodów zatorowo-zakrzepowych, rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego (DIC) oraz reakcji nadwrażliwości typu alergicznego, w tym reakcji anafilaktycznych i wstrząsu anafilaktycznego (patrz punkt 4.4).

Leczenie zastępcze koncentratami ludzkiego zespołu protrombiny, w tym Prothromplex Total NF, mające na celu uzupełnienie niedoborów czynników, może prowadzić do wytworzenia krążących inhibitorów jednego lub więcej czynników krzepnięcia. Pojawienie się takich inhibitorów przejawia się niedostateczną odpowiedzią kliniczną.

Informacje na temat bezpieczeństwa w zakresie przenoszenia czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4. Tabelaryczna lista działań niepożądanych

Ostry zawał serca, zakrzepica żylna i gorączka przedstawione w poniższym zestawieniu tabelarycznym działań niepożądanych były zgłaszane w jednym badaniu klinicznym z Prothromplex Total NF, w odwracaniu działania doustnych leków przeciwzakrzepowych u pacjentów (n=61) z nabytym niedoborem czynników krzepnięcia zespołu protrombiny (czynnik n,VII,IX, X). Pozostałe działania niepożądane przedstawione w tabeli były zgłaszane tylko po wprowadzeniu Prothromplex Total NF do obrotu.

W poniższej tabeli wszystkie działania niepożądane są wymienione według Klasyfikacji układów i narządów MedDRA (wersja 15.1), z zastosowaniem zalecanych terminów.

Kategorie częstości występowania zdefiniowane są jako: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W tabeli zawarto działania niepożądane po wprowadzeniu do obrotu, a kategorie częstości zostały im przypisane statystycznie, opierając się na założeniu, że każde działanie niepożądane mogło wystąpić w badaniu klinicznym z 61 pacjentami.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Działanie niepożądane

Kategoria częstości występowania

Zaburzenia krwi i układu chłonnego (patrz punkt 4.4.)

Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe,

Inhibitory jednego lub więcej czynników zespołu protrombiny (czynnika II, VII, IX, X)*

Często

Zaburzenia układu immunologicznego (patrz punkt 4.4.)

Wstrząs anafilaktyczny, Reakcje anafilaktyczne, Nadwrażliwość

Często

Zaburzenia układu nerwowego

Incydent mózgowo-naczyniowy (patrz punkt 4.4.),

Ból głowy

Często

Zaburzenia serca

Niewydolność serca, Ostry zawał serca, Częstoskurcz

Często

Zaburzenia naczyń

Zakrzepica tętnicza, Zakrzepica żylna, Niedociśnienie,

Nagłe zaczerwienienie twarzy

Często

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zatorowość płucna (patrz punkt 4.4.)

Duszność,

Świszczący oddech

Często

Zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty,

Nudności

Często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka,

Wysypka rumieniowata, Świąd

Często

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zespół nerczycowy

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka

Często

* występowanie u pacjentów z wrodzonym niedoborem czynników

Działania klasy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, zburzenia czucia, Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: reakcja w miejscu wlewu Zaburzenia układu nerwowego: ospałość Zaburzenia psychiczne: niepokój

Dzieci i młodzież

Informacja dotycząca dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2.

4.9. Przedawkowanie

Stosowanie dużych dawek produktów ludzkiego osoczowego zespołu protrombiny może wiązać się z przypadkami zawałów mięśnia sercowego, rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego, zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej. Dlatego też w przypadku przedawkowania ryzyko wystąpienia powikłań zatorowo-zakrzepowych lub rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego jest zwiększone.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkrwotoczne, czynniki krzepnięcia krwi IX, II, VII i X w

połączeniu

Kod ATC: B02BD01

Czynniki krzepnięcia II, VII, IX i X, które są produkowane w wątrobie przy udziale witaminy K, powszechnie nazywane są czynnikami zespołu protrombiny.

Czynnik VII jest zymogenem aktywnej proteazy serynowej - czynnika VIIa, dzięki której uruchamiany jest zewnątrzpochodny szlak krzepnięcia krwi. Kompleks czynnik tkankowy-czynnik VIIa aktywuje czynniki krzepnięcia X i IX, przez co powstają czynniki IXa i Xa. W wyniku dalszej aktywacji kaskady krzepnięcia, dochodzi do aktywacji protrombiny (czynnik II) i jej przekształcenia w trombinę. Na skutek działania trombiny, fibrynogen zostaje przekształcony w fibrynę, co prowadzi do powstania skrzepu. Prawidłowe powstawanie trombiny jest także niezbędne do funkcjonowania płytek krwi, jako elementu hemostazy pierwotnej.

Wybiórczy ciężki niedobór czynnika VII prowadzi do zmniejszenia powstawania trombiny i skłonności do krwawień na skutek zaburzonego powstawania fibryny i zaburzonej hemostazy pierwotnej. Wybiórczy niedobór czynnika IX jest jedną z klasycznych hemofilii (hemofilia B). Izolowany niedobór czynnika II lub czynnika X jest bardzo rzadki, ale ciężkie postacie tych niedoborów powodują skłonność do krwawień, podobną jak obserwowana w klasycznych hemofiliach.

Nabyty niedobór czynników krzepnięcia zespołu protrombiny zależnych od witaminy K występuje podczas leczenia antagonistami witaminy K. W przypadkach ciężkich niedoborów dochodzi do silnych skłonności do krwawień, które charakteryzują się raczej krwawieniem do przestrzeni pozaotrzewnowej lub do mózgu, niż krwawieniem do mięśni i stawów. Ciężka niewydolność wątroby także powoduje znaczące obniżenie poziomów czynników zespołu protrombiny i klinicznie - skłonność do krwawień, która jest jednak zazwyczaj złożonym zjawiskiem, z uwagi na zachodzące jednocześnie wykrzepianie śródnaczyniowe niskiego stopnia, niski poziom płytek krwi, niedobór inhibitorów krzepnięcia i zaburzoną fibrynolizę.

Podanie koncentratu ludzkich czynników zespołu protrombiny prowadzi do wzrostu poziomów czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K w osoczu i czasowo koryguje zaburzenia krzepnięcia u pacjentów z niedoborem jednego lub kilku z tych czynników.

Dzieci i młodzież

Informacja dotycząca dzieci i młodzieży - patrz punkt 4.2.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Okres półtrwania 40-60 godzin 3-5 godzin 16-30 godzin 30-60 godzin


Czynnik krzepnięcia Czynnik II Czynnik VII Czynnik IX Czynnik X

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ludzkie czynniki zespołu protrombiny (zawarte w koncentracie) są naturalnymi składnikami ludzkiego osocza i działają jak czynniki endogenne.

Badanie toksyczności pojedynczej dawki nie ma znaczenia, gdyż większe dawki powodują przeciążenie układu krążenia.

Badanie toksyczności powtarzanej dawki na zwierzętach jest niemożliwe do wykonania z powodu powstawania przeciwciał przeciwko obcemu białku, co interferuje z wynikami dalszych testów.

Ponieważ ludzkie czynniki krzepnięcia nie są postrzegane jako rakotwórcze ani mutagenne, przeprowadzanie badań doświadczalnych w tym zakresie, zwłaszcza na osobnikach innych gatunków, nie uznano za konieczne.

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Sodu chlorek

Sodu cytrynian dwuwodny

Heparyna sodowa

Antytrombina III 15-30 j.m. na fiolkę (0,75-1,5 j.m./ml)

Rozpuszczalnik:

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu Prothromplex Total NF nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi poza wymienionymi w punkcie 6.6.

Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych zawierających czynniki krzepnięcia, skuteczność i tolerancja produktu leczniczego może być zmniejszona w przypadku zmieszania z innymi produktami leczniczymi. Przed i po podaniu Prothromplex Total NF zaleca się przepłukać wspólny dostęp żylny izotonicznym roztworem soli fizjologicznej.

6.3    Okres ważności

3 lata.

W trakcie podanego okresu ważności, produkt można przechowywać jednorazowo do sześciu

miesięcy w temperaturze pokojowej (do 25°C). Rozpoczęcie przechowywania w temperaturze

pokojowej należy odnotować na opakowaniu. Po okresie przechowywania w temperaturze

pokojowej, nie wolno ponownie umieszczać produktu Prothromplex Total NF w lodówce

(2°C - 8°C), ale należy go zużyć w ciągu sześciu miesięcy lub zniszczyć po upływie tych sześciu

miesięcy.

Wykazano, że roztwór wykazuje stabilność chemiczną i fizyczną do 3 godzin w temperaturze od 20°C do 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, Prothromplex Total NF należy zużyć natychmiast po rozpuszczeniu, ponieważ produkt nie zawiera środków konserwujących. Jeśli roztwór nie zostanie podany wkrótce po przygotowaniu, za warunki przechowywania, w tym czas przechowywania, odpowiada użytkownik. Gotowego roztworu nie wolno ponownie umieszczać w lodówce.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce). Nie zamrażać.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania gotowego roztworu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Proszek dostarczany jest w fiolce z bezbarwnego szkła (typu II). Rozpuszczalnik dostarczany jest w fiolce z bezbarwnego szkła (typu I). Fiolka z proszkiem i fiolka z rozpuszczalnikiem zamknięte są korkami z gumy butylowej.

Zawartość opakowania:

1 fiolka z Prothromplex Total NF 600 j.m. - proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych

1 fiolka z 20 ml wody do wstrzykiwań 1 igła dwustronna 1 igła z odpowietrznikiem 1 igła z filtrem

1 igła motylkowa (zestaw do infuzji)

1 igła podskórna

Wielkość opakowania: 1 x 600 j.m.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Do rekonstytucji produktu należy użyć wyłącznie załączonego zestawu.

Prothromplex Total NF należy rekonstytuować bezpośrednio przed podaniem.

Roztwór powinien być przejrzysty lub lekko opalizujący. Wartość pH gotowego roztworu wynosi 6,5 do 7,5, a osmolarność nie mniej niż 240 mOsm/kg.

Przed podaniem należy zawsze sprawdzić, czy przygotowany roztwór nie zawiera nierozpuszczalnych cząstek i czy nie zmienił zabarwienia. Jeśli roztwór jest mętny lub zawiera osad, należy go wyrzucić.

Rekonstytucja proszku do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych:

Stosować technikę aseptyczną!

1.    Ogrzać zamkniętą fiolkę z rozpuszczalnikiem (sterylną wodą do wstrzykiwań) do temperatury pokojowej lub temperatury ciała (max. 37°C).

2.    Usunąć ochronne kapsle z fiolek z koncentratem i z rozpuszczalnikiem (Fig. A) i oczyścić powierzchnie gumowych korków obu fiolek.

3.    Przekręcić i zdjąć osłonkę ochronną z krótszego końca igły dwustronnej i wkłuć igłę w gumowy korek fiolki z rozpuszczalnikiem (Fig. B i Fig.C).

4.    Usunąć osłonkę z drugiego końca igły, uważając, aby nie dotknąć odsłoniętego końca

igły-

5.    Odwrócić fiolkę z rozpuszczalnikiem nad fiolkę z proszkiem i przebić końcem igły gumowy korek fiolki z proszkiem (Fig.D). Próżnia wciągnie rozpuszczalnik do fiolki z proszkiem.

6.    Rozłączyć obie fiolki, wyciągając igłę dwustronną z fiolki z proszkiem (Fig. E). Fiolkę z proszkiem lekko obracać w celu przyspieszenia rozpuszczania.

7.    Po całkowitym rozpuszczeniu proszku wkłuć igłę z odpowietrznikiem (Fig. F), powstała piana opadnie. Następnie usunąć igłę z odpowietrznikiem.

Podawanie roztworu we wstrzyknięciu / infuzji:

Stosować technikę aseptyczną!

1.    Przekręcić i zdjąć osłonkę ochronną z jednego końca załączonej igły z filtrem i dołączyć igłę do sterylnej strzykawki jednorazowego użytku. Pobrać roztwór z fiolki do strzykawki (Fig.

G)

2.    Odłączyć igłę z filtrem od strzykawki i powoli podawać roztwór dożylnie (maksymalna szybkość podawania w infuzji/wstrzyknięciu nie powinna przekroczyć 2 ml/min).

Do podawania Prothromplex Total NF w postaci infuzji należy używać zestawu do infuzji z odpowiednim filtrem.


Po podaniu należy wyrzucić wszystkie niezabezpieczone igły, razem ze strzykawkami i (lub) zestawem do infuzji w pudełku po produkcie, aby nie narażać innych osób.

Wszelkie pozostałości niewykorzystanego rozpuszczonego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr 7353

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.07.1997 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 12. 02.2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Prothromplex Total NF