+ iMeds.pl

Proviron-25 25 mgUlotka Proviron-25

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Proviron-25, 25 mg, tabletki

(Mesterolonum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Proviron-25 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Proviron-25

3.    Jak stosować lek Proviron-25

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Proviron-25

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PROVIRON-25 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Proviron-25 uzupełnia niedobór męskich hormonów płciowych - androgenów, których stężenie z wiekiem stopniowo się zmniejsza. Wskazany jest więc we wszystkich stanach spowodowanych niedoborem androgenów wytwarzanych przez organizm.

Wskazania do stosowania

•    Zmniejszona wydolność organizmu w średnim i podeszłym wieku

Stosowanie leku Proviron-25 może usunąć lub znacznie złagodzić dolegliwości wynikające z niedoboru androgenów, takie jak: zmniejszenie wydolności, szybkie męczenie się, osłabienie zdolności zapamiętywania i koncentracji, zaburzenia popędu płciowego i potencji, drażliwość, zaburzenia snu, nastroje depresyjne, ogólne dolegliwości wegetatywne (dolegliwości bólowe, zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia, zaburzenia seksualne).

•    Zaburzenia potencji

Przyjmowanie leku Proviron-25 usuwa zaburzenia potencji spowodowane niedoborem androgenów. Jeżeli zaburzenia potencji spowodowane są dodatkowymi bądź innymi czynnikami, Proviron-25 może być również stosowany jako lek wspomagający inne metody leczenia,

•    Hipogonadyzm

Lek Proviron-25 pobudza wzrost, rozwój oraz czynność narządów zależnych od androgenów. Jeżeli niedobór androgenów występuje przed zakończeniem dojrzewania płciowego, Proviron-25 wspomaga wykształcenie drugorzędowych cech płciowych męskich.

Proviron-25 usuwa objawy niedoboru androgenów w przypadku zaniku czynności gruczołów płciowych po okresie dojrzewania.

•    Niepłodność

Przyczyną niepłodności może być zmniejszenie liczby plemników i niewydolność komórek Leydiga. Stosowanie leku Proviron-25 może zwiększyć bądź znormalizować ilość i jakość plemników oraz stężenie fruktozy w płynie nasiennym i tym samym zwiększyć szansę na zapłodnienie.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PROVIRON-25 Kiedy nie stosować leku Proviron-25

-    nadwrażliwość na mesterolon lub którykolwiek składnik leku;

-    rak gruczołu krokowego;

-    przebyte lub istniejące nowotwory wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Proviron-25

Androgenów nie należy stosować u osób zdrowych w celu rozwoju mięśni lub zwiększania wydolności fizycznej.

Lek Proviron-25 jest wskazany do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

Zaleca się regularne badania profilaktyczne gruczołu krokowego.

W czasie stosowania hormonów takich jak zawarty w leku Proviron-25 mesterolon, w rzadkich przypadkach mogą wystąpić łagodne, lub jeszcze rzadziej złośliwe nowotwory wątroby, które mogą prowadzić do wystąpienia zagrażających życiu krwawień do jamy brzusznej. W przypadku wystąpienia dolegliwości w obrębie nadbrzusza, które nie ustępują samoistnie należy jak najszybciej poinformować lekarza.

Stosowanie leku Proviron-25 z innymi lekami

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK PROVIRON-25

Lek należy zawsze stosować z zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania

Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

Zazwyczaj zalecane dawkowanie

•    Zmniejszona wydolność organizmu i zaburzenia potencji Rozpoczęcie leczenia

Przyjmuje się 1 tabletkę leku Proviron-25 3 razy na dobę.

Kontynuacja leczenia

Przyjmuję się 1 tabletkę leku 1 do 2 razy na dobę.

Zaleca się kontynuację leczenia przez wiele miesięcy.

•    Hipogonadyzm (zaleca się długotrwałe leczenie)

W celu wykształcenia wtórnych cech płciowych męskich przyjmuje się 1 do 2 tabletek leku 3 razy na dobę przez kilka miesięcy.

W celu podtrzymania leczenia zwykle wystarcza przyjmowanie 1 tabletki 2 do 3 razy na dobę.

• Niepłodność - poprawa ilości i jakości plemników

Przyjmuje się 1 tabletkę leku Proviron-25 2 do 3 razy na dobę przez jeden cykl spermatogenezy, tzn. przez ok. 90 dni. Jeżeli to konieczne leczenie należy powtórzyć po kilkutygodniowej przerwie.

Jeżeli niewydolność komórek Leydiga wystąpi po okresie dojrzewania, w celu zwiększenia stężenia fruktozy w spermie przyjmuje się 1 tabletkę leku 2 razy na dobę przez kilka miesięcy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Proviron-25

Lek Proviron-25 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Na podstawie wyników badań toksyczności ostrej stwierdzono, że Proviron-25 jest lekiem nietoksycznym. Po przypadkowym podaniu dawki nawet znacznie większej niż dawka zalecana nie występuje ryzyko zatrucia.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Proviron-25 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W pojedynczych przypadkach może dojść do częstych lub długotrwałych erekcji - należy wówczas zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie by uniknąć urazów prącia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PROVIRON-25

Przechowywanie: Bez specjalnych zaleceń.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Proviron-25

—    Substancja czynną leku jest mesterolon.

—    Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon 25 000, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Proviron-25 i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Proviron-25 są barwy białej.

Opakowanie zawiera 20 lub 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy

Wytwórca

Bayer Weimar GmbH und Co. KG Dobereinerstrasse 20 99427 Weimar Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa tel.: (0-22) 572 35 00 fax: (0-22) 572 38 50

Data zatwierdzenia ulotki: 21.10.2011r.

4

Proviron-25

Charakterystyka Proviron-25

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Proviron-25, 25 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 25 mg mesterolonu (Mesterolonum).

Produkt zawiera laktozę jednowodną.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Tabletki barwy białej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Zmniejszona wydolność organizmu w średnim i podeszłym wieku

Stosowanie produktu Proviron-25 może usunąć lub znacznie złagodzić dolegliwości wynikające z niedoboru androgenów, takie jak: zmniejszenie wydolności, szybkie męczenie się, osłabienie zdolności zapamiętywania i koncentracji, zaburzenia popędu płciowego i potencji, drażliwość, zaburzenia snu, nastroje depresyjne, ogólne dolegliwości wegetatywne.

•    Zaburzenia potencji

Stosowanie produktu Proviron-25 usuwa zaburzenia potencji spowodowane niedoborem androgenów. Jeżeli zaburzenia potencji spowodowane są dodatkowymi bądź innymi czynnikami, Proviron-25 może być również stosowany jako lek wspomagający inne metody leczenia.

•    Hipogonadyzm

Produkt Proviron-25 pobudza wzrost, rozwój oraz czynność narządów zależnych od androgenów.

W przypadku niedoboru androgenów przed zakończeniem dojrzewania płciowego, Proviron-25 wspomaga wykształcenie drugorzędowych cech płciowych męskich.

Proviron-25 usuwa objawy niedoboru androgenów w przypadku zaniku czynności gruczołów płciowych po okresie dojrzewania.

•    Niepłodność

Przyczyną niepłodności może być zmniejszenie liczby plemników i niewydolność komórek Leydiga. Stosując produkt Proviron-25 można zwiększyć bądź znormalizować ilość i jakość plemników, jak również stężenie fruktozy w płynie nasiennym i tym samym zwiększyć szansę na zapłodnienie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

Dawkowanie:

•    Zmniejszona wydolność organizmu i zaburzenia potencji Rozpoczęcie leczenia

Przyjmuje się 1 tabletkę produktu Proviron-25 3 razy na dobę.

Po uzyskaniu zadowalającej poprawy można spróbować zmniejszyć dawkę.

Kontynuacja leczenia

Przyjmuje się 1 tabletkę leku 1 do 2 razy na dobę.

W zależności od rodzaju i nasilenia zaburzeń dawkę należy dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta. Zaleca się kontynuację leczenia przez wiele miesięcy.

•    Hipogonadyzm (zaleca się długotrwałe leczenie)

W celu wykształcenia wtórnych cech płciowych męskich przyjmuje się 1 do 2 tabletek leku 3 razy na dobę przez kilka miesięcy.

W celu podtrzymania leczenia zwykle wystarcza przyjmowanie 1 tabletki 2 do 3 razy na dobę.

•    Niepłodność - poprawa ilości i jakości plemników

Przyjmuje się 1 tabletkę produktu Proviron-25 2 do 3 razy na dobę przez jeden cykl spermatogenezy, tzn. przez około 90 dni. Leczenie należy powtórzyć po kilkutygodniowej przerwie.

Jeżeli niewydolność komórek Leydiga wystąpi po okresie dojrzewania, w celu zwiększenia stężenia fruktozy w spermie przyjmuje się 1 tabletkę leku 2 razy na dobę przez kilka miesięcy.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na mesterolon lub którąkolwiek substancję pomocniczą;

-    rak gruczołu krokowego;

-    przebyte lub istniejące nowotwory wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Androgenów nie należy stosować u osób zdrowych w celu rozwoju mięśni lub zwiększania wydolności fizycznej.

Produkt Proviron-25 jest wskazany do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

Profilaktycznie zaleca się regularne badania gruczołu krokowego.

W czasie stosowania hormonów takich jak zawarty w produkcie Proviron-25 mesterolon w rzadkich przypadkach mogą wystąpić łagodne, lub jeszcze rzadziej złośliwe nowotwory wątroby, które mogą prowadzić do wystąpienia zagrażających życiu krwawień do jamy brzusznej.

Produkt zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.

4.6    Ciąża i laktacja

Nie dotyczy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie stwierdzono wpływu produktu Proviron-25 na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

W pojedynczych przypadkach może dojść do częstych lub długotrwałych erekcji - należy wówczas zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie, aby uniknąć urazów prącia.

4.9    Przedawkowanie

Na podstawie wyników badań toksyczności ostrej stwierdzono, że Proviron-25 jest lekiem nietoksycznym. Po przypadkowym podaniu dawki nawet znacznie większej niż dawka zalecana nie występuje ryzyko zatrucia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe; Hormony płciowe i modulatory układu płciowego; Androgeny; Pochodne 5-androstanonu; Mesterolon Kod ATC: G 03 BB 01

Produkt Proviron-25 uzupełnia niedobór męskich hormonów płciowych - androgenów, których stężenie stopniowo zmniejsza się wraz z wiekiem. Wskazany jest więc we wszystkich chorobach spowodowanych niedoborem endogennych androgenów. Produkt Proviron-25 stosowany w zalecanych dawkach nie powoduje zaburzenia spermatogenezy. Jest dobrze tolerowany i nie ma wpływu na czynność wątroby.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Mesterolon podany doustnie w dawkach 25-100 mg jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany. Dystrybucja

Po podaniu produktu Proviron-25 maksymalne stężenie leku we krwi wynoszące 3,1 ± 1,1 ng/ml występuje po 1,6 ± 0,6 godziny. Następnie, stężenie leku we krwi zmniejsza się z okresem półtrwania wynoszącym 12-13 godzin. Mesterolon w 98% wiąże się z białkami osocza. Frakcja związana z albuminami stanowi 40%, natomiast frakcja związana z globulinami wiążącymi hormony płciowe (SHBG) to 58%.

Metabolizm

Mesterolon jest szybko metabolizowany. Współczynnik klirensu metabolicznego z osocza wynosi 4,4 ± 1,6 mlmin-1kg-1. Lek nie wydala się przez nerki w postaci niezmienionej. 55-70% głównego metabolitu, 1a-metylandrosteronu, wydala się z moczem w postaci sprzężonej z glukuronianami i siarczanami w stosunku 12:1. Dalszy oznaczony metabolit, 1a-metyl-5a-androstan-3a,17-diol stanowi 3% metabolitów wydalanych przez nerki. Lek nie ulega przemianom do estrogenów lub kortykosteroidów.

Wydalanie

Metabolity mesterolonu wydalane są w około 80% z moczem i w około 13% z kałem. 93% przyjętej dawki wykryto w wydalinach w ciągu 7 dni, z czego połowa wydalana jest z moczem w ciągu 24 godzin.

Całkowita biodostępność mesterolonu po podaniu doustnym wynosi około 3%.

Przyjmowanie produktu Proviron-25 codziennie powoduje zwiększenie jego stężenia w osoczu o około 30%.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach tolerancji układowej po wielokrotnym podaniu produktu Proviron-25, nie zaobserwowano żadnych działań, które mogłyby wskazywać na nieoczekiwane ryzyko związane ze stosowaniem produktu w zalecanych dawkach.

Nie badano działania uczulającego produktu Proviron-25.

Nie prowadzono badań w kierunku embriotoksycznego działania produktu Proviron-25 ponieważ jest on stosowany wyłącznie u mężczyzn. Nie badano wpływu leku na zdolności rozrodcze i nie oceniano potencjalnego działania szkodliwego na spermatocyty. Wyniki długotrwałych badań tolerancji układowej po podaniu leku u zwierząt, nie wykazały toksycznego działania na spermatocyty lecz zahamowanie spermatogenezy pochodzenia ośrodkowego. Chociaż rezultaty powyższych badań są powszechnie znane, u ludzi, nawet po wieloletnim stosowaniu produktu Proviron-25 w zalecanych dawkach, nie obserwowano tego typu działania.

Nie prowadzono badań w kierunku mutagennego działania leku. Na podstawie ujemnych wyników testów mutagenności prowadzonych w warunkach in vivo i in vitro dla innych hormonów steroidowych ocenia się, że lek nie ma właściwości mutagennych.

Badania toksyczności układowej po podaniu wielokrotnym prowadzone na szczurach i psach w czasie 6-12 miesięcy nie wykazały nowotworowego działania mesterolonu. Jednakże nie prowadzono dalszych badań, które mogłyby wykluczyć potencjalne działanie nowotworowe u ludzi. Należy również brać pod uwagę fakt, że steroidy płciowe mogą przyczynić się do rozwoju nowotworów i tkanek zależnych od hormonów.

Wyniki badań toksykologicznych wskazują, iż Proviron-25 może być stosowany ludzi w podanych wskazaniach i zalecanych dawkach.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

laktoza jednowodna skrobia kukurydziana powidon 25 000 metylu parahydroksybenzoesan propylu parahydroksybenzoesan magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie występują.

6.3    Okres ważności 5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Bez specjalnych zaleceń.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10 tabletek w blistrze PVC/Al. 2 lub 3 blistry w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1432/Z

R/2226

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17.04.1989 r.

08.06.1999 r.

06.08.2004    r.

10.06.2005    r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21.10.2011r.

5

Proviron-25