+ iMeds.pl

Proximic 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mgUlotka Proximic 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Proximic 0,4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Tamsulosini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Proximic i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Proximic

3.    Jak stosować lek Proximic

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Proximic

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PROXIMIC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Proximic stosuje się w leczeniu objawów czynnościowych związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, takich jak trudności z oddawaniem moczu.

Substancją czynną leku Proximic jest tamsulosyna. Tamsulosyna jest substancją blokującą receptory adrenergiczne typu alfau która zmniejsza napięcie mięśni gruczołu krokowego i cewki moczowej.

W związku z tym zmniejsza ilość moczu zalegającego w cewce moczowej i ułatwia oddawanie moczu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PROXIMIC Kiedy nie stosować leku Proximic

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na tamsulosynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

•    jeśli u pacjenta występują ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi,

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność watroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Proximic

•    jeśli u pacjenta występują ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi (zawroty głowy spowodowane niskim ciśnieniem podczas siadania lub wstawania),

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki blokujące receptory adrenergiczne typu alfai,

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.

Jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny z powodu zaćmy (zmętnienie soczewki oka) należy przed operacją poinformować chirurga okulistę o stosowaniu obecnie lub w przeszłości leku Proximic lub innych leków z grupy antagonistów receptorów alfa1.

| Jest to ważne, ponieważ lek Proximic może spowodować komplikacje podczas zabiegu operacyjnego, które chirurg może opanować, jeśli wcześniej się do tego przygotuje.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie oraz ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty lub lekach ziołowych.

Jednoczesne podawanie innych antagonistów receptorów alfa1-adrenergicznych (prazosyna, alfuzosyna) może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Stosowanie leku Proximic z jedzeniem i piciem

Proximic należy przyjmować po śniadaniu lub po pierwszym posiłku popijając szklanką wody.

Ciąża i karmienie piersią

Proximic jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących negatywnego wpływu tamsulosyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak pamiętać, że lek Proximic może powodować zawroty głowy.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PROXIMIC

Proximic należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Proximic, to jedna kapsułka na dobę.

Proximic należy przyjmować po śniadaniu lub po pierwszym posiłku, popijając szklanką wody. Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody pozostając w pozycji siedzącej lub stojącej (nie należy tego robić w pozycji leżącej).

Kapsułki nie należy rozgryzać ani żuć, ponieważ zaburza to zdolność do stopniowego uwalniania substancji czynnej. Kapsułkę można jednak otworzyć i połknąć jej zawartość bez żucia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Proximic

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Proximic, należy skontaktować się z lekarzem lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Proximic

Jeśli pacjent zapomniał zażyć lek po śniadaniu, może zrobić to w późniejszym czasie tego samego dnia. Należy pominąć dawkę, jeśli nie została ona przyjęta do końca dnia.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Proximic może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane zostały zgłoszone podczas stosowania leku Proximic:

Często (u więcej niż 1 na 100 leczonych pacjentów, ale mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów): zawroty głowy, zaburzenia wytrysku nasienia.

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1 000 leczonych pacjentów, ale mniej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów): ból głowy, uczucie kołatania serca, zawroty głowy szczególnie podczas siadania lub wstawania z pozycji leżącej, zapalenie błony śluzowej nosa, reakcje z przewodu pokarmowego (zaparcia, biegunka, nudności, wymioty), reakcje alergiczne (wysypka, świąd, pokrzywka), osłabienie.

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów, ale mniej niż u 1 na 1 000 leczonych pacjentów): omdlenia, obrzęk naczynioruchowy.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów): uporczywy i bolesny wzwód prącia (priapizm), zespół Stevensa-Johnsona.

Inne działania niepożądane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Proximic może spowodować komplikacje podczas zabiegu operacyjnego (śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki), zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków, arytmia), przyspieszone bicie serca (tachykardia), duszność (spłycenie oddechu).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PROXIMIC

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować leku Proximic po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Proximic

-    Substancją czynną leku jest tamsulosyna w postaci chlorowodorku. Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku.

-    Ponadto lek zawiera:

Zawartość kapsułki: sodu alginian, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), glicerolu dibehenian, maltodekstryna, sodu laurylosiarczan, makrogol 6000, polisorbat 80, sodu wodorotlenek, symetykon emulsja wodna 30% (symetykon, metyloceluloza, kwas sorbinowy), krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek czerwony (E172), tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Proximic i co zawiera opakowanie

Pomarańczowe kapsułki żelatynowe nr 2, które zawierają białe lub żółtawe granulki.

Proximic dostępny jest w opakowaniach po 30 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Proximic 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Charakterystyka Proximic 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Proximic 0,4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku (Tamsulosini hydrochloridum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda.

Pomarańczowe kapsułki żelatynowe nr 2, które zawierają białe lub żółtawe granulki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. lower urinary tract syndroms - LUTS) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang, benign prostatic hyperplasia - BPH).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Jedna kapsułka na dobę, przyjmowana po śniadaniu lub po pierwszym posiłku danego dnia.

Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody w pozycji siedzącej lub stojącej (nie w pozycji leżącej). Kapsułki nie należy przegryzać ani żuć, ponieważ zaburza to zdolność do stopniowego uwalniania substancji czynnej. Jeśli pacjent ma trudności z połykaniem (na przykład dysfagia), może otworzyć kapsułkę i połknąć jej zawartość bez żucia.

Dostosowanie dawkowania nie jest konieczne u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek oraz łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania).

Brak wskazań do stosowania tamsulosyny u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tamsulosynę, w tym polekowy obrzęk naczynioruchowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi w wywiadzie.

Ciężka niewydolność wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów receptorów adrenergicznych alfai w pojedynczych przypadkach podczas leczenia tamsulosyną mogą wystąpić spadki ciśnienia tętniczego i rzadko, w konsekwencji, omdlenia. Po wystąpieniu pierwszych objawów ortostatycznego spadku ciśnienia (zawroty głowy, uczucie osłabienia) pacjent powinien usiąść lub położyć się, pozostając w takiej pozycji aż do czasu ustąpienia objawów.

Przed rozpoczęciem leczenia tamsulosyną należy przebadać pacjenta w celu upewnienia się, że nie ma on innych schorzeń mogących powodować objawy zbliżone do występujących w łagodnym rozroście gruczołu krokowego. Przed rozpoczęciem leczenia, a następnie regularnie co pewien czas należy wykonywać badania per rectum oraz, w razie konieczności, oznaczenie swoistego antygenu gruczołu krokowego (ang. prostate specific antigen - PSA).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <

10 ml/min), ponieważ nie przeprowadzono badań produktu u pacjentów z tej grupy.

Rzadko zgłaszano wystąpienie obrzęku naczynioruchowego po zastosowaniu tamsulosyny. Należy wówczas natychmiast przerwać leczenie tamsulosyną, obserwować pacjenta do czasu zniknięcia obrzęku oraz nie należy ponownie podawać tamsulosyny.

U niektórych pacjentów, leczonych tamsulosyną obecnie lub w przeszłości, podczas operowania zaćmy zaobserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. intraoperative floppy iris syndrome - IFIS, odmiana zespołu małej źrenicy). IFIS może powodować zwiększenie występowania powikłań podczas zabiegu operowania zaćmy. Nie zaleca się rozpoczynania leczenia tamsulosyną u pacjentów oczekujących na operację zaćmy.

Zaprzestanie stosowania tamsulosyny na 1-2 tygodnie przed operacją zaćmy może być pomocne, jednak nie stwierdzono dotychczas korzyści z tego wynikających.

W ocenie przedoperacyjnej chirurg okulista wraz z całym zespołem biorącym udział w operacji zaćmy powinien rozważyć czy pacjent zakwalifikowany do operacji zaćmy przyjmuje lub przyjmował w ostatnim czasie tamsulosynę, aby zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa w razie wystąpienia śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania interakcji przeprowadzono wyłącznie wśród osób dorosłych.

Nie obserwowano interakcji tamsulosyny podczas jednoczesnego jej podawania z atenololem, enalaprylem lub teofiliną. Jednoczesne podawanie z cymetydyną zwiększa, a podawanie z furosemidem zmniejsza stężenie tamsulosyny w osoczu, ale ponieważ stężenia mieszczą się w granicach terapeutycznych, modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.

In vitro ani diazepam ani propranolol, trichlorometiazyd, chlormadynon, amitryptylina, diklofenak, glibenklamid, symwastatyna ani warfaryna nie zmieniają stężenia wolnej frakcji tamsulosyny w ludzkim osoczu. Również tamsulosyna nie zmienia stężeń w osoczu wolnych frakcji diazepamu, propranololu, trichlorometiazydu ani chlormadynonu.

W badaniach in vitro nie obserwowano interakcji na poziomie metabolizmu wątrobowego mikrosomalnych frakcji wątroby (reprezentujących enzymatyczny układ metabolizowania leków związany z cytochromem P450), z amitryptyliną, salbutamolem, glibenklamidem ani finasterydem. Diklofenak i warfaryna mogą zwiększać szybkość eliminacji tamsulosyny.

Jednoczesne podawanie innych antagonistów receptorów alfai-adrenergicznych może prowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie dotyczy, gdyż tamsulosyna jest przeznaczona do stosowania tylko u mężczyzn.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu tamsulosyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak uprzedzić pacjentów o możliwości wystąpienia zawrotów głowy.

4.8    Działania niepożądane

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często (>1/100, <1/10): zawroty głowy.

Niezbyt często (>1/1 000, <1/100): bóle głowy.

Rzadko (>1/10 000, <1/1 000): omdlenia.

Zaburzenia serca:

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): kołatanie serca Zaburzenia naczyniowe:

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): hipotonia ortostatyczna

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): zaparcie, biegunka, nudności, wymioty Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): wysypka, świąd, pokrzywka Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): obrzęk naczynioruchowy Bardzo rzadko (<1/10 000): zespół Stevensa-Johnsona

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Często (>1/1 00 do <1/10): zaburzenia wytrysku Bardzo rzadko (<1/10 000): bolesny wzwód (priapizm)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): astenia

Po wprowadzeniu produktu na rynek, w czasie operacji zaćmy u pacjentów obserowano zwężenie źrenicy, zwane śródoperacyjnym zespołem wiotkiej tęczówki (ang. intraoperative floppy iris syndrome - IFIS). Ma to związek z podawaniem pacjentom tamsulosyny (patrz także punkt 4.4).

Po wprowadzeniu tamsulosyny na rynek, obok działań niepożądanych wymienionych powyżej po zastosowaniu produktu u pacjentów obserwowano takie zaburzenia jak migotanie przedsionków, arytmia, tachykardia oraz duszność. Ponieważ zgłoszenia te pochodzą ze spontanicznych raportów zarejestrowanych na całym świecie nie można określić częstotliwości ich występowania, ani roli tamsulosyny w ich powstawaniu.

4.9    Przedawkowanie

Obserwowano ostre objawy przedawkowania po zażyciu 5 mg tamsulosyny. Objawy jakie towarzyszyły przedawkowaniu to ostra hipotensja (ciśnienie skurczowe 70 mm Hg), wymioty oraz biegunka. Objawy leczono poprzez uzupełnienie niedoboru płynów i pacjent mógł zostać wypisany ze szpitala tego samego dnia.

W przypadku ostrej hipotensji po przedawkowaniu należy zastosować leczenie wspomagające układ sercowo-naczyniowy.

W celu powrotu ciśnienia tętniczego do prawidłowych wartości i częstości akcji serca należy pacjenta położyć. Jeśli to nie pomoże należy zastosować leki zwiększające objętość krwi krążącej i w razie konieczności leki zwężające naczynia krwionośne. Należy kontrolować czynności nerek i stosować leczenie objawowe. Dializa nie powinna być skuteczna, gdyż tamsulosyna bardzo silnie wiąże się z białkami osocza.

W celu utrudnienia wchłaniania można wywołać wymioty. W przypadku znacznego przedawkowania zaleca się płukanie żołądka z podaniem węgla aktywowanego oraz stosowanie osmotycznych środków przeczyszczających, takich jak siarczan sodu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antagoniści receptorów adrenergicznych alfa1, kod ATC: G04CA02. Leki stosowane w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.

Mechanizm działania

Tamsulosyna wiąże się wybiórczo i kompetencyjnie z postsynaptycznymi receptorami adrenergicznymi alfa1, w szczególności z ich podtypami oznaczonymi jako alfa1A oraz alfa1D. Powoduje to rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej.

Działanie farmakodynamiczne

Tamsulosyna zwiększa maksymalną szybkość przepływu moczu. Zmniejsza utrudnienia przepływu moczu w wyniku rozkurczu mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej, co prowadzi do złagodzenia dolegliwości związanych z oddawaniem moczu.

Łagodzi także objawy zalegania moczu, w rozwoju których znaczną rolę odgrywa niestabilność pęcherza moczowego. Wpływ produktu na objawy związane z napełnianiem i opróżnianiem pęcherza moczowego utrzymuje się podczas długotrwałego leczenia. Dzięki temu konieczność leczenia operacyjnego lub cewnikowania jest znacząco opóźniona.

Antagoniści receptorów adrenergicznych alfa1 mogą zmniejszać ciśnienie tętnicze poprzez zmniejszanie oporu obwodowego. Podczas badań z zastosowaniem tamsulosyny u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem nie obserwowano klinicznie istotnego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Tamsulosyna wchłania się z jelita i jej dostępność biologiczna jest prawie całkowita.

Wchłanianie tamsulosyny jest zmniejszone, jeśli produkt został przyjęty w krótkim czasie po posiłku. Dla zapewnienia porównywalnego stopnia wchłaniania wskazane jest przyjmowanie produktu zawsze po tym samym posiłku.

Tamsulosyna wykazuje liniową kinetykę.

Po podaniu tamsulosyny w pojedynczej dawce, u pacjentów po obfitym posiłku, maksymalne stężenie w osoczu występuje po około 6 godzinach, stan równowagi jest osiągany w 5 dniu przyjmowania leku w dawkach wielokrotnych. Cmax u pacjentów jest o około 2/3 większe niż po podaniu pojedynczej dawki. Chociaż wzrost ten zaobserwowano tylko u pacjentów w podeszłym wieku, można go oczekiwać również u młodych pacjentów.

Stężenia tamsulosyny w osoczu, zarówno po podaniu pojedynczej dawki, jak i po dawkowaniu wielokrotnym, różnią się znacząco u poszczególnych pacjentów.

Dystrybucja

U ludzi tamsulosyna wiąże się w około 99% z białkami osocza i ma małą objętość dystrybucji (około 0,2 l/kg).

Metabolizm

Tamsulosyna w niewielkim stopniu ulega efektowi pierwszego przejścia, gdyż jest wolno metabolizowana. W osoczu występuje głównie w postaci niezmienionej. Tamsulosyna jest metabolizowana w wątrobie.

U szczurów tamsulosyna nie powodowała indukcji enzymów mikrosomalnych wątroby.

Żaden z metabolitów nie wykazał większej skuteczności niż sama substancja czynna.

Eliminacja

Tamsulosyna i jej metabolity są wydalane głównie z moczem, przy czym około 9% podanej dawki pozostaje w postaci niezmienionej.

Okres półtrwania tamsulosyny w fazie eliminacji wynosi około 10 godzin po podaniu pojedynczej dawki po posiłku i 13 godzin w stanie równowagi.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu pojedynczej dawki i po wielokrotnym podaniu badano na myszach, szczurach i psach. Ponadto badano toksyczny wpływ na rozród u szczurów, działanie rakotwórcze u myszy i szczurów oraz genotoksyczność in vivo i in vitro.

Ogólny profil toksyczności obserwowany po podaniu dużych dawek tamsulosyny jest zgodny z działaniami farmakologicznymi antagonistów receptorów alfai-adrenergicznych.

Bardzo duże dawki podawane psom spowodowały zmiany w zapisie EKG. Nie stwierdzono jednak, aby działanie to było istotne klinicznie. Tamsulosyna nie wykazuje znaczącego działania genotoksycznego.

Obserwowano zwiększenie częstości zmian proliferacyjnych gruczołów sutkowych u samic szczurów i myszy. Zmiany te, spowodowane prawdopodobnie hiperprolaktynemią i występujące tylko po podaniu dużych dawek, uznano za nieistotne klinicznie.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Skład kapsułki: sodu alginian

kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1)

glicerolu dibehenian maltodekstryna sodu laurylosiarczan makrogol 6000 polisorbat 80 sodu wodorotlenek

symetykon emulsja wodna 30% (symetykon, metyloceluloza, kwas sorbinowy) krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka kapsułki: żelatyna

żelaza tlenek czerwony (E172) tytanu dwutlenek (E171) żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister: PVDC/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Pojemnik HDPE z wieczkiem PP.

Wielkości opakowań: 30 kapsułek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański tel.: ++48 58 563 16 00 fax: ++48 58 563 23 53

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12749

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04.04.2007 - 03.04.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Proximic 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu