Imeds.pl

Puder Płynny Wysuszający 250 Mg/G

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PUDER PŁYNNY WYSUSZAJĄCY 250 mg/g, zawiesina na skórę

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g produktu leczniczego zawiera 25 g cynku tlenku (Zinci oxidum) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina na skórę.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Do stosowania na skórę, jako środek ściągający i wysuszający w stanach zapalnych skóry, na trudno gojące się rany.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania na skórę.

Nakładać 2 do 3 razy na dobę cienką warstwę produktu leczniczego na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry, uprzednio umytą i osuszoną.

Przed użyciem wstrząsnąć.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie stosować w zmianach sączących się i wysiękowych skóry.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak danych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych, dotyczących ograniczeń co do stosowania w okresie ciąży lub laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Puder płynny wysuszaj ący nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

4.8    Działania niepożądane

Niekiedy mogą wystąpić objawy miejscowego podrażnienia.

4.9    Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków przedawkowania w przypadku stosowania produktu zgodnie ze wskazaniami oraz zalecanym sposobem podawania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki o miejscowym działaniu przeciwświądowym, ściągającym i wysuszającym.

Cynku tlenek działa słabo antyseptycznie, ściągaj ąco i wysuszaj ąco na skórę oraz ma właściwości adsorbujące. Cynk zawarty w cynku tlenku stymuluje proces gojenia się ran. Dodatek talku wzmaga działanie wysuszaj ące produktu leczniczego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych przedklinicznych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Talk, glicerol, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie są znane.

6.3    Okres ważności 1 rok

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba polietylenowa z zakrętką z polipropylenu zawierająca 100 g zawiesiny, umieszczona w tekturowym pudełku.

Butelka polietylenowa z dozownikiem i zakrętką z polietylenu zawierająca 100 g zawiesiny.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/6749

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

31.07.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3