+ iMeds.pl

Pudroderm (9,8 mg + 245 mg + 9,8 mg)/gUlotka Pudroderm

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH BUTELKA Z POLIETYLENU Z DOZOWNIKIEM I NAKRĘTKĄ_


1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Pudroderm

(9,8 mg + 9,8 mg + 245 mg)/g

(Benzocainum + Mentholum + Zinci oxidum), zawiesina na skórę

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH


l gram zawiesiny na skórę zawiera substancje czynne: benzokaina    9,8 mg

mentol    9,8 mg

cynku tlenek    245 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: talk, glicerol 99,5%, woda oczyszczona

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


140 g


Kod EAN: 5 909990300112

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6.    OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_


Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Laboratorium Farmaceutyczno - Kosmetyczne PAMPA 05 - 500 Piaseczno ul. Kościuszki 24


12.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3001


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek dostępny bez recepty.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Proszę odkleić i przeczytać informację o leku.


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Pudroderm


Logo firmy


TEKST ULOTKI INFORMACYJNEJ DLA PACJENTA

/ETYKIETOULOTKA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pudroderm

(9,8 mg + 9,8 mg + 245 mg)/g

(Benzocainum + Mentholum + Zinci oxidum), zawiesina na skórę

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Pudroderm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pudroderm

3.    Jak stosować Pudroderm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Pudroderm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Pudroderm i w jakim celu się go stosuje

Pudroderm jest lekiem o działaniu miejscowo znieczulającym, przeciwświądowym, osłaniającym i ściągającym. Ma postać zawiesiny przeznaczonej do stosowania na skórę.

Substancjami czynnymi leku są benzokaina, mentol i tlenek cynku.

Pudroderm stosuje się:

-    pomocniczo w ospie wietrznej, półpaścu, w stanach zapalenia skóry przebiegających z wysypką, świądem, obrzękiem, w świądzie neurogennym;

-    po ukąszeniach owadów (np. przez komary, osy, meszki);

-    pod kontrolą lekarza po naświetlaniach radiologicznych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pudroderm Kiedy nie stosować leku Pudroderm:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

Nie stosować leku:

-    na rany;

-    na duże powierzchnie skóry;

-    na skórę uszkodzoną, np. pozbawioną naskórka;

-    długotrwale;

-    pod opatrunki okluzyjne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pudroderm należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku do 2 lat.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.

Inne leki i Pudroderm

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Benzokaina zaburza działanie sulfonoamidów.

Miejscowo znieczulające działanie benzokainy ulega osłabieniu w obecności nadtlenku benzoilu, który często jest składnikiem stosowanych miejscowo leków przeciwtrądzikowych. Z tego powodu przed nałożeniem leku Pudroderm, u pacjentów stosujących produkty zawierające nadtlenek benzoilu należy dokładnie oczyścić skórę z ich pozostałości.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Pudroderm

Ten lek należy stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pudroderm jest zawiesiną przeznaczoną do stosowania na skórę. Przed zastosowaniem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać przez energiczne wstrząsanie. Wstrząsnąć przed każdym użyciem.

Zwykle na zmienione chorobowo miej sca na skórze nakłada się niezbyt cienką warstwę zawiesiny 2 do 3 razy na dobę lub w razie potrzeby częściej. Leku nie należy wcierać w skórę ani przykrywać opatrunkiem.

Lek zmywa się łatwo bieżącą, ciepłą wodą.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca sie stosowania u dzieci w wieku do 2 lat.

Pominięcie zastosowania leku Pudroderm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pudroderm

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Pudroderm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić objawy miejscowego podrażnienia skóry. Jeżeli objawy podrażnienia nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku do 2 lat, gdyż miejscowe stosowanie benzokainy może prowadzić do methemoglobinemii i wystąpienia reakcji nadwrażliwości. Należy zachować ostrożność stosując lek u starszych dzieci.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309), e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Pudroderm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Pudroderm

-    Substancjami czynnymi leku są: benzokaina, mentol i cynku tlenek.

-    Pozostałe składniki to: talk, glicerol 99,5%, woda oczyszczona.

Jak wygląda Pudroderm i co zawiera opakowanie

Pudroderm ma postać zawiesiny.

Lek jest dostępny w butelce z dozownikiem, zawierającej 140 g zawiesiny.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Farmaceutyczno - Kosmetyczne PAMPA

05 - 500 Piaseczno

ul. Kościuszki 24

tel/fax: 22 756-76-21

e-mail: lfk.pampa@pampa.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Pudroderm

Charakterystyka Pudroderm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pudroderm, (9,8 mg + 9,8 mg + 245 mg)/g, zawiesina na skórę

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g zawiesiny na skórę zawiera 9,8 mg benzokainy (Benzocainum), 9,8 mg lewomentolu (Levomentholum) i 245 mg cynku tlenku (Zinci oxidum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina na skórę

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Pomocniczo w ospie wietrznej, półpaścu, w stanach zapalnych skóry przebiegających z wysypką, świądem, obrzękiem, w świądzie neurogennym.

Po ukąszeniach owadów (np. przez komary, osy, meszki).

Pod kontrolą lekarza po naświetlaniach radiologicznych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego Pudroderm nie należy stosować u dzieci w wieku do 2 lat.

Sposób podawania Podanie na skórę.

Wstrząsnąć przed każdym użyciem. Na zmienione chorobowo miejsca na skórze nakładać niezbyt cienką warstwę zawiesiny 2 do 3 razy na dobę, lub w razie konieczności częściej, Nie należy wcierać w skórę ani przykrywać opatrunkiem.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie stosować:

-    w nadwrażliwości na benzokainę, lewomentol, cynku tlenek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu wymienioną w punkcie 6.1.;

-    na rany;

-    duże powierzchnie skóry;

-    na skórę uszkodzoną, np. pozbawioną naskórka;

-    długotrwale;

-    pod opatrunki okluzyjne.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dzieci i młodzież

Nie zaleca sie stosowania u dzieci w wieku do 2 lat, gdyż miejscowe stosowanie benzokainy może prowadzić do methemoglobinemii i wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

Ostrożnie stosować u dzieci powyżej 2 lat.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z produktem.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Benzokaina zaburza działanie sulfonoamidów.

Miejscowo znieczulające działanie benzokainy ulega osłabieniu w obecności nadtlenku benzoilu, który często jest składnikiem stosowanych miejscowo leków przeciwtrądzikowych. Z tego powodu przed aplikacją produktu Pudroderm u pacjentów stosujących produkty zawierające nadtlenek benzoilu, należy dokładnie oczyścić skórę z ich pozostałości.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania produktu u kobiet w ciąży.

Laktacja

Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania produktu w okresie laktacji.

Płodność

Brak danych potwierdzających wpływ produktu na płodność.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić objawy miejscowego podrażnienia skóry. Jeżeli objawy podrażnienia nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego.

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309), e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9.    Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków przedawkowania w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami oraz zalecanym dawkowaniem i sposobem użycia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w dermatologii Kod ATC: brak kodu ATC wg WHO

Pudroderm jest złożonym produktem leczniczym o synergicznym działaniu składników: miejscowo znieczulającym, przeciwświądowym, osłaniającym i ściągającym.

Benzokaina działa miejscowo znieczulająco.

Tlenek cynku jest substancją o silnym działaniu ściągającym, osłaniającym i słabym działaniu przeciwbakteryj nym.

Lewomentol wywołuje miejscowe uczucie chłodu i działa przeciwświądowo.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Nie badano farmakokinetyki produktu leczniczego Pudroderm. Zamieszczono dane na temat poszczególnych składników.

Wchłanianie i dystrybucja

Benzokaina

Benzokaina zastosowana na skórę słabo się wchłania do krwiobiegu, występuje głównie w warstwach naskórka.

Tlenek cynku

W badaniach dotyczących wchłaniania tlenku cynku po podaniu na skórę nie obserwowano przenikania cynku do krwi, lecz tylko jego penetrację do warstw naskórka, głównie stratum corneum.

W badaniach dotyczących przenikania do krwi jonów Zn2+ po aplikacji tlenku cynku na skórę nieuszkodzoną lub ze zmianami łuszczycowymi wykazano praktycznie niezmienione, utrzymujące się na poziomie fizjologicznym stężenia cynku we krwi, nawet po zastosowaniu na duże powierzchnie skóry maści o zawartości 40% tlenku cynku.

Biodostępność tlenku cynku zwiększa się po zastosowaniu na skórę uszkodzoną lub pod opatrunkiem okluzyjnym. Jedynie w przypadku bardzo ciężkich zmian skórnych lub znacznych niedoborów, cynk przenikał przez skórę do krążenia.

Lewomentol

Lipofilny charakter lewomentolu oraz działanie rozszerzające naczynia krwionośne, wywierane po podaniu dużych dawek, ułatwiają jego przenikanie przez skórę do krążenia. Lewomentol wchłonięty przez skórę przenika do krwi, skąd jest transportowany do wątroby i szybko metabolizowany.

W badaniach wykazano, że nawet po podaniu bardzo dużych dawek na skórę stężenia lewomentolu we krwi są małe.

Metabolizm i eliminacja

Benzokaina

Benzokaina po podaniu na skórę ulega procesom metabolicznym w głębszych warstwach żywych komórek naskórka pod wpływem działania enzymów. W skórze benzokaina ulega intensywnej N-acetylacji do acetylobenzokainy - czynnego metabolitu, który nie występuje po podaniu benzokainy innymi drogami. Metabolit ten ma charakter bardziej lipofilny niż związek macierzysty, dzięki czemu łatwiej przenika przez błony komórkowe. Ponieważ acetylobenzokaina wykazuje porównywalną z benzokainą aktywność w blokowaniu kanałów sodowych i potasowych w aksonach, przemiany nie wpływają na zmniejszenie skuteczności. Oprócz acetylobenzokainy wykrywano także niewielkie ilości kwasu p-aminobenzoesowego (PABA) i acetylo-PABA, co świadczy o tym, że głównym szlakiem metabolicznym benzokainy w skórze jest acetylacja, a nie hydroliza estru.

Tlenek cynku

Brak danych dotyczących eliminacji tlenku cynku po podaniu na skórę.

Lewomentol

Lewomentol jest metabolizowany głównie w wątrobie, jedynie w niewielkim stopniu proces ten zachodzi w skórze. Lewomentol jest wydalany z moczem i żółcią.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie prowadzono badań toksyczności produktu leczniczego Pudroderm. Zamieszczono dane na temat poszczególnych składników.

Toksyczność po podaniu jednorazowym

Benzokaina

Benzokaina jest związkiem o małej toksyczności ostrej.

Tlenek cynku

Tlenek cynku jest związkiem o bardzo małej toksyczności, a wg klasyfikacji Hodge’a i Stemera -praktycznie nietoksycznym. Wziewne podanie tlenku cynku powodowało kaszel, duszność i inne zaburzenia oddychania.

Lewomentol

Lewomentol jest związkiem o małej toksyczności ostrej.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

Brak danych dotyczących toksyczności benzokainy i tlenku cynku po doustnym podaniu wielokrotnym.

Doustne podawanie lewomentolu przez 28 dni w dawkach 200, 400 lub 800 mg/kg mc./dobę powodowało zwiększenie masy wątroby i nasilonej wakuolizacji hepatocytów, prawdopodobnie wskutek indukcji enzymów wątrobowych.

Genotoksyczność

Brak danych dotyczących genotoksyczności benzokainy.

W badaniach in vitro wykazano mutagenne działanie (fotomutagenność) tlenku cynku, związane prawdopodobnie ze zdolnością generowania wolnych rodników pod wpływem UV. W badaniach in vitro prowadzonych na tkankach zwierzęcych i ludzkich nie wykazano uszkodzenia chromosomów przez lewomentol.

Rakotwórczość

Brak danych dotyczących potencjalnego działania rakotwórczego benzokainy, tlenku cynku i lewomentolu.

Badania in vitro lewomentolu nie wykazały działania uszkadzającego chromosomy. Wyniki badań epidemiologicznych u ludzi nie wykazały związku między występowaniem raka przełyku a obecnością lewomentolu w papierosach.

Wpływ na reprodukcję i rozwój potomstwa

Brak danych dotyczących wpływu benzokainy i lewomentolu na reprodukcję i przebieg ciąży u zwierząt.

Podawano tlenek cynku szczurom w dawkach 100 lub 200 mg/kg mc./dobę przez 21 dni przed zapłodnieniem oraz w czasie ciąży, co prowadziło do zwiększonej śmiertelności płodów i zmniejszenia urodzeniowej masy ciała potomstwa w grupie zwierząt przyjmujących większą dawkę tlenku cynku.

Toksyczność około- i poporodowa

Brak danych odnośnie badań na zwierzętach, dotyczących toksyczności około- i poporodowej benzokainy, tlenku cynku i lewomentolu oraz ich wpływu na ocenę potomstwa.

Inne badania toksyczności

Tlenek cynku jest związkiem o słabym działaniu drażniącym i niskiej toksyczności po zastosowaniu na skórę, nawet w bardzo dużych stężeniach. W przeciwieństwie do innych pochodnych cynku, tlenek nie ma zdolności wiązania się z keratyną naskórka.

W badaniach toksyczności dermalnej przeprowadzonych na zwierzętach tlenek cynku charakteryzował się najlepszą tolerancją spośród badanych związków cynku (chlorek, octan, siarczan, undecylenian, pirytion).

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Talk

Glicerol 99,5%

Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

12 miesięcy

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z polietylenu z dozownikiem i nakrętką.

1 butelka 140 g

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed zastosowaniem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać przez energiczne wstrząsanie. Wstrząsnąć przed każdym użyciem.

Pozostałości leku na skórze zmywa się łatwo bieżącą, ciepłą wodą.

Brak szczególnych wymagań odnośnie usuwania pozostałości produktu leczniczego.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Laboratorium Farmaceutyczno-Kosmetyczne PAMPA

05 - 500 Piaseczno

ul. Kościuszki 24

tel/fax: 22 756-76-21

e-mail: lfk.pampa@pampa.com.pl

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3001

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 03.01.1992 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Pudroderm