Imeds.pl

Pulmodox Premiks 5% Premiks Do Sporządzania Paszy Leczniczej Dla Świń 5 G/100 G

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

PULMODOX PREMIX 5%, premiks do sporządzania paszy leczniczej dla świń

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

100 g preparatu PULMODOX PREMIX 5% zawiera:

Substancja czynna:

Doksycykliny hyklan 5 g

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Premiks do sporządzania paszy leczniczej

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Świnia

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego u świń w zapobieganiu i leczeniu zakażeń drobnoustrojami wrażliwymi na doksycyklinę, a szczególnie zakażeń Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteur dla multocidaBordetdla bronchiseptica oraz Brachyspira hyodysenteriae.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na tetracykliny.

Nie stosować u macior w ciąży oraz w okresie laktacji.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Produkt powinien być stosowany w oparciu o testy antybiotykooporności oraz w zgodzie z przyjętymi zasadami postępowania przeciwbakteryjncgo. Konsekwencją choroby może być zmiana spożycia premiksu przez zwierzęta. W przypadku niewystarczającego poboru paszy z premiksem, zwierzęta powinny być leczone parenteralnie.

4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Osoby uczulone na antybiotyki z grupy tetracyklin powinny unikać kontaktu z lekiem.

Produkt stosować w masce, rękawiczkach, kombinezonie oraz okularach ochronnych.

Unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą.

Nic palić, nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu.

Unikać wdychania pyłu powstającego podczas mieszania produktu z paszą.

W przypadku zaobserwowania objawów takich jak: wysypka, należy się skonsultować z lekarzem i okazać ulotkę informacyjną.

Obrzęk twarzy, ust czy oczu, a także trudności w oddychaniu są poważnymi objawami i wymagają pilnej pomocy medycznej.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Jak w przypadku wszystkich tetracyklin mogą wystąpić reakcje alergiczne i nadwrażliwość na światło.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie stosować u macior w ciąży oraz w okresie laktacji.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nie stosować z innymi antybiotykami z grupy tetracyklin oraz z penicylinami i cefalosporynami.

Nie stosować z paszami bogatymi w kationy poliwalentne, zwłaszcza wapnia i żelaza, z którymi doksycyklina tworzy niewchłanialne chelaty, choć w przypadku doksycykliny zachodzi to w mniejszym stopniu.

Doksycyklina jest silnie wiązana przez białka osocza, efekt ten powinien być brany pod uwagę, przy jej stosowaniu z innymi cząsteczkami o podobnych właściwościach.

4.9.    Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Preparat podaje się doustnie wraz z paszą przez 8 kolejnych dni w dawce 10-12,5 mg doksycykliny na kg m.c. dziennie.

Przy zużyciu paszy w ilości 40-50 g na kg m.c. należy dokładnie wymieszać 5 kg preparatu na tonę paszy. Proporcje te należy dostosować do specyficznych warunków danego gospodarstwa (zużycie paszy na kg m.c.).

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Badania tolerancji wykazują, że produkt podany w dawce trzykrotnie większej niż dawka terapeutyczna, nie wywołuje żadnych skutków ubocznych.

4.11.    Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne 7 dni.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE/IMMUNOLOGICZNE

Gruna farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego (tetracykliny)

Kod ATCvet: QJ01AA

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produktu leczniczy weterynaryjny lub jego materiały odpadowe należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VI RB AC S.A. l4re avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros, FRANCJA

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie MZ Nr: 1193/01

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

22.05.2001 / 13.06.2006

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

13.06.2006

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY