+ iMeds.pl

Pulmozyme 1 mg/mlUlotka Pulmozyme

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Pulmozyme

1 mg/ml, roztwór do nebulizacji 2500 U/2,5 ml

Dornasum alfa

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pulmozyme i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pulmozyme

3.    Jak stosować lek Pulmozyme

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pulmozyme

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PULMOZYME I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Pulmozyme zawiera substancj ę czynną dornazę alfa (rekombinowaną ludzką dezoksyrybonukleazę 1), która jest odpowiednikiem występującego w organizmie naturalnego białka rozcinającego pozakomórkowe DNA. Dornaza alfa wytwarzana jest przy użyciu metod inżynierii genetycznej.

Pulmozyme jest wskazany w leczeniu mukowiscydozy u pacjentów z wartościami FVC (natężonej pojemności życiowej) powyżej 40% normy w celu poprawy czynności płuc.

Lek Pulmozyme powoduje rozrzedzenie gęstej wydzieliny wytwarzanej w płucach u pacjentów chorych na mukowiscydozę.

Lek Pulmozyme dostępny jest w postaci roztworu do inhalacji z nebulizatora.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PULMOZYME Kiedy nie stosować leku Pulmozyme:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dornazę alfa lub którykolwiek z pozostałych

składników leku Pulmozyme.

Stosowanie leku Pulmozyme u dzieci:

Ilość danych dotyczących stosowania leku Pulmozyme u dzieci w wieku poniżej 5 lat jest ograniczona. Decyzja o włączeniu do leczenia leku Pulmozyme u dzieci w wieku poniżej 5 lat powinna być podjęta przez ośrodek wyspecjalizowany w leczeniu mukowiscydozy, a terapia prowadzona pod ścisłym nadzorem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Zażywanie więcej niż jednego leku w tym samym czasie może wpłynąć na jego siłę działania.

Pulmozyme może być stosowany razem ze standardowymi lekami podawanymi w mukowiscydozie, takimi jak: antybiotyki, leki rozszerzaj ące oskrzela, enzymy trawienne, witaminy, kortykosteroidy podawane wziewnie lub ogólne oraz leki przeciwbólowe.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania dornazy alfa u kobiet w ciąży.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę. Lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka powinna być leczona lekiem Pulmozyme.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania dornazy alfa u kobiet karmiących piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PULMOZYME

Lek Pulmozyme należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka wynosi 2500 U (2,5 mg) dornazy alfa w postaci inhalacji raz na dobę. Inhalacje nierozcieńczonej zawartości jednej ampułki (2,5 ml roztworu) należy wykonywać przy użyciu zalecanego nebulizatora/kompresora dyszowego.

U niektórych pacjentów w wieku powyżej 21 lat lepsze rezultaty osiągano podczas stosowania leku dwa razy na dobę.

U większości pacjentów uzyskuje się najlepsze działanie podczas regularnego, codziennego stosowania leku Pulmozyme. Badania, w których dornaza alfa była podawana w sposób przerywany, wykazały, że uzyskana poprawa czynności płuc szybko zanika po odstawieniu leku. Z tego powodu pacjenci powinni przyjmować lek codziennie.

Pacjenci powinni znajdować się pod regularną opieką lekarską, obejmuj ącą standardową fizykoterapię.

U pacjentów, u których doszło do zaostrzenia zakażenia układu oddechowego, podawanie leku Pulmozyme może być kontynuowane.

Dotychczas nie wykazano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u pacjentów, u których FVC wynosi 40% poniżej normy.

Leku Pulmozyme nie należy rozcieńczać ani mieszać z innymi lekami albo roztworami w komorze nebulizatora. Mieszanie produktu Pulmozyme z innymi lekami lub roztworami może prowadzić do wystąpienia zmian w leku Pulmozyme albo w podawanych jednocześnie składnikach.

Całą zawartość pojedynczej ampułki należy umieścić w komorze nebulizatora/kompresora dyszowego, takiego jak: Hudson T Up-draft II/Pulmo-Aide, Airlife Misty/Pulmo-Aide, Respirgard/Pulmo-Aide lub Acorn II/Pulmo-Aide.

Pulmozyme może być stosowany także w nebulizatorze/kompresorze do wielokrotnego użycia, np. Pari LL/Inhalierboy, Pari LC/Inhalierboy lub Master, Pari Baby, Aiolos/2 Aiolos, Side Stream/CR50 lub MobilAire lub Porta-Neb.

Nebulizatory ultradźwiękowe mogą być nieodpowiednie do inhalacji leku Pulmozyme, ponieważ mogą inaktywować lek lub wytwarzać aerozol o nieprawidłowych właściwościach.

Należy stosować się do zaleceń producenta nebulizatorów i kompresorów dotyczących stosowania i konserwacji tych urządzeń.

Zabezpieczenie aerozolu nie jest konieczne.

Ampułki leku Pulmozyme przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego podania.

Nie należy wykorzystywać niezużytych resztek leku do kolejnej inhalacji.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pulmozyme:

Nie ustalono, jakie są skutki przedawkowania leku Pulmozyme.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Pulmozyme:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Pulmozyme może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dane dotyczące działań niepożądanych obejmują zarówno te, które wystąpiły w trakcie badań klinicznych, jak i po wprowadzeniu leku Pulmozyme do obrotu, stosowanego w zalecanych dawkach.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Pulmozyme występują rzadko (u mniej 1 na 1000 pacjentów stosujących lek). Są to:

•    zapalenie spojówek,

•    chrypka,

•    duszność,

•    zapalenie gardła,

•    zapalenie krtani,

•    zapalenie błony śluzowej nosa,

•    pogorszenie wyników testów oceniających czynność płuc,

•    niestrawność,

•    wysypka, pokrzywka,

•    ból w klatce piersiowej,

•    gorączka.

W większości przypadków działania niepożądane są łagodne i przemijające oraz nie wymagają zmiany dawkowania leku Pulmozyme.

Pacjenci, u których wystąpiły działania niepożądane typowe dla mukowiscydozy, mogą z reguły kontynuować stosowanie leku Pulmozyme. W czasie prowadzenia badań klinicznych, u nielicznych pacjentów wystąpiły działania niepożądane, które doprowadziły do całkowitego przerwania podawania dornazy alfa.

W początkowym okresie leczenia dornazą alfa, podobnie jak w przypadku stosowania innych aerozoli, czynność płuc może pogorszyć się i ilość plwociny może się zwiększyć.

U mniej niż 5% pacjentów leczonych domazą alfa dochodziło do wytwarzania przeciwko niej przeciwciał, ale u żadnego z pacjentów nie stwierdzono przeciwciał IgE przeciwko dornazie alfa. Poprawa w testach czynnościowych płuc występowała nawet po pojawieniu się przeciwciał przeciwko dornazie alfa.

W przeprowadzonym badaniu, u dzieci w wieku poniżej 5 lat częściej odnotowywano kaszel, zapalenie błony śluzowej nosa oraz wysypkę niż u dzieci w wieku od 5 do 10 lat.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PULMOZYME

Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce).

Przechowywać w torebkach z folii, w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.

Jednorazowa, krótkotrwała ekspozycja na podwyższoną temperaturę (do 24 godzin w temperaturze nie wyższa niż 30°C) nie wpływa na trwałość leku.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Pulmozyme po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Pulmozyme

-    Substancj ą czynną leku jest domaza alfa (fosforylowane i glikozylowane, rekombinowane białko ludzkiej dezoksyrybonukleazy 1).

Każda ampułka zawiera 2500 U (2,5 mg) dornazy alfa w 2,5 ml roztworu.

Stężenie roztworu dornazy alfa wynosi 1000 U/ml (1 mg/ml,

1 jednostka Genentech/ml = 1 mg/ml).

-    Ponadto lek zawiera: sodu chlorek, wapnia chlorek dwuwodny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Pulmozyme i co zawiera opakowanie

Lek Pulmozyme dostępny jest w postaci roztworu do inhalacji z nebulizatora. Roztwór w ampułkach jest klarowny i bezbarwny lub lekko żółty.

Opakowanie zawiera 30 ampułek po 2,5 ml zapakowanych w foliowe torebki.

Każde opakowanie zawiera 5 foliowych torebek. W każdej torebce znajduje się 6 ampułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39 B

02-672 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 345 1888

Fax +48 22 345 1874

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Pulmozyme

Charakterystyka Pulmozyme

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pulmozyme, 1 mg/ml, roztwór do nebulizacji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Dornasum alfa

Każda ampułka zawiera 2 500 U (2,5 mg) domazy alfa (rh DNaza) w 2,5 ml roztworu, co odpowiada stężeniu 1 000 U/ml (1 mg/ml; 1 jednostka Genentech/ml = 1 mg/ml).

Dornaza alfa jest to fosforylowane i glikozylowane, rekombinowane białko ludzkiej dezoksyrybonukleazy 1.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nebulizacji.

Jałowy, klarowny i bezbarwny lub lekko żółty roztwór wodny o pH 6,3.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Pulmozyme jest wskazany w leczeniu mukowiscydozy u pacjentów z wartościami FVC (ang. forced vital capacity - natężona pojemność życiowa) powyżej 40% normy w celu poprawy czynności płuc.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecana dawka wynosi 2 500 U (2,5 mg) dezoksyrybonukleazy 1 w postaci inhalacji, raz na dobę. Inhalacje nierozcieńczonej zawartości jednej ampułki (2,5 ml roztworu) należy wykonywać przy użyciu zalecanego nebulizatora/kompresora dyszowego (patrz punkt 6.6).

U niektórych pacjentów w wieku powyżej 21 lat lepsze rezultaty osiągano podczas stosowania produktu leczniczego dwa razy na dobę.

U większości pacjentów uzyskuje się najlepsze działanie podczas regularnego, codziennego stosowania produktu leczniczego Pulmozyme. Badania, w których dornaza alfa była podawana w sposób przerywany wykazały, że uzyskana poprawa czynności płuc szybko zanika po odstawieniu produktu leczniczego. Z tego powodu pacjenci powinni przyjmować produkt leczniczy codziennie.

Pacjenci powinni znajdować się pod regularną opieką lekarską, obejmuj ącą standardową fizykoterapię.

U pacjentów, u których doszło do zaostrzenia zakażenia układu oddechowego, podawanie produktu leczniczego Pulmozyme może być kontynuowane.

Dotychczas nie wykazano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u pacjentów, u których FVC wynosi 40% poniżej normy.

Ilość danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Pulmozyme u dzieci w wieku poniżej 5 lat jest ograniczona.

Decyzja o włączeniu do leczenia produktu leczniczego Pulmozyme u dzieci poniżej 5 roku życia powinna być podjęta przez ośrodek wyspecjalizowany w leczeniu mukowiscydozy, a terapia prowadzona pod ścisłym nadzorem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Brak.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Pulmozyme może być stosowany w skojarzeniu ze standardowymi lekami podawanymi w mukowiscydozie, takimi jak antybiotyki, leki rozszerzaj ące oskrzela, enzymy trzustkowe, witaminy, kortykosteroidy podawane wziewnie lub ogólnie oraz leki przeciwbólowe.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania dornazy alfa u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży oraz rozwój zarodka i płodu (patrz punkt 5.3). Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu leczniczego kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

W przypadku stosowania dornazy alfa u ludzi, zgodnie z zaleconym dawkowaniem, lek wchłania się jedynie w minimalnym stopniu. Dlatego nie należy się spodziewać mierzalnych stężeń dornazy alfa w mleku matki. Należy jednak zachować ostrożność podczas stosowania dornazy alfa u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 5.2 i punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pulmozyme nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Dane dotyczące działań niepożądanych obejmuj ą zarówno te, które wystąpiły w trakcie badań klinicznych, jak i po wprowadzeniu produktu leczniczego Pulmozyme do obrotu, stosowanego w zalecanych dawkach.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu leczniczego Pulmozyme występuj ą rzadko (<1/1000). W większości przypadków są one łagodne i przemijające oraz nie wymagają zmian w schemacie dawkowania produktu leczniczego Pulmozyme.

Zaburzenia oka:

Zapalenie spojówek.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Dysfonia, duszność, zapalenie gardła, zapalenie krtani, zapalenie błony śluzowej nosa (wszystkie pochodzenia nieinfekcyjnego).

Badania diagnostyczne:

Pogorszenie wyników testów oceniających czynność płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niestrawność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Wysypka, pokrzywka.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Ból w klatce piersiowej (pochodzenia opłucnowego, pochodzenia niesercowego), gorączka.

Pacjenci, u których wystąpiły działania niepożądane typowe dla mukowiscydozy, mogą z reguły kontynuować stosowanie produktu leczniczego Pulmozyme, na co wskazuje wysoki odsetek pacjentów, którzy ukończyli badania kliniczne z produktem leczniczym Pulmozyme.

W czasie prowadzenia badań klinicznych, u nielicznych pacjentów wystąpiły działania niepożądane, które doprowadziły do całkowitego przerwania podawania dornazy alfa, a wskaźnik przerywania leczenia był zbliżony dla placebo (2%) i dla dornazy alfa (3%).

W początkowym okresie leczenia dornazą alfa, podobnie jak w przypadku stosowania innych aerozoli, czynność płuc może pogorszyć się i ilość plwociny może się zwiększyć.

U mniej niż 5% pacjentów leczonych dornazą alfa dochodziło do wytwarzania przeciwko niej przeciwciał, ale u żadnego z pacjentów nie stwierdzono przeciwciał IgE przeciwko dornazie alfa. Poprawa w testach czynności płuc występowała nawet po pojawieniu się przeciwciał przeciwko dornazie alfa.

Porównywano bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Pulmozyme w codziennej inhalacji przez 2 tygodnie w grupie 65 pacjentów w wieku od 3 miesięcy do 5 lat i 33 pacjentów w wieku od 5 do 10 lat. Liczba pacjentów zgłaszających kaszel jako działanie niepożądane była wyższa w młodszej grupie wiekowej w porównaniu do starszej grupy wiekowej (29/65, 45% w porównaniu do 10/33, 30%), podobnie jak liczba pacjentów zgłaszających kaszel o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego (24/65, 37% w porównaniu do 6/33, 18%). Inne działania niepożądane miały zazwyczaj nasilenie od łagodnego do umiarkowanego. Liczba pacjentów zgłaszaj ących zapalenie błony śluzowej nosa była również wyższa w młodszej grupie wiekowej (23/65, 35% w porównaniu do 9/33, 27%), tak jak i liczba pacjentów zgłaszających wysypkę (4/65, 6% w porównaniu do 0/33). Rodzaj działań niepożądanych był podobny do stwierdzanego w badaniach z produktem leczniczym Pulmozyme, w których brała udział większa liczba pacjentów.

Spontaniczne zgłoszenia z okresu po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu i prospektywnie zbierane dane dotyczące bezpieczeństwa z badań obserwacyjnych potwierdzaj ą parametry bezpieczeństwa produktu leczniczego opisywane w badaniach klinicznych.

4.9 Przedawkowanie

Nie ustalono, jakie są skutki przedawkowania produktu leczniczego Pulmozyme.

W badaniach klinicznych pacjenci z mukowiscydozą otrzymywali w inhalacjach do 20 mg produktu leczniczego Pulmozyme dwa razy na dobę (16 razy więcej niż zalecana dawka dobowa) przez maksymalnie 6 dni i 10 mg dwa razy na dobę (8 razy więcej niż zalecana dawka) z przerwami (2 tygodnie podawania produktu leczniczego/2 tygodnie przerwy) przez 168 dni. Sześciu dorosłych pacjentów, którzy nie byli chorzy na mukowiscydozę, otrzymało pojedynczą dawkę dożylną dornazy alfa 125 pg/kg mc., a po upływie 7 dni 125 pg/kg mc. podskórnie przez dwa kolejne okresy trwające po 5 dni i nie wykryto u nich przeciwciał neutralizuj ących przeciw DNazie ani żadnej zmiany przeciwciał surowiczych przeciw podwójnej nici DNA. Wszystkie te dawki były dobrze tolerowane.

Nie obserwowano toksyczności ogólnoustrojowej produktu leczniczego Pulmozyme — nie powinna ona występować ze względu na mały stopień wchłaniania i krótki okres półtrwania dornazy alfa w surowicy. Z tego powodu w przypadku przedawkowania produktu leczniczego raczej nie powinno być konieczne leczenie ogólne (patrz punkt 5.2).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki mukolityczne, kod ATC: R05 CB13

Rekombinowana ludzka dezoksyrybonukleaza, wytwarzana przy użyciu metod inżynierii genetycznej, jest odpowiednikiem ludzkiego enzymu, który rozcina pozakomórkowe DNA.

Zaleganie lepkiej, ropnej wydzieliny w drogach oddechowych powoduje pogorszenie czynności płuc oraz zaostrzenie zakażenia. Wydzielina ropna zawiera bardzo duże stężenie pozakomórkowego DNA, w postaci włóknistych polianionów uwalnianych przez rozpadające się leukocyty, które gromadzą się w odpowiedzi na zakażenie. In vitro dornaza alfa hydrolizuje DNA zawarte w plwocinie i znacznie zmniejsza lepkość plwociny w mukowiscydozie.

Dane kliniczne

Oceniano stosowanie produktu leczniczego Pulmozyme u pacjentów z mukowiscydozą w różnym wieku, o różnej ciężkości zajęcia płuc. Większość badań było prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby i kontrolowanych placebo, przy czym wszyscy pacjenci otrzymywali równocześnie inne leki uznane za konieczne przez lekarza.

Wyniki badań klinicznych

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ustalono w podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo badaniach (Z0342/Z0343), w których pacjenci w wieku powyżej 5 lat z FVC ponad 40% wartości należnej otrzymywali produkt leczniczy Pulmozyme w dawce 2,5 mg raz lub dwa razy na dobę przez 24 tygodnie. Łącznie do tych badań przydzielono losowo 968 pacjentów (średnia wieku 19 lat) ze średnim początkowym FVC wynoszącym 78%.

W innym kontrolowanym placebo, podwójnie zaślepionym badaniu (Z0713) oceniano wpływ produktu leczniczego Pulmozyme (2,5 mg raz na dobę przez 2 lata) na czynność płuc u młodych pacjentów (w wieku 6-11 lat) z minimalnymi objawami choroby płuc zdefiniowanej jako FVC > 85% wartości należnej. Do badania przydzielono losowo 474 pacjentów (średni wiek 8,4 lat) ze średnim początkowym FVC wynoszącym 102,3%.

Wyniki dotyczące głównych punktów końcowych przedstawiono w poniższych tabelach. W początkowym okresie leczenia produktem leczniczym Pulmozyme obserwowano istotne zwiększenie FEVi, które zmniejszało się w czasie, szczególnie po pierwszym roku leczenia, jednak różnica w porównaniu do placebo pozostała statystycznie istotna. Produkt leczniczy Pulmozyme zmniejszał o około 30% względne ryzyko zaostrzeń ze strony dróg oddechowych, wymagających pozajelitowego podawania antybiotyków. Zmniejszenie to nie korelowało z poprawą FEV1 mierzonego w pierwszych tygodniach leczenia.

Badania

Z0342/Z0343

Placebo

N = 325

2,5 mg 1x/dobę

N = 322

2,5 mg 2x/dobę

N = 321

FEV i (% wartości należnej)

Średnia zmiana % w stosunku do wartości początkowych

Dzień 8

- 0,5%

7,9%

9,0%

Tydzień 24

0,1%

5,1%

3,6%

Sumarycznie

0,0%

5,8%

p < 0,001

5,6%

p < 0,001

% pacjentów z

powyżej 24 tygodni Ryzyko względne

43%

34%

33%

zaostrzeniami

(95% CI)

0,73 (0,57 - 0,94) p = 0,015

0,71 (0,55 - 0,91) p = 0,007

Badanie Z0713

Placebo

N = 235

2,5 mg 1x/dobę

N = 237

Spirometria FEV1 (% wartości

Średnia zmiana w stosunku do wartości początkowych (w Tygodniu 96)

należnej)

FVC (% wartości

- 3,10

0,03

p = 0,008

należnej) FEF 25-75 (%

- 2,88

- 2,23 p = 0,54

wartości należnej)

- 4,05

3,83

p = 0,0008

% pacjentów z

powyżej 96 tygodni Ryzyko względne

24%

17%

zaostrzeniami

(95% CI)

0,66 (0,44 - 0,996) p = 0,048

Podawanie produktu Pulmozyme w dawce 2,5 mg raz lub dwa razy na dobę za pomocą nebulizatora Hudson T Up-draft II z kompresorem Pulmo-Aide powodowało zmniejszenie częstości występowania pierwszego zaostrzenia ze strony dróg oddechowych (zakażenia wymagającego podawania pozajelitowych antybiotyków) i poprawę średniej FEVi w porównaniu do placebo, niezależnie od wieku lub wyjściowej wartości FVC.

Wyniki analizy danych post-hoc sugerują, że wpływ produktu leczniczego Pulmozyme na zaostrzenia ze strony dróg oddechowych u starszych pacjentów (>21 lat) może być mniejszy niż u młodszych pacjentów i że u starszych pacjentów może być wymagane dawkowanie dwa razy na dobę.

Odsetek starszych pacjentów, u których dochodzi do zaostrzenia po 24 tygodniach wynosił 44% dla placebo oraz 48% i 39% dla produktu leczniczego Pulmozyme 2,5 mg podawanego, odpowiednio, raz i dwa razy na dobę.

Również pacjenci z początkowym FVC>85% mogą odnieść korzyści z dawkowania dwa razy na dobę (patrz tabela poniżej).

Częstość występowania pierwszego zakażenia dróg oddechowych wymagającego zastosowania pozajelitowych antybiotyków w kontrolowanym badaniu__

Placebo n = 325

2,5 mg lx/dobę n = 322

2,5 mg 2x/dobę n = 321

Podgrupy według wieku i wyjściowej FVC

Placebo

(n)

2,5 mg 1 x/dobę (n)

2,5 mg 2 x/dobę (n)

Wiek 5-20 lat

42%

(201)

25% (199)

28% (184)

21 lat i więcej

44%

(124)

48% (123)

39% (137)

Wyjściowa FVC

40%-85% wartości należnej

54%

(194)

41% (201)

44% (203)

>85% wartości należnej

27%

(131)

21% (121)

14% (118)

Stosowanie produktu powodowało również poprawę jakości życia ocenianą na podstawie zmiany punktacji objawów związanych z mukowiscydozą, liczby dni spędzonych w szpitalu, punktacji oceny duszności (raz na dobę), zmiany punktacji oceny samopoczucia (raz na dobę) i dni spędzonych w domu z powodu choroby (raz na dobę).

Pacjenci z FVCponiżej 40% wartości należnej

W podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu wykazano, że leczenie produktem Pulmozyme w dawce 2,5 mg raz na dobę przez 12 tygodni powodowało istotną poprawę FEVi i FVC w tej populacji pacjentów. Względne zwiększenie FEV1 i FVC w porównaniu do wartości wyjściowej wynosiło odpowiednio 9,4% i 12,4% w grupie otrzymującej produkt Pulmozyme wobec 2,1% i 7,3% w grupie placebo (p <0 ,01). W trakcie drugiego, podwójnie ślepego, kontrolowanego placebo badania trwaj ącego 14 dni nie stwierdzono różnicy pomiędzy poszczególnymi rodzajami leczenia, jednak obserwowano ciągłą poprawę FEV1 i FVC w trakcie sześciomiesięcznego okresu otwartego przedłużenia tego badania, gdy wszyscy pacjenci otrzymywali produkt Pulmozyme w dawce 2,5 mg dwa razy na dobę.

W tej populacji nie wykryto zmiany ryzyka zaostrzeń ze strony płuc, a moc statystyczną wykrycia w podwójnie ślepym badaniu trwaj ącym 12 tygodni jakiejkolwiek różnicy tego parametru oszacowano retrospektywnie na jedynie 40%.

Pacjenci w wieku poniżej 5 lat

Dane farmakokinetyczne wskazuj ą na to, że podanie 2,5 mg produktu Pulmozyme za pomocą nebulizatora wielokrotnego użycia Pari Baby przy użyciu kompresora Proneb (= Pari Boy) powoduje dostarczenie DNazy w podobnym stężeniu do płuc pacjentów w wieku poniżej 5 lat, jak podanie go za pomocą nebulizatora Pari LC Plus z użyciem tego samego kompresora do płuc starszych dzieci z udowodnioną reakcją na podanie produktu Pulmozyme.

Bezpieczeństwo stosowania leku w tej populacji omówiono w punkcie 4.8.

Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących skuteczności leczenia u pacjentów w wieku poniżej 5 lat.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Badania przeprowadzone u szczurów i naczelnych wykazały niewielki odsetek wchłaniania ogólnoustrojowego dornazy alfa po podaniu wziewnym, poniżej 15% u szczurów i poniżej 2% u naczelnych. Zgodnie z wynikami badań na zwierzętach, dornaza alfa podawana pacjentom w postaci aerozolu inhalacyjnego wykazuje niewielką ekspozycję ogólnoustrojową.

Wchłanianie dornazy alfa z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym u szczurów jest minimalne.

W warunkach fizjologicznych dezoksyrybonukleaza występuje w surowicy ludzkiej. Inhalacje do 40 mg dornazy alfa przez okres do 6 dni nie powodują znaczącego zwiększenia aktywności dezoksyrybonukleazy w surowicy powyżej fizjologicznych, endogennych wartości. Nie obserwowano stężeń dornazy alfa w surowicy większych niż 10 ng/ml. Po podaniu 2,5 mg dornazy alfa dwa razy na dobę przez 24 tygodnie, średnie stężenie dezoksyrybonukleazy w surowicy nie różniło się od średniego stężenia przed leczeniem wynoszącego 3,5 ± 0,1 ng/ml. Sugeruje to niewielkie wchłanianie ogólnoustrojowe czy nagromadzenie się w organizmie.

Dystrybucja

Badania przeprowadzone na szczurach i małpach wykazały, że po podaniu dożylnym dornaza alfa była szybko usuwana z surowicy. W tych badaniach początkowa objętość dystrybucji była zbliżona do objętości surowicy.

Po inhalacji 2,5 mg dornazy alfa u pacjentów z mukowiscydozą średnie stężenie dornazy alfa w plwocinie wynosiło około 3 pg/ml w ciągu 15 minut od podania. Stężenie dornazy alfa w plwocinie szybko zmniejsza się po inhalacji.

Metabolizm

Przypuszcza się, że dornaza alfa jest metabolizowana przez proteazy obecne w płynach biologicznych. Wydalanie

Badania na szczurach i małpach wykazały, że po podaniu dożylnym rhDNaza ulega szybkiemu usunięciu z surowicy. Badania przeprowadzone u ludzi dotyczące podawania leku dożylnie sugeruj ą, że okres półtrwania w fazie eliminacji z surowicy wynosi 3-4 godziny.

Badania na szczurach wykazały, że po podaniu dornazy alfa w postaci inhalacji okres połowicznego rozpadu w płucach wynosił 11 godzin. U ludzi stężenie DNazy w plwocinie zmniejszało się do mniej niż połowy wartości stężeń wykrywanych bezpośrednio po podaniu leku w ciągu 2 godzin, jednak wpływ leku na właściwości reologiczne plwociny utrzymywał się przez ponad 12 godzin.

Populacja dzieci

Produkt leczniczy Pulmozyme był podawany w inhalacji, codziennie przez dwa tygodnie w dawce 2,5 mg 98 pacjentom w wieku od 3 miesięcy do 9 lat (65 pacjentów w wieku od 3 miesięcy do <5 lat, 33 pacjentów w wieku od 5 do 9 lat). W ciągu 90 minut po podaniu pierwszej dawki pobierano płyn z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (ang. bronchoalveolar lavage, BAL). U pacjentów, którzy nie byli w stanie wykazać, że są zdolni do wdychania lub wydychania przez usta w trakcie całego okresu leczenia, używano nebulizatora wielokrotnego użytku Pari Baby (w którym stosuje się maseczkę na twarz zamiast ustnika; 54/65, 83% młodszych i 2/33, 6% starszych pacjentów). Stężenia DNazy w BAL były wykrywalne u wszystkich pacjentów, jednak w szerokim zakresie, od 0,007 do 1,8 pg/ml. W ciągu średnio 14 dni leczenia stężenia DNazy w surowicy (średnia ± standardowe odchylenie) zwiększyły się o 1,1 ± 1,6 ng/ml w grupie wiekowej od 3 miesięcy do <5 lat i o 0,8 ± 1,2 ng/ml w grupie wiekowej od 5 do 9 lat.

Gorączka występowała znacznie częściej w młodszej grupie wiekowej niż w starszej (odpowiednio 41% w porównaniu do 24%); gorączka jest znanym powikłaniem bronchoskopii.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikaj ące z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnej rakotwórczości i toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa, nie ujawniaj ą szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W badaniu przeprowadzonym na karmiących małpach cynomolgus, otrzymujących dożylnie duże dawki dornazy alfa (100 pg/kg w bolusie, następnie 80 pg/kg/godzinę przez 6 godzin), wykryto jej małe stężenia w mleku matki (<0,1% stężenia obserwowanego w surowicy małp cynomolgus).

W czterotygodniowym badaniu toksyczności podawania leku drogą wziewną u młodych szczurów podawanie leku rozpoczynano po 22 dniach od porodu, w dawkach 0, 51, 102 i 260 pg/kg/dobę do dolnych dróg oddechowych. Dornaza alfa była dobrze tolerowana i nie stwierdzano zmian w drogach oddechowych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Wapnia chlorek dwuwodny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Pulmozyme jest niebuforowanym roztworem wodnym i nie należy go rozcieńczać ani mieszać z innymi lekami albo roztworami w komorze nebulizatora. Mieszanie produktu leczniczego Pulmozyme z innymi lekami lub roztworami może prowadzić do niepożądanych zmian strukturalnych

1    (lub) zmian czynnościowych w produkcie leczniczym Pulmozyme, albo w podawanych jednocześnie składnikach.

6.3    Okres ważności

2    lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze 2°C-8°C (w lodówce).

Ampułki przechowywać w torebkach z folii, w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Jednorazowa, krótkotrwała ekspozycja na podwyższoną temperaturę (do 24 godzin w temperaturze nie wyższej niż 30°C) nie wpływa na trwałość produktu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z LDPE (w torbie aluminiowej po 6 szt.) w tekturowym pudełku.

Każda ampułka zawiera 2,5 ml roztworu do nebulizacji.

Wielkość opakowania: 30 ampułek po 2,5 ml.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Zawartość jednej ampułki (2,5 mg, czyli 2500 U) do jednorazowego podania, zawierającej jałowy roztwór produktu leczniczego Pulmozyme do inhalacji, należy wdychać raz na dobę z zastosowaniem odpowiedniego typu nebulizatora dyszowego.

•    Produktu leczniczego Pulmozyme nie należy mieszać z innymi lekami ani z roztworami w komorze nebulizatora (patrz punkt 6.2).

•    Całą zawartość pojedynczej ampułki należy umieścić w komorze nebulizatora/kompresora dyszowego, takiego jak: Hudson T Up-draft II/Pulmo-Aide, Airlife Misty/Pulmo-Aide, Respirgard/Pulmo-Aide lub Acorn II/Pulmo-Aide.

•    Pulmozyme może być stosowany także w nebulizatorze/kompresorze do wielokrotnego użycia, np. Pari LL/Inhalierboy, Pari LC/Inhalierboy lub Master, Pari Baby, Aiolos/2 Aiolos, Side Stream/CR50 lub MobilAire lub Porta-Neb.

•    Pacjenci, którzy nie mogą wdychać lub wydychać przez usta w trakcie całego okresu nebulizacji, mogą stosować lek za pomocą nebulizatora Pari Baby ze ściśle dopasowaną maseczką na twarz.

•    Nebulizatory ultradźwiękowe mogą być nieodpowiednie do inhalacji produktu leczniczego Pulmozyme, ponieważ mogą inaktywować lek lub wytwarzać aerozol o nieprawidłowych właściwościach.

•    Należy stosować się do zaleceń producenta nebulizatorów i kompresorów dotyczących stosowania i konserwacji tych urządzeń.

•    Zabezpieczenie aerozolu nie jest konieczne.

•    Ampułki z produktem leczniczym Pulmozyme przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39 B

02-672 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 345 1888

Fax +48 22 345 1874

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/3758

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

19.12.1995 / 22.12.2000 / 15.12.2005 / 11.12.2006 / 05.06.2008 / 22.12.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Pulmozyme