+ iMeds.pl

Purethal 500 mcg/mlUlotka Purethal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PURETHAL mieszanki alergoidów pyłków roślin, 20 000 AUM, zawiesina do wstrzykiwań

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione tej w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek PURETHAL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku PURETHAL

3.    Jak stosować lek PURETHAL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek PURETHAL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek PURETHAL i w jakim celu się go stosuje

PURETHAL służy do immunoterapii swoistej (odczulania) alergii IgE - zależnej pochodzenia wziewnego, z objawami alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek, astmy oskrzelowej o podłożu alergicznym.

Mechanizm działania obejmuje:

•    modulację funkcji limfocytów T

•    tworzenie przeciwciał IgG

•    zmniej szenie reaktywności komórek reakcji zapalnej.

Rozpoznanie powinno być oparte o szczegółowy wywiad potwierdzający wystąpienie u pacjenta reakcji nadwrażliwości na pyłki roślin.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku PURETHAL Kiedy nie stosować leku PURETHAL

• jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość (uczulenie) na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

• jeśli u pacjenta występuje obniżona odporność (np. wskutek przyjmowania leków immuno supre syjnych),

•    jeśli u pacjenta występuje schorzenie autoimmunologiczne (np. choroba reumatyczna),

• jeśli u pacjenta występuje ciężka postać astmy oskrzelowej, szczególnie przy FEV1 (one-second forced expiratory volume - natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej) utrzymującym się stale na poziomie poniżej 70% wartości należnej lub postaci astmy oskrzelowej glikokortykosteroidozależnej,

• jeśli u pacjenta występuje niewydolność sercowo-naczyniowa, stosowane jest leczenie lekami beta-adrenolitycznymi lub inhibitorami ACE (konwertazy angiotensyny),

•    jeśli u pacjenta jest przeciwwskazanie do stosowania adrenaliny (np. nadczynność tarczycy),

•    jeśli u pacjenta jest stwierdzona czynna gruźlica,

•    je śli u pacj enta jest stwierdzona choroba nowotworowa,

•    jeśli u pacjenta stwierdzono poważne zaburzenia psychiczne,

•    u dzieci w wieku poniżej 5 lat,

• w okresie ciąży. Jeżeli leczenie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli poniższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

W rzadkich przypadkach po wstrzyknięciu leku może dojść do nasilonej reakcji układowej (świszczący oddech, skrócenie oddechu, obrzęk naczynioruchowy Quinckego, pokrzywka uogólniona), a w przypadkach krańcowych może wystąpić wstrząs anafilaktyczny.

Typowymi objawami ostrzegającymi są: uczucie piekącego bólu, świąd, uczucie gorąca na lub pod j ęzykiem, w gardle, na dłoniach i podeszwach stóp.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Leczenie w nagłych przypadkach obejmuje środki ratujące życie.

Podczas sezonu pylenia, PURETHAL może być zastosowany wyłącznie u pacjenta, u którego nie występują objawy alergii; jeżeli podczas leczenia w sezonie pylenia wystąpią objawy alergii, należy kolejne wstrzyknięcie odłożyć do czasu ich ustąpienia lub przerwać leczenie. W tym czasie wydłuża się przerwa między wstrzyknięciami co należy uwzględnić podczas kontynuowania leczenia. O podaniu następnej dawki decyduje lekarz.

Nie należy rozpoczynać odczulania w sezonie pylenia.

Należy unikać wysiłku fizycznego (sport, ciężka praca fizyczna) przed i po każdym wstrzyknięciu leku.

Lek PURETHAL a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Podczas odczulania nie należy stosować leków immunosupresyjnych. Równoczesne stosowanie leków obniżających ciśnienie krwi (leki beta-adrenolityczne i inhibitory konwertazy angiotensyny-ACE) może spowodować wystąpienie bardzo silnej reakcji nawet po małych dawkach leku.

Dodatkowe narażenie na alergeny zewnętrzne lub inne substancje szkodliwe może obniżyć próg tolerancji (odnośnie stosowania podczas okresu pylenia patrz: Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Jeżeli u pacjenta stosowane jest jednocześnie objawowe leczenie przeciwalergiczne (z zastosowaniem leków przeciwhistaminowych, inhibitorów degranulacji mastocytów czy kortykosteroidów), może doj ść do zmiany jego reakcji i podatności na uprzednio dobrze tolerowane dawki leku. Ponadto w takim przypadku może być zmieniona wrażliwość skóry, a przeprowadzane w tym okresie testy skórne mogą dać fałszywe, niemiarodajne wyniki.

Przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe szczepienia ochronne można wykonać nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ostatniej iniekcji leku PURETHAL (z wyjątkiem sytuacji ratowania życia). Następne wstrzyknięcie leku może być wykonane dopiero po całkowitym ustąpieniu reakcji na szczepienie ochronne, ale nigdy nie wcześniej niż 14 dni po szczepieniu.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Obecnie nie ma odpowiednio udokumentowanych danych dotyczących stosowania odczulania alergoidami u kobiet ciężarnych. Potencjalne ryzyko dla matki i płodu jest nieznane.

Podczas ciąży nie należy rozpoczynać leczenia lekiem PURETHAL. Jeżeli leczenie takie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

Karmienie piersią

W okresie karmienia piersią nie należy rozpoczynać leczenia lekiem PURETHAL. Jeżeli leczenie takie zostało rozpoczęte przed zaj ściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W bardzo rzadkich przypadkach może występować uczucie lekkiego zmęczenia. Należy wziąć pod uwagę taką ewentualność przy prowadzeniu pojazdu lub obsłudze urządzeń mechanicznych.

3. Jak stosować lek PURETHAL

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie leku PURETHAL u dzieci

Leku PURETHAL nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Leczenie z zastosowaniem leku PURETHAL może być prowadzone przed sezonem pylenia lub cały rok.

Leczenie rozpoczyna się zwykle od dawki 0,05 ml (pierwsze wstrzyknięcie), a następnie zwiększa się dawki stopniowo w odstępach tygodniowych do osiągnięcia dawki maksymalnej wynoszącej 0,5 ml (lub mniejszej, indywidualnie ustalonej dla pacjenta). Leczenie początkowe jest zakończone po podaniu największej dawki.

Dalsze postępowanie zależy od wyboru schematu leczenia tzn. czy będzie to immunoterapia skrócona, przedsezonowa czy całoroczna.

Immunoterapia skrócona może być zakończona po wykonaniu 6 wstrzyknięć w odstępach tygodniowych.

U pacjentów dorosłych, leczenie początkowe lekiem PURETHAL mieszanka alergoidów pyłków traw można przeprowadzić według przyspieszonego schematu (leczenie przyspieszone) tzn. 3 wstrzyknięcia w odstępach tygodniowych do osiągnięcia maksymalnej dawki. Po zakończeniu tego leczenia początkowego można kontynuować leczenie podtrzymujące.

Immunoterapia podtrzymująca przedsezonowa lub całoroczna. Po zakończeniu leczenia początkowego, zaleca się wstrzyknięcia co 14 dni. Jeżeli pacjent dobrze je toleruje, po trzecim wstrzyknięciu w cyklu 14-dniowym można odstęp pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami wydłużyć do 4 tygodni.

Po rozpoczęciu nowej fiolki nie ma konieczności zmniejszenia dawki.

Podane powyżej zalecenia do stosowania należy uważać wyłącznie za wskazówkę i przykład leczenia z zastosowaniem leku PURETHAL. Lekarz prowadzący może zalecić inne dawkowanie na podstawie oceny stopnia uczulenia pacjenta.

Każda decyzja o zwiększeniu dawki leku musi być oparta na ocenie reakcji po ostatniej stosowanej dawce. Można kontynuować leczenie zwiększoną dawką, jeżeli nie wystąpiły działania niepożądane i nie nasiliła się reakcja alergiczna po podaniu ostatniej dawki.

Odnośnie stosowania wyciągów alergenowych z pyłków roślin w okresie pylenia roślin patrz punkt Ostrzeżenia i środki ostrożności.

Czas trwania immunoterapii

Pełny i trwały skutek leczenia uzyskuje się po 3-5 latach stosowania leku PURETHAL.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W związku z zastosowaniem leku PURETHAL zostały zaobserwowane następujące działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 100, a rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Niewielki obrzęk

Podskórne zgrubienia i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

Rzadkie działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 1 000 osób)

Wyprysk atopowy Świąd w okolicach oczu

Świszczący oddech, skrócony oddech, kichanie, kaszel Pokrzywka

Obrzęk naczynioruchowy Quinckego

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

Wstrząs anafilaktyczny (typowymi objawami ostrzegaj ącymi są: uczucie palenia lub świądu na lub pod j ęzykiem i w gardle, a w szczególności na dłoniach rąk i podeszwach stóp)

W przypadku pojawienia się któregokolwiek z objawów ostrzegających, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane mogą się pojawić nawet kilka godzin po podaniu leku.

U niektórych pacjentów może wystąpić intensywna reakcja alergiczna. Ma to zwykle miejsce w ciągu 30 minut od podania zastrzyku.

Nasilenie występowania działań niepożądanych może nastąpić po leku PURETHAL mieszanka alergoidów pyłków traw stosowanego według schematu przyspieszonego u dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać lek PURETHAL

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Zawiesiny, która uległa zamrożeniu nie wolno stosować!

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci!

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek PURETHAL

Substancjami czynnymi leku są:

Trawy

Agrostis stolonifera Anthoxanthum odoratum Dactylis glomerata Lolium perenne Arrhenatherum elatius Festuca rubra Poa pratensis Secale cereale Holcus lanatus Phleum pratense

Drzewa

Betula verrucosa Alnus glutinosa Corylus avellana

Trawy + Brzoza

Agrostis stolonifera Anthoxanthum odoratum Dactylis glomerata Lolium perenne Arrhenatherum elatius Festuca rubra Poa pratensis Secale cereale Holcus lanatus Phleum pratense

Betula verrucosa

Trawy + Drzewa

Agrostis stolonifera Anthoxanthum odoratum Dactylis glomerata Lolium perenne Arrhenatherum elatius Festuca rubra Poa pratensis Secale cereale Holcus lanatus Phleum pratense

Betula verrucosa Alnus glutinosa Corylus avellana

Pozostałe składniki to: glinu wodorotlenek, sodu chlorek, fenol, woda do wstrzykiwań Jak wygląda lek PURETHAL i co zawiera opakowanie

Fiolka ze szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i strzykawki z polipropylenu o pojemności 1 ml z igłą 26G1/2 w tekturowym pudełku.

1 fiolka z zawiesiną po 3 ml i 8 strzykawek z igłą.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Hal Allergy B.V.

J.H. Oortweg 15, 2333 CH Leiden P.O. Box 1204, 2302 BE Leiden, Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

HAL Allergy Sp. z o.o. ul. Rumiana 65 02-956 Warszawa Tel. 022 858 16 14

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Purethal

Charakterystyka Purethal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PURETHAL mieszanki alergoidów pyłków roślin, 20 000 AUM/ml, zawiesina do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiesiny zawiera:

Mieszanki alergoidów pyłków roślin*    20 000 AUM

*Zgodnie z poniższym wykazem:

Trawy

Agrostis stolonifera Anthoxanthum odoratum Dactylis glomerata Lolium perenne Arrhenatherum elatius Festuca rubra Poa pratensis Secale cereale Holcus lanatus Phleum pratense

Drzewa

Betula verrucosa Alnus glutinosa Corylus avellana

Trawy + Brzoza

Agrostis stolonifera Anthoxanthum odoratum Dactylis glomerata Lolium perenne Arrhenatherum elatius Festuca rubra Poa pratensis Secale cereale Holcus lanatus Phleum pratense

Betula verrucosa

Trawy + Drzewa

Agrostis stolonifera Anthoxanthum odoratum Dactylis glomerata Lolium perenne Arrhenatherum elatius Festuca rubra Poa pratensis

Secale cereale Holcus lanatus Phleum pratense

Betula verrucosa Alnus glutinosa Corylus avellana

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

PURETHAL stosowany jest do immunoterapii swoistej (leczenia odczulającego) alergii

IgE-zależnej pochodzenia wziewnego, z objawami alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia

spojówek, astmy oskrzelowej o podłożu alergicznym.

Rozpoznanie powinno być oparte o szczegółowy wywiad potwierdzający wystąpienie u pacjenta reakcji nadwrażliwości na pyłki roślin.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego PURETHAL nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Produkt PURETHAL można stosować przed sezonem pylenia lub przez cały rok.

Leczenie rozpoczyna się zwykle od dawki 0,05 ml (pierwsze wstrzyknięcie), a następnie zwiększa się dawki stopniowo w odstępach tygodniowych do osiągnięcia dawki maksymalnej wynoszącej 0,5 ml (patrz schemat dawkowania). Leczenie początkowe jest zakończone po osiągnięciu maksymalnej dawki. Dalsze postępowanie zależy od wyboru schematu leczenia tzn. czy będzie to immunoterapia skrócona, przedsezonowa czy całoroczna.

Immunoterapia skrócona może być zakończona po wykonaniu 6 wstrzyknięć w odstępach tygodniowych, w ciągu 5 tygodni.

U pacjentów dorosłych, leczenie początkowe produktem PURETHAL mieszanka alergoidów pyłków traw można przeprowadzić według przyspieszonego schematu (leczenie przyspieszone) tzn. 3 wstrzyknięcia w odstępach tygodniowych (0,1 ml; 0,3 ml; 0,5 ml produktu), do osiągnięcia maksymalnej dawki. Po zakończeniu tego leczenia początkowego można kontynuować leczenie podtrzymujące.

Leczenie początkowe według schematu przyspieszonego nie było badane u pacjentów młodszych niż 18 lat i wymagających innej mieszanki alergoidów niż PURETHAL mieszanka alergoidów pyłków traw.

Po zakończeniu leczenia początkowego w immunoterapii przedsezonowej i całorocznej podtrzymującej, następne wstrzyknięcia zaleca się co 14 dni. Jeżeli pacjent dobrze toleruje leczenie, po trzecim wstrzyknięciu w cyklu 14 dniowym można odstęp pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami wydłużyć do 4 tygodni (± 2 tygodnie). Po rozpoczęciu nowej fiolki nie ma konieczności zmniejszenia dawki.

Podane powyżej zalecenia do stosowania należy uważać wyłącznie za wskazówkę i przykład leczenia z zastosowaniem produktu PURETHAL mieszanki alergoidów pyłków roślin. Lekarz prowadzący może ustalić inne dawkowanie na podstawie oceny tolerancji pacjenta na leczenie.

Każda decyzja o zwiększeniu dawki produktu musi być oparta na ocenie reakcji po ostatniej podanej dawce. Przed każdym wstrzyknięciem należy przeprowadzić wywiad z pacjentem na temat tolerowania poprzedniego wstrzyknięcia. Można kontynuować leczenie zwiększoną dawką, jeżeli nie istnieją wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa, nie wystąpiły działania niepożądane i nie nasiliła się reakcja alergiczna po podaniu ostatniej dawki.

Odnośnie stosowania wyciągów alergenowych z pyłków roślin w okresie pylenia roślin patrz punkt. 4.4. Dawkowanie w przypadku nie zachowania zalecanego odstępu czasu między kolejnymi iniekcjami.

Jeżeli w trakcie leczenia początkowego zalecany tygodniowy odstęp zostanie przekroczony o:

• 2 tygodnie (od ostatniego wstrzyknięcia upłynęły 3 tygodnie), nie należy zwiększać dawki, lecz powtórzyć ostatnią podaną dawkę,

•    3 tygodnie (od ostatniego wstrzyknięcia upłynęły 4 tygodnie), należy zmniejszyć dawkę o 0,1 ml,

•    4 tygodnie (od ostatniego wstrzyknięcia upłynęło 5 tygodni), należy zmniejszyć dawkę o 0,3 ml,

•    więcej niż 4 tygodnie (od ostatniego wstrzyknięcia upłynęło więcej niż 5 tygodni) - leczenie należy rozpocząć od najmniejszych dawek.

Jeżeli


w trakcie leczenia podtrzymującego zalecany 4 tygodniowy odstęp zostanie przekroczony o: do 3 tygodni (od ostatniego wstrzyknięcia upłynęło 7 tygodni), powtórzyć ostatnią podaną dawkę,

4    tygodnie (od ostatniego wstrzyknięcia upłynęło 8 tygodni), należy zmniejszyć dawkę o 0,1 ml,

5 do 6 tygodni (od ostatniego wstrzyknięcia upłynęło 9 lub 10 tygodni), należy zmniejszyć dawkę odpowiednio o 0,2 lub 0,3 ml,

więcej niż 6 tygodni (od ostatniego wstrzyknięcia upłynęło więcej niż 10 tygodni) - leczenie należy ze względów bezpieczeństwa rozpocząć od najmniejszych dawek.

Dostosowanie dawki do intensywności reakcji

Pojawienie się reakcji miejscowej lub układowej po wstrzyknięciu produktu PURETHAL wymaga modyfikacji dawki (patrz również punkt 4.8).

Łagodna reakcja miejscowa

Maksymalny obrzęk w miejscu wstrzyknięcia o średnicy do 5 cm

Należy kontynuować leczenie według schematu.

Maksymalny obrzęk w miejscu wstrzyknięcia o średnicy między 5 cm - 12 cm

Powtórzyć ostatnio wstrzykniętą dawkę. Nie zwiększać dawki.

Nasilona reakcja miejscowa

Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia o średnicy przekraczającej 12 cm

Należy zmniej szyć dawkę o 0,1 - 0,3 ml

Reakcje uogólnione o różnym nasileniu (od łagodnych do intensywnych)

Należy zmniejszyć dawkę o 0,1 - 0,3 ml.

Nasilone reakcje uogólnione lub wstrząs anafilaktyczny

Należy zweryfikować sposób leczenia

Zalecany schemat dawkowania

Tydzień

Zalecana

dawka

ml

Rzeczywista

dawka

ml

Nr

wstrzyknięcia

Data

Uwagi

(np. tolerancja)

*

**

***

****

0

0

0

0,05

1

1

1

1

0

0,10

2

2

2

0,20

3

3

3

1

0,30

4

4

4

0,40

W razie konieczności należy w porę zamówić nową fiolkę

5

5

5

2

0,50

7

7

4

0,50

9

9

6

0,50

11

11

8

0,50

4 (±2) tygodnie

4 (±2) tygodnie

12

0,50

W razie konieczności należy w porę zamówić nową fiolkę

4 (±2) tygodnie

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

W razie konieczności należy w porę zamówić nową fiolkę

0,50

*    Leczenie skrócone

*    * Leczenie przedsezonowe *** Leczenie całoroczne

**** Przyspieszone leczenie początkowe dotyczy tylko stosowania produktu PURETHAL mieszanki alergoidów pyłków traw i tylko u dorosłych

Sposób podawania

Przed wykonaniem wstrzyknięcia należy:

• Wstrząsnąć fiolką przed każdym wstrzyknięciem. Do wstrzykiwań (wyłącznie podskórnych) należy

używać znajdujących się w opakowaniu jednorazowych strzykawek.

• Uzyskać od pacjenta informację dotyczącą reakcji jego organizmu na poprzednie wstrzyknięcia i wykluczyć występowanie ostrych dolegliwości.

•    Sprawdzić i ewentualnie dostosować dawkę.

Wstrzykiwać podskórnie na powierzchni mięśnia prostownika ręki w odległości około 4 cm od wyrostka

łokciowego, pośrodku ramienia.

Po wkłuciu należy zawsze sprawdzić przez aspirację, czy igła nie jest w naczyniu krwionośnym.

Po podaniu produktu:

•    Pacjent powinien pozostawać pod opieką lekarską przynajmniej 30 minut po wstrzyknięciu.

•    Należy poinformować pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów czy działań niepożądanych mogących pojawić się po podaniu produktu.

Postępowanie specjalne

Jeżeli do immunoterapii swoistej stosowane są dwa różne produkty wstrzykiwane u tego samego pacjenta tego samego dnia każdy w inną rękę, zaleca się podawanie tych produktów z zachowaniem odstępu 15 minut między kolejnymi wstrzyknięciami. Aby uniknąć skutku kumulacji zaleca się podawanie każdego produktu w innym dniu, z zachowaniem 2-3 dniowego odstępu między wstrzyknięciami.

Czas stosowania

Pełny i trwały skutek leczenia uzyskuje się po 3 - 5 kolejnych latach stosowania (wstrzyknięć podskórnych) produktu.

4.3    Przeciwwskazania

•    Obniżona odporność (np. wskutek przyjmowania leków immunosupresyjnych).

•    Schorzenia autoimmunologiczne (np. choroba reumatyczna).

•    Ciężka astma oskrzelowa, szczególnie przy FEV j (one-second forced expiratory volume - natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej) utrzymującym się stale na poziomie poniżej 70% wartości należnej lub astmy oskrzelowej glikokortykosteroidozależnej.

•    Niewydolność sercowo-naczyniowa, leczenie lekami beta-adrenolitycznymi lub inhibitorami ACE (konwertazy angiotensyny).

•    Przeciwwskazania do stosowania adrenaliny (np. nadczynność tarczycy).

•    Poważne zaburzenia psychiczne, utrudniony kontakt z pacjentem lub nie stosowanie się do zaleceń lekarza.

•    Czynna gruźlica.

•    Choroba nowotworowa.

•    Dzieci w wieku poniżej 5 lat.

• Ciąża. Jeżeli leczenie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

•    Nadwrażliwość na którykolwiek substancj ę pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas leczenia należy zapewnić bezpośrednią dostępność odpowiedniego zestawu reanimacyjno-resuscytacyjnego do leczenia wstrząsu.

W rzadkich przypadkach po wstrzyknięciu produktu może dojść do nasilonej reakcji układowej (świszczący oddech, skrócenie oddechu, obrzęk naczynioruchowy Quinckego, pokrzywka uogólniona), a w przypadkach krańcowych może wystąpić wstrząs anafilaktyczny.

Typowymi objawami ostrzegającymi są: uczucie piekącego bólu, świąd, uczucie gorąca na lub pod językiem, w gardle, na dłoniach i podeszwach stóp. Objawy te poprzedzają bezpośrednio wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego z sinicą szarą, spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, tachykardią, zwężeniem światła oskrzeli i utratą przytomności.

Leczenie polega na zastosowaniu postępowania ratującego życie (patrz również punkt 4.8 Działania niepożądane).

Jeżeli odczulanie prowadzone jest w okresie pylenia roślin, należy zastosować specjalne środki ostrożności:

• podczas sezonu pylenia, PURETHAL można podawać wyłącznie pacjentom, u których nie występują objawy alergii;

•    jeżeli podczas leczenia w sezonie pylenia u pacjenta stwierdzi się wystąpienie objawów alergii, należy kolejne wstrzyknięcie odłożyć do czasu ich ustąpieni lub przerwać leczenie. W tym czasie wydłuża się przerwa między wstrzyknięciami co należy uwzględnić przy kontynuowaniu leczenia patrz punkt 4.2 Dawkowanie w przypadku nie zachowania zalecanego odstępu czasu między kolejnymi iniekcjami.

Nie rozpoczyna się odczulania w sezonie pylenia!

Pacjent powinien zostać uprzedzony o konieczności unikania wysiłku fizycznego (sport, ciężka praca fizyczna) przed i po każdym wstrzyknięciu produktu.

Produkty do odczulania powinny być stosowane wyłącznie przez lekarzy specjalistów alergologów posiadaj ących doświadczenie w leczeniu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podczas odczulania nie należy stosować leczenia immunosupresyjnego. Równoczesne stosowanie leków beta-adrenolitycznych i inhibitorów ACE może spowodować wystąpienie bardzo silnej reakcji nawet po małych dawkach produktu.

Dodatkowa ekspozycja na alergeny (egzogenne lub jatrogenne) może obniżyć próg tolerancji (odnośnie stosowania podczas okresu pylenia patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Jeżeli u pacjenta stosowane jest jednocześnie objawowe leczenie przeciwalergiczne (z zastosowaniem leków przeciwhistaminowych, inhibitorów degranulacji mastocytów czy kortykosteroidów) może dojść do zmiany jego reakcji i podatności na uprzednio dobrze tolerowane dawki produktu. Ponadto w takim przypadku może być zmieniona wrażliwość skóry i przeprowadzane w tym okresie testy skórne mogą dać fałszywe, niemiarodajne wyniki.

Przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe szczepienia ochronne można wykonać nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ostatniej iniekcji produktem PURETHAL (z wyj ątkiem sytuacji ratowania życia). Następne wstrzyknięcie może być wykonane dopiero po całkowitym ustąpieniu reakcji na szczepienie ochronne, ale nigdy nie wcześniej niż 14 dni po szczepieniu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Obecnie nie ma odpowiednio udokumentowanych danych dotyczących stosowania odczulania alergoidami u kobiet ciężarnych. Potencjalne ryzyko dla matki i płodu jest nieznane.

Podczas ciąży i w okresie karmienia piersią nie należy rozpoczynać leczenia produktem PURETHAL. Jeżeli leczenie takie zostało rozpoczęte przed zaj ściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W bardzo rzadkich przypadkach może występować uczucie lekkiego zmęczenia. Należy wziąć pod uwagę taką ewentualność w przypadku prowadzeniu pojazdu lub przy obsłudze maszyn będących w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Nawet prawidłowe stosowanie produktu nie wyklucza wystąpienia działań niepożądanych.

Szczególnie w przypadku pacjentów o wysokim stopniu uczulenia, mogą wystąpić opisane poniżej nasilone działania niepożądane, pojawiające się do 30 minut po wstrzyknięciu:

Klasyfikacja według układów i narządów

Częstość

występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Wstrząs anafilaktyczny (typowymi objawami poprzedzaj ącymi wstrząs anafilaktyczny są: uczucie palenia lub świądu na lub pod językiem i w gardle, a w szczególności na dłoniach rąk i podeszwach stóp).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Obrzęk naczynioruchowy Quinckego. Zaostrzenie specyficznych dla danego pacjenta reakcji alergicznych w postaci wyprysku atopowego, pokrzywka uogólniona.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Świszczący oddech, skrócony oddech, kichanie, kaszel.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Nasilony odczyn miejscowy w postaci silnego obrzęku w miejscu wstrzyknięcia, o średnicy przekraczającej 12 cm.

Często (>1/100 do <1/10)

Niewielki obrzęk. Podskórne zgrubienia i obrzęk (ziarniniaki) w miejscu wstrzyknięcia.

Zaburzenia oka

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Świąd w okolicach oczu.

Skutki uboczne mogą wystąpić nawet kilka godzin po wstrzyknięciu.

Działania niepożądane mogą częściej występować po stosowaniu produktu według schematu przyspieszonego. W badaniu klinicznym, działania niepożądane wystąpiły przede wszystkim w miejscu wstrzyknięcia i były o łagodnym nasileniu.

Jeśli skutki uboczne nie są wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Leczenie skutków ubocznych:

Ciężkość

zdarzenia

niepożądanego

Objawy

Leczenie

Nasilona reakcja miej scowa

Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia o średnicy przekraczającej 12 cm.

1.    Założyć opaskę uciskową w pobliżu miejsca wstrzyknięcia.

2.    Wstrzyknąć podskórnie 1 - 2 ml adrenaliny o stężeniu 0,1 mg/ml, wokół i poniżej miej sca wstrzyknięcia alergoidu.

3.    Zastosować miejscowo krem zawieraj ący steroid.

4.    W razie potrzeby wdrożyć doustne leczenie przeciwhistaminowe.

Pacjent powinien pozostać pod obserwacją.

Reakcje układowe o różnym nasileniu (od łagodnych do nasilonych)

Świąd okolic oczu, nieżyt nosa, kichanie, uogólniona pokrzywka, obrzęk Quinckego, skrócenie oddechu, napad astmy oskrzelowej, obrzęk krtani.

1.    Założyć opaskę uciskową w pobliżu miejsca wstrzyknięcia.

2.    Założyć wenflon do żyły.

3.    Podać dożylnie leki przeciwhistaminowe

4.    Podać dożylnie rozpuszczalne w wodzie glikokortykosteroidy (250 mg lub w razie potrzeby większą dawkę, aż do maksymalnej wynoszącej

2 g/dobę).

5.    W przypadku stanu spastycznego oskrzeli podać leki p2-adrenomimetyczne w postaci aerozolu i (lub) powoli wstrzykiwać dożylnie aminofilinę (250 - 500 mg).

Monitorować częstość pracy serca i ciśnienie tętnicze krwi.

Ciężkie reakcje układowe, wstrząs anafilaktyczny


Objawy ostrzegawcze:

Uczucie piekącego bólu, świąd, uczucie gorąca na lub pod językiem, w gardle, na dłoniach i podeszwach stóp; Objawy te poprzedzają bezpośrednio wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego z sinicą szarą, spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, tachykardią, obturacj ą oskrzeli oraz utratą przytomności.


Należy zastosować postępowanie ratujące życie:

1.    Należy niezwłocznie, ale powoli wstrzykiwać dożylnie 1 - 5 ml lub więcej roztworu adrenaliny o stężeniu

0,1 mg/ml (w 0,9% roztworze NaCl), lub jeżeli taki roztwór nie jest dostępny, 0,1 - 0,5 ml adrenaliny o stężeniu 1 mg/ml. W obu przypadkach dawka adrenaliny powinna wynosić 0,1 - 0,5 mg w zależności od stanu klinicznego pacjenta.

Pacjenta ułożyć w pozycji leżącej z uniesionymi kończynami dolnymi i głową odwróconą na bok (celem zabezpieczenia przed zachłyśnięciem wymiocinami) i kontrolować częstość pracy serca.

Ostrzeżenie: Możliwe wystąpienie arytmii serca.

2.    Podać dożylnie leki przeciwhistaminowe.

3.    Podać dożylnie dużą dawkę (250 - 1 000 mg) glikokortykosteroidów.

4.    W przypadkach o przedłużającym się przebiegu należy uzupełniać płyny (500 ml roztworu infuzyjnego) ze wstępnym wstrzyknięciem dekstranu, osocza ludzkiego lub roztworu soli fizjologicznej z dodatkiem dopaminy (10 pg/kg mc./min) lub adrenaliny (5 pg/kg mc./min).

Uwaga: u pacjentów leczonych lekami P-

adrenolitycznymi odwrócić kolejność postępowania wg

punktów 2 - 4.

5.    W razie konieczności podawać co 10 - 15 minut po 0,3 -0,5 ml adrenaliny o stężeniu 1 mg/ml podskórnie lub domięśniowo.

6.    W razie potrzeby zastosować dodatkowe postępowanie resuscytacyjne: resuscytację krążeniowo-oddechową, tlen, sztuczną wentylacj ę, masaż serca, bronchodylatatory, aminofilinę itp.

Należy w sposób nieprzerwany monitorować tętno i

ciśnienie tętnicze krwi!


W przypadku leczenia dzieci dawki powinny być zawsze zmniejszone i dostosowane do wieku i masy ciała.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do nasilonych reakcji alergicznych, a nawet wstrząsu anafilaktycznego. Leczenie działań niepożądanych — patrz punkt 4.8.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: ekstrakty alergenowe pyłków traw; kod ATC: V01AA02

ekstrakty alergenowe pyłków drzew; kod ATC: V01AA05

PURETHAL stosowany do immunoterapii swoistej (odczulania) zawiera zmodyfikowane chemicznie aldehydem glutarowym wyciągi alergenów, adsorbowane na wodorotlenku glinu.

Mechanizm działania

Mechanizm działania obejmuje następujące aspekty immunologiczne:

-    modulację funkcji limfocytów T (przesunięcie dominacji z Th2 na Th1),

-    tworzenie przeciwciał swoistych IgG,

-    obniżenie reaktywności komórek produkujących mediatory.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

W badaniu, w którym stosowano PURETHAL mieszanka alergoidów pyłków traw według schematu przyspieszonego, sprawdzano tylko bezpieczeństwo stosowania u osób dorosłych a nie skuteczność. Wszystkie badania skuteczności produktu PURETHAL mieszanka alergoidów pyłków przeprowadzono, stosuj ąc leczenie według standardowego schematu dawkowania.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Modyfikowane alergeny pyłków roślin są powoli uwalniane z wodorotlenku glinu. Po wstrzyknięciu podskórnym alergoidy pyłków pozostają w miejscu wstrzyknięcia przez kilka dni.

Ze względu ma powolne uwalnianie i możliwość kumulacji, minimalny odstęp między dwoma kolejnymi wstrzyknięciami produktu PURETHAL powinien wynosić 7 dni.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedkliniczne dane oparte są na wynikach konwencjonalnych badań nad bezpieczeństwem farmakologicznym, wykonanych na zwierzętach (świnki morskie i myszy). Dawka 40 razy większa od maksymalnej dawki stosowanej u ludzi, nie wykazała toksycznego działania.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glinu wodorotlenek Sodu chlorek Fenol

Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Brak danych.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po pierwszym otwarciu 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C ).

Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 fiolka z zawiesiną po 3 ml i 8 strzykawek z igłą.

Fiolka ze szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i strzykawki z polipropylenu o pojemności 1 ml z igłą 26G1/2 w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wstrząsnąć fiolką przed każdorazowym użyciem.

Stosować tylko strzykawki dołączone do opakowania.

Lekarz prowadzący leczenie zobowiązany jest wypełnić wolne rubryki, wpisując odpowiednie informacje.

Wszelkie niewykorzystanego resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Hal Allergy B.V.

J.H. Oortweg 15, 2333 CH Leiden P.O. Box 1204, 2302 BE Leiden, Holandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 9754

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31.12.2002 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.09.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Purethal