Imeds.pl

Purethal 500 Mcg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PURETHAL mieszanki alergoidów pyłków roślin, 20 000 AUM, zawiesina do wstrzykiwań

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione tej w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek PURETHAL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku PURETHAL

3.    Jak stosować lek PURETHAL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek PURETHAL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek PURETHAL i w jakim celu się go stosuje

PURETHAL służy do immunoterapii swoistej (odczulania) alergii IgE - zależnej pochodzenia wziewnego, z objawami alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek, astmy oskrzelowej o podłożu alergicznym.

Mechanizm działania obejmuje:

•    modulację funkcji limfocytów T

•    tworzenie przeciwciał IgG

•    zmniej szenie reaktywności komórek reakcji zapalnej.

Rozpoznanie powinno być oparte o szczegółowy wywiad potwierdzający wystąpienie u pacjenta reakcji nadwrażliwości na pyłki roślin.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku PURETHAL Kiedy nie stosować leku PURETHAL

• jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość (uczulenie) na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

• jeśli u pacjenta występuje obniżona odporność (np. wskutek przyjmowania leków immuno supre syjnych),

•    jeśli u pacjenta występuje schorzenie autoimmunologiczne (np. choroba reumatyczna),

• jeśli u pacjenta występuje ciężka postać astmy oskrzelowej, szczególnie przy FEVi (one-second forced expiratory volume - natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej) utrzymującym się stale na poziomie poniżej 70% wartości należnej lub postaci astmy oskrzelowej glikokortykosteroidozależnej,

• jeśli u pacjenta występuje niewydolność sercowo-naczyniowa, stosowane jest leczenie lekami beta-adrenolitycznymi lub inhibitorami ACE (konwertazy angiotensyny),

•    jeśli u pacjenta jest przeciwwskazanie do stosowania adrenaliny (np. nadczynność tarczycy),

•    jeśli u pacjenta jest stwierdzona czynna gruźlica,

•    je śli u pacj enta jest stwierdzona choroba nowotworowa,

•    jeśli u pacjenta stwierdzono poważne zaburzenia psychiczne,

•    u dzieci w wieku poniżej 5 lat,

• w okresie ciąży. Jeżeli leczenie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli poniższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występuj ących w przeszłości.

W rzadkich przypadkach po wstrzyknięciu leku może doj ść do nasilonej reakcji układowej (świszczący oddech, skrócenie oddechu, obrzęk naczynioruchowy Quinckego, pokrzywka uogólniona), a w przypadkach krańcowych może wystąpić wstrząs anafilaktyczny.

Typowymi objawami ostrzegaj ącymi są: uczucie piekącego bólu, świąd, uczucie gorąca na lub pod j ęzykiem, w gardle, na dłoniach i podeszwach stóp.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Leczenie w nagłych przypadkach obejmuje środki ratujące życie.

Podczas sezonu pylenia, PURETHAL może być zastosowany wyłącznie u pacjenta, u którego nie występuj ą objawy alergii; jeżeli podczas leczenia w sezonie pylenia wystąpią objawy alergii, należy kolejne wstrzyknięcie odłożyć do czasu ich ustąpienia lub przerwać leczenie. W tym czasie wydłuża się przerwa między wstrzyknięciami co należy uwzględnić podczas kontynuowania leczenia. O podaniu następnej dawki decyduje lekarz.

Nie należy rozpoczynać odczulania w sezonie pylenia.

Należy unikać wysiłku fizycznego (sport, ciężka praca fizyczna) przed i po każdym wstrzyknięciu leku.

Lek PURETHAL a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Podczas odczulania nie należy stosować leków immunosupresyjnych. Równoczesne stosowanie leków obniżaj ących ciśnienie krwi (leki beta-adrenolityczne i inhibitory konwertazy angiotensyny-ACE) może spowodować wystąpienie bardzo silnej reakcji nawet po małych dawkach leku.

Dodatkowe narażenie na alergeny zewnętrzne lub inne substancje szkodliwe może obniżyć próg tolerancji (odnośnie stosowania podczas okresu pylenia patrz: Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Jeżeli u pacjenta stosowane jest jednocześnie objawowe leczenie przeciwalergiczne (z zastosowaniem leków przeciwhistaminowych, inhibitorów degranulacji mastocytów czy kortykosteroidów), może doj ść do zmiany jego reakcji i podatności na uprzednio dobrze tolerowane dawki leku. Ponadto w takim przypadku może być zmieniona wrażliwość skóry, a przeprowadzane w tym okresie testy skórne mogą dać fałszywe, niemiarodajne wyniki.

Przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe szczepienia ochronne można wykonać nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ostatniej iniekcji leku PURETHAL (z wyjątkiem sytuacji ratowania życia). Następne wstrzyknięcie leku może być wykonane dopiero po całkowitym ustąpieniu reakcji na szczepienie ochronne, ale nigdy nie wcześniej niż 14 dni po szczepieniu.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Obecnie nie ma odpowiednio udokumentowanych danych dotyczących stosowania odczulania alergoidami u kobiet ciężarnych. Potencjalne ryzyko dla matki i płodu jest nieznane.

Podczas ciąży nie należy rozpoczynać leczenia lekiem PURETHAL. Jeżeli leczenie takie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

Karmienie piersią

W okresie karmienia piersią nie należy rozpoczynać leczenia lekiem PURETHAL. Jeżeli leczenie takie zostało rozpoczęte przed zaj ściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W bardzo rzadkich przypadkach może występować uczucie lekkiego zmęczenia. Należy wziąć pod uwagę taką ewentualność przy prowadzeniu pojazdu lub obsłudze urządzeń mechanicznych.

3.    Jak stosować lek PURETHAL

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie leku PURETHAL u dzieci

Leku PURETHAL nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Leczenie z zastosowaniem leku PURETHAL może być prowadzone przed sezonem pylenia lub cały rok.

Leczenie rozpoczyna się zwykle od dawki 0,05 ml (pierwsze wstrzyknięcie), a następnie zwiększa się dawki stopniowo w odstępach tygodniowych do osiągnięcia dawki maksymalnej wynoszącej 0,5 ml (lub mniejszej, indywidualnie ustalonej dla pacjenta). Leczenie początkowe jest zakończone po podaniu największej dawki.

Dalsze postępowanie zależy od wyboru schematu leczenia tzn. czy będzie to immunoterapia skrócona, przedsezonowa czy całoroczna.

Immunoterapia skrócona może być zakończona po wykonaniu 6 wstrzyknięć w odstępach tygodniowych.

U pacjentów dorosłych, leczenie początkowe lekiem PURETHAL mieszanka alergoidów pyłków traw można przeprowadzić według przyspieszonego schematu (leczenie przyspieszone) tzn. 3 wstrzyknięcia w odstępach tygodniowych do osiągnięcia maksymalnej dawki. Po zakończeniu tego leczenia początkowego można kontynuować leczenie podtrzymujące.

Immunoterapia podtrzymująca przedsezonowa lub całoroczna. Po zakończeniu leczenia początkowego, zaleca się wstrzyknięcia co 14 dni. Jeżeli pacjent dobrze je toleruje, po trzecim wstrzyknięciu w cyklu 14-dniowym można odstęp pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami wydłużyć do 4 tygodni.

Po rozpoczęciu nowej fiolki nie ma konieczności zmniejszenia dawki.

Podane powyżej zalecenia do stosowania należy uważać wyłącznie za wskazówkę i przykład leczenia z zastosowaniem leku PURETHAL. Lekarz prowadzący może zalecić inne dawkowanie na podstawie oceny stopnia uczulenia pacjenta.

Każda decyzja o zwiększeniu dawki leku musi być oparta na ocenie reakcji po ostatniej stosowanej dawce. Można kontynuować leczenie zwiększoną dawką, jeżeli nie wystąpiły działania niepożądane i nie nasiliła się reakcja alergiczna po podaniu ostatniej dawki.

Odnośnie stosowania wyciągów alergenowych z pyłków roślin w okresie pylenia roślin patrz punkt Ostrzeżenia i środki ostrożności.

Czas trwania immunoterapii

Pełny i trwały skutek leczenia uzyskuje się po 3-5 latach stosowania leku PURETHAL.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W związku z zastosowaniem leku PURETHAL zostały zaobserwowane następujące działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 100, a rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Niewielki obrzęk

Podskórne zgrubienia i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

Rzadkie działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 1 000 osób)

Wyprysk atopowy Świąd w okolicach oczu

Świszczący oddech, skrócony oddech, kichanie, kaszel Pokrzywka

Obrzęk naczynioruchowy Quinckego

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

Wstrząs anafilaktyczny (typowymi objawami ostrzegaj ącymi są: uczucie palenia lub świądu na lub pod językiem i w gardle, a w szczególności na dłoniach rąk i podeszwach stóp)

W przypadku pojawienia się któregokolwiek z objawów ostrzegających, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane mogą się pojawić nawet kilka godzin po podaniu leku.

U niektórych pacjentów może wystąpić intensywna reakcja alergiczna. Ma to zwykle miejsce w ciągu 30 minut od podania zastrzyku.

Nasilenie występowania działań niepożądanych może nastąpić po leku PURETHAL mieszanka alergoidów pyłków traw stosowanego według schematu przyspieszonego u dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać lek PURETHAL

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Zawiesiny, która uległa zamrożeniu nie wolno stosować!

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci!

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek PURETHAL

Substancjami czynnymi leku są:

Trawy

Agrostis stolonifera Anthoxanthum odoratum Dactylis glomerata Lolium perenne Arrhenatherum elatius Festuca rubra Poa pratensis Secale cereale Holcus lanatus Phleum pratense

Drzewa

Betula verrucosa Alnus glutinosa Corylus avellana

Trawy + Brzoza

Agrostis stolonifera Anthoxanthum odoratum Dactylis glomerata Lolium perenne Arrhenatherum elatius Festuca rubra Poa pratensis Secale cereale Holcus lanatus Phleum pratense

Betula verrucosa

Trawy + Drzewa

Agrostis stolonifera Anthoxanthum odoratum Dactylis glomerata Lolium perenne Arrhenatherum elatius Festuca rubra Poa pratensis Secale cereale Holcus lanatus Phleum pratense

Betula verrucosa Alnus glutinosa Corylus avellana

Pozostałe składniki to: glinu wodorotlenek, sodu chlorek, fenol, woda do wstrzykiwań Jak wygląda lek PURETHAL i co zawiera opakowanie

Fiolka ze szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i strzykawki z polipropylenu o pojemności 1 ml z igłą 26G1/2 w tekturowym pudełku.

1 fiolka z zawiesiną po 3 ml i 8 strzykawek z igłą.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Hal Allergy B.V.

J.H. Oortweg 15, 2333 CH Leiden P.O. Box 1204, 2302 BE Leiden, Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

HAL Allergy Sp. z o.o. ul. Rumiana 65 02-956 Warszawa Tel. 022 858 16 14

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6