Imeds.pl

Pylodes 5 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Pylodes, 5 mg, tabletki

Desloratadyna

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pylodes i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pylodes

3.    Jak stosować lek Pylodes

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pylodes

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PYLODES I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Desloratadyna jest długo działającym lekiem przeciwhistaminowym.

Lek ten stosowany jest w celu:

-    złagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, tj. zapaleniem błony śluzowej nosa wywołanym uczuleniem np. na pyłki roślin lub roztocza kurzu domowego. Inne objawy to: kichanie, katar lub świąd nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

-    złagodzenia objawów pokrzywki, czyli zmian skórnych spowodowanych uczuleniem. Do objawów pokrzywki zalicza się świąd i bąble pokrzywkowe.

Złagodzenie objawów może utrzymywać się przez cały dzień i pomaga powrócić do wykonywania zwykłych codziennych czynności i normalnego snu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Pylodes Kiedy nie stosować leku Pylodes:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6), albo na loratadynę.

Ostrzeżenia - należy poradzić się lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki:

-    jeśli u pacjenta czynność nerek jest osłabiona.

Stosowanie z innymi lekami

Nie są znane leki, które mogą zaburzać działanie desloratadyny.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować tego leku w okresie ciąży lub karmienia piersią. Przed zastosowaniem każdego leku w czasie ciąży lub w okresie karmienia piersią należy zawsze poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W bardzo rzadkich przypadkach u niektórych osób występuje senność po przyjęciu tego leku. Osoby odczuwające senność nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Pylodes

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PYLODES

Ten lek może być stosowany wyłącznie u dorosłych i dzieci w wieku od 12 lat.

Dawkowanie:

Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Lek można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od niego.

Czas trwania leczenia

•    Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa:

Jeśli objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa występują rzadziej niż przez 4 dni w tygodniu lub utrzymują się krócej niż przez 4 tygodnie, lekarz zaleci krótkotrwałe stosowanie leku i ponownie oceni objawy. Lekarz może uznać, że pacjent nie musi przyjmować tego leku przez dłuższy czas.

Jeśli objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa występuje częściej niż przez 4 dni w tygodniu lub utrzymuje się dłużej niż przez 4 tygodnie, lekarz może stwierdzić, że lek należy przyjmować przez dłuższy czas w okresie pylenia roślin.

•    Pokrzywka:

Osoby przyjmujące ten lek z powodu pokrzywki powinny przestrzegać zaleceń lekarza.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pylodes

Lek należy przyjmować w dawce przepisanej przez lekarza. W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku nie powinny wystąpić ciężkie zaburzenia. Jednak w razie zastosowania desloratadyny w dawce większej niż zalecana należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Pylodes

W przypadku pominięcia zastosowania leku w przewidzianym terminie należy przyjąć go możliwie najszybciej, a następnie powrócić do zwykłego schematu dawkowania. Jeśli zbliża się pora zażycia następnej dawki, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Pylodes może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych niżej ciężkich działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza:

•    trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka oraz obrzęk jamy ustnej i gardła. Mogą to być objawy rzadko występującej reakcji alergicznej.

•    kołatanie serca, przyspieszenie akcji serca i drgawki (bardzo rzadkie działania niepożądane).

Inne możliwe działania niepożądane to:

•    zmęczenie;

•    suchość w j amie ustnej;

•    bóle głowy.

Bardzo rzadko u niektórych pacjentów mogą wystąpić:

•    bóle brzucha;

•    nudności (mdłości);

•    wymioty;

•    rozstrój żołądka;

•    biegunka;

•    zawroty głowy;

•    senność;

•    bezsenność;

•    bóle mięśni;

•    omamy;

•    niepokój (z nadmierną aktywnością ruchową);

•    zapalenie wątroby i nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PYLODES

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Pylodes po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Jeśli zauważy się jakiekolwiek zmiany w wyglądzie tabletek, należy powiedzieć o tym farmaceucie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Pylodes

Substancją czynną leku jest desloratadyna. Każda tabletka zawiera 5 mg desloratadyny.

Pozostałe składniki tabletki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Pylodes i co zawiera opakowanie

Pylodes ma postać okrągłych, obustronnie wypukłych tabletek barwy złamanej bieli do jasnoróżowej z wytłoczonym po jednej stronie symbolem „L5”, a po drugiej stronie gładkich.

Lek Pylodes dostępny jest w blistrach zawierających po:

7,    10, 14, 15, 20, 28, 30, 50 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o Jankovcova 1569/2c,

170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

City Tower, Praha 4,

Hvezdova 1716/2b, 140 78 Republika Czeska

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited,

Building 2, Croxley Green Business Park,

Croxley Green Hertfordshire, WD18 8YA Wielka Brytania

PharmaSwiss d.o.o.

Brodisce 32 1236 Trzin Słowenia

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania

Desloratadine Glenmark 5 mg tablets

Dania

Desloratadine Glenmark 5 mg

Finlandia

Desloratadine Glenemark 5 mg tabletki

Niemcy

Desloratadine Glenemark 5 mg Tabletten

Grecja

Pylodes 5 mg

Irlandia

Desloratadine Glenemark 5 mg Tablets

Portugalja

Desloratadine Glenemark 5 mg comprimidos

Hiszpania

Desloratadine Glenemark 5 mg comprimidos

Szwecja

Desloratadine Glenemark 5 mg tablett

Holandia

Desloratadine Glenemark 5 mg tabletten

Węgry

Pylodes 5 mg

Data zatwierdzenia ulotki:

01.04.2014

4