+ iMeds.pl

Pyralgina 500 mgUlotka Pyralgina

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Pyralgina, 500 mg, tabletki

Metamizolum natricum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Pyralgina ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pyralgina i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyralgina

3.    Jak stosować lek Pyralgina

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pyralgina

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PYRALGINA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Pyralgina należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych z grupy pochodnych pirazolonu o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym.

Działa również słabo rozkurczowo na mięśnie gładkie.

Lek Pyralgina wskazany jest w leczeniu:

• bólu różnego pochodzenia o dużym nasileniu oraz gorączki, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PYRALGINA Kiedy nie stosować leku Pyralgina:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na metamizol lub inne pochodne pirazolonu (np. Butapirazol, Pyramidonum)

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w szczególności objawiające się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa

•    jeśli u pacjenta stwierdzono astmę (wywołaną lub zaostrzoną przez niesteroidowe leki przeciwzapalne)

•    jeśli u pacjenta występują zmiany w obrazie morfologicznym krwi, takie jak zmniej szenie całkowitej liczby krwinek białych (leukopenia), lub pewnego rodzaju krwinek białych -granulocytów (agranulocytoza), lub niedokrwistość

•    jeśli u pacjenta występuje ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porfiria wątrobowa

•    jeśli u pacjenta występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

•    nie stosować z innymi lekami z grupy pochodnych pirazolonu (aminofenazon, fenylobutazon, oksyfenbutazon).

Nie należy stosować leku Pyralgina jednocześnie z innymi lekami z grupy pochodnych pirazolonu: np. Pyramidonum, Butapirazol, Pabialgin P, Gardan P.

Nie należy stosować leku Pyralgina w ciąży i w okresie karmienia piersią!

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pyralgina:

•    gdy u pacjenta występuje skurczowe ciśnienie tętnicze krwi mniejsze niż 100 mm Hg lub niewydolność serca

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek i (lub) wątroby

•    jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

•    gdy u pacjenta występuje astma oskrzelowa, w szczególności jeśli towarzyszy jej polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok.

Stosowanie leku w dużych dawkach lub długotrwale zwiększa ryzyko agranulocytozy, dlatego lek nie powinien być stosowany dłużej niż 7 dni.

Lek należy natychmiast odstawić i zgłosić się do lekarza w razie wystąpienia objawów agranulocytozy, np.:

•    podwyższonej temperatury ciała połączonej z dreszczami, bólem gardła, trudnościami w połykaniu i owrzodzeniami w jamie ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicy.

Ze względu na zagrożenie życia lek należy natychmiast odstawić i wezwać pomoc lekarską w razie wystąpienia objawów reakcji uczuleniowej (anafilaktycznej), np.:

•    obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować utrudnienie połykania lub oddychania

•    zmiany skórne i śluzówkowe, jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka

•    ciężki skurcz oskrzeli, zaburzenia rytmu serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Stosowanie leku Pyralgina z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Pyralgina można stosować z następującymi lekami i środkami spożywczymi wyłącznie po konsultacji z lekarzem:

   leki przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny

•    doustne leki przeciwcukrzycowe

•    fenytoina (lek przeciwpadaczkowy)

•    sulfonamidy przeciwbakteryjne

•    cyklosporyna (lek obniżający odporność organizmu stosowany m.in. w zapobieganiu odrzucania przeszczepów)

•    barbiturany (np. fenobarbital - lek stosowany m.in. w padaczce)

•    inhibitory monoaminooksydazy (np. selegilina, moklobemid - leki stosowane m.in. w depresji)

•    chloropromazyna (lek stosowany m.in. w leczeniu schizofrenii)

•    alkohol.

Stosowanie leku Pyralgina jest przeciwwskazane z następującymi lekami:

   lekami z grupy pochodnych pirazolonu (aminofenazon, fenylobutazon, oksyfenbutazon).

Stosowanie leku Pyralgina z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować podczas lub bezpośrednio po posiłkach.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią!

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych o przeciwwskazaniach do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PYRALGINA

Lek Pyralgina należy zawsze stosować zgodnie z poniższymi zaleceniami. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się lekarzem.

Zwykle stosuje się: u dorosłych

w bólach występujących sporadycznie i gorączce - jednorazowo od 1 do 2 tabletek.

Maksymalna jednorazowa dawka doustna wynosi 1 g (2 tabletki), maksymalna dawka dobowa 3 g (6 tabletek).

Leku nie stosować dłużej niż 7 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pyralgina:

W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Mogą wystąpić zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia słuchu, pobudzenie psychoruchowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi; po przyjęciu bardzo dużych dawek opisywano zaburzenia świadomości, śpiączkę, drgawki toniczno-kloniczne.

Ze strony układu pokarmowego mogą wystąpić bóle brzucha, wymioty, stwierdzano nadżerki błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, krwawienia i perforacje.

Ze strony układu krwiotwórczego opisywano uszkodzenie szpiku ze zmniejszeniem liczby krwinek białych (leukopenią lub agranulocytozą), płytek krwi (małopłytkowość) lub niedokrwistością. Opisywano uszkodzenie komórek wątroby i martwicę cewek nerkowych oraz alergiczny skurcz oskrzeli.

Niezależnie od dawki mogą wystąpić różnorodne klinicznie objawy nadwrażliwości, począwszy od zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego. Zmiany skórne mogą wystąpić w postaci wysypki, pokrzywki, obrzęku, złuszczającego zapalenia, martwicy toksyczno-rozpływnej.

W razie przedawkowania stosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

Chociaż metamizol nie jest wydalany z moczem w znacznym stopniu, w razie zatrucia można zastosować forsowaną diurezę lub dializę otrzewnową.

Pominięcie zastosowania leku Pyralgina:

Pominiętą dawkę leku, należy zażyć tak szybko jak jest to możliwe.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Pyralgina może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane:

Należy natychmiast odstawić lek i zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią następujące ciężkie działania niepożądane:

Rzadko występujące działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

• ciężkie reakcje uczuleniowe (występują przeważnie w pierwszej godzinie po przyjęciu leku) wywołujące:

-    obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować utrudnienie połykania lub oddychania

-    zmiany skórne i śluzówkowe, jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka

-    ciężki skurcz oskrzeli, zaburzenia rytmu serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000

pacjentów):

•    agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity zanik granulocytów we krwi) objawiająca się:

-    wysoką gorączką, dreszczami

-    bólem gardła, trudnościami w połykaniu oraz stanami zapalnymi błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicy

-    podwyższonym OB

-    nie zawsze prawidłowymi wartościami hemoglobiny, erytrocytów i płytek krwi, choć najczęściej są one w normie

-    nieznacznie powiększonymi węzłami chłonnymi oraz śledzioną, choć najczęściej są bez zmian.

Pojedyncze doniesienia wskazują, że ryzyko wystąpienia agranulocytozy może się zwiększyć w przypadku przyjmowania metamizolu przez okres dłuższy niż jeden tydzień.

Inne działania niepożądane:

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z następujących działań niepożądanych:

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    osutka polekowa (przemijająca wysypka różnego typu: grudkowa, plamista, krostkowa, rumieniowa)

•    nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Rzadko występujące działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

•    zmiany skórne grudkowo-plamkowe

•    leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi)

•    u pacjentów z zespołem astmy aspirynowej napad astmy.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000

pacjentów):

•    napad astmy

•    zespół Stevens-Johnsona (pęcherze przechodzące w nadżerki, na błonach śluzowych jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych)

•    zespół Lyella (toksyczna, rozpływna martwica naskórka, zmiany rumieniowo-pęcherzowe w obrębie skóry i błon śluzowych prowadzące do spełzania dużych powierzchni naskórka i obnażenia dużych powierzchni skóry)

•    wstrząs

•    małopłytkowość

•    nagłe pogorszenie czynności nerek z białkomoczem, skąpomoczem lub bezmoczem włącznie

•    ostra niewydolność nerek

•    śródmiąższowe zapalenie nerek.

Działania niepożądane, których częstość występowania nie została określona:

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, wymioty, bóle brzucha, podrażnienie żołądka, biegunka, suchość w ustach.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych uszkodzenie wątroby.

Zaburzenia układu nerwowego

bóle i zawroty głowy.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, uszkodzenie szpiku, niekiedy kończące się zgonem.

U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej wywołuje hemolizę krwinek. Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Po zastosowaniu bardzo wysokich dawek metamizolu wydalanie nieszkodliwego metabolitu może powodować czerwone zabarwienie moczu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PYRALGINA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Nie stosować leku Pyralgina po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Zapis na blistrze po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie LOT oznacza numer serii.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Pyralgina

-    Substancją czynną leku jest sól sodowa metamizolu. 1 tabletka zawiera 500 mg soli sodowej metamizolu.

-    Inne składniki leku to skrobia ziemniaczana, żelatyna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Pyralgina i co zawiera opakowanie

Tabletki barwy białej lub prawie białej, podłużne, obustronnie wypukłe.

Opakowanie zawiera 2, 6 lub 12 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 022 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Pyralgina

Charakterystyka Pyralgina

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pyralgina, 500 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 500 mg soli sodowej metamizolu (Metamizolum natricum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Tabletki barwy białej lub prawie białej, podłużne, obustronnie wypukłe.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu, gorączka, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zależnie od nasilenia bólu. Zwykle stosuje się: u dorosłych

   w bólach występujących sporadycznie i gorączce - jednorazowo od 1 do 2 tabletek. Maksymalna jednorazowa dawka doustna wynosi 1 g, maksymalna dawka dobowa 3 g.

Nie stosować preparatu dłużej niż 7 dni.

4.3    Przeciwwskazania

•    nadwrażliwość na metamizol i inne pochodne pirazolonu,

•    nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w szczególności objawiająca się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa,

•    zmiany w obrazie morfologicznym krwi (agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość),

•    ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porfiria wątrobowa,

•    astma (wywołana lub zaostrzona przez niesteroidowe leki przeciwzapalne),

•    wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,

•    nie stosować z innymi lekami z grupy pochodnych pirazolonu (aminofenazon, fenylobutazon, oksyfenbutazon),

•    nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy stosować ostrożnie:

•    u pacjentów ze skurczowym ciśnieniem tętniczym krwi mniejszym niż 100 mm Hg lub z niewydolnością serca;

•    u pacjentów z niewydolnością nerek, wątroby, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy;

•    u pacjentów z astmą oskrzelową, w szczególności jeśli towarzyszy jej polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok.

Stosowanie leku w dużych dawkach lub długotrwale zwiększa ryzyko agranulocytozy, dlatego lek nie powinien być stosowany dłużej niż 7 dni.

Należy poinformować pacjenta o tym, aby w razie wystąpienia objawów agranulocytozy, np. podwyższonej temperatury ciała połączonej z bólem gardła i owrzodzeniami w jamie ustnej natychmiast odstawił preparat i skontaktował się z lekarzem.

Należy poinformować pacjenta o tym, aby w przypadku wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej, np. duszności, obrzęku języka, obrzęku naczynioruchowego, wysypki czy pokrzywki natychmiast odstawił preparat i wezwał pomoc lekarską, gdyż istnieje zagrożenie życia.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

•    Metamizol nasila działanie preparatów przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny, doustnych leków przeciwcukrzycowych, fenytoiny i sulfonamidów przeciwbakteryjnych.

•    Metamizol może obniżać stężenie cyklosporyny w surowicy krwi.

•    Barbiturany zmniejszają, a inhibitory MAO zwiększają działanie metamizolu.

•    Jednoczesne stosowanie metamizolu i chlorpromazyny może wywołać ciężką hipotermię.

•    Jednoczesne stosowanie metamizolu z alkoholem może wpłynąć na farmakokinetykę obu ksenobiotyków.

4.6    Ciąża i laktacja

Wykazano teratogenne działanie metamizolu w badaniach na zwierzętach i obserwowano zmniejszenie się wydalania metabolitów metamizolu z krwi w czasie ciąży i laktacji.

Stosowanie metamizolu w czasie ciąży zwiększa częstość występowania guza Wilmsa u potomstwa. Nie dopuszcza się stosowania metamizolu w ciąży.

Laktacja:

Nie należy stosować metamizolu w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych o przeciwwskazaniach do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych klasyfikuje się następująco:

-    bardzo często >1/10

-    często >1/100 do <1/10

-    niezbyt często >1/1 000 do <1/100

-    rzadko >1/10 000 do <1/1 000

-    bardzo rzadko <1/10 000, nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: leukopenia.

Bardzo rzadko: agranulocytoza, małopłytkowość. Te reakcje są przypuszczalnie uwarunkowane

immunologicznie. Mogą wystąpić także u osób, u których metamizol był wcześniej stosowany bez powikłań.

Pojedyncze doniesienia wskazują, że ryzyko wystąpienia agranulocytozy może się zwiększyć w przypadku podawania metamizolu przez okres dłuższy niż jeden tydzień.

Do typowych objawów agranulocytozy należą wysoka gorączka, dreszcze, bóle gardła, trudności w połykaniu oraz stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicy. U pacjentów otrzymujących antybiotyki te objawy mogą mieć niewielkie nasilenie. Węzły chłonne oraz śledziona mogą pozostać bez zmian lub być tylko nieznacznie powiększone. Opadanie krwinek czerwonych jest znacznie przyspieszone, ilość granulocytów znacznie się zmniejsza lub zanikają całkowicie. Zwykle, lecz nie zawsze, występują prawidłowe wartości hemoglobiny, erytrocytów i płytek krwi.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów agranulocytozy należy natychmiast przerwać podawanie preparatu i skontrolować obraz krwi. Ważne jest aby nie odkładać decyzji o przerwaniu leczenia oczekując na wyniki badań laboratoryjnych, jeśli dojdzie do nieoczekiwanego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta i gorączka nie ustępuje oraz gdy pojawią się kolejne lub nasilone bóle związane z zapaleniem błony śluzowej, szczególnie jamy ustnej, nosa i gardła.

Nieznana: Niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, uszkodzenie szpiku, niekiedy kończące się zgonem.

U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej wywołuje hemolizę krwinek.

Zaburzenia układu nerwowego Nieznana: bóle i zawroty głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nieznana: nudności, wymioty, bóle brzucha, podrażnienie żołądka, biegunka, suchość w jamie ustnej. Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: może wystąpić nagłe pogorszenie czynności nerek, przy czym w niektórych przypadkach może rozwijać się białkomocz, skąpomocz lub bezmocz oraz ostra niewydolność nerek. Może wystąpić również przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek z martwicą brodawek nerkowych, retencja wody i jonów sodowych z tworzeniem się obrzęków.

Nieznana: po zastosowaniu bardzo dużych dawek metamizolu wydalanie nieszkodliwego metabolitu może powodować czerwone zabarwienie moczu.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: osutka polekowa.

Rzadko: zmiany skórne grudkowo-plamkowe.

Mniej nasilone reakcje występują typowo w postaci zmian skórnych i w obrębie błon śluzowych (jak np. świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka, obrzęk), duszność i - rzadziej - zaburzenia żołądka i jelit. Takie lżej przebiegające odczyny mogą przechodzić w cięższe formy z uogólnioną pokrzywką, ciężkim obrzękiem naczynioruchowym (także w obrębie krtani), ciężkim skurczem oskrzeli, zaburzeniami rytmu serca, spadkiem ciśnienia tętniczego (niekiedy poprzedzonym jego wzrostem).

Należy poinformować pacjenta o tym, aby w przypadku wystąpienia takich objawów reakcji anafilaktycznej natychmiast odstawił preparat i wezwał pomoc lekarską, gdyż istnieje zagrożenie życia.

U pacjentów z zespołem astmy aspirynowej nietolerancja metamizolu objawia się typowo napadami astmy.

Bardzo rzadko: napad astmy, zespół Stevens-Johnsona lub Lyella, wstrząs.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Nieznana: uszkodzenie wątroby.

4.9 Przedawkowanie

Pochodne pirazolonu w dużych dawkach działają pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Niezależnie od dawki mogą wywołać różnorodne klinicznie objawy nadwrażliwości, począwszy od zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego.

Objawy przedawkowania

OUN - zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia słuchu, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia świadomości, śpiączka, drgawki toniczno-kloniczne.

Układ pokarmowy - bóle brzucha, wymioty, nadżerki błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, krwawienia, perforacje.

Układ krążenia i krwiotwórczy - zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia rytmu serca (tachykardia), leukopenia i agranulocytoza, trombocytopenia, uszkodzenie szpiku, niedokrwistość aplastyczna.

Układ oddechowy - alergiczny skurcz oskrzeli.

Wątroba - uszkodzenie komórek wątrobowych.

Nerki - martwica cewek nerkowych.

Skóra - wysypka, pokrzywka, obrzęk, złuszczające zapalenia, martwica toksyczno-rozpływna naskórka.

Po przyjęciu dużych dawek metamizolu mogą wystąpić drgawki i śpiączka. Objawy te mogą wystąpić już po upływie 10 minut.

Leczenie przedawkowania

W razie przedawkowania należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

Chociaż metamizol nie jest wydalany z moczem w znacznym stopniu, w razie zatrucia można zastosować forsowną diurezę lub dializę otrzewnową.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; pirazolony.

Kod ATC: N02BB02

Lek niesteroidowy o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym oraz słabo spazmolitycznym. Działa również przeciwzapalnie.

Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym metamizol ulega szybkiej hydrolizie do aktywnego metabolitu 4-metylo-amino-antipyriny (4-MAA), którego biodostępność wynosi 85%. Maksymalne stężenie występuje po 1,2-2,0 godzin od chwili zastosowania.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji 4-MAA wynosi 1,15 l/kg beztłuszczowej masy ciała. Metabolity metamizolu

wiążą się z białkami w mniej niż 60%. Wszystkie metabolity metamizolu są wydzielane do mleka kobiecego.

Metabolizm

4-MAA ulega przemianie do 4-formylo-amino-antipyriny (4-FAA), (metabolit ostateczny) i do 4-amino-antipyriny, która ulega dalszej przemianie do 4-acetylo-amino-antipyriny (4-AcAA) przez polimorficzną N-acetylo-transferazę. Okres półtrwania 4-MAA wynosi od 2,6 do 3,5 godzin.

Po zastosowaniu pojedynczej dawki metamizolu (0,75 g, 1,5 g i 3 g) i po wielokrotnym podaniu metamizolu (3 x 1 g na dobę), obserwowano nieliniowy przebieg krzywej stężenia metamizolu w czasie z przesunięciem wynikającym z metabolizowania 4-FAA do 4AcAA.

Eliminacja

Wydalanie 4-MAA zmniejszało się o 22% po wielokrotnym podaniu metamizolu, a u pacjentów w podeszłym wieku o 33%. U pacjentów z marskością wątroby wydalanie wszystkich metabolitów było mniejsze. U pacjentów z chorobami nerek, klirens 4-MAA pozostawał nie zmieniony, chociaż wydalanie metabolitów 4-FAA i 4-AcAA było wyraźnie zmniejszone.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Metamizol nie wykazuje działania mutagennego. Nie wykazuje również działania rakotwórczego. Badania toksyczności po podaniu pojedynczym i wielokrotnym wskazują na niską toksyczność dla zwierząt. Głównym działaniem, występującym przy dawkach większych, niż dawka terapeutyczna dla człowieka był wpływ na parametry hematologiczne (jak wzrost liczby retikulocytów i ciałek Heinza) oraz powiększenie narządów miąższowych, jak wątroba, śledziona i nerki.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia ziemniaczana, żelatyna, magnezu stearynian.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Brak danych.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Al/PVC wraz z ulotką w tekturowym pudełku.

2, 6 lub 12 tabletek.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie MZ nr R/3290

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

22.03.1976 r. / 14.06.1999 r. / 06.01.2005 r. / 24.09.2008 r. / 23.12.2009 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Pyralgina