Imeds.pl

Pyralginum Gsk 750 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

GlaxoSmithKline

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek PYRALGINUM GSK czopki ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Należy zasięgnąć porady lekarskiej, gdy objawy nie ustąpiąpo 2 dniach lub niezwłocznie, gdy mimo przyjęcia leku, nasilą się._


PYRALGINUM GSK

Metamizolum natricum 750 mg, czopki

Skład

Jeden czopek zawiera:

substancję czynną: 750 mg metamizolu sodowego

substancje pomocnicze: lecytyna sojowa, trigliceiydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, tłuszcz stały

Dostępne opakowania

5 czopków

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

Spis treści

1.    Co to jest PYRALGINUM GSK w postaci czopków i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się PYRALGINUM GSK w postaci czopków

3.    Jak stosować PYRALGINUM GSK w postaci czopków

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku PYRALGINUM GSK w postaci czopków

6.    Inne informacje

1. Co to jest PYRALGINUM GSK w postaci czopków i w jakim celu się go stosuje

PYRALGINUM GSK jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Wykazuje także działanie spazmolityczne (rozkurczowe) w stanach spastycznych (skurczowych) dróg moczowych i żółciowych, takich jak: kolka nerkowa lub kolka żółciowa.

Wskazania do stosowania leku PYRALGINUM GSK:

•    Bóle różnego pochodzenia o dużym nasileniu, w tym bóle spastyczne, np. kolka nerkowa lub kolka żółciowa w przypadku, gdy zastosowanie innych leków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

•    Wysoka gorączka, nie ustępująca po zastosowaniu innych leków.

2. Zanim zastosuje się PYRALGINUM GSK w postaci czopków

Nie należy stosować leku PYRALGINUM GSK w przypadku: nadwrażliwości na metamizol, pochodne pirazolonu (np. aminofenazon, propyfenazon, fenylobutazon) lub którykolwiek składnik leku, astmy oskrzelowej, porflrii wątrobowej, niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, zaburzeń krwiotwórczej czynności szpiku i zmian w obrazie morfologicznym krwi tj. agranulocytoza (brak granulocytów we krwi), leukopenia - zmniejszenie liczby krwinek białych (leukocytów) we krwi, niedokrwistość oraz trombocytopenia - zmniejszenie liczby płytek krwi.

W okresie ciąży i karmienia piersią, ostrej niewydolności nerek lub wątroby.

Nie stosować z innymi lekami z grupy pochodnych pirazolonu, takimi jak: aminofenazon, propyfenazon, fenylobutazon.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek PYRALGINUM GSK:

Ze względu na zaobserwowane rzadkie przypadki agranulocytozy w trakcie leczenia metamizolem zaleca się stosowanie leku PYRALGINUM GSK wyłącznie w przypadkach, kiedy inne leki przeciwbólowe nie są skuteczne lub są przeciwwskazane.

Należy zasięgnąć porady lekarskiej, gdy objawy nie ustąpią po 2 dniach lub niezwłocznie, gdy mimo przyjęcia leku, nasilą się. W przypadku wystąpienia następujących objawów: gorączki, bólu gardła lub owrzodzeń w jamie ustnej należy natychmiast zaprzestać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Stosowanie leku, w dużych dawkach lub długotrwale, zwiększa ryzyko zaburzeń w obrazie krwi (agranulocytozy), dlatego lek nie powinien być stosowany dłużej niż 7 dni. Lek należy stosować ostrożnie u chorych z niewydolnością krążenia oraz chorobami nerek, ponieważ może powodować zatrzymanie w organizmie sodu i wody.

Lek może wydłużać czas krzepnięcia krwi.

Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z tętniczym ciśnieniem skurczowym mniejszym niż 100 mmHg, u kobiet w okresie klimakterium, u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby, a także z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy.

Ciąża:

Lek jest przeciwwskazany w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Brak danych o przeciwwskazaniach do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Metamizol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny (np.acenokumarol, sintrom, syncumar), doustnych leków przeciwcukrzycowych (np. fenforminy, metforminy, pochodnych sulfonylomocznika), fenytoiny i sulfonamidów. Może zmniejszać stężenie cyklosporyny we krwi.

W skojarzeniu z chloropromazyną może wywołać ciężką hipotermię (temperaturę ciała poniżej normy). Inhibitory MAO (np. selegilina, moklobemid) nasilają, a barbiturany zmniejszają działanie leku.

Metami zol nasila działania niepożądane metotreksatu. Zmniejsza szybkość wydalania furo sem idu, nie wpływa jednak na jego działanie moczopędne.

3.    Jak stosować PYRALGINUM GSK w postaci czopków Jeśli lekarz nie zaleci inaczej:

Dorośli: doodbytniczo, jednorazowo 1 czopek. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć, maksymalnie do 3 czopków na dobę.

Należy zasięgnąć porady lekarskiej, gdy objawy nie ustąpią po 2 dniach lub niezwłocznie, gdy mimo przyjęcia leku, nasilą się.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrocie się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku PYRAL GINUM GSK i utrzymywaniu się dolegliwości’.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku przyjęcia większej dawki leku PYRALGINUM GSK niż zalecana:

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Po przedawkowaniu metamizolu mogą wystąpić: bóle brzucha, wymioty, zawroty głowy, senność, niekiedy śpiączka, drgawki, zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, aż do wystąpienia objawów wstrząsu, szumy uszne, pobudzenie psychoruchowe, uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego mogące prowadzić do krwawień i perforacji przewodu pokarmowego, leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi) i agranulocytoza (brak granulocytów we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), anemia aplastyczna (niedokrwistość uwarunkowana znacznym upośledzeniem czynności krwiotwórczej szpiku). Uszkodzenie wątroby lub nerek może się ujawnić po 12 - 24 godzinach od przyjęcia metamizolu.

Brak jest swoistego antidotum. Leczenie przedawkowania polega na zastosowaniu ogólnego leczenia objawowego.

W ciężkich przypadkach można zastosować diurezę forsowaną lub dializę otrzewnową.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, PYRALGINUM GSK może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku PYRALGINUM GSK obserwowano:

niedokrwistość, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby krwinek białych.

Bardzo rzadko obserwowano, nawet po pojedynczej dawce metamizolu, uszkodzenie czynności krwiotwórczej szpiku, prowadzące do śmierci.

Mogą także wystąpić: zaburzenia żołądkowo-j elito we (nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka), bóle i zawroty głowy, zaburzenie czynności wątroby lub nerek (przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek z martwicą brodawek nerkowych), reakcje nadwrażliwości w postaci wysypki, pokrzywki, rumienia, złuszczającego zapalenia skóry oraz toksyczno-rozpływnej martwicy naskórka, obrzęk warg lub twarzy, zaostrzenie objawów astmy oskrzelowej, wstrząs anafilaktyczny. Metamizol hamuje wydalanie wody i sodu z organizmu, co może powodować powstawanie obrzęków obwodowych.

W przypadku wystąpienia następujących objawów: gorączki, bólu gardła lub owrzodzeń w jamie ustnej należy natychmiast zaprzestać stosowanie leku i powiadomić lekarza lub zgłosić się najbliższego szpitala. Ich wystąpienie może oznaczać konieczność natychmiastowej pomocy lekarza i leczenia szpitalnego.

U niektórych osób w czasie stosowania leku PYRALGINUM GSK mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, również innych niż wymienione w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku PYRALGINUM GSK w postaci czopków

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku PYRALGINUM GSK po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.    Inne informacje:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

tel.: (0-61) 8601-200, fax: (0-61) 8675-717 Data opracowania ulotki:

4.1/14.09.2009/core08.08