+ iMeds.pl

Pyramidon 500 mg + 300 mg + 200 mgUlotka Pyramidon

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Pyramidon, 500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musujący (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Pyramidon ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3-5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pyramidon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyramidon

3.    Jak stosować lek Pyramidon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pyramidon

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PYRAMIDON I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Pyramidon zawiera kwas acetylosalicylowy, kwas askorbowy (witamina C) i wapń.

Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Kwas askorbowy (witamina C) i wapń wpływają na prawidłową czynność ścian naczyń krwionośnych. Zmniejszają ich przepuszczalność, działają przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo.

Lek Pyramidon zawiera substancje, które umożliwiają szybkie i całkowite rozpuszczenie się składników w wodzie. Dzięki temu łatwo się on wchłania i jest dobrze tolerowany.

Lek jest stosowany w leczeniu objawów przeziębienia i grypy oraz:

•    gorączki,

•    bólów mięśni i stawów,

•    bólów głowy, w tym migrenowych,

•    bólów zębów,

•    nerwobólów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PYRAMIDON

Kiedy nie stosować leku Pyramidon

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy (występujący w lekach np. Aspirin, Polopiryna) lub inne salicylany, kwas askorbowy, wapń lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

•    Jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka, dwunastnicy; stany zapalne przewodu pokarmowego.

•    Jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do siniaków lub krwawień (skazę krwotoczną, zaburzenia krzepnięcia krwi).

•    Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, hamujące zlepianie płytek krwi.

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka).

•    Jeśli pacjent ma znacznie zwiększone stężenie wapnia we krwi.

•    Jeśli u pacjenta występują napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek.

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

•    Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca.

•    Jeśli pacjentka jest w ostatnim trymetrze ciąży.

•    Jeśli pacjent ma fenyloketonurię (chorobę genetyczną, charakteryzującą się niedoborem enzymu nazywanego hydroksylazą fenyloalaniny).

•    U dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowej, gdyż może to spowodować wystąpienie rzadkiej choroby tzw. zespołu Reye’a.

•    Nie podawać jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pyramidon

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

•    Jeśli pacjent ma alergię (np. katar sienny) lub astmę.

•    Jeśli pacjentka ma krwotoki maciczne lub nadmierne krwawienie miesiączkowe.

•    Jeśli u pacjenta jest planowany zabieg chirurgiczny (nie należy przyjmować leku co najmniej 5 dni przed zabiegiem).

•    Jeśli pacjent ma dnę moczanową.

•    Jeśli u pacjenta występowały wrzody żołądka lub jelit, a także krwawienie z przewodu pokarmowego.

•    Jeśli pacjent ma łagodną chorobę nerek lub wątroby.

•    Jeśli pacjent ma umiarkowaną niewydolność serca (choroba serca, która może objawiać się jako duszność i obrzęk stóp).

•    Jeśli pacjentka stosuje wewnątrzmaciczną wkładkę antykoncepcyjną.

•    Jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze.

•    Jeśli w organizmie pacjenta nie jest wytwarzany enzym nazywany dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową.

•    Jeśli pacjent stosuje dietę ubogosodową: lek zawiera 178 - 356 mg sodu na dawkę, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Tnne ważne informacje:

Przyjmowanie leków, zawierających kwas acetylosalicylowy, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane 3-5 dni.

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież chorujący z powodu infekcji wirusowej (z gorączką lub bez) nie powinni przyjmować Pyramidon bez konsultacji lekarskiej. W przeciwnym razie może u nich wystąpić zespół Reye’a - rzadka ale zagrażająca życiu choroba.

Lek zawiera aspartam - źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Pyramidon nie wolno stosować jednocześnie z metotreksatem przyjmowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ponieważ nasila on działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny.

Stosowanie selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego na skutek synergistycznego działania tych leków.

Leku Pyramidon nie należy stosować jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje:

•    leki przeciwzakrzepowe, hamujące zlepianie płytek krwi (np. pochodne kumaryny, heparyna, tyklopidyna),

•    leki przeciwcukrzycowe (insulina, pochodne sulfonylomocznika),

•    sulfonamidy (stosowane w zakażeniach bakteryjnych),

•    fenytoinę lub kwas walproinowy (leki przeciwpadaczkowe),

•    digoksynę (stosowaną w leczeniu niewydolności serca),

•    metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych i reumatoidalnym zapaleniu stawów),

Pyramidon może powodować osłabienie lub nasilenie działania innych leków. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku jednoczesnego przyjmowania:

•    kortykosteroidów oraz innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, gdyż może dojść do działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek;

•    glikozydów nasercowych (pochodnych digoksyny i strofantyny, leków stosowanych w chorobach serca) gdyż mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca;

•    leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej (np. probenecydu);

•    leków moczopędnych (np. furosemidu, leków tiazydowych);

•    leków obniżających ciśnienie krwi (kaptoprylu, enalaprylu);

•    pochodnych amfetaminy;

•    trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. opipramol, doksepina);

•    związków fluoru;

•    niektórych antybiotyków (fluorochinolonów i tetracyklin, leków stosowanych w zakażeniach bakteryjnych); powinno się zachować 3 godzinną przerwę pomiędzy tymi lekami a lekiem Pyramidon;

•    witaminy D i leków blokujących kanał wapniowy (grupa leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym).

Stosowanie leku Pyramidon z jedzeniem i piciem

Spożywanie alkoholu podczas stosowania leku może nasilać drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na przewód pokarmowy.

Lek zaleca się stosować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować leku Pyramidon w czasie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na płodność

Pyramidon może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pyramidon stosowany w zalecanych dawkach nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku.

Lek zawiera aspartam - źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

1 saszetka leku zawiera 178 mg sodu (czyli 178-356 mg na dawkę), co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. Kwas askorbowy (witamina C) zawarty w leku może fałszować wyniki niektórych testów wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie glukozy lub kreatyniny we krwi i moczu, badanie kału na krew utajoną).

3. JAK STOSOWAĆ LEK PYRAMIDON

Pyramidon należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w tej ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pyramidon jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

Dawkowanie

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli:

1 lub 2 saszetki 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 6 saszetek.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

1 saszetka 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Dzieci powyżej 12 lat:

1 saszetka 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Sposób podawania

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w 'A szklanki letniej wody, wymieszać i wypić.

Lek zaleca się stosować po posiłku.

Czas podawania

Nie należy stosować leku Pyramidon dłużej niż zalecane 3-5 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pyramidon

W razie przypadkowego zażycia dawki, przewyższającej zalecaną dawkę dobową, mogą wystąpić objawy przedawkowania (związane z obecnością kwasu acetylosalicylowego): przyspieszenie oddechu, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia i słuchu (szumy uszne), bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej (np. ubytek potasu), obniżenie stężenia glukozy we krwi, zmiany skórne.

W przypadku ostrego zatrucia mogą wystąpić: majaczenie, drżenie, duszność, nadmierna potliwość, pobudzenie psychoruchowe, wysoka gorączka, śpiączka.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Pyramidon

Lek Pyramidon stosuje się doraźnie. W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Pyramidon może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących ciężkich działań niepożądanych:

•    krwawienia z przewodu pokarmowego pod postacią fusowatych wymiotów i smolistych stolców,

•    nadżerki błony śluzowej przewodu pokarmowego,

•    reakcje alergiczne (takie jak poważne trudności w oddychaniu lub świszczący oddech, duszności).

Poza tym mogą wystąpić inne działania niepożądane:

•    zwiększone ryzyko krwawień,

•    zaostrzenie lub nawrót choroby wrzodowej,

•    nudności, wymioty, bóle brzucha,

•    zwiększone krwawienia miesiączkowe,

•    zmiany skórne: rumień, pokrzywka,

•    obrzęki,

•    nadciśnienie,

•    niewydolność serca,

•    zawroty głowy,

•    szum w uszach,

•    pocenie się.

Przyjmowanie leków, zawierających w swoim składzie kwas acetylosalicylowy może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Lek stosowany w zalecanych dawkach jest na ogół dobrze tolerowany.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PYRAMIDON

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Nie stosować leku, jeśli wygląd proszku w saszetkach uległ zmianie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Pyramidon

Każda saszetka zawiera: substancje czynne

•    kwas acetylosalicylowy    500    mg

•    kwas askorbowy (witamina C)    300    mg

•    wapń (w postaci laktoglukonianu wapnia)    200 mg

oraz substancje pomocnicze:

sodu wodorowęglan (178 mg sodu), kwas cytrynowy bezwodny, aspartam, aromat cytrynowy, sodu laurylosiarczan, betakaroten 1%, powidon K-25.

Jak wygląda lek Pyramidon i co zawiera opakowanie

Lek ma postać sypkiego proszku musującego o zabarwieniu żółtym, zapakowanego w saszetki. Opakowanie zewnętrzne - tekturowe pudełko, zawiera 6, 10, 14, 20, 28 saszetek oraz ulotkę dla pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Consumer Healthcare S.A.

Pieńków 149 05-152 Czosnów {Logo}

Wytwórca:

SENSILAB Polska

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna ul. Drewnowska 43/55,

91-002 Łódź

Data zatwierdzenia ulotki: Lipiec 2013

6/6

Pyramidon

Charakterystyka Pyramidon

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pyramidon, 500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musujący

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda saszetka zawiera:

Substancje czynne

500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum)

300 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum)

200 mg wapnia w postaci laktoglukonianu wapnia (1,55g Calcii lactogluconas)

oraz substancje pomocnicze, w tym aspartam i 178 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek musujący.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym, do stosowania doustnego w leczeniu objawów przeziębienia i grypy oraz:

•    gorączki,

•    bólów mięśni i stawów,

•    bólów głowy w tym migrenowych,

•    bólów zębów,

•    nerwobólów.

Pyramidon jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli: 1 lub 2 saszetki 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 6 saszetek.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 1 saszetka 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Dzieci powyżej 12 lat: 1 saszetka 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w 1/2 szklanki letniej wody, wymieszać i wypić.

Lek zaleca się przyjmować po posiłku.

Produktu leczniczego Pyramidon nie stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji lekarskiej.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy i inne salicylany, kwas askorbowy, wapń lub którykolwiek z pozostałych składników leku

•    Czynna choroba wrzodowa żołądka, dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego

•    Skazy krwotoczne, zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie leków przeciwzakrzepowych

•    Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (w cukrzycy, mocznicy, tężyczce)

•    Znacznie zwiększone stężenie wapnia we krwi

•    Napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych

•    Ciężka niewydolność nerek, wątroby

•    Ciężka niewydolność serca

•    W ostatnim trymetrze ciąży

•    Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu)

•    Nie podawać dzieciom do lat 12 w przebiegu infekcji wirusowej

•    Nie podawać jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (patrz punkt 4.5)

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pyramidon w przypadku:

•    nadwrażliwości na inne leki z grupy NLPZ;

•    chorób alergicznych (astma oskrzelowa, katar sienny);

•    krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego;

•    przed zabiegami chirurgicznymi (nie przyjmować leku co najmniej przez 5 dni);

•    dny (skazy moczanowej);

•    przebytej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, a także po przebytych krwawieniach z przewodu pokarmowego;

•    jednoczesnego leczenia lekami przeciwzakrzepowymi (doustne przeciwwitaminy K, heparyna, heparyny drobnocząsteczkowe, leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna, indobufen);

•    niewydolności nerek, wątroby;

•    stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej;

•    nadciśnienia;

•    niewydolności serca;

•    niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ze względu na ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej;

•    pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat); należy podać mniejsze dawki - patrz: dawkowanie

•    lek zawiera 178 - 356 mg sodu na dawkę, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Spożywanie alkoholu podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego może nasilać działanie drażniące na przewód pokarmowy.

Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz: wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia, poniżej).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych leków z grupy NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar).

Dostępne dane są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania kwasu acetylosalicylowego w dawkach dobowych 4000 mg.

Dzieci

Dzieci i młodzież, u których występuje infekcja wirusowa z gorączką lub bez, nie powinni przyjmować produktów, w składzie których występuje kwas acetylosalicylowy, bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. W przypadku infekcji wirusowych, szczególnie takich jak: grypa typu A i B oraz ospa wietrzna, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a - rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby wymagającej natychmiastowej interwencji lekarskiej. Ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a może być większe, jeżeli w trakcie tych chorób będzie podawany kwas acetylosalicylowy (związek przyczynowy nie został udowodniony). Uporczywe wymioty występujące w czasie trwania chorób wirusowych mogą być objawem zespołu Reyea.

Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przyjmowanie metotreksatu (stosowanego m.in. w chorobach nowotworowych i reumatoidalnym zapaleniu stawów) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Kwas acetylosalicylowy nasila toksyczny wpływ metotreksatu na szpik (zmniejszony klirens nerkowy metotreksatu podczas jednoczesnego stosowania z lekami przeciwzapalnymi -w tym z kwasem acetylosalicylowym oraz wypieranie go przez salicylany z połączeń z białkami osocza).

Kwasu acetylosalicylowego (podobnie jak innych leków z grupy NLPZ) nie należy stosować jednocześnie z poniżej wymienionymi lekami, gdyż powoduje nasilenie:

•    działania hipoglikemizującego leków przeciwcukrzycowych (np. insuliny, pochodnych sulfonylomocznika), na skutek wypierania tych leków z połączeń z białkami;

•    działania leków przeciwzakrzepowych (np. pochodnych kumaryny i heparyna), leków hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi (np. tyklopidyna). Leki te stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym mogą zwiększać ryzyko wystąpienia krwotoków oraz ryzyko wydłużenia czasu krwawienia;

• działania sulfonamidów, stosowanych w zakażeniach bakteryjnych oraz fenytoiny, leku przeciwpadaczkowego. Kwas acetylosalicylowy podawany jednocześnie z sulfonamidami nie tylko nasila ich działanie, ale również skraca czas działania;

• działania digoksyny, stosowanej w leczeniu niewydolności serca, gdyż zwiększa jej stężenie we krwi;

• działania toksycznego na szpik kostny metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, stosowanego m.in. w chorobach nowotworowych i reumatoidalnym zapaleniu stawów, ze względu na zmniejszenie klirensu nerkowego metotreksatu podczas jednoczesnego stosowania z lekami przeciwzapalnymi - w tym z kwasem acetylosalicylowym oraz wypieranie go przez salicylany

z połączeń z białkami osocza

•    działania toksycznego kwasu walproinowego, leku przeciwpadaczkowego. Ze względu na synergistyczne działanie kwasu acetylosalicylowego i walproinowego może ulec nasileniu działanie antyagregacyjne leku i skłonność do krwawień.

Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z kortykosteroidami i innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub picie alkoholu podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym, zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek.

Stosowanie selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego na skutek synergistycznego działania tych leków.

Kwas acetylosalicylowy osłabia:

•    działanie leków stosowanych w leczeniu dny (skazy moczanowej), np. probenecydu. Stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym mogą powodować nasilenie objawów choroby;

•    działanie leków moczopędnych (np. furosemidu) poprzez zatrzymanie sodu oraz wody w organizmie;

• działanie niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, np. kaptopryl, enalapryl) na skutek zmniejszenia filtracji kłębuszkowej w nerkach.

Kwas askorbowy (witamina C) zawarty w leku zwiększa szybkość eliminacji pochodnych amfetaminy i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Może fałszować wyniki niektórych testów wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie glukozy lub kreatyniny we krwi i moczu, badanie kału na krew utajoną).

Wapń zmniejsza wchłanianie związków fluoru oraz antybiotyków z grupy fluorochinolonów i tetracyklin; w celu uniknięcia tej interakcji wymagana jest trzygodzinna przerwa pomiędzy podaniem wymienionych leków i związków wapnia. Duże dawki wapnia podawane równocześnie z glikozydami nasercowymi (pochodne digoksyny i strofantyny) nasilają ich działanie i mogą prowadzić do zaburzeń rytmu serca. Moczopędne leki tiazydowe zwiększają wchłanianie zwrotne wapnia i stwarzają ryzyko hiperkalcemii. Duże dawki wapnia w skojarzeniu z witaminą D mogą osłabiać działanie werapamilu i innych leków blokujących kanał wapniowy.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpłynąć na przebieg ciąży i/lub rozwój zarodka i płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronienia i występowania wad wrodzonych serca oraz wytrzewienia w wyniku stosowania inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Bezwzględne ryzyko występowania wad wrodzonych układu krążenia wzrosło z mniej niż 1%, do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko to zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i wydłużeniem czasu leczenia. Wykazano, że podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn zwierzętom, powoduje zwiększone ryzyko utraty zarodka w okresie przed i po zagnieżdżeniu a także wzrost śmiertelności zarodka i płodu. Ponadto u zwierząt, którym podawano inhibitory syntezy prostaglandyny w okresie organogenezy, zaobserwowano zwiększoną częstotliwość występowania różnych wad rozwojowych, w tym układu krążenia. Kwasu acetylosalicylowego nie należy podawać podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. W przypadku stosowania kwasu acetylosalicylowego przez kobietę planującą zajście w ciążę lub podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, dawka leku powinna być jak najniższa a czas trwania leczenia możliwie jak najkrótszy.

Stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn w trzecim trymestrze ciąży może spowodować u płodu:

-    zaburzenia układu krążenia (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);

-    zaburzenia czynności nerek, które mogą doprowadzić do niewydolności nerek z małowodziem;

Pod koniec ciąży stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn może spowodować u matki

i noworodka:

przedłużenie czasu krwawienia w wyniku zahamowania agregacji płytek krwi, które może wystąpić nawet po zastosowaniu bardzo małych dawek.

-    hamowanie czynności skurczowej macicy prowadzące do opóźnienia lub przedłużenia porodu.

W związku z tym stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dawce 100 mg/dobę i większej jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

W niewielkich ilościach produkt leczniczy Pyramidon przenika do mleka kobiety karmiącej piersią. W przypadku krótkotrwałego stosowania z reguły nie ma konieczności przerywania karmienia piersią. Jednakże w przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Pyramidon stosowany w zalecanych dawkach (patrz dawkowanie) nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit:

-    nudności, wymioty, bóle brzucha,

-    zaostrzenie lub nawrót choroby wrzodowej,

-    nadżerki błony śluzowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Zaburzenia układu nerwowego:

-    zawroty głowy, pocenie się, szum w uszach.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

-    zaburzenia krzepnięcia krwi, zwiększone krwawienia miesiączkowe.

Zaburzenia układu immunologicznego:

-    u osób nadwrażliwych mogą pojawić się zmiany skórne: rumień, pokrzywka,

-    uważa się, że kwas acetylosalicylowy, jako hapten, może wywołać napad astmy oskrzelowej u dorosłych lub duszności.

W związku z leczeniem lekami z grupy NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych leków z grupy NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar), patrz punkt 4.4.

Długotrwałe stosowanie dużych dawek może spowodować przedawkowanie.

4.9    Przedawkowanie

W razie przypadkowego zażycia dawki, znacznie przewyższającej zalecaną dawkę dobową, mogą wystąpić objawy przedawkowania (związane z obecnością kwasu acetylosalicylowego): przyspieszenie oddechu, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia i słuchu (szumy uszne), bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej (np. ubytek potasu), obniżenie stężenia glukozy we krwi, zmiany skórne.

W przypadku ostrego zatrucia (200 mg - 500 mg kwasu acetylosalicylowego na kilogram masy ciała) mogą wystąpić: majaczenie, drżenie, duszność, nadmierna potliwość, pobudzenie psychoruchowe, wysoka gorączka, śpiączka.

Leczenie przedawkowania: jeśli pacjent zgłosi się w ciągu doby od zatrucia należy przeprowadzić płukanie żołądka z zastosowaniem węgla aktywnego.

Podstawą leczenia jest uzupełnienie płynów i elektrolitów w celu wyrównania zaburzeń metabolicznych (kwasicy, hipokalemii, odwodnienia) oraz unormowanie temperatury ciała i czynności oddechowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe kod ATC: N 02 BA 51

Kwas acetylosalicylowy jest inhibitorem cyklooksygenazy I, odpowiedzialniej za syntezę prostaglandyn. Działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalne.

Lek działa przeciwgorączkowo w razie podwyższonej temperatury ciała. Hamuje syntezę prostaglandyn w podwzgórzu, w wyniku tego następuje utrata ciepła przez rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych i wzmożone wydzielanie potu.

Działanie przeciwbólowe jest słabsze od działania opioidowych leków przeciwbólowych, ale w przeciwieństwie do opioidów lek nie wywołuje zaburzeń czynności psychicznych, tolerancji, ani nie powoduje uzależnienia. Szczególnie skutecznie działa w bólach głowy, mięśni i stawów. Działanie przeciwzapalne jest spowodowane hamowaniem wytwarzania toksycznych nadtlenków powstających z kwasu arachidonowego oraz prostaglandyn. Działanie przeciwzapalne wyraźnie występuje po kilku dniach stosowania leku. Należy również dodać, że działanie przeciwzapalne leku ma wpływ na zmniejszenie bólu wywołanego zmianami w tkankach.

Kwas acetylosalicylowy jest również inhibitorem agregacji płytek krwi, co odbywa się poprzez blokowanie uwalniania z płytek krwi kwasu adenozynodifosforowego i tromboksanu A2.

Kwas askorbowy jest niezbędny w procesach oksydoredukcyjnych zachodzących w komórkach organizmu. Bierze również udział w syntezie kolagenu i wielu substancji przestrzeni międzykomórkowych, co w konsekwencji warunkuje prawidłową budowę i funkcjonowanie ścian naczyń krwionośnych, zwłaszcza naczyń włosowatych, oraz jest niezbędny do prawidłowego rozwoju tkanki łącznej.

Wapń zmniejszając przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, działa przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie i przeciwalergicznie. Dodatkowo jony wapnia stymulują mechanizmy obronne organizmu oraz są niezbędne w procesach krzepnięcia krwi i przebudowy kości.

Lek łączy działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne kwasu acetylosalicylowego z przeciwwysiękowym, przeciwobrzękowym i przeciwzapalnym wapnia.

Kwas askorbowy uzupełnia w organizmie niedobory witaminy C, powstające np. w przebiegu przeziębienia i grypy. Wodorowęglan sodu działa alkalizująco na sok żołądkowy i zmniejsza częstość i nasilenie dolegliwości dyspeptycznych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Substancje czynne zawarte w produkcie leczniczym Pyramidon są związkami łatwo wchłanialnymi z przewodu pokarmowego.

Kwas acetylosalicylowy wchłania się w niezmienionej formie szybko i prawie całkowicie z żołądka, dwunastnicy i jelita cienkiego. Szybkość wchłaniania zależy od wartości pH w danym odcinku przewodu pokarmowego. Równoczesne podanie ze środkami alkalizującymi zmniejsza działanie drażniące kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową. Łatwo dyfunduje do większości tkanek i płynów ustrojowych, a także przechodzi przez łożysko do tkanek płodu, do mleka matki i przez barierę krew-mózg do mózgu. Kwas acetylosalicylowy wykazuje duże powinowactwo do białek krwi i wiąże się w 50-80% z albuminami osocza, wypierając uprzednio związane przez białka inne leki (patrz interakcje). Kwas acetylosalicylowy może spowodować acetylację lizyny, aminokwasu wchodzącego w skład albumin, co w konsekwencji zmienia antygenowość albumin i może wywołać wystąpienie nadwrażliwości. Okres półtrwania wynosi 2-4 h, a w większych dawkach 15-20 h. Jest metabolizowany do kwasu gentyzynowego (5%) i do kwasu salicylowego, który częściowo jest sprzęgany z glikolem oraz kwasem glukuronowym. Wydalany jest z moczem głównie w postaci metabolitów i w około 10% w formie nie zmienionej. Eliminacja zachodzi powoli: do 24 h wydala się około 50% dawki, może więc kumulować się w tkankach. Alkalizacja moczu zwiększa czterokrotnie wydalanie. Po 48 h stwierdza się śladowe ilości metabolitów w moczu.

Kwas askorbowy po wchłonięciu z przewodu pokarmowego łatwo dociera do tkanek. Ulega odwracalnemu utlenieniu do kwasu dehydroaskorbowego, a częściowo jest metabolizowany do nieczynnego siarczanu i kwasu szczawiowego, które są wydalane z moczem.

Zawarty w preparacie laktoglukonian wapnia jest łatwo wchłanianym i łatwo przyswajalnym związkiem dostarczającym jonów wapnia, które są wbudowywane do tkanki kostnej oraz przenikają do płynu zewnątrz- i wewnątrzkomórkowego. Wapń jest wydalany częściowo z kałem oraz z moczem, ulegając w znacznym stopniu wchłanianiu zwrotnemu w cewkach nerkowych.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych nieklinicznych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego złożonego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorowęglan (178 mg sodu)

Kwas cytrynowy bezwodny Aspartam Aromat cytrynowy Sodu laurylosiarczan Betakaroten 1%

Powidon K-25

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 250C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Pyramidon w postaci sypkiego proszku musującego o zabarwieniu żółtym pakowany jest w saszetki z termozgrzewalnej laminowanej folii aluminiowej typu papier/Aluminium/PE. W opakowaniu zewnętrznym - tekturowym pudełku, znajduje się 6,10, 14,

20, 28 saszetek oraz ulotka dla pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania.

Nie dotyczy.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Adamed Consumer Healthcare S.A. Pieńków 149 05-152 Czosnów {Logo}

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17750

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.01.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8/8

Pyramidon