Imeds.pl

Pyramidon 500 Mg + 300 Mg + 200 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Pyramidon, 500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musujący (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Pyramidon ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3-5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pyramidon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyramidon

3.    Jak stosować lek Pyramidon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pyramidon

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PYRAMIDON I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Pyramidon zawiera kwas acetylosalicylowy, kwas askorbowy (witamina C) i wapń.

Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Kwas askorbowy (witamina C) i wapń wpływają na prawidłową czynność ścian naczyń krwionośnych. Zmniejszają ich przepuszczalność, działają przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo.

Lek Pyramidon zawiera substancje, które umożliwiają szybkie i całkowite rozpuszczenie się składników w wodzie. Dzięki temu łatwo się on wchłania i jest dobrze tolerowany.

Lek jest stosowany w leczeniu objawów przeziębienia i grypy oraz:

•    gorączki,

•    bólów mięśni i stawów,

•    bólów głowy, w tym migrenowych,

•    bólów zębów,

•    nerwobólów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PYRAMIDON

Kiedy nie stosować leku Pyramidon

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy (występujący w lekach np. Aspirin, Polopiryna) lub inne salicylany, kwas askorbowy, wapń lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

•    Jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka, dwunastnicy; stany zapalne przewodu pokarmowego.

•    Jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do siniaków lub krwawień (skazę krwotoczną, zaburzenia krzepnięcia krwi).

•    Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, hamujące zlepianie płytek krwi.

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka).

•    Jeśli pacjent ma znacznie zwiększone stężenie wapnia we krwi.

•    Jeśli u pacjenta występują napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek.

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

•    Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca.

•    Jeśli pacjentka jest w ostatnim trymetrze ciąży.

•    Jeśli pacjent ma fenyloketonurię (chorobę genetyczną, charakteryzującą się niedoborem enzymu nazywanego hydroksylazą fenyloalaniny).

•    U dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowej, gdyż może to spowodować wystąpienie rzadkiej choroby tzw. zespołu Reye’a.

•    Nie podawać jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pyramidon

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

•    Jeśli pacjent ma alergię (np. katar sienny) lub astmę.

•    Jeśli pacjentka ma krwotoki maciczne lub nadmierne krwawienie miesiączkowe.

•    Jeśli u pacjenta jest planowany zabieg chirurgiczny (nie należy przyjmować leku co najmniej 5 dni przed zabiegiem).

•    Jeśli pacjent ma dnę moczanową.

•    Jeśli u pacjenta występowały wrzody żołądka lub jelit, a także krwawienie z przewodu pokarmowego.

•    Jeśli pacjent ma łagodną chorobę nerek lub wątroby.

•    Jeśli pacjent ma umiarkowaną niewydolność serca (choroba serca, która może objawiać się jako duszność i obrzęk stóp).

•    Jeśli pacjentka stosuje wewnątrzmaciczną wkładkę antykoncepcyjną.

•    Jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze.

•    Jeśli w organizmie pacjenta nie jest wytwarzany enzym nazywany dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową.

•    Jeśli pacjent stosuje dietę ubogosodową: lek zawiera 178 - 356 mg sodu na dawkę, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Tnne ważne informacje:

Przyjmowanie leków, zawierających kwas acetylosalicylowy, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane 3-5 dni.

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież chorujący z powodu infekcji wirusowej (z gorączką lub bez) nie powinni przyjmować Pyramidon bez konsultacji lekarskiej. W przeciwnym razie może u nich wystąpić zespół Reye’a - rzadka ale zagrażająca życiu choroba.

Lek zawiera aspartam - źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Pyramidon nie wolno stosować jednocześnie z metotreksatem przyjmowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ponieważ nasila on działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny.

Stosowanie selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego na skutek synergistycznego działania tych leków.

Leku Pyramidon nie należy stosować jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje:

•    leki przeciwzakrzepowe, hamujące zlepianie płytek krwi (np. pochodne kumaryny, heparyna, tyklopidyna),

•    leki przeciwcukrzycowe (insulina, pochodne sulfonylomocznika),

•    sulfonamidy (stosowane w zakażeniach bakteryjnych),

•    fenytoinę lub kwas walproinowy (leki przeciwpadaczkowe),

•    digoksynę (stosowaną w leczeniu niewydolności serca),

•    metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych i reumatoidalnym zapaleniu stawów),

Pyramidon może powodować osłabienie lub nasilenie działania innych leków. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku jednoczesnego przyjmowania:

•    kortykosteroidów oraz innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, gdyż może dojść do działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek;

•    glikozydów nasercowych (pochodnych digoksyny i strofantyny, leków stosowanych w chorobach serca) gdyż mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca;

•    leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej (np. probenecydu);

•    leków moczopędnych (np. furosemidu, leków tiazydowych);

•    leków obniżających ciśnienie krwi (kaptoprylu, enalaprylu);

•    pochodnych amfetaminy;

•    trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. opipramol, doksepina);

•    związków fluoru;

•    niektórych antybiotyków (fluorochinolonów i tetracyklin, leków stosowanych w zakażeniach bakteryjnych); powinno się zachować 3 godzinną przerwę pomiędzy tymi lekami a lekiem Pyramidon;

•    witaminy D i leków blokujących kanał wapniowy (grupa leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym).

Stosowanie leku Pyramidon z jedzeniem i piciem

Spożywanie alkoholu podczas stosowania leku może nasilać drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na przewód pokarmowy.

Lek zaleca się stosować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować leku Pyramidon w czasie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na płodność

Pyramidon może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pyramidon stosowany w zalecanych dawkach nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku.

Lek zawiera aspartam - źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

1 saszetka leku zawiera 178 mg sodu (czyli 178-356 mg na dawkę), co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. Kwas askorbowy (witamina C) zawarty w leku może fałszować wyniki niektórych testów wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie glukozy lub kreatyniny we krwi i moczu, badanie kału na krew utajoną).

3. JAK STOSOWAĆ LEK PYRAMIDON

Pyramidon należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w tej ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pyramidon jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

Dawkowanie

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli:

1 lub 2 saszetki 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 6 saszetek.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

1 saszetka 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Dzieci powyżej 12 lat:

1 saszetka 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Sposób podawania

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w 'A szklanki letniej wody, wymieszać i wypić.

Lek zaleca się stosować po posiłku.

Czas podawania

Nie należy stosować leku Pyramidon dłużej niż zalecane 3-5 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pyramidon

W razie przypadkowego zażycia dawki, przewyższającej zalecaną dawkę dobową, mogą wystąpić objawy przedawkowania (związane z obecnością kwasu acetylosalicylowego): przyspieszenie oddechu, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia i słuchu (szumy uszne), bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej (np. ubytek potasu), obniżenie stężenia glukozy we krwi, zmiany skórne.

W przypadku ostrego zatrucia mogą wystąpić: majaczenie, drżenie, duszność, nadmierna potliwość, pobudzenie psychoruchowe, wysoka gorączka, śpiączka.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Pyramidon

Lek Pyramidon stosuje się doraźnie. W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Pyramidon może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących ciężkich działań niepożądanych:

•    krwawienia z przewodu pokarmowego pod postacią fusowatych wymiotów i smolistych stolców,

•    nadżerki błony śluzowej przewodu pokarmowego,

•    reakcje alergiczne (takie jak poważne trudności w oddychaniu lub świszczący oddech, duszności).

Poza tym mogą wystąpić inne działania niepożądane:

•    zwiększone ryzyko krwawień,

•    zaostrzenie lub nawrót choroby wrzodowej,

•    nudności, wymioty, bóle brzucha,

•    zwiększone krwawienia miesiączkowe,

•    zmiany skórne: rumień, pokrzywka,

•    obrzęki,

•    nadciśnienie,

•    niewydolność serca,

•    zawroty głowy,

•    szum w uszach,

•    pocenie się.

Przyjmowanie leków, zawierających w swoim składzie kwas acetylosalicylowy może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Lek stosowany w zalecanych dawkach jest na ogół dobrze tolerowany.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PYRAMIDON

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Nie stosować leku, jeśli wygląd proszku w saszetkach uległ zmianie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Pyramidon

Każda saszetka zawiera: substancje czynne

•    kwas acetylosalicylowy    500    mg

•    kwas askorbowy (witamina C)    300    mg

•    wapń (w postaci laktoglukonianu wapnia)    200 mg

oraz substancje pomocnicze:

sodu wodorowęglan (178 mg sodu), kwas cytrynowy bezwodny, aspartam, aromat cytrynowy, sodu laurylosiarczan, betakaroten 1%, powidon K-25.

Jak wygląda lek Pyramidon i co zawiera opakowanie

Lek ma postać sypkiego proszku musującego o zabarwieniu żółtym, zapakowanego w saszetki. Opakowanie zewnętrzne - tekturowe pudełko, zawiera 6, 10, 14, 20, 28 saszetek oraz ulotkę dla pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Consumer Healthcare S.A.

Pieńków 149 05-152 Czosnów {Logo}

Wytwórca:

SENSILAB Polska

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna ul. Drewnowska 43/55,

91-002 Łódź

Data zatwierdzenia ulotki: Lipiec 2013

6/6