+ iMeds.pl

Pyramidon fast 500 mgUlotka Pyramidon fast

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA:INFORMACJA DLA PACJENTA Pyramidon fast, 500 mg, proszek doustny w saszetce

Acidum acetylsalicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli po upływie 4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Pyramidon fast i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyramidon fast

3.    Jak stosować lek Pyramidon fast

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pyramidon fast

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Pyramidon fast i w jakim celu się go stosuje

Pyramidon fast, 500 mg, proszek doustny w saszetce jest lekiem przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.

Pyramidon fast, 500 mg, proszek doustny w saszetce stosowany jest w:

-    bólach słabych do umiarkowanych (np. bóle głowy, bóle zębów, bolesne miesiączkowanie),

-    dolegliwościach towarzyszących przeziębieniu i grypie,

-    gorączce.

Lek stosowany jest u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyramidon fast

Kiedy nie przyjmować leku Pyramidon fast

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Pyramidon fast,

-    jeśli u pacjenta występują napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, w tym innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

- jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka lub jelit,

-    jeśli u pacjenta występuje skłonność do krwawień,

- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek,

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca,

-    jeśli pacjent jednocześnie stosuje lek metotreksat (lek stosowany m.in. w chorobach nowotworowych i chorobach reumatycznych) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,

-    w ostatnich 3 miesiącach ciąży,

-    u dzieci poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pyramidon fast:

-    w pierwszych 6 miesiącach ciąży,

-    w okresie karmienia piersią,

- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na inne leki przeciwzapalne

i przeciwreumatyczne (leki przeciw chorobie reumatycznej i stanom zapalnym) lub inne substancje wywołuj ące alergie,

- jeśli pacjent ma alergię (np. reakcje skórne, swędzenie, pokrzywka) lub astmę, katar sienny, obrzęk błony śluzowej nosa (polipy w nosie), przewlekłe choroby dróg oddechowych,

-    jeśli pacjent jednocześnie stosuje leki przeciwzakrzepowe,

- jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa lub krwawienia z żołądka i (lub) jelit,

- jeśli u pacjenta występuj ą zaburzenia czynności wątroby lub nerek,

-    przed zabiegami chirurgicznymi (także w przypadku małych zabiegów, jak np. usunięcie zęba); może doj ść do zwiększonej skłonności do krwawień. Należy poinformować lekarza lub dentystę o stosowaniu leku Pyramidon fast,

-    u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Działanie na przewód pokarmowy

Należy unikać jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, łącznie z tak zwanymi inhibitorami COX, które są stosowane między innymi przy chorobach reumatycznych.

U pacjentów w podeszłym wieku po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych występuje więcej działań niepożądanych, w szczególności krwawienia z żołądka i jelit, które mogą być niebezpieczne dla życia.

O krwawieniach, chorobie wrzodowej i perforacjach żołądka i jelit, które mogą prowadzić do śmierci, poinformowano w związku z zażywaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Wystąpiły one z lub bez wcześniejszych objawów ostrzegawczych, względnie występowały znaczące zmiany w przewodzie pokarmowym w trakcie leczenia. Ryzyko zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki leków przeciwzapalnych, u pacjentów z wcześniej występuj ącą chorobą wrzodową, szczególnie związaną z krwawieniem i perforacj ą oraz w przypadku pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci ci powinni zaczynać leczenie możliwie najmniejszą dawką.

W takich przypadkach należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłaniającymi błonę śluzową żołądka (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej). Zaleca się to także pacjentom, którzy zażywają inne leki zwiększające ryzyko chorób przewodu pokarmowego.

Pacjenci, zwłaszcza osoby w wieku podeszłym, u których stwierdzono wcześniej działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, powinni zgłaszać każdy niepokoj ący objaw dotyczący jamy brzusznej, zwłaszcza na początku leczenia.

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów, którzy jednocześnie przyjmuj ą leki mogące zwiększyć ryzyko tworzenia się wrzodów lub krwawień, np. kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, które stosowane są w leczeniu stanów depresyjnych oraz leki przeciwpłytkowe (patrz punkt „Inne leki i Pyramidon fast”). Przyjmowanie leku należy przerwać, jeżeli wystąpią krwawienia lub wrzody w przewodzie pokarmowym.

Pozostałe wskazówki

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych można zmniejszyć, stosuj ąc najmniejsze skuteczne dawki przez możliwie najkrótszy okres konieczny do kontroli objawów.

W przypadku długotrwałego zażywania leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, które prowadzą do kolejnego zażycia leku i tym samym mogą spowodować ciągłe występowanie bólów głowy.

U pacjentów długotrwale przyjmuj ących niesteroidowe leki przeciwzapalne może doj ść do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia analgetyczna).

Ryzyko to jest szczególnie duże, kiedy pacjent zażywa jednocześnie różne leki przeciwbólowe.

Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach zmniejsza wydalanie kwasu moczowego.

W przypadku pacjentów, którzy mają skłonność do nieznacznego oddawania moczu, może wywołać to napad dny moczanowej.

Pyramidon fast należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzieży z chorobami, którym towarzyszy gorączka, kwas acetylosalicylowy powinien być stosowany jedynie po zaleceniu lekarza i tylko wtedy, gdy inne środki nie działają. Gdyby w przypadku tych chorób doszło do dłużej utrzymujących się wymiotów, może to być oznaką zespołu Reye’a, bardzo rzadkiej i zagrażającej życiu choroby, która wymaga natychmiastowej pomocy lekarza.

Z ww. względów u dzieci w wieku poniżej 12 lat produktów zawierających kwas acetylosalicylowy nie należy stosować, a u młodzieży w wieku powyżej 12 lat produkty zawierające kwas acetylosalicylowy można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.

Inne leki i Pyramidon fast

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Na działanie podanych poniżej leków, ewentualnie grup leków może mieć wpływ jednoczesne zażywanie kwasu acetylosalicylowego.

Zwiększenie działania, które może prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych, występuje podczas jednoczesnego podawania kwasu acetylosalicylowego z:

-    lekami przeciwzakrzepowymi, np. kumaryną, heparyną. Kwas acetylosalicylowy może zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia, jeśli zostanie zażyty przed podaniem leków rozpuszczaj ących zakrzep. Dlatego w przypadku pacjentów, u których mają być zastosowane takie leki, należy zwrócić szczególną uwagę na objawy zewnętrznych lub wewnętrznych krwawień (np. sińce);

-    lekami przeciwpłytkowymi (lekami, które hamują zlepianie płytek krwi), np. tyklopidyna, klopidogrel: zwiększone ryzyko krwawień i choroby wrzodowej żołądka i (lub) jelit;

-    glikokortykosteroidami (z wyjątkiem produktów, które mogą być naniesione na skórę

lub w przypadku zastępczej terapii kortyzonem w chorobie Addisona): zwiększone ryzyko działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego; zwiększone ryzyko przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów;

-    alkoholem: zwiększone ryzyko choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego;

-    innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (leki hamujące zapalenia i łagodzące bóle) przy dawkach od 3 g (6 saszetek) kwasu acetylosalicylowego na dobę i większych: zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego;

-    digoksyną (lek wzmacniający pracę serca);

-    lekami przeciwcukrzycowymi (leki obniżające poziom cukru), np. insuliną: ryzyko zmniejszenia poziomu cukru we krwi;

-    metotreksatem (lek stosowany w leczeniu raka i niektórych chorób reumatycznych);

-    kwasem walproinowym (lek o działaniu przeciwdrgawkowym);

-    selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji): zwiększone ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego.

Jednoczesne stosowanie następujących leków z kwasem acetylosalicylowym może prowadzić do zmniejszenia działania następujących leków:

-    leki moczopędne (leki zwiększające oddawanie moczu) przy dawkach od 3 g (6 saszetek) kwasu acetylosalicylowego na dobę i większych;

-    inhibitory konwertazy angiotensyny (leki zmniejszające ciśnienie krwi);

-    leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, benzbromaron).

Pyramidon fast z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania Pyramidon fast nie należy pić alkoholu.

Lek należy przyjmować po jedzeniu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W pierwszym i w drugim trymestrze ciąży, lek Pyramidon fast można stosować jedynie po konsultacji z lekarzem.

Leku Pyramidon fast nie można stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i noworodka.

Kwas acetylosalicylowy przenika do mleka matki w niewielkiej ilości. Ponieważ nieznane są dotychczas negatywne skutki dla niemowlęcia, przy krótkim stosowaniu zalecanej dawki nie trzeba przerywać karmienia. Przy dłuższym stosowaniu oraz stosowaniu dużych dawek, kobieta karmiąca piersią powinna skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie są konieczne żadne specjalne środki ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Pyramidon fast

Saszetka Pyramidon fast zawiera sole sodu, ale mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu.

Lek zawiera aspartam jako źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera mannitol. Może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli nie zalecono inaczej stosuje się zazwyczaj następujące dawki:

Wiek

Dawka jednorazowa

Dawka dobowa

Dorośli

1 - 2 saszetki

3 - 6 saszetek

Młodzież w wieku powyżej 12 lat

1 saszetka

3 saszetki

Dawka jednorazowa może, jeśli jest to konieczne, być zażywana w odstępach co 4- 8 godzin do 3 razy na dobę. Dawka dobowa nie może zostać przekroczona.

Stosowanie u dzieci

Leku Pyramidon fast nie należy stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

Lek może być stosowany u młodzieży w wieku powyżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza.

Sposób użycia

Proszek należy umieścić bezpośrednio na języku. Rozpuszczony proszek należy połknąć, a jeżeli to konieczne można popić niewielką ilością płynu. Leku nie należy zażywać na czczo.

Czas stosowania

Pyramidon fast nie powinien być stosowany dłużej niż 4 dni bez konsultacji z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pyramidon fast

Zatrucie substancją czynną leku może być spowodowane długotrwałym przyjmowaniem leku (łagodne zatrucie) lub przedawkowaniem (ciężkie zatrucie), które może zagrażać życiu.

Objawami łagodnego zatrucia są: zawroty głowy, szumy uszne, głuchota, nadmierne pocenie się, nudności i wymioty, ból głowy, splątanie (zaburzenia świadomości z dezorientacj ą, zaburzeniami myślenia i mowy, urojeniami, omamami, lękiem oraz pobudzeniem psychruchowym), przyspieszony oddech, zbyt głęboki oddech oraz objawy alkalozy oddechowej (mroczki przed oczami, omdlenia).

W przypadku zatrucia ciężkiego mogą wystąpić ponadto: wysoka gorączka, zaburzenia układu oddechowego, zaburzenia pracy serca i naczyń krwionośnych, utrata płynów i elektrolitów, wzrost lub obniżenie stężenia glukozy we krwi (szczególnie u dzieci), ketoza ( kwasica metaboliczna spowodowana zwiększeniem stężenia ciał ketonowych we krwi), krwawienia z układu pokarmowego,

zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia neurologiczne objawiające się letargiem, splątaniem aż do śpiączki i napadu drgawkowego.

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz może zadecydować, zależnie od stopnia przedawkowania, jakie działania powinny zostać podjęte.

Pominięcie przyjęcia leku Pyramidon fast

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Uwaga!

• Jeżeli wystąpią fusowate wymioty lub czarne, smoliste stolce, należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza.

• Objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości może być: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażaj ącego życiu wstrząsu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić fachową opiekę medyczną. Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka); choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, z krwawieniem i perforacją lub bez.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

W rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych).

Zaburzenia układu nerwowego:

Bóle, zawroty głowy, zaburzenia słuchu, szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Skutkiem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej, objawiające się astenią, bladością, hypoperfuzją, a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych.

Hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u pacjentów cierpiących na poważną postać niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Zaburzenia naczyniowe:

Wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Zaburzenia czynności nerek i ciężka niewydolność nerek.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych, takie jak: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmuj ące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Nadwrażliwość w postaci ciężkich reakcji skórnych (aż do rumienia wielopostaciowego).

Zaburzenia układu oddechowego:

Astma oskrzelowa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pyramidon fast

-    substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy

-    pozostałe składniki to: mannitol E 421; magnezu cytrynian bezwodny; sodu diwodorocytrynian; sodu wodorowęglan; kwas askorbowy; powidon (K25); krzemionka koloidalna bezwodna; aspartam E 951; aromat Lemon MK/1000, 101 (zawiera śladowe ilości Sorbitolu E 420); aromat Contramarum,

201227; aromat Toptropic, 306 (zawiera śladowe ilości Sorbitolu E 420).

Jak wygląda lek Pyramidon fast i co zawiera opakowanie

Biały proszek w saszetce z folii PET/Aluminium/PE lub w saszetce z folii papier/Aluminium. Opakowanie zawiera 10 lub 20 saszetek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Adamed Consumer Healthcare S.A.

Pieńków 149 05-152 Czosnów

Wytwórca

Hermes Pharma Ges. m.b.H.

Allgäu 36 9400 Wolfsberg Austria

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9

Pyramidon fast

Charakterystyka Pyramidon fast

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pyramidon fast, 500 mg, proszek doustny w saszetce

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum)

Substancje pomocnicze: mannitol (282,00 mg), sole sodu (75,00 mg), sorbitol, aspartam (3,00 mg). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek doustny w saszetce Biały proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Bóle słabe do umiarkowanych (np. bóle głowy, bóle zębów, bolesne miesiączkowanie).

•    Dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie.

•    Gorączka.

Produkt leczniczy może być stosowany przez dorosłych i młodzież powyżej 12 lat (patrz punkt 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli:

500 mg do 1000 mg jednorazowo (co odpowiada 1-2 saszetkom). W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin.

W ciągu doby nie należy stosować więcej niż 6 saszetek.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Produkt może być stosowany u młodzieży w wieku powyżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza.

500 mg jednorazowo (tj. zawartość 1 saszetki). W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie stosować więcej niż 1500 mg kwasu acetylosalicylowego (tj.

3 saszetki) w ciągu doby.

Produktu nie należy stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

Sposób podawania

Proszek należy umieścić bezpośrednio na języku i poczekać aż się rozpuści. Rozpuszczony proszek należy połknąć, a jeśli to konieczne można popić niewielką ilością płynu. Produktu nie należy zażywać na czczo.

Produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 4 dni bez konsultacji z lekarzem.

4.3    Przeciwwskazania

Produktu leczniczego nie należy stosować:

•    w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    u pacjentów z napadami astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

•    u pacjentów z czynną lub występującą w przeszłości chorobą wrzodową żołądka lub jelit, perforacją lub krwawieniem, uwarunkowanym wcześniejszym przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

•    u pacjentów ze zwiększoną skłonnością do krwawień,

•    u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i (lub) wątroby,

•    u pacjentów z ciężką niewydolnością serca,

•    jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (patrz punkt 4.5),

•    w ostatnim trymetrze ciąży,

•    u dzieci poniżej 12 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy należy stosować zachowując szczególną ostrożność:

•    w pierwszym i drugim trymestrze ciąży (nie należy stosować produktów zawieraj ących kwas acetylosalicylowy u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne),

•    w okresie karmienia piersią,

•    u pacjentów z nadwrażliwością na inne leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące,

•    u pacjentów z alergią (np. reakcje skórne, swędzenie, pokrzywka) lub astmą, katarem siennym, obrzękiem błony śluzowej nosa (polipy nosa), przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych,

•    przy j ednoczesnym podawaniu leków przeciwzakrzepowych,

•    u pacjentów z przebytą lub istniejącą chorobą wrzodową żołądka i jelit lub w przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego,

•    u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby,

•    u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub zaburzeniami krążenia (np. choroba naczyń nerkowych, zastoinowa niewydolność serca, zmniejszenie objętości krwi krążącej, rozległa operacja, posocznica, ciężkie krwawienia), gdyż kwas acetylosalicylowy może dodatkowo zwiększyć ryzyko występowania zaburzeń czynności nerek i ciężkiej niewydolności nerek,

•    przed zabiegami chirurgicznymi (także w przypadku mniejszych zabiegów, jak ekstrakcja zęba); może doj ść do wzmożonej skłonności do krwawień,

•    u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, gdyż podanie kwasu acetylosalicylowego może wywołać wystąpienie hemolizy lub niedokrwistości hemolitycznej. Czynniki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia hemolizy to m.in. duże dawki kwasu acetylosalicylowego, gorączka, ciężkie infekcje.

Wpływ na przewód pokarmowy

Należy unikać jednoczesnego podawania kwasu acetylosalicylowego i innych leków przeciwzapalnych, w tym selektywnych inhibitorów COX-2.

Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub mogą wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały.

U pacjentów w podeszłym wieku podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych częściej występuj ą działania niepożądane, w szczególności krwawienia i perforacje w przewodzie pokarmowym, które mogą być niebezpieczne dla życia.

Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie pacjenci w podeszłym wieku, powinni zgłosić lekarzowi wszelkie nietypowe objawy dotyczące przewodu pokarmowego (szczególnie krwawienia), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.

Należy zachować ostrożność stosuj ąc kwas acetylosalicylowy u pacjentów przyjmuj ących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia owrzodzenia żołądka i jelit lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna),

selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe (np. kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach w celu leczenia chorób układu krążenia).

W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego należy przerwać stosowanie kwasu acetylosalicylowego.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy oraz perforacji zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawek niesteroidowych leków przeciwzapalnych, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, zwłaszcza jeżeli było powikłane krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u osób w podeszłym wieku. U takich osób leczenie należy rozpoczynać od najmniejszych skutecznych dawek. U tych pacjentów, a także u pacjentów zażywaj ących inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, należy rozważyć jednoczesne podawanie leków o działaniu ochronnym na błonę śluzową żołądka (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej) (patrz punkt 4.5).

Inne wskazówki

W przypadku długotrwałego zażywania leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, które prowadzą do kolejnego zażycia leku i tym samym mogą spowodować ciągłe występowanie bólów głowy.

U pacjentów długotrwale przyjmuj ących niesteroidowe leki przeciwzapalne może doj ść do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia analgetyczna).

Ryzyko to jest szczególnie duże, kiedy pacjent zażywa jednocześnie różne leki przeciwbólowe.

Kwas acetylosalicylowy nawet w małych dawkach zmniejsza wydalanie kwasu moczowego.

W przypadku pacjentów, którzy mają skłonność do nieznacznego oddawania moczu, może to wywołać napad dny moczanowej.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych można zmniejszyć, stosując najmniejsze skuteczne dawki przez możliwie najkrótszy okres konieczny do kontroli objawów (patrz punkt 4.2).

Podczas jednoczesnego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych i spożywania alkoholu może zwiększyć się ryzyko występowania działań niepożądanych, szczególnie dotyczących przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego.

W przypadku wysokiej gorączki, objawów infekcji wtórnej lub utrzymywania się objawów przez więcej niż trzy dni należy skonsultować się z lekarzem.

Pyramidon fast, 500 mg, proszek doustny w saszetce zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na saszetkę.

Produkt leczniczy zawiera mannitol. Może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

Produkt leczniczy zawiera sorbitol. Nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Produkt leczniczy zawiera aspartam jako źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

Dzieci i młodzież

W przebiegu niektórych chorób wirusowych, szczególnie w przypadku zakażenia wirusem grypy typu A, wirusem grypy typu B lub ospy wietrznej, głównie u dzieci i młodzieży, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a - rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby. Występowanie uporczywych wymiotów w przebiegu infekcji może wskazywać na wystąpienie zespołu Reye’a, co wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

Ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a w przebiegu infekcji wirusowych może wzrosnąć, jeśli jednocześnie podaje się kwas acetylosalicylowy, chociaż związek przyczynowy nie został udowodniony.

Z ww. względów u dzieci w wieku poniżej 12 lat produktów zawierających kwas acetylosalicylowy nie należy stosować, a u młodzieży w wieku powyżej 12 lat produkty zawierające kwas acetylosalicylowy można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i pozostałe rodzaje interakcji

Zwiększenie działania, które może prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych, występuje podczas jednoczesnego podawania kwasu acetylosalicylowego z:

•    lekami przeciwzakrzepowymi, np. kumaryną, heparyną. Kwas acetylosalicylowy może zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia, kiedy zostanie zażyty przed podaniem leków trombolityczych. Dlatego w przypadku pacjentów, u których maj ą być zastosowane leki trombolityczne, należy zwrócić uwagę na objawy zewnętrznych lub wewnętrznych krwawień;

•    inhibitorami agregacji płytek krwi, na przykład tyklopidyna, klopidogrel - zwiększone ryzyko krwawień;

•    innymi lekami przeciwzapalnymi (jeżeli kwas acetylosalicylowy podawany jest w dawkach

od 3 g na dobę i większych) - zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego;

•    glikokortykosteroidami podawanymi ogólnie (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) - zwiększone ryzyko działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego; ryzyko zmniejszenia stężenia salicylanów w osoczu w trakcie kortykoterapii i zwiększenie ryzyka przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania kortykosteroidów;

•    alkoholem - zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego;

•    digoksyną - zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu;

•    lekami przeciwcukrzycowymi, np. insuliną, pochodnymi sulfonylomocznika - ryzyko zmniejszenia stężenia glukozy we krwi; ze względu na właściwości hipoglikemizujące oraz wypieranie pochodnych sulfonylomocznika z połączeń z białkami osocza, kwas acetylosalicylowy nasila działanie leków przeciwcukrzycowych;

•    metotreksatem - zmniejszony klirens nerkowy metotreksatu w razie jednoczesnego stosowania z lekami przeciwzapalnymi i wyparcie metotreksatu z wiązania z białkami osocza przez salicylany;

•    kwasem walproinowym - wyparcie kwasu walproinowego z wiązania z białkami osocza przez salicylany;

•    selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) - zwiększone ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego z powodu działania synergistycznego.

Jednoczesne stosowanie następujących leków z kwasem acetylosalicylowym może prowadzić do zmniejszenia działania następujących leków:

•    leki moczopędne (w dawkach od 3 g kwasu acetylosalicylowego na dobę i większych),

•    inhibitory konwertazy angiotensyny,

•    leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, benzbromaron).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu.

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na to, że stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży zwiększa ryzyko poronienia, występowania wad wrodzonych serca i wytrzewień wrodzonych. Zakłada się, że ryzyko wzrasta wraz z dawką i czasem trwania terapii.

U zwierząt po podaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn zaobserwowano zwiększone ryzyko obumarcia zapłodnionego jaja w okresie przed i po zagnieżdżeniu się w macicy oraz zwiększone ryzyko obumarcia zarodka lub płodu. Dodatkowo u zwierząt, po podaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy, donoszono o zwiększonej ilości przypadków różnych wad rozwojowych, w tym wad sercowo-naczyniowych.

Kwas acetylosalicylowy nie powinien być stosowany u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

W razie stosowania kwasu acetylosalicylowego przez kobiety usiłujące zajść w ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę leku przez jak najkrótszy czas.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn:

•    mogą powodować narażenie płodu na:

o działania toksyczne w obrębie układu krążenia i oddechowego (włącznie z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym), o zaburzenia czynności nerek, które mogą ulec progresji do niewydolności nerek i małowodzia;

•    mogą powodować narażenie matki i noworodka w końcowym okresie ciąży na:

o możliwość wydłużenia czasu krwawienia oraz działanie antyagregacyjne, które może ujawnić się nawet po zastosowaniu małych dawek, o zahamowanie czynności skurczowej macicy prowadzącej do opóźnienia porodu lub przedłużenia akcji porodowej.

Z tego powodu kwas acetylosalicylowy jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Kwas acetylosalicylowy i jego metabolity przenikaj ą w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią. Ponieważ jak dotąd, podczas krótkotrwałego stosowania salicylanów przez matki, nie stwierdzono występowania działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, przerywanie karmienia piersią z reguły nie jest konieczne. Jednakże w przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane.

Płodność

Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijaj ące i ustępuje po zakończeniu terapii.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Kwas acetylosalicylowy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i zdolność obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażaj ące życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka), choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, z krwawieniem i perforacją lub bez.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

W rzadkich przypadkach opisywano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych).

Zaburzenia układu nerwowego:

Bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu, szumy uszne, które mogą być objawami przedawkowania (patrz punkt 4.9).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia (patrz punkt 4.4), czasu protrombinowego, trombocytopenia.

Skutkiem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej objawiaj ącej się astenią, bladością, hipoperfuzj ą, a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych.

Hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u pacjentów cierpiących na poważną postać niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD).

Zaburzenia naczyniowe:

Wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Zaburzenia czynności nerek i ciężka niewydolność nerek.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych, takie jak: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmuj ące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami, takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Nadwrażliwość w postaci ciężkich reakcji skórnych (aż do rumienia wielopostaciowego).

Zaburzenia układu oddechowego Astma oskrzelowa.

Długotrwałe przyjmowanie produktów zawieraj ących kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Zatrucie salicylanami (może wystąpić w przypadku przyjmowania dawki >100 mg/kg mc./dobę przez więcej niż 2 dni) może być spowodowane długotrwałym przyjmowaniem dawek terapeutycznych lub zatruciem ostrym (w wyniku przedawkowania) potencjalnie zagrażającym życiu, np. po przypadkowym przyjęciu leku przez dzieci.

Objawy zatrucia w wyniku długotrwałego przyjmowania leku są niespecyficzne, przez co łatwe do zbagatelizowania.

Lekkie zatrucie lub salicylizm, występuje zwykle po wielokrotnym przyjęciu zbyt dużych dawek. Objawy zatrucia obejmuj ą: zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), szumy uszne, głuchotę, nadmierne pocenie się, nudności i wymioty, ból głowy, splątanie i mogą ustąpić po zmniejszeniu dawki przyjmowanego leku. Szumy uszne mogą wystąpić przy stężeniu leku we krwi od 150 do 300 mikrogramów/ml.

Zatrucie ciężkie charakteryzuje się zaburzeniami równowagi kwasowo-zasadowej, a objawy różnią się w zależności od wieku i ciężkości zatrucia. U dzieci objawia się najczęściej kwasicą metaboliczną. Stężenie kwasu acetylosalicylowego we krwi nie pozwala oszacować stopnia zatrucia. Wchłanianie kwasu acetylosalicylowego może być zmniejszone w wyniku opóźnionego opróżniania żołądka, tworzenia się złogów w żołądku lub w wyniku przyj ęcia leku w postaci tabletek powlekanych. Leczenie zatrucia jest uzależnione od przyj ętej dawki, stadium i objawów klinicznych. Należy zastosować standardowe techniki postępowania w przypadku zatrucia. Podstawowe działania, które należy podjąć, to zwiększenie wydalania substancji czynnej oraz przywrócenie równowagi elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej.

Objawy i wyniki badań w przypadku zatrucia kwasem acetylosalicylowym mogą obejmować:

Objawy

Wyniki badań

Postępowanie

Zatrucie lekkie do umiarkowanego

Płukanie żołądka, wielokrotne podanie węgla aktywowanego, forsowna diureza alkaliczna

Przyspieszony oddech, hiperwentylacja, alkaloza oddechowa

Alkalemia, alkaluria

Podawanie płynów i kontrola stężenia elektrolitów

Obfite pocenie się

Nudności, wymioty

Zatrucie umiarkowane do ciężkiego

Płukanie żołądka, wielokrotne podanie węgla aktywowanego, forsowana diureza alkaliczna, hemodializa w ciężkich przypadkach

Alkaloza oddechowa z wyrównawczą kwasicą metaboliczną

Kwasica, acyduria

Podawanie płynów i kontrola stężenia elektrolitów

Wysoka gorączka

Podawanie płynów i kontrola stężenia elektrolitów

Zaburzenia układu oddechowego: od hiperwentylacji, obrzęku płuc niesercowego pochodzenia do zatrzymania oddechu i asfiksj i

Zaburzenia serca i naczyń krwionośnych od arytmii, niskiego ciśnienia do zatrzymania pracy serca

Ciśnienie krwi, zmiany w zapisie EKG

Utrata płynów i elektrolitów: od odwodnienia, oligurii aż do niewydolności nerek

Hipokaliemia, hipernatremia, hiponatremia, zaburzona praca nerek

Podawanie płynów i kontrola stężenia elektrolitów

Zaburzenia metabolizmu glukozy, ketoza

Hiperglikemia, hipoglikemia (szczególnie u dzieci). Zwiększone stężenie ketonów

Szumy uszne, głuchota

Zaburzenia układu pokarmowego: krwawienia z układu pokarmowego

Zaburzenia krwi: od zahamowania agregacji płytek krwi do koagulopatii

np. wydłużenie czasu

protrombinowego,

hipoprotrombinemia

Zaburzenia neurologiczne: toksyczna encefalopatia i hamowanie czynności OUN objawiaj ące się letargiem, splątaniem aż do śpiączki i napadu drgawkowego

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, kwas salicylowy i jego pochodne

Kod ATC: N02B A01

Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych o właściwościach przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych. Mechanizm jego działania polega na nieodwracalnym hamowaniu cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, a tym samym hamowaniu syntezy prostanoidów: prostaglandyny E2 (PGE2), prostaglandyny I2 (PGI2) oraz tromboksanu A2 .

Hamując syntezę tromboksanu A2 w płytkach krwi, kwas acetylosalicylowy hamuje także agregację płytek krwi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym, kwas acetylosalicylowy wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego. W trakcie wchłaniania oraz po wchłonięciu jest przekształcany do głównego metabolitu - kwasu salicylowego. Maksymalne stężenie kwasu acetylosalicylowego w osoczu i kwasu salicylowego osiągnięte zostaje po 10 - 20 minutach, względnie 0,3 - 2 godzinach.

Zarówno kwas acetylosalicylowy, jak i kwas salicylowy wiążą się silnie z białkami osocza i ulegaj ą szybko dystrybucji w całym organizmie. Kwas salicylowy przenika przez łożysko i do mleka kobiet karmiących piersią.

Kwas salicylowy metabolizowany jest głównie w wątrobie. Główne metabolity to kwas salicylowy sprzężony z glicyną (kwas salicylurowy), eter i ester glukuronidowy kwasu salicylowego (fenylosalicylan glukuronidu i acetylosalicylan glukuronidu) oraz kwas gentyzynowy.

Kinetyka eliminacji kwasu salicylowego zależy w dużym stopniu od dawki, ponieważ metabolizm kwasu salicylowego jest ograniczony przez aktywność enzymów wątrobowych. Okres półtrwania zmienia się i przy małych dawkach wynosi od 2 do 3 godzin, podczas gdy przy dużych dawkach wynosi do około 15 godzin. Kwas salicylowy i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach eksperymentalnych na zwierzętach wystąpiło, obok znanych i opisanych już działań niepożądanych, także uszkodzenie nerek po podaniu dużej dawki kwasu acetylosalicylowego.

Kwas acetylosalicylowy został dokładnie zbadany in vitro i in vivo pod kątem działania mutagennego i rakotwórczego. Nie znaleziono dowodów świadczących o właściwościach mutagennych i rakotwórczych kwasu acetylosalicylowego.

W testach na zwierzętach salicylany wykazały u niektórych gatunków działania teratogenne. Opisane zostały trudności w zagnieżdżeniu jaja w macicy, toksyczny wpływ na zarodek i płód, trudności w uczeniu się przy stosowaniu w fazie przedporodowej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol E 421 Magnezu cytrynian bezwodny Sodu diwodorocytrynian Sodu wodorowęglan Kwas askorbowy Powidon K25

Krzemionka koloidalna bezwodna Aspartam E 951

Aromat Lemon MK/1000, 101 (zawiera śladowe ilości Sorbitolu E 420)

Aromat Contramarum, 201227

Aromat Toptropic, 306 (zawiera śladowe ilości Sorbitolu E 420)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetka z folii PET/Aluminium/PE lub saszetka z folii papier/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 10 lub 20 saszetek.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

6.6


Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Adamed Consumer Healthcare S.A.

Pieńków 149 05-152 Czosnów

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Pyramidon fast