Imeds.pl

Pyramidon Fast 500 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA:INFORMACJA DLA PACJENTA Pyramidon fast, 500 mg, proszek doustny w saszetce

Acidum acetylsalicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli po upływie 4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Pyramidon fast i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyramidon fast

3.    Jak stosować lek Pyramidon fast

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pyramidon fast

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Pyramidon fast i w jakim celu się go stosuje

Pyramidon fast, 500 mg, proszek doustny w saszetce jest lekiem przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.

Pyramidon fast, 500 mg, proszek doustny w saszetce stosowany jest w:

-    bólach słabych do umiarkowanych (np. bóle głowy, bóle zębów, bolesne miesiączkowanie),

-    dolegliwościach towarzyszących przeziębieniu i grypie,

-    gorączce.

Lek stosowany jest u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyramidon fast

Kiedy nie przyjmować leku Pyramidon fast

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Pyramidon fast,

-    jeśli u pacjenta występują napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, w tym innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka lub jelit,

-    jeśli u pacjenta występuje skłonność do krwawień,

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek,

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca,

-    jeśli pacjent jednocześnie stosuje lek metotreksat (lek stosowany m.in. w chorobach nowotworowych i chorobach reumatycznych) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,

-    w ostatnich 3 miesiącach ciąży,

-    u dzieci poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pyramidon fast:

-    w pierwszych 6 miesiącach ciąży,

-    w okresie karmienia piersią,

- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na inne leki przeciwzapalne

i przeciwreumatyczne (leki przeciw chorobie reumatycznej i stanom zapalnym) lub inne substancje wywołuj ące alergie,

- jeśli pacjent ma alergię (np. reakcje skórne, swędzenie, pokrzywka) lub astmę, katar sienny, obrzęk błony śluzowej nosa (polipy w nosie), przewlekłe choroby dróg oddechowych,

-    jeśli pacjent jednocześnie stosuje leki przeciwzakrzepowe,

-    jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa lub krwawienia z żołądka i (lub) jelit,

- jeśli u pacjenta występuj ą zaburzenia czynności wątroby lub nerek,

-    przed zabiegami chirurgicznymi (także w przypadku małych zabiegów, jak np. usunięcie zęba); może doj ść do zwiększonej skłonności do krwawień. Należy poinformować lekarza lub dentystę o stosowaniu leku Pyramidon fast,

-    u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Działanie na przewód pokarmowy

Należy unikać jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, łącznie z tak zwanymi inhibitorami COX, które są stosowane między innymi przy chorobach reumatycznych.

U pacjentów w podeszłym wieku po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych występuje więcej działań niepożądanych, w szczególności krwawienia z żołądka i jelit, które mogą być niebezpieczne dla życia.

O krwawieniach, chorobie wrzodowej i perforacjach żołądka i jelit, które mogą prowadzić do śmierci, poinformowano w związku z zażywaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Wystąpiły one z lub bez wcześniejszych objawów ostrzegawczych, względnie występowały znaczące zmiany w przewodzie pokarmowym w trakcie leczenia. Ryzyko zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki leków przeciwzapalnych, u pacjentów z wcześniej występuj ącą chorobą wrzodową, szczególnie związaną z krwawieniem i perforacją oraz w przypadku pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci ci powinni zaczynać leczenie możliwie najmniejszą dawką.

W takich przypadkach należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłaniającymi błonę śluzową żołądka (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej). Zaleca się to także pacjentom, którzy zażywają inne leki zwiększające ryzyko chorób przewodu pokarmowego.

Pacjenci, zwłaszcza osoby w wieku podeszłym, u których stwierdzono wcześniej działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, powinni zgłaszać każdy niepokoj ący objaw dotyczący jamy brzusznej, zwłaszcza na początku leczenia.

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów, którzy jednocześnie przyjmuj ą leki mogące zwiększyć ryzyko tworzenia się wrzodów lub krwawień, np. kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, które stosowane są w leczeniu stanów depresyjnych oraz leki przeciwpłytkowe (patrz punkt „Inne leki i Pyramidon fast”). Przyjmowanie leku należy przerwać, jeżeli wystąpią krwawienia lub wrzody w przewodzie pokarmowym.

Pozostałe wskazówki

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych można zmniejszyć, stosuj ąc najmniejsze skuteczne dawki przez możliwie najkrótszy okres konieczny do kontroli objawów.

W przypadku długotrwałego zażywania leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, które prowadzą do kolejnego zażycia leku i tym samym mogą spowodować ciągłe występowanie bólów głowy.

U pacjentów długotrwale przyjmuj ących niesteroidowe leki przeciwzapalne może doj ść do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia analgetyczna).

Ryzyko to jest szczególnie duże, kiedy pacjent zażywa jednocześnie różne leki przeciwbólowe.

Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach zmniejsza wydalanie kwasu moczowego.

W przypadku pacjentów, którzy mają skłonność do nieznacznego oddawania moczu, może wywołać to napad dny moczanowej.

Pyramidon fast należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzieży z chorobami, którym towarzyszy gorączka, kwas acetylosalicylowy powinien być stosowany jedynie po zaleceniu lekarza i tylko wtedy, gdy inne środki nie działają. Gdyby w przypadku tych chorób doszło do dłużej utrzymujących się wymiotów, może to być oznaką zespołu Reye’a, bardzo rzadkiej i zagrażającej życiu choroby, która wymaga natychmiastowej pomocy lekarza.

Z ww. względów u dzieci w wieku poniżej 12 lat produktów zawierających kwas acetylosalicylowy nie należy stosować, a u młodzieży w wieku powyżej 12 lat produkty zawierające kwas acetylosalicylowy można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.

Inne leki i Pyramidon fast

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Na działanie podanych poniżej leków, ewentualnie grup leków może mieć wpływ jednoczesne zażywanie kwasu acetylosalicylowego.

Zwiększenie działania, które może prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych, występuje podczas jednoczesnego podawania kwasu acetylosalicylowego z:

-    lekami przeciwzakrzepowymi, np. kumaryną, heparyną. Kwas acetylosalicylowy może zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia, jeśli zostanie zażyty przed podaniem leków rozpuszczaj ących zakrzep. Dlatego w przypadku pacjentów, u których mają być zastosowane takie leki, należy zwrócić szczególną uwagę na objawy zewnętrznych lub wewnętrznych krwawień (np. sińce);

-    lekami przeciwpłytkowymi (lekami, które hamują zlepianie płytek krwi), np. tyklopidyna, klopidogrel: zwiększone ryzyko krwawień i choroby wrzodowej żołądka i (lub) jelit;

-    glikokortykosteroidami (z wyjątkiem produktów, które mogą być naniesione na skórę

lub w przypadku zastępczej terapii kortyzonem w chorobie Addisona): zwiększone ryzyko działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego; zwiększone ryzyko przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów;

-    alkoholem: zwiększone ryzyko choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego;

-    innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (leki hamujące zapalenia i łagodzące bóle) przy dawkach od 3 g (6 saszetek) kwasu acetylosalicylowego na dobę i większych: zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego;

-    digoksyną (lek wzmacniający pracę serca);

-    lekami przeciwcukrzycowymi (leki obniżające poziom cukru), np. insuliną: ryzyko zmniejszenia poziomu cukru we krwi;

-    metotreksatem (lek stosowany w leczeniu raka i niektórych chorób reumatycznych);

-    kwasem walproinowym (lek o działaniu przeciwdrgawkowym);

-    selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji): zwiększone ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego.

Jednoczesne stosowanie następujących leków z kwasem acetylosalicylowym może prowadzić do zmniejszenia działania następujących leków:

-    leki moczopędne (leki zwiększające oddawanie moczu) przy dawkach od 3 g (6 saszetek) kwasu acetylosalicylowego na dobę i większych;

-    inhibitory konwertazy angiotensyny (leki zmniejszające ciśnienie krwi);

-    leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, benzbromaron).

Pyramidon fast z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania Pyramidon fast nie należy pić alkoholu.

Lek należy przyjmować po jedzeniu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W pierwszym i w drugim trymestrze ciąży, lek Pyramidon fast można stosować jedynie po konsultacji z lekarzem.

Leku Pyramidon fast nie można stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i noworodka.

Kwas acetylosalicylowy przenika do mleka matki w niewielkiej ilości. Ponieważ nieznane są dotychczas negatywne skutki dla niemowlęcia, przy krótkim stosowaniu zalecanej dawki nie trzeba przerywać karmienia. Przy dłuższym stosowaniu oraz stosowaniu dużych dawek, kobieta karmiąca piersią powinna skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie są konieczne żadne specjalne środki ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Pyramidon fast

Saszetka Pyramidon fast zawiera sole sodu, ale mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu.

Lek zawiera aspartam jako źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera mannitol. Może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli nie zalecono inaczej stosuje się zazwyczaj następujące dawki:

Wiek

Dawka jednorazowa

Dawka dobowa

Dorośli

1 - 2 saszetki

3 - 6 saszetek

Młodzież w wieku powyżej 12 lat

1 saszetka

3 saszetki

Dawka jednorazowa może, jeśli jest to konieczne, być zażywana w odstępach co 4- 8 godzin do 3 razy na dobę. Dawka dobowa nie może zostać przekroczona.

Stosowanie u dzieci

Leku Pyramidon fast nie należy stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

Lek może być stosowany u młodzieży w wieku powyżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza.

Sposób użycia

Proszek należy umieścić bezpośrednio na języku. Rozpuszczony proszek należy połknąć, a jeżeli to konieczne można popić niewielką ilością płynu. Leku nie należy zażywać na czczo.

Czas stosowania

Pyramidon fast nie powinien być stosowany dłużej niż 4 dni bez konsultacji z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pyramidon fast

Zatrucie substancj ą czynną leku może być spowodowane długotrwałym przyjmowaniem leku (łagodne zatrucie) lub przedawkowaniem (ciężkie zatrucie), które może zagrażać życiu.

Objawami łagodnego zatrucia są: zawroty głowy, szumy uszne, głuchota, nadmierne pocenie się, nudności i wymioty, ból głowy, splątanie (zaburzenia świadomości z dezorientacją, zaburzeniami myślenia i mowy, urojeniami, omamami, lękiem oraz pobudzeniem psychruchowym), przyspieszony oddech, zbyt głęboki oddech oraz objawy alkalozy oddechowej (mroczki przed oczami, omdlenia).

W przypadku zatrucia ciężkiego mogą wystąpić ponadto: wysoka gorączka, zaburzenia układu oddechowego, zaburzenia pracy serca i naczyń krwionośnych, utrata płynów i elektrolitów, wzrost lub obniżenie stężenia glukozy we krwi (szczególnie u dzieci), ketoza ( kwasica metaboliczna spowodowana zwiększeniem stężenia ciał ketonowych we krwi), krwawienia z układu pokarmowego,

zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia neurologiczne objawiające się letargiem, splątaniem aż do śpiączki i napadu drgawkowego.

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz może zadecydować, zależnie od stopnia przedawkowania, jakie działania powinny zostać podjęte.

Pominięcie przyjęcia leku Pyramidon fast

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Uwaga!

•    Jeżeli wystąpią fusowate wymioty lub czarne, smoliste stolce, należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza.

• Objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości może być: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażaj ącego życiu wstrząsu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić fachową opiekę medyczną. Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażaj ące życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka); choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, z krwawieniem i perforacją lub bez.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

W rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych).

Zaburzenia układu nerwowego:

Bóle, zawroty głowy, zaburzenia słuchu, szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Skutkiem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej, objawiające się astenią, bladością, hypoperfuzją, a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych.

Hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u pacjentów cierpiących na poważną postać niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Zaburzenia naczyniowe:

Wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Zaburzenia czynności nerek i ciężka niewydolność nerek.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych, takie jak: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmuj ące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Nadwrażliwość w postaci ciężkich reakcji skórnych (aż do rumienia wielopostaciowego).

Zaburzenia układu oddechowego:

Astma oskrzelowa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pyramidon fast

-    substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy

-    pozostałe składniki to: mannitol E 421; magnezu cytrynian bezwodny; sodu diwodorocytrynian; sodu wodorowęglan; kwas askorbowy; powidon (K25); krzemionka koloidalna bezwodna; aspartam E 951; aromat Lemon MK/1000, 101 (zawiera śladowe ilości Sorbitolu E 420); aromat Contramarum,

201227; aromat Toptropic, 306 (zawiera śladowe ilości Sorbitolu E 420).

Jak wygląda lek Pyramidon fast i co zawiera opakowanie

Biały proszek w saszetce z folii PET/Aluminium/PE lub w saszetce z folii papier/Aluminium. Opakowanie zawiera 10 lub 20 saszetek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Adamed Consumer Healthcare S.A.

Pieńków 149 05-152 Czosnów

Wytwórca

Hermes Pharma Ges. m.b.H.

Allgau 36 9400 Wolfsberg Austria

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9