Imeds.pl

Pyrantel-Pasta Dla Kotów; 9,3 G/ 100 G Pasta Doustna 0,465 G/5g

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Pyrantcl - pasta dla kotów 9.3 g/l 00 g pasta doustna.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Embonian pyrantelu 9,3 g/l00 g.

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pasta doustna, żel, koloru żółtego, bez zapachu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Docelowe gatunki zwierząt

Kot.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Robaczyce jelitowe u kotów wywołane przez wrażliwe na działanie leku formy dorosłe robaków, takich jak: Toxocara cali, Toxascaris leonina, Ancylostoma lubaeforme. Uncinaria stenocephala.

4.3.    P rzeciw wskaza nia

Brak.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5.    Specjalne środki ostrożności doty czące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt.

W celu zmniejszenia ryzyka reinwazji wszystkie zwierzęta utrzymywane razem powinny być poddawane leczeniu w jednym czasie. Po każdym odrobaczaniu należy starannie oczyścić miejsce bytowania zwierzęcia. Odchody zwierząt powinny być usuwane np. zakopane lub wrzucone do specjalnego pojemnika na odpady.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Unikać bezpośredniego kontaktu skóry z preparatem. Po użyciu należy umyć ręce.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Sporadycznie mogą wystąpić u młodych zwierząt nudności i wymioty. Działania niepożądane nasilają środki fosforoorganiczne i dietylkarbaminiany, stosowane często do zwalczania pasożytów zewnętrznych.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nicśności

Preparat może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Działanie leku antagonizuje piperazyna.

4.9.    Dawkowanie i droga(-i) podawania

W przeliczeniu na embonian pyrantelu - jednorazowo 57,7 mg/kg mc. Preparat podawać doustnie, bezpośrednio przez dozownik lub z karniej po odmierzeniu odpowiedniej ilości pasty. Pełna zawartość dozownika wystarcza na leczenie dwóch kotów o masie 4 kg każdy. Dozownik zaopatrzony jest w podziałkę, dzielącą jego objętość na 8 części, co oznacza, że 1 część wystarcza na odrobaczenie kota o masie 1 kg..

4.10.    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Nie są znane objawy przedawkowania u kotów.

4.11.    Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa iarmakoterapeutyczna: Leki przeciwrobacze, tetrahydropirymidyny Kod ATCvct: QP52AF02

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Pyrantel jest lekiem przeciwrobaczym o szerokim spektrum działania należącym do grupy tetrahydropirymidyn. Związki te są agonistami acetylocholiny (ACh) i powodują powstanie nieodwracalnego bloku depolaryzacyjnego w synapsach nerwowo-mięśniowych, co prowadzi do paraliżu pasożyta.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Pyrantel wchłania się w niewielkim stopniu z przewodu pokarmowego. Najwyższe stężenie we krwi u kotów lek osiąga po 2-3 godzinach.

Dystrybucja:

Pyrantel i jego metabolity lokalizują się głównie w wątrobie, nerkach, sercu oraz w mięśniach. Metabolizm:

Pyrantel w organizmie ulega przemianom. Najłatwiej przemianom ulega pierścień tiofenowy natomiast struktura N-metyl-l,3-propandiaminy jest bardziej oporna na przemiany metaboliczne. Eliminacja:

U kotów pyrantel wydala się z kałem i moczem.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Karmeloza sodowa

Aspartam

Woda oczyszczona

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

nie


Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

6.3. Okres ważności

Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata. Zużyć po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego (opakowanie jednorazowego użytku).

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, Chronić przed światłem.

6.5. Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Dozownik (tubostrzykawka) wykonana z PF., zawierająca 5 g produktu, pakowana pojedynczo w pudełko tekturowe.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy „YEIOS-FARMA” sp. z o.o., ul. Dzierżońiowska 21, 58-260 Bielawa tel.: 74/ 833 74 85-8. faks: 74/ 833 56 69.

e-maii: piotr.okoniewskim)vetos-larma.com.Dl

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1491/04

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

29.04.2004

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nic dotyczy.