Imeds.pl

Pyrantelum Medana 250 Mg/5 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta Pyrantelum Medana, 250 mg/5 ml, zawiesina doustna

Pyrantelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pyrantelum Medana i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyrantelum Medana

3.    Jak stosować lek Pyrantelum Medana

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pyrantelum Medana

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pyrantelum Medana i w jakim celu się go stosuje

Pyrantelum Medana jest lekiem stosowanym w zakażeniu jelitowym robakami obłymi. Działa na mięśnie pasożytów jelitowych (robaków obłych). Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów jelit. Pyrantel nie podrażnia jelit ani nie wywołuje przemieszczania się robaków. Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.

Wskazania do stosowania:

•    zakażenia owsikiem,

•    zakażenia glistą ludzką,

•    zakażenia tęgoryjcem dwunastnicy i tęgoryjcem amerykańskim.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyrantelum Medana Kiedy nie stosować leku Pyrantelum Medana

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymieniowe w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent przyjmuje piperazynę.

-    Jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastenii (choroba mięśni szkieletowych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Szczególną ostrożność należy zachować:

-    u dzieci w wieku poniżej 2 lat,

-    u osób z zaburzeniami czynności wątroby (lek może powodować przemijający wzrost aktywności aminotransferazy asparaginianowej AspAT).

-    u pacjentów niedożywionych i u pacjentów z niedokrwistością (anemią).

Jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą pacjenta aktualnie lub są związane z sytuacjami występującymi w przeszłości, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Inne leki i Pyrantelum Medana

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

•    Lek może zwiększać stężenie teofiliny w osoczu.

•    Leku nie należy stosować jednocześnie z piperazyną, gdyż działanie obu leków może ulec osłabieniu.

Pyrantelum Medana z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Pyrantelum Medana w okresie ciąży, chyba że przewidywane korzyści dla matki przewyższają zagrożenie dla płodu.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Pyrantelum Medana u kobiet karmiących piersią. Jeśli leczenie produktem jest konieczne, należy w tym czasie zaprzestać karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Pyrantelum Medana na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Pyrantelum Medana zawiera sorbitol 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 3,06 g sorbitolu 70%.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Sorbitol może wywoływać lekkie działanie przeczyszczające.

3. Jak stosować lek Pyrantelum Medana

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka u dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg

-    W glistnicy

Zazwyczaj wystarczające jest podanie jednorazowe, jednak w przypadku braku skuteczności dawkę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach.

-    W owsicy

11 mg/kg mc. jednorazowo. Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach.

-    W zakażeniu tęgoryjcem dwunastnicy lub tęgoryjcem amerykańskim

11 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 kolejne dni.

Poniżej przedstawiono dawkowanie zawiesiny doustnej Pyrantelum Medana w zależności od masy ciała.

Masa ciała

Dawka jednorazowa [ml]

Dawka jednorazowa [mg]

11-16 kg

2,5 ml

125 mg

17-28 kg

5,0 ml

250 mg

29-39 kg

7,5 ml

375 mg

40-50 kg

10,0 ml

500 mg

51-62 kg

12,5 ml

625 mg

63-75 kg

15,0 ml

750 mg

Dorośli o mc. >75 kg

20,0 ml

1 000 mg

Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką, ułatwiająca dawkowanie.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzenia czynności wątroby lekarz może zalecić mniejszą dawkę, gdyż lek może działać szkodliwie na wątrobę.

Sposób stosowania

Lek przyjmuje się doustnie, w czasie lub po posiłku.

Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem leku Pyrantelum Medana.

Uwaga

Jeśli u pacjenta rozpoznano owsicę, leczenie powinna prowadzić jednocześnie cała rodzina chorego. Aby uniknąć nawrotu zakażenia, należy rygorystycznie przestrzegać zasad higieny.

Po upływie 14 dni od zakończenia leczenia lekarz zaleci wykonanie badań, w celu sprawdzenia, czy wszystkie pasożyty zostały usunięte.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pyrantelum Medana

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Główne objawy przedawkowania

Zaburzenia widzenia, dezorientacja, zawroty głowy, omdlenia podczas zmiany pozycji na stojącą, pocenie się, osłabienie, nieregularne tętno, skurcze i drżenia mięśni, niedotlenienie (trudności w oddychaniu, utrata przytomności).

Leczenie przedawkowania

Brak swoistej odtrutki dla pyrantelu. W razie przedawkowania lekarz zdecyduje o podjęciu leczenia objawowego (wczesne płukanie żołądka, zapewnienie drożności dróg oddechowych i utrzymanie oddychania, utrzymanie ciśnienia krwi).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Pyrantelum Medana rzadko powodował działania niepożądane. Poniżej przedstawiono działania niepożądane notowane podczas stosowania leku.

-    Nudności, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, biegunka, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych.

-    Alergiczne wysypki skórne.

-    Bóle i zawroty głowy, senność lub bezsenność.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Pyrantelum Medana

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Chronić od światła.

Lek nadaje się do użytku w ciągu 21 dni od pierwszego otwarcia butelki.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pyrantelum Medana

Substancją czynną leku jest pyrantel.

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci pyrantelu embonianu).

Pozostałe składniki to: sodu benzoesan (E 211), karmeloza sodowa, sorbitol 70% (E 420), glicerol, glinu-magnezu krzemian, polisorbat 80, powidon, aromat morelowy, emulsja symetykonu, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Pyrantelum Medana i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła brunatnego zawierająca 15 ml zawiesiny doustnej. Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Medana Pharma SA

98-200 Sieradz

ul. Władysława Łokietka 10

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Medana Pharma SA 98-200 Sieradz ul. Władysława Łokietka 10 tel: 43 829-92-07

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4