+ iMeds.pl

Pyrantelum medana 250 mg/5 mlUlotka Pyrantelum medana

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta Pyrantelum Medana, 250 mg/5 ml, zawiesina doustna

Pyrantelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pyrantelum Medana i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyrantelum Medana

3.    Jak stosować lek Pyrantelum Medana

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pyrantelum Medana

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pyrantelum Medana i w jakim celu się go stosuje

Pyrantelum Medana jest lekiem stosowanym w zakażeniu jelitowym robakami obłymi. Działa na mięśnie pasożytów jelitowych (robaków obłych). Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów jelit. Pyrantel nie podrażnia jelit ani nie wywołuje przemieszczania się robaków. Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.

Wskazania do stosowania:

•    zakażenia owsikiem,

•    zakażenia glistą ludzką,

•    zakażenia tęgoryjcem dwunastnicy i tęgoryjcem amerykańskim.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyrantelum Medana Kiedy nie stosować leku Pyrantelum Medana

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymieniowe w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent przyjmuje piperazynę.

-    Jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastenii (choroba mięśni szkieletowych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Szczególną ostrożność należy zachować:

-    u dzieci w wieku poniżej 2 lat,

-    u osób z zaburzeniami czynności wątroby (lek może powodować przemijający wzrost aktywności aminotransferazy asparaginianowej AspAT).

-    u pacjentów niedożywionych i u pacjentów z niedokrwistością (anemią).

Jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą pacjenta aktualnie lub są związane z sytuacjami występującymi w przeszłości, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Inne leki i Pyrantelum Medana

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

•    Lek może zwiększać stężenie teofiliny w osoczu.

•    Leku nie należy stosować jednocześnie z piperazyną, gdyż działanie obu leków może ulec osłabieniu.

Pyrantelum Medana z jedzeniem i piciem Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Pyrantelum Medana w okresie ciąży, chyba że przewidywane korzyści dla matki przewyższają zagrożenie dla płodu.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Pyrantelum Medana u kobiet karmiących piersią. Jeśli leczenie produktem jest konieczne, należy w tym czasie zaprzestać karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Pyrantelum Medana na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Pyrantelum Medana zawiera sorbitol 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 3,06 g sorbitolu 70%.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Sorbitol może wywoływać lekkie działanie przeczyszczające.

3. Jak stosować lek Pyrantelum Medana

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka u dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg

-    W glistnicy

Zazwyczaj wystarczające jest podanie jednorazowe, jednak w przypadku braku skuteczności dawkę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach.

-    W owsicy

11 mg/kg mc. jednorazowo. Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach.

-    W zakażeniu tęgoryjcem dwunastnicy lub tęgoryjcem amerykańskim

11 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 kolejne dni.

Poniżej przedstawiono dawkowanie zawiesiny doustnej Pyrantelum Medana w zależności od masy ciała.

Masa ciała

Dawka jednorazowa [ml]

Dawka jednorazowa [mg]

11-16 kg

2,5 ml

125 mg

17-28 kg

5,0 ml

250 mg

29-39 kg

7,5 ml

375 mg

40-50 kg

10,0 ml

500 mg

51-62 kg

12,5 ml

625 mg

63-75 kg

15,0 ml

750 mg

Dorośli o mc. >75 kg

20,0 ml

1 000 mg

Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką, ułatwiająca dawkowanie.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzenia czynności wątroby lekarz może zalecić mniejszą dawkę, gdyż lek może działać szkodliwie na wątrobę.

Sposób stosowania

Lek przyjmuje się doustnie, w czasie lub po posiłku.

Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem leku Pyrantelum Medana.

Uwaga

Jeśli u pacjenta rozpoznano owsicę, leczenie powinna prowadzić jednocześnie cała rodzina chorego. Aby uniknąć nawrotu zakażenia, należy rygorystycznie przestrzegać zasad higieny.

Po upływie 14 dni od zakończenia leczenia lekarz zaleci wykonanie badań, w celu sprawdzenia, czy wszystkie pasożyty zostały usunięte.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pyrantelum Medana

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Główne objawy przedawkowania

Zaburzenia widzenia, dezorientacja, zawroty głowy, omdlenia podczas zmiany pozycji na stojącą, pocenie się, osłabienie, nieregularne tętno, skurcze i drżenia mięśni, niedotlenienie (trudności w oddychaniu, utrata przytomności).

Leczenie przedawkowania

Brak swoistej odtrutki dla pyrantelu. W razie przedawkowania lekarz zdecyduje o podjęciu leczenia objawowego (wczesne płukanie żołądka, zapewnienie drożności dróg oddechowych i utrzymanie oddychania, utrzymanie ciśnienia krwi).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Pyrantelum Medana rzadko powodował działania niepożądane. Poniżej przedstawiono działania niepożądane notowane podczas stosowania leku.

-    Nudności, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, biegunka, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych.

-    Alergiczne wysypki skórne.

-    Bóle i zawroty głowy, senność lub bezsenność.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Pyrantelum Medana

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Chronić od światła.

Lek nadaje się do użytku w ciągu 21 dni od pierwszego otwarcia butelki.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pyrantelum Medana

Substancją czynną leku jest pyrantel.

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci pyrantelu embonianu).

Pozostałe składniki to: sodu benzoesan (E 211), karmeloza sodowa, sorbitol 70% (E 420), glicerol, glinu-magnezu krzemian, polisorbat 80, powidon, aromat morelowy, emulsja symetykonu, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Pyrantelum Medana i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła brunatnego zawierająca 15 ml zawiesiny doustnej. Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Medana Pharma SA

98-200 Sieradz

ul. Władysława Łokietka 10

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Medana Pharma SA 98-200 Sieradz ul. Władysława Łokietka 10 tel: 43 829-92-07

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Pyrantelum Medana

Charakterystyka Pyrantelum medana

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pyrantelum Medana, 250 mg/5 ml, zawiesina doustna.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

W 5 ml zawiesiny znajduje się 250 mg pyrantelu (Pyrantelum) w postaci pyrantelu embonianu (721 mg).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol 70% (5 ml zawiesiny zawiera 3,06 g).

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina doustna.

Zawiesina koloru jasnożółtego o smaku morelowym.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Owsica i glistnica u dzieci lub dorosłych wywołana przez Enterobius vermicularis i Ascaris lumbricoides. Zakażenie tęgoryjcem dwunastnicy Ancylostoma duodenale i tęgoryjcem amerykańskim Necator americanus.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

-    W glistnicy wywołanej przez Ascaris lumbricoides

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: 11 mg/kg mc. jednorazowo. Zazwyczaj wystarczające jest podanie jednorazowe, jednak w przypadku braku skuteczności dawkę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach.

-    W owsicy wywołanej przez Enterobius vermicularis:

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: 11 mg/kg mc. jednorazowo. Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach.

-    W zarażeniu tęgoryjcem dwunastnicy (Ancylostoma duodenale) lub tęgoryjcem amerykańskim (Necator americanus)

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: 11 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 kolejne dni.

Poniżej przedstawiono dawkowanie zawiesiny doustnej Pyrantelum Medana w zależności od masy ciała.

Masa ciała

Dawka jednorazowa [ml]

Dawka jednorazowa [mg]

11-16 kg

2,5 ml

125 mg

17-28 kg

5,0 ml

250 mg

29-39 kg

7,5 ml

375 mg

40-50 kg

10,0 ml

500 mg

51-62 kg

12,5 ml

625 mg

63-75 kg

15,0 ml

750 mg

Dorośli o mc. >75 kg

20,0 ml

1 000 mg

Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzenia czynności wątroby można rozważyć zmniejszenie dawki, gdyż lek powoduje przemijające zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) we krwi.

Sposób stosowania

Produkt przyjmuje się doustnie, w czasie lub po posiłku.

Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem zawiesiny Pyrantelum Medana.

Jeśli u pacjenta rozpoznano owsicę, leczeniem należy objąć wszystkich domowników oraz rygorystycznie przestrzegać zasad higieny, aby uniknąć nawrotu infestacji. Po upływie 14 dni od zakończenia leczenia należy wykonać kontrolne badania parazytologiczne.

4.3.    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancje pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Jednoczesne stosowanie piperazyny.

•    Stosowanie w czasie leczenia miastenii.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Ostrożnie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

•    U pacjentów z zaburzenia czynności wątroby należy zachować ostrożność i kontrolować aktywności AspAT we krwi. Może być konieczne zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.2).

•    Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u pacjentów niedożywionych lub z niedokrwistością.

•    Zawiesina doustna zawiera sorbitol. Nie należy jej stosować u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Sorbitol może wywoływać lekkie działanie przeczyszczające.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

•    Podczas jednoczesnego stosowania może się zwiększać stężenie teofiliny w osoczu.

•    Ze względu na antagonizm działania, nie należy stosować pyrantelu jednocześnie z piperazyną, gdyż może to prowadzić do osłabienia działania obu leków.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę lub laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu pyrantelu embonianu na płód.

Jednak ze względu na brak kontrolowanych badań klinicznych, dotyczących stosowania embonianu pyrantelu u kobiet w ciąży, nie zaleca się stosowania tego produktu w ciąży, z wyjątkiem przypadków, w których przewidywane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu.

Laktacja

Nie prowadzono badań dotyczących przenikania pyrantelu embonianu do mleka matki.

Z tego powodu nie zaleca się stosować produktu Pyrantelum Medana u kobiet karmiących piersią.

Jeśli leczenie produktem jest konieczne, należy w tym czasie zaprzestać karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Produkt Pyrantelum Medana rzadko powodował działania niepożądane. Działania niepożądane notowane podczas stosowania przedstawiono poniżej, zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle i zawroty głowy, senność lub bezsenność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, biegunka, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Alergiczne wysypki skórne.

4.9.    Przedawkowanie

Główne objawy przedawkowania

Zaburzenia widzenia, dezorientacja, zawroty głowy, omdlenia ortostatyczne, pocenie się, osłabienie, nieregularne tętno, skurcze i drżenia mięśni, niedotlenienie (trudności w oddychaniu, utrata przytomności).

Leczenie przedawkowania

Brak swoistego antidotum dla pyrantelu. W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe (wczesne płukanie żołądka, zapewnienie drożności dróg oddechowych i utrzymanie oddychania, utrzymanie ciśnienia krwi).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpasożytnicze, leki przeciw nicieniom, pochodne tetrahydropirymidyny; kod ATC: P 02 CC 01.

Pyrantel jest stosowany w zakażeniu jelitowym robakami obłymi. Działa na mięśnie pasożytów jelitowych (robaków obłych) poprzez depolaryzację ich płytki nerwowo-mięśniowej [HSDB]. Wiąże się z receptorem nikotynowym miocytu w płytce nerwowo-mięśniowej obleńca oraz blokuje jego esterazę cholinową. Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów perystaltycznych. Nie podrażnia jelit ani nie wywołuje migracji robaków. Wywiera wpływ na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.

Pyrantel stosuje się przede wszystkim w zakażeniu owsikiem (Enterobius vermicularis) i glistą ludzką (Ascaris lumbricoides). Można go stosować w zakażeniu tęgoryjcem, przy czym skuteczniejszy bywa w leczeniu zakażenia tęgoryjcem dwunastnicy (Ancylostoma duodenale) niż tęgoryjcem amerykańskim (Necator americanus).

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym produkt leczniczy Pyrantelum Medana słabo i niecałkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Embonian pyrantelu jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, dlatego w minimalnym stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego. Wchłonięty embonian pyrantelu jest szybko metabolizowany i wydalany z moczem oraz kałem. Embonian pyrantelu jest bardzo szybko metabolizowany w wątrobie do N-metylo-1,3-propanodiaminy i wydalany z moczem oraz z kałem. W mniej niż 15 % embonian pyrantelu wydalany jest z moczem w postaci niezmienionej i w postaci metabolitów. W ponad 50% wydalany jest z kałem, w postaci niezmienionej.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, rakotwórczosci i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu benzoesan (E 211)

Karmeloza sodowa Sorbitol 70% (E 420)

Glicerol

Glinu-magnezu krzemian Polisorbat 80 Powidon

Aromat morelowy Emulsja symetykonu Kwas cytrynowy jednowodny Sodu wodorotlenek Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Chronić od światła.

Po otwarciu lek można przechowywać przez 21 dni.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

W opakowaniu znajduje się butelka ze szkła brunatnego z nakrętką polietylenową z pierścieniem uszczelniającym. Butelka zawiera 15 ml zawiesiny. Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Medana Pharma S.A.

98-200 Sieradz

ul. Władysława Łokietka 10

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/2764

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09.07.1986 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 05.09.2007 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Pyrantelum Medana