Imeds.pl

Pyrantelum Polpharma 250 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Pyrantelum Polpharma, 250 mg, tabletki

Pyrantelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pyrantelum Polpharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyrantelum Polpharma

3.    Jak stosować lek Pyrantelum Polpharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pyrantelum Polpharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Pyrantelum Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Pyrantelum Polpharma jest lekiem przeciwpasożytniczym, działającym na robaki obłe w obrębie przewodu pokarmowego.

Jest stosowany w:

•    Glistnicy wywołanej przez Ascaris lumbricoides

   Owsicy wywołanej przez Enterobius vermicularis

   Inwazj i tęgoryj cami dwunastnicy Ancylostoma duodenale i Necator americanus.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyrantelum Polpharma Kiedy nie stosować leku Pyrantelum Polpharma

-    jeśli pacjent ma uczulenie na pyrantel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:

-    pacjent ma niewydolność wątroby;

-    pacjent ma niedokrwistość;

-    pacjent jest niedożywiony.

Pyrantelum Polpharma a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu:

•    piperazyny

• teofiliny.

Pyrantelum Polpharma z jedzeniem i piciem

Lek przyjmuje się w czasie lub po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych.

3. Jak stosować lek Pyrantelum Polpharma

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie popijając wodą. Przed połknięciem tabletkę należy bardzo dokładnie rozgryźć lub rozkruszyć.

W zakażeniach wywołanych Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale i Necator americanus, w zależności od wieku i masy ciała pacjenta zaleca się następujące dawkowanie:

Wiek pacjenta

tabletki 250 mg

mg

2 do 6 lat

1

250

6 do 12 lat

2

500

powyżej 12 lat oraz dorośli o masie ciała nie

przekraczającej 75 kg

3

750

dorośli o masie ciała powyżej 75 kg

4

1000

W glistnicy i owsicy (także w inwazjach mieszanych tymi pasożytami) dawkę przeznaczoną na całą kurację (10 mg/kg mc.) stosuje się jednorazowo.

W zakażeniu tęgoryjcem dawkę dobową (10 mg/kg mc.) stosuje się przez 3 kolejne dni. W masywnych inwazjach tęgoryjcem Necator americanus zaleca się 20 mg/kg masy ciała przez 2 dni.

Uwaga

1.    W leczeniu owsicy kurację powinna jednocześnie prowadzić cała rodzina.

2.    Konieczne jest szczególne zachowanie zasad higieny.

3.    Po kuracji lekiem Pyrantelum Polpharma lekarz zleci przeprowadzenie kontrolnych badań parazytologicznych, po 14 dniach po podaniu leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pyrantelum Polpharma

W razie zatrucia należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić następujące objawy: zaburzenia widzenia, dezorientacja, zawroty głowy, omdlenie lub uczucie zawrotu głowy przy wstawaniu z pozycji leżącej lub siedzącej, pocenie się, nie występujące wcześniej uczucie zmęczenia lub osłabienia, nieregularne tętno; skurcz, drżenie i osłabienie mięśni; uczucie wyczerpania, trudności w oddychaniu, utrata przytomności.

Pominięcie zastosowania leku Pyrantelum Polpharma

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeśli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku działania niepożądane nie występują często i przemijają po przerwaniu leczenia. Obserwowano następujące działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

Zaburzenia żołądka i jelit:

nudności, wymioty, bóle i skurcze żołądka, biegunki, brak łaknienia

Zaburzenia układu nerwowego:

bóle głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

przejściowe zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów określających czynność wątroby).

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością

Zaburzenia żołądka i jelit: parcie na stolec

Zaburzenia układu nerwowego:

omamy z dezorientacją, parestezje (uczucie drętwienia, mrowienia w kończynach)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: gorączka

Zaburzenia ucha i błędnika: zaburzenia słuchu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pyrantelum Polpharma

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pyrantelum Polpharma

-    Substancją czynną leku jest pyrantel. 1 tabletka zawiera 250 mg pyrantelu, w postaci embonianu pyrantelu.

-    Pozostałe składniki leku to skrobia ziemniaczana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, etyloceluloza, magnezu stearynian, aromat pomarańczowy.

Jak wygląda lek Pyrantelum Polpharma i co zawiera opakowanie

Tabletka Pyrantelum Polpharma jest okrągła obustronnie płaska, z kreską dzielącą; koloru piaskowożółtego z odcieniem szarozielonkawym z nikłymi cętkami na powierzchni, o smaku i zapachu pomarańczowym.

Tabletkę można podzielić na połowy.

W opakowaniu znajdują się 3 tabletki.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4