Imeds.pl

Pyrantesan 125 Mg/G Proszek Do Sporządzania Roztworu Doustnego Dla Gołębi 125 Mg/G

/

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Pyrantesan 125 mg/g proszek do sporządzania roztworu doustnego dla gołębi

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Winian pyrantelu 125 mg/g

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Gołąb.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zwalczanie inwazji pasożytniczych u gołębi wywoływanych przez nicienie z rodziny Capillaridaey Awaria oraz glisty z rodziny Ascarididae.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy podawać preparatu na 14 dni przed, w trakcie lub po podaniu innych leków przeciw endo- i ektopasożytom.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

W okresie pierzenia gołębi nic jest polecane stosowanie leków odrobaczających.

4.5    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Brak.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nie stwierdzono.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w okresie nieśności nie zostało określone.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Łączenie preparatu z innymi lekami przeciw ckto- i endopasożytom, a zwłaszcza z lewamizolem, dwumetylokarbamazyną i fosfoorganicznymi inhibitorami acetylocholinoesterazy, prowadzi do wzmocnienia efektów farmakodynamicznych. Działanie pyrantelu jest antagonizowane przez piperazynę.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Preparat podaje się przez 2 kolejne dni po rozpuszczeniu w wodzie do picia. Dawka winianu pyrantelu w całym okresie terapii powinna wynosić 50 mg na kg masy ciała ptaka. Zawartość torebki ( 3 g preparatu zawierającego 375 mg winianu pyrantelu) należy rozpuścić w 1,5 litra wody do picia, a uzyskany roztwór należy podać ptakom w ciągu doby i ta ilość jest przeznaczona do odrobaczenia 42 sztuk gołębi. W okresie leczenia należy gołębiom podawać dietę lekkostrawną i zmniejszyć o połowę dzienna dawkę pokarmowa. I erapię powtórzyć po 2 tygodniach od pierwszego podania.

Odrobaczenie gołębi powinno przeprowadzać się co najmniej 2 razy w roku. Wszystkie gołębic w gołębniku powinny być leczone równocześnie, gdyż ptaki nie leczone będą stanowić źródło ponownego zarażenia.

Konieczna jest dezynfekcja gołębników i wolier po zakończeniu leczenia.

4.10    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Przedawkowanie może prowadzić do zaburzeń w oddychaniu, depresji, ataksji, drżenia mięśni i konwulsji i w następstwie do śmierci.

4.11    Okres (-y) karencji

Nic stosować u gołębi, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwrobacze

Kod ATCvet: QP52AF02

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Substancja czynna preparatu - winian pyrantelu wykazuje dużą aktywność przeciw nicieniom z rodziny Capillańdae (Capi!lana obsignata, Capillaria caudinflata) oraz innym robakom obłym występującym u gołębi - glistom z rodziny Ascarididae (Ascaridia colwnbat), jak również przeciw nicieniom z rodzaju Acuańa (Acuańa spiralis). Poprzez blokadę funkcji neuromotorycznych nicieni na poziomie płytki motorycznej, pyrantcl doprowadza do stanu porażenia spastycznego układu mięśniowego pasożytów, co doprowadza do paraliżu nicieni i ich eliminacji z ustroju żywiciela.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym zdolność wchłaniania pyrantelu z przewodu pokarmowego zależy od zastosowanej soli. Jako embonian ulega wchłonięciu jedynie w nieznacznym stopniu, lepiej wchłaniany jest winian, który osiąga maksymalne stężenie we krwi po 2-3 godz.

Dystrybucja

Informacje dotyczą niektórych gatunków spośród zwierząt ssących ( krów, owiec, świń, psów i szczurów). Po doustnym podaniu winianu pyrantelu w dawce 100 mg/kg m.c. po 1 godz. pyrantel osiąga najwyższą koncentrację w śledzionie 5,2 pg/g, w sercu - 2,9 |ig/g, w nerkach - 1,7 |Ag/g, w wątrobie - 1,9 J-ig/g ,w płucach - 1,5 |ig/g. Po 3 godz. nie stwierdza się obecności leku w wymienionych tkankach.

Metabolizm

Winian pyrantelu jest metabolizowany w wątrobie. W wyniku hydrolizy powstaje kwas tiofenoakrylowy i N-metylo-l,3-propanediamina. Metabolizm zachodzi trzema drogami: 1. oksydacja pierścienia tiofenowego, 2. oksydacja pierścienia tetrapirymidynowego, 3. koniugacja z kwasem merkaptopurynowym. Degradacja pierścienia tiofenowego prowadzi do powstania wysoce polarnych metabolitów.

Eliminacja

Winian pyrantelu w stanic niezmienionym i jego metabolity wydalane są w ciągu 96 godz. z moczem ( 15% ) oraz z kałem. Wydalanie pyrantelu w stanie niezmienionym zależy od wielkości podanej dawki, gdyż wraz ze wzrostem podanej dawki maleje zdolność wchłaniania leku.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Krzemionka koloidalna uwodniona Sacharoza

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego / rozcieńczeniu lub rekonstutucji / dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

3 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Saszetki papier/Aluminium/Surlyn 1652, zawierające 3 g produktu, pakowane w pudelka tekturowe po 8 sztuk.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiałów odpadowych pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Drwalewskie Zakłady Przemyślu Biowetcrynaryjnego Spółka Akcyjna

ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew

tel./fax.: 048 664 30 47, 664 65 51, 664 65 26

e-mail: info@biowet-drwalew.pl

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1531/04

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

30.04.2004

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.