+ iMeds.pl

Pyrazinamid farmapol 500 mgUlotka Pyrazinamid farmapol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PYRAZINAMID FARMAPOL

500 mg, tabletki

Pyrazinamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Pyrazinamid Farmapol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyrazinamid Farmapol

3.    Jak stosować Pyrazinamid Farmapol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Pyrazinamid Farmapol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Pyrazinamid Farmapol i w jakim celu się go stosuje

Lek Pyrazinamid Farmapol zawiera pirazynamid - substancję czynną, która ma silne działanie

przeciwprątkowe (hamuje rozwój prątków gruźlicy).

Pyrazinamid Farmapol stosuje się w połączeniu z innymi lekami przeciwgruźliczymi w celu

zwiększenia skuteczności leczenia i zmniejszenia liczby nawrotów choroby.

Wskazania do stosowania:

•    w pierwszej fazie leczenia gruźlicy, tj. podczas leczenia intensywnego (pierwsze dwa miesiące) w skojarzeniu z ryfampicyną i izoniazydem; zwiększa to skuteczność leczenia, przyspiesza odprątkowanie i zmniejsza liczbę nawrotów;

•    w leczeniu gruźlicy płuc i gruźlicy pozapłucnej, wywołanej przez prątki oporne na główne chemioterapeutyki przeciwgruźlicze (izoniazyd lub ryfampicynę), zawsze w skojarzeniu z innymi lekami przeciwgruźliczymi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyrazinamid Farmapol

Kiedy nie stosować leku Pyrazinamid Farmapol

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6: Zawartość opakowania i inne informacje).

-    Jeśli pacjent ma niewydolność wątroby.

-    Jeśli pacjent ma dnę moczanową (choroba polegająca na nadmiernym wytwarzaniu w organizmie kwasu moczowego, który odkłada się w postaci kryształków w stawach i tkankach okołostawowych, powodując silne bóle).

-    Jeśli pacjent ma porfirię (choroba polegająca na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu - składnika hemoglobiny).

-    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Lek Pyrazinamid Farmapol może powodować zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i wystąpienie objawów dny moczanowej (patrz punkt 4: Możliwe działania niepożądane). Na początku leczenia lekarz zaleci oznaczenie stężenia kwasu moczowego we krwi. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy ostrego zapalenia stawów, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

-    Lek Pyrazinamid Farmapol może powodować uszkodzenie wątroby (objawy - patrz punkt 4: Możliwe działania niepożądane). Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek zaburzenia czynności, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem. Lekarz zaleci badania czynności wątroby przed rozpoczęciem stosowania leku i systematycznie w czasie leczenia.

-    Lek Pyrazinamid Farmapol należy stosować ostrożnie u pacjentów z przebytymi chorobami wątroby oraz u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem zapalenia wątroby (np. nadużywających alkoholu). Lek nie należy stosować u tych pacjentów, jeśli wyniki prób wątrobowych już przed rozpoczęciem leczenia wskazują na niewydolność wątroby.

-    Lek Pyrazinamid Farmapol należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek; lekarz ustali dawkowanie i długość leczenia.

-    Lek Pyrazinamid Farmapol należy stosować ostrożnie u pacjentów z cukrzycą, ponieważ lek może powodować trudności w jej leczeniu.

-    Lek Pyrazinamid Farmapol u dzieci można stosować tylko w warunkach szpitalnych.

-    U osób dorosłych wskazane jest rozpoczęcie podawania leku w szpitalu, potem lek można przyjmować pod opieką lekarza specjalisty.

Inne leki i Pyrazinamid Farmapol

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przed zastosowaniem leku Pyrazinamid Farmapol pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje:

-    insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe (stosowane w leczeniu cukrzycy);

-    allopurynol, kolchicynę, probenecyd, sulfinpirazon (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej)

- lek Pyrazinamid Farmapol zmniejsza ich skuteczność; lekarz dostosuje dawki tych leków;

-    cyklosporynę (lek stosowany u pacjentów po przeszczepieniu narządów) - lek Pyrazinamid Farmapol może zmniejszać jej skuteczność; dlatego lekarz będzie kontrolował stężenie cyklosporyny i dostosuje jej dawkowanie;

-    lewofloksacynę (lek stosowany w leczeniu niektórych zakażeń bakteryjnych) - nie należy stosować jej jednocześnie z lekiem Pyrazinamid Farmapol ze względu na ryzyko działań niepożądanych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować tego leku, jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że jest w ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń w ruchu.

3. Jak stosować Pyrazinamid Farmapol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zalecane dawkowanie

Zwykle podaje się 20 do 30 mg na kilogram masy ciała w jednej dawce na dobę.

U dorosłych stosuje się najczęściej 3 tabletki (1,5 g) raz na dobę.

Nie należy stosować więcej niż 4 tabletki (2 g) na dobę.

Lek należy przyjmować doustnie, popijając wodą.

Lek można przyjmować niezależnie od posiłku.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Lekarz zaleci dawkę mniejszą niż zwykle stosowana.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pyrazinamid Farmapol

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pominięcie zastosowania dawki leku Pyrazinamid Farmapol

Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę leku Pyrazinamid Farmapol, ale przypomni sobie o tym w ciągu 12 godzin od czasu, kiedy zwykle ją stosuje, powinien niezwłocznie zażyć pominiętą dawkę, a potem następną dawkę przyjąć o zwykłej porze.

Jeśli pacjent zapomni o tym na dłużej niż 12 godzin, powinien po prostu przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pyrazinamid Farmapol

O zakończeniu leczenia powinien zadecydować lekarz prowadzący.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

-    uszkodzenie wątroby (pierwszymi objawami może być żółtaczka, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi AlAT i AspAT); szkodliwy wpływ leku na wątrobę zależy od dawki i może wystąpić w dowolnym momencie leczenia;

-    zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, prowadzące do wystąpienia dny moczanowej (stan zapalny stawu z zaczerwienieniem, obrzękiem, ociepleniem i ostrym bólem);

-    nudności, wymioty, brak apetytu (jadłowstręt);

-    niedokrwistość z niedoboru żelaza (zwana też anemią, objawiająca się m.in.: postępującym osłabieniem, łatwym męczeniem, bladością skóry i błon śluzowych, zaburzeniami koncentracji, łamliwością paznokci, wypadaniem włosów);

-    niedokrwistość syderoblastyczna (rodzaj anemii spowodowany przez nadmierne odkładanie żelaza w szpiku kostnym);

-    trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi, powodujące zwiększenie ryzyka krwawienia i powstawania siniaków);

-    zaburzenia krzepnięcia krwi (rzadko);

-    lekki ból stawów i ból mięśni;

-    złe samopoczucie,

-    odczyny alergiczne (takie jak: wysypka skórna, pokrzywka, świąd);

-    gorączka (rzadko);

-    nadwrażliwość na światło,

-    porfiria (choroba polegająca na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu - składnika hemoglobiny);

-    trudności w oddawaniu moczu;

-    zaburzenia pracy nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek).

Jeśli wystąpią objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać Pyrazinamid Farmapol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w suchym miejscu.

Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Pyrazinamid Farmapol

Substancją czynną leku jest pirazynamid.

1 tabletka zawiera 500 mg pirazynamidu.

Ponadto lek zawiera: skrobię ziemniaczaną, talk farmaceutyczny, karboksymetyloskrobię sodową. Jak wygląda Pyrazinamid Farmapol i co zawiera opakowanie

Lek Pyrazinamid Farmapol ma postać tabletek, barwy białej, z napisem PYRAZINAMID.

Tabletki pakowane są w pojemnik polipropylenowy.

Opakowanie zawiera 250 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciech 29

61-749 Poznań

Tel.: + 48 61 852 63 53

Fax: +48 61 852 96 55

E-mail: info@farmapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Informacja dla niewidomych i słabowidzących: treść ulotki dostępna pod darmowym numerem telefonu: 800 706 848.

Data zatwierdzenia ulotki:

Pyrazinamid Farmapol

Charakterystyka Pyrazinamid farmapol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pyrazinamid 500 mg tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 500 mg pirazynamidu (Pyrazinamidum).

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Tabletki są koloru białego, z napisem PYRAZINAMID, o średnicy 12 mm-13 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt Pyrazinamid stosuje się:

•    w pierwszej fazie leczenia gruźlicy, tj. podczas leczenia intensywnego (pierwsze dwa miesiące) w skojarzeniu z ryfampicyną i izoniazydem; zwiększa to skuteczność leczenia, przyspiesza odprątkowanie i zmniejsza liczbę nawrotów;

•    w leczeniu gruźlicy płuc i gruźlicy pozapłucnej, wywołanej przez prątki oporne na główne chemioterapeutyki przeciwgruźlicze (izoniazyd lub ryfampicynę), zawsze w skojarzeniu z innymi lekami przeciwgruźliczymi.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Pyrazinamid należy przyjmować doustnie, popijając wodą.

Zwykle stosuje się 20 do 30 mg/kg masy ciała w jednej dawce dobowej.

U dorosłych najczęściej podaje się 1,5 g raz na dobę. Nie należy podawać dawki większej niż 2 g na dobę.

Dawkę należy zmniejszyć w przypadku niewydolności nerek.

4.3.    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

VIINISTERSTWO ZDRÓW«;, Depsrtefncnt Polityki Lekowej i Farmach GO-952 Warszawa

ul. Miodowe 15


-    Niewydolność wątroby.

-    Dna moczanowa.

-    Porfiria.

Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Toksyczność pirazynamidu jest znaczna już w dawkach leczniczych i zależy przede wszystkim od wielkości zastosowanej dawki.

Pirazynamid w dawce powyżej 1,5 g na dobę może doprowadzić do uszkodzenia wątroby i żółtaczki. Dawka 3,0 g na dobę może spowodować wystąpienie ostrego żółtego zaniku wątroby. Pirazynamid hamuje wydalanie nerkowe moczanów, powodując często nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi, co zwykle powoduje wystąpienie objawów dny.

U pacjentów, u których rozpoczęto leczenie pirazynamidem, należy na początku leczenia oznaczyć w surowicy stężenie kwasu moczowego i bilirubiny całkowitej oraz aktywność enzymów wątrobowych.

Należy ściśle obserwować pacjentów z przebytymi wcześniej chorobami wątroby oraz pacjentów o zwiększonym ryzyku zapalenia wątroby w związku ze stosowaniem preparatu (np. nadużywających alkohol).

Nie należy kontynuować leczenia pirazynamidem dopóki widoczne są oznaki uszkodzeń komórek wątrobowych i objawy ostrego dnawego zapalenia stawów. Należy zachować następujące środki ostrożności:

-    u dzieci zaleca się stosowanie pirazynamidu tylko w lecznictwie zamkniętym,

-    u dorosłych wskazane jest rozpoczęcie leczenia w oddziale lecznictwa zamkniętego, a dalsze prowadzenie leczenia pod kierunkiem lekarza ftyzjatry,

-    zaleca się systematyczną (co 10-14 dni) i porównawczą kontrolę czynności wątroby (oznaczenie aktywności aminotransferaz i fosfatazy zasadowej, określenie stężenia bilirubiny w surowicy krwi i urobilinogenu w moczu),

-    nie stosować pirazynamidu u chorych na gruźlicę z przebytymi schorzeniami wątroby, u alkoholików i u osób, u których wyniki prób wątrobowych już przed rozpoczęciem leczenia wskazują na niewydolność wątroby,

-    jeśli wystąpi hiperurykemia i spowoduje ostre zapalenie stawów, pirazynamid należy odstawić,

-    pirazynamid należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek,

-    pirazynamid należy ostrożnie stosować u pacjentów z cukrzycą, gdyż może powodować trudności w jej leczeniu.

VII NISTE RSTWO ZDROWIA

Oepsrlamenf Polityki Lekowej i Farmach 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

-    U chorych na cukrzycę, którym jednocześnie podawano insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe i pirazynamid, zwiększa się trudność kontrolowania stężenia glukozy we krwi.

-    Pirazynamid może podwyższać stężenia kwasu moczowego w surowicy

i zmniejszać skuteczność leczenia dny; dlatego w trakcie leczenia pirazynamidem niezbędna jest korekta dawek allopurynolu, kolchicyny, probenecydu czy sulfinpirazonu.

-    Pirazynamid może zmniejszać stężenie cyklosporyny, co może być przyczyną niedostatecznej immunosupresji; dlatego w trakcie jednoczesnego stosowania obydwu leków należy monitorować stężenia cyklosporyny i ewentualnie korygować dawki.

-    Probenecyd hamuje wydalanie pirazynamidu.

-    Podczas równoczesnego podawania pirazynamidu i lewofloksacyny mogą występować u pacjentów działania niepożądane dotyczące układu mięśniowo-szkieletowego, żołądka i jelit, ośrodkowego układu nerwowego oraz skóry.

4.6.    Ciąża i laktacja

Nie stosować preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych dotyczących wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Podstawowe działanie niepożądane po podawaniu pirazynamidu to hepatotoksyczność. Ryzyko uszkodzenia miąższu wątroby wzrasta z dawką i czasem leczenia.

Podawanie pirazynamidu w dawce nie przekraczającej 30 mg/kg masy ciała

w skojarzeniu z izoniazydem i ryfampicyną przez 2 pierwsze miesiące leczenia nie

zwiększa istotnie hepatotoksyczności zestawu.    n«>srv-'(> ' / ^ ■

Jopartamfint Polityki lokowej i Farmacji 00-052 Warszawa n!. Miodów* :

Pirazynamid stosowany w dawce ponad 1,5 g na dobę może uszkadzać miąższ wątroby i powodować wystąpienie żółtaczki (zwiększa się aktywność A1AT i AspAT we krwi).

Toksyczne działanie na wątrobę zależy od dawki i może wystąpić w dowolnym momencie leczenia.

Pirazynamid może wywołać nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi, dnę moczanową.

Przewód pokarmowy: pirazynamid może wywołać zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, tj. nudności, wymioty, brak łaknienia (anoreksję).

Układ krwionośny i układ limfatyczny: niedokrwistość z niedoboru żelaza, niedokrwistość syderoblastyczna, trombocytopenia; rzadko występują zaburzenia mechanizmu krzepnięcia krwi.

Inne: lekki ból stawów i ból mięśni; złe samopoczucie, odczyny alergiczne, tj. wysypka skórna, pokrzywka, świąd; rzadko występuje gorączka, trądzik, nadwrażliwość na światło, porfiria, trudności w oddawaniu moczu, śródmiąższowe zapalenie nerek.

4.9. Przedawkowanie

Dane dotyczące przedawkowania pirazynamidu są ograniczone.

W jednym przypadku przedawkowania pirazynamidu wystąpiły zaburzenia czynności wątroby, które samoistnie ustąpiły po zaprzestaniu podawania pirazynamidu.

Po przedawkowaniu należy stosować leczenie podtrzymujące czynności życiowe i kontrolować czynność wątroby oraz stężenie kwasu moczowego w surowicy.

W ciężkich przypadkach należy przeprowadzić dializę krwi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw mykobakteriom, inne leki przeciwgruźlicze.

Kod ATC: J 04 AK 01.

Gruźlica jest wywoływana przez bakterie należące do zespołu Mycobacterium

tuberculosis. Choroba zwykle obejmuje płuca, chociaż w około jednej trzeciej

VuNiSl EKjjTWO ¿DRO W ! A

Departament Polityki Lekowej i Farmnoi: 00-952 Wersowe

’.il. Mlodow?. i5

przypadków zajęte są także inne narządy. Jeżeli gruźlica jest wywoływana przez szczepy prątków wrażliwych na leki, to prawidłowa terapia prowadzi zawsze do wyleczenia. Gruźlica nie poddana leczeniu po upływie 5 lat kończy się zgonem u ponad połowy chorych. Wprowadzenie leków przeciwprątkowych w znaczny sposób wpłynęło na naturalny przebieg choroby.

Preparaty stosowane w leczeniu gruźlicy dzieli się na leki pierwszego i drugiego rzutu.

Pirazynamid jest jednym z pięciu leków przeciwprątkowych zaliczanych do grupy pierwszego rzutu.

Pirazynamid odgrywa ważną rolę w pierwszej fazie leczenia, ponieważ wykazuje szczególnie silne działanie przeciwprątkowe ze względu na specyficzne warunki występujące w początkowym etapie rozwoju choroby. Zachodzące na tym etapie zakwaszenie miejsca zakażenia, wywołane rozwojem komórek bakteryjnych, jest korzystne, gdyż ważnym czynnikiem warunkującym działanie pirazynamidu jest pH środowiska - im mniejsze pH tym silniejsze działanie leku.

Pirazynamid stosowany z ryfampicyną powoduje zabicie większości prątków gruźlicy.

Mechanizm działania pirazynamidu jest prawdopodobnie najmniej wyjaśnionym

1    zrozumiałym spośród mechanizmów działania wszystkich preparatów stosowanych w leczeniu tej choroby. Pirazynamid jest prolekiem, który przekształcany jest do aktywnej pochodnej kwasu pirazynowego przez bakteryjny enzym nikotynamidazę. Powstała w ten sposób pochodna wykazuje działanie przeciwko Mycobacterium tuberculosis.

Mechanizm wychwytywania pirazynamidu przez komórki Mycobacterium tuberculosis jest nie do końca wyjaśniony.

5.2. Właściwości farmakokinctycznc

Pirazynamid szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym stężenie maksymalne pirazynamidu w osoczu występuje po 1 do

2    h, a kwasu pirazynowego po 4 do 5 h.

Pirazynamid dobrze przenika do płynów ustrojowych i wszystkich tkanek - do wątroby, płuc i płynu mózgowo-rdzeniowego, w którym osiąga od 87% do 105% wartości stężeń występujących w surowicy. Pirazynamid przenika do makrofagów

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lokowej i Farmacji

....W'crartv    5

u| tV?|pr)nwri

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w suchym miejscu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik polipropylenowy z wieczkiem z polietylenu z plombą, zawierający 250 tabletek.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o. ul. Św. Wojciech 29 61-749 Poznań

8.    NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zezwolenie Nr 750 R/2635

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

07.01.1963 r.

18.06.1999 r.

06.08.2004    r.

27.05.2005    r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ł.fNISTti tSTW' ZDRO\VL, 2008 -03- 0 3

■Jeosrtamonl Polityki Lekowej i Farmacji 00-S52 Warszawo u! Mtettowo

7

Pyrazinamid Farmapol