Imeds.pl

Quentapil 150 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Quentapil, 25 mg, tabletki powlekane Quentapil, 100 mg, tabletki powlekane Quentapil, 150 mg, tabletki powlekane Quentapil, 200 mg, tabletki powlekane Quentapil, 300 mg, tabletki powlekane

Quetiapinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Quentapil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Quentapil

3.    Jak stosować Quentapil

4    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Quentapil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Quentapil i w jakim celu się go stosuje

Quentapil zawiera substancję nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych.

Quentapil może być stosowany w leczeniu chorób takich jak:

•    epizody depresyjne w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, kiedy pacjent odczuwa smutek, depresję, poczucie winy, brak energii, utratę apetytu lub nie może spać

•    mania, kiedy pacjent jest bardzo silnie pobudzony, podekscytowany, pełen entuzjazmu lub nadmiernie aktywny lub ma zaburzoną zdolność krytycznej oceny, bywa agresywny lub przejawia zachowania destrukcyjne

•    schizofrenia, kiedy pacjent słyszy i odczuwa rzeczy które nie istnieją, wierzy w rzeczy, które nie są prawdziwe, jest nadmiernie podejrzliwy, zaniepokojony, zagubiony, ma poczucie winy, jest spięty lub przygnębiony.

Lekarz może zalecić dalsze stosowanie kwetiapiny nawet jeśli stan pacjenta ulegnie poprawie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Quentapil Kiedy nie stosować leku Quentapil

•    jeśli pacjent ma uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

-    niektóre leki stosowane w zakażeniu HTV

-    azolowe leki przeciwgrzybicze

-    erytromycyna lub klarytromycyna (leki stosowane w zakażeniach)

-    nefazodon (lek przeciwdepresyjny).

Nie przyjmować leku Quentapil razem z wymienionymi wyżej lekami. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Quentapil należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku, należy poinformować lekarza jeżeli:

•    u pacjenta lub u kogoś z jego rodziny występują lub występowały w przeszłości choroby serca, np. zaburzenia rytmu serca, albo pacjent przyjmuje inne leki, które mają wpływ na rytm serca,

•    u pacjenta stwierdzono niskie ciśnienie krwi,

•    pacjent przebył udar mózgu, szczególnie gdy pacjent jest w podeszłym wieku,

•    u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby,

•    pacjent miał kiedykolwiek drgawki,

•    pacjent choruje na cukrzycę lub gdy występuje u niego ryzyko zachorowania na cukrzycę, w takim wypadku lekarz może zalecić badanie stężenia cukru we krwi w trakcie stosowania leku Quentapil,

•    u pacjenta występowała w przeszłości mała liczba białych krwinek (bez względu na to, czy było to spowodowane przyjmowaniem innych leków, czy nie),

•    pacjent jest osobą w podeszłym wieku z otępieniem starczym (zmniejszenie sprawności pracy mózgu), w takim wypadku, Quentapil nie powinien być stosowany, gdyż grupa leków, do której należy Quentapil może zwiększać ryzyko wystąpienia udaru, a w niektórych przypadkach ryzyko zgonu u takich pacjentów,

•    u pacjenta występowały zakrzepy żylne, gdyż leki takie jak Quentapil powodowały powstawanie zakrzepów (dotyczy to również sytuacji, gdy zakrzepy występowały u członków rodziny).

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią którekolwiek z poniższych objawów po zastosowaniu leku Quentapil:

•    Gorączka, sztywność mięśni, nasilone pocenie i zaburzenia świadomości - jednocześnie („złośliwy zespół neuroleptyczny”). Może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna.

•    Mimowolne ruchy, najczęściej w obrębie twarzy lub języka.

•    Zawroty głowy i silne uczucie senności. To może zwiększyć ryzyko urazów (upadków) u osób w podeszłym wieku.

•    Napad drgawek.

•    Długotrwały bolesny wzwód (priapizm).

Leki przeciwpsychotyczne mogą powodować tego typu zaburzenia.

Myśli samobójcze i nasilenie depresji

Jeśli pacjent ma depresję może mieć czasami myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa. Mogą się one nasilać na początku leczenia, zanim lek zacznie działać, co może trwać około 2 tygodni lub czasami dłużej. Takie myśli mogą się nasilić, jeśli pacjent nagle odstawi lek. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich myśli jest większe u młodych dorosłych. Dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko myśli i zachowań samobójczych u młodych dorosłych w wieku poniżej 25. roku życia z depresją.

Jeśli pojawią się myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa należy natychmiast udać się do lekarza lub do szpitala. Pomocne może okazać się poinformowanie przyjaciół i krewnych o depresji oraz poproszenie o przeczytanie tej ulotki i informowanie, jeśli zauważą, że depresja nasiliła się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu pacjenta.

U pacjentów stosujących kwetiapinę obserwowano zwiększenie masy ciała, dlatego należy kontrolować regularnie masę ciała pacjenta w trakcie terapii.

Quentapil a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również o lekach ziołowych czy tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stosować leku Quentapil, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

•    niektóre leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV,

•    azolowe leki przeciwgrzybicze,

•    erytromycyna lub klarytromycyna (leki stosowane w zakażeniach),

•    nefazodon (lek przeciwdepresyjny).

Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

•    leki przeciwpadaczkowe (takie jak fenytoina lub karbamazepina),

•    leki stosowane w leczeniu nadciśnienia,

•    barbiturany (leki stosowane w bezsenności),

•    tiorydazyna (lek przeciwpsychotyczny),

•    leki wpływające na rytm serca, np. leki, które mogą zaburzać równowagę elektrolitową (zmniejszające stężenie potasu lub magnezu) takie jak leki moczopędne (odwadniające) lub niektóre antybiotyki (leki stosowane w zakażeniach).

Nie należy przerywać leczenia innymi lekami bez konsultacji z lekarzem.

Quentapil z jedzeniem, piciem i alkoholem

Quentapil można zażywać z jedzeniem lub bez jedzenia.

Należy zachować ostrożność w piciu napojów alkoholowych, gdyż jednoczesne stosowanie alkoholu i kwetiapiny może powodować senność.

Należy unikać spożywania soku grejpfrutowego, jeśli pacjent przyjmuje kwetiapinę, gdyż może to wpływać na działanie leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Quentapil nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej. Leku Quentapil nie należy stosować w trakcie karmienia piersią.

U noworodków matek przyjmujących w ostatnim trymestrze ciąży (ostatnich trzech miesiącach) Quentapil, mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność i (lub) osłabienie mięśni, ospałość, pobudzenie, zaburzenia oddychania oraz trudności w karmieniu. Jeżeli u dziecka wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Quentapil może powodować zawroty głowy lub senność. Nie prowadzić pojazdów ani nie obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu upewnienia się, jak lek wpływa na sprawność psychofizyczną pacjenta.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Quentapil

Lek zawiera laktozę. Jeśli lekarz stwierdził u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jeden ze składników leku Quentapil 25 mg, żółcień pomarańczowa (E110), może wywoływać reakcje alergiczne.

3.    Jak stosować Quentapil

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawkę początkową określi lekarz prowadzący. Zazwyczaj stosowana dawka leku (dawka dobowa) mieści się w zakresie od 150 mg do 800 mg, w zależności od objawów i potrzeb pacjenta.

•    Quentapil należy przyjmować raz na dobę wieczorem przed snem, lub dwa razy na dobę w zależności od stanu pacjenta.

•    Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

•    Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

•    Należy unikać popijania leku sokiem grejpfrutowym, gdyż może on zaburzać działanie leku Quentapil.

•    Nie należy przerywać leczenia, nawet w przypadku odczucia wyraźnej poprawy, dopóki nie zaleci tego lekarz.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz może zalecić zmianę dawki leku u pacjenta w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Lekarz może zalecić zmianę dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat

Quentapil nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Dzielenie tabletek 100 mg, 200 mg i 300 mg

Należy chwycić tabletkę dwiema rękami, tak aby linia podziału znajdowała się między kciukami. Delikatnie przełamać tabletkę na dwie części.

Tabletki o mocy 100, 200 i 300 mg można podzielić na równe dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Quentapil

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej liczby tabletek może wystąpić senność, zawroty głowy i nieprawidłowe bicie serca. Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Należy zabrać lek Quentapil ze sobą.

Pominięcie zastosowania leku Quentapil

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy zażyć lek o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej leku Quentapil w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Quentapil

W przypadku nagłego odstawienia leku Quentapil mogą wystąpić objawy takie jak bezsenność, nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub rozdrażnienie. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki przed całkowitym odstawieniem leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10pacjentów):

•    zawroty głowy (mogące powodować upadki), ból głowy, suchość w jamie ustnej

•    uczucie senności (może ustąpić w trakcie dalszego leczenia, może powodować upadki)

•    objawy z odstawienia (objawy pojawiające się w momencie przerwania leczenia lekiem Quentapil), do których zalicza się bezsenność, nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i rozdrażnienie. Zaleca się stopniowe odstawienie leku w czasie 1 - 2 tygodni.

•    zwiększenie masy ciała.

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10pacjentów):

•    szybkie bicie serca

•    uczucie jakby serce kołatało, przyspieszało lub przeskakiwało uderzenia

•    niedrożność nosa

•    zaparcia, niestrawność

•    osłabienie, omdlenia (mogą prowadzić    do upadków)

•    obrzęk rąk lub nóg

•    spadki ciśnienia podczas wstawania, mogą one powodować zawroty głowy lub omdlenia (mogą prowadzić do upadków)

•    zwiększenie stężenia cukru we krwi

•    niewyraźne widzenie

•    nieprawidłowe ruchy mięśni, w tym trudności w rozpoczynaniu zamierzonego ruchu, drżenia, niepokój lub sztywność mięśni bez jednoczesnego uczucia bólu

•    niezwykłe sny i koszmary senne

•    zwiększenie uczucia głodu

•    rozdrażnienie

•    zaburzenia mowy

•    myśli samobójcze i pogłębienie depresji

•    duszność

•    wymioty (głównie u osób    w podeszłym wieku)

•    gorączka.

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100pacjentów):

•    napady drgawek

•    reakcje alergiczne: wypukłe grudki na skórze, obrzęk skóry oraz obrzęk okolicy ust

   nieprzyjemne odczucia w obrębie kończyn dolnych (zespół niespokojnych nóg)

•    trudności w połykaniu

•    niekontrolowane ruchy, najczęściej    w obrębie twarzy lub języka

•    zaburzenia seksualne

•    nasilenie istniejącej cukrzycy

•    zmiany w aktywności elektrycznej serca obserwowane w EKG (wydłużenie odcinka QT)

•    nadmierne zwolnienie akcji serca, które może wystąpić na początku leczenia z towarzyszącym niskim ciśnieniem krwi i omdleniem.

Rzadko (występują rzadziej niż u 1na 1000pacjentów):

   wysoka temperatura ciała (gorączka), nadmierne pocenie, sztywność mięśni, uczucie senności lub omdlenie („złośliwy zespół neuroleptyczny”)

•    żółte zabarwienie skóry i gałek ocznych (żółtaczka)

•    zapalenie wątroby

•    długotrwały i bolesny wzwód (priapizm)

•    obrzmienie piersi i nieoczekiwane    wytwarzanie mleka (mlekotok)

•    zaburzenia miesiączkowania

•    zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza w żyłach nóg (ich objawy to obrzęk, ból oraz zaczerwienienie skóry nóg), które to zakrzepy mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc i powodować ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast poradzić się lekarza.

•    chodzenie, mówienie, jedzenie i inne czynności    podczas snu

•    zmniejszenie temperatury ciała (hipotermia)

•    zapalenie trzustki.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000pacjentów):

•    ciężka wysypka, pęcherze, czerwone plamy na skórze

   ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne) powodujące trudności w oddychaniu lub wstrząs anafilaktyczny

•    szybko pojawiający się obrzęk skóry, zazwyczaj dookoła oczu, ust lub gardła (obrzęk naczynioruchowy)

•    niewłaściwe wydzielanie hormonu kontrolującego objętość wytwarzanego moczu

•    rozpad tkanki mięśniowej i ból mięśni (rabdomioliza).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

   wysypka skórna z nieregularnymi czerwonymi plamami (rumień wielopostaciowy)

•    ciężka, nagła reakcja alergiczna z objawami takimi jak gorączka, pęcherze i złuszczanie skóry (martwicze toksyczne oddzielanie się naskórka).

Leki z grupy, do której należy Quentapil, mogą zaburzać rytm serca, co może być ciężkim stanem, a nawet w pojedynczych przypadkach powodować zgon.

Niektóre działania niepożądane ujawniają się podczas badań laboratoryjnych krwi. Zalicza się do nich zmiany stężenia niektórych tłuszczów (triglicerydów i cholesterolu całkowitego) lub cukru we krwi, zmiany stężenia hormonów tarczycy, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zmniejszenie liczby poszczególnych krwinek, zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej (substancji występującej w mięśniach), zmniejszenie stężenia sodu we krwi oraz zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi. Zwiększenie stężenia prolaktyny może w rzadkich przypadkach prowadzić do:

•    obrzęku gruczołów piersiowych i niespodziewanej produkcji mleka zarówno u kobiet jak i mężczyzn

•    zaniku lub nieregularnych miesiączek u kobiet.

Lekarz może zalecić wykonanie badań kontrolnych.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

U dzieci i młodzieży mogą wystąpić te same działania niepożądane, co u dorosłych.

Następujące działania niepożądane obserwowano wyłącznie u dzieci i młodzieży:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10pacjentów):

   zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Następujące działania niepożądane obserwowano u dzieci i młodzieży częściej, niż u dorosłych:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10pacjentów):

   zwiększenie we krwi ilości hormonu nazywanego prolaktyną. Zwiększenie ilości prolaktyny może w rzadkich przypadkach spowodować:

- u chłopców i dziewcząt: obrzmienie gruczołów piersiowych i nieoczekiwane wytwarzanie mleka

- u dziewcząt: brak miesiączek lub nieregularne miesiączkowanie

•    zwiększony apetyt

•    nieprawidłowe ruchy mięśni - mogą one obejmować trudności z rozpoczynaniem ruchów mięśni, drżenie, uczucie niepokoju lub niebolesną sztywność mięśni.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Quentapil

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Quentapil

Substancją czynną leku jest kwetiapina.

Jedna tabletka 25 mg zawiera 25 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

Jedna tabletka 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

Jedna tabletka 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

Jedna tabletka 200 mg zawiera 200 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

Jedna tabletka 300 mg zawiera 300 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

Hypromeloza 2910 Wapnia wodorofosforan dwuwodny Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)

Magnezu stearynian

Celuloza mikrokrystaliczna pH 102

Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka tabletki:

25 mg:

Opadry Pink 02B34304:

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

Żółcień pomarańczowa (E 110)

100 mg:

Opadry Yellow 02B32696:

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

150 mg:

Opadry Yellow 02B32696:

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

Opadry White 20A28735:

Hydroksypropyloceluloza Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

200 mg i 300 mg:

Opadry White 20A28735:

Hydroksypropyloceluloza Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Jak wygląda lek Quentapil i co zawiera opakowanie

25 mg:

Brzoskwiniowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy 5,7 mm.

100 mg:

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy 9,1 mm z linią podziału po jednej stronie.

150 mg:

Bladożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy 10,45 mm.

200 mg:

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy 12,1 mm z linią podziału po jednej stronie.

300 mg:

Białe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie.

Wielkości opakowań:

25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg - 10, 20, 30, 50, 60, 90 i 100 tabletek (po 10 w blistrze)

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

Genepharm S.A.

18th klm Marathonos Avenue 153 51 Pallini Attikis Grecja

lub

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów, Polska

lub

Valeant sp. z o.o. sp. j. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów, Polska

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do użytku w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

NL:

Quentapil 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg fimomhulde tabletten PL:

Quentapil, 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, tabletki powlekane SK:

Equeta 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg filmom obalene tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9