Imeds.pl

Quentapil Sr 200 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Quentapil SR, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Quentapil SR, 200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Quentapil SR, 300 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Quentapil SR, 400 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Quetiapinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Quentapil SR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Quentapil SR

3.    Jak przyjmować lek Quentapil SR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Quentapil SR

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Quentapil SRi w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Quentapil SR jest kwetiapina. Kwetiapina należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Quentapil SR może być stosowany w leczeniu następujących chorób:

•    Schizofrenia: kiedy pacjent słyszy i odczuwa rzeczy, które nie istnieją; wierzy w rzeczy, które nie są prawdziwe lub występuje u niego niezwykła podejrzliwość, lęk, dezorientacja, poczucie winy, napięcie lub depresja.

•    Mania: kiedy pacjent jest bardzo pobudzony, podniecony, rozentuzjazmowany, nadmiernie aktywny lub ma ograniczoną zdolność krytycznej oceny, w tym bywa agresywny lub przejawia zachowania destrukcyjne.

•    Zaburzenie afektywne dwubiegunowe i epizody ciężkiej depresji w przebiegu ciężkich zaburzeń depresyjnych, kiedy pacjent odczuwa silny smutek lub załamanie, ma poczucie winy, brak energii i apetytu lub trudności w zasypianiu.

W przypadku leczenia epizodów ciężkiej depresji w przebiegu ciężkich zaburzeń depresyjnych lek Quentapil SR będzie stosowany jednocześnie z innymi lekami.

W przypadku braku poprawy samopoczucia lub pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Quentapil SR Kiedy nie przyjmować leku Quentapil SR

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

o niektóre leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV,

o leki z grupy azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych), o erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w zakażeniach), o nefazodon (stosowany w leczeniu depresji).

Jeżeli któraś z wymienionych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta, nie stosować leku Quentapil SR. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Quentapil SR.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Quentapil SR należy poinformować lekarza prowadzącego lub farmaceutę:

•    Jeśli u pacjenta lub u kogoś z rodziny pacjenta występuje lub występowała choroba serca, np. zaburzenia rytmu serca lub jeżeli pacjent przyjmuje leki, które mogą powodować zmiany rytmu serca.

•    Jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono przebyty udar mózgu, zwłaszcza jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby.

•    Jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek drgawki.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek małą liczbę białych krwinek

(bez względu na to, czy było to spowodowane przyjmowaniem innych leków czy nie).

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę lub zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę.

Jeśli pacjent znajduje się w grupie ryzyka, lekarz może zlecić wykonanie badania stężenia cukru we krwi w trakcie przyjmowania Quentapil SR.

•    Jeśli u pacjenta lub u kogoś z jego rodziny występowały zakrzepy żylne, ponieważ stosowanie leków, takich jak ten, wiąże się z powstawaniem zakrzepów.

•    Jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku z otępieniem starczym (zmniejszenie sprawności działania mózgu). Osoba taka nie powinna stosować leku Quentapil SR, ponieważ leki

z grupy, do której należy, mogą zwiększać ryzyko udaru, a niekiedy ryzyko śmierci u takich chorych.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli po przyjęciu Quentapil SR wystąpią objawy takie, jak:

•    gorączka, sztywność mięśni, nasilone pocenie, zmniejszony poziom świadomości (tzw. złośliwy zespół neuroleptyczny).

Może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna.

•    Mimowolne ruchy, zwłaszcza mięśni twarzy lub języka.

•    Zawroty głowy lub uczucie bardzo nasilonej senności. Może to zwiększać ryzyko urazów (upadki) u pacjentów w podeszłym wieku.

•    Napady drgawek.

•    Długotrwały bolesny wzwód (priapizm).

Wszystkie te objawy mogą wystąpić podczas leczenia lekami z tej grupy terapeutycznej.

Myśli samobójcze lub nasilenie depresji

Pacjenci, u których występuje depresja, mogą czasami myśleć o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Zdarza się to zwłaszcza na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, gdyż leki te zaczynają działać zazwyczaj dopiero po upływie 2 tygodni, czasami później. Myśli samobójcze mogą się nasilić u pacjentów, którzy nagle przerwali przyjmowanie leków.

Prawdopodobieństwo wystąpienia takich myśli jest większe u młodych dorosłych. Badania kliniczne wykazały zwiększone ryzyko wystąpienia myśli lub (i) zachowań samobójczych u młodych pacjentów w wieku poniżej 25 lat chorych na depresję.

Jeśli u pacjenta wystąpią myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Pomocne może okazać się powiadomienie przyjaciół i krewnych o depresji i jej objawach, oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki i informowanie, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu pacjenta.

U pacjentów stosujących lek Quentapil SR, występowało zwiększenie masy ciała. Należy regularnie, samemu lub z lekarzem, kontrolować masę ciała.

Inne leki i Quentapil SR

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie przyjmować leku Quentapil SR, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

•    niektóre leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV,

•    leki z grupy azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych),

•    erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w zakażeniach),

•    nefazodon (stosowany w leczeniu depresji).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent stosuje następujące leki:

•    leki stosowane w leczeniu padaczki (jak fenytoina lub karbamazepina),

•    leki stosowane w leczeniu nadciśnienia,

•    barbiturany (leki stosowane w leczeniu bezsenności),

•    tiorydazyna (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychotycznych),

•    leki, które mają wpływ na rytm serca, na przykład leki zaburzające równowagę elektrolitową (zmniejszające stężenie potasu lub magnezu), takie jak leki moczopędne (odwadniające)

lub niektóre antybiotyki (leki stosowane w zakażeniach).

Nie należy przerywać leczenia innymi lekami bez konsultacji z lekarzem.

Quentapil SR z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Przyjmowanie pokarmu może wpływać na działanie leku, dlatego lek Quentapil SR należy przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub bezpośrednio przed snem.

•    Należy uważać na ilość spożywanego alkoholu. Jednoczesne przyjmowanie leku Quentapil SR i alkoholu może wywoływać senność.

•    Należy unikać spożywania soku grejpfrutowego, jeśli pacjent przyjmuje lek Quentapil SR. Sok grejpfrutowy może wpływać na działanie leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje przypuszczenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, należy przed zastosowaniem tego leku poradzić się lekarza.

U noworodków, których matki stosowały Quentapil SR w ostatnim trymestrze ciąży (podczas trzech ostatnich miesięcy trwania ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, ospałość, pobudzenie, zaburzenia oddychania, trudności w karmieniu.

Jeśli u dziecka występuje którykolwiek z wymienionych objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten może wywołać u pacjenta senność. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, aż do czasu, kiedy pacjent pozna swoją reakcję na stosowany lek.

Lek Quentapil SR zawiera laktozę

Lek Quetiapine Intas zawiera laktozę, pewien rodzaj cukru. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Testy na obecność narkotyków w moczu

Przyjmowanie leku Quentapil SR może spowodować pozytywny wynik testu na obecność w moczu metadonu i niektórych leków przeciwdepresyjnych, tzw. trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (TLPD), nawet jeżeli pacjent ich nie przyjmował. W takiej sytuacji należy przeprowadzić dokładniejsze testy.

3. Jak przyjmować lek Quentapil SR

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustali dawkę początkową dla pacjenta.

Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca mieści się w przedziale od 150 mg do 800 mg na dobę, w zależności od objawów i potrzeb pacjenta.

•    Lek należy przyjmować raz na dobę.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

•    Tabletek nie należy dzielić, żuć ani kruszyć.

•    Tabletki należy przyjmować bez pokarmu (przynajmniej godzinę przed posiłkiem lub bezpośrednio przed snem, zgodnie z zaleceniami lekarza).

•    Nie należy spożywać soku grejpfrutowego podczas stosowania leku Quentapil SR. Może on wpływać na sposób działania leku.

•    Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia się z lekarzem, nawet jeżeli pacjent czuje się lepiej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Lekarz może zalecić zmianę dawki leku u pacjenta z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku u pacjenta w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Quentapil SR nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Quentapil SR

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Quentapil SR, pacjent może odczuwać senność, zawroty głowy, nieprawidłowe bicie serca. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku Quentapil SR.

Pominięcie przyjęcia leku Quentapil SR

Jeśli pacjent zapomniał zastosować dawkę leku, powinien zażyć ją jak najszybciej. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy zażyć lek o zwykłej porze. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Quentapil SR

W razie nagłego przerwania stosowania leku Quentapil SR mogą wystąpić trudności w zasypianiu, nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub drażliwość.

Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki przed zakończeniem leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.


Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące działania niepożądane (występują u więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    zawroty głowy (mogące prowadzić do upadków), ból głowy i suchość w ustach,

-    senność (objaw ten ustępuje po pewnym czasie stosowania leku Quentapil SR) (może powodować upadki),

-    objawy odstawienia (objawy występujące po przerwaniu przyjmowania leku Quentapil SR): bezsenność, nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość; zaleca się stopniowe odstawianie leku przez 1-2 tygodnie,

-    zwiększenie masy ciała.

Często występujące działania niepożądane (występują u mniej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    przyspieszenie rytmu serca,

-    uczucie kołatania serca, przyspieszania akcji lub niemiarowego bicia serca,

-    zatkany nos,

-    zaparcia, rozstrój żołądka (niestrawność),

-    uczucie osłabienia, omdlenia (mogą prowadzić do upadków),

-    obrzęk rąk i nóg,

-    obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza po przyjęciu pozycji pionowej.

Może to być przyczyną zawrotów głowy i omdleń, co może prowadzić do upadków.

-    zwiększone stężenie cukru we krwi,

-    niewyraźne widzenie,

-    nieprawidłowe ruchy mięśni. Należą do nich: trudności w rozpoczęciu ruchu, drżenie, uczucie niepokoju lub sztywność mięśni bez bólu,

-    niezwykłe sny i koszmary senne,

-    zwiększone uczucie głodu,

-    uczucie rozdrażnienia,

-    zaburzenia mowy,

-    myśli samobójcze i nasilenie depresji,

-    duszność,

-    wymioty (głównie u osób w podeszłym wieku),

-    gorączka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują u mniej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    drgawki,

-    reakcje alergiczne, w tym powstawanie pęcherzyków na skórze, obrzęków skóry i obrzęków okolicy ust,

-    nieprzyjemne odczucia w obrębie kończyn dolnych (nazywane także zespołem niespokojnych nóg),

-    trudności w połykaniu,

-    niekontrolowane ruchy, zwłaszcza mięśni twarzy lub języka,

-    zaburzenia seksualne,

-    nasilenie istniejącej wcześniej cukrzycy,

-    zmiana elektrycznej aktywności serca obserwowanej w EKG (wydłużenie odstępu QT),

-    wolniejsze niż zazwyczaj bicie serca, które może wystąpić na początku leczenia i być związane z niedociśnieniem i omdleniami.

Rzadko występujące działania niepożądane (występują u mniej niż u 1 na 1000 pacjentów):

-    wysoka gorączka, nadmierne pocenie się, sztywność mięśni, uczucie senności lub omdlenia (tzw. złośliwy zespół neuroleptyczny),

-    zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka),

-    zapalenie wątroby,

-    długotrwały i bolesny wzwód (priapizm),

-    obrzęk piersi oraz nieoczekiwane wytwarzanie mleka (mlekotok),

-    zaburzenia miesiączkowania,

-    zakrzepy krwi, szczególnie w nogach (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi), które mogą się przemieszczać naczyniami krwionośnymi do płuc, powodując ból w klatce piersiowej

i trudności w oddychaniu. Jeśli wystąpi którykolwiek z objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza,

-    chodzenie, mówienie, jedzenie lub wykonywanie innych czynności w trakcie snu,

-    zmniejszenie temperatury ciała (hipotermia),

-    zapalenie trzustki.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują u mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    ciężka wysypka, pęcherze lub czerwone plamy na skórze,

-    ciężkie reakcje alergiczne (tzw. reakcja anafilaktyczna), które mogą powodować trudności w oddychaniu lub wstrząs,

-    nagły obrzęk skóry, zwłaszcza w okolicach oczu, warg i gardła (obrzęk naczynioruchowy),

-    nieprawidłowe wydzielanie hormonu kontrolującego objętość moczu,

-    rozpad włókien mięśniowych i ból mięśni (rabdomioliza).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    wysypka skórna z nieregularnymi czerwonymi plamami (rumień wielopostaciowy),

-    ciężka, nagła reakcja alergiczna z objawami takimi, jak gorączka, rumień i pęcherze na skórze oraz złuszczanie się skóry (martwicze toksyczne oddzielanie się naskórka).

Leki, do których należy lek Quentapil SR, mogą powodować zaburzenia rytmu serca, które bywają ciężkie, a w niektórych przypadkach mogą powodować zgon.

Niektóre działania niepożądane ujawniają się wyłącznie w wynikach badań krwi. Do działań tych należą: zwiększenie stężeń niektórych tłuszczów (triglicerydów i cholesterolu całkowitego) lub cukru we krwi, zmiany stężeń hormonów tarczycy we krwi, zmniejszenie liczby niektórych rodzajów komórek krwi, zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej (enzym występujący w mięśniach), zmniejszenie stężenia sodu we krwi oraz zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi.

Zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi może w rzadkich przypadkach prowadzić do:

-    obrzęku piersi oraz niespodziewanego wytwarzania mleka u kobiet, jak i mężczyzn,

-    zaniku lub nieregularnego miesiączkowania u kobiet.

Lekarz może zalecić okresowe wykonywanie badań krwi.

Dzieci i młodzież

Takie same działania niepożądane, jak u osób dorosłych, mogą również występować u dzieci i młodzieży.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży.

Bardzo często występujące działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    podwyższenie ciśnienia krwi.

Poniżej wymienione działania niepożądane występowały częściej u dzieci i młodzieży niż u dorosłych:

Bardzo często występujące działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do:

•    obrzęku piersi oraz niespodziewanego wytwarzania mleka zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek;

•    u dziewczynek może dojść do zatrzymania miesiączki lub może ona występować nieregularnie;

-    zwiększonego apetytu

- nieprawidłowych ruchów mięśni. Mogą należeć do nich: trudności w rozpoczęciu ruchu, drżenia, uczucie niepokoju lub sztywność mięśni bez bólu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C.

02-222 Warszawa.

Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Quentapil SR

•    Lek ten należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i na blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się widoczne oznaki zepsucia.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Quentapil SR

-    Substancją czynną leku jest kwetiapina (w postaci kwetiapiny fumaranu). Każda tabletka

0    przedłużonym uwalnianiu leku Quentapil SR zawiera 50, 200, 300 lub 400 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

-    Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: laktozę jednowodną, hypromelozę, sodu chlorek, powidon K30, talk, magnezu stearynian. Tabletki o mocy 50 mg zawierają dodatkowo celulozę mikrokrystaliczną krzemowaną.

Otoczka tabletki: tytanu dwutlenek (E 171), makrogol. Ponadto tabletki o mocy 50 mg zawierają alkohol poliwinylowy, żelaza tlenek czerwony (E 172) i talk. Tabletki o mocy 50 mg, 200 mg

1    300 mg zawierają żelaza tlenek żółty (E 172). Tabletki o mocy 200 mg, 300 mg i 400 mg zawierają ponadto hypromelozę.

Jak wygląda lek Quentapil SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu i co zawiera opakowanie

Quentapil SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg: brzoskwiniowe, okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z wytłoczonym „Q50” po jednej stronie i gładkie po drugiej.

Quentapil SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg: żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z wytłoczonym „I2” po jednej stronie i gładkie po drugiej.

Quentapil SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg: lekko żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z wytłoczonym „Q300” po jednej stronie i gładkie po drugiej.

Quentapil SR. tabletki o przedłużonym uwalnianiu. 400 mg: białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z wytłoczonym „I4” po jednej stronie i gładkie po drugiej.

Opakowania zawierające: 10, 30, 50, 60 i 100 tabletek są zarejestrowane dla wszystkich mocy. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny:

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague 7 Czechy

Wytwórca/Importer:

Accord Healthcare Limited

Sage House

319 Pinner Road

North Harrow, HA1 4HF

Middlesex

Wielka Brytania

Cemelog BRS Ltd.

Akron utea 1(Camel Park)

2040 Budaors Węgry

Pharmacare Premium Ltd.

HHF 003 Hal Far Industrial Estate Birzebbugia, BBG 3000 Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Quetiapine Intas 50mg/200 mg/300mg/400mg Retardtabletten

Belgia

Quetiapin Intas Pharmaceuticals 50mg/200/300/400 mg prolonger comprime a liberation/tabletten met verlengde afgifte/ Retardtabletten

Dania

Quetiapin Intas

Finlandia

Quetiapine Intas 50mg/200mg/300mg/400mg depottabletit

Grecja

Quentaxin SR50mg/200mg/300mg/400mg naparswsr Siario sksyxógsvnę anoSśagsuanę

Hiszpania

Quetiapina STADA Genericos 50mg/200mg/300mg/400mg comprimidos de liberación prolongada

EFG

Holandia

Quetiapine Intas 50mg/200mg/300mg/400mg tabletten met verlengde afgifte

Niemcy

Quetiapin Intas 50mg/200mg/300mg/400mg Retardtabletten

Polska

Quentapil SR

Portugalia

Quetiapina Intas 50mg/200mg/300mg/400mg comprimidos de libertaęao prolongada

Rumunia

Quetiapina Intas 50mg/200 mg/300 mg/400 mg comprimate cu eliberare prelungita

Szwecja

Quetiapine Intas 50mg/200mg/300mg/400mg depottabletter

Wielka Brytania

Glavetrim XL 50mg/200 mg/300 mg/400 mg prolonged-release Tablet

Włochy


Quetiapina Intas


Data ostatniej aktualizacji ulotki:

05.08.2014