+ iMeds.pl

Quetiapine actavis 200 mgUlotka Quetiapine actavis

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Quetiapine Actavis, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Quetiapine Actavis, 200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Quetiapine Actavis, 300 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Quetiapine Actavis, 400 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Quetiapinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Quetiapine Actavis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Quetiapine Actavis

3.    Jak stosować lek Quetiapine Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Quetiapine Actavis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Quetiapine Actavis i w jakim celu się go stosuje

Lek Quetiapine Actavis zawiera substancję nazywaną kwetiapiną i należy do grupy leków nazywanych przeciwpsychotycznymi.

Lek Quetiapine Actavis to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że substancja czynna jest powoli uwalniana z tabletek, dlatego można je stosować jeden raz na dobę.

Lek Quetiapine Actavis może być stosowany do leczenia następujących chorób:

-    schizofrenia

Schizofrenia jest chorobą umysłową połączoną z zaburzeniami myślenia, emocji i zachowań. Objawy schizofrenii obejmują: halucynacje (pacjent słyszy nieistniejące głosy lub widzi rzeczy, których nie ma), dziwne i niepokojące myśli, zmiany w zachowaniu, poczucie osamotnienia i dezorientacji.

-    choroba afektywna dwubiegunowa, w tym:

-    z towarzyszącymi epizodami maniakalnymi o umiarkowanym i ciężkim nasileniu. Objawy epizodów maniakalnych mogą obejmować: uczucie nadmiernego pobudzenia lub ekscytacji, mniejsze niż zwykle zapotrzebowanie na sen, gonitwę myśli lub pomysłów, zwiększoną gadatliwość i poczucie większej niż zwykle drażliwości.

-    z towarzyszącymi epizodami ciężkiej depresji. Objawy obejmują: poczucie nadmiernego przygnębienia lub smutku, poczucie winy, brak energii i apetytu oraz zaburzenia snu.

Lek Quetiapine Actavis jest też stosowany jako lek dodatkowy z innym lekiem przeciwdepresyjnym w leczeniu epizodów ciężkiej depresji w przebiegu dużej depresji.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Quetiapine Actavis Kiedy nie stosować leku Quetiapine Actavis

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie:

-    leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV (tak zwane inhibitory proteazy)

-    leki stosowane w zakażeniach grzybiczych (których substancje czynne mają nazwy zakończone „-azol”, takie jak np. ketokonazol)

-    erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych)

-    nefazodon (stosowany w leczeniu depresji).

Jeżeli któraś z wymienionych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta, nie należy stosować leku Quetiapine Actavis. W razie wątpliwości, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Quetiapine Actavis.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Quetiapine Actavis należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza jeśli:

-    u pacjenta lub w jego rodzinie występują lub występowały jakiekolwiek choroby serca,

np. zaburzenia rytmu serca, lub jeśli pacjent stosuje jakiekolwiek leki, które mogą powodować zmiany rytmu serca

-    pacjent ma niskie ciśnienie krwi

-    pacjent przebył udar mózgu szczególnie, gdy jest w podeszłym wieku

-    pacjent ma problemy z wątrobą

-    kiedykolwiek wystąpił u pacjenta napad drgawek (padaczka)

-    pacjent choruje na cukrzycę, ma skłonności do wysokiego stężenia glukozy we krwi lub ma zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę. W takim przypadku lekarz może zalecić badania stężenia glukozy podczas stosowania leku Quetiapine Actavis

-    kiedykolwiek stwierdzono u pacjenta małą liczbę białych krwinek (bez względu na to, czy było to spowodowane przyjmowaniem innych leków)

-    u pacjenta lub członka rodziny występują zakrzepy krwi, gdyż stosowanie leków z tej grupy powoduje ich powstawanie.

Pacjenci w podeszłym wieku z otępieniem starczym (ograniczenie sprawności pracy mózgu) nie powinni stosować leku Quetiapine Actavis, ponieważ u takich pacjentów leki z grupy, do której należy Quetiapine Actavis, mogą nasilać ryzyko udaru, a niekiedy ryzyko śmierci.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeżeli podczas stosowania leku wystąpią objawy, takie jak:

-    wysoka temperatura ciała (gorączka), sztywność mięśni, uczucie dezorientacji i zmiany świadomości. Mogą to być objawy choroby zwanej „złośliwym zespołem neuroleptycznym”

-    mimowolne i nieprawidłowe ruchy, przede wszystkim języka, ust i szczęki, grymasy (wykrzywienie) twarzy, szybkie mruganie oczami i niekontrolowane ruchy rąk, nóg, palców rąk i stóp. Mogą to być objawy stanu zwanego późną dyskinezą.

-    drżenie, skręcanie i wyginanie ciała lub nienaturalna postawa ciała, zaburzenia mowy, niepokój i sztywność mięśni. Mogą to być „objawy pozapiramidowe”.

-    zawroty głowy lub uczucie bardzo nasilonej senności. Może to zwiększać ryzyko przypadkowych urazów (upadki), w szczególności u pacjentów w podeszłym wieku.

-    trudności w połykaniu

-    zwiększenie masy ciała. Leczenie może wymagać dokładniejszej kontroli.

Wszystkie te objawy mogą wystąpić podczas leczenia lekami z tej grupy terapeutycznej i lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku lub zaprzestanie leczenia.

Myśli samobójcze i pogłębienie depresji lub zaburzenia lękowe

Osoby, u których występuje depresja i (lub) zaburzenia lękowe mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowania mogą nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ zaczynają one działać zazwyczaj po upływie około 2 tygodni, a czasem później. Wystąpienie tego typu zachowań jest bardziej prawdopodobne:

-    jeśli u pacjenta występowały wcześniej myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu

-    jeżeli pacjent jest młodym dorosłym. Dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych u dorosłych w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta występują myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub bliskich przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się o pomoc do krewnych lub przyjaciół i prosić o poinformowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Quetiapine Actavis u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Lek Quetiapine Actavis a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy przyjmować leku Quetiapine Actavis, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

-    leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV (tak zwane inhibitory proteazy)

-    leki stosowane w zakażeniach grzybiczych (których substancje czynne mają nazwy zakończone „-azol”, tak jak np. ketokonazol)

-    erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych)

-    nefazodon (stosowany w leczeniu depresji).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

-    karbamazepinę lub fenytoinę (stosowane w leczeniu padaczki lub innych chorób)

-    tiorydazynę (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych)

-    leki, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy

-    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, takie jak leki moczopędne

-    leki stosowane w leczeniu nieregularnego rytmu serca.

W razie wątpliwości, jaki typ leku pacjent przyjmuje, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Quetiapine Actavis.

Quetiapine Actavis z jedzeniem, piciem i alkoholem

-    Przyjmowanie pokarmu może zaburzać działanie leku Quetiapine Actavis, dlatego tabletki należy stosować przynajmniej godzinę przed posiłkiem.

-    Należy zachować ostrożność w piciu napojów alkoholowych, ponieważ jednoczesne stosowanie leku Quetiapine Actavis i alkoholu może wywołać senność.

-    Nie należy spożywać soku grejpfrutowego w czasie stosowania leku Quetiapine Actavis. Może to wpływać na sposób działania leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

-    Leku Quetiapine Actavis nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że zostanie to przedyskutowane z lekarzem.

Poniższe objawy mogą wystąpić u nowonarodzonych dzieci, których matki stosowały kwetiapinę w ostatnim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży): drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, problemy z oddychaniem i trudności podczas karmienia.

Jeśli u dziecka wystąpią którekolwiek z tych objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani używać narzędzi lub obsługiwać maszyn, dopóki pacjent nie upewni się, jak lek Quetiapine Actavis na niego wpływa. Lek Quetiapine Actavis może zaburzać koncentrację uwagi u pacjenta.

Lek Quetiapine Actavis zawiera laktozę

Lek Quetiapine Actavis zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Wpływ na wynik badania moczu na obecność narkotyków

Jeżeli pacjent ma wykonywane badanie moczu na obecność narkotyków, stosowanie leku Quetiapine Actavis przy niektórych metodach badania, może wykazywać fałszywie dodatni wynik dla metadonu lub niektórych leków stosowanych w depresji, zwanych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, nawet jeśli pacjent nie przyjmował metadonu i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. W takiej sytuacji należy użyć dokładniejszych metod badania.

3. Jak stosować lek Quetiapine Actavis

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Dawkę początkową określi lekarz. Dawka podtrzymująca (dawka dobowa) mieści się w zakresie od 150 mg do 800 mg i zależy od choroby oraz potrzeb pacjenta.

Tabletki należy przyjmować raz na dobę.

Sposób stosowania

-    Tabletek nie należy dzielić, żuć ani kruszyć.

-    Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

-    Tabletki należy przyjmować bez pokarmu (przynajmniej godzinę przed posiłkiem lub wieczorem przed udaniem się na spoczynek, zgodnie z zaleceniami lekarza).

-    Nie należy spożywać soku grejpfrutowego podczas stosowania leku Quetiapine Actavis. Może on wpływać na sposób działania leku.

-    Nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej, nie należy przerywać stosowania leku, dopóki lekarz nie zdecyduje inaczej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz może zalecić zmianę dawki leku u pacjenta w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

Lek Quetiapine Actavis nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Dawka leku Quetiapine Actavis nie musi być zmniejszona.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Lekarz może zalecić zmianę dawki leku u pacjenta z zaburzeniami czynności wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Quetiapine Actavis

W razie przypadkowego zastosowania większej niż zalecana dawki leku Quetiapine Actavis, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Należy zabrać ze sobą tabletki, ulotkę i (lub) pudełko tekturowe, aby lekarz wiedział, jaki lek zastosowano.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Quetiapine Actavis, mogą wystąpić następujące objawy: senność, uspokojenie polekowe, przyspieszone bicie serca i niskie ciśnienie krwi.

Pominięcie zastosowania leku Quetiapine Actavis

Jeśli pacjent zapomniał zastosować dawkę leku, powinien przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy zażyć lek o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Quetiapine Actavis

Nie należy przerywać stosowania leku Quetiapine Actavis, jeśli nie zalecił tego lekarz, ponieważ może to spowodować brak skuteczności leczenia.

W razie nagłego przerwania stosowania leku Quetiapine Actavis mogą wystąpić trudności w zasypianiu (bezsenność), nudności lub bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub drażliwość. Aby uniknąć takich objawów, ważne jest stopniowe zmniejszanie dawki, zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy przerwać stosowanie leku

Quetiapine Actavis i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem,

ponieważ może być konieczna interwencja medyczna:

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób):

•    ataki lub napady drgawek

•    reakcje nadwrażliwości, w tym: bąble na skórze, obrzęki skóry i okolicy ust

•    niekontrolowane ruchy, głównie języka, ust i szczęki,    ale także ramion, nóg, palców rąk i stóp,

grymasy (wykrzywienie) twarzy i szybkie mruganie oczami. Mogą to być objawy stanu zwanego „późną dyskinezą”.

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 osób):

•    jednocześnie występująca wysoka temperatura ciała (gorączka), pocenie się, sztywność mięśni, uczucie senności lub omdlenia, znaczny wzrost ciśnienia krwi i przyspieszenie bicia serca (choroba zwana „złośliwym zespołem neuroleptycznym”)

•    zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka)

•    zapalenie wątroby

•    długotrwała i bolesna erekcja (priapizm)

•    zakrzepy żylne szczególnie w kończynach dolnych (objawy obejmują obrzęk, ból

i zaczerwienienie nóg), zakrzepy te naczyniami krwionośnymi mogą dostać się do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu

•    zapalenie trzustki; objawy mogą obejmować ostry ból brzucha i pleców, nudności i wymioty.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

•    ciężkie reakcje nadwrażliwości (nazywane anafilaktycznymi), które mogą powodować trudności w oddychaniu lub wstrząs

•    szybko pojawiający się obrzęk skóry, zazwyczaj dookoła oczu, ust lub gardła (obrzęk naczynioruchowy)

•    ciężka wysypka, pęcherze, czerwone plamy na skórze (zespół Stevensa-Johnsona).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    ciężkie schorzenie skóry zwane „martwicą toksyczno-rozpływną naskórka" (ciężka wysypka obejmująca zaczerwienienie, łuszczenie i obrzęk skóry, co przypomina ciężkie poparzenie)

i „rumień wielopostaciowy" (nieregularne czerwone wykwity na skórze rąk i ramion).

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

•    zawroty głowy (mogące powodować upadki), ból głowy, suchość w jamie ustnej

•    senność (może ustępować podczas dalszego stosowania leku Quetiapine Actavis) (może powodować upadki)

•    objawy odstawienia (objawy, które mogą wystąpić po przerwaniu stosowania leku Quetiapine Actavis), w tym trudności ze snem (bezsenność), nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub rozdrażnienie. Zaleca się stopniowe odstawianie leku w czasie 1-2 tygodni

•    przybieranie na wadze

•    zmiany w zawartości niektórych substancji tłuszczowych we krwi (triglicerydów i cholesterolu)

•    zmniejszenie stężenia niektórych białek w czerwonych krwinkach (hemoglobiny)

•    nieprawidłowe ruchy mięśni. Może to obejmować trudności w rozpoczęciu ruchu, drżenie, uczucie niepokoju lub sztywność mięśni bez jednoczesnego uczucia bólu.

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

•    szybkie tętno serca

•    uczucie łomotania serca, szybkiego bicia serca lub przerw w biciu serca

•    zatkany nos

•    zaparcia, dolegliwości żołądka (niestrawność)

•    osłabienie, omdlenie (może prowadzić do upadków)

•    obrzęki ramion lub nóg

•    niskie ciśnienie podczas wstawania. Może to powodować zawroty głowy lub omdlenia (może prowadzić do upadków).

•    zmiany obserwowane w badaniach krwi, takie jak: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zmniejszenie lub zwiększenie liczby białych krwinek (odpowiednio neutrofilów lub eozynofilów), zmiany w zawartości hormonów tarczycowych (całkowitego T4, wolnego T4, całkowitego T3, TSH) i zwiększenie stężenia glukozy (cukru) we krwi

•    niewyraźne widzenie

•    nieprzyjemne sny i koszmary senne

•    zwiększony apetyt

•    uczucie rozdrażnienia

•    zaburzenia mowy i j ęzyka

•    myśli samobójcze i pogłębienie depresji

•    duszność

•    wymioty (głównie u pacjentów w podeszłym wieku)

•    gorączka

•    zwiększenie zawartości hormonu - prolaktyny we krwi. W rzadkich przypadkach może to prowadzić do obrzmienia piersi oraz nieoczekiwanego wytwarzania mleka u mężczyzn i kobiet. Może to także powodować zanik krwawienia miesiączkowego lub nieregularne miesiączki u kobiet.

Niezbyt często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób):

•    nieprzyjemne odczucia w obrębie kończyn dolnych (tzw. zespół niespokojnych nóg)

•    utrudnione połykanie

•    zaburzenia seksualne

•    trudności w oddawaniu moczu

•    stan serca zwany „wydłużeniem odstępu QT”, który może mieć wpływ na rytm bicia serca (widoczny w zapisie EKG)

•    zmiany obserwowane w badaniach krwi, takie jak: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferazy alaninowej - ALT i gamma-GT), zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (anemia) lub płytek krwi (trombocytopenia), zmniejszone stężenie sodu we krwi (hiponatremia) lub zmiany w zawartości hormonów tarczycy (wolnego T3) i problemy z tarczycą (niedoczynność tarczycy)

•    cukrzyca lub nasilenie uprzednio istniejącej cukrzycy

•    spowolniony rytm serca

•    zatkany nos (zapalenie błony śluzowej nosa)

•    omdlenie (może prowadzić do upadków).

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 osób):

•    obrzęk piersi i niespodziewana produkcja mleka (mlekotok)

•    zaburzenia miesiączkowania

•    zespół metaboliczny (zmiany masy ciała, zmiany stężeń glukozy i niektórych tłuszczów we krwi, co może zwiększać ryzyko problemów z sercem i wystąpienia cukrzycy)

•    chodzenie i mówienie przez sen oraz zaburzenia odżywiania związane ze snem

•    obniżona temperatura ciała

•    zwiększona aktywność enzymu - fosfokinazy kreatynowej, zmniejszenie liczby niektórych białych krwinek (agranulocytoza), obserwowane w badaniach krwi

•    niedrożność j elit

•    bolesna i (lub) przedłużona erekcja prącia.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 osób):

•    niewłaściwe wydzielanie hormonu, który kontroluje objętość moczu

•    nietypowe uszkodzenia mięśni (rozpad mięśni prążkowanych) z objawami, takimi jak: ból mięśni, osłabienie i obrzęk, które mogą prowadzić do problemów z nerkami (ciemny kolor moczu).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    zmniejszona liczba białych krwinek we krwi (neutropenia)

•    objawy odstawienia leku u noworodków.

Leki z grupy, do której należy lek Quetiapine Actavis, mogą powodować zaburzenia rytmu serca, co może być poważnym stanem i nawet, w pojedynczych przypadkach, powodować zgon.

Dzieci i młodzież

Te same działania niepożądane, które występują u pacjentów dorosłych, mogą także wystąpić u dzieci i młodzieży.

Poniżej wymienione działania niepożądane obserwowano częściej u dzieci i młodzieży niż u dorosłych lub wyłącznie u dzieci i młodzieży:

Bardzo często (dotyczą więcej niż 1 na 10 osób):

•    podwyższone stężenie we krwi hormonu zwanego prolaktyną, które może w rzadkich przypadkach prowadzić do:

•    obrzęku piersi i niespodziewanej produkcji mleka zarówno u dziewcząt jak i chłopców

•    zaniku lub nieregularnej miesiączki u dziewcząt

•    zwiększony apetyt

•    wymioty

•    zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób)

•    uczucie rozdrażnienia

•    omdlenie

•    zatkany nos.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Quetiapine Actavis

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

•    Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że tabletki są połamane lub pokruszone.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Quetiapine Actavis

-    Substancją czynną leku jest kwetiapina. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu leku Quetiapine Actavis zawiera 50 mg, 200 mg, 300 mg lub 400 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu tlenek lekki, karagen lambda, powidon K30, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki:

50 mg: karagen lambda, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, żelaza tlenek żółty (E 172) i żelaza tlenek czerwony (E 172).

200 mg i 300 mg: karagen lambda, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400 i żelaza tlenek żółty (E 172).

400 mg: karagen lambda, tytanu dwutlenek (E 171) i makrogol 400.

Tusz do nadruku: czarny tusz Opacode S-1-17823 (szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), glikol propylenowy).

Jak wygląda Quetiapine Actavis i co zawiera opakowanie

Quetiapine Actavis, tabletki o przedłużonym uwalnianiu mają kształt kapsułki i są obustronnie wypukłe.

50 mg: tabletki barwy od jasnoróżowej do różowej, o wymiarach 12,4 mm x 6,4 mm, oznaczone „305” czarnym tuszem na jednej stronie.

200 mg: tabletki barwy żółtej, o wymiarach 14,3 mm x 7,2 mm, oznaczone „243” czarnym tuszem na jednej stronie.

300 mg: tabletki barwy jasnożółtej, o wymiarach 17,9 mm x 7,0 mm, oznaczone „244” czarnym tuszem na jednej stronie.

400 mg: tabletki barwy od białej do prawie białej, o wymiarach 22,1 mm x 8,9 mm, oznaczone „245” czarnym tuszem na jednej stronie.

Wielkości opakowań:

Opakowania dla wszystkich mocy zawierają 60 lub 100 tabletek w blistrach w tekturowym pudełku. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjoróur Islandia

Wytwórca

Balkanpharma-Dupnitsa AD 3, Samokovsko shosse Str. 2600 Dupnitsa Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2014

9

Quetiapine Actavis

Charakterystyka Quetiapine actavis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Quetiapine Actavis, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Quetiapine Actavis, 200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Quetiapine Actavis, 300 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Quetiapine Actavis, 400 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu Quetiapine Actavis, 50 mg zawiera 50 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fUmaranu).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka zawiera 34,3 mg laktozy jednowodnej.

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu Quetiapine Actavis, 200 mg zawiera 200 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fomaranu).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka zawiera 29,9 mg laktozy jednowodnej.

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu Quetiapine Actavis, 300 mg zawiera 300 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fomaranu).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka zawiera 44,8 mg laktozy jednowodnej.

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu Quetiapine Actavis, 400 mg zawiera 400 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fomaranu).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka zawiera 59,7 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu

Quetiapine Actavis, 50 mg: tabletki obustronnie wypukłe, powlekane, barwy jasnoróżowej do różowej, o kształcie kapsułki i o wymiarach 12,4 mm x 6,4 mm, oznaczone „305”czarnym tuszem na jednej stronie.

Quetiapine Actavis, 200 mg: tabletki obustronnie wypukłe, powlekane, barwy żółtej, o kształcie kapsułki i o wymiarach 14,3 mm x 7,2 mm, oznaczone „243” czarnym tuszem na jednej stronie. Quetiapine Actavis, 300 mg: tabletki obustronnie wypukłe, powlekane, barwy jasnożółtej, o kształcie kapsułki i o wymiarach 17,9 mm x 7,0 mm, oznaczone „244” czarnym tuszem na jednej stronie. Quetiapine Actavis, 400 mg: tabletki obustronnie wypukłe, powlekane, barwy białej do prawie białej, o kształcie kapsułki i o wymiarach 22,1 mm x 8,9 mm, oznaczone „245” czarnym tuszem na jednej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

- Produkt leczniczy Quetiapine Actavis jest wskazany:

W leczeniu schizofrenii, w tym:

- w zapobieganiu nawrotom u pacjentów ze stabilną schizofrenią stosujących kwetiapinę.

-    Produkt leczniczy Quetiapine Actavis jest wskazany w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej :

-    w leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej

-    w leczeniu epizodów ciężkiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej

-    w zapobieganiu nawrotom u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, u pacjentów z epizodami maniakalnymi lub depresyjnymi reagujących na leczenie kwetiapiną.

-    Produkt leczniczy Quetiapine Actavis jest wskazany w leczeniu epizodów ciężkiej depresji u pacjentów z dużą depresją, jako terapia wspomagająca, jeśli odpowiedź na monoterapię przeciwdepresyjną była niezadowalająca (patrz punkt 5.1). Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien wziąć pod uwagę profil bezpieczeństwa produktu Quetiapine Actavis

(patrz punkt 4.4).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dla każdego wskazania schemat dawkowania jest inny. Należy dopilnować, aby pacjent otrzymał dokładne informacje dotyczące dawkowania odpowiedniego dla jego choroby.

Produkt leczniczy Quetiapine Actavis powinien być podawany raz na dobę.

Dorośli:

Leczenie schizofrenii i epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej

Produkt leczniczy Quetiapine Actavis powinien być podawany przynajmniej jedną godzinę przed posiłkiem. Dawka dobowa rozpoczynająca terapię to 300 mg pierwszego dnia i 600 mg drugiego dnia. Zalecana dawka dobowa to 600 mg, jednak w klinicznie uzasadnionych przypadkach dawkę można zwiększyć do 800 mg na dobę. Dawka powinna być dostosowana, w zakresie dawek skutecznych od 400 mg do 800 mg na dobę, zależnie od odpowiedzi klinicznej i tolerancji pacjenta na leczenie. Nie ma konieczności zmiany dawkowania podczas terapii podtrzymującej w schizofrenii.

Leczenie epizodów depresyjnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Produkt leczniczy Quetiapine Actavis powinien być stosowany przed snem. Przez pierwsze cztery dni leczenia całkowite dawki dobowe wynoszą odpowiednio: 50 mg (pierwszy dzień), 100 mg (drugi dzień), 200 mg (trzeci dzień) i 300 mg (czwarty dzień). Zalecana dawka dobowa wynosi 300 mg.

W badaniach klinicznych nie obserwowano dodatkowych korzyści ze stosowania produktu leczniczego w dawce 600 mg w porównaniu do dawki 300 mg (patrz punkt 5.1). W pojedynczych przypadkach korzystne jest stosowanie dawki 600 mg. Dawki większe niż 300 mg powinny być wprowadzane przez lekarzy doświadczonych w leczeniu choroby dwubiegunowej. Badania kliniczne wykazały, że u niektórych pacjentów, ze względu na tolerancję, można rozważyć zmniejszenie dawki do minimum 200 mg.

Zapobieganie nawrotom w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Pacjenci, u których wystąpiła odpowiedź na leczenie kwetiapiną w ostrej chorobie afektywnej dwubiegunowej, powinni kontynuować przyjmowanie produktu leczniczego Quetiapine Actavis w tej samej dawce przed snem, aby zapobiec nawrotom epizodów maniakalnych, maniakalno-depresyjnych lub depresyjnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Dawka produktu leczniczego Quetiapine Actavis może być dostosowana w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji pacjenta, w zakresie dawek od 300 mg do 800 mg na dobę. Ważne, aby w terapii podtrzymującej stosować najmniejsze skuteczne dawki.

Terapia wspomagająca w leczeniu epizodów ciężkiej depresji u pacjentów z dużą depresją Produkt leczniczy Quetiapine Actavis powinien być stosowany przed snem. Dawka dobowa rozpoczynająca terapię wynosi 50 mg dnia pierwszego i drugiego a 150 mg dnia trzeciego i czwartego.

W krótkotrwałych badaniach klinicznych, działanie przeciwdepresyjne obserwowano po dawkach 150 i 300 mg na dobę w terapii wspomagającej (z amitryptyliną, bupropionem, cytalopramem, duloksetyną, escytalopramem, fluoksetyną, paroksetyną, sertraliną i wenlafaksyną - patrz punkt 5.1) i 50 mg na dobę w monoterapii. Istnieje zwiększone ryzyko działań niepożądanych po stosowaniu produktu leczniczego w większych dawkach. Dlatego lekarz powinien zapewnić stosowanie najmniejszej skutecznej dawki, zaczynając leczenie od 50 mg na dobę. Potrzeba zwiększenia dawki ze 150 do 300 mg na dobę powinna być oparta na indywidualnej ocenie stanu pacjenta.

Zmiana terapii z kwetiapiny w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu W celu ułatwienia dawkowania, pacjentom stosującym kwetiapinę w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu w dawkach podzielonych można zmienić leczenie na tabletki o przedłużonym uwalnianiu, podając równoważność całkowitej dawki dobowej raz na dobę. Konieczne może być indywidualne dostosowanie dawki.

Pacjenci w podeszłym wieku

Podobnie jak inne produkty lecznicze przeciwpsychotyczne i przeciwdepresyjne, kwetiapinę należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie w początkowym okresie terapii. Konieczne może być wolniejsze zwiększanie dawki kwetiapiny i stosowanie mniejszej dawki dobowej niż u młodszych pacjentów, w zależności od indywidualnej odpowiedzi klinicznej i tolerancji pacjenta na leczenie. Średni klirens kwetiapiny w osoczu u pacjentów w podeszłym wieku był zmniejszony o 30% do 50% w porównaniu z wartościami występującymi u młodszych pacjentów. U osób w podeszłym wieku leczenie należy rozpoczynać od dawki dobowej wynoszącej 50 mg. Następnie dawkę można zwiększać o 50 mg na dobę do dawki skutecznej, zależnie od indywidualnej odpowiedzi klinicznej i tolerancji pacjenta na leczenie.

U pacjentów w podeszłym wieku z epizodami ciężkiej depresji w przebiegu dużej depresji, dawkowanie należy rozpoczynać od 50 mg na dobę w dniach od pierwszego do trzeciego, zwiększając do 100 mg na dobę dnia czwartego i do 150 mg na dobę dnia ósmego. Należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną, zaczynając od 50 mg na dobę. Jeśli w oparciu o indywidualną ocenę stanu pacjenta trzeba zwiększyć dawkę do 300 mg na dobę, nie należy wprowadzać tego dawkowania przed 22. dniem leczenia.

Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u pacjentów w wieku powyżej 65 lat z epizodami depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Quetiapine Actavis nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia, ze względu na brak danych uzasadniających stosowanie w tej grupie wiekowej. Dostępne dane z badań klinicznych kwetiapiny kontrolowanych placebo przedstawione są w punktach 4.4, 4.8, 5.1 i 5.2.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Zaburzenia czynności wątroby

Kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie. Dlatego produkt leczniczy Quetiapine Actavis należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności wątroby, szczególnie w początkowym okresie stosowania. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy rozpocząć od dawki dobowej wynoszącej 50 mg. Dawkę można zwiększać o 50 mg na dobę, aż do dawki skutecznej, zależnie od indywidualnej odpowiedzi klinicznej i tolerancji pacjenta na leczenie.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować raz na dobę bez pokarmu (co najmniej jedną godzinę przed posiłkiem). Tabletki należy połykać w całości, nie należy ich dzielić, żuć ani kruszyć.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie inhibitorów izoenzymu cytochromu P450 3A4, takich jak: inhibitory proteazy HIV, leki przeciwgrzybicze z grupy azoli, erytromycyna, klarytromycyna i nefazodon (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ponieważ kwetiapina ma kilka wskazań, profil bezpieczeństwa powinien być określony w oparciu o indywidualne rozpoznanie i dawkę stosowaną u pacjenta.

Ponieważ produkt leczniczy Quetiapine Actavis jest wskazany w leczeniu schizofrenii, choroby dwubiegunowej i jako leczenie dodatkowe epizodów ciężkiej depresji w przebiegu dużej depresji, profil bezpieczeństwa powinien być określony w oparciu o indywidualne rozpoznanie i dawkę stosowaną u pacjenta.

Nie ustalono długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w leczeniu wspomagającym u pacjentów z epizodami ciężkiej depresji, określono natomiast skuteczność i bezpieczeństwo u dorosłych pacjentów, u których zastosowano monoterapię (patrz punkt 5.1).

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież (w wieku od 10 do 17 lat)

Kwetiapina nie jest zalecana do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia, ze względu na brak danych uzasadniających stosowanie w tej grupie wiekowej. Badania kliniczne dotyczące stosowania kwetiapiny wykazały, iż u dzieci i młodzieży w porównaniu do znanego profilu bezpieczeństwa określonego dla pacjentów dorosłych (patrz punkt 4.8), poszczególne działania niepożądane występowały ze zwiększoną częstością (zwiększony apetyt, zwiększenie stężenia prolaktyn w osoczu, wymioty, zapalenie błony śluzowej nosa i omdlenie) lub miały inne następstwa dla dzieci i młodzieży (objawy pozapiramidowe) oraz zidentyfikowano jedno działanie nieobserwowane wcześniej w badaniach u pacjentów dorosłych (zwiększone ciśnienie krwi). U dzieci i młodzieży wykryto również zmiany w testach czynności tarczycy.

Ponadto, długotrwałe bezpieczeństwo oddziaływania terapii kwetiapiną na wzrost i dojrzewanie badano nie dłużej niż przez 26 tygodni. Długotrwałe następstwa wpływu na rozwój poznawczy i zachowanie nie są znane.

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo wśród dzieci i młodzieży stosujących kwetiapinę, podawaniu tego produktu towarzyszyła zwiększona częstość objawów pozapiramidowych w porównaniu z placebo u pacjentów ze schizofrenią, epizodami maniakalnymi i depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej (patrz punkt 4.8).

Samobójstwa/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

Depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem występowania myśli samobójczych, samookaleczeń i samobójstw (zdarzenia związane z próbami samobójczymi). Ryzyko to utrzymuje się do czasu wystąpienia znaczącej remisji. Ponieważ poprawa może nie wystąpić przez kilka pierwszych lub więcej tygodni leczenia, pacjenci powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską do czasu wystąpienia takiej poprawy. Ogólne doświadczenie kliniczne wskazuje, że ryzyko samobójstw może być zwiększone we wczesnej fazie poprawy stanu klinicznego pacjenta. Dodatkowo, lekarz powinien rozważyć ryzyko wystąpienia zdarzeń związanych z próbami samobójczymi po nagłym przerwaniu stosowania kwetiapiny, z powodu znanych czynników ryzyka związanych z leczoną chorobą.

Inne zaburzenia psychiczne, w których stosowany jest produkt leczniczy Quetiapine Actavis, mogą być również związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. W związku z tym u pacjentów leczonych z powodu innych zaburzeń psychicznych należy podjąć takie same środki ostrożności, jak u pacjentów z dużą depresją.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad produktami leczniczymi przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i po zmianie dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, zachowania lub myśli samobójcze oraz nietypowe zmiany w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

W krótkotrwałych kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z epizodami ciężkiej depresji w chorobie dwubiegunowej stwierdzono zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u młodych pacjentów (młodszych niż 25 lat), leczonych kwetiapiną w porównaniu z leczonymi placebo (odpowiednio 3,0% vs 0%). U pacjentów z dużą depresją biorących udział w badaniach klinicznych ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych u młodych pacjentów (poniżej 25 roku życia) wynosiło 2,1% (3/144) dla kwetiapiny i 1,3% (1/75) dla placebo.

Objawy pozapiramidowe

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo wśród dorosłych pacjentów, stosowanie kwetiapiny było związane ze zwiększoną częstością występowania objawów pozapiramidowych w porównaniu do placebo u pacjentów leczonych z powodu epizodów ciężkiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej i dużej depresji (patrz punkt 4.8 i 5.1).

Stosowaniu kwetiapiny towarzyszył rozwój akatyzji, charakteryzującej się subiektywnie nieprzyjemnym lub przykrym niepokojem i potrzebą ruchu, które często związane są z niemożliwością siedzenia lub stania w miejscu. Objawy te są bardziej prawdopodobne w pierwszych kilku tygodniach leczenia. U pacjentów, u których rozwiną się te objawy, zwiększenie dawki może być szkodliwe.

Dyskinezy późne

Jeśli wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe późnych dyskinez, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania kwetiapiny. Objawy dyskinez późnych mogą się pogłębić lub rozwinąć po przerwaniu terapii (patrz punkt 4.8).

Senność i zawroty głowy

Leczenie kwetiapiną związane było z występowaniem senności i związanych z nią objawów, takich jak uspokojenie (patrz punkt 4.8). W badaniach klinicznych dotyczących leczenia pacjentów z epizodami depresji w chorobie dwubiegunowej i w przebiegu dużej depresji, objawy te występowały zazwyczaj podczas pierwszych trzech dni leczenia i miały przede wszystkim łagodne do umiarkowanego nasilenie. Pacjenci z depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej oraz pacjenci z epizodami ciężkiej depresji w przebiegu dużej depresji, u których występuje senność o ciężkim nasileniu, mogą wymagać częstszych wizyt lekarskich podczas pierwszych 2. tygodni od wystąpienia senności, lub do czasu poprawy i konieczne może być rozważenie przerwania leczenia.

Leczeniu kwetiapiną towarzyszyło niedociśnienie ortostatyczne i związane z tym zawroty głowy (patrz punkt 4.8), które podobnie jak senność, występują zwykle w początkowej fazie zwiększania dawki. Może to zwiększyć częstość przypadkowych urazów (upadki), szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Dlatego należy poradzić pacjentom zachowanie ostrożności do czasu, aż zapoznają się z potencjalnym wpływem produktu leczniczego.

Układ sercowo-naczyniowy

Kwetiapinę należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego, chorobą naczyniową mózgu, a także w przypadku innych chorób predysponujących do niskiego ciśnienia tętniczego. Kwetiapina może wywoływać niedociśnienie ortostatyczne, szczególnie w początkowym okresie zwiększania dawki i dlatego też należy rozważyć zmniejszenie dawki lub jej wolniejsze zwiększanie, jeśli wystąpi taka potrzeba. U pacjentów z pierwotnymi chorobami układu sercowo-naczyniowego rozważyć można wolniejsze zwiększanie dawki.

Napady padaczki

W kontrolowanych badaniach klinicznych nie wykazano różnicy częstości występowania napadów padaczki u pacjentów leczonych kwetiapiną lub otrzymujących placebo. Brak dostępnych danych dotyczących występowania napadów padaczki u pacjentów z padaczką w wywiadzie. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, ostrożność jest zalecana podczas leczenia pacjentów z padaczką w wywiadzie (patrz punkt 4.8).

Złośliwy zespół neuroleptyczny

Złośliwy zespół neuroleptyczny związany jest ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych, w tym również kwetiapiny (patrz punkt 4.8). Objawy kliniczne obejmują hipertermię, zaburzenia stanu psychicznego, sztywność mięśni, zaburzenia czynności układu autonomicznego i zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatyniny. W razie ich wystąpienia należy przerwać terapię kwetiapiną i zastosować odpowiednie leczenie.

Ciężka neutropenia i agranulocytoza

W badaniach klinicznych niezbyt często zgłaszano występowanie ciężkiej neutropenii (liczba neutrofili <0,5 x 109/l). Większość przypadków ciężkiej neutropenii wystąpiła w ciągu kilku miesięcy po rozpoczęciu terapii kwetiapiną. Brak oczywistej zależności od dawki. W okresie po wprowadzeniu do obrotu odnotowano przypadki zakończone zgonem. Prawdopodobnymi czynnikami ryzyka neutropenii są: mała liczba białych krwinek (ang. White Blood Cell, WBC) przed rozpoczęciem leczenia oraz neutropenia wywołana przez leki w wywiadzie. Należy przerwać stosowanie kwetiapiny, jeśli liczba neutrofili wynosi <1,0 x 109/l. Należy obserwować pacjenta pod kątem wystąpienia oznak i objawów infekcji oraz kontrolować liczbę neutrofili (aż przekroczy 1,5 x 109/l) (patrz punkt 5.1).

Neutropenię należy wziąć pod uwagę u pacjentów z zakażeniem lub gorączką szczególnie, gdy brak jest jednego lub wielu oczywistych czynników predysponujących. W takich przypadkach należy stosować odpowiednie postępowanie, zależne od stanu klinicznego pacjenta.

Interakcje

Patrz także punkt 4.5.

Jednoczesne stosowanie kwetiapiny z silnymi induktorami enzymów wątrobowych, takimi jak karbamazepina lub fenytoina, znacząco zmniejsza stężenie kwetiapiny w osoczu, co może wpływać na skuteczność terapii kwetiapiną. U pacjentów otrzymujących leki indukujące enzymy wątrobowe terapię kwetiapiną można rozpocząć, jeśli w opinii lekarza korzyści wynikające ze stosowania kwetiapiny przeważają nad ryzykiem związanym z przerwaniem stosowania induktorów enzymów wątrobowych. Ważne, aby jakiekolwiek zmiany leku indukującego enzymy wątrobowe dokonywane były stopniowo i jeśli jest to konieczne, aby zastąpić go lekiem nieindukującym enzymów wątrobowych (np. walproinian sodu).

Masa ciała

U pacjentów przyjmujących kwetiapinę stwierdzano przyrost masy ciała. Należy monitorować tę zmianę i odpowiednio postępować, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania leków przeciwpsychotycznych (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Hiperglikemia

Rzadko zgłaszano przypadki hiperglikemii i (lub) rozwoju lub nasilenia cukrzycy, której czasem towarzyszyła kwasica ketonowa lub śpiączka, w tym kilka przypadków śmiertelnych (patrz punkt 4.8).

Niekiedy donoszono o wcześniejszym zwiększeniu masy ciała, co mogło być czynnikiem predysponującym. Zaleca się odpowiedni monitoring kliniczny, zgodny z wytycznymi dotyczącymi stosowania leków przeciwpsychotycznych. Pacjenci stosujący jakikolwiek lek przeciwpsychotyczny, w tym kwetiapinę, powinni być obserwowani pod kątem wystąpienia oznak i objawów hiperglikemii (takich jak polidypsja, poliuria, polifagia i osłabienie), a pacjenci z cukrzycą lub wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy powinni być regularnie kontrolowani pod kątem pogorszenia kontroli stężenia glukozy. Należy regularnie kontrolować masę ciała.

Lipidy

W badaniach klinicznych dotyczących kwetiapiny obserwowano zwiększenie stężenia triglicerydów, cholesterolu LDL i całkowitego cholesterolu oraz zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL (patrz punkt 4.8). W przypadku zmian stężenia lipidów należy postępować zgodnie z praktyką kliniczną.

Ryzyko metaboliczne

Obserwowane w badaniach klinicznych zmiany masy ciała, poziomu glukozy (patrz hiperglikemia) i lipidów we krwi mogą być przyczyną pogorszenia profilu ryzyka metabolicznego u poszczególnych pacjentów, co wymaga właściwego postępowania klinicznego (patrz punkt 4.8).

Wydłużenie odstępu QT

Dane z badań klinicznych i ze stosowania kwetiapiny zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego wykazały, iż podawanie kwetiapiny nie jest związane z przewlekłym wydłużeniem absolutnego odstępu QT. Po zarejestrowaniu, wydłużenie odstępu QT obserwowano podczas stosowania kwetiapiny w dawkach terapeutycznych (patrz punkt 4.8) i po przedawkowaniu (patrz punkt 4.9). Podobnie jednak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność, jeśli kwetiapina zalecana jest pacjentom z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym. Ostrożność zalecana jest również, jeśli kwetiapina stosowana jest jednocześnie z innymi lekami wydłużającymi odstęp QT lub lekami neuroleptycznymi, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT, zastoinową niewydolnością serca, przerostem mięśnia sercowego, hipokaliemią lub hipomagnezemią (patrz punkt 4.5).

Objawy odstawienia

Po nagłym przerwaniu stosowania kwetiapiny obserwowano ostre objawy odstawienia, takie jak: bezsenność, nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Zaleca się stopniowe odstawianie kwetiapiny przez okres przynajmniej jednego do dwóch tygodni (patrz punkt 4.8).

Pacjenci w podeszłym wieku z objawami psychotycznymi w przebiegu chorób otępiennych Kwetiapina nie jest zatwierdzona do leczenia pacjentów w podeszłym wieku z objawami psychotycznymi w przebiegu chorób otępiennych.

W randomizowanych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo z zastosowaniem niektórych atypowych leków przeciwpsychotycznych, przeprowadzonych z udziałem pacjentów z otępieniem obserwowano około 3-krotne zwiększenie ryzyka działań niepożądanych ze strony układu naczyniowego mózgu. Mechanizm wpływający na zwiększenie ryzyka nie jest znany. Nie można wykluczyć zwiększonego ryzyka w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych lub w innych grupach pacjentów. Należy zachować ostrożność podczas stosowania kwetiapiny u pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia udaru.

Metaanaliza atypowych leków przeciwpsychotycznych wykazała, że u pacjentów w podeszłym wieku z objawami psychotycznymi w przebiegu choroby otępiennej występuje zwiększone ryzyko zgonu w porównaniu do grupy otrzymującej placebo. Jednakże, w dwóch 10-tygodniowych badaniach dotyczących stosowania kwetiapiny kontrolowanych placebo przeprowadzonych w takiej samej grupie pacjentów (n=710, średnia wieku 83 lata, grupa wiekowa 56-99 lat) śmiertelność w grupie stosującej kwetiapinę wynosiła 5,5%, a w grupie otrzymującej placebo 3,2%. Przyczyny zgonów pacjentów w trakcie badań klinicznych były różne, zgodne z oczekiwanymi dla tej populacji. Na podstawie tych danych nie można ustalić związku między stosowaniem kwetiapiny i zgonami pacjentów w podeszłym wieku z chorobą otępienną.

Dysfagia

Podczas stosowania kwetiapiny obserwowano przypadki dysfagii (patrz punkt 4.8). Kwetiapina powinna być stosowana z zachowaniem ostrożności u pacjentów z ryzykiem wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc.

Zaparcie i niedrożność jelit

Zaparcie stanowi czynnik ryzyka wystąpienia niedrożności jelit. Podczas leczenia kwetiapiną zgłaszano występowanie zaparcia i niedrożności jelit (patrz punkt 4.8, Działania niepożądane). Obejmuje to również przypadki śmiertelne u pacjentów bardziej narażonych na wystąpienie niedrożności jelit, między innymi u tych, którzy przyjmują równolegle liczne leki zmniejszające motorykę jelit i (lub) pacjentów, którzy nie są w stanie zgłosić objawów zaparcia.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych zgłaszano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Ponieważ u pacjentów stosujących leki przeciwpsychotyczne często występują czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, należy zidentyfikować wszystkie możliwe czynniki ryzyka tej choroby przed i podczas terapii kwetiapiną oraz podjąć działania zapobiegające wystąpieniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Zapalenie trzustki

Podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki zapalenia trzustki. Spośród zgłoszeń po wprowadzeniu do obrotu, choć nie u wszystkich pacjentów występowały czynniki ryzyka, to w wielu przypadkach stwierdzano czynniki związane z zapaleniem trzustki, takie jak: zwiększone stężenie triglicerydów (patrz punkt 4.4 Lipidy), kamienie żółciowe i nadużywanie alkoholu.

Laktoza

Produkt leczniczy Quetiapine Actavis zawierają laktozę. Produkt nie powinien być stosowany przez pacjentów z rzadko występującą dziedziczna nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Dodatkowe informacje

Dane dotyczące jednoczesnego stosowania kwetiapiny i kwasu walproinowego lub litu w ostrych epizodach manii o umiarkowanym i ciężkim nasileniu są ograniczone. Jednak skojarzona terapia była dobrze tolerowana (patrz punkt 4.8 i 5.1). Dane wykazały działanie addycyjne w 3. tygodniu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na wpływ kwetiapiny na czynność ośrodkowego układu nerwowego, produkt leczniczy Quetiapine Actavis powinien być stosowany z ostrożnością w połączeniu z innymi lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy i z alkoholem.

Inhibitory CYP3A4

Głównym izoenzymem układu enzymatycznego cytochromu P450 biorącego udział w metabolizmie kwetiapiny jest cytochrom P450 (CYP) 3A4. W badaniu interakcji przeprowadzonym z udziałem zdrowych ochotników, jednoczesne stosowanie kwetiapiny (w dawce 25 mg) z ketokonazolem, inhibitorem CYP3A4, powodowało od 5-cio do 8-krotne zwiększenie AUC (powierzchnia pola pod krzywą stężenia w czasie) kwetiapiny. Na tej podstawie, jednoczesne stosowanie kwetiapiny i inhibitorów CYP3A4 jest przeciwwskazane. Nie zaleca się także spożywania soku grejpfrutowego podczas terapii kwetiapiną.

Karbamazepina i fenvtoina

W badaniach z zastosowaniem dawek wielokrotnych, prowadzonych w celu ustalenia farmakokinetyki kwetiapiny podawanej przed i podczas leczenia karbamazepiną (lek indukujący enzymy wątrobowe), jednoczesne stosowanie karbamazepiny znacząco zwiększało klirens kwetiapiny. Ten zwiększony klirens powodował zmniejszenie ekspozycji układowej na kwetiapinę (mierzonej przez AUC) średnio do 13% ekspozycji występującej podczas stosowania samej kwetiapiny; chociaż u niektórych pacjentów obserwowano silniejsze działanie. Jako konsekwencja tej interakcji nastąpić może zmniejszenie stężenia kwetiapiny w osoczu, co może wpływać na skuteczność terapii kwetiapiną. Jednoczesne stosowanie kwetiapiny i fenytoiny (inny lek indukujący enzymy mikrosomalne) powodowało istotne zwiększenie klirensu kwetiapiny o około 450%. U pacjentów otrzymujących leki indukujące enzymy wątrobowe, można rozpocząć leczenie kwetiapiną, jeśli w opinii lekarza korzyści z zastosowania kwetiapiny przewyższają ryzyko wynikające z przerwania stosowania induktorów enzymów wątrobowych. Ważne, aby jakakolwiek zmiana dawkowania induktora odbywała się stopniowo, a w razie potrzeby należy go zastąpić lekiem nieindukującym enzymów wątrobowych (np. walproinian sodu) (patrz punkt 4.4).

Imipramina i fluoksetyna

Farmakokinetyka kwetiapiny nie zmienia się znacząco w przypadku jednoczesnego zastosowania leku przeciwdepresyjnego imipraminy (inhibitor CYP 2D6) lub fluoksetyny (inhibitor CYP 3A4 i CYP 2D6).

Rysperydon, haloperydol i tiorydazyna

Farmakokinetyka kwetiapiny nie zmienia się istotnie w przypadku jednoczesnego zastosowania leków przeciwpsychotycznych, tj. rysperydonu lub haloperydolu. Jednoczesne podawanie kwetiapiny i tiorydazyny powoduje zwiększenie klirensu kwetiapiny o około 70%.

Cvmetvdvna

Farmakokinetyka kwetiapiny nie zmienia się podczas jednoczesnego stosowania z cymetydyną.

Lit

Farmakokinetyka litu nie zmienia się podczas jednoczesnego stosowania z kwetiapiną.

W 6-tygodniowym, randomizowanym badaniu klinicznym soli litu i kwetiapiny versus placebo oraz kwetiapiny u pacjentów dorosłych z ostrym zespołem maniakalnym, w grupie przyjmującej sole litu łącznie z kwetiapiną odnotowano większą częstość zdarzeń związanych z zaburzeniem czynności układu pozapiramidowego (w szczególności drżenia), występowania senności oraz zwiększenia masy ciała niż w grupie przyjmującej kwetiapinę łącznie z placebo (patrz punkt 5.1).

Walproinian sodu

Farmakokinetyka walproinianu sodu i kwetiapiny nie zmienia się w stopniu klinicznie istotnym w przypadku jednoczesnego zastosowania. W badaniu retrospektywnym prowadzonym z udziałem dzieci i młodzieży przyjmujących walproinian, kwetiapinę lub obydwa leki wykazano większą częstość występowania leukopenii i neutropenii w grupie przyjmującej leczenie skojarzone w porównaniu do grupy leczonej przyjmującej monoterapię.

Produkty lecznicze stosowane w zaburzeniach układu sercowo-naczyniowego

Nie prowadzono badań interakcji z lekami często stosowanymi w leczeniu zaburzeń układu sercowo-naczyniowego.

Zalecana jest ostrożność podczas jednoczesnego stosowania kwetiapiny z lekami mogącymi powodować zaburzenia elektrolitowe lub wydłużać odstęp QT.

Metadon i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

Zgłaszano przypadki fałszywie dodatniego wyniku testu immunologicznego dla metadonu i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych u pacjentów, którzy stosowali kwetiapinę. Zaleca się potwierdzenie kwestionowanego wyniku przez wykonanie odpowiedniego badania chromatograficznego.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania kwetiapiny u kobiet w ciąży. Dotychczas w badaniach na zwierzętach nie wykazano szkodliwego wpływu, ale nie badano możliwego wpływu na oczy płodu. Dlatego kwetiapina może być stosowana w okresie ciąży tylko wówczas, gdy korzyści przewyższają ryzyko. Objawy odstawienia obserwowane były u noworodków, których matki przyjmowały kwetiapinę w czasie ciąży.

U noworodków narażonych na leki przeciwpsychotyczne, w tym kwetiapinę, w trzecim trymestrze ciąży występuje ryzyko reakcji niepożądanych w tym pozapiramidowych i (lub) objawów odstawienia o różnej ciężkości i czasie trwania po porodzie. Zgłaszano: pobudzenie, hipertonię, hipotonię, drżenie, senność, niewydolność oddechową lub zaburzenia w przyjmowaniu pokarmu. Z tego względu noworodki te należy dokładnie monitorować.

Karmienie piersią

Istnieją opublikowane raporty dotyczące przenikania kwetiapiny do mleka ludzkiego, ale nie wiadomo, w jakim stopniu. Dlatego kobietom karmiącym piersią należy poradzić, aby unikały karmienia piersią podczas stosowania kwetiapiny.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ponieważ kwetiapina wywiera wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, może zaburzać wykonywanie czynności wymagających sprawności psychicznej. Dlatego należy informować pacjentów, aby nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali maszyn, dopóki nie jest znana indywidualna wrażliwość pacjenta na lek.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane podczas leczenia kwetiapiną (>10%) to: senność, zawroty głowy, ból głowy, suchość w jamie ustnej, objawy odstawienia (przerwania leczenia), zwiększenia stężeń triglicerydów w surowicy, zwiększenia stężeń cholesterolu całkowitego (głównie frakcji LDL), zmniejszenia stężeń cholesterolu frakcji HDL, zwiększenie masy ciała, zmniejszenie stężenia hemoglobiny we krwi i objawy pozapiramidowe.

Tak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, stosowaniu kwetiapiny mogą towarzyszyć: omdlenia, złośliwy zespół neuroleptyczny, leukopenia, neutropenia, obrzęki obwodowe.

Częstości występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kwetiapiny zostały podane zgodnie z zaleceniami CIOMS III Working Group 1995.

Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano następująco:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

zmniejszenie stężenia hemoglobiny23

Często

leukopenia1, 29, zmniejszenie liczby neutrofili, zwiększenie liczby eozynofili28

Niezbyt często

trombocytopenia, niedokrwistość, zmniejszenie liczby płytek krwi14

Rzadko

agranulocytoza27

Częstość

nieznana

neutropenia1

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

nadwrażliwość (w tym reakcje alergiczne skóry)

Bardzo rzadko

reakcje anafilaktyczne6

Zaburzenia endokrynologiczne

Często

hiperprolaktynemia16, zmniejszenie stężenia całkowitego T425, zmniejszenie stężenia wolnego T425, zmniejszenie stężenia całkowitego T325, zwiększenie stężenia TSH25

Niezbyt często

zmniejszenie stężenia wolnego T325, niedoczynność tarczycy22

Bardzo rzadko

nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

zwiększenie stężenia triglicerydów w surowicy1131, zwiększenie cholesterolu całkowitego (głównie frakcji LDL)1231, zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL1831, przyrost masy ciała931

Często

zwiększone łaknienie, zwiększenie stężenia glukozy we krwi aż do stężenia hiperglikemicznego731

Niezbyt często

hiponatraemia20, cukrzyca156

Rzadko

zespół metaboliczny30

Zaburzenia psychiczne

Często

niezwykłe sny i koszmary senne, myśli i zachowania samobójcze21

Rzadko

somnambulizm i powiązane reakcje, takie jak mówienie przez sen i zaburzenia jedzenia związane ze snem

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

ą 217 * ** 1 22

zawroty głowy , , senność , , bóle głowy, objawy pozapiramidowe ,

Często

dyzartria

Niezbyt często

napady padaczki1, zespół niespokojnych nóg, późne dyskinezy1, 6, omdlenie 4 17

Zaburzenia serca

Często

tachykardia4, palpitatacje24

Niezbyt często

* 11319 *32

wydłużenie odstępu QT ’ ’ , bradykardia

Zaburzenia oka

Często

niewyraźne widzenie

Zaburzenia naczyniowe

Często

niedociśnienie ortostatyczne417

Rzadko

żylna choroba zakrzepowo-zatorowa1

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

duszność24

Niezbyt często:

zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

suchość błony śluzowej jamy ustnej

Często

zaparcia, niestrawność, wymioty26

Niezbyt często

dysfagia8

Rzadko

zapalenie trzustki1, niedrożność jelit

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (ALT)3 w surowicy, zwiększenie aktywności gamma-GT w surowicy3

Niezbyt często

zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginowej (AST)3 w surowicy

Rzadko

żółtaczka6, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko

obrzęk naczynioruchowy6, zespół Stevensa-Johnsona6

Częstość

nieznana

martwica toksyczno-rozpływna naskórka’ rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko

rabdomioliza

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

zatrzymanie moczu

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Częstość

nieznana

objawy odstawienia u noworodków (patrz punkt 4.6)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

zaburzenia seksualne

Rzadko

priapizm, mlekotok, obrzęk piersi, zaburzenia miesiączkowania

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

objawy odstawienia1, 10

Często

łagodne osłabienie, obrzęki obwodowe, drażliwość, gorączka

Rzadko

złośliwy zespół neuroleptyczny1, hipotermia

Badania diagnostyczne

Rzadko

zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi15

(1)    Patrz punkt 4.4.

(2)    Senność może wystąpić zwykle podczas pierwszych dwóch tygodni leczenia i zazwyczaj ustępuje podczas dalszego stosowania kwetiapiny.

(3)    Obserwowano bezobjawowe zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT, AspAT) (zmiany od wartości prawidłowych do >3x górnej prawidłowej wartości w dowolnym momencie) oraz gamma-GT u niektórych pacjentów przyjmujących kwetiapinę. Objawy te zwykle ustępowały w trakcie dalszego leczenia kwetiapiną.

(4)    Podobnie jak inne leki przeciwpsychotyczne blokujące receptory a1 adrenergiczne, kwetiapina może często powodować niedociśnienie ortostatyczne, któremu towarzyszą zawroty głowy, tachykardia, a u niektórych pacjentów omdlenia, szczególnie w początkowej fazie zwiększania dawki leku (patrz punkt 4.4).

(5)    W bardzo rzadkich przypadkach dochodziło do nasilenia objawów stwierdzonej wcześniej cukrzycy.

(6)    Oszacowane częstości działań niepożądanych pochodzą z danych porejestracyjnych wynikających z zastosowania kwetiapiny w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu.

(7)    Stężenie glukozy we krwi na czczo >126 mg/dl (>7,0 mmol/l) lub stężenie glukozy we krwi nie na czczo >200 mg/dl (>11,1 mmol/l) przynajmniej w jednym badaniu.

(8)    Zwiększenie częstości występowania trudności w połykaniu po zastosowaniu kwetiapiny

w porównaniu z placebo, obserwowano tylko w badaniach klinicznych dotyczących epizodów depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej.

(9)    W oparciu o >7% wzrost masy ciała w porównaniu z masą wyjściową. Występuje głównie w pierwszych tygodniach leczenia.

(10)    Najczęściej obserwowanymi objawami odstawienia występującymi w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z zastosowaniem kwetiapiny w monoterapii były: bezsenność, nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Częstość tych reakcji zmniejszyła się znacząco po tygodniu od przerwania terapii.

(11)    Stężenie triglicerydów >200 mg/ml (>2,258 mmol/l) (pacjenci w wieku >18 lat) lub >150 mg/ml (>1,694 mmol/l) (pacjenci w wieku <18 lat) przynajmniej w jednym badaniu.

(12)    Stężenie cholesterolu >240 mg/ml (>6,2064 mmol/l) (pacjenci w wieku >18 lat) lub >200 mg/ml (>5,172 mmol/l) (pacjenci w wieku <18 lat) przynajmniej w jednym badaniu. Wzrost stężenia cholesterolu LDL o >30 mg/ml (>0,769 mmol/l) obserwowany był bardzo często. Średnia zmiana stężenia u pacjentów, u których obserwowano ten wzrost, wynosiła 41,7 mg/ml (>1,07 mmol/l)

(13)    Patrz tekst poniżej.

(14)    Liczba płytek <100 x 109/l przynajmniej w jednym badaniu.

(15)    W oparciu o działania niepożądane raportowane podczas badań klinicznych, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej niezwiązane jest ze złośliwym zespołem neuroleptycznym.

(16)    Poziom prolaktyn (pacjenci w wieku >18 lat): >20 pg/l (>869,56 pmol/l) u mężczyzn; >30 pg/l (>1304,34 pmol/l) u kobiet w dowolnym czasie.

(17)    Może prowadzić do upadków.

(18)    Stężenie cholesterolu HDL: <40 mg/ml (1,025 mmol/l) u mężczyzn; <50 mg/ml (1,282 mmol/l) u kobiet w dowolnym czasie.

(19)    Częstość występowania u pacjentów, u których następuje przesunięcie odcinka QT

z <450 milisekund do >450 milisekund z >30 milisekundowym wzrostem. W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo dotyczących stosowania kwetiapiny średnia zmiana i zakres występowania u pacjentów z klinicznie znaczącym przesunięciem odcinka QT były podobne w grupach przyjmujących kwetiapinę i placebo.

(20)    Co najmniej jeden przypadek zmiany stężenia w zakresie od >132 mmol/l do <132 mmol/l

(21)    Podczas terapii kwetiapiną o przedłużonym uwalnianiu lub zaraz po przerwaniu stosowania leku obserwowano przypadki wyobrażeń i zachowań samobójczych (patrz punkty 4.4 i 5.1).

(22)    Patrz punkt 5.1.

(23)    U 11% pacjentów biorących udział we wszystkich, włączając otwarte, badaniach nad kwetiapiną, zaobserwowano przynajmniej jeden przypadek zmniejszenia stężenia hemoglobiny do <13 g/dl (8,07 mmol/l) u mężczyzn i <12 g/dl (7,45 mmol/l) u kobiet. U tych pacjentów średnie maksymalne zmniejszenie stężenia hemoglobiny za każdym razem wynosiło -1,50 g/dl.

(24)    Zgłoszenia te często występowały w przypadku tachykardii, zawrotów głowy, niedociśnienia ortostatycznego i (lub) zasadniczej choroby serca lub układu oddechowego.

(25)    Na podstawie zmian od wartości prawidłowych do wartości potencjalnie istotnych klinicznie, w dowolnym czasie po rozpoczęciu badania i we wszystkich badaniach. Zmiany stężeń całkowitego T4, wolnego T4, całkowitego T3 i wolnego T3 były określone jako <0,8 x limit dolnej granicy normy (pmol/l) oraz zmiana stężenia TSH >5 mlU/l w dowolnym czasie.

(26)    Na podstawie zwiększonej częstości wymiotów u pacjentów w podeszłym wieku (65 lat i powyżej).

(27)    Zmiany liczby neutrofili od wartości prawidłowych >=1,5x109/l do <0,5x109/l w dowolnym czasie w trakcie leczenia.

(28)    Na podstawie zmian od wartości prawidłowych do wartości potencjalnie istotnych klinicznie, w dowolnym czasie po rozpoczęciu badania i we wszystkich badaniach. Zmiany liczby eozynofili były określone jako >1x109 komórek/l w dowolnym czasie.

(29)    Na podstawie zmian od wartości prawidłowych do wartości potencjalnie istotnych klinicznie, w dowolnym czasie po rozpoczęciu badania i we wszystkich badaniach. Zmiany WBC były określone jako <3x109 komórek/l w dowolnym czasie.

(30)    W oparciu o zgłoszenia zespołu metabolicznego jako działania niepożądanego we wszystkich badaniach klinicznych z kwetiapiną.

(31)    U niektórych pacjentów zaobserwowano w badaniach klinicznych pogorszenie więcej niż jednego z czynników metabolicznych: masy ciała, stężenia glukozy i lipidów we krwi (patrz punkt 4.4).

(32)    Może wystąpić podczas rozpoczynania leczenia lub niedługo po jego rozpoczęciu i może być związana z niedociśnieniem i (lub) omdleniem.

Częstość na podstawie zgłoszeń działań niepożądanych o występowaniu bradykardii i zdarzeń powiązanych we wszystkich badaniach klinicznych kwetiapiny.

Podczas stosowania leków neuroleptycznych obserwowano przypadki wydłużenia odstępu QT,

przedsionkowych zaburzeń rytmu, nagłych niespodziewanych zgonów, zatrzymania akcji serca

i torsades de pointes, które są uznane za charakterystyczne dla tej grupy leków.

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież (w wieku od 10 do 17 lat)

U dzieci i młodzieży należy rozważyć te same działania, co u pacjentów dorosłych. Poniżej przedstawiono podsumowanie działań niepożądanych, które u dzieci i młodzieży (w wieku 10-17 lat) obserwowano częściej niż u pacjentów dorosłych lub które nie zostały zidentyfikowane u osób dorosłych.

Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano następująco:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia endokrynologiczne


Bardzo często

zwiększenie stężenia prolaktyny1

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

zwiększenie apetytu

Zaburzenia układu nerwowego

Często

omdlenie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

wymioty

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

drażliwość3

(1)    Stężenia prolaktyny (pacjenci w wieku <18 lat): >20 pg/l (>869,56 pmol/l) u chłopców;

>26 pg/l (>1130,428 pmol/l) u dziewcząt w dowolnym czasie. U mniej niż 1% pacjentów występował wzrost poziomu prolaktyn >100 pg/l.

(2)    W oparciu o przesunięcia powyższych klinicznie znaczących wartości progowych (zaczerpnięte z kryteriów stosowanych przez Narodowe Instytuty Zdrowia) lub wzrosty >20 mmHg dla skurczowego lub >10 mmHg dla rozkurczowego ciśnienia krwi w dowolnym momencie w czasie trwania 2 badań klinicznych (3-6 tygodni) kontrolowanych placebo przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży.

(3)    Uwaga: częstość występowania jest zgodna z obserwowaną u pacjentów dorosłych, ale drażliwość może być związana z innymi implikacjami klinicznymi występującymi u dzieci i młodzieży w porównaniu z pacjentami dorosłymi.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Na ogół raportowane objawy przedmiotowe i podmiotowe były takie same, jak te wynikające z nasilenia znanych działań farmakologicznych substancji czynnej, tj.: senność i uspokojenie, tachykardia i niedociśnienie.

Przedawkowanie może prowadzić do wydłużenia odstępu QT, drgawek, stanu padaczkowego, rozpadu mięśni prążkowanych, niewydolności oddechowej, zatrzymania moczu, splątania, zespołu majaczeniowego oraz (lub) pobudzenia psychicznego, śpiączki oraz zgonu. Pacjenci ze współistniejącą uprzednio ciężką chorobą układu krążenia mogą być bardziej narażeni na wystąpienie efektów przedawkowania (patrz punkt 4.4, Układ sercowo-naczyniowy).

Postępowanie w przypadku przedawkowania

Nie istnieje swoista odtrutka dla kwetiapiny. W razie wystąpienia ciężkich objawów, należy rozważyć możliwość zatrucia kilkoma lekami oraz zalecane jest podjęcie działań z zakresu intensywnej opieki medycznej, w tym uzyskanie i utrzymywanie drożności dróg oddechowych, zapewniające odpowiednie natlenienie i wentylację, monitorowanie i podtrzymywanie czynności układu sercowo-naczyniowego.

Na podstawie informacji w publicznie dostępnych źródłach wiadomo, że pacjenci z zespołem majaczeniowym i pobudzeniem oraz ewidentnym zespołem antycholinergicznym mogą być leczeni fizostygminą 1-2 mg (ze stosowaniem ciągłego monitorowania EKG). Nie jest to zalecane jako leczenie standardowe, ze względu na potencjalny ujemny wpływ fizostygminy na przewodnictwo wewnątrzsercowe. Fizostygmina może być stosowana, jeżeli u pacjenta nie występują żadne nieprawidłowości w zapisie EKG. Nie należy stosować fizostygminy w przypadku zaburzeń rytmu, dowolnego stopnia, bloku serca lub poszerzenia zespołu QRS.

Nie zbadano zapobiegania wchłanianiu po przedawkowaniu, ale w ciężkich zatruciach wskazane może być płukanie żołądka w miarę możliwości przeprowadzone w ciągu godziny od przyjęcia produktu leczniczego. Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego.

W przypadkach przedawkowania kwetiapiny, oporne na leczenie niedociśnienie powinno być leczone z zastosowaniem odpowiednich środków, takich jak: płyny dożylne i (lub) środki sympatykomimetyczne. Należy unikać stosowania epinefryny i dopaminy, ponieważ beta-stymulacja może nasilić niedociśnienie w przypadku alfa-blokady spowodowanej przez kwetiapinę.

Pacjent powinien pozostawać pod ścisłą opieką i kontrolą lekarską, aż do powrotu do zdrowia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpsychotyczne; diazepiny, oksazepiny i tiazepiny Kod ATC: N05A H04

Mechanizm działania

Kwetiapina jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym. Kwetiapina i jej aktywny metabolit obecny w osoczu ludzkim, norkwetiapina, oddziałują z wieloma receptorami neuroprzekaźnikowymi. Kwetiapina i norkwetiapina wykazują powinowactwo do receptorów serotoninowych (5HT2) i receptorów dopaminowych D1 i D2 w mózgu. Uważa się, że za przeciwpsychotyczne właściwości kliniczne i małą częstość pozapiramidowych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kwetiapiny w porównaniu z typowymi lekami przeciwpsychotycznymi odpowiada połączenie antagonizmu wobec receptorów 5HT2 i D2 oraz bardziej wybiórcze działanie na receptory 5HT2 niż D2. Dodatkowo norkwetiapina wykazuje duże powinowactwo do czynnika transportującego noradrenalinę (NET). Kwetiapina i norkwetiapina wykazują również duże powinowactwo do receptorów histaminowych i a1-adrenergicznych oraz mniejsze powinowactwo do receptorów a2-adrenergicznych i serotoninowych 5HT1A. Kwetiapina nie wykazuje znaczącego powinowactwa do receptorów muskarynowych ani benzodiazepinowych.

Działanie farmakodynamiczne

Kwetiapina wykazuje aktywność w testach aktywności przeciwpsychotycznej, takich jak test warunkowego unikania. Kwetiapina hamuje także działanie agonistów dopaminy, co można zbadać zarówno behawioralnie, jak i elektrofizjologicznie, oraz zwiększa stężenie metabolitów dopaminy, co jest neurochemicznym wskaźnikiem blokady receptorów D2.

Z badań przedklinicznych przewidujących wystąpienie objawów pozapiramidowych wynika, że kwetiapina nie jest podobna do standardowych leków przeciwpsychotycznych i ma właściwości atypowe. Podczas przewlekłego stosowania kwetiapina nie wywołuje nadwrażliwości receptorów dopaminowych D2. Kwetiapina wykazuje jedynie słabe działanie kataleptyczne po dawkach skutecznie blokujących receptor dopaminowy D2. Podczas przewlekłego stosowania, kwetiapina wykazuje wybiórcze działania na układ limbiczny, wywołując blokadę depolaryzacyjną szlaku mezolimbicznego, nie wpływając na zawierające dopaminę neurony układu nigrostriatalnego. Kwetiapina, po ostrym i przewlekłym podawaniu, w minimalnym stopniu wywołuje objawy dystonii u uwrażliwionych podawaniem haloperydolu małp z rodzaju Cebus (patrz punkt 4.8).

Skuteczność kliniczna

Schizofrenia

Skuteczność kwetiapiny o przedłużonym uwalnianiu w leczeniu schizofrenii została potwierdzona w 6-tygodniowym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo u pacjentów ze schizofrenią spełniających kryteria DSM-IV oraz jednym kontrolowanym badaniu klinicznym u pacjentów ze stabilną schizofrenią, gdzie kwetiapinę o natychmiastowym uwalnianiu zamieniono na kwetiapinę o przedłużonym uwalnianiu.

W badaniu kontrolowanym placebo, pierwszorzędowym punktem końcowym badania była zmiana oceny w skali PANSS w momencie ukończenia badania w porównaniu do oceny w chwili włączenia do badania. Stosowanie kwetiapiny o przedłużonym uwalnianiu w dawkach 400 mg na dobę, 600 mg na dobę i 800 mg na dobę skutkowało istotną statystycznie poprawą objawów psychotycznych w porównaniu z placebo. Działanie to było większe po stosowaniu dawek 600 mg i 800 mg w porównaniu z dawką 400 mg.

W 6-tygodniowym kontrolowanym badaniu klinicznym oceniającym zamianę kwetiapiny o natychmiastowym uwalnianiu na kwetiapinę o przedłużonym uwalnianiu, pierwszorzędowym punktem końcowym badania był odsetek pacjentów, u których obserwowano brak skuteczności, np. którzy przerwali udział w badaniu z powodu braku skuteczności lub dla których całościowa ocena w skali PANSS zwiększyła się o 20% lub więcej od wizyty randomizacyjnej w porównaniu do którejkolwiek wizyty. U pacjentów, których stan ustabilizowano stosując kwetiapinę o natychmiastowym uwalnianiu w dawkach od 400 do 800 mg, skuteczność leczenia była utrzymana po zmianie na równorzędną dawkę dobową kwetiapiny o przedłużonym uwalnianiu stosowaną raz na dobę.

W długotrwałym badaniu klinicznym ustabilizowanych pacjentów ze schizofrenią pozostających przez 16 tygodni na terapii podtrzymującej kwetiapiną o przedłużonym uwalnianiu, produkt ten wykazał większą skuteczność w zapobieganiu nawrotom niż placebo. Szacowane ryzyko nawrotu po 6 miesiącach leczenia wynosiło 14,3% w grupie leczonej kwetiapiną o przedłużonym uwalnianiu w porównaniu do 68,2% w grupie otrzymującej placebo. Średnia dawka leku stosowana w badaniu wynosiła 669 mg. Podczas leczenia kwetiapiną o przedłużonym uwalnianiu przez okres do 9 miesięcy (mediana 7 miesięcy) nie zaobserwowano żadnych nowych działań niepożądanych. Szczególnie podczas długotrwałego stosowania kwetiapiny o przedłużonym uwalnianiu nie wzrosła liczba zgłaszanych działań niepożądanych dotyczących zespołu pozapiramidowego i wzrostu masy ciała.

Choroba afektywno dwubiegunowa

W dwóch badaniach klinicznych, w których stosowano kwetiapinę w monoterapii w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, wykazała on większą skuteczność niż placebo w redukcji objawów maniakalnych w trzecim i dwunastym tygodniu leczenia. Znaczącą skuteczność kwetiapiny o przedłużonym uwalnianiu w porównaniu z placebo wykazano w kolejnym trzytygodniowym badaniu. Kwetiapina o przedłużonym uwalnianiu podawana była w dawkach z zakresu od 400 do 800 mg na dobę, a średnia dawka wynosiła 600 mg na dobę. Dane dotyczące stosowania kwetiapiny z walproinianem sodu lub litem w leczeniu ostrych, umiarkowanych do ciężkich epizodów maniakalnych przez 3 i 6 tygodni są ograniczone, jednak takie leczenie skojarzone było dobrze tolerowane przez pacjentów. Dane z badań klinicznych wykazały, iż w 3. tygodniu występuje efekt addycyjny. Kolejne badanie kliniczne nie wykazało efektu addycyjnego w szóstym tygodniu leczenia.

W badaniu klinicznym, u pacjentów z epizodami depresji w chorobie afektywnej dwubiegunowej typu I lub II, kwetiapina o przedłużonym uwalnianiu w dawce 300 mg na dobę wykazała większą skuteczność niż placebo w redukcji wartości w skali MADRS.

W dodatkowych czterech badaniach klinicznych dotyczących stosowania kwetiapiny, podczas 8-tygodniowej terapii u pacjentów z epizodami depresji o umiarkowanym i ciężkim nasileniu, w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I i II, stosowanie kwetiapiny o natychmiastowym uwalnianiu w dawce 300 mg i 600 mg było znacząco skuteczniejsze niż placebo w odniesieniu do odpowiednich wartości: średnia poprawa według skali MADRS i odpowiedź zdefiniowana jako przynajmniej 50% poprawa całkowitego wyniku według skali MADRS w porównaniu do wartości wyjściowych. Nie stwierdzono różnicy w wielkości odpowiedzi pomiędzy grupą pacjentów otrzymujących kwetiapinę o natychmiastowym uwalnianiu w dawce 300 mg i 600 mg.

W przedłużonej obserwacji dwóch powyższych badań, wykazano, że długotrwałe leczenie pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź na stosowanie kwetiapiny o natychmiastowym uwalnianiu w dawce 300 mg i 600 mg było skuteczniejsze w porównaniu z placebo, w odniesieniu do objawów depresji, ale nie w odniesieniu do objawów maniakalnych.

W dwóch badaniach klinicznych oceniających kwetiapinę w połączeniu z lekami stabilizującymi nastrój u pacjentów z epizodami maniakalnymi, depresyjnymi lub mieszanymi, połączenie z kwetiapiną wykazało większą skuteczność przeciwdziałania nawrotom przez wydłużenie czasu do nawrotu zmienionego nastroju (maniakalnego, mieszanego lub depresyjnego) niż leki stabilizujące nastrój stosowane w monoterapii. Kwetiapinę podawano w dawce od 400 mg do 800 mg na dobę w dwóch dawkach podzielonych w połączeniu z litem lub walproinianem.

W 6-tygodniowym, randomizowanym badaniu klinicznym z zastosowaniem soli litu oraz kwetiapiny versus placebo oraz kwetiapiny u pacjentów dorosłych z ostrym stanem maniakalnym, różnica w YMRS pomiędzy grupą przyjmujących dodatkowo sole litu a grupą przyjmującą dodatkowo placebo wyniosła 2,8 punktu, a różnica procentowa pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie (odpowiedź określono jako 50% poprawę YMRS względem wartości wyjściowej), wyniosła 11% (79% w grupie soli litu versus 68% w grupie placebo).

W jednym długotrwałym badaniu (do 2 lat stosowania) oceniającym przeciwdziałanie nawrotom u pacjentów z epizodami maniakalnymi, depresyjnymi lub mieszanymi, kwetiapina wykazała większą skuteczność w porównaniu z placebo w wydłużaniu czasu do nawrotu zmiennego nastroju (maniakalnego, mieszanego lub depresyjnego) u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową typu I. Zmiany nastrojów obserwowano u 91 pacjentów (22,5%) w grupie stosującej kwetiapinę, u 208 pacjentów (51,5%) w grupie placebo i u 95 (26,1%) w grupie leczonej litem. U pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź na terapię kwetiapiną, porównując dalsze leczenie kwetiapiną do zmiany terapii z kwetiapiny na lit, nie wydaje się by tej zmianie terapii towarzyszyło wydłużenie czasu do nawrotu zmienionego nastroju.

Epizody ciężkiej depresji w przebiegu dużej depresji

Dwa krótkotrwałe (6-tygodniowe) badania obejmowały pacjentów, u których wystąpiła nieadekwatna odpowiedź na przynajmniej jeden lek przeciwdepresyjny. Kwetiapina o przedłużonym uwalnianiu w dawkach 150 mg i 300 mg na dobę, podawana jako leczenie wspomagające do stosowanej terapii przeciwdepresyjnej (amitryptylina, bupropion, cytalopram, duloksetyna, escytalopram, fluoksetyna, paroksetyna, sertralina lub wenlafaksyna) wykazała przewagę nad monoterapią lekiem przeciwdepresyjnym w łagodzeniu objawów depresyjnych, ocenioną przez poprawę ogólnych wyników w skali MADRS (średnia zmiana LS vs. placebo: 2-3,3 punktu).

Nie oceniono długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa leczenia skojarzonego u pacjentów z dużą depresją, jednak długoterminowa skuteczność oraz bezpieczeństwo monoterapii zostały ustalone u pacjentów dorosłych (patrz poniżej).

Opisane poniżej badania prowadzono przy użyciu kwetiapiny o przedłużonym uwalnianiu w monoterapii, jednak należy podkreślić, że kwetiapina o przedłużonym uwalnianiu jest wskazana wyłącznie do stosowania w leczeniu skojarzonym:

W trzech z czterech krótkoterminowych (do 8 tygodni) badań dotyczących stosowania kwetiapiny w monoterapii u pacjentów z dużą depresją, kwetiapina o przedłużonym uwalnianiu podawana w dawkach 50 mg, 150 mg i 300 mg na dobę wykazała większą skuteczność niż placebo w łagodzeniu objawów depresyjnych, ocenioną przez redukcje punktacji ogólnej w skali MADRS (średnia zmiana LS vs. placebo 2-4 punktów).

W badaniach dotyczących zapobiegania nawrotom w monoterapii pacjenci z epizodami depresyjnymi ustabilizowani w fazie terapii otwartej kwetiapiną o przedłużonym uwalnianiu przez przynajmniej 12 tygodni, zostali losowo przydzieleni do grupy stosującej kwetiapinę o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę lub do grupy stosującej placebo przez okres do 52 tygodni. Średnia dawka kwetiapiny

0    przedłużonym uwalnianiu podczas fazy randomizowanej wynosiła 177 mg na dobę. Częstość nawrotów wynosiła 14,2% w grupie stosującej kwetiapinę o przedłużonym uwalnianiu oraz 34,4% w grupie stosującej placebo.

W krótkotrwałym (9 tygodni) badaniu przeprowadzonym wśród pacjentów w podeszłym wieku (66-89 lat) bez choroby otępiennej, ale z dużą depresją, kwetiapina o przedłużonym uwalnianiu dawkowana elastycznie w zakresie od 50 mg do 300 mg na dobę wykazała większą skuteczność niż placebo w ograniczaniu objawów depresyjnych, co wykazano przez poprawę ogólnych wyników w skali MADRS (średnia zmiana LS vs. placebo -7,54). W tym badaniu pacjenci przydzieleni losowo do grupy aktywnego leczenia otrzymywali kwetiapinę o przedłużonym uwalnianiu w dawkach 50 mg na dobę w dniach 1.-3.; dawka mogła być zwiększona do 100 mg na dobę w dniu 4. oraz do 150 mg na dobę w dniu 8. Następnie dawka mogła być zwiększana i do 300 mg na dobę, zależnie od indywidualnej odpowiedzi i tolerancji pacjenta. Średnia dawka dobowa kwetiapiny o przedłużonym uwalnianiu wynosiła 160 mg. Tolerancja kwetiapiny o przedłużonym uwalnianiu stosowanej raz na dobę u pacjentów w podeszłym wieku, z pominięciem objawów pozapiramidowych (patrz punkt 4.8 i „Bezpieczeństwo kliniczne” poniżej), była porównywalna do tej obserwowanej u osób dorosłych (18-65 lat). Odsetek pacjentów randomizowanych powyżej 75. roku życia wynosił 19%.

Bezpieczeństwo kliniczne

W krótkotrwałych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo u pacjentów ze schizofrenią

1    epizodami maniakalnymi w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, skumulowana częstość objawów pozapiramidowych była podobna do tej w grupie placebo (schizofrenia: 7,8% w przypadku kwetiapiny i 8,0% w przypadku placebo; epizody manii w chorobie afektywnej dwubiegunowej:

11,2% w przypadku kwetiapiny i 11,4% w przypadku placebo). W krótkotrwałych badaniach kontrolowanych z grupą placebo przeprowadzanych wśród pacjentów z dużą depresją i epizodami depresyjnymi w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej większy odsetek objawów pozapiramidowych był obserwowany u pacjentów leczonych kwetiapiną niż u pacjentów otrzymujących placebo. W krótkotrwałych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo wśród pacjentów z epizodami depresyjnymi w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, skumulowana częstość objawów pozapiramidowych wynosiła 8,9% w grupie stosującej kwetiapinę w porównaniu do 3,8% w grupie stosującej placebo. W krótkotrwałych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo dotyczących monoterapii w przebiegu dużej depresji, skumulowana częstość objawów pozapiramidowych wynosiła 5,4% przy stosowaniu kwetiapiny o przedłużonym uwalnianiu i 3,2%

w grupie stosującej placebo. W krótkotrwałym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo dotyczącym monoterapii u pacjentów w podeszłym wieku z dużą depresją, skumulowana częstość objawów pozapiramidowych wynosiła 9,0% w grupie przyjmującej kwetiapinę o przedłużonym uwalnianiu i 2,3% w grupie stosującej placebo. W przypadku zarówno epizodów depresyjnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, jak i dużej depresji, częstość pojedynczych działań niepożądanych (np. akatyzji, zaburzeń pozapiramidowych, drżeń, dyskinezji, dystonii, niepokoju, mimowolnych skurczów mięśni, nadaktywności psychoruchowej i sztywności mięśni) nie przekroczyła 4% w żadnej z badanych grup.

W krótkoterminowych, kontrolowanych placebo badaniach (trwających od 3 do 8 tygodni) z ustalonymi dawkami (50 mg na dobę do 800 mg na dobę) zaobserwowano średnie zwiększenie masy ciała u pacjentów leczonych kwetiapiną w zakresie od 0,8 kg dla dawki dobowej 50 mg do 1,4 kg dla dawki dobowej 600 mg (z mniejszym wzrostem dla dawki dobowej 800 mg), w porównaniu z 0,2 kg u pacjentów leczonych placebo. Odsetek pacjentów leczonych kwetiapiną, których masa ciała zwiększyła się o >7% wyniósł od 5,3% dla dawki dobowej 50 mg do 15,5% dla dawki dobowej 400 mg (z mniejszym wzrostem dla dawki dobowej 600 i 800 mg), w porównaniu z 3,7% dla pacjentów leczonych placebo.

Sześciotygodniowe, randomizowane badanie kliniczne z zastosowaniem soli litu oraz kwetiapiny versus placebo oraz kwetiapiny u pacjentów dorosłych z objawami ostrej manii wykazało, że leczenie skojarzone kwetiapiny z solami litu prowadzi do występowania większej liczby zdarzeń niepożądanych (63% versus 48% w grupie przyjmujących kwetiapinę w skojarzeniu z placebo).

Wyniki dotyczące bezpieczeństwa wykazały większą częstość występowania objawów pozapiramidowych, które stwierdzano u 16,8% pacjentów w grupie z terapią solami litu a u 6,6% w grupie przyjmujących dodatkowo placebo, z których większość stanowiło drżenie występujące u 15,6% pacjentów w grupie soli litu a u 4,9% pacjentów w grupie placebo. Częstość występowania senności była większa w grupie leczonych kwetiapiną w skojarzeniu z solami litu (12,7%) w porównaniu z grupą leczonych kwetiapiną w skojarzeniu z placebo (5,5%). Ponadto, zwiększenie masy ciała (>7%) na koniec okresu leczenia wystąpiło u większego odsetka pacjentów leczonych solami litu (8,0%) w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (4,7%).

Dłuższe badania kliniczne dotyczące zapobiegania nawrotom miały okres otwarty (trwający od 4 do 36 tygodni), kiedy pacjenci byli leczeni kwetiapiną, następnie okres odstawienia, podczas którego pacjenci byli losowo przydzielani do grupy stosującej kwetiapinę lub do grupy placebo. U pacjentów przydzielonych do grupy stosującej kwetiapinę średnie zwiększenie masy ciała w okresie otwartym wynosiło 2,56 kg, a do 48 tygodnia okresu randomizacji średnie zwiększenie masy ciała wynosiło 3,22 kg w porównaniu z wyjściowym okresem otwartym. U pacjentów przydzielonych do grupy placebo średnie zwiększenie masy ciała w okresie otwartym wynosiło 2,39 kg, a do 48. tygodnia okresu randomizacji: 0,89 kg w porównaniu z wyjściowym okresem otwartym.

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych wśród pacjentów w podeszłym wieku z objawami psychotycznymi w przebiegu chorób otępiennych, częstość działań niepożądanych mózgowo-naczyniowych na 100 pacjento-lat nie była większa w grupie stosującej kwetiapinę niż w grupie placebo.

We wszystkich krótkoterminowych kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z zastosowaniem kwetiapiny w monoterapii u pacjentów z wyjściową liczbą neutrofili >1,5x109/l, częstość wystąpienia przynajmniej raz liczby neutrofili <1,5x109/l wynosiła 1,9% u pacjentów otrzymujących kwetiapinę w porównaniu z 1,5% u pacjentów otrzymujących placebo. Częstość występowania zmniejszenia liczby neutrofili do przedziału >0,5 do <1,0 x 109/l była taka sama (0,2%) u pacjentów leczonych kwetiapiną jak u pacjentów otrzymujących placebo. We wszystkich badaniach klinicznych (kontrolowanych placebo, otwartych, z porównaniem względem innego leku) u pacjentów z wyjściową liczbą neutrofili >1,5x109/l częstość wystąpienia u pacjentów leczonych kwetiapiną przynajmniej raz liczby neutrofili <1,5x109/l wynosiła 2,9% a <0,5 X 109/l wynosiła 0,21%.

Z leczeniem kwetiapiną związane było występowanie zależnego od dawki zmniejszenia stężeń hormonów tarczycy. Częstość występowania tego zmniejszenia w TSH wynosiła 3,2% w przypadku kwetiapiny versus 2,7% w przypadku placebo. Częstość występowania wzajemnych, potencjalnie klinicznie istotnych zmniejszeń stężeń zarówno T3lub T4 oraz TSH w tych badaniach była mała, a obserwowane zmiany poziomów hormonów tarczycy nie były związane z klinicznie objawową niedoczynnością tarczycy. Zmniejszenie całkowitej oraz wolnej T4 było maksymalne w pierwszych sześciu tygodniach leczenia kwetiapiną, bez dalszego zmniejszania się ich w toku leczenia długoterminowego. W około 2/3 wszystkich przypadków zaprzestanie leczenia kwetiapiną skutkowało odwróceniem efektu leku na poziom całkowitej i wolnej T4, niezależnie od czasu trwania leczenia.

Zaćma/zmętnienie soczewki

W badaniu klinicznym oceniającym potencjał wywoływania zaćmy przez kwetiapinę (200-800 mg na dobę) versus rysperydon (2-8 mg na dobę) u pacjentów stosujących je w leczeniu schizofrenii lub zaburzeń schizoafektywnych przez przynajmniej 21 miesięcy, odsetek pacjentów ze zwiększonym stopniem zmętnienia soczewki nie był wyższy dla kwetiapiny (4%) w porównaniu do rysperydonu (10%).

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież (w wieku od 10 do 17 lat)

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwetiapiny w leczeniu zaburzeń maniakalnych badane były w 3-tygodniowym badaniu kontrolowanym placebo (n=284 pacjentów z USA, w wieku 10-17 lat). Około 45% populacji pacjentów miało dodatkowo zdiagnozowane ADHD. Ponadto, przeprowadzono 6-tygodniowe badanie kontrolowane placebo dotyczące leczenia schizofrenii (n=222 pacjentów w wieku 13-17 lat). W obydwu badaniach wykluczono pacjentów ze znanym brakiem odpowiedzi na stosowanie kwetiapiny. Leczenie kwetiapiną rozpoczęto od 50 mg na dobę i 2. dnia zwiększono do 100 mg na dobę; następnie dawka była zwiększana do dawki docelowej (zaburzenia maniakalne: 400-600 mg na dobę; schizofrenia: 400-800 mg na dobę) o 100 mg na dobę podawanych 2 lub 3 razy na dobę.

W badaniach dotyczących zaburzeń maniakalnych, różnica w średniej zmianie LS w odniesieniu do wartości wyjściowej w skali YMRS (substancja czynna minus placebo) wynosiła -5,21 dla kwetiapiny w dawce 400 mg na dobę i -6.56 dla kwetiapiny w dawce 600 mg na dobę. Odsetek odpowiedzi (poprawa według skali YMRS >50%) wynosił 64% w grupie stosującej kwetiapinę w dawce 400 mg na dobę, 58% w grupie stosującej kwetiapinę w dawce 600 mg na dobę i 37% w grupie kontrolowanej placebo.

W badaniach dotyczących schizofrenii, różnica w średniej zmianie LS w odniesieniu do wartości wyjściowej w skali PANSS (substancja czynna minus placebo) wynosiła -8.16 dla kwetiapiny w dawce 400 mg na dobę i -9.29 dla kwetiapiny w dawce 800 mg na dobę. Ani niskie (400 mg na dobę) ani wysokie (800 mg na dobę) dawki kwetiapiny nie wykazały lepszej skuteczności niż placebo pod względem odsetka pacjentów osiągających odpowiedź, zdefiniowanych przez >30% redukcję w odniesieniu do wartości wyjściowych w skali PANSS. Zarówno w zaburzeniach maniakalnych jak i w schizofrenii stosowanie wyższych dawek skutkowało liczbowo mniejszym odsetkiem odpowiedzi.

W trzecim krótkoterminowym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym z zastosowaniem monoterapii kwetiapiną u dzieci i młodzieży (w wieku 10-17 lat) z depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej, skuteczność leczenia nie została wykazana.

Brak dostępnych danych dotyczących podtrzymania działania lub zapobiegania nawrotom w tej grupie wiekowej.

Bezpieczeństwo kliniczne

W krótkotrwałych badaniach klinicznych wśród pacjentów pediatrycznych z zastosowaniem kwetiapiny opisanych powyżej , częstość występowania objawów pozapiramidowych w grupie przyjmujących leczenie aktywne versus placebo wynosiła 12,9% versus 5,3% w badaniu dotyczącym schizofrenii, 3,6% versus 1,1% w badaniu dotyczącym manii w przebiegu choroby dwubiegunowej oraz 1,1% versus 0% w badaniu dotyczącym depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej. Odsetki przypadków przyrostu masy ciała >7% względem wartości wyjściowej w grupie przyjmujących lek aktywny versus placebo wynosiły 17% versus 2,5% w badaniach dotyczących schizofrenii oraz manii w przebiegu choroby dwubiegunowej oraz 12,5% versus 6% w badaniu dotyczącym depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej. Odsetki zdarzeń związanych z samobójstwem w grupie leczonych lekiem aktywnym versus placebo wynosiły 1,4% versus 1,3% w badaniu dotyczącym schizofrenii, 1,0% versus 0% w badaniu dotyczącym manii w przebiegu choroby dwubiegunowej oraz 1,1% versus 0% w badaniu dotyczącym depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej. Podczas przedłużonej fazy obserwacji kontrolnej po leczeniu w badaniu dotyczącym depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej zaobserwowano dwa dodatkowe zdarzenia związane z samobójstwem u dwóch pacjentów; jeden z tych pacjentów w czasie zaistnienia zdarzenia przyjmował leczenie kwetiapiną.

Długoterminowe badania bezpieczeństwa

26-tygodniowe otwarte przedłużenie badań ostrych (n=380 pacjentów), w którym kwetiapina była dawkowana w sposób elastyczny w zakresie dawek 400-800 mg na dobę, dostarczyło dodatkowych danych dotyczących bezpieczeństwa. Zwiększenie ciśnienia tętniczego było zgłaszane u dzieci i młodzieży, a zwiększenie łaknienia, objawy pozapiramidowe oraz zwiększenie stężenia prolaktyny w surowicy były zgłaszane u dzieci i młodzieży częściej niż wśród pacjentów dorosłych (patrz punkty 4.4 oraz 4.8).

Jeżeli chodzi o przyrost masy ciała, to po uwzględnieniu prawidłowego wzrostu w dłuższym czasie, jako miarę klinicznie istotnej zmiany przyjęto zwiększenie wskaźnika masy ciała (ang. Body Mass Index, BMI) o co najmniej 0,5 odchylenia standardowego; kryterium to spełniło 18,3% pacjentów, którzy byli leczeni kwetiapiną przez co najmniej 26 tygodni.

Miarą zmian klinicznie istotnych był wzrost standardowego odchylenia o minimum 0,5 w odniesieniu do wartości wyjściowych według skali BMI skorygowany o wartości związane z normalnym rozwojem w dłuższym okresie czasu; 18,3% pacjentów stosujących kwetiapinę przez co najmniej 26 tygodni spełniło powyższe kryteria.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Kwetiapina po podaniu doustnym jest dobrze wchłaniana. Maksymalne stężenie kwetiapiny i norkwetiapiny w osoczu jest osiągane po około 6 godzinach od zastosowania kwetiapiny (Tmax). Maksymalne stężenie molowe aktywnego metabolitu, norkwetiapiny w stanie stacjonarnym wynosi około 35% wartości uzyskiwanych dla kwetiapiny.

Farmakokinetyka kwetiapiny i norkwetiapiny jest liniowa i proporcjonalna do dawek, aż do dawki 800 mg podawanej raz na dobę. Powierzchnia pola pod krzywą AUC jest porównywalna dla kwetiapiny o przedłużonym uwalnianiu podawanej raz na dobę oraz dla takiej samej dawki dobowej kwetiapiny fumaranu o natychmiastowym uwalnianiu podawanej dwa razy na dobę, ale maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) jest o 13% mniejsze w stanie stacjonarnym. Pole pod krzywą AUC norkwetiapiny jest mniejsze o 18% porównując kwetiapinę o przedłużonym uwalnianiu w stosunku do kwetiapiny o natychmiastowym uwalnianiu.

W badaniu oceniającym wpływ pokarmu na biodostępność kwetiapiny stwierdzono, że pokarm bogaty w tłuszcze powodował znaczące statystycznie zwiększenie Cmax i AUC dla kwetiapiny

0    przedłużonym uwalnianiu o odpowiednio 50% i 20%. Nie można wykluczyć, że wpływ posiłków wysokotłuszczowych na produkt może być większy. Dla porównania, lekki posiłek nie wywierał znaczącego wpływu na Cmax ani AUC kwetiapiny. Zaleca się, aby kwetiapina o przedłużonym uwalnianiu była przyjmowana raz na dobę bez pokarmu.

Dystrybucja

Kwetiapina wiąże się w około 83% z białkami osocza.

Metabolizm

Kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie. Po podaniu znakowanej radioaktywnie kwetiapiny, związki macierzyste w postaci niezmienionej wydalane są z moczem

1    kałem w mniej niż 5%.

Badania in vitro wykazały, że głównym izoenzymem układu enzymatycznego cytochromu P450 biorącym udział w metabolizmie kwetiapiny jest izoenzym CYP3A4. Norkwetiapina jest formowana i eliminowana głównie przez izoenzym CYP3A4.

Ustalono, że kwetiapina i poszczególne metabolity (w tym norkwetiapina) są słabymi inhibitorami aktywności in vitro ludzkiego cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 i 3A4. Zahamowanie in vitro cytochromu CYP obserwowane było jedynie w stężeniach około 5 do 50 razy większych niż obserwowane u ludzi w zakresie dawek od 300 mg do 800 mg na dobę. W oparciu o wyniki badań in vitro, mało prawdopodobne jest, aby jednoczesne stosowanie kwetiapiny z innymi lekami powodowało klinicznie istotne zahamowanie metabolizmu innego leku za pośrednictwem cytochromu P450. Z badań przeprowadzonych na zwierzętach wynika, że kwetiapina może pobudzać enzymy cytochromu P450. Jednak w specyficznym badaniu interakcji u pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi nie obserwowano zwiększenia aktywności cytochromu P450 po podaniu kwetiapiny.

Wydalanie

Średni okres półtrwania w fazie eliminacji kwetiapiny i norkwetiapiny wynosi odpowiednio około 7 i 12 godzin. Około 73% znakowanego radioaktywnie leku było wydalane w moczu, a 21% w kale, gdzie mniej niż 5% całkowitej radioaktywności pochodziło z niezmienionego leku. Średnia wartość molowa wolnej frakcji kwetiapiny i aktywnego metabolitu norkwetiapiny w osoczu wynosi <5% ilości wydalanej w moczu.

Szczególne grupy pacjentów Płeć

Farmakokinetyka kwetiapiny nie wykazuje różnic u mężczyzn i kobiet.

Pacjenci w podeszłym wieku

Średni klirens kwetiapiny u pacjentów w podeszłym wieku jest mniejszy o 30 do 50% w porównaniu z obserwowanym u osób dorosłych w wieku od 18 do 65 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Średni klirens kwetiapiny w osoczu był zmniejszony o około 25% u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min/1,73 m2 pc.), jednak poszczególne wartości klirensu mieściły się w zakresie właściwym dla pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Średni klirens kwetiapiny w osoczu był zmniejszony o około 25% u pacjentów ze stwierdzoną niewydolnością wątroby (stabilna marskość poalkoholowa). Ponieważ kwetiapina jest głównie metabolizowana w wątrobie, u osób z zaburzeniami czynności wątroby jest spodziewane zwiększone stężenie leku w osoczu. W tej grupie pacjentów może być konieczne dostosowanie dawki (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież (w wieku od 10 do 17 lat)

Dane farmakokinetyczne zostały zebrane u 9 dzieci w wieku od 10 do 12 lat oraz u 12 młodych osób, które poddane były stabilnej terapii 400 mg kwetiapiny stosowanej dwa razy na dobę. W stanie stacjonarnym, unormowane zależnie od dawki stężenie w osoczu związku macierzystego, kwetiapiny, u dzieci i młodzieży (w wieku 10-17 lat) było zbliżone do obserwowanego u pacjentów dorosłych, choć Cmax u dzieci było na poziomie wyższej wartości zakresu obserwowanego u dorosłych. AUC i Cmax aktywnego metabolitu, norkwetiapiny, były wyższe i wynosiły odpowiednio około 62% i 49% u dzieci (10-12 lat) i odpowiednio około 28% i 14% u młodzieży (13-17 lat), w porównaniu z dorosłymi.

Brak dostępnych danych dotyczących stosowania kwetiapiny o przedłużonym uwalnianiu u dzieci i młodzieży.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W przeprowadzonych in vivo i in vitro badaniach dotyczących genotoksyczności nie obserwowano działania genotoksycznego. U zwierząt laboratoryjnych przy poziomie ekspozycji mającym znaczenie kliniczne obserwowano poniższe zaburzenia, które dotychczas nie zostały potwierdzone w długotrwałych badaniach:

U szczurów obserwowano zmianę pigmentacji tarczycy; u małp Cynomolgus hipertrofię komórek pęcherzykowych gruczołu tarczowego, zmniejszenie stężenia T3, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie liczby białych i czerwonych krwinek; u psów zmętnienie soczewki i zaćmę (Zaćma/zmętnienie soczewki, patrz też punkt 5.1).

W badaniu toksycznego wpływu na zarodek i płód u królików obserwowano zwiększoną częstość występowania przykurczu łap przednich i tylnych. Efekt ten występował przy obecności wyraźnego oddziaływania leku na organizm matczyny, przejawiającego się zmniejszonym przyrostem masy ciała samicy ciężarnej. Te działania były wyraźnie widoczne przy poziomie ekspozycji samicy 4-krotnie większym niż występujący u ludzi przy stosowaniu maksymalnej dawki terapeutycznej. Istotność tych spostrzeżeń dla stosowania leku u ludzi jest nieznana.

W badaniu dotyczącym płodności przeprowadzonym u szczurów stwierdzono marginalne zmniejszenie płodności samców oraz ciąże urojone, przedłużające się fazy międzyrujowe, wydłużenie czasu od kohabitacji do spółkowania oraz zmniejszenie odsetka ciąż. Te efekty są związane ze zwiększeniem stężenia prolaktyny i nie mają bezpośredniego znaczenia u ludzi ze względu na różnice międzygatunkowe w zakresie hormonalnej regulacji rozrodu.

Biorąc powyższe dane pod uwagę, korzyści ze stosowania kwetiapiny muszą być zrównoważone z ryzykiem związanym ze stosowaniem leku.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu tlenek lekki Karagen lambda Powidon K30 Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Karagen lambda Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

Żelaza tlenek żółty (E 172) [tylko 50 mg, 200 mg, 300 mg]

Żelaza tlenek czerwony (E 172) [tylko 50 mg]

Tusz do nadruku

Czarny tusz Opacode S-1-17823 [szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), glikol propylenowy].

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Aluminium/PVC/PVDC i OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

10, 60 i 100 tabletek

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Quetiapine Actavis, 50 mg    19828

Quetiapine Actavis, 200 mg    19829

Quetiapine Actavis, 300 mg    19830

Quetiapine Actavis, 400 mg    19831

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.03.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12.09.2014

24

Quetiapine Actavis