Imeds.pl

Quetiapine Lambda 400 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Quetiapine Lambda, 200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Quetiapine Lambda, 300 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Quetiapine Lambda, 400 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Quetiapinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Quetiapine Lambda i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Quetiapine Lambda

3.    Jak przyjmować lek Quetiapine Lambda

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Quetiapine Lambda

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK QUETIAPINE LAMBDA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Quetiapine Lambda jest kwetiapina. Kwetiapina należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Quetiapine Lambda może być stosowany w leczeniu następujących chorób:

•    Schizofrenia: kiedy pacjent słyszy i odczuwa rzeczy które nie istnieją; wierzy w rzeczy, które nie są prawdziwe lub występuje u niego niezwykłą podejrzliwość, lęk, dezorientacja, poczucie winy, napięcie i depresja.

•    Mania: kiedy pacjent jest bardzo pobudzony, podniecony, rozentuzjazmowany, nadmiernie aktywny lub ma ograniczoną zdolność krytycznej oceny, w tym bywa agresywny lub przejawia zachowania destrukcyjne.

•    Choroba afektywna dwubiegunowa i epizody ciężkiej depresji w przebiegu ciężkich zaburzeń depresyjnych, kiedy pacjent odczuwa silny smutek lub załamanie, ma poczucie winy, brak energii i apetytu lub trudności w zasypianiu.

W przypadku leczenia epizodów ciężkiej depresji w przebiegu ciężkich zaburzeń depresyjnych lek Quetiapine Lambda będzie stosowany jednocześnie z innymi lekami.

Lekarz może zlecić dalsze przyjmowanie leku Quetiapine Lambda nawet jeśli stan pacjenta ulegnie poprawie.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU QUETIAPINE LAMBDA

Kiedy nie stosować leku Quetiapine Lambda

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Quetiapine Lambda (patrz punkt 6).

•    Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

o niektóre leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV,

o leki z grupy azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych), o erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w zakażeniach), o nefazodon (stosowany w leczeniu depresji).

Jeżeli któraś z wymienionych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta, nie stosować leku Quetiapine Lambda. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Quetiapine Lambda.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Quetiapine Lambda

Przed zastosowaniem leku Quetiapine Lambda należy poinformować lekarza prowadzącego:

•    Jeśli u pacjenta lub u kogoś z rodziny pacjenta występuje choroba serca, np. zaburzenia rytmu serca lub jeżeli pacjent przyjmuje leki, które mogą powodować zmiany rytmu serca.

•    Jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi.

• Jeśli u pacjenta stwierdzono przebyty udar mózgu, zwłaszcza jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby.

•    Jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek drgawki.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek małą liczbę białych krwinek

(bez względu na to, czy było to spowodowane przyjmowaniem innych leków czy nie).

• Jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę lub zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę.

Jeśli pacjent znajduje się w grupie ryzyka, lekarz może zlecić wykonanie badania steżenia cukru we krwi w trakcie przyjmowania Quetiapine Lambda.

•    Jeśli u pacjenta lub u kogoś z jego rodziny występowały zakrzepy żylne, ponieważ stosowanie leków takich jak ten wiąże się z powstawaniem zakrzepów.

•    Jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku z otępieniem starczym (zmniejszenie sprawności pracy mózgu). Osoba taka nie powinna stosować leku Quetiapine Lambda, ponieważ leki

z grupy, do której należy, mogą zwiększać ryzyko udaru, a niekiedy ryzyko śmierci u takich chorych.

Należy natychmiast poinformować lekarza jeśli wystąpią objawy, takie jak:

•    gorączka, sztywność mięśni, nasilone pocenie, zmniejszony poziom świadomości (tzw. złośliwy zespół neuroleptyczny).

Może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna.

•    Mimowolne ruchy, zwłaszcza mięśni twarzy lub języka.

•    Zawroty głowy lub uczucie bardzo nasilonej senności. Może to zwiększać ryzyko urazów (upadki) u pacjentów w podeszłym wieku.

•    Napady drgawek.

•    Długotrwały bolesny wzwód (priapizm).

Wszystkie te objawy mogą wystąpić podczas leczenia lekami z tej grupy terapeutycznej.

Myśli samobójcze lub nasilenie depresji.

Pacjenci, u których występuje depresja, mogą czasami myśleć o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Zdarza się to zwłaszcza na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, gdyż leki te zaczynają działać zazwyczaj dopiero po upływie 2 tygodni, czasami później. Myśli samobójcze mogą się nasilić u pacjentów, którzy nagle przerwali przyjmowanie leków. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich myśli jest większe u młodych dorosłych. Badania kliniczne wykazały zwiększone ryzyko wystąpienia myśli lub (i) zachowań samobójczych u młodych pacjentów w wieku poniżej 25 lat chorych na depresję.

Jeśli u pacjenta wystąpią myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Pomocne może okazać się powiadomienie przyjaciół i krewnych o depresji i jej objawach, oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki i informowanie, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu pacjenta.

U pacjentów stosujących lek Quetiapine Lambda, występowało zwiększenie masy ciała. Należy regularnie samemu lub z lekarzem kontrolować masę ciała.

Inne leki i Quetiapine Lambda

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie przyjmować leku Quetiapine Lambda, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

•    niektóre leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV,

•    leki z grupy azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych),

•    erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w zakażeniach),

•    nefazodon (stosowany w leczeniu depresji).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent stosuje następujące leki:

•    leki stosowane w leczeniu padaczki (jak fenytoina lub karbamazepina),

•    leki stosowane w leczeniu nadciśnienia,

•    barbiturany (leki stosowane w leczeniu bezsenności),

•    tiorydazyna (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychotycznych),

•    leki, które mają wpływ na rytm serca, na przykład leki zaburzające równowagę elektrolitową (zmniejszające stężenie potasu lub magnezu), takie jak leki moczopędne (odwadniające) lub niektóre antybiotyki (leki stosowane w zakażeniach).

Nie należy przerywać leczenia innymi lekami bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie leku Quetiapine Lambda z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Przyjmowanie pokarmu może wpływać na działanie leku, dlatego lek Quetiapine Lambda należy przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub bezpośrednio przed snem.

•    Należy uważać na ilość spożywanego alkoholu. Jednoczesne przyjmowanie leku Quetiapine Lambda i alkoholu może wywoływać senność.

•    Należy unikać spożywania soku grejpfrutowego, jeśli pacjent przyjmuje lek Quetiapine Lambda. Sok grejpfrutowy może wpływać na działanie leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży, stara się zajść w ciążę lub karmi piersią powinna poinformować o tym lekarza prowadzącego, zanim zastosuje lek Quetiapine Lambda. Nie należy stosować leku Quetiapine Lambda podczas ciąży, chyba że zostanie to uzgodnione z lekarzem.

Nie należy przyjmować leku Quetiapine Lambda w okresie karmienia piersią.

U noworodków, których matki stosowały Quetiapine Lambda w ostatnim trymestrze ciąży (podczas trzech ostatnich miesięcy trwania ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, ospałość, pobudzenie, zaburzenia oddychania, trudności w karmieniu.

Jeśli u dziecka występuje którykolwiek z wymienionych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Quetiapine Lambda może wywołać u pacjenta senność. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, aż do czasu, kiedy pacjent pozna swoją reakcję na stosowany lek.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Quetiapine Lambda

Lek Quetiapine Lambda zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Testy na obecność narkotyków w moczu

Przyjmowanie leku Quetiapine Lambda może spowodować pozytywny wynik testu na obecność w moczu metadonu i niektórych leków przeciwdepresyjnych, tzw. trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (TLPD), nawet jeżeli pacjent ich nie przyjmował. W takiej sytuacji należy przeprowadzić dokładniejsze testy.

3.    JAK PRZYJMOWAĆ LEK QUETIAPINE LAMBDA

Lek Quetiapine Lambda należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz ustali dla pacjenta dawkę początkową.

Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca mieści się w przedziale od 150 mg do 800 mg na dobę w zależności od objawów i potrzeb pacjenta.

•    Lek należy przyjmować raz na dobę.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

•    Tabletek nie należy dzielić, żuć ani kruszyć.

•    Tabletki należy przyjmować bez pokarmu (przynajmniej godzinę przed posiłkiem lub bezpośrednio przed snem, zgodnie z zaleceniami lekarza).

•    Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia się z lekarzem, nawet jeżeli pacjent czuje się lepiej.

•    Nie należy spożywać soku grejpfrutowego podczas stosowania leku Quetiapine Lambda. Może on wpływać na sposób działania leku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Lekarz może zalecić zmianę dawki leku u pacjenta z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku u pacjenta w podeszłym wieku.

Dorośli i dzieci w wieku poniżej 18 lat

Lek Quetiapine Lambda nie powinnien być stosowany przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Quetiapine Lambda

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Quetiapine Lambda, pacjent może odczuwać senność, zawroty głowy, nieprawidłowe bicie serca. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku Quetiapine Lambda.

Pominięcie przyjęcia leku Quetiapine Lambda

Jeśli pacjent zapomniał zastosować dawkę leku, powinien zażyć ją jak najszybciej. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy zażyć lek o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Quetiapine Lambda

W razie nagłego przerwania stosowania leku Quetiapine Lambda mogą wystąpić nudności, wymioty lub trudności w zasypianiu, nagłe zgięcia kończyn lub nawrót podstawowej choroby.

Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki przed zakończeniem leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dostępne są inne moce leku Quetiapine Lambda lub innych leków możliwe do zastosowania, gdy brak możliwości zastosowania proponowanego schematu dawkowania.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Quetiapine Lambda może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Bardzo często występujące działania niepożądane (występują u więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    zawroty głowy (mogące prowadzić do upadków), ból głowy i suchość w ustach,

-    senność (objaw ten ustępuje po pewnym czasie stosowania leku Quetiapine Lambda) (może powodować upadki),

-    objawy odstawienia (objawy występujące po przerwaniu przyjmowania leku Quetiapine Lambda): bezsenność, nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość; zaleca się stopniowe odstawianie leku przez 1-2 tygodnie

-    zwiększenie masy ciała.

Często występujące działania niepożądane (występują u mniej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    przyspieszenie rytmu serca,

-    uczucie kołatania serca, przyspieszania akcji lub niemiarowego bicia serca.

-    zatkany nos,

-    zaparcia, rozstrój żołądka (niestrawność),

-    uczucie osłabienia, omdlenia (mogą prowadzić do upadków),

-    obrzęk rąk i nóg,

-    obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza po przyjęciu pozycji pionowej. Może to być przyczyną zawrotów głowy i omdleń, co może prowadzić do upadków,

-    zwiększone stężenie cukru we krwi,

-    niewyraźne widzenie,

-    nieprawidłowe ruchy mięśni. Należą do nich: trudności w rozpoczęciu ruchu, drżenie, uczucie niepokoju lub sztywność mięśni bez bólu,

-    niezwykłe sny i koszmary senne,

-    zwiększone uczucie głodu,

-    uczucie rozdrażnienia,

-    zaburzenia mowy,

-    myśli samobójcze i nasilenie depresji,

-    płytki oddech,

-    wymioty (głównie u osób w podeszłym wieku),

-    gorączka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują u mniej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    drgawki,

-    reakcje alergiczne, w tym powstawanie bąbli na skórze, obrzęków skóry i obrzęków okolicy ust,

-    nieprzyjemne odczucia w obrębie kończyn dolnych (nazywane także zespołem niespokojnych nóg),

-    trudności w połykaniu,

-    niekontrolowane ruchy, zwłaszcza mięśni twarzy lub języka,

-    zaburzenia seksualne,

-    nasilenie istniejącej wcześniej cukrzycy,

-    zmiana elektrycznej aktywności serca obserwowanej w EKG (wydłużenie odstępu QT).

Rzadko występujące działania niepożądane (występują u mniej niż u 1 na 1000 pacjentów):

-    wysoka gorączka, nadmierne pocenie, sztywności mięśni, uczucie senności lub omdlenia (tzw. złośliwy zespół neuroleptyczny),

-    zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka),

-    zapalenie wątroby,

-    długotrwały i bolesny wzwód (priapizm),

-    obrzęk piersi oraz nieoczekiwane wytwarzanie mleka (mlekotok),

-    zaburzenia miesiączkowania,

-    zakrzepy krwi, szczególnie w nogach (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi), które mogą się przemieszczać naczyniami krwionośnymi do płuc, powodując ból w klatce piersiowej

i trudności w oddychaniu. Jeśli wystąpi którykolwiek z objawów, należy natychmiast poradzić się lekarza.

-    chodzenie, mówienie, jedzenie lub wykonywanie innych czynności w trakcie snu,

-    zmniejszenie temperatury ciała (hipotermia),

-    zapalenie trzustki.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują u mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    ciężka wysypka, pęcherze lub czerwone plamy na skórze,

-    ciężkie reakcje alergiczne (tzw. reakcja anafilaktyczna), które mogą powodować trudności w oddychaniu lub wstrząs,

-    nagły obrzęk skóry, zwłaszcza w okolicach oczu, warg i gardła (obrzęk naczynioruchowy),

-    nieprawidłowe wydzielanie hormonu kontrolującego ilość moczu,

-    rozpad włókien mięśniowych i ból mięśni (rabdomioliza).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    wysypka skórna z nieregularnymi czerwonymi plamami (rumień wielopostaciowy),

-    ciężka, nagła reakcja alergiczna z objawami takimi, jak rumień i pęcherze na skórze oraz złuszczanie się skóry (martwicze toksyczne oddzielanie się naskórka),

-    neutropenia,

-    zespół z odstawienia u noworodków.

Leki, do których należy lek Quetiapine Lambda, mogą powodować zaburzenia rytmu serca, które bywają ciężkie, a w niektórych przypadkach mogą powodować zgon.

Niektóre działania niepożądane ujawniają się wyłącznie w wynikach badań krwi. Do działań tych należą: zwiększenie ilości niektórych tłuszczów (triglicerydów i cholesterolu całkowitego) lub cukru we krwi, zmniejszenie liczby niektórych rodzajów komórek krwi, zmniejszenie stężenia sodu we krwi oraz zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi.

Zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi może w rzadkich przypadkach prowadzić do:

-    obrzęku piersi oraz niespodziewanego wytwarzania mleka u kobiet, jak i mężczyzn,

-    zaniku lub nieregularnej miesiączki u kobiet.

Lekarz może zalecić okresowe wykonywanie badań krwi.

Dzieci i młodzież

Takie same działania niepożądane, jak u osób dorosłych, mogą również występować u dzieci i młodzieży.

Działania niepożądane obserwowane tylko u dzieci i młodzieży.

Bardzo często występujące działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    podwyższenie ciśnienia krwi.

Poniżej wymienione działania niepożądane występowały z większą częstością u dzieci i młodzieży niż u dorosłych:

Bardzo często występujące działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do:

•    obrzęku piersi oraz niespodziewanego wytwarzania mleka zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek,

•    u dziewczynek może dojść do zatrzymania miesiączki lub może ona występować nieregularnie.

-    zwiększonego apetytu

-    nieprawidłowych ruchów mięśni. Mogą należeć do nich: trudności w rozpoczęciu ruchu, drżenia, uczucie niepokoju lub sztywność mięśni bez bólu.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK QUETIAPINE LAMBDA

•    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

•    Lek ten należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Quetiapine Lambda po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i na blistrze po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Quetiapine Lambda

- Substancją czynną leku jest kwetiapina (w postaci hemifumaranu). Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu leku Quetiapine Lambda zawiera 200, 300 lub 400 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny hemifumaranu).

-    Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, hypromelozę, sodu chlorek, powidon K30, talk, magnezu stearynian, hypromelozę 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400. Ponadto tabletki o mocy 200 mg i 300 mg zawierają żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Quetiapine Lambda, tabletki o przedłużonym uwalnianiu i co zawiera opakowanie

Quetiapine Lambda, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg: żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z wytłoczonym „I2” po jednej stronie i gładkie po drugiej.

Quetiapine Lambda, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg: lekko żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z wytłoczonym „Q300” po jednej stronie i gładkie po drugiej.

Quetiapine Lambda, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.400 mg: białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z wytłoczonym „I4” po jednej stronie i gładkie po drugiej.

Opakowania zawierające: 10, 30, 50, 60 i 100 tabletek są zarejestrowane dla wszystkich mocy.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny:

Lambda Therapeutic Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow, HA1 4HF

Middlesex Wielka Brytania

Wytwórca:

Accord Healthcare Limited

Sage House

319 Pinner Road

North Harrow, HA1 4HF

Middlesex

Wielka Brytania

Cemelog BRS H2040 Budaors Vasut u. 2 Węgry

Pharmacare Premium Ltd.

HHF 003 Hal Far Industrial Estate Birzebuggia, BBG 3000 Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Quetiapine Lambda 200 mg/300mg/400mg Retardtabletten

Belgia

Quetiapin Retard Sandoz 200/300/400 mg tabletten met verlengde afgifte

Bułgaria

Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg radneTKH c yp-bn^eHO ocBodo^paBaHe

Cypr

Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg SioKa rcapax£xapevnę arcoSeopenopę Koneriarcwn

Czechy

Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg tablety s prodlouzenym uvolńovanfm

Dania

Quetiapin Lambda200mg/300mg/400mg Depottabletter

Estonia

Quetiapine Lambda

Finlandia

Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg depottabletit

Grecja

Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg rcaparewei SioKo ekeyxópevnę arcoSeopenopę

Hiszpania

Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg comprimidos de liberación prolongada

Holandia

Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg tabletten met verlengde afgifte

Irlandia

Notiabolfen XL 200 mg/ 300 mg/ 400 mg prolonged-release Tablet

Litwa

Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg pailginto atpalaidavimo tabletes

Łotwa

Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg ap ilgstosas darbibas tabletes

Malta

Notiabolfen XL 200 mg/ 300 mg/ 400 mg prolonged-release Tablet / Atrolak XL 200 mg/ 300 mg/ 400 mg prolonged-release Tablet

Niemcy

Quetiapin Lambda 200mg/300mg/400mg Retardtabletten

Norwegia

Quetiapine Lambda

Polska

Quetiapine Lambda

Portugalia

Quetiapina Lambda 200mg/300mg/400mg comprimidos de libertaęao prolongada

Rumunia

Quetiapina Lambda 200 mg/300 mg/400 mg comprimate cu eliberare prelungita

Słowacja

Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg Filmom obalene tablety s pred^żenym uvol’ńovamm

Słowenia

Kvetiapin Lambda 200mg/300mg/400mg tablete s podaljsanim sproscanjem

Szwecja

Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg depottabletter

Węgry

Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg retard tabletta

Wielka Brytania

Atrolak XL 200 mg/ 300 mg/ 400 mg prolonged-release Tablet

Włochy

Quetiapine AHCL 200mg/300mg/400mg Compresse a rilascio prolungato

Data ostatniej aktualizacji ulotki: