Imeds.pl

Quetiapine Pfizer 25 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Quetiapine Pfizer, 25 mg, tabletki powlekane Quetiapine Pfizer, 100 mg, tabletki powlekane Quetiapine Pfizer, 150 mg, tabletki powlekane Quetiapine Pfizer, 200 mg, tabletki powlekane Quetiapine Pfizer, 300 mg, tabletki powlekane

Quetiapinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Quetiapine Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Quetiapine Pfizer

3.    Jak stosować lek Quetiapine Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Quetiapine Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Quetiapine Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Lek Quetiapine Pfizer zawiera substancję czynną kwetiapinę. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych. Leki te stosuje się w leczeniu chorób, takich jak:

•    Depresja dwubiegunowa: ciągłe uczucie smutku, przygnębienie, poczucie winy, brak energii, utrata apetytu i (lub) niemożność zaśnięcia.

•    Epizody maniakalne (mania): podekscytowanie, nadmierna nieuzasadniona radość, pobudzenie, entuzjazm, hiperaktywność lub obniżona zdolność oceny, w tym zachowania agresywne lub destrukcyjne.

•    Schizofrenia: omamy słuchowe lub czuciowe, przekonanie o prawdziwości rzeczy nieprawdziwych, nadmierna podejrzliwość, lęk, dezorientacja, poczucie winy, napięcie lub przygnębienie.

Lekarz może kontynuować terapię lekiem Quetiapine Pfizer, nawet gdy pacjent poczuje się lepiej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Quetiapine Pfizer Kiedy nie stosować leku Quetiapine Pfizer:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

-    niektóre leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV;

-    leki z grupy azoli (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych);

-    erytromycyna lub klarytromycyna (stosowane w leczeniu infekcji);

-    nefazodon (stosowany w leczeniu depresji).

W takim przypadku nie należy stosować leku Quetiapine Pfizer. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Quetiapine Pfizer.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Quetiapine Pfizer należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki, jeśli:

•    u pacjenta lub członka rodziny występują lub występowały w przeszłości, jakiekolwiek problemy z sercem, np. zaburzenia rytmu serca, lub pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki mogące wpływać na czynność serca;

•    pacjent ma małe ciśnienie tętnicze;

•    pacjent znajduje się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia udaru lub miał przejściowe zmniejszenie dopływu krwi do mózgu (niedokrwienie), szczególnie jeśli pacjent jest w podeszłym wieku;

•    pacjent ma chorobę wątroby;

•    pacjent ma zapalenie trzustki lub objawy powiązane z zapaleniem trzustki, takie jak: kamienie żółciowe, zwiększone stężenie triglicerydów (rodzaj tłuszczów) we krwi;

•    pacjent miał kiedykolwiek napad padaczkowy;

•    pacjent ma cukrzycę lub ryzyko wystąpienia cukrzycy. W takim przypadku lekarz będzie sprawdzał stężenie cukru we krwi podczas przyjmowania leku Quetiapine Pfizer;

•    u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości stwierdzono małą liczbę białych krwinek (co mogło, ale nie musiało mieć związku ze stosowaniem innych leków);

•    pacjent jest w podeszłym wieku i ma otępienie (utrata czynności mózgu). Tacy pacjenci nie powinni przyjmować leku Quetiapine Pfizer, ponieważ należy on do grupy leków, które mogą zwiększać ryzyko udaru, a w niektórych przypadkach także zgonu u osób w podeszłym wieku z otępieniem;

•    pacjent lub osoba z rodziny pacjenta ma zakrzepicę żylną (powstawanie zakrzepów krwi), gdyż stwierdzono związek między przyjmowaniem leków takich jak kwetiapina, a powstawaniem zakrzepów krwi.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia:

•    gorączki, sztywności mięśni, potliwości lub zaburzenia świadomości (zaburzenia zwanego: złośliwym zespołem neuroleptycznym). Może być konieczna natychmiastowa pomoc lekarska;

•    niekontrolowanych ruchów, głównie twarzy lub języka;

•    nieprawidłowych ruchów mięśni, w tym: trudności w rozpoczęciu ruchu, drżenia, uczucia niepokoju mięśniowego lub sztywności mięśniowej bez odczuwania bólu;

•    uczucia silnej senności;

•    zawrotów głowy lub silnej ospałości, które mogą zwiększać ryzyko przypadkowych urazów (upadków) u pacjentów w wieku podeszłym.

Objawy te mogą być spowodowane przez lek tego rodzaju.

Myśli samobójcze i nasilenie depresji

U osób cierpiących na depresję mogą czasem występować myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Myśli te mogą się nasilać po rozpoczęciu leczenia, ponieważ wszystkie leki z tej grupy zaczynają działać dopiero na ogół po około dwóch tygodniach stosowania, a czasem jeszcze później. Myśli samobójcze mogą się nasilić w przypadku nagłego zaprzestania przyjmowania leku.

Myśli takie występują częściej u młodych pacjentów dorosłych. Badania kliniczne wykazały zwiększone ryzyko myśli i (lub) zachowań samobójczych u młodych osób dorosłych, w wieku poniżej 25 lat z depresją.

Jeśli wystąpią myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do szpitala. Pomocne może być poinformowanie o depresji osoby z rodziny lub przyjaciela, oraz poproszenie ich o zapoznanie się z ulotką o leku. Pacjent może poprosić tę osobę, aby w przypadku zaobserwowania nasilenia objawów depresji lub niepokojących zmian zachowania, powiedziała o tym pacjentowi.

U pacjentów leczonych kwetiapiną zaobserwowano zwiększenie masy ciała. Należy regularnie kontrolować masę ciała.

Inne leki i Quetiapine Pfizer

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, ponieważ mogą one mieć wpływ na swoje działanie. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty oraz produktów ziołowych.

Nie należy stosować leku Quetiapine Pfizer, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki:

•    niektóre leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV;

•    leki z grupy azoli (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych);

•    erytromycyna lub klarytromycyna (stosowane w leczeniu zakażeń);

•    nefazodon (stosowany w leczeniu depresji).

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowanych następujących lekach:

•    leki stosowane w leczeniu padaczki (np. fenytoina lub karbamazepina);

•    leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym;

•    barbiturany (stosowane w przypadku trudności z zasypianiem);

•    tiorydazyna (lek przeciwpsychotyczny);

•    leki wpływające na czynność serca, np. leki, które mogą powodować zaburzenia równowagi elektrolitów (zmniejszone stężenie potasu lub magnezu), takie jak leki moczopędne lub niektóre antybiotyki (leki stosowane w leczeniu zakażeń).

Przed przerwaniem przyjmowania któregokolwiek ze stosowanych leków, należy najpierw porozumieć się z lekarzem.

Quetiapine Pfizer z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Lek Quetiapine Pfizer można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

•    Należy zachować ostrożność przy spożywaniu alkoholu. Jednoczesne przyjęcie leku Quetiapine Pfizer i alkoholu może powodować senność.

•    Podczas przyjmowania leku Quetiapine Pfizer nie należy spożywać soku grejpfrutowego. Sok grejpfrutowy może wpływać na działanie leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Leku Quetiapine Pfizer nie należy przyjmować w ciąży bez porozumienia się z lekarzem. Nie należy stosować leku Quetiapine Pfizer w okresie karmienia piersią.

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić u noworodków, których matki stosowały lek Quetiapine Pfizer w trzecim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży): drżenie, sztywność mięśniowa i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, zaburzenia oddechowe i problemy podczas karmienia. W przypadku zaobserwowania powyższych objawów u noworodka, należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować senność. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani maszyn, dopóki nie stwierdzi, jak wpływa na niego lek Quetiapine Pfizer.

Lek Quetiapine Pfizer zawiera laktozę

Lek Quetiapine Pfizer zawiera laktozę, która jest cukrem. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Wpływ na testy wykrywające narkotyki w moczu

Przyjmowanie leku Quetiapine Pfizer może powodować fałszywie dodatnie wyniki niektórych testów wykrywających w moczu substancje narkotyczne, takie jak metadon lub pewne trójcykliczne leki przeciwdepresyjne. W takim przypadku, należy przeprowadzić inne, bardziej specyficzne testy.

3. Jak stosować lek Quetiapine Pfizer

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz podejmie decyzję o dawce początkowej. Zalecana dobowa dawka podtrzymująca będzie zależna od stopnia zaawansowania choroby i zapotrzebowania pacjenta, i zazwyczaj będzie wynosić od 150 mg do 800 mg.

•    Tabletkę należy przyjmować raz na dobę przed snem lub dwa razy na dobę, w zależności od stopnia zaawansowania choroby.

•    Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.

•    Tabletkę można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

•    Podczas przyjmowania leku Quetiapine Pfizer nie należy spożywać soku grejpfrutowego. Sok grejpfrutowy może wpływać na działanie leku.

•    Nie należy przerywać stosowania leku, nawet w przypadku poprawy samopoczucia, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Zaburzenie czynności wątroby

Lekarz może zmienić dawkę u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz może zmienić dawkę u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Quetiapine Pfizer nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Quetiapine Pfizer

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Quetiapine Pfizer, może wystąpić senność, zawroty głowy lub zaburzenia tętna. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki leku Quetiapine Pfizer.

Pominięcie zastosowania leku Quetiapine Pfizer

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją jak najszybciej przyjąć. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy odczekać do tego czasu. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Quetiapine Pfizer

W przypadku nagłego przerwania stosowania leku Quetiapine Pfizer może wystąpić bezsenność, nudności lub ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub drażliwość. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki przed przerwaniem stosowania leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zawroty głowy (mogące prowadzić do upadków), ból głowy, suchość błon śluzowych jamy ustnej;

•    senność (mogąca prowadzić do upadku. Senność może ustąpić z czasem, w miarę stosowania leku Quetiapine Pfizer);

•    objawy z odstawienia (objawy występujące po przerwaniu stosowania leku Quetiapine Pfizer) obejmujące: bezsenność, mdłości, ból głowy, biegunkę, wymioty, zawroty głowy oraz drażliwość. Zaleca się stopniowe odstawianie leku przez okres co najmniej od 1 do 2 tygodni;

•    zwiększanie masy ciała.

Często (dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    przyspieszone tętno;

•    wyraźne odczuwanie własnego tętna (pulsu);

•    zatkany nos;

•    zaparcie, rozstrój żołądka (niestrawność);

•    złe samopoczucie u osób w wieku podeszłym;

•    uczucie osłabienia, omdlenie (mogące prowadzić do upadku);

•    ciężka duszność;

•    obrzęk rąk lub nóg;

•    zmniejszone ciśnienie tętnicze podczas wstawania, które może być przyczyną zawrotów głowy lub omdlenia (mogącego prowadzić do upadku);

•    zwiększone stężenie cukru we krwi;

•    niewyraźne widzenie;

•    nieprawidłowe skurcze mięśniowe, w tym trudności z rozpoczęciem ruchu mięśni, drżenie, uczucie niepokoju lub sztywności mięśni bez bólu;

•    nietypowe sny i koszmary senne;

•    myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie;

•    wzmożony apetyt;

•    drażliwość;

•    zaburzenia mowy i trudności w wysławianiu się;

•    gorączka.

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może powodować bladość skóry i osłabienie lub problemy w oddychaniu (anemia);

•    niedoczynność tarczycy, która może powodować uczucie zmęczenia i zwiększenie masy ciała;

•    nasilenie objawów cukrzycy;

•    napady drgawkowe lub padaczkowe;

•    reakcje alergiczne, obejmujące powstawanie guzków (bąbli), obrzęk skóry oraz obrzęk wokół ust;

•    nieprzyjemne odczucia w nogach (znane również jako zespół niespokojnych nóg);

•    trudności w połykaniu;

•    niekontrolowane ruchy, głównie twarzy i języka;

•    zaburzenie czynności seksualnych.

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek, co zwiększa podatność na zakażenia;

•    zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej, udaru i cukrzycy typu II (zespół metaboliczny);

•    zwiększona temperatura (gorączka), długotrwały ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej, przyspieszony oddech, pocenie się, sztywność mięśni, uczucie senności lub omdlenie;

•    chodzenie, mówienie, jedzenie i wykonywanie innych czynności podczas snu;

•    zapalenie trzustki, powodujące silny ból brzucha i pleców;

•    zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka);

•    zapalenie wątroby;

•    długotrwały i bolesny wzwód (priapizm);

•    obrzęk piersi i mlekotok;

•    zaburzenia miesiączkowana;

•    powstawanie zakrzepów krwi w żyłach, głównie w nogach (objawy obejmują: obrzęk, ból

i zaczerwienienie nóg). Zakrzepy mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza;

•    zmniej szona temperatura ciała (hipotermia).

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    ciężka wysypka, pęcherze oraz czerwone plamy na skórze;

•    ciężka reakcja alergiczna (znana jako anafilaksja), która może prowadzić do trudności w oddychaniu lub wstrząsu;

•    gwałtowny obrzęk skóry, zazwyczaj wokół oczu, ust i gardła (obrzęk naczynioruchowy);

•    nieprawidłowe wydzielanie hormonu regulującego objętość moczu;

•    uszkodzenie włókien mięśniowych i ból mięśni (rabdomioliza).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    ciężka choroba powodująca powstawanie pęcherzy na skórze;

•    choroba alergiczna, powodująca: bóle stawów, wysypkę skórną, świąd i gorączkę;

Leki z grupy, do której należy lek Quetiapine Pfizer, mogą powodować zaburzenia rytmu serca, które bywają ciężkie, a w niektórych przypadkach zakończone zgonem.

Niektóre działania niepożądane można rozpoznać wyłącznie za pomocą badania krwi. Należą do nich: zwiększenie stężenia niektórych tłuszczów (triglicerydów oraz całkowitego cholesterolu) lub cukru we krwi, zmniejszenie liczby niektórych krwinek, zmniejszenie stężenia sodu we krwi, oraz zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi.

Zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi w rzadkich przypadkach może prowadzić do:

•    obrzęku piersi i mlekotoku u mężczyzn i kobiet;

•    braku krwawienia miesiączkowego lub nieregularnych krwawień u kobiet.

Lekarz może zdecydować o przeprowadzeniu badania krwi co pewien czas.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

U dzieci i młodzieży mogą wystąpić takie same działania niepożądane jak u dorosłych.

Wyłącznie u dzieci i młodzieży zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (dotyczy ponad 1 na 10 pacjentów):

o zwiększenie ciśnienia krwi.

U dzieci i młodzieży zaobserwowano częstsze występowanie następujących objawów:

Bardzo często (dotyczy ponad 1 na 10 pacjentów):

•    zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi, co może w rzadkich przypadkach prowadzić do:

o obrzęku piersi i mlekotoku u chłopców i dziewcząt;

o braku krwawienia miesiączkowego lub nieregularnych krwawień u dziewcząt;

•    wzmożony apetyt;

•    nieprawidłowe skurcze mięśniowe, w tym trudności z rozpoczęciem ruchu mięśni, drżenie, uczucie niepokoju lub sztywności mięśni bez bólu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Quetiapine Pfizer

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Quetiapine Pfizer

Substancją czynną leku jest kwetiapina. Tabletki leku Quetiapine Pfizer zawierają: 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg lub 300 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: powidon K30, wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), laktoza jednowodna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, talk.

Otoczka tabletki: hypromeloza 6 cP, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).

Tabletki 25 mg, 100 mg i 150 mg zawierają również żelaza tlenek żółty (E 172), a tabletki 25 mg zawierają żelaza tlenek czerwony (E 172). Tabletki 100 mg, 150 mg, 200 mg i 300 mg zawierają również czarny tusz zawierający szelak, żelaza tlenek czarny oraz glikol propylenowy.

Jak wygląda lek Quetiapine Pfizer i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane.

Ouetiapine Pfizer. 25 mg, tabletki powlekane

Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, barwy brzoskwiniowej, oznaczone symbolem „E52” po jednej stronie oraz bez symbolu po drugiej.

Ouetiapine Pfizer, 100 mg, tabletki _powlekane

Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, barwy żółtej, oznaczone symbolem „E53” po jednej stronie oraz bez symbolu po drugiej.

Ouetiapine P fizer. 150 mg. tabletki powlekane

Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, barwy jasnożółtej, oznaczone symbolem „E54” po jednej stronie oraz bez symbolu po drugiej.

Ouetiapine P fizer. 200 mg. tabletki powlekane

Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, barwy białej, oznaczone symbolem „E55” po jednej stronie oraz bez symbolu po drugiej.

Ouetiapine P fizer. 300 mg. tabletki powlekane

Obustronnie wypukłe tabletki powlekane w kształcie kapsułki, barwy białej, oznaczone symbolem „E56” po jednej stronie oraz bez symbolu po drugiej.

Butelki z HDPE i blistry z folii PCV/Aluminium

Wielkości opakowań:

Butelki z HDPE:

Quetiapine Pfizer 25 mg, 100 mg, 150 mg i 200 mg: 100, 250, 500 lub 1000 tabletek.

Quetiapine Pfizer 300 mg: 60, 100, 250, 500 lub 1000 tabletek.

Blistry: 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 lub 240 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania.

Wytwórca:

Pfizer Italia s.r.l.

Localita Marino Del Tronto, 63100 - Ascoli Piceno (AP), Włochy

Wytwórca/Importer:

Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgia

Pfizer PGM

Zone Industrielle 29, route des Industries, 37530 Poce-Sur-Cisse, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Quetiapin Pfizer 25 mg 100 mg, 150 mg, 200 mg & 300 mg Filmtabletten

Belgia

Quetiapine Pfizer 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg & 300 mg comprimes pellicules

Niemcy

Quetiapin Pfizer 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg & 300 mg Filmtabletten

Dania

Quetiapin Pfizer

Grecja

Quetiapine Pfizer 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg & 300 mg EmKaA.uggśvo gs A,sraó pueyro óiokio

Węgry

Quetiapine Pfizer 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg & 300 mg filmtabletta

Hiszpania

Quetiapine Pharmacia 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg & 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula

Finlandia

Quetiapin Pfizer

Irlandia

Quetiapine Pfizer 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg & 300 mg film-coated tablets

Włochy

Quetiapina Pfizer

Luksemburg

Quetiapine Pfizer 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg & 300 mg comprimes pellicules

Litwa

Quetiapine Pfizer 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg & 300 mg Plevele dengtos tabletes

Łotwa

Quetiapine Pfizer 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg & 300 mg apvalkotas tabletes

Holandia

Quetiapine Pfizer 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg & 300 mg filmomhulde tabletten

Norwegia

Quetiapin Pfizer

Rumunia

Quetiapina Pfizer 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg & 300 mg comprimate filmate

Portugalia

Quetiapina Parke-Davis

Szwecja

Quetiapin Pfizer

Wielka

Brytania

Quetiapine 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg & 300 mg film-coated tablets

Polska

Quetiapine Pfizer

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

03/2012

Wersja 3 16.03.2012