+ iMeds.pl

Quetilis 300 mgUlotka Quetilis

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Quctilis, 25 mg, tabletki powlekane Quetilis, 100 mg, tabletki powlekane Quetilis, 150 mg, tabletki powlekane Quetilis, 200 mg, tabletki powlekane Quetilis, 300 mg, tabletki powlekane

Quetiapinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Quetilis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Quetilis

3.    Jak stosować lek Quctilis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Quetilis

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK QUETILIS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Quetilis należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi, które łagodzą objawy w niektórych rodzajach chorób psychicznych. Quetilis stosuje się w leczeniu schizofrenii (choroba lub grupa chorób, która charakteryzuje się zaburzeniami formy i treści myślenia (np. omamy, halucynacje), zaburzeniami nastroju (np. nieodpowiednie wyrażanie emocji), zaburzeniami poczucia tożsamości i relacji z otaczającym światem (np. utrata własnego ja, odrzucenie) i zaburzeniami zachowania (np. dziwaczne lub pozornie bezcelowa zachowanie).

Quetilis może być również stosowany w leczeniu chorób wpływających na nastrój pacjentów, w których czują się oni nadmiernie naładowani energią lub pobudzeni. Osoby z takimi dolegliwościami potrzebują mniejszej ilości snu niż zwykle, są bardziej rozmowne i mają „gonitwę” myśli lub pomysłów. Mogą się czuć także wyjątkowo rozdrażnione.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU QUETILIS Kiedy nie stosować leku Quetilis

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Quetilis;

jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki stosowane w leczeniu AIDS (inhibitory proteaz HIV); jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (azole); jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń (erytromycyna, klarytromycyna);

jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki stosowane w leczeniu depresji (nefazodon).

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza, jeżeli:

u pacjenta występująjakiekolwiek choroby serca, na przykład zaburzenia rytmu serca, lub jeśli takie schorzenie występuje u kogoś z rodziny; pacjent ma niskie ciśnienie krwi; u pacjenta wystąpił udar mózgu;

pacjent miał napad drgawkowy lub choruje na padaczkę; pacjent ma chorą wątrobę; pacjent ma cukrzycę;

pacjent wie, że miał w przeszłości małą liczbę białych komórek krwi, co mogła być lub nie było spowodowane przyjmowaniem innych leków';

u pacjenta lub w jego rodzinie w-ystępow-aly zakrzepy, ponieważ stosowanie tego typu leków było związane z powstawaniem skrzepów krwi.

Stosowanie leku Quetilis z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy poinformować lekarza w przypadku przyjmowania:

leków stosowanych w leczeniu padaczki (takich jak fenytoina lub karbamazepina); leków stosowanych w leczeniu AIDS (inhibitory proteaz HIV); leków stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych (ketokonazol); leków stosowanych w leczeniu zakażeń (erytromycyna lub klarytromycyna); leków stosowanych w leczeniu depresji (nefazodon).

Icków wydłużających odstęp QT, stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca albo innych stanów, takich jak:

inne neuroleptyki (leki stosowane w psychozach);

leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (np. chinidyna, dyzopiramid i amiodaron);

octan lewometadylu (stosow-any w leczeniu uzależnień);

mezorydazyna;

tiorydazyna, sertyndol, pimozyd (leki stosowane w schizofrenii i psychozach); sparfloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna (stosowane w zakażeniach); metanosulfonian dolasetronu (stosowany w nudnościach i wymiotach); meflokina, halofantryna (stosowana w malarii); cyzapryd (stosow'any w refluksie żołądkowo-przełykowym); tiazydow'e leki moczopędne.

U pacjentów w podeszłym wieku z demencją(obniżenie sprawności mózgu) przyjmujących kwetiapinę i inne leki tego samego typu obserwowano zwiększone ryzyko zgonu. Bezpośredni związek pomiędzy kwetiapiną a zwiększonym ryzykiem nie został ustalony. Kwetiapina nic jest jednak wskazana do stosowania w tej grupie pacjentów.

Stosowanie leku Quetilis zjedzeniem i piciem

Quetilis można przyjmować zjedzeniem lub bezjedzenia.

Nie należy pić alkoholu. Skojarzone działanie leku Quetilis i alkoholu może wywoływać senność. Także sok grejpfrutowy może wpływać na działanie leku Quetilis. Dlatego należy unikać picia soku grejpfrutowego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża:

Zanim pacjentka przyjmie ten lek, powinna poinformować lekarza o tym, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.

Nie należy stosować leku Quetilis podczas ciąży, jeżeli nie zostanie to uzgodnione z lekarzem.

Karmienie piersią:

Nie wiadomo, czy Quetilis przenika do mleka kobiecego. Nie należy karmić piersią, jeżeli stosuje się Quetilis.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Quetilis może wywołać u pacjenta senność. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn aż do czasu, kiedy pozna swoją reakcję na stosowanie leku.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Quetilis

Quetilis zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK QUETILIS

Quetilis należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz ustali dla pacjenta dawkę początkową, która będzie zależała od rodzaju choroby występującej u pacjenta.

Dorośli:

Leczenie schizofrenii

Dawka początkowa wynosi zwykle:

•    50 mg (dwie tabletki po 25 mg) pierwszego dnia, 100 mg drugiego dnia, 200 mg trzeciego dnia i 300 mg czwartego dnia.

Leczenie epizodu manii:

Dawka początkowa wynosi zwykle:

•    100 mg pierwszego dnia, 200 mg drugiego dnia, 300 ing trzeciego dnia i 400 mg czwartego dnia.

Po tym okresie lekarz poinformuje pacjenta, ile tabletek leku Quetilis powinien przyjmować każdego dnia. Należy zastosować się do wskazówek lekarza dotyczących pory i liczby przyjmowanych tabletek (zwykle dwa razy na dobę). Należy przeczytać tekst na opakowaniu zewnętrznym Tam także pisze, ile tabletek i kiedy należy przyjmować. Należy zapytać lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty, jeżeli pacjent ma wątpliwości.

Dawka leku mieszczą się w zakresie od 150 mg do 800 mg na dobę i zależą od indywidualnego schematu leczenia i potrzeb pacjenta.

Tabletki leku Quetilis mają różną wielkość i barwy. Nie trzeba się dziwić, jeżeli od czasu do czasu otrzymuje się tabletki innej barwy.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, lekarz może zdecydować o podaniu mniejszej dawki leku.

Dzieci i młodzież

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci i młodzieży. Z tego powodu Quetilis nic powinien być stosowany u dzieci i młodzieży.

Zaburzenia czynności wątroby i nerek:

Jeśli pacjent ma chorobę wątroby lub nerek, lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Nie należy' przerywać leczenia, jeżeli nie zaleci tego lekarz, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej. Zażycie większej niż zalecana dawki łęku Quetilis:

Jeśli pacjent przyjął większą dawkę leku niż zalecana, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub szpitalem. Objawy przedawkowania to senność, uspokojenie, przyśpieszone bicie serca i niskie ciśnienie tętnicze krwi.

Pominięcie zastosowania leku Quetilis

W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć ją niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Quetilis

Nie należy przerywać stosowania leku Quetilis nawet w przypadku, kiedy pacjent czuje się lepiej, jeżeli nie zaleci tego lekarz. Jeżeli pacjent nagle przerwie stosowanie leku Quetilis, mogą wystąpić takie objawy jak nudności, wymioty, zaburzenia snu, nagłe ruchy lub nawrót choroby podstawowej. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszenie dawki przed przerwaniem leczenia.

W przypadku dalszych wątpliwości związanych z przyjmowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Quetilis może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Quelilis mogą wystąpić reakcje alergiczne (nadwrażliwość). W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów obrzęku naczynioruchowego (bardzo rzadkie działanie niepożądane), konieczne jest przerwanie przyjmowania Icku i natychmiastowe zwrócenie się do lekarza w celu uzyskania pomocy:

-    trudności w oddychaniu z obrzękiem lub bez obrzęku twarzy, ust, języka i (lub) gardła;

-    obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, który może być przyczyną trudności w połykaniu;

-    uporczywe swędzenie skóry (z wypukłymi grudkami).

Bardzo częste działania niepożądane {występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zawroty głowy,

•    uczucie senności (może ustąpić w trakcie kontynuowania leczenia),

•    ból głowy.

Częste działania niepożądane (występują u I do 10 na 100 pacjentów):

   zmiany w wynikach badań krwi,

•    omdlenia,

•    przyśpieszone bicie serca,

•    niskie ciśnienie krwi w pozycji stojącej, które może powodować zawroty głowy lub uczucie omdlenia,

•    katar,

•    suchość w ustach, zaparcie, niestrawność,

•    uczucie osłabienia, obrzęk rąk lub nóg, przyrost masy ciała, szczególnie w pierwszych tygodniach leczenia.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

•    reakcje alergiczne, które mogą obejmować obrzęk skóry,

•    napady drgawek,

•    zespól niespokojnych nóg,

•    zwiększenie zawartości tłuszczów we krwi,

•    zwiększenie liczby białych krwinek we krwi.

Rzadkie działania niepożądane (występują ii I do 10 na JO 000 pacjentów):

   żółtaczka,

•    długotrwała i bolesna erekcja,

•    zespól objawów obejmujący gorączkę, przyśpieszenie oddechu, pocenie się, sztywność mięśni i senność. Jeżeli wystąpi taki zespól objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi,

•    reakcje alergiczne z niskim ciśnieniem tętniczym krwi i trudnościami w oddychaniu,

•    cukrzyca,

•    niekontrolowane ruchy,

•    zapalenie wątroby,

•    obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust, gardła i dróg oddechowych). W przypadku wystąpienia obrzęku naczynioruchowego, należy natychmiast skontaktować się ze szpitalem;

•    zapalenie skóry i błony śluzowej (zespół Stevensa-Johnsona).

Częstość nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych):

• zakrzepy żyine, szczególnie w obrębie kończyn dolnych (objawy: obrzęki, ból,

zaczerwienienie), które mogą przemieszczać się z krwią do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem.

Jeśli wystąpią powyższe objawy, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Leki z grupy, do której należy Quetilis, mogą powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą być poważne i w ciężkich przypadkach śmiertelne.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYĆ LEK QUETILIS

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Quetilis po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapylać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Quetilis

Substancją czynną leku jest kwetiapina w postaci fumaranu kwetiapiny.

Inne składniki leku to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, powidon K.29-32, wapnia diwodorofosforan dwuwodny, karboksymetyioskrobia sodowa (typ A), laktoza jednowodna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza 6cP (E464), laktoza jednowodna, makrogol 3350, triacetyna, tytanu dwutlenek (El 71), żelaza tlenek żółty (El72) (w tabletkach 25 mg, 100 mg i 150 mg) i żelaza tlenek czerwony (El72) (tylko w tabletkach 25 mg).

Jak wygląda lek Quetilis i co zawiera opakowanie

Lek Quetilis 25 mg, tabletki powlekane ma postać okrągłych, obustronnie wypukłych, jasnopomarańczowych tabletek z oznakowaniem ,,Q” wytłoczonym pojednej stronie.

Lek Quetilis 100 mg, tabletki powlekane ma postać okrągłych, obustronnie wypukłych, żółtych tabletek z oznakowaniem „Q” wytłoczonym pojednej stronie.

Lek Quetilis 150 mg, tabletki powlekane ma postać owalnych, obustronnie wypukłych, bladożółtych tabletek z oznakowaniem „Q” wytłoczonym pojednej stronie.

Lek Quetilis 200 mg, tabletki powlekane ma postać owalnych, obustronnie wypukłych, białych tabletek z oznakowaniem „Q” wytłoczonym pojednej stronie.

Lek Quetilis 300 mg, tabletki powlekane ma postać owalnych, obustronnie wypukłych, białych tabletek z oznakowaniem „Q” wytłoczonym pojednej stronie i „300” po drugiej stronie.

Wielkości opakowań:

Blistry:

Quetilis 25 mg, tabletki powlekane: 30, 60, 90, 100 tabletek Quetilis 100 mg, tabletki powlekane: 30, 60, 90, 100 tabletek Quetilis 150 mg, tabletki powlekane: 30, 60, 90, 100 tabletek Quetilis 200 mg, tabletki powlekane: 30, 60, 90, 100 tabletek Quetilis 300 mg, tabletki powlekane: 30, 60, 90, 100 tabletek

Pojemniki:

Quetilis 25 mg, tabletki powlekane: 100, 250 tabletek Quetilis 100 mg, tabletki powlekane: 100, 250 tabletek Quetilis 150 mg, tabletki powlekane: 100, 250 tabletek Quetilis 200 mg, tabletki powlekane: 250 tabletek Quetilis 300 mg, tabletki powlekane: 60, 250 tabletek

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Mcdis ehf.

Reykjavíkurvegur 78 IS-220 Hafnarfjordur Islandia

Wytwórca

Actavis hf.

Reykjavíkurvegur 78, PO Box 420

IS-220 Hafnarfjordur

Islandia

Actavis Ltd.

B16 Bulcbel Industrial Estate

Zejtun ZTN 08

Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego pod następującymi nazwami: Dania Quetilis Polska Quetilis

Data zatwierdzenia ulotki:

Ahao. GhmwjJ.

7

Quetilis

Charakterystyka Quetilis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Quetilis, 300 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 300 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna odpowiadająca 59 mg laktozy bezwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Owalne, obustronnie wypukłe, białe tabletki powlekane z wytłoczonym oznakowaniem „Q” po jednej stronie i „300” po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

Leczenie schizofrenii.

Leczenie umiarkowanych do ciężkich epizodów manii. Kwetiapina nie wykazuje działania zapobiegającego nawrotom epizodów manii lub depresji (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Quetilis należy podawać dwa razy na dobę, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Dorośli

W leczeniu schizofrenii całkowita dawka dobowa przez pierwsze 4 dni leczenia wynosi 50 mg (dzień 1), 100 mg (dzień 2), 200 mg (dzień 3), 300 mg (dzień 4).

Od dnia 4. dawka powinna być stopniowo zwiększana do dawki zazwyczaj skutecznej w zakresie od 300 do 450 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji indywidualnego pacjenta, dawkę można zmieniać w zakresie od 150 do 750 mg na dobę.

W leczeniu epizodów manii związanych z chorobą afektywną dwubiegunową, całkowita dawka dobowa przez pierwsze cztery dni leczenia wynosi 100 mg (dzień 1), 200 mg (dzień 2), 300 mg (dzień 3) i 400 mg (dzień 4). Następnie dawkę można zwiększać aż do dawki dobowej 800 mg w dniu 6. leczenia; zwiększenie dawki nie powinno przekraczać 200 mg na dobę. Zależnie od odpowiedzi klinicznej i tolerancji indywidualnego pacjenta, dawka dobowa może wynosić od 200 do 800 mg na dobę. Zwykle dawka skuteczna mieści się w zakresie od 400 do 800 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Podobnie jak inne leki przeciwpsychotyczne, kwetiapinę należy stosować z ostrożnością u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie w początkowym okresie zwiększania dawki. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji pacjenta, okres zwiększania dawki może być dłuższy, a dobowa dawka terapeutyczna mniejsza niż u pacjentów młodszych.

U pacjentów w podeszłym wieku średni klirens kwetiapiny był zmniejszony o 30-50% w porównaniu do młodszych pacjentów.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności kwetiapiny u dzieci i młodzieży.

Zaburzenia czynności nerek

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie. Dlatego kwetiapinę należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze znanymi zaburzeniami czynności wątroby, zwłaszcza w początkowym okresie zwiększania dawki.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy rozpoczynać od dawki 25 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji pacjenta, dawka powinna być stopniowo zwiększana od 25 mg do 50 mg na dobę aż do osiągnięcia dawki skutecznej.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie inhibitorów cytochromu P450 3 A4, takich jak inhibitory proteazy HIV, przeciwgrzybicze azole, erytromycyna, klarytromycyna i nefazodon (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Choroby układu sercowo-naczvniowezo

Kwetiapinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego, chorobą naczyń mózgowych, a także w przypadku innych stanów predysponujących do niskiego ciśnienia tętniczego.

Kwetiapina może powodować niedociśnienie ortostatyczne, zwłaszcza w początkowym okresie zwiększania dawki. Jeśli wystąpi taka sytuacja, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub wolniejsze zwiększanie dawki.

Zgłaszano przypadki żylnych zakrzepów z zatorami podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych. Ponieważ u pacjentów leczonych środkami przeciwpsychotycznymi często występują nabyte czynniki ryzyka zakrzepu z zatorami, wszystkie możliwe czynniki ryzyka zakrzepu z zatorami należy rozpoznać przed oraz w trakcie leczenia produktem Quetilis oraz podjąć działania prewencyjne."

Napady padaczki

W kontrolowanych badaniach klinicznych nie wykazano różnicy częstości występowania napadów padaczki u pacjentów leczonych kwetiapiną lub otrzymujących placebo. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z padaczką w wywiadzie (patrz punkt 4.8).

Objawy pozapiramidowe

W kontrolowanych badaniach klinicznych występowanie objawów pozapiramidowych nie różniło się od placebo w zakresie zalecanej dawki terapeutycznej.

Późne dyskinezy

W razie wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych późnych dyskinez, należy rozważyć zmniejszenie dawki leku lub przerwanie leczenia kwetiapiną (patrz punkt 4.8).

Złośliwy zespół neuroleptyczny

Występowanie złośliwego zespołu neuroleptycznego jest związane ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych, w tym również kwetiapiny (patrz punkt 4.8). Objawy kliniczne obejmują hipertermię, zaburzenia stanu psychicznego, sztywność mięśni, niestabilność układu autonomicznego i zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej. W razie ich wystąpienia należy przerwać leczenie kwetiapiną i zastosować odpowiednie leczenie.

Ciężka neutropenia

W badaniach klinicznych kwetiapiny niezbyt często obserwowano ciężką neutropenię (liczba neutrofili <0,5 x 10;>/l). Większość przypadków ciężkiej neutropenii występowało w ciągu paru miesięcy od rozpoczęcia leczenia kwetiapiną. Nie było to wyraźnie związane z dawką. Podczas badań po wprowadzeniu produktu do obrotu wystąpienie leukopenii i (lub) neutropenii prowadziło do przerwania leczenia kwetiapiną. Do możliwych czynników ryzyka neutropenii włączono występującą u pacjenta przed rozpoczęciem leczenia małą liczbę białych krwinek i neutropenię wywołaną lekami w wywiadzie. Należy przerwać stosowanie kwetiapiny u pacjentów z liczbą neutrofili <1,0 x 109/1. Pacjenci powinni być obserwowani pod kątem wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych zakażeń oraz liczby neutrofili (aż do przekroczenia liczby 1,5 x 109/1) (patrz punkt 5.1).

Interakcje

Patrz również punkt 4.5.

Jednoczesne stosowanie kwetiapiny z lekami silnie indukującymi enzymy wątrobowe, takimi jak karbamazepina lub fenytoina, spowoduje wyraźne zmniejszenie stężenia kwetiapiny, co z kolei może wpływać na skuteczność leczenia kwetiapiną.

Leczenie kwetiapiną pacjentów, u których stosowane są leki indukujące enzymy wątrobowe, należy rozpoczynać tylko wtedy, jeżeli lekarz stwierdzi, że korzyści wynikające z takiego leczenia przewyższają ryzyko wynikające z przerwania leczenia lekami indukującymi enzymy wątrobowe. Ważne jest, aby wszelkie zmiany w leczeniu lekiem indukującym były stopniowe i jeśli to konieczne, by taki lek zastąpić lekiem nie wywołującym indukcji (np. walproinianem sodu).

Należy unikać jednoczesnego stosowania innych leków neuroleptycznych.

Hipergłikemia

W bardzo rzadkich przypadkach podczas leczenia kwetiapiną obserwowano hiperglikemię lub zaostrzenie istniejącej cukrzycy. Zaleca się stosowne monitorowanie stanu klinicznego pacjentów z cukrzycą i pacjentów zagrożonych wystąpieniem cukrzycy (patrz punkt 4.8).

Lipidy

W badaniach klinicznych kwetiapiny obserwowano zwiększenie stężenia triglicerydów i cholesterolu (patrz punkt 4.8). Leczenie zwiększonego stężenia lipidów należy dostosować do sytuacji klinicznej.

Wydłużenie odstępu QT

Badania kliniczne z zastosowaniem kwetiapiny zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego nie potwierdziły związku kwetiapiny z trwałym wydłużeniem odstępu QT. Jednak przy przedawkowaniu (patrz punkt 4.9) obserwowano wydłużenie odstępu QT. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych należy zachować ostrożność, jeśli kwetiapinę stosuje się jednocześnie z lekami wydłużającymi odstęp QTc i w skojarzeniu z neuroleptykami, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku z wrodzonym zespołem wydłużenia odstępu QT, niewydolnością serca, hipertrofią serca, hipokaliemią i hipomagnezemią, lub u pacjentów z wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym.

Objawy odstawienne

Po nagłym zaprzestaniu podawania leków przeciwpsychotycznych, w tym kwetiapiny, opisywano ostre objawy odstawienne, w tym nudności, wymioty i bezsenność. Wskazane jest stopniowe odstawianie kwetiapiny.

Pacjenci w podeszłym wieku z psychozą związaną z demencją

Kwetiapina nie jest wskazana w leczeniu pacjentów w podeszłym wieku z psychozą związaną z demencją.

W randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, dotyczących atypowych leków przeciwpsychotycznych, w gnipie pacjentów z demencją obserwowano około 3-krotne zwiększenie ryzyka wystąpienia zdarzeń mózgowo-naczyniowych.

Mechanizm tego zjawiska nie jest znany. Nie można wykluczyć zwiększonego ryzyko w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych czy innych grup pacjentów. Podczas stosowania kwetiapiny należy zachować ostrożność u pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia udaru.

W metaanalizie atypowych leków przeciwpsychotycznych odnotowano zwiększone ryzyko zgonu w grupie pacjentów w podeszłym wieku z psychozą związaną z demencją, w porównaniu do grupy placebo. Jednak w dwóch trwających 10 tygodni badaniach kontrolowanych placebo dotyczących kwetiapiny, z udziałem tej samej grupy pacjentów (n=710, średni wiek 83 lata, zakres wieku 56-99 lat), śmiertelność w grupie pacjentów stosujących kwetiapinę wynosiła 5,5% w porównaniu do 3,2% w grupie placebo. Pacjenci uczestniczący w tym badaniu umierali z różnych przyczyn, zgodnych z przewidywanymi w tej populacji. Dane te nie pozwalają na określenie związku przyczynowego pomiędzy leczeniem kwetiapiną i zgonami w grupie pacjentów w podeszłym wieku z demencją.

Dodatkowe informacje

Dane dotyczące jednoczesnego stosowania kwetiapiny z diwalproinianem sodu lub litem w leczeniu umiarkowanych do ciężkich epizodów manii są ograniczone, jednakże skojarzone leczenie było dobrze tolerowane (patrz punkt 4.8). Dodatkowe efekty leczenia były widoczne w trzecim tygodniu terapii. Kolejne badania nie wykazały żadnego dodatkowego efektu w 6 tygodniu leczenia. Brak jest danych dotyczących leczenia skojarzonego po 6 tygodniach.

Produkt Quetilis zawiera laktozę jednowodną. Produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Biorąc pod uwagę wpływ kwetiapiny na ośrodkowy układ nerwowy należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z innymi lekami działającymi ośrodkowo lub z alkoholem.

Cytochrom P450 (CYP) 3A4 jest głównym enzymem odpowiedzialnym za metabolizm kwetiapiny z udziałem cytochromu P450. W badaniach interakcji na zdrowych ochotnikach, jednoczesne stosowanie kwetiapiny (25 mg) i ketokonazolu (inhibitor CYP3A4) spowodowało 5-8 krotne zwiększenie AUC kwetiapiny. Dlatego też, jednoczesne stosowanie kwetiapiny z inhibitorami CYPP3A4 jest przeciwwskazane. Ponadto, nie zaleca się przyjmowania kwetiapiny jednocześnie z sokiem grejpfrutowym.

W badaniu z udziałem pacjentów, u których stosowano dawki wielokrotne, prowadzonym w celu określenia farmakokinetyki kwetiapiny podawanej przed leczeniem i podczas leczenia karbamazepiną (znany induktor enzymów wątrobowych), jednoczesne podawanie karbamazepiny znacząco zwiększało klirens kwetiapiny. Zwiększenie klirensu powodowało zmniejszenie dostępności układowej kwetiapiny (mierzonej jako AUC) do średnio 13% dostępności obserwowanej podczas stosowania samej kwetiapiny, chociaż u niektórych pacjentów obserwowano silniejszy efekt. W konsekwencji tej interakcji może dojść do zmniejszenia stężenia w osoczu i może to wpłynąć na skuteczność leczenia kwetiapiną.

Jednoczesne stosowanie kwetiapiny i fenytoiny (induktor enzymów mikrosomalnych) prowadziło do znacznego zwiększenia klirensu kwetiapiny (w przybliżeniu 450%). U pacjentów stosujących induktory enzymów wątrobowych, leczenie kwetiapiną powinno być rozpoczynane tylko wtedy, gdy lekarz określi, że korzyści wynikające z terapii przewyższają ryzyko wynikające z przerwania leczenia induktorami enzymów wątrobowych. Ważne jest, aby jakiekolwiek zmiany w leczeniu induktorami enzymów wątrobowych były wprowadzane stopniowo i jeśli jest to konieczne induktory należy zastąpić produktami, które nie są induktorami (np. walproinian sodu) (patrz także punkt 4.4).

Jednoczesne stosowanie kwetiapiny z lekami przeciwdepresyjnymi: imipraminą (znanym inhibitorem CYP 2D6) lub fluoksetyną (znanym inhibitorem CYP 3A4 lub CYP 2D6) nie wykazywało znaczącego wpływu na farmakokinetykę kwetiapiny.

Jednoczesne stosowanie kwetiapiny z Ickami przeciwpsychotycznymi: rysperydonem lub haloperydolem, nie zmieniały znacząco parametrów farmakokinetycznych kwetiapiny. Jednakże jednoczesne stosowanie kwetiapiny i tiorydazyny zwiększało klirens kwetiapiny o około 70%.

Jednoczesne podawanie kwetiapiny z cymetydynąnie wykazywało znaczącego wpływu na farmakokinetykę kwetiapiny. Farmakokinetyka soli litu nie ulegała zmianie podczas jednoczesnego stosowania kwetiapiny.

Jednoczesne stosowanie kwasu walproinowego i kwetiapiny nie wykazywało znaczącego klinicznie wpływu na farmakokinetykę obu substancji.

Nie prowadzono badań nad interakcjami z lekami zwykle stosowanymi w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania innych leków, które mogą wydłużać odstęp QT, np. inne leki neuroleptyczne, leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, halofantryna, octan lewometadylu, mezorydazyna, tiorydazyna, pimozyd, sparfloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna, dolasetron, meflokina, sertindol lub cyzapryd. Zaleca się ostrożność, jeżeli kwetiapina jest jednocześnie stosowana z innymi produktami leczniczymi, które mogą powodować zaburzenia elektrolitów, np. tiazydowe leki moczopędne (hipokaliemia), ponieważ mogą one zwiększać ryzyko złośliwej arytmii.

4.6    Ciąża i laktacja

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania kwetiapiny u kobiet w ciąży. Jednak możliwy wpływ na płód nie był badany. Dlatego kwetiapinę można stosować w okresie ciąży tylko wówczas, gdy spodziewane korzyści dla matki wynikające z leczenia przeważają potencjalne zagrożenia dla płodu. Obserwowano objawy abstynencji u niemowląt, których matki podczas ciąży przyjmowały kwetiapinę.

Nie wiadomo, w jakim stopniu kwetiapina przenika do mleka kobiecego. Kobiety, które karmią piersią, należy poinformować o konieczności unikania karmienia podczas stosowania kwetiapiny.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Kwetiapina może wpływać na czynności wymagające uwagi, w związku z jej działaniem na ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego należy ostrzec pacjentów przed prowadzeniem pojazdów i obsługą maszyn do czasu poznania ich reakcji na lek.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi podczas leczenia kwetiapiną były: senność, zawroty głowy, suchość w ustach, łagodna astenia, zaparcia, tachykardia, niedociśnienie ortostatyczne i niestrawność.

Tak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, stosowanie kwetiapiny może powodować zwiększenie masy ciała, omdlenia, złośliwy zespół neuroleptyczny, leukopcnię, neutropenię i obrzęk obwodowy.

Wystąpienie działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kwetiapiny zestawiono w tabeli poniżej.

Częstość występowania określono następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często:

leukopenia3

Niezbyt często:

eozyno filia

Bardzo rzadko:

neutropenia3

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:

nadwrażliwość

Bardzo rzadko:

reakcje anafilaktyczne6

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko:

cukrzyca1'5'7

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:

zawroty głowy4, senność2, bóle głowy

Często:

omdlenia4

Niezbyt często:

drgawki, zespół niespokojnych nóg 1

Bardzo rzadko:

późne dyskinezy6

Zaburzenia serca

Często:

tachykardia4

Zaburzenia naczyniowe

Często:

niedociśnienie ortostatyczne4

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

katar

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

suchość w ustach, zaparcia, niestrawność

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko:

żółtaczka6

Bardzo rzadko:

zapalenie wątroby6

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko:

obrzęk naczynioruchowy6, zespół Stevensa-Johnsona6

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko:

priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w

miejscu podania

Często:

łagodna astenia, obrzęk obwodowy

Rzadko:

złośliwy zespół neuroleptyczny1

Badania diagnostyczne

Często:

zwiększenie masy ciała, zwiększenie aktywności transaminaz (AIAT i AspAT)3, zmniejszenie liczby neutrofili, zwiększenie stężenia glukozy do wartości hiperglikemicznych

Niezbyt często:

zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy (GGTP)3, zwiększenie stężenia triglicerydów, zwiększenie stężenia cholesterolu (głównie frakcji LDL)

(1)    Patrz punkt 4.4

(2)    Senność może wystąpić zazwyczaj podczas pierwszych dwóch tygodniach leczenia i zwykle ustępuje wraz z kontynuowaniem leczenia kwetiapiną.

(3)    Bezobjawowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (A1AT, AspAT) lub gamma-glutamylotransferazy obserwowano u niektórych pacjentów otrzymujących kwctiapinę. Zwiększona aktywność zwykle powracała do normy podczas dalszego leczenia kwetiapiną.

(4)    Tak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, blokujących receptory alfa-1 adrenergiczne, kwetiapiną może powodować niedociśnienie ortostatyczne z zawrotami głowy, częstoskurcz i u niektórych pacjentów omdlenia, zwłaszcza w początkowym okresie ustalania dawki (patrz punkt 4.4).

(5)    W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano pogorszenie w istniejącej cukrzycy.

(6)    Wyliczenia przypadków tych działań niepożądanych dokonano na podstawie danych po wprowadzeniu leku do obrotu.

(7)    Glikemia na czczo >126 mg/dl lub glikemia po posiłku >200 mg/dl co najmniej w jednym przypadku.

Odnotowano przypadki wydłużenia odstępu QT, arytmii komorowej, zespołu nagłej śmierci, zatrzymania krążenia i częstoskurczu komorowego typu torsades de pointes przy jednoczesnym stosowaniu neuroleptyków i uznano je za efekty klasy.

Leczenie kwetiapiną związane było z niewielkim, zależnym od dawki zmniejszeniem stężenia hormonów tarczycy, zwłaszcza całkowitej tyroksyny i wolnej tyroksyny (T4). Zmniejszenie stężenia całkowitej i wolnej tyroksyny było najbardziej zaznaczone w pierwszych dwóch do czterech tygodniach leczenia kwetiapiną, podczas gdy długotrwałe leczenie nie prowadziło do dalszego zmniejszenia stężenia T4. Prawie we wszystkich przypadkach, zakończenie leczenia kwetiapiną powodowało powrót stężenia całkowitej i wolnej T4 do wartości prawidłowych, niezależnie od długości leczenia. Niewielkie zmniejszenie wartości całkowitej T3 i odwróconej T3 obserwowano tylko przy stosowanych wysokich dawkach. Stężenie globuliny wiążącej tyroksynę (TBG) pozostawał niezmieniony, podobnie jak stężenie tyreotropiny (TSH), kwetiapiną nie powodowała także objawów klinicznych niedoczynności tarczycy.

Zgłaszano przypadki występowania żylnych zakrzepów z zatorami oraz zakrzepów w żyłach głębokich podczas leczenia lekami przeciwpsychotycznymi. Częstość nie została ustalona.

4.9 Przedawkowanie

W badaniach klinicznych, po ciężkim przedawkowaniu po zastosowaniu dawki 13,6 g i w badaniach po wprowadzeniu produktu do obrotu, po zastosowaniu mniejszych dawek, takich jak 6 g samej kwetiapiny, obserwowano przypadki śmiertelne. Jednakże donoszono o przypadkach przeżycia po ciężkich przedawkowaniach z zastosowaniem dawek do 30 g. Z doświadczeń po wprowadzeniu produktu do obrotu wynika, że przedawkowanie samej kwetiapiny w bardzo rzadkich przypadkach kończyło się śmiercią lub śpiączką, czy też wydłużeniem odstępu QT.

U pacjentów z uprzednio istniejącymi ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego może występować zwiększone ryzyko wystąpienia objawów przedawkowania (patrz punkt 4.4: Choroby układu sercowo-naczyniowego).

Ogólnie, obserwowane objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania, które wynikają z nasilonych, znanych działań farmakologicznych substancji czynnej, obejmują senność i uspokojenie, częstoskurcz i niedociśnienie.

Brak jest swoistej odtrutki dla kwetiapiny. W przypadku ciężkiego zatrucia, należy uwzględnić możliwość jednoczesnego zatrucia kilkoma substancjami czynnymi; zalecane jest zastosowanie procedur intensywnej opieki medycznej, w tym zapewnienie i podtrzymanie drożności dróg oddechowych, zapewnienie odpowiedniego natlenowania i wentylacji, monitorowanie i podtrzymanie czynności układu sercowo-naczyniowego. Chociaż zapobieganie wchłonięciu leku po przedawkowaniu nie było badane, należy rozważyć płukanie żołądka (po intubacji, jeżeli pacjent jest nieprzytomny) i podanie węgla aktywnego razem ze środkami przeczyszczającymi.

Pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską z monitorowaniem podstawowych parametrów życiowych aż do całkowitego powrotu do zdrowia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pochodne diazepiny, oksazepiny i tiazepiny; kod ATC: N 05 AH 04

Mechanizm działania

Kwetiapina jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym. Kwetiapina i jej aktywny w osoczu metabolit, N-dealkilokwetiapina, oddziałują z wieloma receptorami dla neuroprzekaźników. Kwetiapina i N-dealikilokwetiapina wykazują powinowactwo do receptorów scrotoninowych (5HT2) w mózgu, a także do receptorów dopaminowych D| i D2 w mózgu. Jest to połączenie antagonizmu receptora z większym powinowactwem do 5HT2 w stosunku do receptorów D2, co prawdopodobnie przyczynia się do właściwości przeciwpsychotycznych i objawów pozapiramidowych (EPS) o niewielkim nasileniu, za które odpowiedzialna jest kwetiapina. Dodatkowo N-dealikilokwetiapina ma wysokie powinowactwo do transportera norepinefryny (NET). Kwetiapina i N-dealikilokwetiapina mają również duże powinowactwo do receptorów histaminergicznych i adrcnergicznych cti , mniejsze powinowactwo do receptorów adrenergicznych a2i receptorów serotoninowych 5HT,A. Kwetiapina wykazuje nieznaczne powinowactwo do receptorów cholinergicznych muskarynowych oraz benzodiazcpinowych.

Działanie farmakodynamiczne

Kwetiapina wykazuje aktywność przeciwpsychotyczną w testach, m.in. w teście odruchu unikania. Blokuje również działanie agonistów dopaminy, mierzone albo behawioralnie albo elektrofizjologicznie i zwiększa stężenia metabolitów dopaminy, co jest neurochemicznym wskaźnikiem blokady receptora D2. Nie wiadomo w jakim stopniu N-dealkilowany metabolit kwetiapiny przyczynia się do aktywności farmakologicznej kwetiapiny u ludzi.

W badaniach prognozujących wystąpienie objawów pozapiramidowych (EPS) wykazano, że kwetiapina ma atypowy profil i jest niepodobna do standardowych leków przeciwpsychotycznych. Kwetiapina podawana przewlekle nie powoduje nadwrażliwości receptora dopaminowego D2. Kwetiapina wykazuje tylko słabe działanie kataleptyczne w dawkach skutecznie blokujących receptor dopaminowy D2. Kwetiapina podawana przewlekle wykazuje wybiórcze działanie na układ limbiczny poprzez tworzenie blokady depolaryzacyjnej neuronów mezolimbicznych, ale nie nigrostriatalnych neuronów zawierających dopaminę. Kwetiapina wywołuje w minimalnym stopniu objawy dystonii u małp Cebus uwrażliwionych na haloperydol i nieotrzyjmujących wcześniej żadnych preparatów, w następstwie doraźnego podawania lub w leczeniu przewlekłym. Wyniki tych badań przewidują, że kwetiapina powinna mieć niewielki wpływ na EPS. Przypuszczalnie produkty lecznicze wywołujące w mniejszym stopniu EPS mogą również stwarzać mniejsze ryzyko wywołania późnych dyskinez (patrz punkt 4.8).

Skuteczność kliniczna

W trzech badaniach klinicznych, kontrolowanych przy użyciu placebo, u pacjentów ze schizofrenią, u których zastosowano różne dawki kwetiapiny, nie wykazano różnic pomiędzy grupą, której podawano kwetiapinę a grupą placebo w częstości występowania EPS lub jednoczesnego stosowania Icków przeciwcholinergicznych. Badanie kontrolowane placebo, w którym oceniano stałe dawki kwetiapiny w zakresie od 75 mg do 750 mg na dobę, nie wykazało różnicy pomiędzy kwetiapinąi placebo pod względem częstości występowania EPS lub jednoczesnego stosowania leków antycholinergicznych.

W czterech kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, w których oceniano kwetiapinę w dawkach do 800 mg na dobę w leczeniu umiarkowanych do ciężkich epizodów manii, (w tym w dwóch z nich w monoterapii i dwóch w skojarzeniu z litem lub diwalproinianem sodu), nie odnotowano różnicy pomiędzy grupami leczonymi kwetiapiną i placebo pod względem częstości występowania objawów pozapiramidowych, bądź częstości jednoczesnego stosowania leków przeciwcholinergicznych. Brak indukcji EPS uznaje się jako cechę atypowych leków przeciwpsychotycznych.

W kontrolowanych placebo badaniach u pacjentów w podeszłym wieku z psychozą związaną z demencją, częstość występowania zdarzeń mózgowo-naczyniowych w przeliczeniu na 100 pacjentów nie była wyższa w grupie pacjentów leczonych kwetiapiną niż w grupie placebo.

W przeciwieństwie do innych leków przeciwpsychotycznych, kwetiapina nie wywołuje długotrwałego zwiększenia stężenia prolaktyny, co jest uznane jako cecha atypowych leków przeciwpsychotycznych. W badaniu klinicznym, w którym lek podawano wielokrotnie w stałej dawce u pacjentów ze schizofrenią, po zakończeniu badania nie stwierdzono występowania różnic w stężeniach prolaktyny u pacjentów, otrzymujących zalecaną dawkę kwetiapiny, w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo.

W dwóch badaniach w monoterapii umiarkowanych do ciężkich epizodów maniakalnych, kwetiapina wykazywała wyższą skuteczność w stosunku do placebo w zmniejszaniu objawów manii w 3. i 12. tygodniu leczenia. Brak danych z badań długookresowych wykazujących skuteczność kwetiapiny w zapobieganiu kolejnym epizodom maniakalnym lub depresyjnym. Dane dotyczące jednoczesnego stosowania kwetiapiny z diwalproinianem sodu lub litem w umiarkowanych do ciężkich epizodach maniakalnych są ograniczone, jednakże terapia skojarzona była dobrze tolerowana. Dane wskazały addytywny efekt w 3. tygodniu. Kolejne badanie nie wykazało addytywnego efekty w 6. tygodniu. Brak danych dotyczących podawania skojarzonego po 6. tygodniu.

Mediana średniej dawki kwetiapiny w ostatnim tygodniu leczenia u pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie, wynosiła około 600 mg, zaś u około 85% pacjentów odpowiadających na leczenie wynosiła od 400 do 800 mg na dobę.

Badania kliniczne wykazały skuteczność kwetiapiny podawanej dwa razy na dobę, chociaż kwetiapina ma okres półtrwania około 7 godzin. Dane z badań z zastosowaniem pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) dodatkowo potwierdzają obecność połączeń kwetiapiny z receptorami 5HT2i D2do 12 godzin.

Bezpieczeństwo i skuteczność dawek większych niż 800 mg na dobę nie było oceniane.

Badania długookresowe skuteczności kwetiapiny w zapobieganiu nawrotom choroby nic były zweryfikowane w badaniach klinicznych metodą ślepej próby. W badaniach otwartych u pacjentów ze schizofrenią, kwetiapina była skuteczna w utrzymaniu klinicznej poprawy u pacjentów podczas kontynuacji leczenia i u pacjentów wykazujących odpowiedź kliniczną w początkowym okresie leczenia, co wskazuje na długookresową skuteczność.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym kwetiapina jest dobrze wchłaniana i intensywnie metabolizowana.

Jednoczesne spożywanie pokarmu nie wpływa znacząco na biodostępność kwetiapiny.

Kwetiapina jest w około 83% wiązana z białkami osocza. Maksymalne stężenie molowe w stanic stacjonarnym aktywnego metabolitu N-dealikiiokwetiapiny wynosi 35% stężenia obserwowanego dla kwetiapiny. Okres półtrwania w fazie eliminacji kwetiapiny i N-dealikilokwetiapiny wynoszą odpowiednio około 7 i 12 godzin.

Farmakokinetyka kwetiapiny i N-dealikilokwetiapiny wykazuje liniowość w zakresie zalecanych dawek. Kinetyka kwetiapiny nie różni się u mężczyzn i kobiet.

Średni klirens kwetiapiny u pacjentów w podeszłym wieku jest o około 30 - 50% mniejszy w porównaniu do obserwowanego u pacjentów dorosłych w wieku od 18 do 65 lat.

Średni osoczowy klirens kwetiapiny był zmniejszony o około 25% u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min/1,73 m2), jednak wartości klirensu u poszczególnych pacjentów mogą mieścić się w zakresie wartości dla osób zdrowych. Średnia molowa frakcja dawki wolnej kwetiapiny i czynnego metabolitu w ludzkim osoczu, N-dealkilokwetiapiny, wynosi mniej niż 5% frakcji wydalanej z moczem.

Kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie i po podaniu znakowanej radioaktywnie kwetiapiny, w postaci niezmienionej wydalane jest z moczem lub kałem mniej niż 5% podanej substancji. Około 73% radioaktywności stwierdzane jest w moczu i około 21% w kale. Średni klirens osoczowy kwetiapiny był zmniejszony o około 25% u pacjentów z rozpoznanym zaburzeniem czynności wątroby (stabilna marskość poalkoholowa). Z uwagi na to, że kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie, oczekuje się większych stężeń kwetiapiny w osoczu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego u tych pacjentów może być wymagane dostosowanie dawki (patrz punkt 4.2).

Badania in vitro wykazały, że CYP3A4 jest głównym izoenzymem biorącym udział w metabolizmie kwetiapiny w układzie enzymatycznym cytochromu P450. N-dealikilokwetiapina jest metabolizowana i eliminowana głównie przez CYP3A4.

Wykazano, że kwetiapina i kilka jej metabolitów (w tym N-dealikilokwetiapina) są in vitro słabymi inhibitorami ludzkiego cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 i 3A4. Hamowanie CYP w in vitro obserwuje się tylko w przypadku stężeń co najmniej 5 - 50-krotnie większych niż stężenia występujące u ludzi po podaniu dawek w zakresie od 300 do 800 mg na dobę. Na podstawie wyników tych badań in vitro, wydaje się mało prawdopodobne, aby jednoczesne stosowanie kwetiapiny z innymi substancjami czynnymi powodowało klinicznie istotne zahamowanie metabolizmu innej substancji czynnej zachodzącego z udziałem cytochromu P450.

Z badań na zwierzętach wynika, że kwetiapina może indukować enzymy cytochromu P450 Jednak w specyficznych badaniach interakcji u pacjentów z psychozą, po podaniu kwetiapiny nie odnotowano zwiększenia aktywności cytochromu P 450.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W serii prowadzonych w warunkach in vitro oraz in vivo badań genotoksyczności nie zaobserwowano oznak genotoksyczności. U zwierząt laboratoryjnych, przy istotnym klinicznie poziomie narażenia, obserwowano następujące nieprawidłowości, których dotychczas nie potwierdzono w długookresowych badaniach klinicznych:

U szczurów obserwowano odkładanie barwnika w gruczole tarczycy, u małp Cynomolgus obserwowano rozrost komórek pęcherzykowych tarczycy, zmniejszenie stężenia T3 w osoczu, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie liczby erytrocytów i leukocytów; a u psów obserwowano zmętnienie soczewki i zaćmę.

Biorąc pod uwagę powyższe obserwacje, należy rozważyć potencjalne korzyści oraz ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa pacjenta wynikające z zastosowania kwetiapiny.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń

Celuloza mikrokrystaliczna Powidon K29-32

Wapnia diwodorofosforan dwuwodny Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Laktoza jednowodna Magnezu stearynian

Otoczka

Hypromeloza 6cP (E464)

Laktoza jednowodna Makrogol 3350 Triacetyna

Tytanu dwutlenek (El71)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry (PVC/PVDC/A1, PVC/A1.)

Pojemniki (I-IDPE)

Wielkości opakowań:

Blistry:

Quetilis 300 mg, tabletki powlekane: 30, 60, 90, 100 tabletek Pojemniki:

Quetilis 300 mg, tabletki powlekane: 60, 250 tabletek

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Medis ehf.

Reykjavikurvegur 78 IS-220 Hafnarfjordur Islandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


12

Quetilis