+ iMeds.pl

Quinaprilum 123ratio 5 mgUlotka Quinaprilum 123ratio

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Quinaprilum 123ratio, 5 mg, tabletki powlekane Quinaprilum 123ratio, 10 mg, tabletki powlekane Quinaprilum 123ratio, 20 mg, tabletki powlekane Quinaprilum 123ratio, 40 mg, tabletki powlekane

Quinaprilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Quinaprilum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Quinaprilum 123ratio

3.    Jak stosować Quinaprilum 123ratio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Quinaprilum 123ratio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST QUINAPRILUM 123RATIO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Quinaprilum 123ratio zawiera chinapryl. Chinapryl należy do grupy leków zwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny. Leki te obniżają ciśnienie tętnicze. Poprzez zmniejszenie oporu naczyń obwodowych, ułatwiają również przepływ krwi i w ten sposób zmniejszają pracę serca u pacjentów z niewydolnością krążenia.

Quinaprilum 123ratio jest wskazany w leczeniu:

•    nadciśnienia tętniczego samoistnego

•    zastoinowej niewydolności serca.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM QUINAPRILUM 123RATIO Kiedy nie stosować leku Quinaprilum 123ratio

•    W przypadku uczulenia na chinapryl lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    W przypadku wystapienia w przeszłości reakcji uczuleniowej na inny inhibitor ACE, np. kaptopryl, ramipryl, prowadzącej do obrzęku rąk, warg, języka lub gardła.

•    U pacjentów z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym (nagły obrzęk twarzy, języka lub gardła).

•    Po trzecim miesiącu ciąży (również należy unikać stosowania leku Quinaprilum 123ratio we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Quinaprilum 123ratio należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

•    Jeśli pacjent może być odwodniony, na przykład w wyniku intensywnych wymiotów lub biegunki lub w przypadku stosowania diety z małą zawartością soli.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono problemy z nerkami, w tym zwężenie tętnic nerkowych, bądź jeśli pacjent poddawany jest dializie lub jest po zabiegu przeszczepu nerki.

•    Jeśli pacjent ma problemy z wątrobą.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenie zastawki mitralnej lub aortalnej lub kardiomiopatię przerostową, która obniża wydajność tłoczenia krwi w organizmie.

•    Jeśli pacjent ma być poddany leczeniu zwanemu „aferezą LDL”, które polega na usunięciu cholesterolu z krwi za pomocą specjalnego urządzenia.

•    Jeśli pacjent ma być poddawany jakiemukolwiek leczeniu odczulającemu w celu zmniejszenia uczulenia.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono kolagenową chorobę naczyń, taką jak toczeń rumieniowaty.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono hiperaldosteronizm (nadmiar wytwarzanego hormonu -aldosteronu).

•    Jeśli pacjent ma cukrzycę.

•    Jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu (również dentystycznemu) lub jakiemukolwiek zabiegowi operacyjnemu.

•    Jeśli pacjent jest rasy czarnej, ten lek może nie działać wystarczająco dobrze lub bardziej prawdopodobne jest wystapienie poważnych działań niepożądanych (np. obrzęku naczynioruchowego, obrzęku twarzy, oczu, języka lub gardła).

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży lub może zajść w ciążę. Quinaprilum 123ratio nie jest zalecany do stosowania na wczesnym etapie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ może powodować poważne uszkodzenia u dziecka na tym etapie rozwoju (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Quinaprilum 123ratio może spowodować kaszel, należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi suchy, uporczywy kaszel.

Quinaprilum 123ratio może powodować zmiany w wynikach badań krwi, należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystapi ostry ból gardła lub ciężkie owrzodzenia jamy ustnej, zwłaszcza jeśli pacjent ma problemy z nerkami lub kolagenową chorobę naczyń. To może oznaczać, że pacjent nie ma wystarczającej liczby białych krwinek pewnego typu (neutropenia/agranulocytoza), co może zwiększać ryzyko infekcji lub gorączki.

Quinaprilum 123ratio a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, zwłaszcza:

•    Leków moczopędnych, np. amilorydu, spironolaktonu lub triamterenu, ze względu na zwiększone ryzyko wystapienia niskiego ciśnienia krwi.

•    Preparatów potasu (w tym zamienników soli kuchennej często zawierających potas), ponieważ może zwiększyć się stężenie potasu we krwi.

•    Innych leków obniżających ciśnienie krwi, takich jak atenolol, diltiazem, metyldopa, ponieważ mogą nasilać działanie chinaprylu.

•    Niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takich jak kwas acetylosalicylowy, diklofenak, ibuprofen, piroksykam mogą zmniejszać skuteczność chinaprylu.

•    Leków przeciwcukrzycowych, jak również insuliny.

•    Tetracyklin (antybiotyki).

•    Leków immunosupresyjnych (leków obniżających naturalny system obronny organizmu), np. azatiopiryny, cyklosporyny i kortykosteroidów.

•    Leków nasennych.

•    Trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, np. amitryptyliny.

•    Narkotyków (stosowanych w leczeniu umiarkowanego lub ostrego bólu), np. diamorfiny, morfiny, petydyny, ponieważ mogą powodować nadmierne obniżenie ciśnienia krwi.

•    Litu (stosowanego w leczeniu wahań nastroju i ciężkiej dpresji), ponieważ może dojść do zwiększenia jego stężenia.

•    Allopurynolu (leku stosowanego w leczeniu dny moczanowej), ponieważ istnieje zwiększone ryzyko wystapienia leukopenii (choroby krwi polegającej na zmniejszeniu liczby białych krwinek).

•    Leków przeciwpsychotycznych (stosowanych w leczeniu schizofrenii, manii, depresji i paranoi), takich jak haloperidol, ponieważ może zwiększyć się ryzyko obniżenia ciśnienia krwi.

•    Prokainamidu (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca)

•    Leków cytostatycznych (stosowanych w leczeniu raka), takich jak zerkaptopuryna, ponieważ zwiększa się ryzyko leukopenii (zmniejszenia liczby krwinek białych).

•    Leków zobojętniających sok żołądkowy (stosowanych w leczeniu niestrawności i zgagi), takich jak wodorotlenek glinu, dimetikon, ponieważ mogą zmniejszać skuteczność chinaprylu.

•    Leków sympatykomimetycznych, takich jak dopamina, terbutalina, salmeterol, efedryna, adrenalina lub fenylopropanolamina. Fenylopropanolamina i efedryna mogą być obecne w lekach na przeziębienie i zatkany nos.

•    Trimetoprymu (jako antybiotyku), ponieważ jeśli jest podawany z chinaprylem może podwyższać stężenie potasu we krwi.

Quinaprilum 123ratio z jedzeniem i alkoholem

•    Spożywanie alkoholu należy ograniczyć do minimum podczas stosowania tego leku.

•    Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

   NIE stosować Quinaprilum 123ratio po 3 miesiącu ciąży.

•    Należy poinformować lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Quinaprilum 123ratio przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Quinaprilum 123ratio. Nie zaleca się stosowania leku Quinaprilum 123ratio we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

   Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Podczas stosowania leku Quinaprilum 123ratio nie zaleca się karmienia piersią noworodków (do ukończenia 1 miesiąca życia), a zwłaszcza wcześniaków.

•    W przypadku niemowląt (powyżej 1 miesiąca życia) lekarz poinformuje o korzyściach i ryzyku stosowania leku Quinaprilum 123ratio podczas karmienia piersią, w porównaniu z innymi możliwościami leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Chinapryl może powodować niewyraźne widzenie, zawroty głowy lub zmęczenie. Jeśli dotyczy to

pacjenta, NIE należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

JAK STOSOWAĆ QUINAPRILUM 123RATIO

3.


Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połknąć najlepiej popijając wodą. Tabletki zwykle stosuje się raz dziennie, rano, ale lekarz może zalecić stosowanie ich dwa razy dziennie, np. rano i wieczorem.

Zalecana dawka:

•    Dorośli:

Nadciśnienie tętnicze samoistne

Zalecana dawka początkowa u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej na leczenie lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg lub 40 mg/dobę, podawanej 1 raz lub 2 razy na dobę. U większości pacjentów w leczeniu przewlekłym stosuje się dawkę pojedynczą podawaną raz na dobę.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków moczopędnych, lekarz może zalecić dawkę początkową 2,5 mg na dobę stopniowo zwiększając dawkę w razie konieczności. Lekarz może zalecić odstawienie leków moczopędnych na 2 do 3 dni przed rozpoczęciem leczenia chinaprylem. Lekarz dostosuje dawkę w celu uzyskania optymalnej odpowiedzi na leczenie.

Zastoinowa niewydolność serca

Ze względu na ryzyko wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego, zalecana dawka początkowa chinaprylu wynosi 2,5 mg. Następnie lekarz będzie stopniowo zwiększać dawkę (w ciągu 2-3 tygodni) do dawki skutecznej. Maksymalna dawka wynosi 40 mg/dobę (podawana jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych).

Czasami niektórzy pacjenci potrzebują wyższych dawek leku niż opisane powyżej.

•    Pacjenci w podeszłym wieku lub pacjenci z niewydolnością nerek:

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów z niewydolnością nerek dawka może być niższa. Zalecana początkowa dawka leku u pacjentów z nadciśnieniem samoistnym wynosi 2,5 mg. Następnie dawka będzie dostosowana przez lekarza.

•    Dzieci i młodzież

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu u dzieci i młodzieży nie zostały ustalone.

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Quinaprilum 123ratio

W przypadku połknięcia przez pacjenta (lub inną osobę) dużej liczby tabletek naraz lub jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko połknęło jakąkolwiek liczbę tabletek, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym oddziałem ratunkowym lub lekarzem.

Przedawkowanie może powodować: ciężkie niedociśnienie tętnicze prowadzące do zawrotów głowy i omdleń; słaby puls i wilgotność skóry; osłupienie, zwolnienie czynności serca, zaburzenia równowagi elektrolitowej i niewydolność nerek.

Należy wziąć ze soba niniejszą ulotkę, pozostałe tabletki oraz opakowanie w celu okazania w szpitalu lub lekarzowi, aby można bylo ustalić jakie tabletki zostały spożyte.

Pominięcie zastosowania dawki leku Quinaprilum 123ratio

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć tabletkę o wyznaczonej porze, należy zażyć ją jak tylko sobie o tym przypomni. Jeśli zbliża się pora zażycia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą tabletkę i zażyć kolejną dawkę leku o przewidzianej porze. Nigdy nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Pozostałe dawki należy przyjmować o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Quinaprilum 123ratio

Nie należy przerywać zażywania leku bez uprzedniego powiadomienia lekarza, nawet pomimo poprawy samopoczucia.

W przypadku kontaktu z innym lekarzem lub pobytu w szpitalu, należy poinformować lekarza lub personel medyczny o tym, jakie leki się zażywa.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia poniższych objawów należy zaprzestać stosowania Quinaprilum 123ratio i niezwłocznie poinformować o nich lekarza lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala:

Opuchlizna warg, twarzy i szyi prowadzące do trudności w oddychaniu; ciężka wysypka skórna lub pokrzywka. Jest to bardzo ciężkie choć bardzo rzadkie działanie niepożądane. Pacjent może wymagać pilnej pomocy medycznej lub hospitalizacji.

Pacjent może mieć zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub mieć problemy ze wzrokiem przez krótki czas po przyjęciu pierwszej dawki lub jeśli po raz pierwszy zażywa zwiększoną dawkę. To może oznaczać, że ciśnienie tętnicze jest za niskie. Pomocne może być przyjęcie pozycji leżącej aż do czasu poprawy samopoczucia. Jeśli pacjent jest zaniepokojony lub jeśli objawy nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zgłaszano następujące działania niepożądane

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Zawroty głowy.

•    Bardzo niskie ciśnienie krwi.

•    Kaszel.

•    Nudności, wymioty lub biegunka.

•    Ból głowy.

•    Zmęczenie.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

•    Suchość w ustach lub w gardle, niestrawność i/lub zgaga, ból brzucha lub wzdęcia.

•    Świąd, wysypka, reakcja skórna powodująca łuszczenie skóry, zwiększona potliwość lub pokrzywka.

•    Kołatanie serca (uczucie bicia serca) lub ból w klatce piersiowej.

•    Zaburzenia krwi, które mogą charakteryzować się gorączką lub dreszczami, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej lub gardła, uczucie zmęczenia lub osłabienia, krwawienie lub występowanie siniaków z niewyjaśnionych przyczyn.

•    Zapalenie zatok, gardła lub górnych dróg oddechowych.

•    Białkomocz, impotencja.

•    Trudności z zasypianiem, senność lub nerwowość, uczucie mrowienia i kłucia.

•    Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego (uczucie wirowania otoczenia w dół i w górę lub na boki).

•    Nagły spadek ciśnienia krwi po przyjęciu pozycji stojącej lub po rozciągnięciu mięśni.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    Depresja, splątanie

•    Zaburzenia równowagi, drętwienie.

•    Niewyraźne widzenie lub zez, dzwonienie w uszach.

•    Przyspieszenie akcji serca, omdlenie, zawał serca, ostry ból w klatce piersiowej, krwotok mózgowy lub objawy podobne do wstrząsu.

•    Świszczący oddech, bezdech, zapalenie oskrzeli (zapalenie głównych dróg oddechowych), pogorszenie astmy (powoduje zapalenie i obrzęk w drogach oddechowych płuc), katar i świąd nosa.

•    Zaburzenia smaku, zaparcia, zapalenie trzustki, zapalenie języka, niedrożność jelit.

•    Zaburzenia wątroby lub czynności nerek.

•    Zaczerwienienie skóry, pęcherzyca/krwawienie z warg, oczu, nosa, ust i narządów płciowych, ciężka wysypka z pęcherzami, obszary pogrubiałej i bolesnej skóry, fotowrażliwość skóry i łysienie.

•    Ból stawów, mięśni i pleców.

•    Notowano stan obejmujący gorączkę, zapalenie naczyń krwionośnych, ból mięśni, ból stawów lub zapalenie stawów oraz zmiany w wynikach badań biochemicznych krwi.

•    Notowano ginekomastię (stan, w którym dochodzi do powiększenia jednej lub obu piersi u mężczyzn) oraz zapalenie naczyń krwionośnych w przypadku stosowania innych inhibitorów ACE.

•    Podczas leczenia chinaprylem mogą wystąpić zmiany w wynikach badań krwi.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    Zapalenie płuc.

•    Żółtaczka (zażółcenie skóry oraz białkówek oczu), zapalenie wątroby.

•    Niewydolność nerek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.

Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ QUINAPRILUM 123RATIO

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przekładać tabletek do innego pojemnika. Należy przechowywać lek w bezpiecznym miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Quinaprilum 123ratio

-    Substancją czynną leku jest 5 mg, 10 mg, 20 mg lub 40 mg chinaprylu w postaci chinaprylu chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: magnezu węglan ciężki, wapnia wodorofosforan bezwodny, żelatyna, krospowidon, magnezu stearynian; Otoczka tabletki: hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, makrogol 400. Tabletki 40 mg zawierają dodatkowo tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Quinaprilum 123ratio i co zawiera opakowanie

Quinaprilum 123ratio, 5 mg tabletki to białe, owalne tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „5” po jednej stronie, z rowkiem dzielącym po obu stronach.

Quinaprilum 123ratio, 10 mg tabletki to białe, owalne tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „10” po jednej stronie, z rowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Quinaprilum 123ratio, 20 mg tabletki to białe, owalne tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „20” po jednej stronie, z rowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Quinaprilum 123ratio, 40 mg tabletki to żółte, owalne tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „40” po jednej stronie, z rowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Lek jest dostępny w opakowaniach po 28, 30, 50, 56,100 i 300 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

123ratio Sp. z o.o.

E. Plater 53

00-113 Warszawa, Polska tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania TEVA Pharmaceutical Works Co. Ltd., Pallagi ut 13, 4042 Debrecen, Węgry.

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Holandia Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania: Teva Quinapril 5, 10, 20 i 40 mg Film-coated Tablets

Węgry: Quinapril -Teva 5, 10, 20 i 40 mg filmtabletta

Litwa: Quinapril - Teva 10, 20 i 40 mg plevele dengtos tabletes

Polska: Quinaprilum 123ratio

Słowacja: Quinapril - Teva 5, 10 i 20 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2014 r.

8

Quinaprilum 123ratio

Charakterystyka Quinaprilum 123ratio

CHARAKTERYSYTKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Quinaprilum 123ratio, 5 mg, tabletki powlekane Quinaprilum 123ratio, 10 mg, tabletki powlekane Quinaprilum 123ratio, 20 mg, tabletki powlekane Quinapriulm 123ratio, 40 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg chinaprylu, w postaci chinaprylu chlorowodorku. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg chinaprylu, w postaci chinaprylu chlorowodorku. Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg chinaprylu, w postaci chinaprylu chlorowodorku. Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg chinaprylu, w postaci chinaprylu chlorowodorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych,, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Białe, owalne tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „5” po jednej stronie z rowkiem dzielącym po obu stronach.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Białe, owalne tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „10” po jednej stronie z rowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Rowek dzielący służy jedynie łatwiejszemu przełamaniu tabletki w celu ułatwienia połknięcia a nie podzieleniu na równe dawki.

Białe, owalne tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „20” po jednej stronie zrowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Rowek dzielący służy jedynie łatwiejszemu przełamaniu tabletki w celu ułatwienia połknięcia a nie podzieleniu na równe dawki

Białe, owalne tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „40” po jednej stronie z rowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Rowek dzielący służy jedynie łatwiejszemu przełamaniu tabletki w celu ułatwienia połknięcia a nie podzieleniu na równe dawki

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego.

•    Leczenie zastoinowej niewydolności serca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkę preparatu należy ustalać indywidualnie.

W zależności od schematu dawkowania, można zastosować jedną z dostępnych tabletek o odpowiedniej mocy.

Dorośli

Nadciśnienie tętnicze samoistne

Monoterapia: Zalecana dawka początkowa u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej na leczenie dawka może być zwiększona (przez podwojenie dawki w ciągu 3-4 tygodni) do dawki podtrzymującej wynoszącej od 20 mg do 40 mg/dobę, podawanej w dawce pojedynczej lub 2 dawkach podzielonych. U większości pacjentów w leczeniu przewlekłym stosuje się pojedynczą dawkę preparatu podawaną raz na dobę.

Maksymalna dawka preparatu stosowana w leczeniu podtrzymującym wynosi zwykle

40 mg/dobę. W badaniach klinicznych u niektórych pacjentów stosowano dawki preparatu do 80 mg

na dobę.

Leczenie skojarzone z lekami moczopędnymi: po rozpoczęciu terapii chinaprylem może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze. Jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki moczopędne. Zaleca się ostrożność, ponieważ u tych pacjentów może występować utrata elektrolitów oraz wody. Jeśli to możliwe, należy odstawić leki moczopędne na 2 do 3 dni przed rozpoczęciem leczenia chinaprylem. U pacjentów leczonych lekami moczopędnymi, w celu oceny ryzyka wystąpienia znaczącego niedociśnienia tętniczego, zalecana dawka początkowa chinaprylu wynosi 2,5 mg. Następnie należy stopniowo zwiększać dawkę preparatu (w odpowiednio długim okresie czasu) w celu uzyskania optymalnej odpowiedzi na leczenie (patrz punkt 4.5).

Zastoinowa niewydolność serca

W celu oceny ryzyka wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego, zalecana dawka początkowa chinaprylu wynosi 2,5 mg. Następnie należy zwiększać dawkę (w ciągu 2-3 tygodni) do dawki skutecznej (do 40 mg/dobę), podawanej jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych wraz z lekiem moczopędnym lub(i) glikozydem nasercowym. Skuteczna dawka preparatu w leczeniu skojarzonym wynosi zwykle od 10 mg do 20 mg na dobę podawane jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki wynoszącej 40 mg/dobę.

U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem leczenie należy rozpoczynać w szpitalu (patrz punkt 4.4).

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia)

Prowadząc leczenie u pacjentów w podeszłym wieku należy pamiętać, że czynność nerek ulega pogorszeniu wraz z wiekiem. Zalecana początkowa dawka preparatu u pacjentów z nadciśnieniem samoistnym wynosi 2,5 mg; dawkę można następnie stopniowo zwiększać do uzyskania optymalnej odpowiedzi na leczenie.

Niewydolność nerek

Wraz ze zmniejszeniem klirensu kreatyniny zwiększa się stężenie chinaprylu w osoczu. W związku z powyższym u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zastosować mniejszą dawkę początkową preparatu. Zaleca się stosowanie następujących dawek początkowych:

Klirens kreatyniny (ml/min)

Maksymalna zalecana dawka początkowa (mg)

Powyżej 60

10

30-60

5

10-30

2,5

Poniżej 10

Niewystarczające doświadczenia

Dzieci i młodzież

Dostępne obecnie dane opisano w punkcie 5.1 i 5.2, ale nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania.

Sposób podawania

Do podawania doustnego.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chinapryl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, lub inny inhibitor ACE.

Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

Chinapryl jest przeciwwskazany u pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie, spowodowanym poprzednim leczeniem inhibitorem ACE.

Chinapryl jest przeciwwskazany u pacjentów z dziedzicznym/idiopatycznym obrzękiem naczyniowo-nerwowym.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Objawowe niedociśnienie tętnicze

Objawowe niedociśnienie tętnicze jest rzadko obserwowane u pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym. U pacjentów przyjmujących chinapryl występowanie objawowego niedociśnienia tętniczego jest bardziej prawdopodobne w przypadku odwodnienia spowodowanego np. stosowaniem leków moczopędnych, dietą ubogosodową, dializoterapią, biegunką lub wymiotami, lub jeśli występuje ciężkie reninozależne nadciśnienie tętnicze (patrz punkt 4.5 oraz 4.8). U pacjentów z niewydolnością serca, z lub bez towarzyszącej niewydolności nerek, obserwowano objawowe niedociśnienie tętnicze. Wystąpienie tego powikłania jest bardziej prawdopodobne u chorych z zaawansowanymi stopniami niewydolności serca, przyjmujących duże dawki diuretyków pętlowych, z hiponatremią lub zaburzeniami czynności nerek. U chorych ze zwiększonym ryzykiem objawowego niedociśnienia tętniczego należy ściśle monitorować początek terapii i dawkowanie preparatu.

Dotyczy to również pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub schorzeniami naczyń mózgowych, u których znaczne obniżenie ciśnienia krwi może spowodować zawał serca lub epizod naczyniowo-mózgowy.

W razie wystąpienia niedociśnienia tętniczego, należy ułożyć pacjenta w pozycji na plecach, i jeśli konieczne, podać we wlewie dożylnym roztwór soli fizjologicznej. Przemijające niedociśnienie tętnicze nie jest przeciwwskazaniem do dalszej terapii chinaprylem. Może być ona kontynuowana bez trudności po wyrównaniu ciśnienia tętniczego krwi po podaniu płynów.

Pacjenci zaliczani do grupy wysokiego ryzyka, u których leczenie inhibitorami ACE należy rozpoczynać w szpitalu to: pacjenci przyjmujący duże dawki diuretyków pętlowych (np. więcej niż 80 mg furosemidu), przyjmujący leczenie skojarzone kilkoma lekami moczopędnymi, pacjenci z hipowolemią, hiponatremią (stężenie sodu w surowicy krwi mniej niż 130 mgEq/l) lub ciśnieniem skurczowym mniejszym niż 90 mm Hg, a także pacjenci przyjmujący duże dawki preparatów rozszerzających naczynia, chorzy ze stężeniem kreatyniny w surowicy większym niż 150 pmol/l lub pacjenci powyżej 70-go roku życia.

Zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej /kardiomiopatiaprzerostowa

Tak jak w przypadku innych inhibitorów ACE, chinapryl należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze zwężeniem zastawki mitralnej oraz utrudnionym odpływem z lewej komory serca np. zwężeniem zastawki aortalnej, zwężeniem podzastawkowym lub kardiomiopatią przerostową. W przypadkach uzasadnionych wynikami badań hemodynamiczych nie zaleca się stosowania chinaprylu.

Zaburzenia czynności nerek, w tym zwężenie tętnic nerkowych

U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 60 ml/min) początkowa dawka chinaprylu powinna być ustalona w zależności od wartości klirensu kreatyniny (patrz punkt 4.2) oraz indywidualnej odpowiedzi klinicznej pacjenta na leczenie. U tych pacjentów zaleca się rutynową kontrolę stężenia potasu i kreatyniny.

U niektórych pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy w jedynej nerce, otrzymujących inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) występowało zwiększenie stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w surowicy. Powyższe zmiany ustępowały po zaprzestaniu leczenia chinaprylem. Takie zmiany są szczególnie prawdopodobne u pacjentów z niewydolnością nerek. Ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego oraz niewydolności nerek jest większe, jeśli występuje również nadciśnienie naczyniowo-nerkowe. U tych pacjentów w początkowym okresie leczenia należy stosować małe dawki preparatu i ostrożnie zwiększać dawkę. Ponieważ terapia lekami moczopędnymi może przyczyniać się do wystąpienia powikłań opisanych powyżej, należy ją przerwać i kontrolować czynność nerek podczas pierwszych tygodni leczenia chinaprylem.

U części pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez ujawnionej, istniejącej wcześniej choroby nerek, występuje przemijające i zazwyczaj niewielkie zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy i mocznika we krwi, zwłaszcza, gdy chinapryl został podany wraz z lekami moczopędnymi. Jest to bardziej prawdopodobne u chorych z wcześniej istniejącymi zaburzeniami czynności nerek. W takiej sytuacji może być konieczne zmniejszenie dawki lub(i) zaprzestanie stosowania leku moczopędnego lub(i) chinaprylu.

Brak jest wystarczających doświadczeń u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min) oraz u chorych dializowanych. W związku z powyższym nie zaleca się stosowania preparatu u tych pacjentów.

Przeszczep nerki

Nie ma doświadczeń dotyczących stosowania chinaprylu u pacjentów po ostatnio przebytym przeszczepie nerki. W związku z powyższym terapia chinaprylem jest nie zalecana.

Chorzy leczeni hemodializami

Istnieją doniesienia o występowaniu reakcji rzekomoanafilaktycznych u chorych dializowanych z użyciem błon o dużej przepuszczalności i jednocześnie leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny. U tych pacjentów należy rozważyć zastosowanie błony dializacyjnej innego rodzaju lub zastosować inną grupę leków przeciwnadciśnieniowych.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas LDL-aferezy

Rzadko, u pacjentów otrzymujących inhibitory konwertazy angiotensyny podczas LDL-aferezy z siarczanem dekstranu, występowała zagrażająca życiu reakcja rzekomoanafilaktyczna. Reakcji można uniknąć odstawiając czasowo inhibitory konwertazy angiotensyny przed każdą aferezą.

Leczenie odczulające

U niektórych pacjentów otrzymujących inhibitory konwertazy angiotensyny podczas leczenia odczulającego (np. jadem owadów błonkoskrzydłych) występowała długotrwała reakcja rzekomoanafilaktyczna. U tych samych pacjentów, udało się uniknąć reakcji, jeśli inhibitory konwertazy angiotensyny były tymczasowo odstawione, ale reakcje te nawracały jeśli przez nieuwagę ponownie zastosowano preparat.

Reakcje nadwrażliwości / obrzęk naczynioruchowy

Istnieją rzadkie doniesienia o występowaniu obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i(lub) krtani u pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny, w tym chinaprylem. Obrzęk może wystąpić w każdym momencie trwania terapii. W przypadku wystąpienia

obrzęku należy natychmiast odstawić chinapryl i zastosować odpowiednie leczenie. Chorego należy ściśle obserwować aż do czasu całkowitego ustąpienia objawów. Nawet w przypadkach, gdy wystąpi tylko obrzęk języka bez zaburzeń oddychania, pacjent może wymagać przedłużonej obserwacji, gdyż leczenie lekami przeciwhistaminowymi i kortykosteroidami może być niewystarczające.

Bardzo rzadko opisywano przypadki zgonu spowodowanego obrzękiem naczynioruchowym z towarzyszącym obrzękiem krtani i języka. Jeżeli wystąpił obrzęk języka, głośni lub krtani, zwłaszcza u pacjentów po operacjach na drogach oddechowych w wywiadzie, może dojść do zamknięcia światła dróg oddechowych. W takim przypadku należy natychmiast zastosować intensywną terapię. Może być wymagane podanie adrenaliny i/lub utrzymywanie drożności dróg oddechowych. Pacjent powinien być pod ścisłą kontrolą lekarską aż do całkowitego i trwałego ustąpienia objawów.

U chorych z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie, który wystąpił z powodów nie związanych z podaniem inhibitorów konwertazy angiotensyny istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku po podaniu inhibitorów konwertazy angiotensyny (patrz punkt 4.3).

Obrzęk naczynioruchowy po podaniu inhibitorów konwertazy angiotensyny występuję częściej u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

Niewydolność wątroby

Rzadko, podczas leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny opisywano zespół, który zaczynał się od żółtaczki cholestatycznej i postępował aż do piorunującej martwicy wątroby, prowadząc czasami do śmierci. Mechanizm zespołu nie został poznany. U pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny, u których wystąpiła żółtaczka lub znaczące zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych należy zaprzestać stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny i wdrożyć odpowiednią kontrolę.

Neutropenia/agranulocytoza

Po zastosowaniu inhibitorów konwertazy angiotensyny zgłoszono przypadki neutropenii/ agranulocytozy, trombocytopenii i niedokrwistości. Neutropenia i agranulocytoza ustępują po odstawieniu preparatu. Chinapryl należy stosować bardzo ostrożnie u pacjentów z kolagenozą naczyń, leczonych lekami immunosupresyjnymi, allopurynolem lub prokainamidem oraz u pacjentów, u których wymienione czynniki współistnieją ze sobą, zwłaszcza jeśli wcześniej występowały zaburzenia czynności nerek. U niektórych z tych pacjentów dochodziło do rozwoju poważnych zakażeń, które w kilku przypadkach nie reagowały na intensywną antybiotykoterapię. Jeśli chinapryl jest stosowany u takich pacjentów, należy kontrolować liczbę białych krwinek i poinformować pacjentów, by zgłaszali wszelkie objawy zakażenia.

Różnice etniczne

Po zastosowaniu inhibitorów konwertazy angiotensyny u pacjentów rasy czarnej częściej występuje obrzęk naczynioruchowy. Tak jak i inne inhibitory konwertazy angiotensyny, chinapryl może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia krwi u pacjentów rasy czarnej w porównaniu do pacjentów innych ras. Wynika to prawdopodobnie z większej częstości występowania hiporeninemii w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Kaszel

Podczas leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny opisywano występowanie kaszlu. Typowo, kaszel jest nieproduktywny, uporczywy i ustępuje po zaprzestaniu terapii. Kaszel indukowany inhibitorami konwertazy angiotensyny należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej kaszlu.

Zabieg chirurgiczny/znieczulenie

U pacjentów poddanych dużym zabiegom chirurgicznym lub w czasie znieczulenia lekami, które mogą powodować niedociśnienie tętnicze, chinapryl może blokować tworzenie angiotensyny II wtórnie do kompensacyjnego uwalniania reniny. Jeżeli wystąpi niedociśnienie tętnicze i zachodzi podejrzenie, że jest spowodowane powyższym mechanizmem, można je skorygować uzupełnieniem objętości płynów.

Hiperkaliemia

U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny, w tym chinaprylem zaobserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Do pacjentów zagrożonych hiperkaliemią należą pacjenci z niewydolnością nerek, cukrzycą, przyjmujący równocześnie leki moczopędne oszczędzające potas, preparaty potasu lub substytuty soli kuchennej zawierające potas lub pacjenci przyjmujący leki zwiększające stężenie potasu w surowicy (np. heparynę). Jeżeli jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych leków jest konieczne, zaleca się regularną kontrolę stężenia potasu w surowicy (patrz 4.5).

Chorzy na cukrzycę

Stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny u chorych na cukrzycę może zwiększać wrażliwość na insulinę i, u pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, powodować hipoglikemię. Przez pierwszy miesiąc stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny należy ściśle kontrolować glikemię (patrz 4.5).

Lit

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania litu i chinaprylu (patrz 4.5).

Ciąża

Nie należy rozpoczynać podawania inhibitorów ACE podczas ciąży. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Pierwotny hiperaldosteronizm

U pacjentów z pierwotnym hiperaldosteronizmem leczenie lekami przeciwnadciśnieniowymi działającymi poprzez układ renina-angiotensyna jest nieskuteczne. W związku z powyższym nie zaleca się stosowania inhibitorów konwertazy u tych pacjentów.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Tetracykliny

Preparat zawiera sole magnezu. U zdrowych ochotników, podczas jednoczesnego podawania, obserwowano zmniejszenie wchłaniania tetracyklin o 28 do 37%. W związku z powyższym należy unikać jednoczesnego stosowania.

Leki moczopędne

Wcześniejsza terapia lekami moczopędnymi może powodować znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego na początku terapii chinaprylem. Objawy niedociśnienia mogą być skutecznie zmniejszone przez zaprzestanie terapii lekami moczopędnymi lub zwiększenie podaży soli przed rozpoczęciem podawania chinaprylu. Jeśli odstawienie leków moczopędnych nie jest możliwe, przez 2 godziny po podaniu dawki początkowej chinaprylu należy ściśle obserwować pacjenta (patrz punkt 4.2 oraz 4.4).

Leki powodujące zwiększenie stężenia potasu w surowicy

Chinapryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny i zmniejsza stężenie aldosteronu, co z kolei powoduje niewielkie zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Inhibitory konwertazy angitensyny zmniejszają utratę potasu indukowaną przez leki moczopędne. Leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd), preparaty potasu lub substytuty soli kuchennej zawierające potas mogą znacząco zwiększyć stężenie potasu w surowicy. Jeżeli wskazane jest równoczesne stosowanie ze względu na hipokaliemię, należy zachować ostrożność i często kontrolować stężenie potasu w surowicy (patrz 4.4). Dotyczy to zwłaszcza chorych z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ chinapryl, poprzez zmniejszenie wytwarzania aldosteronu, często powoduje zwiększenie stężenia potasu w surowicy.

Zabiegi chirurgiczne/znieczulenie:

Brak jest danych wskazujących na występowanie interakcji pomiędzy chinaprylem i lekami stosowanymi podczas znieczulenia, które powodują niedociśnienie tętnicze. Niemniej jednak należy zachować ostrożność u chorych poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu, pamiętając, iż inhibitory konwertazy angiotensyny hamują wtórnie, do kompensacyjnego uwolnienia reniny, tworzenie angiotensyny II. Taka sytuacja może powodować niedociśnienie tętnicze, które może być skorygowane poprzez zwiększenie objętości wewnątrznaczyniowej.

Lit

Opisywano przemijające zwiększenie stężenia litu w surowicy i nasilenie jego toksyczności podczas jednoczesnego stosowania z inhibitorami konwertazy angiotensyny, spowodowane utratą sodu po podaniu tych preparatów. Podczas jednoczesnego stosowania zaleca się ostrożność oraz częstą kontrolę stężenia litu w surowicy. Toksyczność litu może ulec nasileniu, jeśli dodatkowo jest stosowany lek moczopędny.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) w tym kwas acetylosalicylowy > 3 g/dobę U niektórych pacjentów przewlekłe stosowanie NLPZ może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe inhibitorów konwertazy angiotensyny. NLPZ i inhibitory konwertazy angiotensyny wykazują działanie addytywne na zwiększenie stężenia potasu w surowicy i mogą powodować pogorszenie czynności nerek. To działanie jest zazwyczaj odwracalne i występuje zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Allopurynol, cytostatyki, leki immunosupresyjne, glikokortykosteroidy stosowane ogólnie, prokainamid

Równoczesne stosowanie z inhibitorami ACE może powodować zwiększone ryzyko wystąpienia leukopenii.

Alkohol, barbiturany, narkotyki, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub neuroleptyki Nasilają ortostatyczne niedociśnienie tętnicze.

Inne leki przeciwnadciśnieniowe

Beta-adrenolityki, metyldopa oraz leki moczopędne nasilają działanie hipotensyjne chinaprylu, w związku z powyższym należy je stosować z wyjątkową ostrożnością. Propranolol podawany podczas badania klinicznego (podanie pojedyncze) nie wpływał na farmakokinetykę chinaprylu.

Leki sympatykomimetyczne

Mogą zmniejszać przeciwnadciśnieniowe właściwości inhibitorów konwertazy angiotensyny.

Leki zobojętniające

Mogą zmniejszać dostępność biologiczną chinaprylu.

Leki przeciwcukrzycowe (doustne leki hipoglikemizujące i insulina)

Równoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny i leków przeciwcukrzycowych (insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe) może nasilać działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi i zwiększa ryzyko hipoglikemii. To zjawisko wydaje się bardziej prawdopodobne podczas pierwszych tygodni jednoczesnego stosowania oraz u pacjentów z niewydolnością nerek. Może być konieczna zmiana dawkowania leków przeciwcukrzycowych.

Trimetoprym

U pacjentów leczonych inhibitorów konwertazy angiotensyny i trimetoprymem opisywano występowanie ciężkiej hiperkaliemii.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża_

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne.

Narażenie na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). (Patrz także punkt 5.3).

Jeśli narażenie na inhibitory ACE wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki.

Noworodki, których matki przyjmowały inhibitory ACE należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

Nieliczne dane farmakokinetyczne wskazują na bardzo małe stężenie chinaprylu w mleku kobiet karmiących piersią. Mimo że to stężenie nie wydaje się klinicznie istotne, nie zaleca się stosowania leku Quinaprilum 123ratio podczas karmienia piersią wcześniaków i noworodków (do ukończenia 1 miesiąca życia), ze względu na potencjalne działanie na układ sercowo - naczyniowy i nerki oraz niewystarczające doświadczenie kliniczne. W przypadku niemowląt (powyżej 1 miesiąca życia) można rozważyć stosowanie leku Quinaprilum 123ratio podczas karmienia piersią, jeżeli leczenie jest konieczne dla matki, a dziecko jest obserwowane ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Preparat ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych. Podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, należy brać pod uwagę możliwość sporadycznego wystąpienia zawrotów głowy i uczucia zmęczenia, zwłaszcza na początku leczenia.

4.8    Działania niepożądane

Podczas terapii chinaprylem i innymi inhibitorami konwertazy angiotensyny zaobserwowano następujące działania niepożądane, z następującą częstością: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>10 000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), w tym pojedyncze doniesienia.

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często:    Zaburzenia snu, nerwowość.

Rzadko:    Depresja, splątanie.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często:    Zawroty głowy.

Niezbyt często:    Parestezje, senność.

Zaburzenia oka:

Rzadko:    Zamazane widzenie, niedowidzenie.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Rzadko:    Szumy uszne.

Zaburzenia serca:

Niezbyt często:    Kołatanie serca, zatrzymanie akcji serca, ból w klatce piersiowej, dławica

piersiowa.

Rzadko:    Tachykardia, omdlenie, zawał serca, przejściowy napad niedokrwienny,

krwotok mózgowy.

Zaburzenia naczyń:

Często:    Niedociśnienie tętnicze.

Niezbyt często:    Ortostatyczne niedociśnienie tętnicze.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Niezbyt często:    Neutropenia.

Rzadko:    Agranulocytoza.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często:    Kaszel

Niezbyt często:    Zapalenie zatok, zapalenie gardła, zakażenia górnych dróg oddechowych.

Rzadko:    Skurcz oskrzeli, duszność, zapalenie oskrzeli, nieżyt nosa, nasilenie objawów

astmy oskrzelowej.

Bardzo rzadko:    Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, reakcje

rzekomoanafilaktyczne.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Często:    Nudności, wymioty, biegunka.

Niezbyt często:    Niestrawność, bóle brzucha, suchość w ustach, wzdęcia z oddawaniem

gazów.

Rzadko:    Zaburzenia smaku, zaparcia, zapalenie trzustki, zapalenie języka,

niedrożność jelit.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko:    Zaburzenia czynności wątroby.

Bardzo rzadko:    Żółtaczka cholestatyczna, zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często:    Wysypka, świąd, pokrzywka, złuszczające zapalenie skóry, nasilone pocenie,

wyprysk.

Rzadko:    Rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnson’a, martwica naskórka,

wysypka łuszczycopodobna, łysienie, pęcherzyca, nadwrażliwość na światło.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości Rzadko:    Bóle stawów, bóle mięśni, bóle pleców.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często:    Białkomocz (czasami z pogorszeniem czynności nerek).

Zaburzenia czynności nerek, hiperkaliemia. Niewydolność nerek.

Rzadko: Bardzo rzadko:


Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często:    Impotencja.

Zaburzenia ogólne:

Często:    Bóle głowy, uczucie zmęczenia.

Niezbyt często:    Osłabienie, zawroty głowy, obrzęk naczynioruchwy (obrzęki kończyn,

obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, nagłośni i(lub) krtani).

Istnieją doniesienia o rzadkich przypadkach wystąpienia agranulocytozy, a także zespołu, na który składają się: gorączka, zapalenie błon surowiczych, zapalenie naczyń, bóle mięśniowe, bóle/zapalenie stawów, dodatnie miano ANA, przyspieszone OB, eozynofilia i leukocytoza. W przypadku innych inhibitorów konwertazy angiotensyny doniesiono o wystąpieniu ginekomastii i zapalenia naczyń. Nie można wykluczyć, że te działania niepożądane są specyficzne dla tej grupy leków.

Wyniki badań laboratoryjnych

U pacjentów leczonych chinaprylem w monoterapii odnotowano przemijające zwiększenie (1,25 razy powyżej górnej granicy normy) stężenia kreatyniny (3%) i azotu mocznikowego (4%). Obserwowane objawy są bardziej prawdopodobne u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki moczopędne niż u pacjentów otrzymujących chinapryl w monoterapii. Powyższe zmiany często ustępują w trakcie dalszego leczenia. Niewielkie zmniejszenie stężenia hemoglobiny i hematokrytu zostało zgłoszone podczas leczenia innymi inhibitorami konwertazy angiotensyny. Nie można wykluczyć, że te obserwacje są specyficzne dla tej grupy leków.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawami przedawkowania są: ciężkie niedociśnienie tętnicze, wstrząs, osłupienie, bradykardia, zaburzenia równowagi elektrolitowej, niewydolność nerek.

Leczenie:

Należy zastosować środki zapobiegające wchłanianiu (np. płukanie żołądka, podanie środków adsorbujących i siarczanu sodu w przeciągu 30 minut od przyjęcia preparatu) i przyspieszające eliminację preparatu. Hemodializa i dializa otrzewnowa są skuteczne w niewielkim stopniu w eliminacji chinaprylu i chinaprylatu. Jeżeli wystąpi niedociśnienie tętnicze należy ułożyć pacjenta w pozycji jak we wstrząsie i podać szybko płyny i elektrolity. Należy rozważyć leczenie angiotensyną II. Bradykardię lub nasilone reakcje z nerwu błędnego należy leczyć podaniem atropiny. Może być rozważone użycie stymulatora serca.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory konwertazy angiotensyny, kod ATC: C09AA06

Chinapryl znajdujący się w preparacie występuje w postaci chlorowodorku chinaprylu. Substancja ma 3 miejsca chiralne i jest czystym stereoizomerem.

Chinapryl jest prolekiem, który jest hydrolizowany do aktywnego metabolitu chinaprylatu - silnego, długo działającego inhibitora enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) w osoczu i tkankach. ACE katalizuje przemianę angiotensyny I do angiotensyny II, która ma silne właściwości obkurczające naczynia. Zahamowanie ACE powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II i wydzielania aldosteronu. Prawdopodobnie hamowany jest również metabolizm bradykinin.

W badaniach klinicznych wykazano, że chinapryl nie wpływa na lipidy i nie wykazuje negatywnego wpływu na metabolizm glukozy. Chinapryl zmniejsza całkowity opór obwodowy i nerkowy.

Generalnie nie stwierdza się istotnych zmian klinicznych w przepływie nerkowym i szybkości przesączania kłębuszkowego. Chinaprylat powoduje zmniejszenie ciśnienia krwi w pozycji leżącej twarzą do dołu, siedzącej i stojącej. Maksymalne działanie występuje po 2-4 godzinach po podaniu zalecanej dawki. Osiągnięcie maksymalnego obniżenia ciśnienia może u niektórych pacjentów wymagać 2-4 tygodniowej terapii. Zmniejszenie przerostu lewej komory było obserwowane dla chinaprylu na modelach zwierzęcych nadciśnienia tętniczego. Brak danych na temat chorobowości/umieralności.

Chinapryl, jeśli zachodzi taka potrzeba, może być stosowany razem z innymi preparatami obniżającymi ciśnienie krwi. Leczenie skojarzone z tiazydowymi lekami moczopędnymi zwiększa przeciwnadciśnieniowe działanie chinaprylu.

Dzieci

W randomizowanym badaniu klinicznym z zastosowaniem dawek docelowych chinaprylu 2,5 mg,

5 mg, 10 mg i 20 mg u 112 dzieci i młodych pacjentów z nadciśnieniem i prawidłowym ciśnieniem krwi przez okres 8 tygodni (2 tygodnie w układzie podwójnie zaślepionej próby i 6 tygodni przedłużonego badania), nie udało się osiągnąć pierwszorzędowego celu zakładającego obniżenie ciśnienia rozkurczowego po 2 tygodniach. W odniesieniu do ciśnienia skurczowego (drugorzędowy cel badania skuteczności) tylko w drugim tygodniu wystąpiła statystycznie istotna, liniowa odpowiedź na dawkę leku ze znamienną różnicą pomiędzy chinaprylem w dawce 20 mg na dobę, a grupą placebo.

Nie zbadano długoterminowego wpływu chinaprylu na wzrost, okres dojrzewania i rozwój ogólny.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Biodostępność aktywnego metabolitu, chinaprylatu, stanowi 30-40% dawki doustnej chinaprylu. Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po około 2 godzinach. Równoczesne spożycie pokarmu nie wpływa na wchłanianie chinaprylu, ale zawartość bardzo dużej ilości tłuszczu w pokarmie może zmniejszyć wchłanianie. Około 97% jest wiązane z białkami osocza. Po wielokrotnym podaniu dawek okres półtrwania chinaprylatu wynosi 3 godziny. Stan stacjonarny jest osiągany po 2-3 dniach. Chinaprylat jest głównie wydalany w postaci nie zmienionej przez nerki. Klirens wynosi 220 ml/min. Zastosowanie dializy nie wpływa w istotny sposób na eliminację chinaprylu. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek chinapryl nie jest wykrywany w dializacie, a stężenie metabolitu -chinaprylatu - wynosi 2,5% w dializacie po dializie otrzewnowej i 5,4% - po hemodializie.

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek okres półtrwania chinaprylatu jest wydłużony, a stężenie w osoczu zwiększone (patrz punkt 4.2). U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby stężenie chinaprylatu jest zmniejszone z powodu zahamowanej hydrolizy chinaprylu.

Karmienie piersią

Po podaniu pojedynczej dawki doustnej 20 mg chinaprylu 6 kobietom karmiącym piersią, stosunek

stężenia chinaprylu w mleku do stężenia w osoczu wynosił 0,12. Nie stwierdzano chinaprylu w mleku po 4 godzinach od podania. Stężenie chinalaprylatu w mleku nie było wykrywalne (< 5 ąg/l) przez cały czas. Szacuje się, że dziecko karmione piersią otrzymuje około 1,6% dawki chinaprylu zażytej przez matkę.

Dzieci

Farmakokinetyka chinaprylu była badana w badaniu pojedynczych dawek (0,2 mg/ kg m.c.) u 24 dzieci w wieku od 2,5 miesięcy do 6,8 lat oraz w badaniu wielokrotnych dawek (0,016 - 0,468 mg/ kg m.c.) u 38 dzieci w wieku od 5 do 16 lat, o średniej masie ciała 66 - 98 kg.

Podobnie jak u dorosłych pacjentów, chinapryl był szybko metabolizowany do chinaprylatu. Stężenia chinaprylatu osiągały generalnie najwyższą wartość po 1- 2 godzinach od podania leku, a następnie ulegały zmniejszeniu. Okres półtrwania wynosił 2,3 godziny. U niemowląt i małych dzieci, ekspozycja po podaniu pojedynczej dawki 0,2 mg/kg m.c. jest porównywalna do ekspozycji obserwowanej u dorosłych pacjentów po podaniu pojedynczej dawki 10 mg. W badaniu wielokrotnych dawek z udziałem dzieci w wieku szkolnym i młodzieży, zaobserwowano liniowy wzrost wartości AUC i Cmax chinaprylatu wraz ze zwiększaniem dawki chinaprylu wyrażonej w miligramach na kilogram masy ciała.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Badania nad toksycznym wpływem na reprodukcję u szczurów sugerują, że chinapryl nie ma negatywnego wpływu na płodność i reprodukcję, i nie jest teratogenny. Inhibitory konwertazy angiotensyny, jako grupa leków, wykazują działanie uszkadzające płód (powodują uszkodzenie i/lub śmierć płodu), gdy są podawane w drugim lub trzecim trymestrze ciąży.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki: magnezu węglan ciężki wapnia wodorofosforan bezwodny żelatyna

krospowidon typ A magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza 6cP tytanu dwutlenek (E 171) makrogol 6000 makrogol 400

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister PA/Al/ PVC/Al w tekturowym pudełku.

28, 30, 50, 56, 100, 300 tabletek powlekanych, po 7 lub 10 tabletek w blistrze.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

123ratio Sp. z o.o., E.Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11381, 11382, 11383, 11384

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.03.2005 r. /

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.03.2014 r.

13

Quinaprilum 123ratio