Imeds.pl

Quinax 0,15 Mg/Ml

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

QUINAX, 0,15 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Azapentaceni natrii polysulfonas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Quinax i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Quinax

3.    Jak stosować lek Quinax

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Quinax

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Quinax i w jakim celu się go stosuje

Quinax jest lekiem przeznaczonym do leczenia zaćmy. Działa on poprzez spowolnienie lub zapobieganie procesowi mętnienia soczewek.

Zaćma jest zmętnieniem soczewki oka. Soczewka jest częścią oka odpowiedzialną za skupianie światła i powstawanie przejrzystego, ostrego obrazu. Zaćma powoduje postępującą, bezbolesną utratę widzenia.

2.    Informacje ważne przez zastosowaniem leku Quinax

Kiedy nie stosować leku Quinax

-    jeśli pacjent ma uczulenie na azapentacen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Przed rozpoczęciem stosowania leku Quinax należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą.

-    Lek należy zakraplać wyłącznie do oka (oczu).

-    Jeśli stosuje się soczewki kontaktowe, należy je zdjąć przed zakropleniem leku i odczekać 15 minut przed ich ponownym założeniem.

Lek Quinax a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania leku Quinax u dzieci.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Brak danych dotyczących stosowania leku Quinax u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak specjalnych zaleceń w przypadku stosowania leku Quinax u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przez pewien czas po zakropleniu leku Quinax widzenie może być niewyraźne. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu powrotu ostrości widzenia.

Lek Quinax zawiera parahydroksybenzoesany i tiomersal

Środki konserwujące (parahydroksybenzoesany i tiomersal) zawarte w leku Quinax mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości (możliwe jest wystąpienie opóźnionych reakcji uczuleniowych na parahydroksybenzoesany).

3.    Jak stosować lek Quinax

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie to dwie krople do chorego oka lub oczu, 3 do 5 razy na dobę. Lekarz określi czas trwania leczenia.

Lek Quinax należy stosować wyłącznie do oczu.

1


W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.


Sposób podawania

1.    Przygotować butelkę z lekiem Quinax i lusterko.

2.    Umyć ręce.

3. Odkręcić zakrętkę.

4. Wziąć butelkę w rękę i skierować ją do góry dnem, trzymając kciukiem i palcem środkowym

(Ryc. 1).

5. Odchylić głowę do tyłu. Czystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi, tak by między gałką oczną a powieką utworzyła się „kieszonka”; do niej powinna trafić kropla (Ryc. 2).

6.    Przybliżyć końcówkę butelki do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lusterkiem.

7.    Nie dotykać zakraplaczem oka, powieki, okolic oka lub innych powierzchni. To może doprowadzić do zakażenia kropli.

8. Aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli leku Quinax lekko nacisnąć dno butelki (Ryc. 3).

9.    Po zakropleniu leku Quinax ucisnąć palcem kącik oka w okolicy nosa. Pomoże to zapobiec przedostawaniu się leku do całego organizmu (Ryc. 4).

10.    W przypadku stosowania kropli do obu oczu należy powtórzyć postępowanie opisane powyżej w celu zakroplenia do drugiego oka.

11.    Bezpośrednio po użyciu leku zakręcić butelkę.

12.    W tym samym czasie używać tylko jednej butelki.

Jeżeli kropla nie trafi do oka należy ponowić próbę zakroplenia leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Quinax

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki, lek należy wypłukać z oka letnią wodą.

Nie stosować kolejnej kropli aż do czasu przyjęcia kolejnej dawki o zwyczajowej porze.

Pominięcie zastosowania leku Quinax

W przypadku pominięcia zastosowania leku należy przyjąć następną dawkę zgodnie z planem. Jeśli jednak zbliża się pora kolejnej dawki, nieprzyjętą dawkę należy pominąć i powrócić do normalnego schematu podawania leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W związku ze stosowaniem leku Quinax obserwowano następujące działania niepożądane, których częstość jest nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

•    Zaburzenia oka: ból oka, podrażnienie oka, wzmożone łzawienie, zaczerwienienie oka.

Ten lek zawiera, jako środek konserwujący tiomersal oraz parahydroksybenzoesany, które mogą wywoływać reakcje alergiczne. Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują alergie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, email: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Quinax

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C, nie przechowywać w lodówce. Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

Aby zapobiec zakażeniu kropli butelkę należy wyrzucić po upływie 4 tygodni od pierwszego jej

otwarcia. W miejscu zaznaczonym poniżej należy wpisać datę otwarcia butelki.

Otwarto (data): ................

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Quinax

-    Substancją czynną leku jest polisulfonian sodowy azapentacenu. 1 ml roztworu zawiera 0,15 mg polisulfonianu sodowego azapentacenu.

-    Pozostałe składniki to: kwas borowy (E284), boran sodu (E285), chlorek potasu (E508), parahydroksybenzoesan metylu (E218), parahydroksybenzoesan propylu (E316), tiomersal, wodorotlenek sodu i (lub) kwas solny do ustalenia odpowiedniego pH, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Quinax i co zawiera opakowanie

Lek Quinax ma postać przezroczystego czerwono-purpurowego roztworu kropli do oczu.

Opakowanie stanowi pudełko tekturowe z butelką polietylenową i zakraplaczem, zawierającą 15 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca ALCON-COUVREUR

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

ALCON Polska Sp. z o.o.

Marynarska 15 00-674 Warszawa tel. 22 820 34 50

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4