+ iMeds.pl

Quinoflox 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń 100 mg/mlUlotka Quinoflox 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Quinoflox 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwali dla bydła i świń

Enrofloksacyna

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

GLOBAL VET HEALTH SL Ul Capęanes nr 12-bajos Poligon Agro-Rcus REUS (43206)

Hiszpania

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

SP VETERINARIA SA Ctra Reus Vinyols km 4.1 Riudoms (43330)

Hiszpania

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Quinoflox 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwali dla bydła i świń Enrofloksacyna

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Jeden ml zawiera:

Enrofloksacyna    100,0 mg

Alkohol benzylowy    0.02 ml

Przejrzysty, żółty rozwór

4.


WSKAZANIA LECZNICZE

Bydło

Choroby układu oddechowego i pokarmowego pochodzenia bakteryjnego lub mykoplazmowego (na przykład pasteurellosis, mycoplasmosis, coli-bacillosis, co!¡-septicaemia i salmonellosis) oraz wtórne infekcje bakteryjne powstałe w następstwie zakażeń wirusowych (na przykład wirusowego zapalenia płuc), przypadki, w których badanie kliniczne, potwierdzone jeśli to możliwe wynikami badań wrażliwości drobnoustroju chorobotwórczego, wskazuje enrofloksacynęjako lek z wyboru.

S ivi nie

Choroby układu oddechowego i pokarmowego pochodzenia bakteryjnego lub mykoplazmowego (na przykład pasteurellosis, mycoplasmosis, coli-bacillosis i coli-septicaemia) oraz choroby wieloezytmikoweh. takich jak zanikowy nieżyt nosa i enzootyczne zapalenie płuc, przypadki, w których badanie kliniczne, potwierdzone jeśli to możliwe wynikami badań wrażliwości drobnoustroju chorobotwórczego, wskazuje eńrofloksa'cynę jako lek z wyboru.

PRZECIWWSKAZANIA

5.


Nie stosować profilaktycznie.

Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami wzrostu tkanki chrzęstnej.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować w przypadku stwierdzonej oporności na chinolony.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.

U bydła może wystąpić bolesna reakcja na iniekcję.


w miejscu iniekcji może pojawić się miejscowa reakcja tkankowa. W takich wypadkach należy zastosować normalne środki ostrożności związane ze sterylnością.

7.    DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło i świnie

8.    DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-1) I SPOSÓB PODANIA

Aby zapewnić sposób.


odpowiednią dawkę, masę ciała leczonych zwierząt należy określić w możliwie dokładny

Bydło

Choroby układu oddechowego i pokarmowego oraz wtórne infekcje bakteryjne: produkt należy podawać w iniekcji podskórnej:

2,5 mg enrotloksacyny na kg masy ciała dziennie w iniekcji podskórnej przez 3 kolejne dni (2,5 ml na 100 kg masy ciała). Dawkę tę można podwoić do 5 mg/kg masy ciała (5 ml na 100 kg) przez 5 dni w przypadku salmonellozy lub powikłanej choroby układu oddechowego.

Nie należy podawać więcej niż 10 ml w jedno miejsce iniekcji podskórnej.

Świnie

Choroby układu oddechowego i pokarmowego oraz wtórne infekcje bakteryjne: produkt należy podawać w iniekcji domięśniowej.

2,5 mg enrofloksacyny na kg masy ciała dziennie w iniekcji domięśniowej przez 3 kolejne dni (2,5 ml na 100 kg masy ciała). Dawkę tę można podwoić do 5 mg/kg masy ciała (5 ml na 100 kg) przez 5 dni w przypadku salmonellozy lub powikłanej choroby układu oddechowego.

Nie należy podawać więcej niż 2.5 ml w jedno miejsce iniekcji domięśniowej u tuczników oraz 5 ml w jedno miejsce iniekcji domięśniowej u macior.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

10. OKRES KARENCJI

Bydlo:

Podanie podskórne Tkanki jadalne:

Świnie:

Podanie domięśniowe

Tkanki jadalne:    10 dni

11.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie używać po upływie terminu ważności podanym na etykiecie.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

12.    SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Nieznane

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Bezpieczeństwo produktu po podaniu dożylnym u świń lub cieląt nie zostało ustalone i ta droga podania nie jest u nich zalecana.

Jeśli nie obserwuje się poprawy w ciągu 3 dni od chwili rozpoczęcia leczenia, należy rozważyć inny sposób leczenia.

Podczas podawania produktu należy uwzględnić krajowe i regionalne wytyczne dotyczące stosowania leków przeć i wbakteryj nych.

Stosowanie fluorochinolonów należy ograniczyć do leczenia chorób, w których występuje słaba odpowiedź lub przypuszcza się, że wystąpi słaba odpowiedź na leki przeciwbakteryjne innych klas.

Jeżeli tylko jest to możliwe, stosowanie łluorochinolonów powinno opierać się na badaniach antybiotykowrażliwości.

Stosowanie produktu niezgodnie z zaleceniami podanymi w „Charakterystyce produktu leczniczego“ może prowadzić do zwiększenia występowania bakterii opornych na lluorochinolony i zmniejszyć skuteczność leczenia innymi chinolonami z powodu potencjalnej oporności krzyżowej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwości na fluorochinolony powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu zc skórą ze względu na mogące występować uczulenia, kontaktowe zapalenie skóry i możliwe reakcje nadwrażliwości na (fluoro)chinolony.

Wszystkie miejsca przypadkowego kontaktu skóry lub oczu z produktem przemyć natychmiast wodą. Po podaniu produktu umyć ręce. Nie należy jeść, pić ani palić podczas stosowania produktu.

Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przypadkowej samoiniekcji. W razie przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie ma ograniczeń dotyczących stosowania produktu w okresie ciąży lub laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie należy stosować łącznie z niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi.

Może wystąpić działanie antagonistyczne po jednoczesnym podaniu z makrolidami lub tetracyklinami.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Nie przekraczać zalecanej dawki. Z uwagi na brak odtrutki, w przypadku przedawkowania należy prowadzić leczenie objawowe.

U cieląt, przy stosowaniu dawki większej niż 30 mg na kg masy ciała na dzień przez 14 dni obserwowano zmiany w stawach.

Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

13.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

14.    DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

15. INNE INFORMACJE

Fiolki polipropylenowe oranżowe o pojemności 50, 100 i 250 ml zamykane szarym (50 ml i 100 ml) lub różowym korkiem (250 ml) z gumy butylowej z zielonym aluminiowym zabezpieczeniem typu flip-ofF.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Quinoflox 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Charakterystyka Quinoflox 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Quinoflox 100 mg/ml. roztwór do wstrzykiwali dla bydła i świń

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml zawiera:

Substancja czynna:

Enrofloksacyna    100,0 mg

Substancje pomocnicze:

Alkohol benzylowy    0.02 ml

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali Przjerzysty, żółty roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło i świnie

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków Bydło

Choroby układu oddechowego i pokarmowego pochodzenia bakteryjnego lub mykoplazmowego (na przykład pasleurellosis, mycoplasmosis, coli-bacillosis, coli-septicaemia i salmonellosis) oraz wtórne infekcje bakteryjne powstałe w następstwie zakażeń wirusowych (na przykład wirusowego zapalenia płuc), przypadki, w których badanie kliniczne, potwierdzone jeśli to możliwe wynikami badań wrażliwości drobnoustroju chorobotwórczego, wskazuje enrofłoksacynę jako lek z wyboru.

Świnie

Choroby układu oddechowego i pokarmowego pochodzenia bakteryjnego lub mykoplazmowego (na przykład pasleurellosis, mycoplasmosis, coli-bacillosis i coli-septicaemia) oraz choroby wieloczynnikowe, takie jak zanikowy nieżyt nosa i enzootyczne zapalenie płuc. przypadki, w którycli badanie kliniczne, potwierdzone jeśli to możliwe wynikami badań wrażliwości drobnoustroju chorobotwórczego, wskazuje enrofłoksacynę jako lek z wyboru.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować profilaktycznie.

Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami wzrostu tkanki chrzęstnej.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować w przypadku stwierdzonej oporności na chinolony.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Nieznane

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Bezpieczeństwo produktu po podaniu dożylnym u świń lub cieląt nie zostało ustalone i ta droga podania nie jest u nich zalecana.

Jeśli nie obserwuje się poprawy w ciągu 3 dni od chwili rozpoczęcia leczenia, należy rozważyć inny sposób leczenia.

Podczas podawania produktu należy uwzględnić krajowe i regionalne wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Stosowanie fluorochinolonów należy ograniczyć do leczenia chorób, w których występuje słaba odpowiedź lub przypuszcza się, że wystąpi słaba odpowiedź na leki przeciwbakteryjne innych klas. Jeżeli tylko jest to możliwe, stosowanie fluorochinolonów powinno opierać się na badaniach antybiotykowrażl i wośc i.

Stosowanie produktu niezgodnie z zaleceniami podanymi w „Charakterystyce produktu leczniczego” może prowadzić do zwiększenia występowania bakterii opornych na fluorochinolony i zmniejszyć skuteczność leczenia innymi chinolonami z powodu potencjalnej oporności krzyżowej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwości na fluorochinolony powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą ze względu na mogące występować uczulenia, kontaktowe zapalenie skóry i możliwe reakcje nadwrażliwości na (fluoro)chinolony.

Wszystkie miejsca przypadkowego kontaktu skóry lub oczu z produktem przemyć natychmiast wodą. Po podaniu produktu umyć ręce. Nie należy jeść. pić ani palić podczas stosowania produktu.

Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przypadkowej samoiniekcji. W razie przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Niekiedy w miejscu iniekcji może pojawić się miejscowa reakcja tkankowa. W takich wypadkach należy zastosować normalne środki ostrożności związane ze sterylnością.

U bydła może wystąpić bolesna reakcja na iniekcję.

4.7    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie ma ograniczeń dotyczących stosowania produktu w okresie ciąży lub laktacji.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie należy stosować łącznie z niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi.

Może wystąpić działanie antagonistyczne po jednoczesnym podaniu z makrolidami lub tetracyklinami.

4.9 Dawkowanie i droga(i) podawania

Aby zapewnić właściwe dawkowanie, masa ciała zwierząt powinna być określona tak dokładnie jak to jest możliwe.

Choroby układu oddechowego i pokarmowego oraz wtórne infekcjei bakteryjne: produkt należy podawać w iniekcji podskórnej:

2.5 mg enrofloksacyny na kg masy ciała dziennie w iniekcji podskórnej przez 3 kolejne dni (2.5 ml na 100 kg masy ciała). Dawkę tę można podwoić do 5 mg/kg masy ciała (5 ml na 100 kg) przez 5 dni w przypadku salmonellozy lub powikłanej choroby układu oddechowego.

Nie należy podawać więcej niż 10 ml w jedno miejsce, iniekcji podskórnj.

Świnie

Choroby układu oddechowego i pokarmowego oraz wtórne infekcje bakteryjne: produkt należy podawać w iniekcji domięśniowej.

2,5 mg enrofloksacyny na kg masy ciała dziennic w iniekcji domięśniowej przez 3 kolejne dni (2.5 ml na 100 kg masy ciała). Dawkę tę można podwoić do 5 mg/kg masy ciała (5 ml na 100 kg) przez 5 dni w przypadku salmonellozy lub powikłanej choroby układu oddechowego.

Nic należy podawać więcej niż 2.5 ml w jedno miejsce iniekcji domięśniowej u tuczników oraz 5 ml w jedno miejsce iniekcji domięśniowej u macior.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki) jeśli konieczne

Nie przekraczać zalecanej dawki. Z uwagi na brak odtrutki, w przypadku przedawkowania należy prowadzić leczenie objawowe.

U cieląt, przy stosowaniu dawki większej niż 30 mg na kg masy ciała na dzień przez 14 dni obserwowano zmiany w stawach.

4.11    Okres(-y) karencji

BydUr.

Podanie podskórne

Tkanki jadalne: Mleko:


14 dni

84 godziny (7 dojeń)

Świnie\

Podanie domięśniowe

10 dni


Tkanki jadalne:

Grupa farmakoterapeutyczna:

Antybiotyki do użytku ogólnoustrojowego. fluorochinolony Kod ATCvet:QJ01MA90

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Enrofloksacyna ma działanie bakteriobójcze z aktywnością przeciwko szerokiej grupie Gram dodatnich i Gram ujemnych bakterii i mykoplazm. Mechanizm działania chinolonów polega na icli zdolności hamowania czynności bakteryjnej gyrazy. enzymu kontrolującego w trakcie replikacji, supcrskręccnic bakteryjnego DNA. Ponowne połączenie (splecenia) podwójnej helisy zostaje zahamowane co prowadzi do nieodwracalnego rozkładu chromosomalnego DNA. Fluorochinolony działają również na bakterie w fazie spoczynkowej, zaburzając przepuszczalność zewnętrznej, fosfolipidowej warstwy ściany komórkowej.

Oporność na fluorochinolony badana na poziomie molekularnym powstaje na dwa główne sposoby: (i) poprzez modyfikację gyrazy DNA lub topoizomerazy IV oraz poprzez (ii) zmianę przepuszczalności ściany komórkowej bakterii. Oba mechanizmy prowadzą do zmniejszenia wrażliwości bakterii na fluorochinolony. Oporność kliniczna uzależniona jest od stopniowej kumulacji kilku mutacji.

5.2    Właściwości farmakokinctyczne

Enrofloksacyna, dzięki swoim właściwościom farmakokinetycznym, podawana zarówno doustnie jak pozajelitowo pozwala osiągnąć podobne poziomy stężenia w surowicy krwi. Enrofloksacyna charakteryzuje się dużą objętością dystrybucji. U zwierząt laboratoryjnych i gatunków docelowych odnotowano w tkankach stężenia 2-3 krotnie wyższe niż osiągane w surowicy krwi. Narządy, w który ch osiąga się najwyższe stężenia to: pilica, wątroba, nerki, skóra, kości oraz układ limfatyczny. Enrofloksacyna przechodzi również do płynu mózgowo-rdzeniowego, cieczy wodnistej i płodów u zwierząt ciężarnych.

Po podaniu dożylnym 5 mg enrofloksacyny na kg m.c. krowom mlecznym w okresie laktacji, narażenie ogólne w okresie między dawkami co 24 godziny wyniosło 7,1 mg*h/L. Około 30% leku (2,31 mg*h/L) oznakowanego w surowicy krów to ciprolloksacyna, aktywny metabolit enrofloksacyny. Lek był dobrze dystrybuowany do kompartymentów ciała (Venro - 1.5 L/kg, Va|)r„ -8.51 L/kg). Klirens ogólnoustojowy wyniósł 0,71 L/h/kg.

Większość aktywnej formy leku występującej w mleku to ciprofloksacyna. Stężenie maksymalne, 4.1 ing/kg, osiągane było w czasie 2 godzin od podania. Narażenie ogólne w okresie między dawkami co 24 godziny wyniosło 22.1 mg*h/L, a okres półtrwania substancji aktywnych w mleku wyniósł średnio 2.8 godz.

Wpływ na środowisko

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol benzylowy Kwas mlekowy Disodu edetynian Woda do wstrzykiwali

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3 Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego weterynaryjnego.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Fiolki polipropylenowe oranżowe o pojemności 50. 100 i 250 ml zamykane szarym (50 ml i 100 ml) lub różowym korkiem (250 ml) z gumy butylowej z zielonym aluminiowym zabezpieczeniem typu flip-off.

Niektóre wielkości opakowań mogą nic być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

GLOBAL VET HEALTH SL Ul. Capęanes. nr 12-bajos Poligon Agro-Reus REUS (43206) Hiszpania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

{DD/MM/RRRR}> <{DD miesiąc RRRR}

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

{MM/RRRR} lub { miesiąc RRRR}

6

Quinoflox 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń