+ iMeds.pl

Qvar 50 mcg/dawkę inh.Ulotka Qvar

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

QVAR, 50 mikrogramów/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, roztwór QVAR, 100 mikrogramów/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, roztwór

Beclometasoni dipropionas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej    osobie. Nie należy go    przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Qvar i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Qvar

3.    Jak stosować lek Qvar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Qvar

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK QVAR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Qvar jest lekiem stosowanym w leczeniu łagodnej, umiarkowanej i ciężkiej astmy oskrzelowej. Dipropionian beklometazonu, zawarty w leku Qvar, jest syntetycznym, przeciwzapalnym glikokortykosteroidem, który podany miejscowo do płuc (wziewnie) nie wykazuje istotnego działania ogólnego.

Po podaniu wziewnym, lek zmniejsza obrzęk i podrażnienie płuc. Regularnie stosowany zmniejsza częstość występowania objawów astmy, m.in. duszności, świszczącego oddechu oraz uczucia ucisku w klatce piersiowej.

Lek nie zawiera freonów.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU QVAR

Kiedy nie stosować leku Qvar

Nie należy stosować leku w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na dipropionian beklometazonu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Qvar.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Qvar

Lek Qvar należy stosować regularnie, nawet wtedy, kiedy nie występują objawy astmy.

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

Lek Qvar nie jest wskazany do przerywania nagłych napadów astmy. W takiej sytuacji lekarz powinien zalecić, krótko działające leki rozszerzające oskrzela (podane wziewnie).

Lek Qvar nie jest wskazany do opanowania stanu astmatycznego.

Podobnie jak w przypadku innych kortykosteroidów, lek Qvar należy ostrożnie stosować u pacjentów z czynną lub utajoną gruźlicą płuc.

Lek Qvar jest przeznaczony do stosowania w postaci inhalacji, po uprzednim poinstruowaniu przez lekarza. Właściwe użycie inhalatora umożliwia prawidłowe podanie leku.

Ciężka astma, która uległa pogorszeniu, powinna być leczona w zwykły sposób. Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki leku Qvar do maksymalnej dawki dobowej.

Jeśli zostanie rozpoznane u pacjenta zakażenie, lekarz może zalecić leczenie ogólne lekami zwanymi steroidami i (lub) antybiotykiem. Należy zwrócić uwagę na możliwość pogorszenia astmy, co objawia się nasileniem objawów lub mniej skutecznym działaniem krótko działających leków rozszerzających oskrzela i koniecznością stosowania większej liczby inhalacji niż zazwyczaj. W takiej sytuacji, lekarz może zalecić zmianę dawkowania leków przeciwzapalnych.

Pacjenci, którzy przyjmują długotrwale lub w dużych dawkach ogólnie działające steroidy, wymagają specjalnej opieki i postępowania, gdy są przestawiani na leczenie wziewne steroidami. Przed podaniem wziewnym steroidów i jednoczesnym leczeniem podtrzymującym steroidem ogólnie działającym stan pacjentów powinien być poddany kontroli lekarskiej. Przestawienie możliwe jest jedynie w przypadku stanu stabilnego. Odstawienie ogólnych steroidów lekarz powinien przeprowadzać stopniowo, po około 7 dniach po wprowadzeniu leczenia lekiem Qvar. Zmniejszenie dawki leku zaleci lekarz.

Większość pacjentów z powodzeniem może być przestawiona na leczenie wziewne steroidami, ale przez kilka pierwszych miesięcy po przestawieniu, do momentu powrotu prawidłowej czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (zwłaszcza w sytuacjach stresu, takich jak uraz, ciężkie zakażenie, zabieg chirurgiczny), konieczna jest kontrola lekarska.

Pacjenci powinni nosić przy sobie kartę informującą o konieczności podania ogólnie działającego steroidu w sytuacji stresowej lub w przypadku zaostrzenia objawów skurczu oskrzeli.

Pacjenci powinni mieć także przy sobie tabletki kortykosteroidu, które należy zastosować w wyżej wymienionych sytuacjach. W tym czasie dawkę podawanego wziewnie steroidu lekarz powinien zwiększyć, następnie stopniowo zmniejszyć do dawki podtrzymującej, po odstawieniu ogólnego steroidu.

Lekarz zaleci regularne kontrolowanie parametrów czynności nadnerczy, ponieważ powrót do normy czynności nadnerczy zaburzonej w wyniku długotrwałego leczenia doustnymi steroidami, jest powolny.

W czasie odstawiania ogólnych steroidów pacjenci mogą źle się czuć, pomimo utrzymania lub nawet poprawy czynności oddechowej.

Należy utrzymać stosowanie leku do inhalacji i kontynuować odstawianie ogólnego steroidu, chyba że pojawią się objawy hamowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej. Odstawienie ogólnych steroidów może także spowodować zaostrzenie chorób alergicznych, takich jak wyprysk uczuleniowy lub alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. Lekarz powinien wówczas zalecić leczenie miejscowe kortykosteroidami oraz lekami przeciwhistaminowymi.

Lek Qvar, podobnie jak inne steroidy podawane w inhalacji, jest wchłaniany w płucach i dostaje się do układu krążenia. Lek ten oraz jego metabolity mogą wywierać zahamowanie czynności nadnerczy. Kliniczne badania leku Qvar w zakresie dawek 100 lub 800 mikrogramów na dobę wykazały, że parametry czynności kory nadnerczy utrzymywały się na średnim poziomie. Jednakże po wziewnym podawaniu kortykosteroidów mogą wystąpić objawy ogólne, zwłaszcza, gdy pacjent przyjmował duże dawki leku przez długi okres. Działania te występują znacznie rzadziej niż po podaniu doustnym kortykosteroidów. Możliwe objawy ogólne to: : zespół Cushinga, objawy „cushingoidalne”, zahamowanie czynności nadnerczy, zatrzymanie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma i jaskra. W rzadszych przypadkach mogą wystąpić objawy psychiczne lub zmiany zachowania, w tym nadaktywność psychomotoryczna, zaburzenia snu, lęk, depresja i agresja (zwłaszcza u dzieci).

Dlatego aby opanować objawy astmy, należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę kortykosteroidu podawanego wziewnie.

Długotrwałe leczenie dużymi dawkami podawanego wziewnie kortykosteroidu, zwłaszcza większymi niż zalecane, może powodować klinicznie istotne hamowanie czynności nadnerczy.

Podczas stresu lub planowanych zabiegów chirurgicznych lekarz powinien rozważyć dodatkowe osłonowe podawanie ogólnego kortykosteroidu.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W przypadku stosowania wziewnego leku Qvar nie stwierdzono żadnych interakcji.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Jeśli kobieta jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią, powinna powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Qvar. Lekarz oceni, czy pacjentka w takich przypadkach może przyjmować lek Qvar.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Qvar nie ma wpływu na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Qvar

Lek Qvar zawiera etanol.

3. JAK STOSOWAĆ LEK QVAR

Lek Qvar należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości, należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Qvar jest przeznaczony do podawania wziewnego.

UWAGA: Zalecana dawka dobowa leku Qvar jest mniejsza niż dawka dipropionianu beklometazonu podawanego wcześniej pacjentowi w leku zawierającym chlorofluorowęglowodory (CFC, tzw. freony). Lekarz powinien dostosować ją do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dorośli (dawka początkowa i podtrzymująca)

Qvar 50 mikrogramów/dawkę inhalacyjną Astma łagodna do umiarkowanej

Zazwyczaj stosuje się 1 do 4 dawek (50 pg do 200 pg dipropionianu beklometazonu) dwa razy na dobę.

Ciężka astma

Zazwyczaj stosuje się do 8 dawek (400 pg dipropionianu beklometazonu) dwa razy na dobę.

Qvar 100 mikrogramów/dawkę inhalacyjną Astma łagodna do umiarkowanej

Zazwyczaj stosuje się 1 lub 2 dawki (100 pg do 200 pg dipropionianu beklometazonu) dwa razy na dobę.

Ciężka astma

Zazwyczaj stosuje się do 4 dawek (400 pg dipropionianu beklometazonu) dwa razy na dobę.

Maksymalna zalecana dawka dobowa dla dorosłych wynosi 800 mikrogramów dipropionianu beklometazonu.

W wyjątkowych przypadkach dawka dobowa może być podzielona na 3 lub 4 dawki pojedyncze.

W celu osiągnięcia odpowiedniej skuteczności klinicznej lek powinien być przyjmowany regularnie.

Po opanowaniu objawów astmy terapia podtrzymująca polegać na stopniowym zmniejszaniu dawek aż do najmniejszej skutecznej dawki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Qvar jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

Sposób stosowania

Lek Qvar należy stosować wyłącznie do inhalacji.

Należy stosować ściśle według zaleceń lekarza.

Lek Qvar ma postać inhalatora.

Należy uważać, aby lek nie dostał się do oczu.

UWAGA: Przed pierwszym użyciem leku Qvar oraz gdy nie używano go dłużej niż 2 tygodnie należy sprawdzić, czy inhalator działa prawidłowo. W tym celu należy zdjąć wieczko ochronne z ustnika i uwolnić w powietrze 2 dawki leku, naciskając dwukrotnie przycisk uwalniania dawki.

Instrukcja stosowania inhalatora Qvar:


2.    Wykonać głęboki wydech, a następnie niezwłocznie włożyć ustnik inhalatora do ust i objąć go

wargami.


3.    Po rozpoczęciu wdechu przez usta nacisnąć inhalator w celu uwolnienia jednej dawki leku, a

następnie kontynuować powolny i głęboki wdech (Rys. 3).

4.    Należy wstrzymać oddech na tak długo, jak to możliwe (ok. 10 sekund), a następnie wykonać

powolny wydech. Dalej można już oddychać normalnie.Jeśli lekarz zalecił więcej niż jedną dawkę leku, należy powtórzyć czynności opisane w punktach 2 do

4. Po użyciu należy nałożyć wieczko ochronne na ustnik.

Inhalacja leku przed posiłkiem oraz płukanie jamy ustnej po przyjęciu leku mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia chrypki lub kandydozy (drożdżakowego zapalenia jamy ustnej).

Sposób postępowania w przypadku czyszczenia inhalatora:

Ustnik wystarczy czyścić raz w tygodniu suchą ściereczką. Podczas czyszczenia nie należy wkładać ściereczki ani innych przedmiotów do wnętrza inhalatora, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie. Inhalatora nie należy rozkładać na części ani czyścić pod strumieniem wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Qvar

Ważne jest, aby pacjent przestrzegał zaleceń dotyczących dawkowania, wydanych przez lekarza prowadzącego. Nie należy zwiększać ani zmniejszać dawki leku bez konsultacji z lekarzem.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala.

Jest mało prawdopodobne, aby wystąpiło ostre przedawkowanie.

Po zastosowaniu większej dawki leku niż zalecana może wystąpić utrzymujące się przez krótki czas zahamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej. Sytuacja taka nie wymaga specjalnego postępowania. Leczenie lekiem Qvar może być kontynuowane w zalecanych dawkach, aby opanować objawy astmy; czynność osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej powraca do normy po jednym lub dwóch dniach.

Większe niż zalecane dawki leku (dipropionianu beklometazonu) przyjmowane przez długi okres mogą spowodować działania niepożądane. W takim przypadku pacjent powinien niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Qvar

W przypadku, gdy pacjent zapomni przyjąć dawkę leku o określonej porze, należy ją zażyć jak tylko sobie o tym przypomni i kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z wcześniejszym schematem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Qvar może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (uczulenie), takie jak: wysypki, zaczerwienienie, świąd i obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, gardła i okolic oczu (obrzęk naczynioruchowy). W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Skala częstości występowania działań niepożądanych:

•    Bardzo często - częściej niż u 1 na 10 pacjentów

•    Często - częściej niż u 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów

•    Niezbyt często - częściej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów

•    Rzadko - częściej niż u 1 na 10000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 1000

•    Bardzo rzadko - rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów, włącznie z pojedynczymi doniesieniami

•    Częstość nieznana - częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Bardzo często

Zakażenie grzybami Candida części ustnej gardła.

Występowanie tego zakażenia jest częstsze w przypadku stosowania dawek większych niż 400 pg dipropionianu beklometazonu na dobę. Wystąpienie tego powikłania jest bardziej prawdopodobne u pacjentów ze zwiększonym stężeniem precypityn (rodzaj przeciwciał występujących w surowicy krwi) Candida we krwi wskazującym na wcześniejsze zakażenie. Pacjentom tym zaleca się płukanie jamy ustnej wodą po użyciu inhalatora. Miejscowe zakażenie grzybami Candida można leczyć miejscowymi lekami przeciwgrzybiczymi nie przerywając leczenia produktem leczniczym Qvar.

Często

Chrypka, podrażnienie gardła.

Płukanie jamy ustnej i gardła wodą po przyjęciu leku może być pomocne w celu usunięcia jego osadzonych resztek.

Rzadko

Reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, pokrzywka, świąd i rumień oraz obrzęk ust i twarzy.

Bardzo rzadko

Obrzęk naczynioruchowy, zahamowanie czynności nadnerczy, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćma, jaskra, paradoksalny skurcz oskrzeli, blednięcie skóry.

Częstość nieznana:

Zaburzenia snu, depresja lub uczucie zaniepokojenia, niepokój, nerwowość, nadmierna ruchliwość lub drażliwość. Te objawy występują częściej u dzieci.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK QVAR

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i nagrzewaniem.

Nie zamrażać.

Aerozol! Pojemnik pod ciśnieniem. Nie należy go przebijać lub spalać, nawet jeżeli wydaje się pusty.

Chronić oczy.

Nie stosować leku Qvar po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Qvar

•    Substancją czynną leku jest dipropionian beklometazonu. Jedna dawka (wziew) leku Qvar zawiera odpowiednio 50 lub 100 mikrogramów dipropionianu beklometazonu.

•    Inne składniki leku to: norfluran (propelent), etanol.

Jak wygląda lek Qvar i co zawiera opakowanie

Pojemnik leku Qvar zawiera 100 lub 200 dawek i znajduje się w tekturowym pudełku.

Lek Qvar jest aerozolem inhalacyjnym do podawania wziewnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

3M Health Care Limited 1 Morley Street, Loughborough,

Leicestershire, LE11 1EP,

Wielka Brytania

Data zatwierdzenia ulotki:

7

Qvar

Charakterystyka Qvar

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

QVAR, 50 mikrogramów/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 dawka inhalacyjna (50 ąl roztworu) zawiera 50 mikrogramów dipropionianu beklometazonu

(Beclometasoni dipropionas).

Substancja pomocnicza: etanol

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol inhalacyjny, roztwór.

Lek w postaci aerozolu jest uwalniany z inhalatora - Inhaler.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie przeciwzapalne astmy oskrzelowej.

Uwaga: Produkt leczniczy Qvar nie jest przeznaczony do szybkiego przerywania napadów astmy (ostrych napadów lub stanów astmatycznych).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Qvar przeznaczony jest wyłącznie do podawania wziewnego.

Produkt leczniczy Qvar ma postać inhalatora.

Produkt leczniczy Qvar zawiera dipropionian beklometazonu rozpuszczony w norfluranie (propelent). Roztwór podawany jest po rozpyleniu jako aerozol. Kropelki aerozolu są znacznie mniejsze niż w aerozolach zawierających jako propelenty chlorofluorowęglowodory (CFC), a także mniejsze niż cząstki proszków wziewnych.

Badania rozmieszczenia leku (znakowanej radioaktywnie substancji czynnej) wykazały, że większość substancji czynnej (> 55% dawki podanej) dostaje się do płuc, a jedynie niewielka ilość (< 35% dawki dostarczonej) pozostaje w części ustnej gardła.

Dorośli (dawka początkowa i podtrzymująca)

Astma łagodna do umiarkowanej

1 do 4 dawek (50 ąg do 200 ąg dipropionianu beklometazonu) dwa razy na dobę.

Ciężka astma

do 8 dawek (400 ąg dipropionianu beklometazonu) dwa razy na dobę.

Maksymalna zalecana dawka dobowa dla dorosłych wynosi 800 ąg dipropionianu beklometazonu.

W wyjątkowych przypadkach dawka dobowa może być podzielona na 3 lub 4 dawki pojedyncze.

W celu osiągnięcia odpowiedniej skuteczności klinicznej lek powinien być przyjmowany regularnie.

Po opanowaniu objawów astmy terapia podtrzymująca powinna polegać na stopniowym zmniejszaniu dawek aż do najmniejszej skutecznej dawki.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Qvar przeznaczony jest do podawania drogą inhalacji doustnej.

Instrukcja stosowania produktu, patrz punkt 6.6.

Inhalator musi być regularnie czyszczony, aby zapewnić jego właściwe działanie. Instrukcja czyszczenia inhalatora, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (dipropionian beklometazonu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Qvar nie jest wskazany w leczeniu ostrego napadu astmy lub stanu astmatycznego.

Wziewne przyjmowanie steroidów zwłaszcza w dużych dawkach przez długi okres może wywołać ogólnoustrojowe działania. Działania te występują znacznie rzadziej niż podczas doustnego podawania steroidów. Możliwe działania ogólnoustrojowe to: zespół Cushinga, objawy „cushingoidalne”, zahamowanie czynności nadnerczy, opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości tkanki kostnej, zaćma i jaskra. W rzadszych przypadkach mogą wystąpić objawy psychiczne lub zmiany zachowania, w tym nadaktywność psychomotoryczna, zaburzenia snu, lęk, depresja i agresja (zwłaszcza u dzieci). Dlatego ważne jest, aby stosować najmniejszą dawkę wziewnych kortykosteroidów skutecznie kontrolującą objawy astmy.

Zaleca się regularne kontrolowanie wzrostu dzieci długotrwale leczonych kortykosteroidami wziewnymi. Jeśli nastąpi spowolnienie wzrostu, terapię należy zweryfikować i zmniejszyć dawkę kortykosteroidu do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy.

Długotrwałe leczenie dużymi dawkami wziewnych kortykosteroidów, zwłaszcza większymi od dawek zalecanych, może spowodować istotne klinicznie zahamowanie czynności nadnerczy, charakteryzujące się zmniejszoną syntezą hormonów i zmniejszoną zdolnością do zwiększenia syntezy hormonów w razie potrzeby (np. w okresach stresu lub planowanych zabiegów chirurgicznych). Dlatego też należy rozważyć podawanie dodatkowych kortykosteroidów ogólnych w okresach stresu lub planowanych zabiegów chirurgicznych.

Jeśli przepisana dawka produktu leczniczego Qvar jest nieskuteczna lub też w trakcie leczenia następuje zaostrzenie się objawów choroby, dalsze leczenie powinno być nadzorowane przez lekarza.

Pacjenci, którzy przyjmują długotrwale lub w dużych dawkach ogólnie działające steroidy, wymagają specjalnej opieki i postępowania, gdy są przestawiani na leczenie steroidami wziewnymi. Powrót do normy czynności nadnerczy zaburzonej ogólnie działającymi glikokortykosteroidami następuje powoli. Przed podaniem wziewnym steroidów i jednoczesnym leczeniem podtrzymującym steroidem doustnym, stan pacjentów powinien być ustabilizowany. Odstawienie doustnych steroidów należy przeprowadzać stopniowo, po około 7 dniach dobowa dawka doustna prednizolonu lub leku równoważnego powinna być zmniejszana o około 1 lub 2,5 mg w odstępach nie krótszych niż tydzień. Należy regularnie kontrolować czynność nadnerczy. Schemat zmniejszania dawki należy wybrać odpowiednio do wielkości dawki podtrzymującej steroidu doustnego.

Większość pacjentów z powodzeniem może być przestawiona na leczenie wziewne steroidami przy zachowaniu prawidłowej czynności oddechowej. Przez kilka pierwszych miesięcy po przestawieniu, do momentu powrotu prawidłowej czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej

(zwłaszcza w sytuacjach stresu, takich jak uraz, ciężka infekcja, zabieg chirurgiczny), konieczna jest specjalna opieka. Pacjenci powinni nosić przy sobie kartę informującą o konieczności podania ogólnie działającego steroidu w sytuacji stresowej lub w przypadku zaostrzenia objawów obturacji oskrzeli. Doradza się, aby pacjenci mieli także przy sobie tabletki kortykosteroidu, które należy użyć w wyżej wymienionych sytuacjach. W tym czasie dawkę podawanego wziewnie steroidu należy zwiększyć, następnie stopniowo zmniejszyć do dawki podtrzymującej, po odstawieniu ogólnego steroidu podawanego doustnie.

Przerwanie leczenia ogólnymi glikokortykosteroidami może spowodować zaostrzenie chorób alergicznych, takich jak wyprysk atopowy lub alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. W razie potrzeby należy leczyć je lekami przeciwhistaminowymi i (lub) lekami do stosowania miejscowego.

W grzybicy oraz przy innych infekcjach oskrzelowych Qvar może być używany tylko pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego leczenia tych chorób.

Podobnie jak w przypadku innych kortykosteroidów, należy ostrożnie stosować u pacjentów z czynną lub utajoną gruźlicą płuc.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania dipropionianu beklometazonu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Produkt może być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią tylko wtedy, gdy potencjalna korzyść dla matki przewyższa ryzyko powikłań u płodu.

Badania propelentu (norfluran) przeprowadzone na ciężarnych samicach szczurów i królików oraz na samicach karmiących nie wykazały specjalnego ryzyka.

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w czasie ciąży. Stosowanie dużych dawek kortykosteroidów (m.in. dipropionian beklometazonu) ogólnoustrojowych u ciężarnych zwierząt może powodować nieprawidłowości rozwojowe płodu, takie jak rozszczep podniebienia oraz zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego.

W czasie ciąży, zwłaszcza podczas I trymestru, jak również w okresie karmienia piersią dipropionian beklometazonu może być stosowany tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści terapeutyczne dla matki przeważają potencjalne ryzyko dla płodu lub noworodka.

Aktualnie międzynarodowe wytyczne zalecają kontrolowaną kontynuację leczenia astmy oskrzelowej przy użyciu wziewnych glikokortykosteroidów, o ile stan matki tego wymaga.

Dipropionian beklometazonu przenika do mleka kobiecego. Jednakże po podaniu wziewnym stosunkowo małych dawek produktu leczniczego, prawdopodobnie stężenie substancji w mleku jest niewielkie. Należy rozważyć korzyści terapeutyczne dla karmiącej matki wobec potencjalnego ryzyka dla dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Qvar nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Mogą występować ogólnoustrojowe działania niepożądane związane z kortykosteroidami wziewnymi, szczególnie przy dużych dawkach stosowanych przez długi czas.

Należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia reakcji nadwrażliwości, w tym wysypki, pokrzywki, świądu i obrzęku okolic oczu, twarzy, ust i gardła (obrzęk naczynioruchowy).

Działania niepożądane są pogrupowane w zależności od układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania jest określona następująco:

•    bardzo    często >1/10

•    często >1/100 do <1/10

•    niezbyt często >1/1000 do    <1/100

•    rzadko    >1/10000 do <1/1000

•    bardzo    rzadko <1/10000

•    częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Działania niepożądane bardzo częste i częste określono na podstawie danych pochodzących z prób klinicznych. Dane dotyczące objawów niepożądanych rzadkich i bardzo rzadkich uzyskano z niezależnych doniesień.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo często: zakażenie grzybami Candida części ustnej gardła

Występowanie tego zakażenia jest częstsze w przypadku stosowania dawek większych niż 400 pg dipropionianu beklometazonu na dobę. Wystąpienie tego powikłania jest bardziej prawdopodobne u pacjentów ze zwiększonym stężeniem precypityn Candida we krwi wskazującym na wcześniejsze zakażenie. Pacjentom tym zaleca się płukanie jamy ustnej wodą po użyciu inhalatora. Miejscowe zakażenie grzybami Candida można leczyć miejscowymi lekami przeciwgrzybiczymi nie przerywając leczenia produktem leczniczym Qvar.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, pokrzywka, świąd i rumień oraz obrzęk ust i twarzy Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadko: zahamowanie czynności nadnerczy, zmniejszenie gęstości mineralnej kości Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana: nadaktywność psychomotoryczna, zaburzenia snu, lęk, depresja, agresja, zaburzenia zachowania (zazwyczaj u dzieci)

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: zaćma, jaskra

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: chrypka, podrażnienie gardła

Płukanie jamy ustnej i gardła wodą po przyjęciu leku może być pomocne w celu usunięcia jego osadzonych resztek.

Bardzo rzadko: paradoksalny skurcz oskrzeli

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo rzadko: blednięcie skóry

4.9 Przedawkowanie

Ostre przedawkowanie dipropionianu beklometazonu jest mało prawdopodobne. Inhalacja dużych dawek dipropionianu beklometazonu przez krótki okres może spowodować zahamowanie czynności nadnerczy.

Nie ma konieczności specjalnego postępowania. Należy kontynuować leczenie produktem leczniczym Qvar w zalecanych dawkach w celu zapewnienia kontroli objawów astmy. Czynność osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej powraca do normy w ciągu jednego lub dwóch dni.

W przypadku podawania dipropionianu beklometazonu w dawkach większych niż zalecane przez dłuższy okres oprócz hamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza może również dojść do atrofii kory nadnerczy. W takim przypadku pacjent powinien być leczony jak osoba uzależniona od steroidów. Należy rozpocząć podawanie doustne odpowiedniej dawki podtrzymującego kortykosteroidu, takiego jak prednizolon. Gdy stan pacjenta ustabilizuje się, należy powrócić do leczenia produktem leczniczym Qvar.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:    glikokortykosteroidy wziewne stosowane w chorobach

przebiegających ze skurczem oskrzeli Kod ATC:    R03BA01

Dipropionian beklometazonu jest syntetycznym glikokortykosteroidem. Przyjmowany wziewnie w dawkach terapeutycznych u większości pacjentów wywołuje miejscowe działanie przeciwzapalne w płucach bez hamującego wpływu na oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Badania farmakokinetyczne produktu leczniczego Qvar wykazały, że największe stężenie całkowitego beklometazonu (w postaci dipropionianu i monopropionianu) w surowicy po podaniu pojedynczej oraz wielokrotnych dawek występuje po 30 minutach. Maksymalne stężenie w surowicy wynosi około 2 ng/ml po podaniu maksymalnej zalecanej dawki dobowej 800 ąg. Zależność stężenia leku w surowicy po dawkach 100, 200 i 400 ąg jest liniowa.

W badaniach farmakokinetycznych po podaniu pojedynczych i wielokrotnych dawek produktu leczniczego Qvar wykazano, że po dawce 200 ąg dipropionianu beklometazonu stężenia leku w surowicy odpowiadały stężeniom po dawce 400 ąg dipropionianu beklometazonu przyjmowanego w postaci aerozolu z CFC. Dało to naukowe podstawy do badań wykazujących podobne działanie terapeutyczne osiągane po mniejszych dawkach produktu leczniczego Qvar.

Badania farmakodynamiczne u pacjentów z łagodną postacią astmy, którym podawano produkt leczniczy Qvar przez 14 dni wykazały, że istnieje liniowa zależność między hamowaniem wydalania wolnego kortyzolu w moczu, podawaną dawką i stężeniem całkowitego beklometazonu. Podczas podawania dawki dobowej 800 ąg produktu leczniczego Qvar zahamowanie wydalania wolnego kortyzolu z moczem było porównywalne z zahamowaniem obserwowanym po podaniu takiej samej dawki dobowej produktu leczniczego zawierającego dipropionian beklometazonu w postaci aerozolu z CFC. Wskazuje to na szerszy margines bezpieczeństwa, gdyż produkt leczniczy Qvar jest podawany w mniejszych dawkach niż leki z CFC.

Dipropionian beklometazonu i jego metabolity wydalane są głównie z kałem. Około 10 lub 15% dawki doustnej wydalane jest z moczem w postaci sprzężonej oraz jako wolne metabolity.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak innych istotnych danych dla lekarza przepisującego produkt leczniczy, poza podanymi w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Norfluran (HFA-134a)

Etanol

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i nagrzewaniem.

Nie zamrażać.

Pojemnik pod ciśnieniem. Nie należy go przebijać lub spalać, nawet jeżeli wydaje się pusty.

Chronić oczy.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik ciśnieniowy o pojemności 10 ml, zamknięty zaworem uwalniającym 50 pi, zawierający 5 lub 10 ml roztworu, co odpowiada 100 lub 200 pojedynczym dawkom leku.

Ustnik oraz wieczko ochronne wykonane są z materiału plastycznego polietylenowo-nitroakrylowo-butadienowego.

Wielkości opakowań

Opakowanie z aerozolem 5 ml zawierające 100 pojedynczych dawek.

Opakowanie z aerozolem 10 ml zawierające 200 pojedynczych dawek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed pierwszym użyciem produktu leczniczego Qvar oraz gdy nie używano go dłużej niż 2 tygodnie należy sprawdzić, czy inhalator działa prawidłowo. W tym celu należy zdjąć wieczko ochronne z ustnika i uwolnić w powietrze 2 dawki leku, naciskając dwukrotnie przycisk uwalniania dawki.

Instrukcja stosowania inhalatora Qvar:

. Zdjąć wieczko ochronne z ustnika (Rys. 1).

1

2.    Wykonać głęboki wydech, a następnie niezwłocznie włożyć ustnik inhalatora do ust i objąć go

wargami.

3.    Po rozpoczęciu wdechu przez usta nacisnąć inhalator w celu uwolnienia jednej dawki leku, a

następnie kontynuować powolny i głęboki wdech (Rys. 3).4.    Należy wstrzymać oddech na tak długo, jak to możliwe (ok. 10 sekund), a następnie wykonać


Jeśli lekarz zalecił więcej niż jedną dawkę leku, należy powtórzyć czynności opisane w punktach 2 do 4. Po użyciu należy nałożyć wieczko ochronne na ustnik.

Inhalacja leku przed posiłkiem oraz płukanie jamy ustnej po przyjęciu leku mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia chrypki lub kandydozy (drożdżakowe zapalenia jamy ustnej).

Instrukcja czyszczenia inhalatora Qvar:

Ustnik wystarczy czyścić raz w tygodniu suchą ściereczką. Podczas czyszczenia nie należy wkładać ściereczki ani innych przedmiotów do wnętrza inhalatora, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie. Inhalatora nie należy rozkładać na części ani czyścić pod strumieniem wody.

Instrukcja stosowania znajduje się również w ulotce dla pacjenta dołączonej do każdego opakowania produktu leczniczego.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Produkt leczniczy Qvar uwalnia jednakową dawkę leku:

•    niezależnie od tego, czy pacjent wstrząsa inhalatorem;

•    bez konieczności robienia przerw między kolejnymi dawkami;

•    niezależnie od pozycji przechowywania lub nie używania produktu leczniczego w okresie do 14 dni;

•    w temperaturze do -10°C.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 10787

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.04.2004 r.; 17.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Qvar