+ iMeds.pl

Rabeprazole pfizer 10 mgUlotka Rabeprazole pfizer

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rabeprazole Pfizer, 10 mg, tabletki dojelitowe Rabeprazole Pfizer, 20 mg, tabletki dojelitowe

Rabeprazolum natricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rabeprazole Pfizer i w jakim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Rabeprazole Pfizer

3.    Jak przyjmować lek Rabeprazole Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rabeprazole Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rabeprazole Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Lek Rabeprazole Pfizer w postaci tabletek zawiera rabeprazol sodowy jako substancję czynną. Należy

do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej (IPP). Ich działanie polega na zmniejszeniu

ilości kwasu solnego wytwarzanego w żołądku.

Lek Rabeprazole Pfizer w postaci tabletek jest stosowany w leczeniu:

-    choroby refleksowej przełyku (GORD, ang. gastro-oesophageal reflux disease), związanej z występowaniem zgagi. GORD jest spowodowana cofaniem się soków żołądkowych i pożywienia z żołądka do przełyku;

-    choroby wrzodowej żołądka lub górnego odcinka jelit. Jeżeli wrzody zostaną zakażone bakterią o nazwie Helicobacterpylori (H. pylori), pacjent otrzyma również antybiotyki. Jednoczesne stosowanie leku Rabeprazole Pfizer w tabletkach i antybiotyków umożliwia zwalczenie zakażenia i wygojenie zmian chorobowych. Leczenie skojarzone pozwala również zapobiec nawrotom zakażenia i wrzodów;

-    zespołu Zollingera-Ellisona, czyli stanu, w którym żołądek wytwarza nadmierną ilość kwasu solnego.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Rabeprazole Pfizer

Kiedy nie przyjmować leku Rabeprazole Pfizer:

- jeśli pacjent ma uczulenie na rabeprazol sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

- jeżeli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że zaszła w ciążę;

- jeżeli pacjentka karmi piersią.

Nie należy stosować leku Rabeprazole Pfizer, jeżeli którakolwiek z wymienionych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta. W przypadku wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku Rabeprazole Pfizer.

Patrz również punkt „Ciąża i karmienie piersią”.

Dzieci

Nie należy stosować leku Rabeprazole Pfizer u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Rabeprazole Pfizer należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    Jeżeli pacjent ma uczulenie na inne leki z grupy inhibitorów pompy protonowej lub „podstawione benzimidazole”.

-    Donoszono o niektórych nieprawidłowych wynikach badań krwi lub czynności wątroby podczas przyjmowania leku Rabeprazole Pfizer, które często ustępowały po przerwaniu leczenia.

-    Jeżeli pacjent ma nowotwór żołądka.

-    Jeżeli u pacjenta występują lub występowały choroby wątroby.

-    Jeżeli pacjent przyjmuje atazanawir, stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV.

W przypadku wątpliwości, czy którakolwiek z wymienionych powyżej informacji dotyczy pacjenta, przed rozpoczęciem stosowania leku Rabeprazole Pfizer należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku wystąpienia u pacjenta ciężkiej biegunki (stolec wodnisty lub krwisty) z objawami takimi jak gorączka, bóle brzucha lub tkliwość uciskowa w obrębie jamy brzusznej, należy przerwać stosowanie leku Rabeprazole Pfizer i bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Inne leki i Rabeprazole Pfizer

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności, należy poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku stosowania któregokolwiek z następuj ących leków:

-    ketokonazol lub itrakonazol - leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych. Lek Rabeprazole Pfizer może zmniejszać stężenie tego typu leków we krwi. Konieczne może okazać się dostosowanie dawki leku przez lekarza;

-    atazanawir - lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV. Lek Rabeprazole Pfizer może zmniejszać stężenie tego typu leków we krwi, dlatego też nie należy stosować ich jednocześnie.

W przypadku wątpliwości, czy którakolwiek z wymienionych powyżej informacji dotyczy pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku Rabeprazole Pfizer.

Ciąża i karmienie piersią

- Nie należy stosować leku Rabeprazole Pfizer u pacjentek w ciąży lub które podejrzewają, że zaszły w ciążę.

- Nie należy stosować leku Rabeprazole Pfizer u pacjentek karmiących piersią lub planujących karmienie piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent może czuć się senny podczas przyjmowania leku Rabeprazole Pfizer. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi czy maszyn.

3. Jak przyjmować lek Rabeprazole Pfizer

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjmowanie leku Rabeprazole Pfizer

-    Tabletkę należy wyjąć z blistra bezpośrednio przed przyjęciem leku.

-    Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Nie należy ich żuć ani kruszyć.

-    Lekarz poinformuje pacjenta, ile tabletek należy przyjmować i przez jaki okres należy je stosować. Będzie to zależało od stanu zdrowia pacjenta.

W przypadku długotrwałego przyjmowania leku lekarz będzie monitorował stan zdrowia pacjenta.

Pacjenci dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Leczenie choroby refleksowej przełyku (GORD)

Leczenie objawów o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego (objawowa postać GORD)

-    Zazwyczaj stosowana dawka leku Rabeprazole Pfizer to jedna tabletka 10 mg raz na dobę przez okres do 4 tygodni.

-    Tabletki należy przyjmować rano przed spożyciem posiłku.

-    W przypadku nawrotu dolegliwości po 4-tygodniowym okresie leczenia, lekarz może zalecić pacjentowi przyjmowanie leku Rabeprazole Pfizer w schemacie jedna tabletka 10 mg w razie potrzeby.

Leczenie cięższych objawów (GORD z nadżerką lub wrzodami)

-    Zazwyczaj stosowana dawka leku Rabeprazole Pfizer to jedna tabletka 20 mg raz na dobę przez 4 do 8 tygodni.

-    Tabletki należy przyjmować rano przed spożyciem posiłku.

Długotrwałe leczenie objawów (leczenie podtrzymujące GORD)

-    Zazwyczaj stosowana dawka leku Rabeprazole Pfizer to jedna tabletka 10 mg lub 20 mg raz na dobę, tak długo jak zalecił lekarz.

-    Tabletki należy przyjmować rano przed spożyciem posiłku.

-    Lekarz będzie monitorował dawkowanie leku oraz stan zdrowia pacjenta pod kątem objawów w regularnych odstępach czasu.

Leczenie wrzodów żołądka (choroba wrzodowa żołądka)

-    Zazwyczaj stosowana dawka leku Rabeprazole Pfizer to jedna tabletka 20 mg raz na dobę przez 6 tygodni.

-    Tabletki należy przyjmować rano przed spożyciem posiłku.

-    Lekarz może zalecić pacjentowi przyjmowanie leku Rabeprazole Pfizer przez kolejne 6 tygodni, jeżeli stan pacjenta nie uległ poprawie.

Leczenie wrzodów jelita (choroba wrzodowa dwunastnicy)

-    Zazwyczaj stosowana dawka leku Rabeprazole Pfizer to jedna tabletka 20 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

-    Tabletki należy przyjmować rano przed spożyciem posiłku.

-    Lekarz może zalecić pacjentowi przyjmowanie leku Rabeprazole Pfizer przez kolejne 4 tygodnie, jeżeli stan pacjenta nie uległ poprawie.

Leczenie wrzodów wywołanych zakażeniem H. pylori i zapobieganie nawrotom

-    Zazwyczaj stosowana dawka leku Rabeprazole Pfizer to jedna tabletka 20 mg dwa razy na dobę przez siedem dni.

-    Lekarz może również zalecić pacjentowi przyjmowanie antybiotyków o nazwie amoksycylina i klarytromycyna. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących powyższych leków stosowanych w leczeniu zakażenia H. pylori należy zapoznać się z treścią ulotek dołączonych do opakowań poszczególnych leków.

Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona, charakteryzującego się nadmiernym wytwarzaniem kwasu

solnego w żołądku

-    Zazwyczaj stosowana początkowa dawka leku Rabeprazole Pfizer to trzy tabletki 20 mg raz na dobę.

-    Dawka może zostać dostosowana przez lekarza w zależności od stwierdzonej u pacjenta odpowiedzi na leczenie.

W przypadku długotrwałego leczenia pacjent powinien w regularnych odstępach czasu odbywać

wizyty u lekarza w celu monitorowania dawkowania leku i występujących objawów.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek nie powinien być stosowany u dzieci.

Pacjenci z chorobami wątroby

Należy skonsultować się z lekarzem, który podejmie szczególne środki ostrożności, włączając u pacjenta lek Rabeprazole Pfizer oraz kontynuując stosowanie leku Rabeprazole Pfizer.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Rabeprazole Pfizer

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Rabeprazole Pfizer należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie przyjęcia leku Rabeprazole Pfizer

-    W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyj ąć zapomnianą tabletkę j ak naj szybciej. Jeżeli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą tabletkę i przyjmować kolejne o zwykłej porze.

-    W przypadku pominięcia dawki leku przez ponad 5 dni, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem kolejnej tabletki.

- Nie należy stosować dawki podwójnej (dwóch dawek jednocześnie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Rabeprazole Pfizer

Złagodzenie objawów następuje zazwyczaj przed całkowitym wygojeniem wrzodu. Bardzo ważne jest, aby pacjent kontynuował przyjmowanie tabletek do momentu, gdy lekarz zadecyduje o zakończeniu leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane mają zazwyczaj łagodny stopień nasilenia i ustępują bez konieczności odstawiania leku.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Rabeprazole Pfizer i skonsultować się z lekarzem w przypadku stwierdzenia któregokolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych -pacjent może wymagać pomocy medycznej w trybie nagłym:

-    Reakcje alergiczne - objawy mogą obejmować: nagły obrzęk twarzy, trudności w oddychaniu lub niskie ciśnienie tętnicze krwi, które może spowodować omdlenie lub zapaść.

-    Częste zakażenia, takie jak ból gardła lub zwiększona temperatura ciała (gorączka), lub owrzodzenia w jamie ustnej lub gardle.

-    Łatwo występujące zasinienia lub krwawienia.

Powyższe działania niepożądane występują rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów).

-    Ciężka reakcja skórna w postaci powstawania pęcherzy bądź ból lub owrzodzenie w jamie ustnej i w gardle.

Powyższe działania niepożądane występuj ą bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów).

Inne możliwe działania niepożądane:

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów)

-    Zakażenia

-    Trudności w zasypianiu

-    Ból głowy lub zawroty głowy

-    Kaszel, wyciek z nosa lub ból gardła (zapalenie gardła)

-    Dolegliwości w obrębie żołądka lub jelit, takie jak: ból brzucha, biegunka, wiatry (wzdęcia z oddawaniem wiatrów), nudności, wymioty lub zaparcie

-    Ból nieswoisty lub ból pleców

-    Osłabienie lub objawy grypopodobne.

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

-    Nerwowość lub senność

-    Zakażenie układu oddechowego (zapalenie oskrzeli)

-    Ból i niedrożność zatok przynosowych (zapalenie zatok)

-    Suchość w ustach

-    Niestrawność lub odbijanie się

-    Wysypka lub zaczerwienienie skóry

-    Ból mięśni, ból nóg lub stawów

-    Zakażenie pęcherza moczowego (zakażenie układu moczowego)

-    Ból w klatce piersiowej

-    Dreszcze lub gorączka

-    Zaburzenia czynności wątroby (wykazane w badaniach krwi)

-    Przyjmowanie inhibitora pompy protonowej, takiego jak rabeprazol, zwłaszcza w okresie dłuższym niż jeden rok, może być związane z nieznacznym zwiększeniem ryzyka wystąpienia złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza w przypadku rozpoznanej osteoporozy lub przyjmowania leków z grupy kortykosteroidów (mogących zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy).

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

-    Utrata apetytu (jadłowstręt)

-    Depresja

-    Nadwrażliwość (obejmuje reakcje alergiczne)

-    Zaburzenia widzenia

-    Owrzodzenia w jamie ustnej (zapalenie błony śluzowej jamy ustnej) lub zaburzenia smaku

-    Zapalenie błony śluzowej żołądka

-    Choroba wątroby charakteryzuj ąca się zażółceniem skóry i białek oczu (żółtaczka)

-    Swędząca wysypka lub powstawanie pęcherzy na skórze

-    Nadmierne pocenie się

-    Zaburzenia czynności nerek

-    Zwiększenie masy ciała

-    Zmiany liczby białych krwinek (wykazane w badaniach krwi), które mogą doprowadzić do częstego występowania zakażeń

-    Zmniejszenie liczby płytek krwi powodujące łatwiejsze występowanie krwawień lub siniaków.

Inne możliwe działania niepożądane (nieznana częstość występowania, nie może być określona

na podstawie dostępnych danych)

-    Powiększenie piersi u mężczyzn

-    Zatrzymywanie płynów w organizmie

-    Małe stężenie sodu we krwi, które może powodować zmęczenie i splątanie, drganie mięśni, napady drgawkowe i śpiączkę

-    U pacjentów, u których w przeszłości stwierdzono chorobę wątroby, w bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić encefalopatia (choroba mózgu)

-    Jeżeli przyjmowano rabeprazol przez okres dłuższy niż trzy miesiące, istnieje możliwość, zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się jako zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszona akcja serca. W razie zaobserwowania któregoś z powyższych objawów, należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza. Małe stężenie magnezu może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne przeprowadzanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Nie należy niepokoić się zamieszczonym powyższej wykazem działań niepożądanych. Możliwe, że u

pacjenta nie wystąpi żadne z tych działań niepożądanych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak przechowywać lek Rabeprazole Pfizer

5.


Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Butelki z HDPE: zużyć w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki. Nie połykać środka suszącego. W opakowaniu może znajdować się więcej niż jedna saszetka ze środkiem suszącym. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, etykiecie i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rabeprazole Pfizer

- Substancją czynną leku jest rabeprazol sodowy.

10 mg:

Każda tabletka dojelitowa zawiera 10 mg rabeprazolu sodowego, co odpowiada 9,42 mg rabeprazolu. 20 mg:

Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg rabeprazolu sodowego, co odpowiada 18,85 mg rabeprazolu. Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: mannitol, magnezu tlenek cięzki, hydroksypropyloceluloza, krospowidon, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, magnezu stearynian.

Otoczka izolująca: etyloceluloza, magnezu tlenek lekki.

Otoczka dojelitowa: hypromelozy ftalan, monoglicerydy diacetylowane, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172) - wyłącznie dawka 20 mg.

Jak wygląda lek Rabeprazole Pfizer i co zawiera opakowanie

Tabletki dojelitowe.

Rabeprazole Pfizer. 10 mg, tabletki dojelitowe:

Okrągłe (o średnicy 5,72 mm), białe, dwuwypukłe, powlekane tabletki dojelitowe.

Rabeprazole Pfizer, 20 mg, tabletki dojelitowe:

Okrągłe (o średnicy 7,17 mm), żółte, dwuwypukłe, powlekane tabletki dojelitowe.

Dostępne wielkości opakowań:

Blistry Poliamid/Aluminium/PVC/Aluminium zawierające po: 14, 28, 30, 56 lub 98 tabletek dojelitowych.

Butelki z HDPE z zamknięciem polipropylenowym z zabezpieczeniem gwarancyjnym i środkiem pochłaniającym wilgoć w saszetce/saszetkach, zawierające po: 30 lub 90 tabletek dojelitowych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Wielkości opakowań dostępne w Polsce:

Blistry Poliamid/Aluminium/PVC/Aluminium zawierające po: 14, 28 lub 30 tabletek dojelitowych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Italia s.r.l.

Via Isonzo 71, 04100-Latina (LT), Włochy

Wytwórca/Importer:

Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgia

Pfizer PGM

Zone Industrielle 29, route des Industries, 37530 Poce-Sur-Cisse, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja

Hiszpania

Niemcy

Polska

Portugalia

Wielka Brytania

Włochy


Rabéprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg comprimé gastro-résistant Rabeprazol Pharmacia 10 mg/ 20 mg comprimidos gastrorresistentes EFG Rabeprazol Pfizer 10 mg/ 20 mg magensaftresistente Tabletten Rabeprazole Pfizer Rabeprazol Parke-Davis

Rabeprazole sodium gastro-resistant tablets 10 mg/ 20 mg Rabeprazolo Pfizer

Data ostatniej aktualizacji ulotki

7

Rabeprazole Pfizer

Charakterystyka Rabeprazole pfizer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rabeprazole Pfizer, 10 mg, tabletki dojelitowe Rabeprazole Pfizer, 20 mg, tabletki dojelitowe

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

10 mg:

Każda tabletka dojelitowa zawiera 10 mg rabeprazolu sodowego, co odpowiada 9,42 mg rabeprazolu. 20 mg:

Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg rabeprazolu sodowego, co odpowiada 18,85 mg rabeprazolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki dojelitowe.

10 mg:

Okrągłe (o średnicy 5,72 mm), białe, dwuwypukłe, powlekane tabletki dojelitowe. 20 mg:

Okrągłe (o średnicy 7,17 mm), żółte, dwuwypukłe, powlekane tabletki dojelitowe.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Tabletki produktu leczniczego Rabeprazole Pfizer są wskazane:

-    w leczeniu czynnej choroby wrzodowej dwunastnicy;

-    w leczeniu czynnej łagodnej choroby wrzodowej żołądka;

-    w leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (GORD, ang: gastro-oesophageal reflux disease) z nadżerką lub wrzodami;

-    w długotrwałym leczeniu choroby refluksowej przełyku (leczenie podtrzymujące GORD);

-    w leczeniu objawowym choroby refluksowej przełyku o nasileniu umiarkowanym do bardzo ciężkiego (objawowe leczenie GORD);

-    w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona;

-    w połączeniu z odpowiednimi schematami leczenia antybakteryjnego w celu eradykacji bakterii Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową. Patrz punkt 4.2.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Pacjenci dorośli i (lub) pacjenci w podeszłym wieku:

Czynna choroba wrzodowa dwunastnicy i czynna łagodna choroba wrzodowa żołądka: Zalecana dawka doustna zarówno w leczeniu czynnej choroby wrzodowej dwunastnicy, jak i czynnej łagodnej choroby wrzodowej żołądka to 20 mg raz na dobę, przyjmowane rano.

U większości pacjentów wyleczenie czynnej choroby wrzodowej dwunastnicy następuje w ciągu czterech tygodni. Jednak u niektórych pacjentów w celu wyleczenia konieczne może być kontynuowanie leczenia przez kolejne cztery tygodnie. U większości pacjentów wyleczenie czynnej łagodnej choroby wrzodowej żołądka następuje w ciągu sześciu tygodni. Jednak, u niektórych pacjentów w celu wyleczenia konieczne może być kontynuowanie leczenia przez kolejnych sześć tygodni.

Choroba refluksowaprzełyku (GORD) z nadżerką lub wrzodami w przebiegu: Zalecana dawka doustna w tej chorobie to 20 mg raz na dobę przez cztery do ośmiu tygodni.

Długotrwałe leczenie choroby refluksowejprzełyku (leczenie podtrzymujące GORD): W długotrwałym leczeniu stosuje się dawkę podtrzymującą produktu leczniczego Rabeprazole Pfizer wynoszącą 20 mg lub 10 mg raz na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku o nasileniu umiarkowanym do bardzo ciężkiego (leczenie objawowe GORD): 10 mg raz na dobę u pacjentów bez zapalenia błony śluzowej przełyku. W przypadku nieuzyskania wyrównania objawów w ciągu czterech tygodni, pacjenta należy poddać dalszym badaniom diagnostycznym. Po ustąpieniu objawów, dalsze wyrównanie objawów można uzyskać stosując doraźnie 10 mg raz na dobę, w razie potrzeby.

Zespół Zollingera-Ellisona: Zalecana dawka początkowa u dorosłych pacjentów wynosi 60 mg raz na dobę. Biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta dawkę można zwiększyć do 120 mg na dobę. Można podawać pojedyncze dawki dobowe do 100 mg na dobę. Podawanie 120 mg może wymagać stosowania dawki podzielonej, 60 mg dwa razy na dobę. Leczenie należy kontynuować tak długo, jak długo istnieją wskazania kliniczne.

Eradykacja H. pylori: U pacjentów z zakażeniem H. pylori należy przeprowadzić eradykacj ę tego zakażenia. Zaleca się stosowanie przedstawionego poniżej schematu leczenia przez 7 dni.

Rabeprazole Pfizer w dawce 20 mg dwa razy na dobę + klarytromycyna w dawce 500 mg dwa razy na dobę i amoksycylina w dawce 1 g dwa razy na dobę.

We wskazaniach wymagaj ących dawkowania raz na dobę zaleca się stosowanie tabletek produktu leczniczego Rabeprazole Pfizer rano, przed jedzeniem i chociaż nie wykazano żadnego wpływu pory dnia ani spożywanych posiłków na leczenie rabeprazolem sodowym, to ten schemat ułatwi przestrzeganie zaleceń.

Pacjentów należy uprzedzić, że tabletek produktu leczniczego Rabeprazole Pfizer nie należy żuć ani rozgniatać, należy je połykać w całości.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby: Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Stosowanie produktu leczniczego Rabeprazole Pfizer u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, patrz punkt 4.4.

Dzieci:

Produkt leczniczy Rabeprazole Pfizer nie jest zalecany do stosowania u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie pacjentów.

4.3 Przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego Rabeprazole Pfizer jest przeciwwskazane u pacjentów z potwierdzoną nadwrażliwością na rabeprazol sodowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Stosowanie produktu leczniczego Rabeprazole Pfizer jest przeciwwskazane w czasie ciąży i karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Rabeprazole Pfizer należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby, ponieważ leczenie rabeprazolem sodowym łagodzi objawy i może uniemożliwić rozpoznanie choroby nowotworowej żołądka lub przełyku.

Należy regularnie obserwować pacjentów leczonych długotrwale (w szczególności, gdy leczenie trwa ponad rok).

Nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości krzyżowej z podstawionymi benzoimidazolami.

Pacjentów należy uprzedzić, że tabletek produktu leczniczego Rabeprazole Pfizer nie należy żuć ani kruszyć, należy je połykać w całości.

Produkt leczniczy Rabeprazole Pfizer nie jest zalecany do stosowania u dzieci z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie pacjentów.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu odnotowano przypadki nieprawidłowego składu krwi (trombocytopenia i neutropenia). W większości przypadków, gdy nie można było określić innej przyczyny, przebiegały one bez powikłań, a objawy ustępowały po odstawieniu leczenia rabeprazolem.

W badaniach klinicznych, jak również po uzyskaniu pozwolenia na wprowadzenie do obrotu, obserwowano zaburzenia dotyczące enzymów wątrobowych. W większości przypadków, gdy nie można było określić innej przyczyny, przebiegały one bez powikłań, a objawy ustępowały po odstawieniu leczenia rabeprazolem.

W porównaniu do innych pacjentów w tym samym wieku i tej samej płci, w badaniach z udziałem pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, nie obserwowano znaczących działań niepożądanych. Jednak ze względu na brak danych klinicznych dotyczących stosowania rabeprazolu w leczeniu pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, zaleca się ostrożność podczas wprowadzania po raz pierwszy leczenia produktem leczniczym Rabeprazole Pfizer u tych pacjentów.

Nie zaleca się jednoczesnego podawania atazanawiru z produktem leczniczym Rabeprazole Pfizer (patrz punkt 4.5).

Leczenie inhibitorami pompy protonowej, w tym produktem leczniczym Rabeprazole Pfizer, może zwiększać ryzyko wystąpienia zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez bakterie Salmonella, Campylobacter i Clostridium difficile (patrz punkt 5.1).

Hipom agnezemia

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (ang. proton pump inhibitors, PPI), takimi jak rabeprazol, przez co najmniej trzy miesiące oraz u większości pacjentów przyjmujących PPI przez rok, odnotowano przypadki wstępowania ciężkiej hipomagnezemii. Mogą występować ciężkie objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy oraz arytmie komorowe; mogą one rozpocząć się niepostrzeżenie i pozostać niezauważone. U pacjentów najbardziej dotkniętych chorobą, hipomagnezemia zmniejszyła się po uzupełnieniu niedoborów magnezu i odstawieniu inhibitorów pompy protonowej.

U pacjentów, u których przypuszcza się, że leczenie będzie długotrwałe lub przyjmujących inhibitory pompy protonowej łącznie z digoksyną lub innymi lekami mogącymi wywołać hipomagnezemię (np. diuretyki), należy rozważyć pomiar stężenia magnezu we krwi przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami pompy protonowej oraz okresowe pomiary w trakcie leczenia.

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie stosowane w dużych dawkach oraz w długotrwałej terapii (powyżej 1 roku), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko występowania złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa, szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u pacjentów z innymi rozpoznanymi czynnikami ryzyka. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększać ogólne ryzyko złamań o 10%-40%. Może być to również spowodowane innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinni otrzymać opiekę zgodnie z obecnymi wytycznymi klinicznymi oraz powinni przyjmować odpowiednią dawkę witaminy D i wapnia.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Rabeprazol sodowy powoduje znaczące i długotrwałe zahamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku. Mogą wystąpić interakcje z substancjami, których wchłanianie jest zależne od pH. Jednoczesne podawanie rabeprazolu sodowego z ketokonazolem lub itrakonazolem może powodować znaczące zmniejszenie stężeń przeciwgrzybiczych produktów leczniczych w osoczu. Dlatego też konieczne może być obserwowanie pacjentów, gdy istnieje konieczność dostosowania dawki w trakcie jednoczesnego podawania ketokonazolu lub itrakonazolu z produktem leczniczym Rabeprazole Pfizer.

W badaniach klinicznych leki zobojętniające kwas solny w żołądku były stosowane jednocześnie z rabeprazolem i w badaniu dotyczącym ewentualnego wzajemnego oddziaływania tych produktów leczniczych nie stwierdzono interakcji z lekami zobojętniającymi kwas solny w żołądku podawanymi w postaci płynnej.

Jednoczesne podawanie atazanawiru w dawce 300 mg lub rytonawiru w dawce 100 mg z omeprazolem (40 mg raz na dobę) lub atazanawiru w dawce 400 mg z lanzoprazolem (60 mg raz na dobę) zdrowym ochotnikom prowadziło do znaczącego zmniejszenia ekspozycji na atazanawir. Wchłanianie atazanawiru zależy od pH. Chociaż nie przeprowadzono odpowiednich badań, podobnych rezultatów należy oczekiwać w przypadku inhibitorów pompy protonowej (IPP). Dlatego też leków

z grupy IPP, w tym rabeprazolu, nie należy podawać jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania rabeprazolu u kobiet w ciąży. Badania dotyczące wpływu na reprodukcję, przeprowadzone u szczurów i królików, nie wykazały zaburzeń płodności ani uszkodzenia płodu na skutek stosowania rabeprazolu sodowego, chociaż u szczurów substancja w niewielkim stopniu przenikała przez barierę łożyskową. Stosowanie produktu leczniczego Rabeprazol Pfizer w czasie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy rabeprazol sodowy przenika do mleka ludzkiego. Nie przeprowadzono dotychczas żadnych badań z udziałem kobiet karmiących piersią. Jednakże stwierdzono przenikanie rabeprazolu sodowego do mleka samic szczurów. Dlatego też produkt leczniczy Rabeprazole Pfizer nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Na podstawie właściwości farmakodynamicznych substancji czynnej i profilu działań niepożądanych jest mało prawdopodobne, aby produkt leczniczy Rabeprazole Pfizer mógł mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeżeli jednak u pacjenta następuje obniżenie czujności z powodu senności, zaleca się unikanie prowadzenia pojazdów i obsługiwania skomplikowanych maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi w trakcie badań klinicznych z grupą kontrolną dotyczących rabeprazolu były: ból głowy, biegunka, ból brzucha, astenia, wzdęcia,

wysypka i suchość błon śluzowych jamy ustnej. W większości działania niepożądane obserwowane w trakcie badań klinicznych były łagodne lub umiarkowane, oraz przemijające w swojej naturze.

Następujące działania niepożądane obserwowano w trakcie badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Ich częstość występowania została sklasyfikowana w następujący sposób: często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość

nieznana

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zakażenie

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

neutropenia,

leukopenia,

trombocytopenia,

leukocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość12

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

jadłowstręt

hiponatremia, hipomagneze-mia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

psychiczne

bezsenność

nerwowość

depresja

splątanie

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy, zawroty głowy

senność

Zaburzenia oka

zaburzenia

widzenia

Zaburzenia

naczyniowe

obrzęk

obwodowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

kaszel,

zapalenie gardła, nieżyt nosa

zapalenie

oskrzeli,

zapalenie

zatok

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka,

wymioty,

nudności,

ból brzucha,

zaparcie,

wzdęcia

niestrawność, suchość błon śluzowych jamy ustnej, odbijanie się ze

zwracaniem

treści

żołądkowej lub gazu

nieżyt żołądka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,

zaburzenia smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zapalenie

wątroby,

żółtaczka,

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość

nieznana

encefalopatia

wątrobowa3

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka,

rumień2

świąd,

nadmierna

potliwość,

reakcje

pęcherzowe2

rumień

wielopostacio-wy, martwica toksyczno-rozpływna naskórka (TEN), zespół Stevensa-Johnsona (SJS)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

nieswoisty ból, ból pleców

ból mięśni, skurcze nóg, ból stawów, złamania kości

biodrowej,

kości

nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zakażenie

układu

moczowego

śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia,

choroby

grypopodobne

ból w klatce piersiowej, dreszcze, gorączka

Badania

diagnostyczne

zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych3

zwiększenie masy ciała


1    W tym obrzęk twarzy, niedociśnienie tętnicze i duszność.

2 Rumień, reakcje pęcherzowe i reakcje nadwrażliwości ustępowały zazwyczaj po przerwaniu leczenia.

3    Zgłaszano rzadkie przypadki encefalopatii wątrobowej u pacjentów z marskością wątroby jako chorobą zasadniczą. W leczeniu pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby zaleca się, aby lekarz przepisujący produkt leczniczy zachował szczególną ostrożność, włączaj ąc po raz pierwszy leczenie produktem leczniczym Rabeprazole Pfizer (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Dotychczasowe doświadczenie dotyczące świadomego lub przypadkowego przedawkowania jest ograniczone. Maksymalna odnotowana ekspozycja na lek nie przekraczała 60 mg dwa razy na dobę, lub 160 mg raz na dobę. Działania niepożądane są zazwyczaj minimalne, odpowiadające znanemu


profilowi działań niepożądanych oraz ustępujące bez dalszej interwencji lekarskiej. Nie jest znana swoista odtrutka. Rabeprazol sodowy w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza i dlatego nie poddaje się dializie. Tak jak w każdym przypadku przedawkowania, zastosowane leczenie powinno być objawowe i podtrzymujące.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki działające na przewód pokarmowy i metabolizm, leki do stosowania w leczeniu choroby wrzodowej i choroby refluksowej przełyku (GORD), inhibitory pompy protonowej; kod ATC: A02B C04.

Mechanizm działania:

Rabeprazol sodowy należy do związków hamuj ących wydzielanie soku żołądkowego, z grupy podstawionych benzoimidazoli, które nie wykazują działania antycholinergicznego ani właściwości antagonistycznych w stosunku do receptorów histaminowych H2, ale hamuj ą wydzielanie kwasu solnego w żołądku przez swoiste hamowanie enzymu H+/K+-ATPazy (kwas lub pompa protonowa). Działanie jest zależne od dawki i prowadzi do zahamowania zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego, niezależnie od bodźca. Badania na zwierzętach wykazuj ą, że rabeprazol sodowy po podaniu jest szybko eliminowany zarówno z osocza, jak i błony śluzowej żołądka. Jako słaba zasada, rabeprazol jest szybko wchłaniany po podaniu niezależnie od dawki i osiąga duże stężenie w kwaśnym środowisku komórek okładzinowych. Rabeprazol jest przekształcany do postaci czynnego sulfenamidu poprzez przyłączenie protonu, a następnie reaguje z dostępnymi resztami cysteinowymi pompy protonowej.

Działanie przeciwwydzielnicze: Początek działania przeciwwydzielniczego po podaniu doustnym dawki 20 mg rabeprazolu sodowego występuje w ciągu godziny, a maksymalne działanie występuje w ciągu dwóch do czterech godzin. Zahamowanie podstawowego i stymulowanego pokarmem wydzielania kwasu po 23 godzinach od podania pierwszej dawki rabeprazolu sodowego wynosi odpowiednio 69% i 82% a działanie utrzymuje się do 48 godzin. Hamujące działanie rabeprazolu sodowego na wydzielanie kwasu nieznacznie zwiększa się podczas wielokrotnego dawkowania raz na dobę, osiągając stan równowagi hamowania po trzech dniach. Po odstawieniu leku aktywność wydzielnicza powraca do prawidłowych wartości w ciągu 2 do 3 dni.

Kwasowość soku żołądkowego zmniejszona z jakiegokolwiek powodu, w tym w wyniku zastosowania inhibitorów pompy protonowej, takich jak rabeprazol, zwiększa ilość bakterii występuj ących w normalnych warunkach w przewodzie pokarmowym. Leczenie inhibitorami pompy protonowej może zwiększać ryzyko zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez bakterie Salmonella, Campylobacter i Clostridium difficile.

Wpływ na aktywność gastryny w surowicy krwi: W badaniach klinicznych pacjentom podawano raz na dobę 10 mg lub 20 mg rabeprazolu sodowego przez okres do 43 miesięcy. Aktywność gastryny w surowicy krwi zwiększała się w ciągu pierwszych 2 do 8 tygodni, co odzwierciedlało hamuj ący wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku i pozostawało na stałym poziomie podczas kontynuacji leczenia. Aktywność gastryny powracałą do poziomu sprzed leczenia zwykle po 1 do 2 tygodni od zakończenia leczenia.

Próbki z biopsji żołądka z okolic odźwiernikowej i dna żołądka pobrane od ponad 500 pacjentów otrzymuj ących rabeprazol lub porównywalne leczenie przez okres do 8 tygodni nie wykazały zmian histologicznych komórek enterochromatofilnych (ECL), zmiany nasilenia zapalenia błony śluzowej żołądka, występowania zanikowego nieżytu żołądka, metaplazji jelitowej lub rozprzestrzenienia się zakażenia H. pylori. U ponad 250 pacjentów kontynuujących leczenie przez okres 36 miesięcy nie stwierdzono znaczących zmian w porównaniu ze stanem początkowym.

Inne działania: Dotychczas nie stwierdzono układowego działania rabeprazolu sodowego na OUN, układ krążenia ani układ oddechowy. Rabeprazol sodowy podawany doustnie przez 2 tygodnie w dawkach 20 mg nie miał wpływu na: czynność tarczycy, metabolizm węglowodanów ani stężenie krążącego hormonu przytarczyc, kortyzolu, estrogenu, testosteronu, prolaktyny, cholecystokininy, sekretyny, glukagonu, hormonu folikulotropowego (FSH), hormonu luteinizującego (LH), aktywność reniny, stężenie aldosteronu ani somatotropiny.

Badania przeprowadzone na zdrowych ochotnikach wykazały, że rabeprazol sodowy nie powoduje klinicznie znaczących interakcji z amoksycyliną. Rabeprazol nie ma negatywnego wpływu na stężenia amoksycyliny ani klarytromycyny w osoczu, gdy są podawane jednocześnie w celu eradykacji zakażenia górnego odcinka przewodu pokarmowego H. pylori.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Produkt leczniczy Rabeprazole Pfizer ma postać tabletek dojelitowych (opornych na działanie kwasu solnego w żołądku) zawierających rabeprazol sodowy. Taka postać leku jest konieczna ze względu na fakt, iż rabeprazol jest wrażliwy na działanie kwasu solnego. Dlatego wchłanianie rabeprazolu rozpoczyna się, gdy tylko tabletka opuści żołądek. Wchłanianie jest szybkie, a maksymalne stężenie rabeprazolu w osoczu występuje po około 3,5 godzinach po podaniu dawki 20 mg. Maksymalne stężenie rabeprazolu w osoczu (Cmax) i AUC mają przebieg liniowy w zakresie dawek od 10 mg do 40 mg. Całkowita dostępność biologiczna rabeprazolu po podaniu doustnej dawki 20 mg (w porównaniu do podania dożylnego) wynosi około 52% ze względu na znaczny metabolizm pierwszego przejścia. Ponadto, dostępność biologiczna nie wzrasta podczas wielokrotnego podawania. U zdrowych ochotników okres półtrwania wynosi około jednej godziny (w zakresie od 0,7 do 1,5 godziny), a całkowity klirens w organizmie szacuje się na 283 ± 98 ml/min. Nie wystąpiły interakcje z pokarmem o znaczeniu klinicznym. Ani pokarm ani pora podawania leku nie maj ą wpływu na wchłanianie rabeprazolu sodowego.

Dystrybucja

Rabeprazol wiąże się z białkami osocza u ludzi w około 97%.

Metabolizm i eliminacja.

Rabeprazol sodowy, tak jak i inne związki należące do grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP), jest metabolizowany przy udziale cytochromu P450 (CYP450) układu metabolizującego leki w wątrobie. Badania in vitro z mikrosomami ludzkiej wątroby wykazały, że rabeprazol sodowy jest metabolizowany przez izoenzymy CYP450 (CYP2C19 i CYP3A4). W tych badaniach, przy stężeniu spodziewanym u ludzi rabeprazol nie indukował ani nie hamował CYP3A4. Chociaż nie zawsze w badaniach in vitro można przewidzieć wyniki badań in vivo, wyniki te wskazują, że nie należy się spodziewać interakcji między rabeprazolem i cyklosporyną. U ludzi głównymi metabolitami osoczowymi są tioeter (M1) i kwas karboksylowy (M6) a sulfon (M2), demetylotioeter (M4) i sprzężony kwas merkaptomoczowy (M5) stanowią metabolity o mniejszym znaczeniu obserwowane w mniejszych stężeniach. Jedynie metabolit demetylowy (M3) ma niewielkie działanie przeciwwydzielnicze, ale jest nieobecny w osoczu.

Po podaniu pojedynczej doustnej dawki 20 mg rabeprazolu sodowego znakowanego izotopem 14C w moczu nie wykryto leku w postaci niezmienionej. Około 90% dawki było wydalane z moczem głównie w postaci dwóch metabolitów: sprzężonego z kwasem merkaptomoczowym (M5) i kwasu karboksylowego (M6), a także w postaci dwóch nieznanych metabolitów. Pozostałą część dawki wykryto w kale.

Płeć

Po jednorazowym podaniu dawki 20 mg rabeprazolu nie stwierdzono istotnych różnic we właściwościach farmakokinetycznych u obu płci po uwzględnieniu masy ciała i wzrostu.

Zaburzenia, czynności nerek

U pacjentów ze stabilną krańcową niewydolnością nerek, wymagających podtrzymuj ącej hemodializy (klirens kreatyniny < 5 ml/min/1,73 m2), dystrybucja rabeprazolu była bardzo podobna do obserwowanej u zdrowych ochotników. Wartości AUC i Cmax u tych pacjentów były o około 35% mniejsze w porównaniu do odpowiednich parametrów u zdrowych ochotników. Średni okres półtrwania rabeprazolu wynosił 0,82 godziny u zdrowych ochotników, 0,95 godziny u pacjentów w trakcie hemodializy oraz 3,6 godzin po hemodializie. Klirens leku u pacjentów z chorobami nerek, wymagających hemodializy podtrzymującej życie, był około dwukrotnie większy niż u zdrowych ochotników.

Zaburzenia czynności wątroby

Po podaniu pojedynczej dawki 20 mg rabeprazolu pacjentom z lekkimi do umiarkowanych przewlekłymi zaburzeniami czynności wątroby, stwierdzono dwukrotne zwiększenie wartości AUC oraz 2-3-krotne wydłużenie okresu półtrwania rabeprazolu w porównaniu do zdrowych ochotników. Jednak po podawaniu dawki 20 mg na dobę przez okres 7 dni wartość AUC zwiększyła się jedynie 1,5-krotnie a Cmax jedynie 1,2-krotnie. Okres półtrwania rabeprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wynosił 12,3 godziny w porównaniu do 2,1 godziny u zdrowych ochotników. Odpowiedź farmakodynamiczna (kontrola pH w żołądku) w obu grupach była podobna pod względem klinicznym.

Pacjenci w podeszłym wieku

Prędkość wydalania rabeprazolu nieznacznie się zmniejszyła

u pacjentów w podeszłym wieku. Po 7 dniach podawania 20 mg rabeprazolu sodowego na dobę stwierdzono 2-krotne zwiększenie wartości AUC, wartość Cmax zwiększyła się o 60%, a okres półtrwania zwiększył się o około 30% w porównaniu do młodych, zdrowych ochotników. Nie stwierdzono jednak kumulacji rabeprazolu.

Polimorfizm CYP2C19

Po podawaniu rabeprazolu w dawce 20 mg raz na dobę przez 7 dni u osób z wolnym metabolizmem z udziałem CYP2C19 stwierdzono AUC i okresy półtrwania wynoszące odpowiednio około 1,9 i 1,6 razy większe niż u osób z szybkim metabolizmem, natomiast wartość Cmax wzrosła jedynie o 40%.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Zaburzenia, które nie miały znaczenia klinicznego wykazano jedynie w przypadku narażenia przekraczającego w stopniu wystarczającym maksymalne narażenie człowieka, co oznacza, że biorąc pod uwagę wyniki badań na zwierzętach, zagrożenie dla ludzi jest minimalne.

Wyniki badań dotyczących działania mutagennego były niejednoznaczne. Wyniki badań na komórkach chłoniaka u myszy były dodatnie, natomiast wyniki testów mikrojądrowych in vivo oraz testów naprawy DNA in vivo i in vitro były ujemne. Badania dotyczące działania rakotwórczego nie wykazały szczególnego zagrożenia dla ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Mannitol

Magnezu tlenek ciężki

Hydroksypropyloceluloza

Krospowidon

Hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona Magnezu stearynian

Otoczka izolująca:

Etyloceluloza Magnezu tlenek lekki

Otoczka dojelitowa:

Hypromelozy ftalan Monoglicerydy diacetylowane Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172) - wyłącznie dawka 20 mg

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy.

Butelka z HDPE po pierwszym otwarciu: 3 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry Poliamid/Aluminium/PVC/Aluminium zawierające po: 14, 28, 30, 56 lub 98 tabletek dojelitowych.

Butelki z HDPE z zamknięciem polipropylenowym z zabezpieczeniem gwarancyjnym i środkiem pochłaniającym wilgoć w saszetce/saszetkach, zawierające po: 30 lub 90 tabletek dojelitowych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10 mg:

20 mg:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Rabeprazole Pfizer