+ iMeds.pl

Ramicor comb 2,5 mg + 12,5 mgUlotka Ramicor comb

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ramicor Comb, 2,5 mg + 12,5 mg, tabletki Ramicor Comb, 5 mg + 25 mg, tabletki

Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Ramicor Comb i w jakim    celu się    go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramicor Comb

3.    Jak stosować Ramicor Comb

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ramicor Comb

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ramicor Comb i w jakim celu się go stosuje

Ramicor Comb jest lekiem złożonym, zawierającym dwie substancje czynne: ramipryl i hydrochlorotiazyd.

Ramipryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę). Działa w następujący sposób:

-    zmniejsza w organizmie wytwarzanie substancji podwyższających ciśnienie tętnicze,

-    rozluźnia i rozszerza naczynia krwionośne,

-    ułatwia sercu pompowanie krwi w organizmie.

Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków nazywanych tiazydowymi lekami moczopędnymi lub diuretykami. Działa przez zwiększanie ilości wydalanej wody (moczu), obniżając w ten sposób ciśnienie tętnicze.

Ramicor Comb stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Dwie wyżej wymienione substancje czynne działają razem, aby obniżyć ciśnienie krwi. Stosuje się je razem, jeśli leczenie tylko jedną z nich nie przyniosło pożądanego skutku.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramicor Comb Kiedy nie stosować leku Ramicor Comb:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na ramipryl, hydrochlorotiazyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na leki podobne do leku Ramicor Comb (inne inhibitory ACE lub pochodne sulfonamidowe) - objawami reakcji uczuleniowej mogą być: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

-    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła ciężka reakcja uczuleniowa, nazywana obrzękiem naczynioruchowym. Do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i połykaniu.

-    Jeśli pacjent poddawany jest dializoterapii lub innego typu filtracji krwi. W zależności od rodzaju używanego aparatu, Ramicor Comb może nie być odpowiednim lekiem dla pacjenta.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby.

-    Jeśli we krwi pacjenta stwierdzono zaburzenia elektrolitowe - nieprawidłowe stężenie np. wapnia, potasu lub sodu.

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia dotyczące nerek, powodujące zmniejszony dopływ krwi do nerki (zwężenie tętnicy nerkowej).

-    W okresie ostatnich sześciu miesięcy ciąży (patrz poniżej, punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

-    W okresie karmienia piersią (patrz poniżej, punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

-    Jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, nie wolno stosować leku Ramicor Comb. W

razie jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem stosowania leku Ramicor Comb należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ramicor Comb należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    Jeśli pacjent ma choroby serca, wątroby lub nerek.

-    Jeśli pacjent niedawno utracił znaczną ilość elektrolitów lub płynów (na skutek wymiotów, biegunki, nasilonego pocenia się, stosowania diety zawierającej mało soli, przyjmowania leków moczopędnych (diuretyków) przez dłuższy czas lub dializoterapii).

-    Jeśli pacjent ma być poddany leczeniu zmniejszającemu reakcje uczuleniowe na jad pszczół lub os (odczulaniu).

-    Jeśli pacjent ma otrzymać leki znieczulające w czasie zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Konieczne może być zaprzestanie stosowania leku Ramicor Comb na dzień przed zabiegiem. Należy poradzić się lekarza.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono duże stężenie potasu we krwi (w wynikach badań laboratoryjnych krwi).

-    Jeśli pacjent ma kolagenozę, na przykład twardzinę lub toczeń rumieniowaty układowy.

-    Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Ramicor Comb w okresie pierwszych 3 miesięcy ciąży i nie wolno go stosować po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz poniżej, punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

-    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Ramicor Comb”.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Ramicor Comb u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak danych dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej.

Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta lub pacjent ma wątpliwości, przed rozpoczęciem stosowania leku Ramicor Comb należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ramicor Comb a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Ramicor Comb” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one osłabić działanie leku Ramicor Comb:

-    leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna i aspiryna),

-    leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub uczulenia, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina - lekarz będzie monitorować ciśnienie tętnicze u pacjenta.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, jeśli są stosowane jednocześnie z lekiem Ramicor Comb:

-    leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, indometacyna lub aspiryna),

-    leki, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi. Są to: leki stosowane w zaparciach, leki moczopędne (diuretyki), amfoterycyna B (stosowana w zakażeniach grzybiczych) i ACTH (hormon podawany w badaniach czynności nadnerczy),

-    leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia),

-    leki stosowane w chorobach serca, w tym w zaburzeniach rytmu serca,

-    leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepionego narządu, takie jak cyklosporyna,

-    leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid,

-    leki mogące zwiększać stężenie potasu we krwi, w tym spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (lek „rozrzedzający” krew),

-    steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon,

-    preparaty wapnia,

-    allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi),

-    prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca),

-    kolestyramina (zmniejszająca stężenie tłuszczów we krwi),

-    karbamazepina (stosowana w leczeniu padaczki).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Ich działanie może ulec zmianie podczas stosowania leku Ramicor Comb:

-    leki przeciwcukrzycowe: doustne leki zmniejszające stężenie glukozy we krwi i insulina. Ramicor Comb może zmniejszać stężenie cukru we krwi, dlatego należy regularnie oznaczać stężenie cukru podczas przyjmowania tego leku,

-    lit (stosowany w chorobach psychicznych). Lekarz zaleci monitorowanie stężenia litu we krwi, ponieważ Ramicor Comb może je zwiększać,

-    leki zmniejszające napięcie mięśni,

-    chinina (stosowana w leczeniu malarii),

-    leki zawierające jod; mogą być stosowane w szpitalu w diagnostyce obrazowej - w badaniach radiologicznych,

-    penicylina (stosowana w zakażeniach),

-    przyjmowane doustnie leki „rozrzedzające” krew (leki przeciwzakrzepowe), takie jak warfaryna.

Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta lub pacjent ma wątpliwości, przed rozpoczęciem stosowania leku Ramicor Comb należy skontaktować się z lekarzem.

Badania diagnostyczne

Przed zastosowaniem leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

-    planowane jest badanie oceniające czynność przytarczyc - Ramicor Comb może mieć wpływ na wynik badania,

-    pacjent uprawia sport i poddawany jest testom antydopingowym - Ramicor Comb może powodować dodatni wynik.

Stosowanie leku Ramicor Comb z jedzeniem i alkoholem

-    Picie alkoholu w czasie przyjmowania leku Ramicor Comb może wywołać zawroty głowy lub uczucie oszołomienia. Należy porozmawiać z lekarzem, jaka ilość alkoholu jest dozwolona podczas przyjmowania leku Ramicor Comb, ponieważ działanie leków obniżających ciśnienie tętnicze i alkoholu może się sumować.

-    Ramicor Comb może być przyjmowany podczas posiłku lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku Ramicor Comb w pierwszych 12 tygodniach ciąży i nie wolno go stosować po 13. tygodniu ciąży, gdyż przyjmowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Należy natychmiast poinformować lekarza o zajściu w ciążę w czasie przyjmowania leku Ramicor Comb.

W przypadku planowania ciąży lekarz zaleci inny lek.

Nie należy przyjmować leku Ramicor Comb w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Ramicor Comb mogą występować zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia zawrotów głowy jest większe na początku przyjmowania leku Ramicor Comb oraz po zwiększeniu dawki. Jeżeli występują zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować Ramicor Comb

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku

-    Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze, najlepiej rano.

-    Tabletki należy połykać, popijając płynem.

-    Nie należy rozkruszać ani żuć tabletek.

-    Ramicor Comb, 2,5 mg + 12,5 mg: linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

-    Ramicor Comb, 5 mg + 25 mg: tabletkę można podzielić na równe dawki.

Dawkowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Lekarz określi dawkę, która zapewni odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego.

Osoby w podeszłym wieku

Lekarz rozpocznie leczenie od mniejszej dawki początkowej i będzie powoli dostosowywać dawkę. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ramicor Comb

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub zgłosić się na oddział pomocy doraźnej najbliższego szpitala. Nie należy prowadzić samochodu; pacjent powinien być zawieziony przez inną osobę lub należy wezwać

karetkę. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku, dzięki czemu lekarz będzie wiedział, jaki lek pacjent

p^yjąk

Pominięcie zastosowania leku Ramicor Comb

-    W razie pominięcia dawki należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

-    Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którekolwiek z następujących, ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Ramicor Comb i natychmiast skontaktować się z lekarzem - może być konieczne niezwłoczne leczenie:

-    obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie, swędzenie i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji uczuleniowej na Ramicor Comb,

-    ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenia w jamie ustnej, pogorszenie wcześniej istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub oddzielanie się skóry (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne, martwicze oddzielanie się naskórka lub rumień wielopostaciowy).

Jeśli wystąpią poniższe objawy, należy natychmiast poinformować lekarza:

-    przyspieszona czynność serca, niemiarowe lub silne uderzenia serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, uczucie ucisku w klatce piersiowej lub cięższe zaburzenia, w tym zawał serca i udar mózgu,

-    duszność, kaszel, gorączka trwająca 2 do 3 dni i zmniejszone łaknienie - mogą to być objawy chorób płuc, w tym zapalenia płuc,

-    łatwe powstawanie siniaków, krwawienie trwające dłużej niż zwykle, jakiekolwiek krwawienie (np. z dziąseł), powstawanie czerwonych punkcików lub plam na skórze, większa niż zwykle skłonność do zakażeń, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry - mogą to być objawy choroby krwi lub szpiku kostnego,

-    silny ból w nadbrzuszu, który może promieniować do pleców - może to być objaw zapalenia trzustki,

-    gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból w nadbrzuszu, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka) - mogą to być objawy choroby wątroby, w tym zapalenia lub uszkodzenia wątroby.

Inne działania niepożądane:

Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych objawów nasili się lub będzie utrzymywał się dłużej niż kilka dni.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 osób)

-    ból głowy, uczucie osłabienia lub zmęczenia,

-    zawroty głowy - występują częściej na początku stosowania leku Ramicor Comb oraz po zwiększeniu dawki,

-    suchy, męczący kaszel lub zapalenie oskrzeli,

-    zwiększenie stężenia cukru we krwi (stwierdzane w badaniach krwi) - u pacjentów z cukrzycą, może dojść do jej nasilenia,

-    zwiększenie stężenia kwasu moczowego lub tłuszczów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi),

-    bolesność, zaczerwienienie i obrzęk stawów.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób)

-    wysypka z obrzękiem skóry lub bez,

-    nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy), omdlenie, niedociśnienie tętnicze (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), szczególnie podczas szybkiego wstawania lub siadania z pozycji leżącej,

-    zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego),

-    świąd i nietypowe odczucia skórne, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie (parestezja),

-    utrata lub zmiana odczuwania smaku,

-    zaburzenia snu,

-    obniżenie nastroju, lęk, większa niż zwykle nerwowość lub rozdrażnienie,

-    niedrożność nosa, zapalenie zatok przynosowych, duszność,

-    zapalenie dziąseł, obrzęk błony śluzowej jamy ustnej,

-    zaczerwienienie, świąd lub łzawienie oczu, obrzęk powiek,

-    dzwonienie w uszach,

-    niewyraźne widzenie,

-    łysienie,

-    ból w klatce piersiowej,

-    ból mięśni,

-    zaparcie, ból w nadbrzuszu lub w całej jamie brzusznej ,

-    niestrawność lub nudności,

-    oddawanie większej niż zwykle ilości moczu w ciągu doby,

-    nasilone pocenie się lub uczucie pragnienia,

-    brak lub zmniejszenie apetytu (anoreksja), zmniejszenie łaknienia,

-    przyspieszona lub nieregularna czynność serca,

-    obrzęk kończyn górnych i dolnych - może być objawem gromadzenia wody w organizmie,

-    gorączka,

-    osłabienie sprawności seksualnej u mężczyzn,

-    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi albo zmniejszenie stężenia hemoglobiny (stwierdzane w badaniach krwi),

-    zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek (stwierdzane w badaniach krwi),

-    zmniejszenie stężenia potasu we krwi (stwierdzane w badaniach krwi).

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób)

-    nudności, biegunka lub zgaga,

-    zaczerwienienie i obrzęk języka lub suchość błony śluzowej jamy ustnej,

-    zwiększenie stężenia potasu (stwierdzane w badaniach krwi).

Inne zgłaszane działania niepożądane:

Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych objawów nasili się lub będzie utrzymywał się dłużej niż kilka dni:

-    trudności w skupianiu uwagi, uczucie niepokoju lub splątania,

-    zmiana barwy palców rąk i stóp podczas ziębnięcia, następnie, po ich ogrzaniu, mrowienie i ból -może to być objaw Raynauda,

-    powiększenie piersi u mężczyzn,

-    zakrzepy krwi,

-    zaburzenia słuchu,

-    zmniejszone wydzielanie łez,

-    widzenie na żółto,

-    odwodnienie,

-    obrzęk, ból i zaczerwienienie policzka (zapalenie ślinianki),

-    obrzęk jelita nazywany obrzękiem naczynioruchowym jelit, powodujący takie objawy, jak ból brzucha, wymioty i biegunka,

-    nadwrażliwość na światło słoneczne,

-    intensywne łuszczenie się skóry, swędząca wysypka grudkowa lub inne odczyny skórne, takie jak czerwona wysypka na twarzy, czole,

-    wysypka lub powstawanie siniaków,

-    plamy na skórze i ziębnięcie kończyn,

-    zmiany w obrębie paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielanie się płytki paznokcia od łożyska),

-    sztywność mięśni lub brak możliwości poruszania żuchwą (tężyczka),

-    osłabienie lub kurcze mięśni,

-    zmniejszenie popędu seksualnego u mężczyzn i kobiet,

-    obecność krwi w moczu - może być objawem choroby nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek),

-    zwiększenie stężenia cukru w moczu,

-    zwiększenie liczby krwinek białych pewnego typu (eozynofilia) - stwierdzane w badaniach krwi,

-    zmniejszenie liczby wszystkich krwinek (pancytopenia) - stwierdzane w badaniach krwi,

-    nieprawidłowe stężenie elektrolitów, takich jak sód, wapń, magnez i chlorki we krwi - stwierdzane w badaniach krwi,

-    spowolnienie lub zaburzenia odruchów,

-    zaburzenia węchu,

-    utrudnienie oddychania lub nasilenie astmy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ramicor Comb

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Ramicor Comb

-    Substancjami czynnymi leku są ramipryl i hydrochlorotiazyd.

•    Jedna tabletka zawiera 2,5 mg ramiprylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu. lub

•    Jedna tabletka zawiera 5 mg ramiprylu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki to: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia preżelatynizowana (kukurydziana), sodu stearylofumaran.

Jak wygląda Ramicor Comb i co zawiera opakowanie

-    Ramicor Comb, 2,5 mg + 12,5 mg: podłużne tabletki barwy białej lub białawej, z oznakowaniem ‘R’ po jednej i ‘21’ po drugiej stronie linii podziału po jednej stronie tabletki oraz z linią podziału po drugiej stronie tabletki.

Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

-    Ramicor Comb, 5 mg + 25 mg: podłużne tabletki barwy białej lub białawej, z oznakowaniem ‘R’ po jednej i ‘22’ po drugiej stronie linii podziału po jednej stronie tabletki oraz z linią podziału po drugiej stronie tabletki.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Ramicor Comb jest dostępny w opakowaniach po 28 tabletek, w blistrach

OPA/Aluminium/PE/HDPE/Aluminium, z wbudowanym środkiem pochłaniającym wilgoć lub blistrach PVC/PE/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa

Wytwórca/importer

Ranbaxy Ireland Limited Spafield, Cork Road, Cashel Co. Tipperary Irlandia

Terapia S.A.

Str. Fabrici nr.124 Cluj Napoca, 400 632 Rumunia

Basics GmbH Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 24.11.2014 r.

8

Ramicor Comb

Charakterystyka Ramicor comb

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ramicor Comb, 2,5 mg + 12,5 mg, tabletki Ramicor Comb, 5mg + 25 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Ramicor Comb, 2,5 mg + 12,5 mg, tabletki

Jedna tabletka zawiera 2,5 mg ramiprylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu. Ramicor Comb, 5mg + 25 mg, tabletki

Jedna tabletka zawiera 5 mg ramiprylu i 25 mg hydrochlorotiazydu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Ramicor Comb, 2,5 mg + 12,5 mg: podłużne tabletki barwy białej lub białawej, z oznakowaniem ‘R’ po jednej i ‘21’ po drugiej stronie linii podziału po jednej stronie tabletki oraz z linią podziału po drugiej stronie tabletki.

Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Ramicor Comb, 5 mg + 25 mg: podłużne tabletki barwy białej lub białawej, z oznakowaniem ‘R’ po jednej i ‘22’ po drugiej stronie linii podziału po jednej stronie tabletki oraz z linią podziału po drugiej stronie tabletki.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Stosowanie preparatu złożonego wskazane jest u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest wystarczająco kontrolowane podczas monoterapii ramiprylem lub hydrochlorotiazydem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego Ramicor Comb raz na dobę, o tej samej porze, zazwyczaj rano.

Produkt leczniczy Ramicor Comb można przyjmować przed posiłkiem, podczas lub po posiłku, ponieważ pokarm nie zmienia dostępności biologicznej tego produktu (patrz punkt 5.2).

Produkt leczniczy Ramicor Comb należy połykać popijając płynem. Produktu nie wolno żuć ani kruszyć. Dawkowanie

Dawkę należy dostosować indywidualnie, zgodnie ze stanem pacjenta (patrz punkt 4.4) i w zależności od uzyskanej kontroli ciśnienia tętniczego. Podawanie preparatu złożonego, zawierającego ramipryl i hydrochlorotiazyd, zaleca się zwykle po oddzielnym określeniu dawki poszczególnych substancji czynnych

Stosowanie produktu leczniczego Ramicor Comb należy rozpoczynać od najmniejszej dostępnej dawki. W razie potrzeby dawkę można stopniowo zwiększać do osiągnięcia docelowej wartości ciśnienia tętniczego; maksymalna dawka dobowa to 10 mg ramiprylu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Szczególne grupy_pacjentów

Pacjenci przyjmujący leki moczopędne

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów otrzymujących jednocześnie diuretyki, ponieważ na początku leczenia może wystąpić niedociśnienie tętnicze. Należy rozważyć zmniejszenie dawki lub odstawienie diuretyku zanim rozpocznie się leczenie produktem leczniczym Ramicor Comb.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Produkt leczniczy Ramicor Comb jest przeciwwskazany w przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), ze względu na zawartość hydrochlorotiazydu (patrz punkt 4.3).

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek konieczne może być zmniejszenie dawki produktu leczniczego Ramicor Comb. Po okresie monoterapii ramiprylem pacjenci z klirensem kreatyniny w zakresie 30-60 ml/min powinni otrzymywać najmniejszą dawkę preparatu złożonego, zawierającego ramipryl i hydrochlorotiazyd. Maksymalna dawka dobowa w takich przypadkach to 5 mg ramiprylu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby leczenie produktem leczniczym Ramicor Comb należy rozpoczynać pod ścisłym nadzorem lekarskim, a maksymalne dawki dobowe to 2,5 mg ramiprylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Produkt leczniczy Ramicor Comb jest przeciwwskazany w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

Pacjenci w podeszłym wieku

Należy stosować mniejszą dawkę początkową i wolniej zwiększać dawkę z powodu nasilonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza u pacjentów w bardzo podeszłym wieku i pacjentów wyniszczonych.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Ramicor Comb u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu niewystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub jakikolwiek inny inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE), hydrochlorotiazyd, inne tiazydowe leki moczopędne, sulfonamidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

•    Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie (dziedziczny, idiopatyczny lub podczas wcześniejszego stosowania inhibitorów ACE lub antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA);

•    Pozaustrojowe metody leczenia powodujące kontakt krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku elektrycznym (patrz punkt 4.5);

•    Znaczące obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki;

•    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6);

•    Karmienie piersią (patrz punkt 4.6);

•    Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min u pacjentów niedializowanych;

•    Istotne klinicznie zaburzenia elektrolitowe, które mogą się pogarszać w następstwie leczenia produktem leczniczym Ramicor Comb (patrz punkt 4.4);

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, encefalopatia wątrobowa.

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Ramicor Comb z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR<60 ml/min/1,73 m2) (patrz punkty 4.5 i 5.1).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczególne grupy pacjentów

Ciąża: Nie należy rozpoczynać stosowania inhibitorów ACE, takich jak ramipryl, ani antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) podczas ciąży. O ile kontynuacja leczenia inhibitorem ACE/AIIRA nie jest niezbędna, u pacjentek planujących zajście w ciążę należy zmienić lek na inny lek przeciwnadciśnieniowy o ustalonym profilu bezpieczeństwa w ciąży. W razie stwierdzenia ciąży leczenie inhibitorami ACE/AIIRA należy niezwłocznie przerwać i, w razie konieczności, rozpocząć terapię alternatywną (patrz punkty 4.3 i 4.6).

•    Pacjenci z grupy dużego ryzyka wystąpienia niedociśnienia tętniczego

-    Pacjenci z silnie pobudzonym układem renina-angiotensyna-aldosteron

Pacjenci z silnie pobudzonym układem renina-angiotensyna-aldosteron są w grupie ryzyka nagłego, znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego i pogorszenia czynności nerek na skutek hamowania ACE, zwłaszcza wówczas, gdy inhibitor ACE lub skojarzony lek moczopędny podaje się po raz pierwszy lub pierwszy raz zwiększa dawkę.

Znacznego pobudzenia układu renina-angiotensyna-aldosteron można spodziewać się - i w takich przypadkach niezbędny jest nadzór medyczny oraz monitorowanie ciśnienia tętniczego - na przykład u pacjentów:

-    z ciężkim nadciśnieniem tętniczym,

-    z niewyrównaną zastoinową niewydolnością serca,

-    z istotnym hemodynamicznie utrudnieniem napełniania lub odpływu krwi z lewej komory (np. zwężenie zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej),

-    z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej i drugą czynną nerką,

-    z niedoborem płynów lub soli albo u których takie zaburzenia mogą powstać (w tym pacjentów stosujących diuretyki),

-    z marskością wątroby i (lub) wodobrzuszem,

-    poddawanych rozległym zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu ogólnemu środkami powodującymi niedociśnienie tętnicze.

Zaleca się na ogół, aby przed rozpoczęciem leczenia skorygować odwodnienie, hipowolemię i niedobór soli (u pacjentów z niewydolnością serca takie postępowanie należy jednak dokładnie rozważyć, ze względu na ryzyko przeciążenia objętościowego).

Zabieg chirurgiczny

Zaleca się zaprzestanie leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny, takimi jak ramipryl, na dzień przed operacją, jeśli jest to możliwe.

-    Pacjenci zagrożeni niedokrwieniem serca lub mózgu w przypadku ostrego niedociśnienia tetniczego Początkowa faza leczenia wymaga szczególnego nadzoru medycznego.

•    Hiperaldosteronizm pierwotny

W przypadku hiperaldosteronizmu pierwotnego produkt złożony zawierający ramipryl i hydrochlorotiazyd nie jest leczeniem z wyboru. Jeśli jednak taki produkt jest stosowany w tej grupie pacjentów, należy monitorować stężenie potasu w osoczu.

•    Pacjenci w podeszłym wieku Patrz punkt 4.2.

•    Pacjenci z chorobą wątroby

Zaburzenia elektrolitowe, będące skutkiem stosowania leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu, mogą u pacjentów z chorobami wątroby spowodować encefalopatię wątrobową.

Monitorowanie czynności nerek

Czynność nerek należy ocenić przed leczeniem i kontrolować podczas leczenia zwłaszcza w pierwszych tygodniach terapii i, w razie potrzeby, dostosować odpowiednio dawkę. Szczególnie dokładnego monitorowania wymagają pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2). Podczas leczenia występuje ryzyko zaburzeń czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca lub po przeszczepieniu nerki.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z chorobami nerek tiazydy mogą wywołać mocznicę. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może dojść do kumulacji działania substancji czynnej. Jeśli narastające zaburzenia czynności nerek stają się klinicznie jawne, na co wskazuje zwiększenie stężenia azotu pozabiałkowego, konieczna jest dokładna ponowna ocena leczenia, z rozważeniem odstawienia leków moczopędnych włącznie (patrz punkt 4.3).

Zaburzenia elektrolitowe

Podobnie jak w przypadku wszystkich pacjentów otrzymujących leki moczopędne, należy okresowo oznaczać stężenie elektrolitów w surowicy. Tiazydy, w tym hydrochlorotiazyd, mogą powodować zaburzenia wodno - elektrolitowe (hipokaliemię, hiponatremię i zasadowicę hipochloremiczną). Chociaż podczas stosowania tiazydowych leków moczopędnych może wystąpić hipokaliemia, jednoczesne podawanie ramiprylu może zmniejszać hipokaliemię powodowaną przez diuretyki. Ryzyko hipokaliemii jest największe u pacjentów z: marskością wątroby, nasiloną diurezą, niedostateczną podażą elektrolitów i u pacjentów jednocześnie leczonych kortykosteroidami lub ACTH (patrz punkt 4.5). Pierwszy pomiar stężenia potasu w osoczu należy wykonać w ciągu pierwszego tygodnia leczenia. Stwierdzona hipokaliemia wymaga skorygowania.

Może występować hiponatremia z rozcieńczenia. Zmniejszenie stężenia sodu może początkowo nie powodować objawów; z tego powodu niezbędne jest regularne wykonywanie badań laboratoryjnych. Badania należy wykonywać częściej u osób w podeszłym wieku i z marskością wątroby.

Wykazano, że tiazydy zwiększają wydalanie magnezu z moczem, czego wynikiem może być hipomagnezemia.

Hiperkaliemia

U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym produktem leczniczym Ramicor Comb, obserwuje się hiperkaliemię. Czynnikami ryzyka wystąpienia hiperkaliemii są m.in. niewydolność nerek, wiek (> 70 lat), niekontrolowana cukrzyca lub stosowanie soli potasu, diuretyków oszczędzających potas i innych substancji czynnych zwiększających stężenie potasu w osoczu lub stany takie jak: odwodnienie, ostra niewydolność serca i kwasica metaboliczna. Jeśli jednoczesne stosowanie wspomnianych wyżej leków wydaje się niezbędne, zaleca się regularne monitorowanie stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.5).

Encefalopatia wątrobowa

Zaburzenia elektrolitowe na skutek stosowania leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu, mogą u pacjentów z chorobą wątroby spowodować encefalopatię wątrobową. W razie stwierdzenia encefalopatii wątrobowej należy niezwłocznie przerwać leczenie diuretykami.

Hiperkalcemia

Hydrochlorotiazyd pobudza nerkowe wchłanianie zwrotne wapnia i może spowodować hiperkalcemię. Może także wpływać na wyniki badań czynności przytarczyc.

Obrzęk naczynioruchowy

Donoszono o obrzęku naczynioruchowym u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem (patrz punkt 4.8).

W razie wystąpienia obrzęku naczynioruchowego produkt leczniczy Ramicor Comb należy odstawić.

Należy niezwłocznie wprowadzić leczenie doraźne. Pacjenta trzeba obserwować przez co najmniej 12 do 24 godzin i wypisać ze szpitala dopiero po całkowitym ustąpieniu objawów.

Donoszono o obrzęku naczynioruchowym jelit u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym produktem leczniczym Ramicor Comb (patrz punkt 4.8). U tych pacjentów obserwowano ból brzucha (z nudnościami i wymiotami lub bez nudności i wymiotów).

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) (ang. Renin-Angiotensin-Aldosterone-system, RAAS)

Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEi), antagonistów receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu (patrz punkty 4.5 i 5.1).

Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane.

U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Reakcje anafilaktyczne podczas odczulania

Prawdopodobieństwo oraz nasilenie reakcji anafilaktycznych i rzekomoanafilaktycznych na jad owadów, a także na inne alergeny jest zwiększone w przypadku zahamowania aktywności ACE. Przed odczulaniem należy rozważyć czasowe odstawienie produktu leczniczego Ramicor Comb.

Neutropenia/agranulocytoza

Rzadko obserwowano neutropenię/agranulocytozę; donoszono także o hamowaniu czynności szpiku. Zaleca się monitorowanie liczby leukocytów w celu wykrycia możliwej leukopenii. Częstsze wykonywanie badań kontrolnych doradza się w początkowej fazie leczenia oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, pacjentów z kolagenozami (np. toczniem rumieniowatym lub twardziną) i u wszystkich otrzymujących produkty lecznicze, które mogą zmieniać obraz krwi (patrz punkty 4.5 i 4.8).

Różnice etniczne

Inhibitory ACE częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u osób innych ras. Ramipryl, jak i inne inhibitory ACE, może mniej skutecznie obniżać ciśnienie tętnicze u osób rasy czarnej niż u pacjentów innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania nadciśnienia tętniczego z małą aktywnością reniny u pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Sportowcy

Hydrochlorotiazyd może powodować dodatni wynik testu antydopingowego.

Wpływ na metabolizm i układ endokrynny

Leczenie tiazydami może zaburzać tolerancję glukozy. U pacjentów z cukrzycą może być konieczne dostosowanie dawki insuliny lub doustnych leków hipoglikemizujących. Podczas terapii tiazydami może ujawnić się utajona klinicznie cukrzyca.

Podczas leczenia tiazydowymi lekami moczopędnymi może wystąpić zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów. U niektórych pacjentów otrzymujących tiazydy może wystąpić hiperurykemia lub objawowa dna moczanowa.

Kaszel

Donoszono o występowaniu kaszlu podczas stosowania inhibitorów ACE. Charakterystyczny kaszel jest suchy, uporczywy i ustępuje po zaprzestaniu leczenia. W diagnostyce różnicowej kaszlu należy brać pod uwagę kaszel wywołany inhibitorami ACE.

Inne

U pacjentów z alergią lub astmą oskrzelową w wywiadzie lub bez takiego wywiadu, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. Donoszono o możliwości zaostrzenia lub uczynnienia tocznia rumieniowatego układowego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przeciwwskazane leczenie skojarzone

Metody leczenia pozaustrojowego, powodujące kontakt krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku elektrycznym, w tym dializa lub hemofiltracja przez niektóre błony o dużej przepuszczalności (np. błony poliakrylonitrylowe) i afereza lipoprotein o małej gęstości z użyciem siarczanu dekstranu, ponieważ zwiększają ryzyko ciężkich reakcji rzekomoanafilaktycznych (patrz punkt 4.3). Jeśli takie leczenie jest konieczne, należy rozważyć zastosowanie błony dializacyjnej innego typu lub leku przeciwnadciśnieniowego z innej grupy.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Sole potasu, heparyna, leki moczopędne oszczędzające potas i inne substancje czynne zwiększające stężenie potasu w osoczu (w tym antagoniści angiotensyny II, trimetoprim, takrolimus, cyklosporyna): może wystąpić hiperkaliemia, dlatego należy monitorowaniać stężenie potasu w surowicy.

Leki przeciwnadciśnieniowe (np. diuretyki) i inne substancje, które mogą obniżać ciśnienie tętnicze (np. azotany, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki znieczulające, znaczne spożycie alkoholu, baklofen, alfuzosyna, doksazosyna, prazosyna, tamsulozyna, terazosyna): można spodziewać się zwiększenia ryzyka wystąpienia hipotensji (patrz punkt 4.2, Pacjenci przyjmujący leki moczopędne).

Sympatykomimetyki o działaniu naczyniozwężającym i inne substancje (adrenalina), które mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie ramiprylu: zaleca się monitorowanie ciśnienia krwi.

Allopurynol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki i inne substancje, które mogą powodować zmiany w morfologii krwi: zwiększone prawdopodobieństwo reakcji hematologicznych (patrz punkt 4.4).

Sole litu: inhibitory ACE mogą zmniejszać wydalanie litu i w ten sposób nasilać jego toksyczność. Należy monitorować stężenie litu we krwi. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych może zwiększać ryzyko toksyczności litu i nasilać ryzyko toksyczności litu zwiększone już podczas stosowania inhibitorów ACE. Dlatego też nie zaleca się kojarzenia ramiprylu i hydrochlorotiazydu z litem.

Leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina: mogą występować objawy hipoglikemii. Hydrochlorotiazyd może natomiast osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych. Szczególnie ścisłe monitorowanie stężenia glukozy we krwi zaleca się więc w początkowej fazie leczenia skojarzonego.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i kwas acetylosalicylowy: można przewidywać osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego produktu leczniczego Ramicor Comb. Ponadto jednoczesne leczenie inhibitorami ACE i lekami z grupy NLPZ może prowadzić do pogorszenia czynności nerek oraz zwiększenia kaliemii.

Doustne leki przeciw zakrzepowe: działanie leków przeciwzakrzepowych może być słabsze podczas jednoczesnego stosowania hydrochlorotiazydu.

Kortykosteroidy, hormon adrenokortykotropowy (ACTH), amfoterycyna B, karbenoksolon, preparaty z korzenia lukrecji w dużych ilościach, środki przeczyszczające (długotrwale stosowane) i inne leki zwiększające wydalanie potasu z moczem lub zmniejszające stężenie potasu w osoczu: zwiększenie ryzyka hipokaliemii.

Preparaty naparstnicy, substancje czynne wydłużające odstęp QTi lekiprzeciwarytmiczne: w przypadku zaburzeń elektrolitowych (np. hipokaliemia, hipomagnezemia) ich działanie proarytmiczne może być zwiększone, a działanie przeciwarytmiczne osłabione.

Metylodopa: możliwość wystąpienia hemolizy.

Kolestyramina lub inne wymieniacze jonowe podawane doustnie: zmniejszenie wchłaniania hydrochlorotiazydu. Diuretyki sulfonamidowe należy przyjmować co najmniej godzinę przed takimi lekami lub 4-6 godzin po nich.

Leki zwiotczające mięśnie, o typie kurary: możliwość nasilenia i przedłużenia działania rozkurczowego.

Sole wapnia i leki zwiększające stężenie wapnia w osoczu: podczas jednoczesnego stosowania hydrochlorotiazydu można się spodziewać zwiększenia stężenia wapnia w surowicy, dlatego też należy monitorować stężenie wapnia w surowicy.

Karbamazepina: ryzyko hiponatremii na skutek addytywnego działania z hydrochlorotiazydem.

Radiologiczne środki cieniujące zawierające jod: w przypadku odwodnienia wywołanego przez diuretyki, w tym hydrochlorotiazyd, zwiększa się ryzyko wystąpienia ostrych zaburzeń czynności nerek, zwłaszcza wówczas, gdy podaje się duże dawki takich środków.

Penicylina: hydrochlorotiazyd wydala się w kanalikach dystalnych i zmniejsza wydalanie penicyliny. Chinina: hydrochlorotiazyd zmniejsza wydalanie chininy.

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Dane badania klinicznego wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii (patrz punkty 4.3,

4.4 i 5.1).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Ramicor Comb w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4) i jest on przeciwwskazany w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3).

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka teratogenności po narażeniu zarodka na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające, jednak nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Jeżeli kontynuacja leczenia inhibitorem ACE nie jest uważana za konieczną, u pacjentek planujących zajście w ciążę należy zamienić inhibitor na inne leki przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa w ciąży. Po stwierdzeniu ciąży należy niezwłocznie odstawić inhibitor ACE i, w razie konieczności, rozpocząć terapię innymi lekami.

Wiadomo, że narażenie na inhibitor ACE/antagonistę receptora angiotensyny II (AIIRA) podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży jest toksyczne dla ludzkiego płodu (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, hipotensja, hiperkaliemia). (Patrz także punkt 5.3). W przypadku narażenia na inhibitor ACE od drugiego trymestru ciąży, zaleca się ultrasonograficzne badanie czynności nerek i czaszki płodu. Noworodki, których matki przyjmowały w okresie ciąży inhibitory ACE, należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia, skąpomoczu i hiperkaliemii (patrz także punkty 4.3 i 4.4).

W przypadku długotrwałego narażenia podczas trzeciego trymestru ciąży, hydrochlorotiazyd może powodować niedokrwienie płodowo-łożyskowe i ryzyko opóźnienia rozwoju płodu. Ponadto donoszono o rzadkich przypadkach hipoglikemii i małopłytkowości u noworodków narażonych na hydrochlorotiazyd w okresie okołoporodowym. Hydrochlorotiazyd może zmniejszać objętość osocza, jak również maciczno-łożyskowy przepływ krwi.

Karmienie piersią

Produkt leczniczy Ramicor Comb jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Ramipryl i hydrochlorotiazyd przenikają do mleka matki w takim stopniu, że w przypadku stosowania przez kobietę terapeutycznych dawek ramiprylu i hydrochlorotiazydu mogą one oddziaływać na niemowlę karmione piersią. Nie ma dostatecznych informacji dotyczących stosowania ramiprylu podczas karmienia piersią, dlatego też zaleca się stosowanie innych leków o lepiej ustalonych profilach bezpieczeństwa w tym okresie, zwłaszcza w odniesieniu do noworodków i wcześniaków. Hydrochlorotiazyd przenika do mleka ludzkiego. Stosowanie leków tiazydowych przez matki karmiące piersią wiąże się ze zmniejszeniem lub nawet zahamowaniem laktacji. U niemowląt może wystąpić nadwrażliwość na substancje czynne będące pochodnymi sulfonamidów, hipokaliemia i żółtaczka jąder podstawy mózgu. Z uwagi na możliwość wystąpienia u niemowląt karmionych piersią ciężkich reakcji powodowanych przez obie substancje czynne, należy podjąć decyzję, czy zaprzestać karmienia piersią, czy odstawić leki, wziąwszy pod uwagę znaczenie leczenia dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Niektóre działania niepożądane (np. objawy obniżenia ciśnienia tętniczego, takie jak zawroty głowy) mogą mieć wpływ na zdolność koncentracji i reakcji pacjenta, stwarzając tym samym ryzyko w sytuacjach, w których takie zdolności mają istotne znaczenie (np. prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn).

Może się to zdarzać zwłaszcza na początku leczenia lub w przypadku zmiany na inne leki. Po pierwszej dawce lub po zwiększeniu dawki doradza się pacjentowi, aby przez kilka godzin nie prowadził pojazdu ani nie obsługiwał maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa skojarzenia ramipryl + hydrochlorotiazyd obejmuje działania niepożądane występujące w związku z hipotensją i (lub) hipowolemią na skutek zwiększonej diurezy. Substancja czynna ramipryl może wywoływać uporczywy suchy kaszel, podczas gdy substancja czynna hydrochlorotiazyd może prowadzić do pogorszenia metabolizmu glukozy, lipidów i kwasu moczowego. Te dwie substancje czynne wywierają odwrotny wpływ na stężenie potasu w osoczu. Ciężkimi działaniami niepożądanymi są m.in. obrzęk naczynioruchowy lub odczyn anafilaktyczny, zaburzenia czynności nerek lub wątroby, zapalenie trzustki, ciężkie odczyny skórne i neutropenia/agranulocytoza.

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana w następujący sposób: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W każdej grupie częstości działania niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Nieznane

Zaburzenia serca

Niedokrwienie mięśnia serca, w tym dławica piersiowa, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, obrzęki obwodowe

Zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zmniejszenie

liczby leukocytów,

zmniejszenie liczby

erytrocytów,

zmniej szenie

stężenia

hemoglobiny,

niedokrwistość

hemolityczna,

małopłytkowość

Niewydolność szpiku kostnego, neutropenia, w tym agranulocytoza, pancytopenia, eozynofilia

Zagęszczenie krwi na skutek hipowolemii

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, zawroty głowy

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, parestezja, drżenie, zaburzenia równowagi, uczucie pieczenia, zaburzenia smaku, brak czucia smaku

Niedokrwienie mózgu, w tym udar niedokrwienny i przemijający napad niedokrwienny, zaburzenia sprawności psychoruchowej, zaburzenia węchu

Zaburzenia oka

Zaburzenia wzroku, w tym niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek

Widzenie przedmiotów w kolorze żółtym, zmniejszenie wydzielania łez powodowane przez hydrochlorotiazyd

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne

Zaburzenia słuchu

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Suchy, drażniący kaszel, zapalenie oskrzeli

Zapalenie zatok przynosowych, duszność, niedrożność nosa

Skurcz oskrzeli, w tym zaostrzenie astmy

Alergiczne zapalenie

pęcherzyków

płucnych,

niekardiogenny

obrzęk płuc

spowodowany przez

hydrochlorotiazyd

Zaburzenia żołądka i jelit

Zapalenie żołądka i jelit, zaburzenia trawienia, dyskomfort w jamie brzusznej, niestrawność, nieżyt żołądka,

Wymioty, aftowe zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka, biegunka, ból w nadbrzuszu, suchość błony śluzowej jamy

Zapalenie trzustki (donoszono o wyjątkowo rzadkich przypadkach zakończonych zgonem u pacjentów leczonych inhibitorami ACE),

nudności, zaparcie

Zapalenie dziąseł

spowodowane

przez

hydrochlorotiazyd

ustnej

zwiększenie aktywności enzymów trzustkowych, obrzęk naczynioruchowy jelita cienkiego

Zapalenie ślinianek spowodowane przez hydrochlorotiazyd

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek, zwiększenie diurezy, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Nasilenie wcześniej

występującego

białkomoczu

Śródmiąższowe zapalenie nerek spowodowane przez hydrochlorotiazyd

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk

naczynioruchowy: niedrożność dróg oddechowych w wyniku obrzęku naczynioruchoweg o w bardzo wyjątkowych przypadkach może doprowadzić do zgonu; zapalenie skóry podobne do łuszczycy, nadmierna potliwość, wysypka, w szczególności plamisto-grudkowa, świąd, łysienie

Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień

wielopostaciowy, pęcherzyca, zaostrzenie łuszczycy, złuszczające zapalenie skóry, nadwrażliwość na światło słoneczne, oddzielanie się paznokcia od łożyska, wysypka o typie pęcherzycy lub liszaja, albo wykwity na błonach śluzowych, pokrzywka

Toczeń rumieniowaty układowy

spowodowany przez hydrochlorotiazyd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból mięśni

Ból stawów, kurcze mięśni

Osłabienie mięśni, sztywność mięśniowo-szkieletowa, tężyczka spowodowana przez hydrochlorotiazyd

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niedostateczna kontrola cukrzycy, zmniej szenie tolerancji glukozy, zwiększenie

Jadłowstręt,

zmniejszenie

apetytu

Zmniejszenie

Zwiększenie stężenia potasu we krwi spowodowane przez ramipryl

Zmniejszenie stężenia sodu we krwi

Glikozuria,

zasadowica

stężenia glukozy we krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, nasilenie dny, zwiększenie stężenia

cholesterolu i (lub) triglicerydów we krwi

spowodowane

przez

hydrochlorotiazyd

stężenia potasu, pragnienie spowodowane przez

hydrochlorotiazyd

metaboliczna,

hipochloremia,

hipomagnezemia,

hiperkalcemia,

odwodnienie

spowodowane przez

hydrochlorotiazyd

Zaburzenia

naczyniowe

Hipotensja, niedociśnienie ortostatyczne, omdlenie, nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy)

Zakrzepica na skutek ciężkiej hipowolemii, zwężenie naczyń krwionośnych, hipoperfuzja tkanek, objaw Raynauda, zapalenie naczyń krwionośnych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie, astenia

Ból w klatce

piersiowej,

gorączka

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

anafilaktyczne lub

rzekomoanafilaktyczn

e

spowodowane przez ramipryl albo reakcja anafilaktyczna na hydrochlorotiazyd, zwiększenie miana przeciwciał przeciw) ądrowych

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby

cholestatyczne lub

cytolityczne

(zakończone

zgonem w

pojedynczych

przypadkach),

zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych i

(lub) zwiększenie

stężenia bilirubiny

sprzężonej

Ostra niewydolność wątroby, żółtaczka cholestatyczna, uszkodzenie hepatocytów

Kamicze zapalenie

pęcherzyka

żółciowego

spowodowane

przez

hydrochlorotiazyd

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Przemijające zaburzenia wzwodu

Zmniejszenie libido, ginekomastia

Zaburzenia

psychiczne

Obniżenie nastroju, apatia, lęk, nerwowość, zaburzenia snu, w tym nadmierna senność

Splątanie, niepokój, zaburzenia uwagi

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Do objawów związanych z przedawkowaniem inhibitorów ACE należą m.in.: nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych (z wyraźnym niedociśnieniem, wstrząsem), bradykardia, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia świadomości, w tym śpiączka, drgawki pochodzenia mózgowego, niedowłady i porażenna niedrożność jelit.

Przedawkowanie hydrochlorotiazydu może wywołać ostre zatrzymanie moczu u pacjentów predysponowanych do takiego powikłania (np. z rozrostem gruczołu krokowego).

Pacjenta należy uważnie monitorować oraz wdrożyć leczenie objawowe i wspomagające. Stosuje się głównie detoksyfikację (płukanie żołądka, podanie środków absorbujących) i przywrócenie stabilności hemodynamicznej, w tym podanie agonistów receptorów a1-adrenergicznych lub angiotensyny II (angiotensynamidu). Ramiprylat, czynny metabolit ramiprylu, jest w niewielkim stopniu usuwany z krążenia ogólnego za pomocą hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty złożone zawierające inhibitory konwertazy angiotensyny i diuretyki, kod ATC C09BA05

Mechanizm działania

Ramipryl

Ramiprylat, czynny metabolit proleku - ramiprylu, hamuje enzym dipeptydylokarboksypeptydazę I (synonimy: konwertaza angiotensyny; kininaza II). W osoczu i tkankach enzym ten katalizuje konwersję angiotensyny I do czynnej substancji zwężającej naczynia - angiotensyny II, jak również katalizuje rozpad bradykininy, czynnego związku rozszerzającego naczynia krwionośne. Zmniejszenie wytwarzania angiotensyny II i hamowanie rozpadu bradykininy prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych.

Ponieważ angiotensyna II pobudza ponadto uwalnianie aldosteronu, ramiprylat powoduje zmniejszenie wydzielania aldosteronu. Przeciętna odpowiedź na monoterapię inhibitorem ACE jest słabsza u pacjentów rasy czarnej (pochodzenia afro-karaibskiego) z nadciśnieniem tętniczym (populacja zwykle z nadciśnieniem z małą aktywnością) niż u pacjentów innych ras.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd jest diuretykiem tiazydowym. Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego leków moczopędnych należących do tej grupy nie został w pełni poznany. Hamują one wchłanianie zwrotne sodu i chlorków w kanaliku dystalnym. Zwiększonemu wydalaniu nerkowemu tych jonów towarzyszy nasilenie diurezy (na skutek osmotycznego wiązania wody). Zwiększa się także wydalanie potasu i magnezu, natomiast zmniejsza wydalanie kwasu moczowego. Prawdopodobne mechanizmy działania przeciwnadciśnieniowego hydrochlorotiazydu to: zaburzenia równowagi sodowej, zmniejszenie ilości wody pozakomórkowej i objętości osocza, zmiana oporu naczyń nerkowych oraz osłabiona odpowiedź na noradrenalinę i angiotensynę II.

Działanie _ farmakodynamiczne

Ramipryl

Podanie ramiprylu powoduje wyraźne zmniejszenie obwodowego oporu tętniczego. Na ogół nie ma poważnych zmian nerkowego przepływu osocza ani wskaźnika przesączania kłębuszkowego. Podanie ramiprylu pacjentom z nadciśnieniem tętniczym prowadzi do obniżenia ciśnienia w pozycji leżącej i stojącej, bez kompensacyjnego przyspieszenia czynności serca.

U większości pacjentów początek przeciwnadciśnieniowego działania pojedynczej dawki ramiprylu staje się widoczny po upływie 1-2 godzin od podania doustnego. Maksymalne działanie po podaniu pojedynczej dawki doustnej występuje zwykle w ciągu 3-6 godzin od zastosowania leku. Działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się zazwyczaj przez 24 godziny.

Maksymalne obniżenie ciśnienia tętniczego podczas ciągłego leczenia ramiprylem jest na ogół widoczne po 3-4 tygodniach. Wykazano stałe działanie przeciwnadciśnieniowe podczas długoterminowego leczenia trwającego dwa lata.

Nagłe odstawienie ramiprylu nie powoduje szybkiego i nadmiernego zwiększenia ciśnienia tętniczego (zjawiska z odbicia).

Hydrochlorotiazyd

Po podaniu hydrochlorotiazydu początek diurezy występuje w ciągu dwóch godzin, a maksymalne działanie po około czterech godzinach i utrzymuje się przez około 6-12 godzin.

Początek działania przeciwnadciśnieniowego występuje po 3-4 dniach, a efekt ten może utrzymywać się aż do 7 dni po odstawieniu leku.

Obniżeniu ciśnienia krwi towarzyszy nieznaczne zwiększenie ilości przesączu kłębuszkowego, oporu naczyń nerkowych i aktywności reninowej osocza.

Jednoczesne podawanie ramiprylu i hydrochlorotiazydu

W badaniach klinicznych stwierdzono, że takie skojarzenie powoduje większe obniżenie ciśnienia tętniczego niż stosowanie każdego z tych leków w monoterapii. Przypuszczalnie dzięki blokadzie układu renina-angiotensyna-aldosteron, dodanie ramiprylu do hydrochlorotiazydu powoduje tendencję do odwracania utraty potasu związanej ze stosowaniem takich leków moczopędnych. Skojarzenie inhibitora ACE z diuretykiem tiazydowym prowadzi do wystąpienia działania synergistycznego oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia hipokaliemii powodowanej przez sam diuretyk.

Dwa duże randomizowane, kontrolowane badania kliniczne ONTARGET (ang. ONgoing Telmistartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D (ang. The Veterans Affairs Nefropathy in Diabetes) badały jednoczesne zastosowanie inhibitora ACE z antagonistami receptora angiotensyny II.

Badanie ONTARGET było przeprowadzone z udziałem pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, chorobami naczyń mózgowych w wywiadzie lub cukrzycą typu 2 z towarzyszącymi, udowodnionymi uszkodzeniami narządów docelowych.

Badanie VA NEPHRON-D było przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz z nefropatią cukrzycową.

Badania te wykazały brak istotnego korzystnego wpływu na parametry nerkowe i (lub) wyniki w zakresie chorobowości oraz śmiertelności sercowo-naczyniowej, podczas gdy zaobserwowano zwiększone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociśnienia, w porównaniu z monoterapią.

Ze względu na podobieństwa w zakresie właściwości farmakodynamicznych tych leków , przytoczone wyniki również mają znaczenie w przypadku innych inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Dlatego też u pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy jednocześnie stosować inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Badanie ALTITUDE (ang. Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) było zaprojektowane w celu zbadania korzyści z dodania aliskirenu do standardowego leczenia inhibitorem ACE lub antagonistą receptora angiotensyny II u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek oraz/lub z chorobą układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało przedwcześnie przerwane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. Zgony sercowo-naczyniowe i udary mózgu występowały częściej w grupie otrzymującej aliskiren w odniesieniu do grupy placebo. W grupie otrzymującej aliskiren odnotowano również częstsze występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym ciężkich zdarzeń niepożądanych (hiperkaliemia, niedociśnienie i niewydolność nerek) względem grupy placebo.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka i metabolizm

Ramipryl

Wchłanianie

Po podaniu doustnym ramipryl wchłania się szybko z przewodu pokarmowego i w ciągu godziny osiąga stężenie maksymalne w osoczu. Na podstawie ilości odzyskiwanej z moczu ustalono, że wskaźnik wchłaniania wynosi co najmniej 56% i nie zmienia się znacząco w obecności pokarmu w przewodzie pokarmowym. Biodostępność ramiprylatu - czynnego metabolitu po podaniu doustnym dawki 2,5 mg i 5 mg ramiprylu wynosi 45%.

Ramiprylat, jedyny czynny metabolit ramiprylu, osiąga stężenie maksymalne w osoczu w ciągu 2-4 godzin po przyjęciu ramiprylu. Stan stacjonarny ramiprylatu w osoczu po podaniu raz na dobę zazwyczaj stosowanych dawek ramiprylu występuje po około czterech dobach leczenia.

Dystrybucja

Około 73% ramiprylu i około 56% ramiprylatu wiąże się z białkami surowicy.

Metabolizm

Ramipryl jest niemal całkowicie metabolizowany do ramiprylatu, reszta do estru i kwasu diketopiperazynowego oraz do glukuronidów ramiprylu i ramiprylatu.

Eliminacja

Metabolity ulegają wydaleniu głównie przez nerki. Stężenie ramiprylatu w osoczu zmniejsza się w sposób wielofazowy. Z powodu silnego, wysycającego miejsca wiązania z ACE i powolnej dysocjacji połączenia z enzymem, ramiprylat cechuje wydłużona faza końcowej eliminacji z bardzo małymi stężeniami w osoczu. Stwierdzono, że po wielu dniach dawkowania ramiprylu raz na dobę, efektywny okres półtrwania ramiprylatu wynosi 13-17 godzin dla dawek 5-10 mg i jest dłuższy dla mniejszych dawek wynoszących 1,25-2,5 mg. Różnica ta wiąże się ze zdolnością saturacji enzymu do wiązania ramiprylatu. Po podaniu pojedynczej dawki doustnej nie wykrywa się ramiprylu ani jego metabolitów w mleku matki. Wpływ dawek wielokrotnych pozostaje jednak nieznany.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Nerkowe wydalanie ramiprylatu ulega zmniejszeniu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, przy czym wartość klirensu nerkowego ramiprylatu jest proporcjonalna do wartości klirensu kreatyniny. Powoduje to zwiększenie stężenia ramiprylatu w osoczu, które zmniej sza się wolniej niż u osób z prawidłową czynnością nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby metabolizm ramiprylu do ramiprylatu spowalnia się na skutek zmniejszenia aktywności esteraz wątrobowych a stężenie ramiprylu w osoczu zwiększa się. Stężenie maksymalne ramiprylatu u takich pacjentów nie różni się jednak od tego u osób z prawidłową czynnością wątroby.

Hydrochlorotiazyd

Wchłanianie

Po podaniu doustnym około 70% hydrochlorotiazydu wchłania się z przewodu pokarmowego. Hydrochlorotiazyd osiąga stężenie maksymalne w osoczu w ciągu 1,5-5 godzin.

Dystrybucja

Hydrochlorotiazyd wiąże się z białkami osocza w około 40%.

Metabolizm

Hydrochlorotiazyd ulega metabolizmowi wątrobowemu w nieistotnym stopniu.

Eliminacja

Hydrochlorotiazyd jest wydalany przez nerki prawie całkowicie (> 95%) w postaci niezmienionej; 50-70% pojedynczej dawki doustnej jest wydalane w ciągu 24 godzin. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 56 godzin.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2)

Wydalanie hydrochlorotiazydu przez nerki pogarsza się u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, przy czym wartość klirensu nerkowego hydrochlorotiazydu jest proporcjonalna do wartości klirensu kreatyniny. To powoduje zwiększenie stężenia hydrochlorotiazydu w osoczu, które zmniejsza się wolniej niż u osób z prawidłową czynnością nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2)

U pacjentów z marskością wątroby farmakokinetyka hydrochlorotiazydu nie zmienia się znacząco.

Pacjenci z niewydolnością serca

Nie badano farmakokinetyki hydrochlorotiazydu u pacjentów z niewydolnością serca.

Ramipryl i hydrochlorotiazyd

Jednoczesne podawanie ramiprylu i hydrochlorotiazydu nie wpływa na ich biodostępność. Produkt złożony można uważać za równoważnik biologiczny produktów zawierających poszczególne składniki.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

U szczurów i myszy skojarzenie ramiprylu i hydrochlorotiazydu nie powoduje ostrej toksyczności aż do dawki 10 000 mg/kg mc. Badania nad wpływem wielokrotnych dawek, przeprowadzone u szczurów i małp, wykazały jedynie zaburzenia równowagi elektrolitowej.

Nie prowadzono badań nad działaniem mutagennym i rakotwórczym tego skojarzenia leków, ponieważ badania indywidualnych składowych produktu nie wykazały żadnego ryzyka.

W badaniach nad reprodukcją u szczurów i królików stwierdzono, że takie skojarzenie leków jest nieznacznie bardziej toksyczne niż każdy ze składników z osobna, ale w żadnym z badań nie zaobserwowano działania teratogennego produktu złożonego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Hypromeloza

Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana kukurydziana Sodu stearylofumaran

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister OPA/Aluminium/PE/HDPE/Aluminium, z wbudowanym środkiem pochłaniającym wilgoć, w tekturowym pudełku.

Blister PVC/PE/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 14, 20, 28, 50, 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Bez specjalnych zaleceń dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21946,21947

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

24.11.2014 r.

17

Ramicor Comb