Imeds.pl

Ramigamma 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ramigamma, 2,5 mg, tabletki Ramigamma, 5 mg, tabletki Ramigamma, 10 mg, tabletki

Ramiprilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ramigamma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramigamma

3.    Jak stosować lek Ramigamma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ramigamma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Ramigamma i w jakim celu się go stosuje

Lek Ramigamma zawiera substancj ę czynną ramipryl, która należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitory konwertazy angiotensyny).

Lek Ramigamma działa w następuj ący sposób:

-    zmniejsza wytwarzanie przez organizm substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze,

-    rozluźnia i rozszerza naczynia krwionośne,

-    ułatwia sercu pompowanie krwi do wszystkich części ciała.

Lek Ramigamma może być stosowany w celu:

-    leczenia wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego),

-    obniżenia ryzyka zawału serca lub udaru mózgu,

-    zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia nasilenia zaburzeń czynności nerek (niezależnie od tego czy pacjent ma cukrzycę),

-    leczenia serca, gdy nie pompuje ono wystarczającej ilości krwi do reszty ciała (niewydolność serca),

-    leczenia po zawale serca powikłanym niewydolnością serca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramigamma Kiedy nie stosować leku Ramigamma

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na ramipryl, inne inhibitory ACE lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Objawy reakcji alergicznych mogą być następujące: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

•    Jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana obrzękiem naczynioruchowym. Objawy to: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach i gardle, obrzęk gardła i j ęzyka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i połykaniu.

•    Jeśli u pacjenta stosowana jest dializoterapia lub inna metoda filtracji krwi. W zależności od stosowanych urządzeń, podawanie leku Ramigamma może być nieodpowiednie.

•    Jeśli pacjent ma zaburzenia nerek, w których dopływ krwi do nerki jest zmniejszony (zwężenie tętnicy nerkowej).

•    Podczas ostatnich sześciu miesięcy ciąży (patrz punkt poniżej „Ciąża i karmienie piersią”).

•    Jeśli pacjent ma niskie lub niestabilne ciśnienie tętnicze. Lekarz zaleci regularne pomiary ciśnienia tętniczego.

•    Jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i przyjmuje leki obniżające ciśnienie krwi zawieraj ące aliskiren.

Nie wolno stosować leku Ramigamma, jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Ramigamma.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ramigamma należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli występują zaburzenia serca, wątroby lub nerek,

-    jeśli nastąpiła utrata z organizmu dużej ilości soli lub płynów (na skutek wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia się, stosowania diety z małą ilością soli, długotrwałego przyjmowania leków moczopędnych lub dializoterapii),

-    jeśli planowane jest leczenie zmniejszające uczulenie na jad pszczół lub os (leczenie odczulające),

-    jeśli planowane jest podanie znieczulenia (podczas operacji lub zabiegu stomatologicznego) - może być konieczne odstawienie leku Ramigamma na jeden dzień przed zabiegiem; należy skonsultować się z lekarzem,

-    jeśli występuje duże stężenie potasu we krwi (stwierdzane w badaniach krwi),

- jeśli pacjent przyjmuje leki lub występuj ą u niego stany, które mogą obniżać stężenie sodu we krwi. Lekarz może zlecić regularne badania krwi, w szczególności w celu sprawdzenia stężenia sodu we krwi, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

-    jeśli występuje kolagenoza, np. twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy,

-    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następuj ących leków stosowanych w celu obniżenia ciśnienia krwi:

-    blokery receptorów angiotensyny II (znane jako sartany, np. walsartan, telmisartan, ibersartan), szczególnie jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek związana z cukrzycą

-    aliskiren

Lekarz może zalecić regularne monitorowanie pracy nerek, ciśnie krwi oraz poziom elektrolitów (np. potasu).

Należy poinformować lekarza jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje ciążę. Lek Ramigamma nie jest zalecany w ciągu pierwszych trzech miesięcy ciąży i nie wolno go stosować po trzecim miesiącu ciąży ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt poniżej „Ciąża i karmienie piersią”).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Ramigamma u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ponieważ dotychczas nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie pacjentów.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta (lub w przypadku wątpliwości), należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Ramigamma.

Lek Ramigamma a inne leki.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Ramigamma, a Ramigamma może wpływać na działanie innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu któregokolwiek z następuj ących leków, które mogą powodować osłabienie działania leku Ramigamma:

-    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ, takie jak ibuprofen, indometacyna i aspiryna),

-    leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina - lekarz zaleci regularne pomiary ciśnienia tętniczego.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków, ponieważ mogą one zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, jeśli przyjmowane są jednocześnie z lekiem Ramigamma:

-    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ, takie jak ibuprofen, indometacyna i aspiryna),

-    leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapii),

-    leki stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu narządu po przeszczepieniu, takie jak cyklosporyna,

-    leki moczopędne, takie jak furosemid,

-    leki, które mogą zwiększyć stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (lek przeciwzakrzepowy),

-    steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon,

-    allopurynol - lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi,

-    prokainamid - lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu któregokolwiek z następuj ących leków, ponieważ lek Ramigamma może wpływać na ich działanie:

-    leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki zmniejszające stężenie glukozy oraz insulina -lek Ramigamma może zmniejszać stężenie glukozy we krwi; należy monitorować stężenie glukozy we krwi podczas stosowania leku Ramigamma,

-    lit (stosowany w zaburzeniach psychicznych) - lek Ramigamma może zwiększać stężenie litu we krwi; lekarz zaleci regularne oznaczanie stężenia litu we krwi.

Lekarz może zalecić zmianę dawkowania lub zastosować inne środki ostrożności:

-    jeśli pacjent przyjmuje blokery receptora angiotensyny II lub aliskiren (patrz również informacje w punkcie ”Kiedy nie stosować leku Ramigamma” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta (lub w przypadku wątpliwości) należy skonsultować się z lekarzem przez zastosowaniem leku Ramigamma.

Ramigamma z jedzeniem, piciem i alkoholem

-    Przyjmowanie alkoholu w czasie stosowania leku Ramigamma może powodować zawroty głowy i uczucie „pustki” w głowie. W razie wątpliwości odnośnie możliwości spożywania alkoholu podczas stosowania leku Ramigamma, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ leki obniżające ciśnienia tętnicze oraz alkohol nasilają wzajemnie swoje działanie.

-    Lek Ramigamma może być przyjmowany podczas posiłku lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie powinno się przyjmować leku Ramigamma w ciągu pierwszych dwunastu tygodni ciąży i nie wolno go przyjmować od trzynastego tygodnia ciąży ponieważ stosowanie tego leku w czasie ciąży może poważnie zaszkodzić dziecku.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciąże podczas stosowania leku Ramigamma, należy bezzwłocznie poinformować o tym lekarza.

Należy brać pod uwagę przestawienie na inny lek przed planowanym zajściem w ciążę.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Ramigamma w czasie karmienia piersią. Przed przyjęciem każdego leku należy zapytać lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Ramigamma mogą wystąpić zawroty głowy, zwłaszcza na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Lek Ramigamma zawiera laktozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Ramigamma

Lek Ramigamma należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

-    Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.

-    Tabletki należy połykać w całości popijając płynem.

-    Nie należy tabletek rozgryzać ani kruszyć.

-    Tabletki można podzielić na dwie równe dawki.

Dawkowanie

Leczenie nadciśnienia

-    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

-    Lekarz dostosuje dawkę w zależności od uzyskanych wartości ciśnienia tętniczego.

-    Maksymalna dawka to 10 mg raz na dobę.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne, lekarz może zalecić ich odstawienie lub zmniejszenie dawki przed rozpoczęciem stosowania leku Ramigamma.

Zapobieganie wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu

-    Dawka początkowa wynosi zwykle 2,5 mg raz na dobę.

-    Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.

-    Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Zmniejszanie bądź opóźnianie pogorszenia czynności nerek

-    Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

-    Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

-    Zwykle stosowana dawka wynosi 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca

-    Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg raz na dobę.

-    Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

-    Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę. Zaleca się podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po zawale serca

-    Dawka początkowa wynosi zwykle od 1,25 mg do 2,5 mg raz ma dobę.

-    Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

-    Zwykle stosowana jest dawka 10 mg na dobę. Zaleca się podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Osoby w podeszłym wieku

Lekarz zaleci mniejszą dawkę początkową i wolniejsze dostosowanie dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ramigamma

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Nie należy samodzielnie prowadzić samochodu, tylko poprosić kogoś innego lub wezwać karetkę. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, co zostało przyjęte.

Pominięcie zastosowania leku Ramigamma

-    W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć następna dawkę o zwykłej porze.

-    Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Ramigamma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Ramigamma i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z poniżej wymienionych ciężkich działań niepożądanych - może być konieczna pilna pomoc lekarska:

-    Obrzęk twarzy, warg lub gardła powodujący trudności w połykaniu lub oddychaniu oraz świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej na lek Ramigamma.

-    Ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenie jamy ustnej, nasilenie istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub odwarstwienie skóry (zespól Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub rumień wielopostaciowy).

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:

-    Przyspieszona czynność serca, nierówna lub mocna czynność serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub cięższe działania niepożądane, w tym zawał serca lub udar.

-    Duszność lub kaszel. Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących płuc.

-    łatwe powstawanie siniaków, dłuższe krwawienie, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), czerwone plamy na skórze, większa skłonność do zakażeń, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących krwi lub szpiku kostnego.

-    Silny ból w nadbrzuszu, mogący promieniować do pleców. Może to być objaw zapalenia trzustki.

-    Gorączka, dreszcze, uczucie zmęczenia, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy zaburzenia dotyczących wątroby, takich jak zapalenie wątroby lub uszkodzenia wątroby.

Inne działania niepożądane:

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z poniższych działań niepożądanych nasili się lub będzie się utrzymywać dłużej niż kilka dni.

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    ból głowy lub uczucie zmęczenia;

-    zawroty głowy, mogące pojawiać się szczególnie na początku leczenia lekiem Ramigamma lub po zwiększeniu dawki;

-    omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), szczególnie w momencie szybkiego wstawania lub siadania;

-    suchy, uporczywy kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność;

-    ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty;

-    wysypka skórna z grudkami lub bez;

-    ból w klatce piersiowej;

-    kurcze lub ból mięśni;

-    zwiększenie stężenia potasu we krwi, stwierdzane w badaniach krwi.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

-    zaburzenia równowagi;

-    świąd i nietypowe wrażenia skórne, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie (parestezja);

-    utrata lub zaburzenia smaku;

-    zaburzenia snu;

-    depresja, lęk, nerwowość większa niż zwykle, niepokój;

-    niedrożność nosa, trudności w oddychaniu, nasilenie astmy;

-    obrzęk jelit, nazywany obrzękiem naczynioruchowym, powoduj ący takie objawy, jak ból brzucha, wymioty i biegunka;

-    zgaga, zaparcie lub suchość błony śluzowej jamy ustnej;

-    zwiększone wydalanie moczu;

-    zwiększona potliwość;

-    utrata lub zmniejszenie apetytu (anoreksja);

-    przyspieszenie lub nieregularna czynność serca;

-    obrzęki nóg i rąk, mogący być objawem nadmiernego gromadzenia płynów w organizmie;

-    uderzenia gorąca;

-    niewyraźne widzenie;

-    ból stawów;

-    gorączka;

-    impotencja u mężczyzn, osłabiony popęd seksualny u kobiet i mężczyzn;

-    zwiększenie liczby krwinek białych pewnego typu (eozynofilia), stwierdzane w badaniach krwi;

-    zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek, stwierdzane w badaniach krwi.

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)

-    uczucie drżenia lub splątanie;

-    zaczerwienienie i opuchnięcie j ęzyka;

-    ciężkie złuszczanie się skóry, świąd, wysypka grudkowa;

-    zaburzenia paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie się paznokcia od łożyska);

-    wysypka skórna lub powstawanie siniaków;

-    plamy na skórze i ziębnięcie kończyn;

-    zaczerwienie, świąd, obrzęk lub łzawienie oczu;

-    zaburzenia słuchu i szum uszny;

-    uczucie osłabienia;

-    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi, lub zmniejszenie stężenia hemoglobiny.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niżu 1 na 10 000 pacjentów)

-    zwiększona wrażliwość na światło słoneczne.

Inne działania niepożądane

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z poniższych działań niepożądanych nasili się lub będzie się utrzymywać dłużej niż kilka dni:

-    zaburzenia koncentracji;

-    obrzęk błony śluzowej jamy ustnej;

-    za mała liczba krwinek we krwi, stwierdzana w badaniach krwi;

-    zmniejszenie stężenia potasu we krwi, stwierdzane w badaniach krwi;

-    zmiana koloru palców rąk i stóp pod wpływem zimna, a następnie uczucie mrowienia lub ból podczas rozgrzewaniu (zespół Raynauda);

-    powiększenie piersi u mężczyzn;

-    spowolnienie lub zaburzenie reakcji;

-    uczucie pieczenia;

-    zaburzenia węchu;

-    utrata włosów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ramigamma

Przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Ramigamma po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ramigamma

Substancją czynną leku jest ramipryl.

Substancje pomocnicze:

Sodu wodorowęglan Laktoza jednowodna Kroskarmeloza sodowa Skrobia żelowana, kukurydziana Sodu stearylofumaran

Tabletki 2,5 mg i 5 mg: żelaza tlenek żółty (E172)

Tabletki 5 mg: żelaza tlenek czerwony (E172)

Jak wygląda lek Ramigamma i co zawiera opakowanie

Ramigamma, 2,5 mg:

Żółte, w kształcie kapsułki, niepowlekane płaskie tabletki, 10,0x5,0 mm, z rowkiem dzielącym na jednej stronie i ściankach bocznych, oznaczone „R2” .

Ramigamma, 5 mg:

Różowe, w kształcie kapsułki, niepowlekane płaskie tabletki, 8,8x4,4 mm, z rowkiem dzielącym na jednej stronie i ściankach bocznych, oznaczone „R3”.

Ramigamma, 10 mg:

Białe lub prawie białe, w kształcie kapsułki, niepowlekane płaskie tabletki, 11,0x5,5 mm, z rowkiem dzielącym na jednej stronie i ściankach bocznych, oznaczone „R4”.

Wielkości opakowań:

20 lub 30 szt. w blistrach z folii Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Worwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 D-71034 Boblingen Niemcy

Wytwórca

Actavis Ltd.

BLB016, Bulebel Industrial Estate

Zejtun

ZTN 3000

Malta

Actavis hf Reykjavikurvegur 78 IS - 220 Hafnarfjoróur Islandia

Artesan Pharma GmbH & Co. KG Wendlandstr. 1 29439 Luchow Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Worwag Pharma GmbH & Co. KG Przedstawicielstwo w Polsce ul. Otrębuska 15 01-475 Warszawa Tel: (022) 863 72 81 Fax: (022) 877 13 70

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria    PaMnraMMa 5 mg / 10 mg TaóaeTKH

Czechy    Ramigamma 2,5 mg / 5 mg / 10 mg tablety

Estonia    Ramigamma 2,5 mg / 5 mg / 10 mg tabletid

Niemcy    Ramipril AAA 2,5 mg, 5 mg, 10 mg Tabletten

Węgry    Ramigamma 2,5 mg / 5 mg / 10 mg tabletta

Litwa    Ramigamma 2,5 mg / 5 mg / 10 mg tabletes

Ramigamma 2,5 mg / 5 mg / 10 mg

Polska


Data ostatniej aktualizacji ulotki: 27.02.2015

9