+ iMeds.pl

Ramigamma 5 mgUlotka Ramigamma

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ramigamma, 2,5 mg, tabletki Ramigamma, 5 mg, tabletki Ramigamma, 10 mg, tabletki

Ramiprilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ramigamma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramigamma

3.    Jak stosować lek Ramigamma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ramigamma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Ramigamma i w jakim celu się go stosuje

Lek Ramigamma zawiera substancj ę czynną ramipryl, która należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitory konwertazy angiotensyny).

Lek Ramigamma działa w następujący sposób:

-    zmniejsza wytwarzanie przez organizm substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze,

-    rozluźnia i rozszerza naczynia krwionośne,

-    ułatwia sercu pompowanie krwi do wszystkich części ciała.

Lek Ramigamma może być stosowany w celu:

-    leczenia wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego),

-    obniżenia ryzyka zawału serca lub udaru mózgu,

-    zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia nasilenia zaburzeń czynności nerek (niezależnie od tego czy pacjent ma cukrzycę),

-    leczenia serca, gdy nie pompuje ono wystarczającej ilości krwi do reszty ciała (niewydolność serca),

-    leczenia po zawale serca powikłanym niewydolnością serca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramigamma Kiedy nie stosować leku Ramigamma

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na ramipryl, inne inhibitory ACE lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Objawy reakcji alergicznych mogą być następujące: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

•    Jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana obrzękiem naczynioruchowym. Objawy to: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach i gardle, obrzęk gardła i j ęzyka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i połykaniu.

•    Jeśli u pacjenta stosowana jest dializoterapia lub inna metoda filtracji krwi. W zależności od stosowanych urządzeń, podawanie leku Ramigamma może być nieodpowiednie.

•    Jeśli pacjent ma zaburzenia nerek, w których dopływ krwi do nerki jest zmniejszony (zwężenie tętnicy nerkowej).

•    Podczas ostatnich sześciu miesięcy ciąży (patrz punkt poniżej „Ciąża i karmienie piersią”).

•    Jeśli pacjent ma niskie lub niestabilne ciśnienie tętnicze. Lekarz zaleci regularne pomiary ciśnienia tętniczego.

•    Jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i przyjmuje leki obniżające ciśnienie krwi zawieraj ące aliskiren.

Nie wolno stosować leku Ramigamma, jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Ramigamma.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ramigamma należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli występują zaburzenia serca, wątroby lub nerek,

-    jeśli nastąpiła utrata z organizmu dużej ilości soli lub płynów (na skutek wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia się, stosowania diety z małą ilością soli, długotrwałego przyjmowania leków moczopędnych lub dializoterapii),

-    jeśli planowane jest leczenie zmniejszające uczulenie na jad pszczół lub os (leczenie odczulające),

-    jeśli planowane jest podanie znieczulenia (podczas operacji lub zabiegu stomatologicznego) - może być konieczne odstawienie leku Ramigamma na jeden dzień przed zabiegiem; należy skonsultować się z lekarzem,

-    jeśli występuje duże stężenie potasu we krwi (stwierdzane w badaniach krwi),

-    jeśli pacjent przyjmuje leki lub występuj ą u niego stany, które mogą obniżać stężenie sodu we krwi. Lekarz może zlecić regularne badania krwi, w szczególności w celu sprawdzenia stężenia sodu we krwi, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

-    jeśli występuje kolagenoza, np. twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy,

-    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następuj ących leków stosowanych w celu obniżenia ciśnienia krwi:

-    blokery receptorów angiotensyny II (znane jako sartany, np. walsartan, telmisartan, ibersartan), szczególnie jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek związana z cukrzycą

-    aliskiren

Lekarz może zalecić regularne monitorowanie pracy nerek, ciśnie krwi oraz poziom elektrolitów (np. potasu).

Należy poinformować lekarza jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje ciążę. Lek Ramigamma nie jest zalecany w ciągu pierwszych trzech miesięcy ciąży i nie wolno go stosować po trzecim miesiącu ciąży ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt poniżej „Ciąża i karmienie piersią”).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Ramigamma u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ponieważ dotychczas nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie pacjentów.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta (lub w przypadku wątpliwości), należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Ramigamma.

Lek Ramigamma a inne leki.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Ramigamma, a Ramigamma może wpływać na działanie innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu któregokolwiek z następuj ących leków, które mogą powodować osłabienie działania leku Ramigamma:

-    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ, takie jak ibuprofen, indometacyna i aspiryna),

-    leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina - lekarz zaleci regularne pomiary ciśnienia tętniczego.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków, ponieważ mogą one zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, jeśli przyjmowane są jednocześnie z lekiem Ramigamma:

-    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ, takie jak ibuprofen, indometacyna i aspiryna),

-    leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapii),

-    leki stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu narządu po przeszczepieniu, takie jak cyklosporyna,

-    leki moczopędne, takie jak furosemid,

-    leki, które mogą zwiększyć stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (lek przeciwzakrzepowy),

-    steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon,

-    allopurynol - lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi,

-    prokainamid - lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu któregokolwiek z następuj ących leków, ponieważ lek Ramigamma może wpływać na ich działanie:

-    leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki zmniejszające stężenie glukozy oraz insulina -lek Ramigamma może zmniejszać stężenie glukozy we krwi; należy monitorować stężenie glukozy we krwi podczas stosowania leku Ramigamma,

-    lit (stosowany w zaburzeniach psychicznych) - lek Ramigamma może zwiększać stężenie litu we krwi; lekarz zaleci regularne oznaczanie stężenia litu we krwi.

Lekarz może zalecić zmianę dawkowania lub zastosować inne środki ostrożności:

-    jeśli pacjent przyjmuje blokery receptora angiotensyny II lub aliskiren (patrz również informacje w punkcie ”Kiedy nie stosować leku Ramigamma” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta (lub w przypadku wątpliwości) należy skonsultować się z lekarzem przez zastosowaniem leku Ramigamma.

Ramigamma z jedzeniem, piciem i alkoholem

-    Przyjmowanie alkoholu w czasie stosowania leku Ramigamma może powodować zawroty głowy i uczucie „pustki” w głowie. W razie wątpliwości odnośnie możliwości spożywania alkoholu podczas stosowania leku Ramigamma, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ leki obniżające ciśnienia tętnicze oraz alkohol nasilają wzajemnie swoje działanie.

-    Lek Ramigamma może być przyjmowany podczas posiłku lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie powinno się przyjmować leku Ramigamma w ciągu pierwszych dwunastu tygodni ciąży i nie wolno go przyjmować od trzynastego tygodnia ciąży ponieważ stosowanie tego leku w czasie ciąży może poważnie zaszkodzić dziecku.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciąże podczas stosowania leku Ramigamma, należy bezzwłocznie poinformować o tym lekarza.

Należy brać pod uwagę przestawienie na inny lek przed planowanym zajściem w ciążę.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Ramigamma w czasie karmienia piersią. Przed przyjęciem każdego leku należy zapytać lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Ramigamma mogą wystąpić zawroty głowy, zwłaszcza na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Lek Ramigamma zawiera laktozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Ramigamma

Lek Ramigamma należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

-    Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.

-    Tabletki należy połykać w całości popijając płynem.

-    Nie należy tabletek rozgryzać ani kruszyć.

-    Tabletki można podzielić na dwie równe dawki.

Dawkowanie

Leczenie nadciśnienia

-    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

-    Lekarz dostosuje dawkę w zależności od uzyskanych wartości ciśnienia tętniczego.

-    Maksymalna dawka to 10 mg raz na dobę.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne, lekarz może zalecić ich odstawienie lub zmniejszenie dawki przed rozpoczęciem stosowania leku Ramigamma.

Zapobieganie wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu

-    Dawka początkowa wynosi zwykle 2,5 mg raz na dobę.

-    Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.

-    Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Zmniejszanie bądź opóźnianie pogorszenia czynności nerek

-    Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

-    Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

-    Zwykle stosowana dawka wynosi 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca

-    Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg raz na dobę.

-    Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

-    Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę. Zaleca się podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po zawale serca

-    Dawka początkowa wynosi zwykle od 1,25 mg do 2,5 mg raz ma dobę.

-    Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

-    Zwykle stosowana jest dawka 10 mg na dobę. Zaleca się podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Osoby w podeszłym wieku

Lekarz zaleci mniejszą dawkę początkową i wolniejsze dostosowanie dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ramigamma

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Nie należy samodzielnie prowadzić samochodu, tylko poprosić kogoś innego lub wezwać karetkę. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, co zostało przyjęte.

Pominięcie zastosowania leku Ramigamma

-    W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć następna dawkę o zwykłej porze.

-    Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Ramigamma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Ramigamma i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z poniżej wymienionych ciężkich działań niepożądanych - może być konieczna pilna pomoc lekarska:

-    Obrzęk twarzy, warg lub gardła powodujący trudności w połykaniu lub oddychaniu oraz świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej na lek Ramigamma.

-    Ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenie jamy ustnej, nasilenie istniej ących chorób skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub odwarstwienie skóry (zespól Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub rumień wielopostaciowy).

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:

-    Przyspieszona czynność serca, nierówna lub mocna czynność serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub cięższe działania niepożądane, w tym zawał serca lub udar.

-    Duszność lub kaszel. Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących płuc.

-    łatwe powstawanie siniaków, dłuższe krwawienie, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), czerwone plamy na skórze, większa skłonność do zakażeń, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących krwi lub szpiku kostnego.

-    Silny ból w nadbrzuszu, mogący promieniować do pleców. Może to być objaw zapalenia trzustki.

-    Gorączka, dreszcze, uczucie zmęczenia, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy zaburzenia dotyczących wątroby, takich jak zapalenie wątroby lub uszkodzenia wątroby.

Inne działania niepożądane:

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z poniższych działań niepożądanych nasili się lub będzie się utrzymywać dłużej niż kilka dni.

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    ból głowy lub uczucie zmęczenia;

-    zawroty głowy, mogące pojawiać się szczególnie na początku leczenia lekiem Ramigamma lub po zwiększeniu dawki;

-    omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), szczególnie w momencie szybkiego wstawania lub siadania;

-    suchy, uporczywy kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność;

-    ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty;

-    wysypka skórna z grudkami lub bez;

-    ból w klatce piersiowej;

-    kurcze lub ból mięśni;

-    zwiększenie stężenia potasu we krwi, stwierdzane w badaniach krwi.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

-    zaburzenia równowagi;

-    świąd i nietypowe wrażenia skórne, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie (parestezja);

-    utrata lub zaburzenia smaku;

-    zaburzenia snu;

-    depresja, lęk, nerwowość większa niż zwykle, niepokój;

-    niedrożność nosa, trudności w oddychaniu, nasilenie astmy;

-    obrzęk jelit, nazywany obrzękiem naczynioruchowym, powoduj ący takie objawy, jak ból brzucha, wymioty i biegunka;

-    zgaga, zaparcie lub suchość błony śluzowej jamy ustnej;

-    zwiększone wydalanie moczu;

-    zwiększona potliwość;

-    utrata lub zmniejszenie apetytu (anoreksja);

-    przyspieszenie lub nieregularna czynność serca;

-    obrzęki nóg i rąk, mogący być objawem nadmiernego gromadzenia płynów w organizmie;

-    uderzenia gorąca;

-    niewyraźne widzenie;

-    ból stawów;

-    gorączka;

-    impotencja u mężczyzn, osłabiony popęd seksualny u kobiet i mężczyzn;

-    zwiększenie liczby krwinek białych pewnego typu (eozynofilia), stwierdzane w badaniach krwi;

-    zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek, stwierdzane w badaniach krwi.

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)

-    uczucie drżenia lub splątanie;

-    zaczerwienienie i opuchnięcie j ęzyka;

-    ciężkie złuszczanie się skóry, świąd, wysypka grudkowa;

-    zaburzenia paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie się paznokcia od łożyska);

-    wysypka skórna lub powstawanie siniaków;

-    plamy na skórze i ziębnięcie kończyn;

-    zaczerwienie, świąd, obrzęk lub łzawienie oczu;

-    zaburzenia słuchu i szum uszny;

-    uczucie osłabienia;

-    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi, lub zmniejszenie stężenia hemoglobiny.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niżu 1 na 10 000 pacjentów)

-    zwiększona wrażliwość na światło słoneczne.

Inne działania niepożądane

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z poniższych działań niepożądanych nasili się lub będzie się utrzymywać dłużej niż kilka dni:

-    zaburzenia koncentracji;

-    obrzęk błony śluzowej jamy ustnej;

-    za mała liczba krwinek we krwi, stwierdzana w badaniach krwi;

-    zmniejszenie stężenia potasu we krwi, stwierdzane w badaniach krwi;

-    zmiana koloru palców rąk i stóp pod wpływem zimna, a następnie uczucie mrowienia lub ból podczas rozgrzewaniu (zespół Raynauda);

-    powiększenie piersi u mężczyzn;

-    spowolnienie lub zaburzenie reakcji;

-    uczucie pieczenia;

-    zaburzenia węchu;

-    utrata włosów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ramigamma

Przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Ramigamma po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ramigamma

Substancją czynną leku jest ramipryl.

Substancje pomocnicze:

Sodu wodorowęglan Laktoza jednowodna Kroskarmeloza sodowa Skrobia żelowana, kukurydziana Sodu stearylofumaran

Tabletki 2,5 mg i 5 mg: żelaza tlenek żółty (E172)

Tabletki 5 mg: żelaza tlenek czerwony (E172)

Jak wygląda lek Ramigamma i co zawiera opakowanie Ramigamma, 2,5 mg:

Żółte, w kształcie kapsułki, niepowlekane płaskie tabletki, 10,0x5,0 mm, z rowkiem dzielącym na jednej stronie i ściankach bocznych, oznaczone „R2” .

Ramigamma, 5 mg:

Różowe, w kształcie kapsułki, niepowlekane płaskie tabletki, 8,8x4,4 mm, z rowkiem dzielącym na jednej stronie i ściankach bocznych, oznaczone „R3”.

Ramigamma, 10 mg:

Białe lub prawie białe, w kształcie kapsułki, niepowlekane płaskie tabletki, 11,0x5,5 mm, z rowkiem dzielącym na jednej stronie i ściankach bocznych, oznaczone „R4”.

Wielkości opakowań:

20 lub 30 szt. w blistrach z folii Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 D-71034 Böblingen Niemcy

Wytwórca Actavis Ltd.

BLB016, Bulebel Industrial Estate

Zejtun

ZTN 3000

Malta

Actavis hf Reykjavikurvegur 78 IS - 220 Hafnarfjöröur Islandia

Artesan Pharma GmbH & Co. KG Wendlandstr. 1 29439 Lüchow Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Przedstawicielstwo w Polsce ul. Otrębuska 15 01-475 Warszawa Tel: (022) 863 72 81 Fax: (022) 877 13 70

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria    PaMnraMMa 5 mg / 10 mg TaóaeTKH

Czechy    Ramigamma 2,5 mg / 5 mg / 10 mg tablety

Estonia    Ramigamma 2,5 mg / 5 mg / 10 mg tabletid

Niemcy    Ramipril AAA 2,5 mg, 5 mg, 10 mg Tabletten

Węgry    Ramigamma 2,5 mg / 5 mg / 10 mg tabletta

Litwa    Ramigamma 2,5 mg / 5 mg / 10 mg tabletes

Ramigamma 2,5 mg / 5 mg / 10 mg

Polska


Data ostatniej aktualizacji ulotki: 27.02.2015

9

Ramigamma

Charakterystyka Ramigamma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ramigamma, 2,5 mg, tabletki Ramigamma, 5 mg, tabletki Ramigamma, 10 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Ramigamma, 2,5 mg, tabletki:

Każda tabletka zawiera 2,5 mg ramiprylu.

Ramigamma, 5 mg, tabletki:

Każda tabletka zawiera 5 mg ramiprylu.

Ramigamma, 10 mg, tabletki:

Każda tabletka zawiera 10 mg ramiprylu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Ramigamma, 2,5 mg, tabletki:

Każda tabletka zawiera 155,0 mg laktozy jednowodnej. Ramigamma, 5 mg, tabletki:

Każda tabletka zawiera 94,0 mg laktozy jednowodnej. Ramigamma, 10 mg, tabletki:

Każda tabletka zawiera 193,2 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Ramigamma, 2,5 mg:

Żółte, w kształcie kapsułki, niepowlekane płaskie tabletki, 10,0x5,0 mm, z rowkiem dzielącym na jednej stronie i ściankach bocznych, oznaczone „R2”. Tabletka może być podzielona na równe dawki.

Ramigamma, 5 mg:

Różowe, w kształcie kapsułki, niepowlekane płaskie tabletki, 8,8x4,4 mm, z rowkiem dzielącym na jednej stronie i ściankach bocznych, oznaczone „R3”. Tabletka może być podzielona na równe dawki.

Ramigamma, 10 mg:

Białe lub prawie białe, w kształcie kapsułki, niepowlekane płaskie tabletki, 11,0x5,5 mm, z rowkiem dzielącym na jednej stronie i ściankach bocznych, oznaczone „R4”. Tabletka może być podzielona na równe dawki.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.


4.1    Wskazania do stosowania

-    Leczenie nadciśnienia tętniczego.

-    Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowości i umieralności przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z:

• jawną chorobą układu sercowo-naczyniowego o etiologii miażdżycowej (choroba

niedokrwienna serca lub udar bądź choroba naczyń obwodowych w wywiadzie) lub

•    cukrzycą i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka (patrz punkt 5.1).

-    Leczenie chorób nerek:

• Początkowe stadium cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzone na podstawie obecności

mikroalbuminurii.

•    Jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie białkomoczu u pacjentów z

przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego (patrz punkt 5.1).

•    Jawna nefropatia kłębuszkowa o etiologii innej niż cukrzycowa stwierdzona na podstawie

białkomoczu > 3 g/dobę (patrz punkt 5.1).

-    Leczenie objawowej niewydolności serca.

-    Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym zawale serca: zmniejszenie umieralności w ostrej fazie zawału u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca - produkt należy włączyć do leczenia w okresie > 48 godzin od wystąpienia ostrego zawału serca (od trzeciej doby po zawale).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dorośli

Pacjenci przyjmujący leki moczopędne

Na początku leczenia produktem leczniczym Ramigamma może wystąpić niedociśnienie; jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki moczopędne. Zaleca się zachowanie ostrożności, ponieważ u tych pacjentów może wystąpić hipowolemia i (lub) niedobór soli.

Jeśli to możliwe, należy przerwać stosowanie leków moczopędnych na 2-3 dni przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Ramigamma (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z nadciśnieniem, u których nie można odstawić leku moczopędnego, należy rozpocząć podawanie produktu leczniczego Ramigamma od dawki 1,25 mg . Należy monitorować czynność nerek oraz stężenie potasu w surowicy. Dawkę należy dostosować w zależności od uzyskanych wartości ciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie

Dawkę należy określić indywidualnie w zależności od profilu pacjenta (patrz punkt 4.4) i uzyskanej kontroli ciśnienia tętniczego.

Produkt leczniczy Ramigamma może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z przeciwnadciśnieniowymi produktami leczniczymi z innych grup (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1)

Dawka początkowa

Podawanie produktu leczniczego Ramigamma należy rozpocząć stopniowo od zalecanej dawki początkowej 2,5 mg na dobę.

U pacjentów z dużą aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej. U tych pacjentów zalecana dawka początkowa to 1,25 mg, a leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrola lekarza (patrz punkt 4.4).

Dostosowanie dawki i dawką podtrzymująca

Dawkę można podwoić w odstępie dwóch - czterech tygodni, aby stopniowo osiągnąć docelowe ciśnienie tętnicze; maksymalna dawka produktu leczniczego Ramigamma wynosi 10 mg na dobę. Zazwyczaj dawka dobowa podawana jest jednorazowo.

Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa produktu Ramigamma wynosi 2,5 mg raz na dobę.

Modyfikacja dawkowania i dawka podtrzymująca

Dawka powinna być stopniowo zwiększana w zależności od tolerancji substancji czynnej przez pacjenta.

Zalecane jest podwojenie dawki po jednym do dwóch tygodni leczenia, a po kolejnych dwóch do trzech tygodni zwiększenie do docelowej dawki podtrzymującej wynoszącej 10 mg produktu Ramigamma raz na dobę.

Patrz także wyżej - dawkowanie u pacjentów leczonych lekami moczopędnymi.

Leczenie choroby nerek

U chorych na cukrzycę z mikroalbuminurią:

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa produktu Ramigamma wynosi 1,25 mg raz na dobę.

Modyfikacja dawkowania i dawka podtrzymująca

Dawka powinna być stopniowo zwiększana w zależności od tolerancji substancji czynnej przez pacjenta.

Zalecane jest podwojenie dawki do 2,5 mg raz na dobę po dwóch tygodniach leczenia, a następnie do 5 mg po kolejnych dwóch tygodniach.

U chorych na cukrzycę z _przynajmniej _jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa produktu Ramigamma wynosi 2,5 mg raz na dobę.

Modyfikacja dawkowania i dawka podtrzymująca

Dawka powinna być stopniowo zwiększana w zależności od tolerancji substancji czynnej przez pacjenta.

Zalecane jest podwojenie dawki do 5 mg raz na dobę po jednym do dwóch tygodni leczenia, a następnie do 10 mg po kolejnych dwóch lub trzech tygodniach. Dawka docelowa wynosi 10 mg.

U_pacjentów z nefropatia o etiologii innej niż cukrzycowa, określonej na_podstawie białkomoczu > 3 g/dobę.

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa produktu Ramigamma wynosi 1,25 mg raz na dobę.

Modyfikacja dawkowania i dawka podtrzymująca

Dawka powinna być stopniowo zwiększana w zależności od tolerancji substancji czynnej przez pacjenta.

Zalecane jest podwojenie dawki do 2,5 mg raz na dobę po dwóch tygodniach leczenia, a następnie do 5 mg po kolejnych dwóch tygodniach.

Objawowa niewydolność serca

Dawka początkowa

U pacjentów stabilnych, których stan ustabilizowano lekiem moczopędnym zalecana dawka początkowa produktu Ramigamma wynosi 1,25 mg raz na dobę.

Modyfikacja dawkowania i dawka podtrzymująca

Podwojenie dawki produktu Ramigamma powinno być przeprowadzane co jeden do dwóch tygodni, do maksymalnej dawki 10 mg. Preferowane jest podawanie produktu w dwóch dawkach podzielonych.

Prewencja wtórna po ostrym zawale mięśnia sercowego z niewydolnością serca Dawka początkowa

U pacjenta stabilnego klinicznie i hemodynamicznie po 48 godzinach od ostrego zawału mięśnia sercowego dawka początkowa wynosi 2,5 mg dwa razy na dobę przez trzy dni. Jeśli początkowa dawka 2,5 mg jest źle tolerowana, należy podawać 1,25 mg dwa razy na dobę przez dwa dni przed zwiększeniem dawki do 2,5 mg, a następnie 5 mg dwa razy na dobę. Jeżeli nie można zwiększyć dawki do 2,5 mg dwa razy na dobę, należy zaprzestać leczenia.

Patrz także wyżej - dawkowanie u pacjentów leczonych lekami moczopędnymi.

Modyfikacja dawkowania i dawka podtrzymująca

Dawka dobowa powinna być stopniowo podwajana w odstępach od jednego do trzech dni, aż do osiągnięcia dawki docelowej 5 mg dwa razy na dobę.

W miarę możliwości dawka podtrzymująca powinna być podawana w dwóch dawkach podzielonych. Jeżeli nie można zwiększyć dawki do 2,5 mg dwa razy na dobę, należy zaprzestać leczenia. Nadal brakuje wystarczających danych dotyczących leczenia pacjentów z ciężką (NYHA IV) niewydolnością serca bezpośrednio po zawale serca. W przypadku podjęcia decyzji dotyczącej leczenia pacjentów z tej grupy, zalecane jest rozpoczynanie od dawki 1,25 mg raz na dobę. Wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas zwiększania dawek.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Dawkę dobową u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy określić na podstawie klirensu kreatyniny (patrz punkt 5.2):

•    jeśli klirens kreatyniny wynosi > 60 ml/min, nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej (2,5 mg na dobę); maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg;

•    jeśli klirens kreatyniny wynosi 30-60 ml/min, nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej (2,5 mg na dobę); maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg;

•    jeśli klirens kreatyniny wynosi 10-30 ml/min, dawka początkowa powinna wynosić 1,25 mg na dobę, a maksymalna dawka dobowa - 5 mg;

•    pacjenci z nadciśnieniem poddawani hemodializie: ramipryl ulega nieznacznej dializie; dawka początkowa wynosi 1,25 mg na dobę, a maksymalna dawka dobowa to 5 mg; produkt leczniczy należy podawać kilka godzin po wykonaniu hemodializy.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2)

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby podawanie produktu leczniczego Ramigamma należy rozpocząć pod ścisłą kontrolą lekarza, a maksymalna dawka dobowa wynosi 2,5 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa powinna być mniejsza, a dostosowanie dawki należy przeprowadzać wolniej z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza u pacjentów w bardzo podeszłym wieku i wyniszczonych. Należy rozważyć podanie mniejszej dawki początkowej 1,25 mg ramiprylu.

Dzieci i młodzież

Jak dotychczas nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego Ramigamma u dzieci. Aktualnie dostępne dane opisane są w punkcie 4.8, 5.1, 5.2 i 5.3 jednak nie jest możliwe podanie specyficznych zaleceń dotyczących dawkowania.

Sposób podania

Podanie doustne.

Zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego Ramigamma codziennie o tej samej porze.

Produkt leczniczy Ramigamma może być przyjmowany przed, w trakcie lub po posiłku, ponieważ pożywienie nie wpływa na jego biodostępność (patrz punkt 5.2).

Produkt leczniczy Ramigamma należy połykać popijając wystarczającą ilością płynu. Tabletek nie należy rozgryzać ani kruszyć.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną, inne inhibitory ACE (inhibitory konwertazy angiotensyny) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1).

•    Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie (dziedziczny, idiopatyczny lub spowodowany uprzednimi podaniem inhibitorów ACE lub AIIRA).

•    Procedury pozaustrojowe prowadzące do kontaktu krwi z ujemnie naładowanymi powierzchniami (patrz punkt 4.5).

•    Znaczne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki.

•    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

•    Niedociśnienie tętnicze lub stan niestabilny hemodynamicznie.

•    Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Ramigamma i produktów zawieraj ących aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub niewydolnością nerek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (patrz punkt 4.5 i 5.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczególne grupy pacjentów

Ciąża

Podczas ciąży nie należy rozpoczynać podawania inhibitorów ACEtakich jak ramipryl czy antagoniści receptora angiotensyny II (ang. AIIRAs). Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE i (lub) AIIRAs, u pacjentek planuj ących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i (lub) AIIRAs i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne (patrz punkty 4.3 i 4.6).

o Pacjenci ze szczególnym ryzykiem wystąpienia niedociśnienia

- Pacjenci z dużą aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron

Pacjenci z dużą aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron są narażeni na ryzyko ostrego, znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego oraz pogorszenia czynności nerek z powodu zahamowania ACE szczególnie, jeśli inhibitor ACE lub jednocześnie stosowany diuretyk podawane są pierwszy raz lub ich dawka zwiększona jest pierwszy raz.

Można spodziewać się znacznej aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron, w związku z tym konieczny jest nadzór lekarza, w tym monitorowanie ciśnienia tętniczego, w następuj ących przypadkach:

•    u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem,

•    u pacjentów z niewyrównaną zastoinową niewydolnością serca,

•    u pacjentów z istotnym hemodynamicznie utrudnieniem napływu lub odpływu z lewej komory serca (np. zwężenie zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej),

•    u pacjentów z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej, z drugą czynną nerką,

•    u pacjentów, u których występuje lub może wystąpić niedobór płynów lub soli (w tym pacjenci stosuj ący leki moczopędne),

•    u pacjentów z marskością wątroby i (lub) wodobrzuszem,

•    u pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym lub znieczuleniu z zastosowaniem preparatów powoduj ących niedociśnienie.

Zazwyczaj zaleca się wyrównanie odwodnienia, hipowolemii lub niedoboru soli przed rozpoczęciem leczenia (jednakże u pacjentów z niewydolnością serca należy oszacować w takim przypadku ryzyko przeciążenia obj ętościowego).

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS)

Istniej ą dowody, że jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, blokerów receptorów angiotensyny II lub alikskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii i pogorszenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). Z tego powodu nie jest zalecana podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron poprzez skojarzenie inhibitorów ACE, blokerów receptorów angiotensyny II lub aliskirenu (patrz punkt 4.5 i 5.1)

Jeśli terapia z zastosowaniem podwójnej blokady uznana jest za konieczną, musi przebiegać jedynie pod ścisłą kontrolą z zastosowaniem dokładnego monitoringu czynności nerek, poziomu elektrolitów i ciśnienia krwi.

Inhibitory ACE i blokery receptorów angiotensyny II nie mogą byś stosowane jednocześnie u pacjentów z nefropatią cukrzycową.

-    Przemijająca lub przewlekła niewydolność serca po przebytym zawale mięśnia sercowego

-    Pacjenci z ryzykiem niedokrwienia serca lub mózgu w przypadku ostrego niedociśnienia Początkowa faza leczenia wymaga specjalnego nadzoru lekarza.

o Pacjenci w podeszłym wieku Patrz punkt 4.2

Zabiegi chirurgiczne

Zaleca się przerwanie stosowania inhibitorów ACE takich jak ramipryl jeden dzień przed zabiegiem chirurgicznym.

Monitorowanie czynności nerek

Należy monitorować czynność nerek przed i w trakcie leczenia, a także podczas dostosowywania dawki, szczególnie na początku leczenia. Szczególnie uważny monitoring wskazany jest u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2). Istnieje ryzyko wystąpienia zaburzenia czynności nerek, szczególnie u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca lub po przeszczepieniu nerki.

Obrzęk naczynioruchowy

Odnotowano przypadki wystąpienia obrzęku naczynioruchowego u pacjentów leczonych inhibitorem ACE, w tym ramiprylem (patrz punkt 4.8).

Jeśli wystąpi obrzęk naczynioruchowy, należy odstawić produkt leczniczy Ramigamma.

Należy niezwłocznie rozpocząć odpowiednie leczenie i obserwować pacjenta przez co najmniej 12 do 24 godzin, aż do całkowitego ustąpienia objawów.

U pacjentów leczonych inhibitorem ACE, w tym produktem leczniczym Ramigamma, występował również obrzęk naczynioruchowy jelit (patrz punkt 4.8). Objawy to ból brzucha z albo bez nudności lub wymiotów.

Reakcje anafilaktyczne podczas odczulania

Podczas stosowania inhibitorów ACE zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia i nasilenia reakcji anafilaktycznych i rzekomo anafilaktycznych na jad owadów i inne alergeny. Należy rozważyć czasowe przerwanie stosowania produktu leczniczego Ramigamma przed planowanym odczulaniem.

Monitoring poziomu elektrolitów: Hiperkaliemia

U niektórych pacjentów stosuj ących inhibitory ACE, w tym produkt leczniczy Ramigamma, obserwowano hiperkaliemię. Czynniki ryzyka wystąpienia hiperkaliemii to: niewydolność nerek, wiek (> 70 lat), niekontrolowana cukrzyca, stosowanie zamienników soli zawierających potas, leków moczopędnych oszczędzaj ących potas i innych substancji zwiększaj ących stężenie potasu w osoczu lub zaburzenia, takie jak: odwodnienie, ostre niewyrównanie niewydolności serca, kwasica metaboliczna. Jeśli jednoczesne stosowanie wymienionych wyżej produktów jest konieczne, zaleca się monitorowanie stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.5).

Monitoring poziomu elektrolitów: Hiponatremia

Zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIDAH) i w konsekwencji hiponatremia obserwowany był u niektórych pacjentów leczonych ramiprylem. Zaleca się regularny monitoring stężenia sodu w surowicy u pacjentów w podeszłym wieku oraz u innych pacjentów z ryzykiem wystąpienia hiponatremii.

Neutropenia / agranulocytoza

Rzadko występowały neutropenia/agranulocytoza, jak również małopłytkowość i niedokrwistość. Zgłaszano również zahamowanie czynności szpiku kostnego. Zaleca się monitorowanie liczby krwinek białych w celu wykrycia ewentualnej leukopenii. Częstsze monitorowanie zaleca się na początku leczenia oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, kolagenozami (np. toczeń rumieniowaty lub twardzina) oraz leczonych innymi produktami leczniczymi mogącymi zmieniać obraz krwi (patrz punkty 4.5 i 4.8).

Różnice etniczne

Inhibitory ACE częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u innych ras.

Tak jak w przypadku innych inhibitorów ACE, ramipryl może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego u pacjentów rasy czarnej w porównaniu do innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania nadciśnienia tętniczego z małą aktywnością reniny w populacji osób rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Kaszel

W trakcie stosowania inhibitorów ACE występował suchy, uporczywy kaszel, ustępuj ący po zaprzestaniu leczenia. W rozpoznaniu różnicowym kaszlu należy brać pod uwagę kaszel wywołany stosowaniem inhibitora ACE.

Produkt leczniczy Ramigamma zawiera laktozę. Nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występuj ącą dziedziczną nietolerancj ą galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Skojarzenia przeciwwskazane:

Procedury pozaustrojowe prowadzące do kontaktu krwi z ujemnie naładowanymi powierzchniami, takie jak dializa, hemofiltracja z zastosowaniem niektórych błon o dużej przepuszczalności (np. błony poliakrylonitrylowe) oraz afereza lipoprotein o małej gęstości z zastosowaniem siarczanu dekstranu, ze względu na zwiększone ryzyko ciężkich reakcji rzekomo anafilaktycznych (patrz punkt 4.3). Jeśli powyższe leczenie jest konieczne, należy rozważyć zastosowanie błon filtracyjnych innego typu lub produktów przeciwnadciśnieniowych z innej grupy.

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

Sole potasu, heparyna, leki moczopędne oszczędzające potas i inne substancje czynne zwiększające stężenie potasu w osoczu (w tym antagoniści angiotensyny II, trimetoprim, takrolimus, cyklosporyna): może wystąpić hiperkaliemia, dlatego wymagany jest dokładna kontrola stężenia potasu w surowicy.

Produkty lecznicze przeciwnadciśnieniowe (np. leki moczopędne) i inne substancje mogące obniżać ciśnienie tętnicze (np. azotany, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki znieczulające, duże dawki alkoholu, baklofen, alfuzosyna, doksazosyna, prazosyna, tamsulosyna, terazosyna): należy przewidzieć możliwe ryzyko wystąpienia niedociśnienia (patrz punkt 4.2 dla leków moczopędnych).

Dane z badań klinicznych pokazują, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS) w związku ze skojarzonym zastosowaniem inhibitorów ACE, blokerów receptora angiotensyny II lub aliskirenu związana jest z większą częstotliwością występowania działań niepożądanych takich jak niedociśnienie, hiperkaliemia i pogorszenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek) w porównaniu z zastosowaniem pojedynczego produktu działaj ącego na układ renina-angiotensyna-aldosteron (patrz punkt 4.3, 4.4 i 5.1)

Sympatykomimetyki o działaniu naczyniozwężającym i inne substancje, które mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie produktu leczniczego Ramigamma (izoproterenol, dobutamina, dopamina, epinefryna): zaleca się kontrolę ciśnienia tętniczego.

Allopurynol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki i inne substancje mogące zmieniać obraz krwi: zwiększone ryzyko reakcji hematologicznych (patrz punkt 4.4).

Sole litu: wydalanie litu może być zmniejszone przez inhibitory ACE i dlatego może zwiększyć się toksyczność litu. Należy kontrolować stężenie litu.

Produkty lecznicze przeciwcukrzycowe, w tym insulina: może wystąpić hipoglikemia. Zaleca się kontrolę stężenia glukozy we krwi.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne i kwas acetylosalicylowy: należy przewidzieć osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego produktu leczniczego Ramigamma. Dodatkowo jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i NLPZ może prowadzić do zwiększenia ryzyka pogorszenia czynności nerek i hiperkaliemii.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie produktu leczniczego Ramigamma nie jest zalecane w pierwszym trymestrze ciąży i jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3)

Dane epidemiologiczne odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygaj ące; jednakże nie można

wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne.

Narażenie na działanie inhibitorów ACE i (lub) antagonistów receptora angiotensyny II w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia) (Patrz także punkt 5.3.).

Jeśli narażenie na inhibitory ACE wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki.

Noworodki, których matki przyjmowały inhibitory ACE należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia, skąpomoczu i hiperkaliemii (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

Ze względu na niewystarczaj ące dane odnośnie stosowania ramiprylu podczas karmienia piersią, nie zaleca się stosowania produktu Ramigamma, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Zaleca się podawanie innych preparatów, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pewne działania niepożądane (np. objawy obniżenia ciśnienia tętniczego, takie jak zwroty głowy) mogą zaburzyć zdolność pacjenta do koncentracji i reagowania i dlatego stanowią ryzyko w sytuacjach, w których zdolności te są szczególnie ważne (np. prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn).

Objawy te występuj ą częściej na początku leczenia lub w przypadku zmiany produktu leczniczego. Po pierwszej dawce lub po zwiększeniu dawki nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn przez kilka godzin.

4.8    Działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa ramiprylu: uporczywy, suchy kaszel i reakcje związane z niedociśnieniem. Ciężkie działania niepożądane to: obrzęk naczynioruchowy, hiperkaliemia, zaburzenia czynności nerek lub wątroby, zapalenie trzustki, ciężkie reakcje skórne i neutropenia/agranulocytoza.

Częstość działań niepożądanych zdefiniowano następuj ąco:

bardzo często często

niezbyt często rzadko

bardzo rzadko


> 1/10

>    1/100 do <1/10

>    1/1000 do <1/100

>    1/10 000 do <1/1000 < 10 000

częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W obrębie każdej grupy częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszaj ącym się nasileniem.

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia

serca

niedokrwienie mięśnia sercowego, w tym dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego,

tachykardia, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, obrzęki obwodowe

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

eozynofilia

zmniej szenie liczby krwinek białych (w tym neutropenia lub

agranulocytoza), zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie liczby płytek krwi

niewydolność szpiku kostnego, pancytopenia, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia

układu

nerwowego

ból głowy,

zawroty

głowy

pochodzenia

ośrodkowego

zawroty głowy pochodzenia obwodowego, parestezja, brak smaku, zaburzenia smaku

drżenie, zaburzenia równowagi

niedokrwienie mózgu, w tym udar niedokrwienny i przemijający napad niedokrwienny, zaburzenia psychoruchowe, uczucie pieczenia, omamy węchowe

Zaburzenia

oka

zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie

zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

zaburzenia słuchu, szum uszny

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej i śródpiersia

suchy,

uporczywy

kaszel,

zapalenie

oskrzeli,

zapalenie

zatok,

duszność

skurcz oskrzeli, w tym pogorszenie astmy, przekrwienie błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

zapalenie żołądka i jelit,

zaburzenia

trawienia,

dyskomfort

w jamie

brzusznej,

niestrawność,

biegunka,

nudności,

wymioty

zapalenie trzustki (przypadki zakończone zgonem zgłaszano bardzo rzadko w przypadku stosowania inhibitorów ACE), zwiększenie aktywności enzymów trzustkowych, obrzęk naczynioruchowy jelita cienkiego, ból w nadbrzuszu, w tym zapalenie błony śluzowej żołądka, zaparcie, suchość błony śluzowej jamy

zapalenie j ęzyka

aftowe zapalenie jamy ustnej

ustnej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek, zwiększone wydalanie moczu, nasilenie białkomoczu, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka

szczególnie

plamkowo-

grudkowa

obrzęk

naczynioruchowy; bardzo rzadko niedrożność dróg oddechowych na skutek obrzęku naczynioruchowego może zakończyć się zgonem; świąd, nadmierna potliwość

złuszczające zapalenie skóry, pokrzywka, oddzielenie się paznokcia od łożyska

nadwrażliwość na światło

toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespól Stevensa-J ohnsona, rumień

wielopostaciowy, pęcherzyca, nasilenie łuszczycy, łuszczycopodobne zapalenie skóry, pęcherzycopodobna lub liszajowa wysypka na skórze lub błonach śluzowych, łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

kurcze mięśni, ból mięśni

ból stawów

Zaburzenia

endokrynologi

czne

Zespół

nieprawidłowego

wydzielania

hormonu

antydiuretycznego

(SIDAH)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zwiększenie stężenia potasu we krwi

jadłowstręt, zmniej szenie apetytu

zmniejszenie stężenia sodu we krwi

Zaburzenia

naczyniowe

niedociśnie-

nie,

ortostatyczne

obniżenie

ciśnienia

tętniczego,

omdlenie

uderzenia gorąca

zwężenie naczyń, hipoperfuzja, zapalenie naczyń krwionośnych

objaw Raynauda

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

ból w klatce piersiowej, uczucie zmęczenia

gorączka

osłabienie

Zaburzenia

układu

immuno

logicznego

reakcje

anafilaktyczne lub

rzekomo-

anafilaktyczne,

zwiększenie miana przeciwciał przeciwj ądrowych

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i (lub) stężenia bilirubiny związanej

żółtaczka cholestatyczna, uszkodzenie komórek wątroby

ostra niewydolność wątroby,

cholestatyczne lub cytolityczne zapalenie wątroby (bardzo rzadko zakończone zgonem)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

przemijające zaburzenia wzwodu, zmniej szenie libido

ginekomastia

Zaburzenia

psychiczne

depresja, lęk, nerwowość, niepokój, zaburzenia snu, w tym senność

stan splątania

zaburzenia uwagi

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo ramiprylu było monitorowane w grupie 325 dzieci i młodzieży, w wieku od 2 do 16 lat, w 2 badaniach klinicznych.

Podczas gdy charakter i nasilenie działań niepożądanych jest podobne do dorosłych, częstość występowania następujących działań niepożądanych jest większa u dzieci:

-    tachykardia, przekrwienie błony śluzowej nosa i zapalenie błony śluzowej nosa, „często”

(tj. >1/100 do <1/10) u dzieci i młodzieży, i „niezbyt często” (tj. >1/1000 do <1/100) u dorosłych.

-    zapalenie spojówek „często” (tj. >1/100 do <1/10) u dzieci i młodzieży, podczas gdy „rzadko”

(tj. >1/10 000 do <1/1000) u dorosłych.

- drżenie i pokrzywka „niezbyt często” (tj. >1/1000 do <1/100) u dzieci i młodzieży, podczas gdy „rzadko” (tj. >1/10 000 do <1/1000) u dorosłych.

Ogólny profil bezpieczeństwa ramiprylu u dzieci i młodzieży nie różni się znacznie od profilu bezpieczeństwa u dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania inhibitorów ACE to: nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych (ze znacznym niedociśnieniem, wstrząsem), bradykardia, zaburzenia elektrolitowe i niewydolność nerek. Należy monitorować pacjenta oraz wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące. Zalecane postępowanie to odtrucie (płukanie żołądka, podanie substancji adsorbującej) oraz przywrócenie stanu stabilnego hemodynamicznie, w tym podanie leków pobudzających receptory alfa1-adrenergiczne lub angiotensyny II (angiotensynamidu).

Ramiprylat, czynny metabolit ramiprylu, jest w niewielkim stopniu usuwany z krążenia ogólnego za pomocą hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory ACE, proste Kod ATC: C09A A05

Mechanizm działania

Ramiprylat, czynny metabolit proleku - ramiprylu, hamuje enzym dipeptydylokarboksypeptydazę I (synonimy: enzym konwertuj ący angiotensynę, kininaza II). W osoczu i tkankach enzym katalizuje konwersję angiotensyny I do czynnej substancji zwężającej naczynia krwionośne - angiotensyny II, jak również katalizuje rozpad bradykininy, czynnego związku rozszerzającego naczynia krwionośne. Zmniejszenie wytwarzania angiotensyny II i hamowanie rozpadu bradykininy prowadzi do rozszerzenia naczyń.

Ponieważ angiotensyna II pobudza także uwalnianie aldosteronu, ramiprylat powoduje zmniejszenie wydzielania aldosteronu. Zazwyczaj reakcja na monoterapię inhibitorem ACE była słabsza u pacjentów rasy czarnej (afro-karaibskiej) z nadciśnieniem tętniczym (jest to populacja z nadciśnieniem tętniczym i zazwyczaj małą niską aktywnością reniny) niż u pacjentów innych ras.

Właściwości farmakodynamiczne

Właściwości przeciwnadciśnieniowe:

Podanie ramiprylu powoduje wyraźne zmniejszenie obwodowego oporu tętniczego. Zazwyczaj nie dochodzi do większych zmian przepływu osocza przez nerki i szybkości przesączania kłębuszkowego. Podanie ramiprylu pacjentom z nadciśnieniem tętniczym prowadzi do obniżenia ciśnienia w pozycji leżącej i stojącej bez wyrównawczego przyspieszenia czynności serca.

U większości pacjentów początek działania przeciwnadciśnieniowego pojedynczej dawki ramiprylu występuje po upływie 1-2 godzin od podania doustnego. Maksymalne działanie po podaniu pojedynczej dawki doustnej występuje zwykle po upływie 3-6 godzin po zastosowaniu leku. Działanie obniżające ciśnienie utrzymuje się zazwyczaj przez 24 godziny.

Maksymalne obniżenie ciśnienia tętniczego, uzyskane podczas ciągłego leczenia ramiprylem jest na ogół widoczne po upływie 3-4 tygodni. Wykazano, że działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się podczas leczenia długoterminowego, trwaj ącego 2 lata.

Nagłe odstawienie ramiprylu nie powoduje szybkiego i nadmiernego zwiększenia ciśnienia tętniczego (zjawiska z odbicia).

Dwa duże randomizowane, kontrolowane badania kliniczne ONTARGET (ang. ONgoing Telmistartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D (ang. The Veterans Affairs Nefropathy in Diabetes) badały jednoczesne zastosowanie inhibitora ACE z blokerami receptora angiotensyny II.

Badanie ONTARGET było przeprowadzone z udziałem pacjentów z chorobami układu sercowonaczyniowego, chorobami naczyń mózgowych w wywiadzie lub cukrzycą typu 2 z towarzyszącymi, udowodnionymi uszkodzeniami narządów docelowych.

Badanie VA NEPHRON-D było przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz z nefropatią cukrzycową.

Badania te wykazały brak istotnego korzystnego wpływu na parametry nerkowe i (lub) wyniki w zakresie chorobowości oraz śmiertelności sercowo-naczyniowej, podczas gdy zaobserwowano zwiększone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociśnienia, w porównaniu z monoterapią.

Ze względu na podobieństwa w zakresie właściwości farmakodynamicznych tych leków , przytoczone wyniki również mają znaczenie w przypadku innych inhibitorów ACE oraz blokerów receptora angiotensyny II.

Dlatego też u pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy jednocześnie stosować inhibitorów ACE oraz blokerów receptora angiotensyny II.

Badanie ALTITUDE (ang. Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) było zaprojektowane w celu zbadania korzyści z dodania aliskirenu do standardowego leczenia inhibitorem ACE lub blokerem receptora angiotensyny II u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek oraz/lub z chorobą układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało przedwcześnie przerwane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. Zgony sercowo naczyniowe i udary mózgu występowały częściej w grupie otrzymującej aliskiren w odniesieniu do grupy placebo. W grupie otrzymującej aliskiren odnotowano również częstsze występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym ciężkich zdarzeń niepożądanych (hiperkaliemia, niedociśnienie i niewydolność nerek) względem grupy placebo.”

Niewydolność serca:

Wykazano skuteczność ramiprylu stosowanego jako leczenie uzupełniaj ące u pacjentów w czynnościowych klasach II-IV wg NYHA (ang. New York Heart Association) leczonych diuretykami i opcjonalnie glikozydami nasercowymi. Stwierdzono korzystny wpływ leku na hemodynamikę w sercu (obniżone ciśnienie napełniania prawej i lewej komory, obniżony całkowity obwodowy opór naczyniowy, podwyższona pojemność minutowa oraz lepszy wskaźnik sercowy). Zmniejsza również aktywacj ę neuroendokrynną.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Profilaktyka sercowo-naczyniowa i (lub) działanie ochronne na nerki

Przeprowadzono badanie kontrolowane placebo (badanie HOPE), w którym dołączano ramipryl do standardowej terapii u ponad 9200 pacjentów. Do badania włączano pacjentów ze zwiększonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych z powodu choroby sercowo-naczyniowej o etiologii miażdżycowej (choroba wieńcowa, udar lub choroba naczyń obwodowych w wywiadzie) albo cukrzycy z przynajmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka (udokumentowana mikroalbuminuria, nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie cholesterolu całkowitego, zmniejszone stężenie lipoprotein o dużej gęstości lub palenie papierosów).

W badaniu wykazano, że ramipryl istotnie statystycznie zmniejsza częstość występowania zawału mięśnia sercowego, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i udaru, pojedynczo i łącznie (pierwotne punkty końcowe).

Badanie HOPE: Główne wyniki

Ramipryl

Placebo

Ryzyko

względne (95% przedział ufności

Wartość

współczynnika p

%

%

Wszyscy

pacjenci

N-4 645

N=4652

Pierwotne

14,0

17,8

0,78 (0,70-0,86)

<0,001

złożone punkty końcowe

Zawał mięśnia sercowego

9,9

12,3

0,80 (0,70-0,90)

<0,001

Zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych

6,1

8,1

0,74(0,64-0,87)

<0,001

Udar

3,4

4,9

0,68 (0,56-0,84)

<0,001

Drugorzędowe

punkty

końcowe

Zgon ze wszystkich przyczyn

10,4

12,2

0,84 (0,75-0,95)

0,005

Konieczność

rewaskularyzacji

16,0

18,3

0,85 (0,77-0,94)

0,002

Hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy piersiowej

12,1

12,3

0,98 (0,87-1,10)

NS

Hospitalizacja z powodu niewydolności serca

3,2

3,5

0,88 (0,70-1,10)

0,25

Powikłania związane z cukrzycą

6,4

7,6

0,84 (0,72-0,98)

0,03

W badaniu MICRO-HOPE, stanowiącym uprzednio zdefiniowaną analizę badania HOPE, oceniano wpływ dołączenia 10 mg ramiprylu do stosowanego schematu leczniczego wobec placebo u 3577 pacjentów w wieku >55 lat (bez górnego limitu wieku), w większości z cukrzycą typu 2 (i przynajmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka CV), z prawidłowym lub podwyższonym ciśnieniem tętniczym.

W pierwotnej analizie stwierdzono, że u 117 (6,5%) uczestników przyjmujących ramipryl i 149 (8,4%) przyjmujących placebo wystąpiła jawna nefropatia, co odpowiada względnej redukcji ryzyka RRR 24%; 95%CI [3-40], p = 0,027.

Badanie REIN, wieloośrodkowe, randomizowane badanie kontrolowane placebo z podwójnie ślepą próbą, w grupach równoległych, zaplanowane w celu oceny wpływu leczenia ramiprylem na zmniejszanie sięfiltracji kłębuszkowej (GFR) u 352 pacjentów z prawidłowym lub podwyższonym ciśnieniem tętniczym (w wieku 18- do 70 lat) z łagodnym (tj. średnie wydalanie białka z moczem >1 i <3 g/24 godz.) lub ciężkim białkomoczem (>3 g/24 godz.) wywołanym przewlekłą nefropatią o etiologii innej niż cukrzycowa. W obu podgrupach pacjentów przeprowadzono następnie stratyfikację.

Podstawowa analiza w grupie pacjentów z najcięższym białkomoczem (podgrupa zakończona wcześniej ze względu na korzyści w ramieniu leczonym ramiprylem) wykazała, iż średnia wartość zmniejszenia GFR na miesiąc była mniejsza u pacjentów leczonych ramiprylem niż placebo:

-0,54 (0,66) wobec -0.88 (1,03) ml/min/miesiąc, p = 0,038. Różnica między grupami wynosiła 0,34 [0,03-0,65] na miesiąc i około 4 ml/min/rok; 23,1% pacjentów w grupie leczonej ramiprylem osiągnęło punkt końcowy w postaci podwojenia początkowego stężenia kreatyniny w surowicy i (lub) schyłkowej niewydolności nerek (ESRD) (konieczność hemodializy lub przeszczepu nerki) wobec 45,5% w grupie otrzymującej placebo (p = 0,02).

Prewencja wtórna po ostrym zawale mięśnia sercowego

Do badania AIRE włączono ponad 2000 pacjentów z przemijającymi i (lub) stałymi objawami klinicznymi niewydolności serca po udokumentowanym zawale mięśnia sercowego. Leczenie ramiprylem było włączane w ciągu 3 do 10 dni po wystąpieniu ostrego zawału mięśnia sercowego.

W badaniu wykazano, że po średnim okresie obserwacji wynoszącym 15 miesięcy umieralność w grupie pacjentów leczonych ramiprylem wynosiła 16,9%, a w grupie pacjentów otrzymujących placebo wynosiła 22,6%. Oznacza to bezwzględną redukcję umieralności na poziomie 5,7% oraz względne zmniejszenie ryzyka na poziomie 27% (95% CI, od 11% do 40%).

Dzieci i młodzież

W randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym z udziałem 244 dzieci z nadciśnieniem (w 73% pierwotnym) w wieku 6 do 16 lat pacjenci otrzymywali małą, średnią lub dużą dawkę ramiprylu, tak aby uzyskać stężenie ramiprylatu w osoczu odpowiadające zakresowi dawek u dorosłych: 1,25 mg, 5 mg i 20 mg w przeliczeniu na masę ciała. Pod koniec 4 tygodni ramipryl okazał się nieskuteczny pod względem obniżania skurczowego ciśnienia tętniczego, natomiast obniżał rozkurczowe ciśnienie tętnicze w grupie największej dawki. Średnia i duża dawka ramiprylu powodowały istotne zmniejszenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego u dzieci z udokumentowanym nadciśnieniem.

Takiego działania leku nie stwierdzano w trwającym 4 tygodnie badaniu ze zwiększaniem dawki, randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, w którym odstawiano lek, u 218 dzieci w wieku 6 do 16 lat (w 75% z pierwotnym nadciśnieniem), w którym rozkurczowe i skurczowe wartości ciśnienia tętniczego wykazywały umiarkowany efekt „z odbicia”, jednak bez istotnego statystycznie powrotu do wartości początkowych, w przypadku wszystkich badanych poziomów dawkowania (0,625 mg do 2,5 mg), po średniej dawce (2,5 mg do 10 mg) lub po dużej dawce (5 mg do 20 mg) ramiprylu w przeliczeniu na masę ciała. Ramipryl nie wykazywał liniowej zależności odpowiedzi od dawki w badanej populacji dzieci.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka i metabolizm Wchłanianie

Ramipryl po podaniu doustnym wchłania się szybko z przewodu pokarmowego i w ciągu godziny osiąga stężenie maksymalne w osoczu. Na podstawie odzysku z moczu oznaczono stopień wchłaniania na co najmniej 56%, spożycie pokarmu nie miało istotnego wpływu na wchłanianie. Biodostępność czynnego metabolitu, ramiprylatu, po podaniu doustnym 2,5 mg i 5 mg ramiprylu wynosi 45%.

Ramiprylat, jedyny czynny metabolit ramiprylu, osiąga stężenie maksymalne w osoczu po upływie 2-4 godzin po przyjęciu ramiprylu. Stan stacjonarny w osoczu po podawaniu przeciętnie stosowanych dawek ramiprylu raz na dobę występuje po około 4 dobach leczenia.

Dystrybucja

Około 73% ramiprylu i około 56% ramiprylatu wiąże się z białkami osocza.

Biotransformacja

Ramipryl jest niemal całkowicie metabolizowany do ramiprylatu, poza tym do estru i kwasu diketopiperazynowego oraz do glukuronidów ramiprylu i ramiprylatu.

Eliminacja

Metabolity ulegają wydalaniu głównie przez nerki.

Stężenie ramiprylatu w osoczu zmniejsza się w sposób wielofazowy. Z powodu silnego, ulegającego wysycenia wiązania z ACE i powolnej dysocjacji z połączenia z enzymem, ramiprylat cechuje wydłużona faza końcowej eliminacji z bardzo małymi stężeniami w osoczu.

Stwierdzono, że po wielokrotnym podaniu ramiprylu raz na dobę, efektywny okres półtrwania ramiprylatu wynosi 13-17 godzin dla dawek 5-10 mg i jest dłuższy dla mniejszych dawek:

1,25-2,5 mg. Różnica ta wynika z wysycenia zdolności enzymu do wiązania ramiprylatu.

Karmienie piersią

Po podaniu pojedynczej dawki doustnej 10 mg ramiprylu stężenie ramiprylu i jego metabolitów w mleku ludzkim jest nieoznaczalne. Skutek po podaniu dawek wielokrotnych nie jest jednak znany.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2)

Wydalanie ramiprylatu przez nerki jest zmniejszone u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Klirens nerkowy ramiprylatu jest proporcjonalny do klirensu kreatyniny. Prowadzi to do zwiększenia stężenia ramiprylatu w osoczu i jego wolniejszego zmniejszania się niż u osób z prawidłową czynnością nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2)

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby metabolizm ramiprylu do ramiprylatu spowalnia się na skutek zmniejszenia aktywności esteraz wątrobowych, w wyniku czego stężenie ramiprylu w osoczu zwiększa się. Stężenie maksymalne ramiprylatu u takich pacjentów nie różni się jednak od stwierdzanego u osób z prawidłową czynnością wątroby.

Dzieci i młodzież

Właściwości farmakokinetyczne ramiprylu badano w grupie 30 dzieci z nadciśnieniem w wieku 2 do 16 lat, z masą ciała >10 kg. Po dawkach od 0,05 do 0,2 mg/kg mc. ramipryl był szybko i w dużym stopniu metabolizowany do ramiprylatu. Ramiprylat osiągał maksymalne stężenie w osoczu w ciągu 2 do 3 godzin. Klirens ramiprylatu wykazywał istotną korelację z logarytmem masy ciała (p<0,01) oraz z dawką(p<0,001). Klirens i objętość dystrybucji były tym większe, im większy był wiek dzieci w grupie każdej dawki. Dawka 0,05 mg /kg mc. u dzieci powodowała całkowity wpływ leku na organizm porównywalny z osiąganym u dorosłych leczonych ramiprylem w dawce 5 mg.

Dawka 0,2 mg/kg mc. u dzieci prowadziła do całkowitego wpływu leku na organizm, większego niż maksymalna zalecana dawka 10 mg na dobę u dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Stwierdzono, że podawanie doustne ramiprylu nie powoduje ostrej toksyczności u gryzoni i psów. Przeprowadzono badania, w których szczurom, psom i małpom długotrwale podawano doustne dawki leku. U tych 3 gatunków stwierdzono zmiany stężenia elektrolitów w osoczu i zmiany obrazu krwi.

U psów i małp po podaniu 250 mg/kg/dobę stwierdzono znaczne powiększenie aparatu przykłębuszkowego, co jest przejawem aktywności farmakodynamicznej ramiprylu.

Szczury, psy i małpy tolerowały dobowe dawki wynoszące odpowiednio 2, 2,5 i 8 mg/kg, bez szkodliwych objawów.

Badania toksycznego wpływu na rozmnażanie prowadzone na szczurach, królikach i małpach nie wykazały właściwości teratogennych.

Płodność nie uległa pogorszeniu ani u samców, ani u samic szczura.

Podawanie ramiprylu w dobowych dawkach 50 mg/kg mc. lub większych samicom szczura w okresie ciąży i karmienia piersią powodowało nieodwracalne uszkodzenie nerek (poszerzenie miedniczek nerkowych) u potomstwa.

Obszerne badania mutagenności z użyciem różnych systemów badawczych nie wykazały właściwości mutagennych lub genotoksycznych ramiprylu.

U bardzo młodych szczurów po podaniu pojedynczej dawki ramiprylu, obserwowano odwracalne uszkodzenie nerek.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorowęglan Laktoza jednowodna Kroskarmeloza sodowa Skrobia żelowana, kukurydziana Sodu stearylofumaran

Tabletki 2,5 mg i 5 mg: Żelaza tlenek żółty (E172).

Tabletki 5 mg: Żelaza tlenek czerwony (E172).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98, 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 D-71034 Böblingen Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2,5 mg - 17740 5 mg - 17741 10 mg - 17742

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.02.2011/02.07.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02.07.2012 12 27.02.2015

19

Ramigamma