Imeds.pl

Ramipril Actavis 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ramipril Actavis, 2,5 mg, tabletki Ramipril Actavis, 5 mg, tabletki Ramipril Actavis, 10 mg, tabletki

(Ramiprilum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Ramipril Actavis i w j akim celu się go    stosuj e

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Ramipril Actavis

3.    Jak stosować lek Ramipril Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ramipril Actavis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Ramipril Actavis i w jakim celu się go stosuje

Ramipril Actavis zawiera lek ramipryl. Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę).

Lek Ramipril Actavis działa poprzez:

-    zmniejszanie wytwarzania w organizmie substancji, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze

-    zmniej szanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych

-    ułatwianie sercu tłoczenia krwi w organizmie.

Lek Ramipril Actavis może być stosowany w celu:

-    leczenia wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)

-    obniżenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

-    obniżenia ryzyka wystąpienia choroby nerek lub opóźnienie jej pogorszenia (niezależnie od tego, czy pacjent choruje na cukrzycę)

-    leczenia serca, gdy jest niezdolne do tłoczenia wystarczającej ilości krwi potrzebnej organizmowi (niewydolność serca)

-    w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca po zawale serca.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Ramipril Actavis Kiedy nie przyjmować leku Ramipril Actavis

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów ACE lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Objawami reakcji uczuleniowej (alergicznej) mogą być: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka.

-    Jeżeli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na dłoniach, stopach i w gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęki w okolicy oczu i ust, trudności

w oddychaniu i połykaniu.

-    Jeśli u pacjenta wykonywano dializę lub inny typ filtracji krwi. W zależności od rodzaju używanego aparatu, lek Ramipril Actavis może nie być odpowiednim lekiem.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono choroby nerek związane ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej).

-    W okresie ostatnich 6 miesięcy ciąży (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

-    Jeśli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne. Ocena powinna należeć do lekarza.

-    Jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji, nie należy stosować leku Ramipril Actavis.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem przed

rozpoczęciem przyjmowania leku Ramipril Actavis.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ramipril Actavis należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    Jeśli    u pacjenta występują choroby serca, wątroby lub nerek.

-    Jeśli    u pacjenta niedawno nastąpiła utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów (poprzez

wymioty, biegunkę, większą niż zwykle potliwość, stosowanie diety zawierającej mało soli, przyjmowanie diuretyków (leków moczopędnych) przez dłuższy czas lub dializy).

-    Jeśli pacjent ma być poddany leczeniu zmniejszającemu reakcje alergiczne na jad pszczół lub os (odczulanie).

-    Jeśli pacjent ma otrzymać leki stosowane w znieczuleniu. Mogą być one stosowane w czasie zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Konieczne może być zaprzestanie stosowania leku Ramipril Actavis na jeden dzień przed zabiegiem. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli    u pacjenta stwierdzono wysokie stężenie potasu we krwi (w wynikach badań krwi).

-    Jeśli    u pacjenta stwierdzono kolagenozę, taką jak twardzina lub toczeń rumieniowaty

układowy.

-    Pacjentka musi poinformować lekarza jeśli podejrzewa że jest w ciąży lub gdy planuje zajść w ciążę. Nie zaleca się stosowania leku Ramipril Actavis w okresie pierwszych 3 miesięcy ciąży, a powyżej trzeciego miesiąca ciąży lek może w znacznym stopniu wpłynąć szkodliwie na dziecko, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”.

-    Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np.

potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie przyjmować leku Ramipril Actavis’’.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Ramipril Actavis u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia,

ponieważ dotychczas nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Ramipril Actavis w tej grupie wiekowej.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istnieją co do tego wątpliwości), przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ramipril Actavis należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Ramipril Actavis a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Ramipril Actavis może wpływać na działanie innych leków. Także inne leki mogą wpływać na działanie leku Ramipril Actavis.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu poniższych leków. Mogą one zmniejszyć efekt działania leku Ramipril Actavis:

-    leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna i aspiryna)

-    leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. Konieczne będzie kontrolowanie ciśnienia tętniczego przez lekarza.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu poniższych leków. Mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w przypadku stosowania razem z lekiem Ramipril Actavis:

-    leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna i aspiryna)

-    leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia)

-    leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepu narządów, takie jak cyklosporyna

-    diuretyki (leki moczopędne), takie jak furosemid

-    leki podwyższające stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amylorid, sole potasu i heparyna (lek rozrzedzający krew)

-    steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon

-    allopurynol (lek stosowany w celu obniżenia stężenia kwasu moczowego we krwi)

-    prokainamid (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu poniższych leków. Ich działanie może ulec zmianie wskutek stosowania leku Ramipril Actavis:

-    leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki obniżające stężenie glukozy i insulina. Ramipril Actavis może obniżać stężenie glukozy we krwi. W czasie stosowania leku Ramipril Actavis należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi.

-    lit (stosowany w chorobach psychicznych). Lek Ramipril Actavis może zwiększać stężenie litu we krwi. Należy ściśle kontrolować stężenie litu we krwi.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu poniższych leków. Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

-    Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie przyjmować leku Ramipril Actavis” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istnieją co do tego wątpliwości), przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ramipril Actavis należy skontaktować się z lekarzem.

Ramipril Actavis z jedzeniem i alkoholem

Picie alkoholu podczas przyjmowania leku Ramipril Actavis może wywoływać zawroty głowy i uczucie oszołomienia. Należy omówić to z lekarzem jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące ilości alkoholu dozwolonych podczas przyjmowania leku Ramipril Actavis oraz na temat możliwości sumowania się działania leków obniżających ciśnienie tętnicze i alkoholu.

Lek Ramipril Actavis może być przyjmowany podczas lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Pacjentka musi poinformować lekarza, jeśli podejrzewa że jest w ciąży (lub planuje ciążę). Nie zaleca się stosowania leku Ramipril Actavis w okresie pierwszych 12 tygodni ciąży i nie wolno stosować tego leku po 13. tygodniu ciąży, gdyż może mieć szkodliwy wpływ na dziecko.

W przypadku zajścia w ciążę w czasie przyjmowania leku Ramipril Actavis należy natychmiast poinformować lekarza. Przed planowaną ciążą zalecana jest zmiana sposobu leczenia na alternatywne.

Nie należy przyjmować leku Ramipril Actavis w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Ramipril Actavis mogą występować zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia zawrotów głowy jest bardziej prawdopodobne na początku przyjmowania leku Ramipril Actavis oraz po zwiększeniu dawki. Jeżeli występują zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani używać narzędzi i obsługiwać maszyn.

Lek Ramipril Actavis zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Ramipril Actavis

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjmowanie leku

-    Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.

-    Należy przyjmować tabletki w całości, popijając co najmniej połową szklanki wody.

-    Nie należy żuć ani rozkruszać tabletek.

-    Tabletki można dzielić na równe dawki.

Dawkowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego

-    Zalecana dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

-    Lekarz może zmodyfikować dawkę leku aż do uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego krwi.

-    Dawka maksymalna to 10 mg raz na dobę.

-    W przypadku stosowania diuretyków (leków moczopędnych), lekarz może odstawić bądź zmniej szyć dawkę stosowanego diuretyku przed włączeniem leku Ramipril Actavis do leczenia.

Zapobieganie wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu

-    Zalecana dawka początkowa to 2,5 mg raz na dobę.

-    Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.

-    Zalecana dawka to 10 mg raz na dobę.

Zmniejszanie bądź opóźnianie pogorszenia czynności nerek

-    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

-    Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

-    Zalecana dawka to 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca

-    Zalecana dawka początkowa to 1,25 mg raz na dobę.

-    Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

-    Dawka maksymalna to 10 mg na dobę. Preferowane jest podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po zawale serca

-    Zalecana dawka początkowa to zwykle od 1,25 mg do 2,5 mg raz ma dobę.

-    Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

-    Zalecana dawka to 10 mg na dobę. Preferowane jest podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa powinna być mniejsza, a zwiększanie dawkowania prowadzone powoli. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ramipril Actavis

Należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Nie wolno samemu prowadzić pojazdu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie dawki leku Ramipril Actavis

W razie pominięcia dawki należy przyjąć kolejną planowaną dawkę.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie zauważenia któregokolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych, należy

przerwać stosowanie leku Ramipril Actavis i natychmiast skontaktować się z lekarzem -

szybkie leczenie może być niezbędne:

-    obrzęk twarzy, ust lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie oraz świąd i wysypka. Mogą one być objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości na lek Ramipril Actavis.

-    ciężkie zmiany skórne, w tym wysypki, owrzodzenia jamy ustnej, pogorszenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, pęcherze lub odwarstwienie skóry (takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka lub rumień wielopostaciowy).

W razie wystąpienia poniższych zmian należy szybko poinformować lekarza:

-    Przyspieszona czynność serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatania), ból w klatce piersiowej, uczucie ucisku w klatce piersiowej lub poważniejsze choroby, w tym zawał serca lub udar mózgu.

-    Duszność lub kaszel. Mogą one wskazywać na choroby płuc.

-    Łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze infekcje, ból gardła i gorączka, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą one wskazywać na choroby krwi lub szpiku kostnego.

-    Silny ból brzucha, który może promieniować do pleców. Może on być objawem zapalenia trzustki.

-    Gorączka, dreszcze, osłabienie, utrata apetytu, ból brzucha, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka). Mogą być objawem chorób wątroby, takich jak zapalenie wątroby lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane

Należy poinformować lekarza, jeżeli którykolwiek z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    ból głowy lub uczucie zmęczenia

-    zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia jest wyższe na początku stosowania leku Ramipril Actavis oraz po zwiększeniu dawki

-    zasłabnięcia, hipotonia (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza jeśli występuje po szybkiej zmianie pozycji na stojącą lub siedzącą

-    suchy i męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność

-    ból brzucha lub bóle jelitowe, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty

-    wysypka z lub bez uwypuklenia zmian

-    ból w klatce piersiowej

-    skurcze lub bóle mięśni

-    stwierdzenie wyższego niż zwykle stężenia potasu we krwi w badaniach laboratoryjnych.

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)

-    zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)

-    świąd skóry i zaburzenia czucia, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub uczucie pełzania po skórze (parestezje)

-    utrata lub zaburzenia w odczuwaniu smaku

-    zaburzenia snu

-    depresja, lęk, większa nerwowość niż zazwyczaj lub niepokój

-    uczucie zatkania nosa, trudności w oddychaniu lub pogorszenie astmy

-    obrzęk j elit nazywany „obrzękiem naczynioruchowym j elit”, którego obj awami są bóle brzucha, wymioty i biegunka

-    zgaga, zaparcia lub suchość w ustach

-    większe niż zwykle wydalanie płynów (moczu) w ciągu dnia

-    nasilone poty

-    utrata bądź zmniejszenie apetytu (jadłowstręt)

-    przyspieszone bądź nieregularne bicie serca. Obrzęki rąk i nóg. Mogą być objawem zatrzymywania wody w ilościach większych niż zwykle.

-    uderzenia gorąca

-    niewyraźne widzenie

-    bóle stawów

-    gorączka

-    impotencja u mężczyzn, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet

-    zwiększona liczba określonych białych krwinek (eozynofilia) w badaniach krwi

-    wyniki badań krwi wskazujące na zmiany czynności wątroby, trzustki lub nerek.

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów)

-    uczucie roztrzęsienia i dezorientacji

-    czerwony i obrzęknięty język

-    ciężkie łuszczenie się i odwarstwianie skóry, swędząca grudkowa wysypka

-    choroby paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska)

-    wysypka skórna lub skłonność do siniaków

-    plamy na skórze i zimne kończyny

-    zaczerwienienie, świąd, obrzęk i łzawienie oczu

-    zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach

-    osłabienie

-    zmniej szenie liczby czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny w badaniach krwi.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów)

-    większa niż zazwyczaj wrażliwość na światło słoneczne.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Należy poinformować lekarza, jeżeli którykolwiek z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

-    trudności w koncentracji

-    obrzęk ust

-    stwierdzenie zbyt małej liczby krwinek w badaniach krwi

-    stwierdzenie niższego niż zwykle stężenia sodu w badaniach krwi

-    zmiany koloru palców po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia lub ból po rozgrzaniu (objaw Raynauda)

-    powiększenie piersi u mężczyzn

-    spowolnione lub upośledzone reakcje

-    uczucie pieczenia

-    zaburzenia węchu

-    wypadanie włosów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ramipril Actavis

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać leku w temperaturze powyżej 30°C.

Blistry: przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu lub blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Ramipril Actavis

-    Substancją czynną leku jest ramipryl 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg.

-    Pozostałe składniki leku to: sodu wodorowęglan, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana, kukurydziana, sodu stearylofumaran.

Dodatkowo:

-    tabletki 2,5 mg zawierają: barwnik Blend PB 22960 Yellow: laktoza jednowodna, żelaza tlenek żółty (E172).

-    tabletki 5 mg zawierają: barwnik Blend PB 24877 Pink: laktoza jednowodna, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Ramipril Actavis i co zawiera opakowanie

Wygląd tabletek

2,5 mg, tabletki: w kształcie kapsułki, płaskie, żółte, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i na bokach tabletki oraz wytłoczeniem R2.

5 mg, tabletki: w kształcie kapsułki, płaskie, różowe, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i na bokach tabletki oraz wytłoczeniem R3.

10 mg, tabletki: w kształcie kapsułki, płaskie, białe, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i na bokach tabletki oraz wytłoczeniem R4.

Wielkości opakowań

Blistry z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium: 28, 30, 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

Wytwórca

Actavis hf.

Reykjavikurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjóróur Islandia

Actavis Ltd.

BLB 016

Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000 Malta

Balkanpharma - Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600 Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2014

9