+ iMeds.pl

Ramiprilum 123ratio 5 mgUlotka Ramiprilum 123ratio

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ramiprilum 123ratio, 2,5 mg, tabletki Ramiprilum 123ratio, 5 mg, tabletki Ramiprilum 123ratio, 10 mg, tabletki

Ramiprilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ramiprilum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramiprilum 123ratio

3.    Jak stosować lek Ramiprilum 123ratio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ramiprilum 123ratio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Ramiprilum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

Ramiprilum 123ratio zawiera substancję nazywaną ramiprylem. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitorami ACE).

Ramiprilum 123ratio działa przez:

•    zmniejszenie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze,

•    zmniejszenie napięcia i rozszerzenie naczyń krwionośnych,

•    ułatwienie sercu pompowania krwi w organizmie.

Ramiprilum 123ratio może być stosowany:

•    W leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego).

•    W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.

•    W celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (zarówno u pacjentów z cukrzycą, jak i bez cukrzycy).

•    W leczeniu choroby serca, w przypadku gdy serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca).

•    Po przebytym zawale serca (mięśnia sercowego), powikłanym niewydolnością serca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramiprilum 123ratio

Kiedy nie stosować leku Ramiprilum 123ratio

•    Jeżeli pacjent ma uczulenie na ramipryl, jakikolwiek inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Objawami reakcji uczuleniowej (alergicznej) mogą być: wysypka, utrudnienie połykania lub oddychania, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

•    Jeżeli kiedykolwiek po zastosowaniu innych leków wystąpiła ciężka reakcja alergiczna, nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Objawy to: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na dłoniach, stopach i w gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i połykaniu.

•    Jeżeli pacjent jest poddawany dializoterapii lub innego typu filtracji krwi. W zależności od użytego aparatu lek Ramiprilum 123ratio może nie być odpowiedni dla pacjenta.

•    Jeżeli stwierdzono zaburzenia dotyczące nerek, w których dopływ krwi do nerek jest zmniejszony (zwężenie tętnicy nerkowej).

•    W okresie ostatnich 6 miesięcy ciąży (patrz punkt “Ciąża i karmienie piersią”).

•    W przypadku nieprawidłowo niskiego lub niestabilnego ciśnienia tętniczego. Lekarz zaleci wówczas wykonanie odpowiednich badań.

•    Jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Nie należy przyjmować leku Ramiprilum 123ratio, jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy

pacjenta. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku

Ramiprilum 123ratio.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Ramiprilum 123ratio należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    Jeżeli występują choroby serca, wątroby lub nerek.

•    W przypadku znacznej utraty soli lub płynów z organizmu (z powodu wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia się, stosowania diety z ograniczeniem soli, przyjmowania leków moczopędnych (diuretyków) przez długi okres czasu lub dializoterapii).

•    Jeżeli planowane jest leczenie mające zmniejszyć uczulenie na jad pszczół lub os (leczenie odczulające).

•    Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Ramiprilum 123ratio”.

•    Jeżeli planowane jest podanie leków znieczulających. Mogą być podane przed zabiegiem chirurgicznym lub każdym zabiegiem stomatologicznym. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Ramiprilum 123ratio jeden dzień wcześniej; należy skonsultować się z lekarzem.

•    Jeżeli stwierdzono wysokie stężenie potasu we krwi (w wynikach badań krwi).

•    Jeżeli stwierdzono kolagenozę naczyń taką, jak twardzina skóry lub toczeń rumieniowaty układowy.

•    Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Ramiprilum 123ratio w okresie pierwszych trzech miesięcy ciąży, a powyżej trzeciego miesiąca ciąży lek może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Ramiprilum 123ratio u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak danych dotyczących tej grupy wiekowej.

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub występują wątpliwości), należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Ramiprilum 123ratio.

Lek Ramiprilum 123ratio a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Ramiprilum 123ratio może wpłynąć na działanie innych leków. Również inne leki mogą wpłynąć na działanie leku Ramiprilum 123ratio.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one osłabić działanie leku Ramiprilum 123ratio:

•    Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) takie, jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy).

•    Leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii takie, jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. Lekarz zaleci pomiar ciśnienia tętniczego.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania leku Ramiprilum 123ratio:

•    Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) takie, jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy).

•    Leki przeciwnowotworowe (chemioterapia).

•    Leki stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu takie, jak cyklosporyna.

•    Leki moczopędne (diuretyki) takie, jak furosemid.

•    Leki, które mogą zwiększyć stężenie potasu we krwi takie, jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (lek przeciwzakrzepowy).

•    Leki steroidowe stosowane w leczeniu stanu zapalnego takie, jak prednizolon.

•    Allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi).

•    Prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca).

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

•    Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku ramiprilum 123ratio” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Lek Ramiprilum 123ratio może wpływać na ich działanie:

•    Leki przeciwcukrzycowe takie, jak doustne leki zmniejszające stężenie glukozy oraz insulina. Lek Ramiprilum 123ratio może zmniejszać stężenie glukozy we krwi. Należy dokładnie kontrolować stężenie glukozy we krwi w czasie stosowania leku Ramiprilum 123ratio.

•    Lit (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych). Lek Ramiprilum 123ratio może zwiększać stężenie litu we krwi. Lekarz będzie dokładnie kontrolował stężenie litu w czasie stosowania leku Ramiprilum 123ratio.

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub występują wątpliwości), należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Ramiprilum 123ratio.

Ramiprilum 123ratio z jedzeniem i alkoholem

•    Spożywanie alkoholu wraz z lekiem Ramiprilum 123ratio może spowodować zawroty głowy lub uczucie „pustki” w głowie. Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli planowane jest spożycie alkoholu, ponieważ leki stosowane w celu obniżania ciśnienia tętniczego i alkohol mogą wykazywać działanie sumujące się.

•    Lek Ramiprilum 123ratio może być przyjmowany podczas lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Ramiprilum 123ratio w okresie pierwszych 12 tygodni ciąży i nie wolno stosować tego leku po 13. tygodniu ciąży, gdyż może mieć szkodliwy wpływ na dziecko.

W przypadku zajścia w ciążę w czasie przyjmowania leku Ramiprilum 123ratio należy natychmiast poinformować lekarza. Przed planowaną ciążą zalecana jest zmiana sposobu leczenia na alternatywne.

Karmienie piersią

Nie należy stosowania leku Ramiprilum 123ratio podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Ramiprilum 123ratio mogą wystąpić zawroty głowy. Jest to bardziej prawdopodobne w chwili rozpoczęcia leczenia lub podczas zwiększania dawki. Jeżeli wystąpią zawroty głowy nie wolno prowadzić pojazdów lub używać jakichkolwiek narzędzi, lub maszyn.

Lek Ramiprilum 123ratio zawiera laktozę.

Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancje niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Ramiprilum 123ratio

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Ramiprilum 123ratio

•    Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.

•    Tabletki należy połykać popijając płynem.

•    Nie wolno kruszyć ani żuć tabletek.

Dawkowanie

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego

   Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz dostosuje dawkę aż do uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego krwi.

•    Maksymalna dawka to 10 mg raz na dobę.

•    Jeżeli pacjent przyjmuje leki moczopędne (diuretyki), lekarz może zalecić przerwanie ich stosowania lub zmniejszenie dawki, przed rozpoczęciem podawania leku Ramiprilum 123ratio.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

   Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz może następnie zalecić zwiększenie dawki leku.

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg raz na dobę.

Leczenie mające na celu zmniejszenie lub opóźnienie pogarszania się czynności nerek

   Leczenie może być rozpoczęte od dawki 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz dostosuje dawkę leku.

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca

•    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg raz na dobę.

•    Lekarz dostosuje dawkę leku.

•    Maksymalna dawka to 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po przebytym zawale serca

   Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg dwa razy na dobę.

•    Lekarz dostosuje dawkę leku.

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

   Lekarz zaleci stosowanie mniejszej dawki początkowej i wolniej będzie dostosowywał dawkę. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ramiprilum 123ratio

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala. Nie wolno samemu prowadzić samochodu, należy poprosić kogoś innego o zawiezienie lub wezwać karetkę pogotowia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania leku Ramiprilum 123ratio

•    W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Ramiprilum 123ratio i natychmiast skonsultować się z lekarzem - może być konieczna pilna pomoc medyczna:

•    Obrzęk twarzy, warg lub gardła, który może powodować utrudnienie połykania lub oddychania,

jak również świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej spowodowanej stosowaniem leku Ramiprilum 123ratio.

•    Ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenie jamy ustnej, nasilenie wcześniej

występującej choroby skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub rozwarstwienie skóry (jak w zespole Stevensa-Johnsona, toksyczno-martwiczym oddzielaniu się naskórka lub rumieniu wielopostaciowym).

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią u pacjenta:

•    Przyspieszona czynność serca, nierówna lub mocna czynność serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze zaburzenia, w tym zawał serca i udar.

•    Duszność lub kaszel; mogą to być objawy zaburzeń dotyczących płuc.

•    Łatwe powstawanie siniaków, wydłużony czas krwawienia, nietypowe krwawienia (np. krwawienia z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze niż zazwyczaj zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą to być objawy zaburzeń krwi lub szpiku kostnego.

•    Silny ból żołądka, mogący promieniować na plecy. Może to być objaw zapalenia trzustki.

•    Gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących wątroby takie, jak zapalenie wątroby lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane:

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych:

Często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 pacjentów)

•    Ból głowy lub uczucie zmęczenia.

•    Zawroty głowy. Ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne na początku przyjmowania leku Ramiprilum 123ratio lub podczas zwiększania dawki.

•    Omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza podczas szybkiej zmiany pozycji na stojącą lub siedzącą.

•    Suchy kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność.

•    Ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty.

•    Wysypka skórna z obrzękiem lub bez.

•    Ból w klatce piersiowej.

•    Kurcze lub bóle mięśni.

•    Zbyt wysokie stężenie potasu we krwi, stwierdzone w badaniach laboratoryjnych krwi.

Niezbyt często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów)

•    Zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego).

•    Świąd i nietypowe odczucia skórne takie, jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie (parestezje).

•    Utrata lub zmiana w odczuwaniu smaku.

•    Zaburzenia snu.

•    Uczucie przygnębienia, lęk, nerwowość lub niepokój.

•    Niedrożność nosa, trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy.

•    Obrzęk jelit, nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit” objawiający się bólem brzucha, wymiotami i biegunką.

•    Zgaga, zaparcie lub suchość błony śluzowej jamy ustnej.

•    Oddawanie większej ilości moczu.

•    Nasilone pocenie się.

•    Utrata lub zmniejszenie apetytu (anoreksja).

•    Przyspieszona lub nieregularna czynność serca, obrzęk rąk i nóg. Może to być objawem gromadzenia wody w organizmie.

•    Nagłe zaczerwienienie.

•    Niewyraźne widzenie.

•    Ból stawów.

•    Gorączka.

•    Impotencja u mężczyzn, zmniejszenie popędu seksualnego u mężczyzn i kobiet.

•    Zwiększenie liczby krwinek białych pewnego typu (eozynofilia) stwierdzone w badaniach krwi.

•    Zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek stwierdzone w badaniach krwi.

Rzadko (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 1000 pacjentów)

•    Uczucie dezorientacji.

•    Zaczerwienienie i obrzęk języka.

•    Nasilone łuszczenie się skóry, swędząca, grudkowata wysypka.

•    Zaburzenia dotyczące paznokci (np. utrata lub oddzielanie się paznokcia od łożyska).

•    Wysypka skórna lub powstawanie siniaków.

•    Plamy na skórze i ziębnięcie kończyn.

•    Zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu.

•    Zaburzenia słuchu lub dzwonienie w uszach.

•    Uczucie osłabienia.

•    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi lub stężenia hemoglobiny, stwierdzone w badaniach krwi.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 000 pacjentów)

•    Nadwrażliwość na światło słoneczne.

Inne zgłaszane działania niepożądane:

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych.

•    T rudności w koncentracj i.

•    Obrzęk j amy ustnej.

•    Za mała ilość krwinek stwierdzona w badaniach krwi.

•    Zmniejszone stężenie sodu stwierdzone w badaniach krwi.

•    Zmiana koloru palców rąk i stóp pod wpływem zimna oraz mrowienie lub ból podczas ocieplania (zespół Raynauda).

•    Powiększenie piersi u mężczyzn.

•    Spowolnione lub zaburzone reakcje.

•    Odczucie pieczenia.

•    Zmiana odczuwania zapachów.

•    Utrata włosów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ramiprilum 123ratio

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym oraz blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ramiprilum 123ratio

-    Substancją czynną leku jest: ramipryl.

2,5 mg

Każda tabletka zawiera 2,5 mg ramiprylu.

5 mg

Każda tabletka zawiera 5 mg ramiprylu.

10 mg

Każda tabletka zawiera 10 mg ramiprylu.

- Pozostałe składniki to:

2.5    mg

Sodu wodorowęglan, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana, kukurydziana, sodu stearylofumaran, mieszanina barwiąca PB-22960, yellow (laktoza jednowodna, żelaza tlenek żółty (E172)).

5 mg

Sodu wodorowęglan, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana, kukurydziana, sodu stearylofumaran, mieszanina barwiąca PB-24877, pink (laktoza jednowodna, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172)).

10 mg

Sodu wodorowęglan, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana, kukurydziana, sodu stearylofumaran.

Jak wygląda lek Ramiprilum 123ratio i co zawiera opakowanie

Tabletki.

2.5    mg

Żółte, niepowlekane płaskie tabletki o kształcie kapsułki, 10,0 x 5, 0 mm, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i na bokach tabletki oraz wytłoczeniem „R2”.

Tabletkę można podzielić na połówki.

5 mg

Różowe, niepowlekane płaskie tabletki o kształcie kapsułki, 8,8 x 4,4 mm, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i na bokach tabletki oraz wytłoczeniem „R3”.

Tabletkę można podzielić na połówki.

10 mg

Białe do prawie białych, niepowlekane płaskie tabletki o kształcie kapsułki, 11,0 x 5,5 mm, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i na bokach tabletki oraz wytłoczeniem „R4”.

Tabletkę można podzielić na połówki.

Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 28, 30, 56, 60, 90 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa, Polska tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park,

Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG,

Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2015 r.

Ta ulotka dla pacjenta nie zawiera wszystkich informacji o tym leku. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych pytań lub wątpliwości.

9

Ramiprilum 123ratio

Charakterystyka Ramiprilum 123ratio

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ramiprilum 123ratio, 2,5 mg, tabletki Ramiprilum 123ratio, 5 mg, tabletki Ramiprilum 123ratio, 10 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Ramiprilum 123ratio, 2,5 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 158,8 mg laktozy jednowodnej.

Ramiprilum 123ratio, 5 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 96,47 mg laktozy jednowodnej.

Ramiprilum 123ratio, 10 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 193,2 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

2,5 mg

Żółte, niepowlekane płaskie tabletki o kształcie kapsułki, 10,0 x 5, 0 mm, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i na bokach tabletki oraz wytłoczeniem „R2”.

Tabletkę można podzielić na połówki.

5 mg

Różowe, niepowlekane płaskie tabletki o kształcie kapsułki, 8,8 x 4,4 mm, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i na bokach tabletki oraz wytłoczeniem „R3”.

Tabletkę można podzielić na połówki.

10 mg

Białe do prawie białych, niepowlekane płaskie tabletki o kształcie kapsułki, 11,0 x 5,5 mm, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i na bokach tabletki oraz wytłoczeniem „R4”.

Tabletkę można podzielić na połówki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

•    Leczenie nadciśnienia tętniczego.

•    Zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z:

-    jawną chorobą układu sercowo-naczyniowego o etiologii miażdżycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar, albo choroba naczyń obwodowych w wywiadzie) lub

-    cukrzycą, i co najmniej jednym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (patrz punkt 5.1).

•    Leczenie choroby nerek:

-    rozpoczynającej się cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzonej na podstawie obecności mikroalbuminurii,

-    jawnej cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzonej na podstawie makroproteinurii u pacjentów z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (patrz punkt 5.1),

-    jawnej niecukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzonej na podstawie makroproteinurii > 3 g/dobę (patrz punkt 5.1).

•    Leczenie objawowej niewydolności serca.

•    Prewencja wtórna po ostrym zawale serca: zmniejszenie śmiertelności w ostrej fazie zawału u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca - produkt należy włączyć do leczenia w okresie > 48 godzin od wystąpienia ostrego zawału serca.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Pacjenci przyjmujący leki moczopędne

Po rozpoczęciu leczenia ramiprylem może wystąpić niedociśnienie; jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów przyjmujących równocześnie leki moczopędne. Dlatego też zaleca się zachowanie ostrożności, ponieważ u pacjentów tych może występować zmniejszenie objętości płynu wewnątrznaczyniowego i (lub) niedobór soli. Jeśli to możliwe, przed rozpoczęciem leczenia ramiprylem należy odstawić 2-3 dni wcześniej lek moczopędny (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie odstawiono leku moczopędnego, leczenie ramiprylem należy rozpocząć od dawki 1,25 mg. Należy kontrolować czynność nerek oraz stężenie potasu w surowicy. Kolejne dawki ramiprylu należy dostosować do docelowego ciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie tętnicze

Dawkę należy dostosować do profilu pacjenta (patrz punkt 4.4) i ciśnienia tętniczego.

Ramipryl może być stosowany osobno lub w skojarzeniu z innymi grupami leków przeciwnadciśnieniowych (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1).

Dawka początkowa

Leczenie ramiprylem należy rozpoczynać stopniowo od dawki początkowej wynoszącej 2,5 mg na dobę.

Pacjenci z silnie podwyższoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron mogą odczuwać nadmierne zmniejszenie ciśnienia krwi po przyjęciu dawki początkowej produktu leczniczego. W tej grupie pacjentów leczenie należy rozpocząć pod kontrolą medyczną od zalecanej dawki początkowej 1,25 mg (patrz punkt 4.4).

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

Dawkę można podwoić w odstępach 2-4 tygodniowych w celu stopniowego osiągnięcia docelowego ciśnienia tętniczego; maksymalna dopuszczalna dawka ramiprylu wynosi 10 mg na dobę. Zazwyczaj dawka jest podawana raz na dobę.

Zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg ramiprylu raz na dobę.

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji pacjenta na produkt leczniczy, dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca

się podwojenie dawki produktu po jednym lub dwóch tygodniach leczenia, następnie po dalszych dwóch lub trzech tygodniach dawkę należy zwiększyć do docelowej dawki podtrzymującej wynoszącej 10 mg ramiprylu raz na dobę.

Patrz również powyżej: dawkowanie u pacjentów przyjmujących leki moczopędne.

Leczenie choroby nerek

Pacjenci z cukrzyca i mikroalbuminuria

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg ramiprylu raz na dobę.

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji pacjenta na produkt leczniczy, dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca się podwojenie dawki do 2,5 mg raz na dobę po dwóch tygodniach, a następnie do 5 mg po kolejnych dwóch tygodniach leczenia.

Pacjenci z cukrzyca i przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka choroby układu sercowo-naczyniowego Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg ramiprylu raz na dobę.

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji pacjenta na produkt leczniczy, dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca się podwojenie dawki do 5 mg raz na dobę po 1-2 tygodniach, a następnie do 10 mg po kolejnych dwóch lub trzech tygodniach. Docelowa dawka dobowa to 10 mg.

Pacjenci z niecukrzycowa ne fropatia stwierdzona na podstawie makroproteinurii > 3 g/dobę Dawka początkowa:

Zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg ramiprylu raz na dobę.

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji pacjenta na substancję czynną, dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca się podwojenie dawki do 2,5 mg raz na dobę po dwóch tygodniach, a następnie do 5 mg po kolejnych dwóch tygodniach leczenia.

Objawowa niewydolność serca

Dawka początkowa

U pacjentów ustabilizowanych przyjmujących leki moczopędne zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg na dobę.

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

Ramipryl należy zwiększać podwajając dawkę co 1-2 tygodnie aż do maksymalnej dawki dobowej równej 10 mg. Zaleca się podawanie produktu leczniczego dwa razy na dobę.

Profilaktyka wtórna po ostrym zawale mięśnia sercowego i z objawami niewydolności serca

Dawka początkowa

Po 48 godzinach od przebytego zawału mięśnia sercowego u pacjenta, który jest stabilny pod kątem klinicznym i hemodynamicznym, dawka początkowa wynosi 2,5 mg dwa razy na dobę przez trzy dni. Jeśli dawka początkowa 2,5 mg nie jest tolerowana przez pacjenta, należy podawać produkt leczniczy w dawce 1,25 mg dwa razy na dobę przez dwa dni przed zwiększeniem dawki do 2,5 mg i 5 mg dwa razy na dobę. Jeśli dawki nie można zwiększyć do 2,5 mg dwa razy na dobę, leczenie należy przerwać.

Patrz również powyżej: dawkowanie u pacjentów przyjmujących leki moczopędne.

Zwiększanie dawki i dawka podtrzymująca

Dawka dobowa jest stopniowo zwiększana poprzez podwojenie dawki w odstępach 1-3 dniowych aż do docelowej dawki podtrzymującej wynoszącej 5 mg dwa razy na dobę. Jeżeli to możliwe należy podzielić dawkę podtrzymującą na dwie dawki na dobę. Jeżeli dawki nie można zwiększyć do 2,5 mg dwa razy na dobę, leczenie należy przerwać. Nadal brak jest dostatecznych informacji dotyczących leczenia pacjentów z ciężką niewydolnością serca (IV klasa NYHA) bezpośrednio po zawale serca. W przypadku podjęcia decyzji o leczeniu tego rodzaju pacjentów, zaleca się rozpocząć podawanie produktu leczniczego od dawki 1,25 mg jeden raz na dobę i zachowanie szczególnej ostrożności przy zwiększaniu dawki.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek dawkę dobową należy ustalić w oparciu o klirens kreatyniny (patrz punkt 5.2):

-    jeśli klirens kreatyniny jest > 60 ml/min, nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej (2,5 mg/dobę); maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg;

-    jeśli klirens kreatyniny wynosi 30-60 ml/min, nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej (2,5 mg/dobę); maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg;

-    jeśli klirens kreatyniny wynosi 10-30 ml/min, dawka początkowa wynosi 1,25 mg/dobę, a maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg;

-    u pacjentów z nadciśnieniem poddawanych hemodializie, ramipryl jest w niewielkim stopniu dializowany; dawka początkowa wynosi 1,25 mg/dobę, a maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg; produkt leczniczy należy podawać kilka godzin po wykonaniu hemodializy.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 5.2)

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby leczenie ramiprylem należy rozpocząć pod ścisłym nadzorem medycznym, a maksymalna dawka dobowa wynosi 2,5 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawki początkowe powinny być mniejsze, a zwiększanie dawki powinno następować wolniej ze względu na większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych, szczególnie u pacjentów w bardzo podeszłym wieku i osłabionych. Należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowej do 1,25 mg ramiprylu.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania ramiprylu u dzieci nie zostało jeszcze ustalone. Obecnie dostępne dane dla ramiprylu są opisane w punktach 4.8, 5.1, 5.2 i 5.3 ale brak konkretnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Sposób podawania Podanie doustne.

Zalecane jest przyjmowanie ramiprylu codziennie o tej samej porze. Pokarm nie wpływa na biodostępność ramiprylu, z tego względu tabletki można przyjmować przed, w trakcie lub po posiłku (patrz punkt 5.2).

Produkt leczniczy należy połykać popijając płynem. Tabletek nie wolno żuć ani rozgryzać.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub inny inhibitor ACE (enzym konwertujący angiotensynę).

•    Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie (dziedziczny, idiopatyczny lub będący skutkiem uprzedniej terapii inhibitorem ACE lub AIIRAs).

•    Terapie oparte na krążeniu pozaustrojowym, w których krew narażona jest na kontakt z ujemnie naładowanymi powierzchniami (patrz punkt 4.5).

•    Istotne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub jednostronne zwężenie w jedynej nerce.

•    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

•    Ramiprylu nie wolno stosować u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym lub niestabilnych hemodynamicznie.

•    Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Ramiprilum 123ratio z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR<60 ml/min/1,73 m2) (patrz punkty

4.5 i 5.1).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne grupy pacjentów Ciąża:

Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, lub antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRAs) podczas ciąży. Jeżeli kontynuacja leczenia inhibitorami ACE/AIIRAs nie jest konieczna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie nadciśnienia tętniczego o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży należy jak najszybciej przerwać stosowanie inhibitorów ACE/AIIRAs i w razie potrzeby, rozpocząć alternatywną terapię (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Pacjenci szczególnie narażeni na wystąpienie niedociśnienia

-    Pacjenci ze znacznie podwyższoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron

U pacjentów ze znacznie podwyższoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron występuje ryzyko nagłego i znacznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego i pogorszenia czynności nerek w następstwie zahamowania aktywności konwertazy angiotensyny. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy inhibitor ACE albo jednocześnie stosowany lek moczopędny jest podawany po raz pierwszy lub po raz pierwszy w podwyższonej dawce.

Zwiększonej aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron należy się spodziewać u następujących pacjentów (należy im zapewnić opiekę medyczną, w tym kontrolę ciśnienia tętniczego krwi):

•    pacjenci z ciężkim nadciśnieniem tętniczym,

•    pacjenci ze zdekompensowaną zastoinową niewydolnością serca,

•    pacjenci z hemodynamicznie istotnym zwężeniem drogi napływu i odpływu krwi z lewej komory serca (np. stenoza zastawki aortalnej lub mitralnej),

•    pacjenci z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej z drugą czynną nerką,

•    pacjenci z istniejącym niedoborem płynów lub soli, lub pacjenci, u których stan taki może się rozwinąć (w tym pacjenci przyjmujący leki moczopędne),

•    pacjenci z marskością wątroby i (lub) puchliną brzuszną,

•    pacjenci poddawani rozległym zabiegom chirurgicznym lub w czasie znieczulenia środkami o działaniu hipotensyjnym.

Z zasady przed rozpoczęciem leczenia ramiprylem zaleca się skorygowanie odwodnienia, hipowolemii lub niedoboru soli (jednak u pacjentów z niewydolnością serca należy starannie rozważyć korzyści podawania płynów w stosunku do ryzyka przewodnienia).

-    Przemijająca lub utrzymująca się niewydolność serca po przebytym zawale mięśnia sercowego

- Pacjenci zagrożeni niedokrwieniem serca lub mózgu w przypadku ostrego niedociśnienia Leczenie należy rozpocząć pod szczególnym nadzorem medycznym.

Pacjenci w podeszłym wieku Patrz punkt 4.2.

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) (ang. Renin-Angiotensin-Aldosterone-system, RAAS)

Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE)

(ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEi), antagonistów receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu (patrz punkty 4.5 i 5.1).

Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane.

U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Zabiegi chirurgiczne

Jeśli to możliwe zaleca się przerwanie leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny takimi jak ramipryl, jeden dzień przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Kontrola czynności nerek

Czynność nerek należy kontrolować przed rozpoczęciem i w trakcie terapii, a dawkę produktu leczniczego dostosowywać, szczególnie w początkowych tygodniach leczenia. Wyjątkowo dokładna kontrola jest wymagana w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2). Istnieje ryzyko pogorszenia czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca lub po transplantacji nerki.

Obrzęk naczynioruchowy

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, zgłaszano przypadki obrzęku naczynioruchowego (patrz punkt 4.8).

W przypadku wystąpienia obrzęku naczynioruchowego ramipryl należy odstawić.

Należy natychmiast podjąć leczenie doraźne. Pacjent powinien pozostać pod obserwacją przez co najmniej 12 do 24 godzin i zostać wypisany ze szpitala po całkowitym ustąpieniu objawów.

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, obserwowano występowanie obrzęku naczynioruchowego jelit (patrz punkt 4.8). Objawy u tych pacjentów obejmowały ból brzucha (z lub bez nudności lub wymiotów).

Reakcje anafilaktyczne podczas odczulania

Prawdopodobieństwo i ciężkość reakcji anafilaktycznych i anafilaktoidalnych na jad owadów i inne alergeny wzrasta przy stosowaniu inhibitorów ACE. Przed odczulaniem należy rozważyć czasowe wstrzymanie leczenia ramiprylem.

Hiperkaliemia

W czasie leczenia inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, u części pacjentów obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Do grupy ryzyka wystąpienia hiperkaliemii w czasie terapii inhibitorami ACE zalicza się chorych z niewydolnością nerek, pacjentów w podeszłym wieku (>70 lat), chorych z niekontrolowaną cukrzycą i pacjentów zażywających substytuty soli zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas lub inne leki mogące zwiększać stężenie potasu w surowicy, jak również pacjentów odwodnionych, z ostrą dekompensacją serca lub kwasicą metaboliczną. Jeśli skojarzone stosowanie powyższych substancji razem z inhibitorami ACE jest konieczne, zaleca się wówczas stałą kontrolę stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.5).

Neutropenia lub agranulocytoza

Podczas leczenia inhibitorami ACE rzadko obserwowano neutropenię/agranulocytozę, jak również małopłytkowość i niedokrwistość. Zgłaszano przypadki zahamowania czynności szpiku kostnego. Zaleca się kontrolowanie liczby leukocytów w celu umożliwienia wykrycia możliwej leukopenii. Częstsza kontrola zalecana jest w początkowej fazie leczenia oraz w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ze współistniejącą kolagenową chorobą naczyń (np. toczeń rumieniowaty lub twardzina skóry) oraz u wszystkich leczonych innymi produktami leczniczymi, które mogą powodować zmiany w obrazie krwi (patrz punkty 4.5 i 4.8).

Różnice rasowe

Inhibitory ACE częściej powodują wystąpienie obrzęku naczynioruchowego u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

Podobnie do innych inhibitorów ACE, ramipryl może być mniej skuteczny w zmniejszaniu ciśnienia tętniczego u pacjentów rasy czarnej niż u przedstawicieli innych ras, co jest prawdopodobnie spowodowane częstszym występowaniem małej aktywności reniny w populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym rasy czarnej.

Kaszel

W trakcie stosowania inhibitorów ACE u pacjentów opisywano występowanie charakterystycznego suchego i uporczywego kaszlu, ustępującego po przerwaniu leczenia. Kaszel wywołany terapią inhibitorami ACE należy brać pod uwagę w diagnostyce różnicowej kaszlu.

Ramiprilum 123ratio zawiera laktozę jednowodną.

Nie należy podawać tego produktu pacjentom z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, wrodzonym niedoborem laktazy Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Połączenia przeciwwskazane

Terapie oparte na krążeniu pozaustrojowym prowadzące do kontaktu krwi z ujemnie naładowanymi powierzchniami takie, jak dializa lub hemofiltracja z zastosowaniem błon wysokoprzepływowych (np. błon z poliakrylonitrylu) oraz afereza lipoprotein o niskiej gęstości z użyciem siarczanu dekstranu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji rzekomoanafilaktycznych (patrz punkt 4.3). Jeśli tego typu leczenie jest konieczne, należy rozważyć użycie błon dializacyjnych innego rodzaju lub leku przeciwnadciśnieniowego z innej grupy.

Ostrzeżenia dotyczące stosowania

Sole potasu, heparyna, leki moczopędne oszczędzające potas i inne produkty zwiększające stężenie potasu w surowicy (w tym antagoniści angiotensyny II, trimetoprym, takrolimus, cyklosporyna): ze względu na ryzyko wystąpienia hiperkaliemii, konieczna jest ścisła kontrola stężenia potasu w surowicy.

Dane badania klinicznego wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1).

Leki przeciwnadciśnieniowe (np. leki moczopędne) oraz inne, które mogą mieć działanie hipotensyjne (np. nitraty, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, środki znieczulające, nadmierne spożycie alkoholu, baklofen, alfuzosyna, doksazosyna, prazosyna, tamsulosyna, terazosyna): należy spodziewać się nasilenia ryzyka wystąpienia niedociśnienia (patrz punkt 4.2 - leki moczopędne).

Sympatykomimetyki o działaniu wazopresyjnym oraz inne leki (np. izoproterenol, dobutamina, dopamina, epinefryna), które mogą osłabić działanie hipotensyjne ramiprylu: zalecana jest kontrola ciśnienia tętniczego.

Allopurynol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki i inne leki mogące wpływać na morfologię krwi: zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji hematologicznych (patrz punkt 4.4).

Sole litu: inhibitory ACE mogą zmniejszać wydalanie litu, co może prowadzić do nasilenia jego toksycznego działania. Dlatego też należy kontrolować stężenie litu w surowicy.

Leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina: możliwość wystąpienia reakcji hipoglikemicznych. Zaleca się kontrolę stężenia glukozy we krwi.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i kwas acetylosalicylowy: stosowanie NPLZ może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe ramiprylu. Ponadto jednoczesne przyjmowanie inhibitorów ACE i NLPZ może powodować większe ryzyko zaburzenia czynności nerek oraz zwiększenia stężenia potasu w surowicy.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się stosowania ramiprylu w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4).


Epidemiologiczne dane dotyczące ryzyka działania teratogennego po ekspozycji na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie doprowadziły do jednoznacznego wniosku; mimo to, nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Jeżeli kontynuacja leczenia inhibitorami ACE nie jest konieczna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie nadciśnienia tętniczego o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży należy jak najszybciej przerwać stosowanie inhibitorów ACE i, w razie potrzeby, rozpocząć alternatywną terapię.

Stwierdzono, że narażenie na inhibitory ACE podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży powoduje uszkodzenie płodu (zaburzenia czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i działa toksycznie na noworodki (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).W przypadku narażenia na działanie inhibitorów ACE od drugiego trymestru ciąży, wskazana jest ultrasonograficzna ocena czynności nerek oraz czaszki. Niemowlęta, których matki stosowały inhibitory ACE, powinny być starannie obserwowane pod kątem wystąpienia niedociśnienia, oligurii i hiperkaliemii (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

Ze względu na brak wystarczających danych na temat stosowania ramiprylu podczas karmienia piersią (patrz punkt 5.2) nie zaleca się stosowania ramiprylu u kobiet karmiących piersią. Należy zastosować inne leki o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia noworodka lub dziecka urodzonego przedwcześnie.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Niektóre działania niepożądane (np. objawy zmniejszonego ciśnienia tętniczego takie, jak zawroty głowy) mogą obniżać zdolność koncentracji i reagowania, a tym samym stanowią ryzyko w sytuacjach, gdzie zdolności te są szczególnie ważne (np. podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn).

Ma to miej sce w szczególności w początkowej fazie leczenia lub podczas zmiany dotychczas stosowanych leków na ramipryl. Po przyjęciu pierwszej dawki lub po kolejnych zwiększeniach dawki

nie zaleca się prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych przez kilkanaście godzin.

4.8 Działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa ramiprylu obejmuje uporczywy suchy kaszel i reakcje wywołane niedociśnieniem. Poważne działania niepożądane uwzględniają: obrzęk naczynioruchowy, hiperkaliemię, zaburzenia czynności nerek lub wątroby, zapalenie trzustki, ostre reakcje skórne i neutropenię/agranulocytozę.

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana w następujący sposób:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nieznana

Zaburzenia

serca

Choroba

niedokrwienna

mięśnia

sercowego, w

tym dusznica

bolesna lub

zawał mięśnia

sercowego,

tachykardia,

zaburzenia

rytmu,

kołatanie serca, obrzęk tkanek obwodowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia

Zmniejszenie liczby krwinek białych (w tym neutropenia lub agra-nulocytoza), zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, małopłytko-wość

Zahamowanie

czynności szpiku

kostnego,

pancytopenia,

niedokrwistość

hemolityczna

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy,

zawroty

głowy

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, parestezje, utrata smaku,

Drżenie,

zaburzenia

równowagi

Niedokrwienie mózgu, w tym udar

niedokrwienny i przemijający

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nieznana

zaburzenie

odczuwania

smaku

epizod

niedokrwienny, upośledzona sprawność psychomotoryczna, uczucie pieczenia, zaburzenia węchu

Zaburzenia

oka

Zaburzenia widzenia, w tym nieostre widzenie

Zapalenie

spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Zaburzenia słuchu, szum w uszach

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej i śródpiersia

Suchy,

drażniący

kaszel,

zapalenie

oskrzeli,

zapalenie

zatok,

duszność

Skurcz oskrzeli, w tym nasilenie astmy, nieżyt nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Zapalenie

żołądka i jelit,

zaburzenia

trawienia, ból

brzucha,

dyspepsja,

biegunka,

nudności,

wymioty

Zapalenie

trzustki (bardzo

rzadkie

przypadki

zgonów w

wyniku

stosowania

inhibitorów

ACE),

zwiększenie

aktywności

enzymów

trzustkowych,

obrzęk

naczyniorucho-wy jelit, ból w górnej części brzucha w tym nieżyt żołądka, zaparcia, suchość w ustach

Zapalenie

języka

Aftowe zapalenie jamy ustnej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenia czynności nerek, w tym ostra

niewydolność

nerek,

zwiększenie

wydalania

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nieznana

moczu,

nasilenie

istniejącego

wcześniej

białkomoczu,

zwiększenie

mocznika we

krwi,

zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka,

szczególnie

plamisto-

grudkowa

Obrzęk

naczynioru-

chowy, bardzo

rzadko,

niedrożność

dróg

oddechowych wywołana obrzękiem naczynioru-chowym prowadzi do zgonu; świąd, obfite pocenie się

Złuszczające

zapalenie

skóry,

pokrzywka,

oddzielanie

się paznokci

od macierzy

Nadwrażliwość na światło

Martwica

toksyczna

naskórka, zespół

Stevensa-

Johnsona, rumień

wielopostaciowy,

pęcherzyca,

zaostrzenie

łuszczycy,

zmiany

łuszczycopo-

dobne,

pęcherzycopo-dobna lub liszajowa wysypka na skórze lub błonach śluzowych, łysienie

Zaburzenia

mięśniowo-

szkieletowe

Kurcze mięśni, bóle mięśni

Bóle stawów

Zaburzenia metabolizmu i odzywiania

Zwiększenie stężenia potasu we krwi

Anoreksja,

zmniejszenie

apetytu

Zmniejszenie stężenia sodu we krwi

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnie-

nie,

zmniejszenie ciśnienia ortostatyczne-go, omdlenia

Nagłe

zaczerwienienie

skóry

Zwężenie

naczyń,

hipoperfuzja,

zapalenie

naczyń

Zespół Raynauda

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból w klatce

piersiowej,

zmęczenie

Gorączka

Astenia

Zaburzenia

układu

immunologicz

nego

Reakcje

anafilaktyczne lub

anafilaktoidalne,

obecność

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nieznana

przeciwciał

przeciw-

jądrowych

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i (lub) stężenia bilirubiny w surowicy

Żółtaczka

cholestatycz-

na,

uszkodzenia

wątrobowo-

komórkowe

Ostra

niewydolność wątroby, cholestatyczne lub cytolityczne zapalenie wątroby (przypadki śmiertelne zgłaszane bardzo rzadko)

Zaburzenia

układu

rozrodczego i piersi

Przemijająca impotencja, obniżenie libido

Ginekomastia

Zaburzenia

psychiczne

Obniżenie

nastroju,

niepokój,

nerwowość,

pobudliwość

ruchowa,

zaburzenia snu,

w tym

bezsenność

Stan splątania

Zaburzenia

koncentracji

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania ramiprilu było monitorowane podczas dwóch badań klinicznych z udziałem 325 pacjentów, dzieci i młodzieży, w wieku od 2 do16 lat.

Chociaż rodzaj i nasilenie działań niepożądanych są podobne jak u dorosłych pacjentów, to częstotliwość następujących działań niepożądanych jest wyższa u dzieci:

•    Tachykardia, zatkany nos i zapalenie błony śluzowej nosa, "często" (tzn. > 1/100 do <1/10) u pacjentów pediatrycznych i "niezbyt często" (tzn. > 1/1 000 do <1/100) u dorosłych pacjentów.

•    Zapalenie spojówek, "często" (tzn. > 1/100 do <1/10) u pacjentów pediatrycznych i "rzadko" (tzn. > 1/10 000 do <1/1, 000) u dorosłych pacjentów.

•    Drżenie i pokrzywka, "niezbyt często" (tzn. > 1/1 000 do <1/100) u pacjentów pediatrycznych i "rzadko" (tzn. > 1/10 000 do <1/1000) u dorosłych pacjentów.

Ogólny profil bezpieczeństwa dla ramiprylu u pacjentów pediatrycznych nie różni się znacząco od profilu bezpieczeństwa u pacjentów dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie inhibitorów ACE może spowodować nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych (ze znacznym niedociśnieniem i wstrząsem), bradykardię, zaburzenia równowagi elektrolitowej oraz niewydolność nerek. Pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą, a leczenie powinno być zarówno objawowe, jak i wspomagające. Zalecane postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje zastosowanie środków służących eliminacji ramiprylu (płukanie żołądka, podanie środków adsorbujących) oraz czynności zmierzających do odbudowania stabilności hemodynamicznej takich, jak podanie agonistów receptorów ai-adrenergicznych lub angiotensyny II (angiotensynamidu). Ramiprylat, aktywny metabolit ramiprylu, jest w niewielkim stopniu usuwany z krążenia poprzez hemodializę.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory konwertazy angiotensyny, proste.

Kod ATC: C09AA05

Mechanizm działania

Ramiprylat, aktywny metabolit proleku ramiprylu, jest inhibitorem enzymu karboksypeptydazy dipeptydylowej I (synonimy: enzym konwertujący angiotensynę; kininaza II), enzymu, który w osoczu i tkankach katalizuje przemianę angiotensyny I w angiotensynę II - czynną substancję powodującą zwężenie naczyń. Ramiprylat posiada również zdolność hamowania rozpadu bradykininy - substancji powodującej rozszerzenie naczyń krwionośnych. Zmniejszone wytwarzanie angiotensyny II i zahamowanie rozpadu bradykininy prowadzą do rozszerzenia naczyń obwodowych. Ponieważ angiotensyna II stymuluje również uwalnianie aldosteronu, ramiprylat zmniejsza wydzielanie aldosteronu. Średnia odpowiedź na leczenie inhibitorami ACE była niższa u pacjentów rasy czarnej (pochodzenia afrokaraibskiego) z nadciśnieniem (zazwyczaj pacjentów z małą aktywnością reniny) niż u pacjentów innych ras.

Rezultat dz iałania farmakodynamicznego Właściwości przeciwnadciśnieniowe:

Podanie ramiprylu powoduje znaczne zmniejszenie oporu obwodowego naczyń tętniczych. Na ogół nie ma większych zmian w szybkości przepływu nerkowego osocza i przesączaniu kłębkowym. U pacjentów z nadciśnieniem ramipryl zmniejsza ciśnienie tętnicze zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej, bez kompensacyjnego zwiększenia częstotliwości rytmu serca.

U większości pacjentów zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi w wyniku zastosowania pojedynczej dawki zaobserwowano w okresie i do 2 godzin po podaniu doustnym. Maksymalny efekt po dawce pojedynczej jest osiągany 3 do 6 godzin po podaniu doustnym. Działanie antyhypertensyjne po dawce pojedynczej utrzymuje się zazwyczaj przez 24 godziny.

Maksymalne zmniejszenie ciśnienia tętniczego w wyniku stałego leczenia ramiprylem osiąga się zazwyczaj po 3-4 tygodniach. Wykazano, że działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się po długotrwałym leczeniu trwającym 2 lata.

Nagłe odstawienie ramiprylu nie powoduje gwałtownego i nadmiernego zwiększenia ciśnienia tętniczego.

Niewydolność serca:

Ramipryl okazał się skuteczny w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca II-IV klasy NYHA, poza tradycyjną terapią lekami moczopędnymi i opcjonalnymi glikozydami nasercowymi. Produkt leczniczy miał korzystne działanie na hemodynamikę serca (zmniejszenie ciśnienia napełniania prawej i lewej komory serca, zmniejszenie całkowitego oporu obwodowego naczyń tętniczych, zwiększenie pojemności minutowej serca i poprawa wskaźnika sercowego). Zmniejszał również aktywację neuroendokrynną.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego/ Działanie ochronne na nerki W prewencyjnym badaniu kontrolowanym placebo (badanie HOPE), ramipryl podawano dodatkowo do leków rutynowo stosowanych w leczeniu u ponad 9 200 pacjentów. Badanie objęło pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby układu sercowo-naczyniowego w następstwie miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej (przebyta choroba wieńcowa, udar lub choroba naczyń obwodowych) lub cukrzyca, ze współistniejącym dodatkowo przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka (udokumentowana mikroalbuminuria, nadciśnienie, zwiększone stężenie cholesterolu całkowitego, małe stężenie frakcji HDL cholesterolu, palenie tytoniu). Badanie wykazało, że ramipryl statystycznie znacząco zmniejsza częstość zawału mięśnia sercowego, udaru, zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, osobno lub łącznie (złożone pierwszorzędowe punkty końcowe).

Badanie HOPE: podstawowe wyniki

Ramipril

Placebo

Ryzyko względne (95% przedział ufności)

Wartość p-value

(%)

(%)

Wszyscy pacjenci

n = 4,645

n = 4,652

Złożony

pierwszorzędowy punkt końcowy

14,0

17,8

0,78 (0,70-0,86)

<0,001

Zawał mięśnia sercowego

9,9

12,3

0,80 (0,70-0,90)

<0,001

Zgon z przyczyn

sercowo-

naczyniowych

6,1

8,1

0,74 (0,64-0,87)

<0,001

Udar

3,4

4,9

0,68 (0,56-0,84)

<0,001

Drugorzędowe punkty końcowe

Zgon z dowolnej przyczyny

10,4

12,2

0,84 (0,75-0,95)

0,005

Konieczność

rewaskularyzacji

16,0

18,3

0,85 (0,77-0,94)

0,002

Hospitalizacja z powodu niestabilnej dusznicy

12,1

12,3

0,98 (0,87-1,10)

b.d

Hospitalizacja z powodu niewydolności serca

3,2

3,5

0,88 (0,70-1,10)

0,25

Powikłania powiązane z cukrzycą

6,4

7,6

0,84 (0,72-0,98)

0,03

Badanie MICRO-HOPE, podlegające badaniu HOPE, oceniało wpływ dodania ramiprylu 10 mg do bieżącego schematu leczenia w porównaniu z placebo u 3 577 pacjentów w wieku co najmniej > 55 lat (bez górnej granicy wieku), z których większość miała cukrzycę typu 2 (i przynajmniej jeden dodatkowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego), bez nadciśnienia tętniczego lub z nadciśnieniem tętniczym.

Analiza wykazała, że u 117 (6,5%) uczestników badania przyjmujących ramipryl i 149 (8,4%) pacjentów otrzymujących placebo wystąpiła jawna nefropatia, co odpowiada RRR (redukcja względnego ryzyka) 24% przy 95% CI- przedział ufności [3-40], p = 0,027.

Celem badania REIN - wieloośrodkowego badania z randomizacją, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanego placebo była ocena wpływu leczenia ramiprylem na zwolnienie tempa utraty przesączania kłębuszkowego (GFR) u 352 pacjentów z lub bez nadciśnienia (w wieku od 18 do70 lat) ze stwierdzonym niewielkim (tzn. średnia dobowa utrata białka z moczem > 1 i < 3 g/24 h) lub znacznym białkomoczem (> 3 g/24 h) w następstwie przewlekłej niecukrzycowej nefropatii. Następnie dokonano stratyfikacji chorych z obu grup.

Główna analiza pacjentów z najcięższym białkomoczem (warstwa przedwcześnie przerwana ze względu na korzyści osiągane w grupie ramiprylu) wykazała, że średnie tempo pogarszania się GFR na miesiąc było niższe w grupie przyjmującej ramipryl niż w grupie placebo; -0,54 (0,66) w porównaniu z -0,88 (1,03) ml/min/miesiąc, p=0,038. Zatem różnica między grupami wynosiła 0,34 [0,03-0,65] na miesiąc, i około 4 ml/min/rok; 23,1% pacjentów w grupie ramiprylu osiągnęła złożony drugorzędowy punkt końcowy podwojenia wyjściowego stężenia kreatyniny w surowicy i (lub) schyłkowej choroby nerek (ESRD) (konieczność dializy lub transplantacji nerek) w porównaniu z 45,5% w grupie placebo (p=0,02).

Dwa duże randomizowane, kontrolowane badania kliniczne ONTARGET (ang. ONgoing Telmistartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D (ang. The Veterans Affairs Nefropathy in Diabetes) badały jednoczesne zastosowanie inhibitora ACE z antagonistami receptora angiotensyny II.

Badanie ONTARGET było przeprowadzone z udziałem pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, chorobami naczyń mózgowych w wywiadzie lub cukrzycą typu 2 z towarzyszącymi, udowodnionymi uszkodzeniami narządów docelowych.

Badanie VA NEPHRON-D było przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz z nefropatią cukrzycową.

Badania te wykazały brak istotnego korzystnego wpływu na parametry nerkowe i (lub) wyniki w zakresie chorobowości oraz śmiertelności sercowo-naczyniowej, podczas gdy zaobserwowano zwiększone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociśnienia, w porównaniu z monoterapią.

Ze względu na podobieństwa w zakresie właściwości farmakodynamicznych tych leków , przytoczone wyniki również mają znaczenie w przypadku innych inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Dlatego też u pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy jednocześnie stosować inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Badanie ALTITUDE (ang. Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) było zaprojektowane w celu zbadania korzyści z dodania aliskirenu do standardowego leczenia inhibitorem ACE lub antagonistą receptora angiotensyny II u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek oraz/lub z chorobą układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało przedwcześnie przerwane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. Zgony sercowo-naczyniowe i udary mózgu występowały częściej w grupie otrzymującej aliskiren w odniesieniu do grupy placebo. W grupie otrzymującej aliskiren odnotowano również częstsze występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym ciężkich zdarzeń niepożądanych (hiperkaliemia, niedociśnienie i niewydolność nerek) względem grupy placebo.

Profilaktyka wtórna po przebytym ostrym zawale mięśnia sercowego

Badanie AIRE obejmowało ponad 2000 pacjentów z przejściowymi/utrzymującymi się objawami klinicznymi niewydolności serca po przebytym zawale mięśnia sercowego. Leczenie ramiprylem zostało rozpoczęte 3 do 10 dni po zawale mięśnia sercowego. Badanie wykazało, że po okresie kontrolnym trwającym średnio 15 miesięcy, śmiertelność wśród pacjentów leczonych ramiprylem wynosiła 16,9% a w grupie placebo - 22,6%. Oznacza to bezwzględne zmniejszenie śmiertelności rzędu 5,7% i względne zmniejszenie ryzyka równe 27% (95% przedział ufności [11-40%]).

Dzieci i młodzież

W randomizowanym, badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, u 244 dzieci z nadciśnieniem (73% z nadciśnieniem pierwotnym), w wieku od 6 do 16 lat, pacjenci otrzymywali zarówno małe, średnie jak i duże dawki ramiprylu w celu osiągnięcia stężeń ramiprylatu w osoczu odpowiadających zakresowi dawek dla dorosłych 1,25 mg, 5 mg i 20 mg w zależności od masy ciała. Po 4 tygodniach nie osiągnięto końcowego punktu badania, jakim było zmniejszenie ciśnienia skurczowego kwi, natomiast ramipryl w największej dawce zmniejszył ciśnienie rozkurczowe krwi. Zarówno średnie jak i duże dawki ramiprylu znacząco zmniejszały skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi u dzieci z potwierdzonym nadciśnieniem.

Tego działania nie zaobserwowano w czasie stopniowego zmniejszania dawki ramiprylu w 4-tygodniowym randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą, u 218 dzieci w wieku od 6 do16 lat (75% z nadciśnieniem pierwotnym), gdzie zaobserwowano niewielki efekt z odbicia zarówno dla ciśnienia skurczowego krwi jak i rozkurczowego, lecz nie był to statystycznie istotny powrót do stanu początkowego dla wszystkich trzech badanych dawek, małej dawki (0,625 mg-2,5 mg), średniej dawki (2,5 mg - 10 mg), dużej dawki (5 mg - 20 mg)) ramiprylu zależnie od masy ciała. U dzieci i młodzieży ramipryl nie wykazuje liniowej charakterystyki odpowiedzi w zależności od podanej dawki.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka i metabolizm Wchłanianie

Po podaniu doustnym ramipryl wchłania się szybko z układu żołądkowo-jelitowego, osiągając maksymalne stężenie w osoczu w ciągu jednej godziny. Na podstawie badań z użyciem metabolitów wykrywanych w moczu, stopień absorpcji wynosi co najmniej 56%. Spożycie pokarmu nie ma znaczącego wpływu na wchłanianie ramiprylu. Biodostępność aktywnego metabolitu ramiprylatu po podaniu doustnym dawki 2,5 mg i 5 mg ramiprylu wynosi 45%.

Ramiprylat - jedyny aktywny metabolit ramiprylu - osiąga maksymalne stężenie w osoczu 2-4 godziny po przyjęciu ramiprylu. Po podaniu ramiprylu raz na dobę w zwykle stosowanych dawkach, stężenie ramiprylatu w osoczu w stanie stacjonarnym ustala się mniej więcej w czwartym dniu leczenia.

Dystrybucja

Stopień wiązania z białkami wynosi około 73% dla ramiprylu i około 56% dla ramiprylatu. Metabolizm

Ramipryl jest niemal całkowicie metabolizowany do ramiprylatu i estru diketopiperazyny ramiprylu, kwasu diketopiperazyny oraz glukuronidów ramiprylu i ramiprylatu.

Eliminacja

Metabolity są wydalane głównie przez nerki.

Stężenie ramiprylatu w osoczu zmniejsza się wielofazowo. Przy bardzo niskich stężeniach w osoczu obserwowana jest przedłużona faza końcowa wydalania, która jest spowodowana silnym i nasyconym wiązaniem ramiprylatu z ACE i powolnym odłączeniem się od enzymu.

Wartość okresu półtrwania ramiprylatu obliczona po wielokrotnym podaniu dawki 5-10 mg ramiprylu raz na dobę wynosi 13-17 godzin i jest dłuższa dla niższych dawek 1,25-2,5 mg, co wskazuje na zdolność do wysycania się wiązania enzymu z ramiprylatem.

Jedna pojedyncza dawka doustna ramiprylu wytworzyła niewykrywalne stężenie ramiprylu i jego metabolitu w mleku matki. Wpływ leku po wielokrotnym podaniu dawki nie jest znany.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.2)

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek wydalanie ramiprylatu przez nerki jest zmniejszone, i klirens nerkowy ramiprylatu jest proporcjonalny do klirensu kreatyniny. Powoduje to zwiększenie stężenia ramiprylatu w osoczu, które zmniejsza się wolniej niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 4.2)

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby przekształcenie ramiprylu do ramiprylatu jest opóźnione ze względu na zmniejszoną aktywność esteraz. Jest to przyczyną zwiększenia stężenia ramiprylu w osoczu. Jednakże szczytowe stężenia ramiprylatu u tych pacjentów nie odbiegają od poziomów obserwowanych u osób z prawidłową czynnością wątroby.

Dzieci i młodzież

Farmakokinetykę ramiprylu badano u 30 dzieci z nadciśnieniem w wieku 2-16 lat, o masie ciała >10 kg. Po podaniu dawek od 0,05 mg do 0,2 mg/kg ramipryl był szybko metabolizowany do ramiprylatu. Maksymalne stężenia ramiprylatu w osoczu występowały w ciągu 2-3 godzin. Klirens ramiprylatu był ściśle związany z masą ciała (p<0,01) i dawką (p<0,001). Klirens i objętość dystrybucji zwiększał się wraz z wiekiem dzieci w każdej z grup otrzymujących poszczególne dawki.

Całkowity wpływ leku na organizm dzieci otrzymujących dawkę 0,05 mg/kg masy ciała i dorosłych leczonych ramiprylem w dawce 5 mg był porównywalny. Podanie dzieciom dawki 0,2 mg/kg powodowało większy całkowity wpływ leku na organizm niż u dorosłych otrzymujących największą zalecaną dawkę 10 mg na dobę.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Doustne podawanie ramiprylu nie miało ostrego wpływu toksycznego na psy i gryzonie.

Badania polegające na długotrwałym podawaniu ramiprylu doustnie zostały przeprowadzone na szczurach, psach i małpach. Zmiany w stężeniu elektrolitów w osoczu i zmiany w obrazie krwi wystąpiły u wszystkich trzech gatunków. Farmakodynamiczne działanie ramiprylu było widoczne w znaczącym powiększeniu się aparatu przykłębuszkowego u psa i małpy po podaniu dawki 250 mg/kg/ dobę.

Szczury, psy i małpy tolerowały dawki dobowe równe, odpowiednio 2, 2,5 i 8 mg/kg/dobę bez żadnych działań niepożądanych.

Badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję przeprowadzone na szczurach, królikach i małpach nie wykazały działania teratogennego.

Zarówno u samców, jak i u samic szczura nie stwierdzono zaburzeń płodności.

Podawanie ramiprylu samicom szczura w okresie ciąży i laktacji w dawkach 50 mg/kg mc/dobę i większych spowodowało nieodwracalne uszkodzenie nerek (poszerzenie miedniczek nerkowych) u potomstwa.

Szeroko zakrojone badania mutagenności przeprowadzone przy użyciu kilku systemów badawczych nie wykazały mutagennego lub genotoksycznego działania ramiprylu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Skrobia żelowana, kukurydziana Kroskarmeloza sodowa Sodu wodorowęglan Sodu stearylofumaran dodatkowo:

2,5 mg - mieszanina barwiąca PB-22960, yellow (laktoza jednowodna, żelaza tlenek żółty (E172)), 5 mg - mieszanina barwiąca PB-24877, pink (laktoza jednowodna, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172)).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 7, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 50x1 (blister dzielony) tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

8. NUMER (-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 21209 (2,5 mg)

Pozwolenie nr 21210 (5 mg)

Pozwolenie nr 21211 (10 mg)

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24-05-2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12 luty 2015 r.

18

Ramiprilum 123ratio