Imeds.pl

Ramiprilum 123ratio 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ramiprilum 123ratio, 2,5 mg, tabletki Ramiprilum 123ratio, 5 mg, tabletki Ramiprilum 123ratio, 10 mg, tabletki

Ramiprilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ramiprilum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramiprilum 123ratio

3.    Jak stosować lek Ramiprilum 123ratio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ramiprilum 123ratio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Ramiprilum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

Ramiprilum 123ratio zawiera substancję nazywaną ramiprylem. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitorami ACE).

Ramiprilum 123ratio działa przez:

•    zmniejszenie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze,

•    zmniejszenie napięcia i rozszerzenie naczyń krwionośnych,

•    ułatwienie sercu pompowania krwi w organizmie.

Ramiprilum 123ratio może być stosowany:

•    W leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego).

•    W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.

•    W celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (zarówno u pacjentów z cukrzycą, jak i bez cukrzycy).

•    W leczeniu choroby serca, w przypadku gdy serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca).

•    Po przebytym zawale serca (mięśnia sercowego), powikłanym niewydolnością serca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramiprilum 123ratio

Kiedy nie stosować leku Ramiprilum 123ratio

•    Jeżeli pacjent ma uczulenie na ramipryl, jakikolwiek inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Objawami reakcji uczuleniowej (alergicznej) mogą być: wysypka, utrudnienie połykania lub oddychania, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

•    Jeżeli kiedykolwiek po zastosowaniu innych leków wystąpiła ciężka reakcja alergiczna, nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Objawy to: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na dłoniach, stopach i w gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i połykaniu.

•    Jeżeli pacjent jest poddawany dializoterapii lub innego typu filtracji krwi. W zależności od użytego aparatu lek Ramiprilum 123ratio może nie być odpowiedni dla pacjenta.

•    Jeżeli stwierdzono zaburzenia dotyczące nerek, w których dopływ krwi do nerek jest zmniejszony (zwężenie tętnicy nerkowej).

•    W okresie ostatnich 6 miesięcy ciąży (patrz punkt “Ciąża i karmienie piersią”).

•    W przypadku nieprawidłowo niskiego lub niestabilnego ciśnienia tętniczego. Lekarz zaleci wówczas wykonanie odpowiednich badań.

•    Jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Nie należy przyjmować leku Ramiprilum 123ratio, jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy

pacjenta. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku

Ramiprilum 123ratio.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Ramiprilum 123ratio należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    Jeżeli występują choroby serca, wątroby lub nerek.

•    W przypadku znacznej utraty soli lub płynów z organizmu (z powodu wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia się, stosowania diety z ograniczeniem soli, przyjmowania leków moczopędnych (diuretyków) przez długi okres czasu lub dializoterapii).

•    Jeżeli planowane jest leczenie mające zmniejszyć uczulenie na jad pszczół lub os (leczenie odczulające).

•    Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Ramiprilum 123ratio”.

•    Jeżeli planowane jest podanie leków znieczulających. Mogą być podane przed zabiegiem chirurgicznym lub każdym zabiegiem stomatologicznym. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Ramiprilum 123ratio jeden dzień wcześniej; należy skonsultować się z lekarzem.

•    Jeżeli stwierdzono wysokie stężenie potasu we krwi (w wynikach badań krwi).

•    Jeżeli stwierdzono kolagenozę naczyń taką, jak twardzina skóry lub toczeń rumieniowaty układowy.

•    Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Ramiprilum 123ratio w okresie pierwszych trzech miesięcy ciąży, a powyżej trzeciego miesiąca ciąży lek może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Ramiprilum 123ratio u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak danych dotyczących tej grupy wiekowej.

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub występują wątpliwości), należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Ramiprilum 123ratio.

Lek Ramiprilum 123ratio a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Ramiprilum 123ratio może wpłynąć na działanie innych leków. Również inne leki mogą wpłynąć na działanie leku Ramiprilum 123ratio.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one osłabić działanie leku Ramiprilum 123ratio:

•    Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) takie, jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy).

•    Leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii takie, jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. Lekarz zaleci pomiar ciśnienia tętniczego.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania leku Ramiprilum 123ratio:

•    Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) takie, jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy).

•    Leki przeciwnowotworowe (chemioterapia).

•    Leki stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu takie, jak cyklosporyna.

•    Leki moczopędne (diuretyki) takie, jak furosemid.

•    Leki, które mogą zwiększyć stężenie potasu we krwi takie, jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (lek przeciwzakrzepowy).

•    Leki steroidowe stosowane w leczeniu stanu zapalnego takie, jak prednizolon.

•    Allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi).

•    Prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca).

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

•    Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku ramiprilum 123ratio” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Lek Ramiprilum 123ratio może wpływać na ich działanie:

•    Leki przeciwcukrzycowe takie, jak doustne leki zmniejszające stężenie glukozy oraz insulina. Lek Ramiprilum 123ratio może zmniejszać stężenie glukozy we krwi. Należy dokładnie kontrolować stężenie glukozy we krwi w czasie stosowania leku Ramiprilum 123ratio.

•    Lit (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych). Lek Ramiprilum 123ratio może zwiększać stężenie litu we krwi. Lekarz będzie dokładnie kontrolował stężenie litu w czasie stosowania leku Ramiprilum 123ratio.

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub występują wątpliwości), należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Ramiprilum 123ratio.

Ramiprilum 123ratio z jedzeniem i alkoholem

•    Spożywanie alkoholu wraz z lekiem Ramiprilum 123ratio może spowodować zawroty głowy lub uczucie „pustki” w głowie. Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli planowane jest spożycie alkoholu, ponieważ leki stosowane w celu obniżania ciśnienia tętniczego i alkohol mogą wykazywać działanie sumujące się.

•    Lek Ramiprilum 123ratio może być przyjmowany podczas lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Ramiprilum 123ratio w okresie pierwszych 12 tygodni ciąży i nie wolno stosować tego leku po 13. tygodniu ciąży, gdyż może mieć szkodliwy wpływ na dziecko.

W przypadku zajścia w ciążę w czasie przyjmowania leku Ramiprilum 123ratio należy natychmiast poinformować lekarza. Przed planowaną ciążą zalecana jest zmiana sposobu leczenia na alternatywne.

Karmienie piersią

Nie należy stosowania leku Ramiprilum 123ratio podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Ramiprilum 123ratio mogą wystąpić zawroty głowy. Jest to bardziej prawdopodobne w chwili rozpoczęcia leczenia lub podczas zwiększania dawki. Jeżeli wystąpią zawroty głowy nie wolno prowadzić pojazdów lub używać jakichkolwiek narzędzi, lub maszyn.

Lek Ramiprilum 123ratio zawiera laktozę.

Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancje niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Ramiprilum 123ratio

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Ramiprilum 123ratio

•    Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.

•    Tabletki należy połykać popijając płynem.

•    Nie wolno kruszyć ani żuć tabletek.

Dawkowanie

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego

   Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz dostosuje dawkę aż do uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego krwi.

•    Maksymalna dawka to 10 mg raz na dobę.

•    Jeżeli pacjent przyjmuje leki moczopędne (diuretyki), lekarz może zalecić przerwanie ich stosowania lub zmniejszenie dawki, przed rozpoczęciem podawania leku Ramiprilum 123ratio.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

   Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz może następnie zalecić zwiększenie dawki leku.

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg raz na dobę.

Leczenie mające na celu zmniejszenie lub opóźnienie pogarszania się czynności nerek

   Leczenie może być rozpoczęte od dawki 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz dostosuje dawkę leku.

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca

•    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg raz na dobę.

•    Lekarz dostosuje dawkę leku.

•    Maksymalna dawka to 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po przebytym zawale serca

   Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg dwa razy na dobę.

•    Lekarz dostosuje dawkę leku.

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

   Lekarz zaleci stosowanie mniejszej dawki początkowej i wolniej będzie dostosowywał dawkę. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ramiprilum 123ratio

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala. Nie wolno samemu prowadzić samochodu, należy poprosić kogoś innego o zawiezienie lub wezwać karetkę pogotowia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania leku Ramiprilum 123ratio

•    W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Ramiprilum 123ratio i natychmiast skonsultować się z lekarzem - może być konieczna pilna pomoc medyczna:

•    Obrzęk twarzy, warg lub gardła, który może powodować utrudnienie połykania lub oddychania,

jak również świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej spowodowanej stosowaniem leku Ramiprilum 123ratio.

•    Ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenie jamy ustnej, nasilenie wcześniej

występującej choroby skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub rozwarstwienie skóry (jak w zespole Stevensa-Johnsona, toksyczno-martwiczym oddzielaniu się naskórka lub rumieniu wielopostaciowym).

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią u pacjenta:

•    Przyspieszona czynność serca, nierówna lub mocna czynność serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze zaburzenia, w tym zawał serca i udar.

•    Duszność lub kaszel; mogą to być objawy zaburzeń dotyczących płuc.

•    Łatwe powstawanie siniaków, wydłużony czas krwawienia, nietypowe krwawienia (np. krwawienia z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze niż zazwyczaj zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą to być objawy zaburzeń krwi lub szpiku kostnego.

•    Silny ból żołądka, mogący promieniować na plecy. Może to być objaw zapalenia trzustki.

•    Gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących wątroby takie, jak zapalenie wątroby lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane:

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych:

Często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 pacjentów)

•    Ból głowy lub uczucie zmęczenia.

•    Zawroty głowy. Ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne na początku przyjmowania leku Ramiprilum 123ratio lub podczas zwiększania dawki.

•    Omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza podczas szybkiej zmiany pozycji na stojącą lub siedzącą.

•    Suchy kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność.

•    Ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty.

•    Wysypka skórna z obrzękiem lub bez.

•    Ból w klatce piersiowej.

•    Kurcze lub bóle mięśni.

•    Zbyt wysokie stężenie potasu we krwi, stwierdzone w badaniach laboratoryjnych krwi.

Niezbyt często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów)

•    Zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego).

•    Świąd i nietypowe odczucia skórne takie, jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie (parestezje).

•    Utrata lub zmiana w odczuwaniu smaku.

•    Zaburzenia snu.

•    Uczucie przygnębienia, lęk, nerwowość lub niepokój.

•    Niedrożność nosa, trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy.

•    Obrzęk jelit, nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit” objawiający się bólem brzucha, wymiotami i biegunką.

•    Zgaga, zaparcie lub suchość błony śluzowej jamy ustnej.

•    Oddawanie większej ilości moczu.

•    Nasilone pocenie się.

•    Utrata lub zmniejszenie apetytu (anoreksja).

•    Przyspieszona lub nieregularna czynność serca, obrzęk rąk i nóg. Może to być objawem gromadzenia wody w organizmie.

•    Nagłe zaczerwienienie.

•    Niewyraźne widzenie.

•    Ból stawów.

•    Gorączka.

•    Impotencja u mężczyzn, zmniejszenie popędu seksualnego u mężczyzn i kobiet.

•    Zwiększenie liczby krwinek białych pewnego typu (eozynofilia) stwierdzone w badaniach krwi.

•    Zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek stwierdzone w badaniach krwi.

Rzadko (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 1000 pacjentów)

•    Uczucie dezorientacji.

•    Zaczerwienienie i obrzęk języka.

•    Nasilone łuszczenie się skóry, swędząca, grudkowata wysypka.

•    Zaburzenia dotyczące paznokci (np. utrata lub oddzielanie się paznokcia od łożyska).

•    Wysypka skórna lub powstawanie siniaków.

•    Plamy na skórze i ziębnięcie kończyn.

•    Zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu.

•    Zaburzenia słuchu lub dzwonienie w uszach.

•    Uczucie osłabienia.

•    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi lub stężenia hemoglobiny, stwierdzone w badaniach krwi.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 000 pacjentów)

•    Nadwrażliwość na światło słoneczne.

Inne zgłaszane działania niepożądane:

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych.

•    T rudności w koncentracj i.

•    Obrzęk j amy ustnej.

•    Za mała ilość krwinek stwierdzona w badaniach krwi.

•    Zmniejszone stężenie sodu stwierdzone w badaniach krwi.

•    Zmiana koloru palców rąk i stóp pod wpływem zimna oraz mrowienie lub ból podczas ocieplania (zespół Raynauda).

•    Powiększenie piersi u mężczyzn.

•    Spowolnione lub zaburzone reakcje.

•    Odczucie pieczenia.

•    Zmiana odczuwania zapachów.

•    Utrata włosów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ramiprilum 123ratio

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym oraz blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ramiprilum 123ratio

-    Substancją czynną leku jest: ramipryl.

2,5 mg

Każda tabletka zawiera 2,5 mg ramiprylu.

5 mg

Każda tabletka zawiera 5 mg ramiprylu.

10 mg

Każda tabletka zawiera 10 mg ramiprylu.

- Pozostałe składniki to:

2.5    mg

Sodu wodorowęglan, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana, kukurydziana, sodu stearylofumaran, mieszanina barwiąca PB-22960, yellow (laktoza jednowodna, żelaza tlenek żółty (E172)).

5 mg

Sodu wodorowęglan, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana, kukurydziana, sodu stearylofumaran, mieszanina barwiąca PB-24877, pink (laktoza jednowodna, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172)).

10 mg

Sodu wodorowęglan, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana, kukurydziana, sodu stearylofumaran.

Jak wygląda lek Ramiprilum 123ratio i co zawiera opakowanie

Tabletki.

2.5    mg

Żółte, niepowlekane płaskie tabletki o kształcie kapsułki, 10,0 x 5, 0 mm, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i na bokach tabletki oraz wytłoczeniem „R2”.

Tabletkę można podzielić na połówki.

5 mg

Różowe, niepowlekane płaskie tabletki o kształcie kapsułki, 8,8 x 4,4 mm, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i na bokach tabletki oraz wytłoczeniem „R3”.

Tabletkę można podzielić na połówki.

10 mg

Białe do prawie białych, niepowlekane płaskie tabletki o kształcie kapsułki, 11,0 x 5,5 mm, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i na bokach tabletki oraz wytłoczeniem „R4”.

Tabletkę można podzielić na połówki.

Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 28, 30, 56, 60, 90 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa, Polska tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-StraBe 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park,

Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG,

Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2015 r.

Ta ulotka dla pacjenta nie zawiera wszystkich informacji o tym leku. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych pytań lub wątpliwości.

9