+ iMeds.pl

Rampar 37,5 mg + 325 mgUlotka Rampar

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Rampar, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

(Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rampar i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rampar

3.    Jak stosować lek Rampar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rampar

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Rampar i w jakim celu się go stosuje

Rampar jest lekiem złożonym, składaj ącym się z dwóch leków przeciwbólowych, tramadolu i paracetamolu, które działają jednocześnie w celu złagodzenia bólu.

Rampar jest przeznaczony do leczenia umiarkowanego do silnego bólu, gdy lekarz stwierdzi, że konieczne jest stosowanie leku złożonego tramadolu i paracetamolu.

Rampar należy stosować wyłącznie u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rampar Kiedy nie stosować leku Rampar:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na tramadol, paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    w przypadku ostrego zatrucia alkoholem;

-    jeśli pacjent przyjmuje równocześnie tabletki nasenne, leki przeciwbólowe lub inne leki, które wpływaj ą na nastrój i emocje;

-    jeśli pacjent przyjmuje równocześnie inhibitory MAO lub przyjmował je w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem leczenia lekiem Rampar. Inhibitory MAO stosowane są w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona.

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

-    jeśli pacjent ma padaczkę, która nie jest odpowiednio kontrolowana przez aktualnie stosowany lek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rampar należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inne leki zawierające paracetamol lub tramadol;

-    jeśli pacjent ma zaburzenie czynności nerek. W tym przypadku stosowanie leku Rampar nie jest zalecane;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności lub chorobę wątroby lub gdy występuje zażółcenie oczu lub skóry. Objawy te mogą sugerować występowanie żółtaczki lub zaburzeń dróg żółciowych;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia oddychania, np. astma lub ciężkie choroby płuc;

-    jeśli pacjent jest lub kiedykolwiek był uzależniony od jakichkolwiek leków, np. morfiny;

-    jeśli pacjent miał niedawno uraz głowy, wstrząśnienie mózgu lub silne bóle głowy, którym towarzyszyły wymioty;

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia świadomości (np. traci przytomność z nieznanego powodu);

-    jeśli pacjent ma padaczkę lub w przeszłości doświadczył drgawek lub napadów drgawkowych;

-    jeśli pacjent przyjmuje inne leki stosowane w leczeniu bólu, które zawierają buprenorfinę, nalbufinę lub pentazocynę;

Nie wolno stosować tramadolu do leczenia zastępczego u pacjentów uzależnionych od opioidów, ponieważ nie usuwa on objawów odstawienia morfiny.

Podczas leczenia

Jeśli u pacjenta planowane jest znieczulenie, należy powiedzieć lekarzowi lub dentyście o stosowaniu leku Rampar.

Ramnar a. inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku Rampar nie wolno stosować jednocześnie z:

-    innymi lekami zawieraj ącymi paracetamol lub tramadol, tak aby nie przekraczać maksymalnej dawki dobowej;

-    inhibitorami MAO (stosowanymi w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona), ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Objawy zespołu serotoninowego obejmują biegunkę, przyspieszone bicie serca, nasilone pocenie, drżenie, splątanie a nawet śpiączkę. Jeśli pacjent stosował w ostatnim czasie inhibitory MAO, powinien odczekać 14 dni przed rozpoczęciem leczenia lekiem Rampar.

Nie jest zalecane stosowanie leku Rampar z następującymi lekami, gdyż może on wpływać na ich skuteczność:

-    karbamazepina (lek stosowany w leczeniu padaczki lub niektórych rodzajów bólu);

-    opioidowymi lekami przeciwbólowymi - typ leków przeciwbólowych (buprenorfiną, nalbufiną lub pentazocyną ).

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych przy stosowaniu leku Rampar jest większe, jeśli pacjent przyjmuje także:

-    niektóre leki przeciwdepresyjne lub tryptany (stosowane w leczeniu migreny). Rampar może oddziaływać z tymi lekami, w wyniku czego u pacjenta mogą wystąpić takie objawy, jak mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, również mięśni kontrolujących ruchy gałek ocznych, pobudzenie, nadmierne pocenie, drżenie, wzmożenie odruchów, zwiększone napięcie mięśni, ciepłota ciała powyżej 38°C.

-    fenobarbital, leki uspokajające, leki nasenne, inne leki przeciwbólowe, takie jak morfina i kodeina (również w postaci leku przeciwkaszlowego i leczenia zastępczego), baklofen (lek zwiotczaj ący mięśnie), leki przeciwnadciśnieniowe, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki stosowane w leczeniu alergii lub talidomid (lek stosowany w celu leczeniu nowotworu szpiku kostnego). Może wystąpić senność, omdlenia lub uczucie duszności. W razie wystąpienia tych objawów należy skontaktować się z lekarzem;

-    leki, które mogą wywołać drgawki, takie jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub przeciwpsychotyczne, tetrahydrokannabinol (składnik marihuany) lub bupropion (pomagający rzucić palenie). Ryzyko drgawek może się zwiększyć, jeśli pacjent przyjmuje w tym samym czasie lek Rampar. Lekarz zdecyduje, czy lek Rampar jest odpowiedni dla pacjenta;

-    antagoniści witaminy K, jak warfaryna lub inne leki przeciwzakrzepowe, np. fenprokumon (lek „rozrzedzający” krew). Skuteczność tych leków może się zmienić i może dojść do krwotoków. Wszelkie przypadki długotrwałego lub niespodziewanego krwawienia należy zgłosić bezzwłocznie do lekarza.

Skuteczność leku Rampar może być zmieniona, jeśli pacjent przyjmuje także:

-    metoklopramid, domperydon lub ondansetron (stosowane w leczeniu nudności i wymiotów);

-    kolestyraminę (lek zmniejszający stężenie cholesterolu we krwi);

-    ketokonazol lub erytromycynę (leki przeciw zakażeniom).

Rampar z jedzeniem, piciem i alkoholem

Ponieważ alkohol może nasilać senność, nie spożywać alkoholu w trakcie stosowania leku Rampar. Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować tego leku podczas ciąży, ponieważ zawiera tramadol.

Niewielkie ilości tramadolu mogą przenikać do mleka kobiecego. Dlatego nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli wystąpi senność lub zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Rampar zawiera laktozę. Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że występuje u niego nietolerancja niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3.    Jak stosować lek Rampar

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

-    Zalecana początkowa dawka leku wynosi 2 tabletki, chyba że lekarz zaleci inaczej.

-    W razie potrzeby można przyj ąć kolejne dawki, zgodnie z zaleceniami lekarza.

-    Najkrótszy czas pomiędzy dawkami musi wynosić co najmniej 6 godzin.

-    Dawka leku powinna być dostosowana do nasilenia bólu i wrażliwości pacjenta na odczuwany ból. Zasadą jest stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przeciwbólowej.

-    Nie należy stosować więcej niż 8 tabletek na dobę .

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 75 lat) wydalanie tramadolu może być opóźnione. Lekarz zaleci takim pacjentom wydłużenie przerw między kolejnymi dawkami leku.

Ciężka choroba (niewydolność) wątroby lub nerek/pacjenci poddawani dializie

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby i (lub) nerek nie powinni przyjmować leku Rampar. Jeśli niewydolność jest lekka lub umiarkowana, lekarz może zalecić wydłużenie przerw między kolejnymi dawkami leku.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Nie zaleca się stosowania leku Rampar u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podawania

• Tabletki należy stosować doustnie.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Nie należy dzielić ani żuć tabletek.

•    Lek Rampar może być stosowany niezależnie od posiłku.

Czas trwania leczenia

Leku Rampar nie należy stosować dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne ani nie dłużej niż zaleci lekarz.

Jeśli pacjent uważa, że działanie leku Rampar jest zbyt silne (znaczna senność lub trudności w oddychaniu), albo zbyt słabe (pacjent nie ma wystarczającej ulgi w bólu), należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rampar

W razie zastosowania większej liczby tabletek, niż to konieczne, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby, które może się ujawnić w późniejszym czasie.

W razie przedawkowania mogą wystąpić nudności, niewyraźne widzenie i (lub) zaburzenia ostrości widzenia, wymioty, utrata apetytu, ból brzucha lub uczucie dyskomfortu w brzuchu, zapaść sercowo-naczyniowa, zaburzenia świadomości, w tym śpiączka, drgawki i zahamowanie czynności układu oddechowego, mogące prowadzić do zatrzymania oddechu, bladość skóry.

W ciągu 12 do 48 godzin po przyjęciu leku może wystąpić uszkodzenie wątroby. W przypadku ostrego zatrucia, niewydolność wątroby może prowadzić do ciężkiej choroby mózgu (encefalopatii), śpiączki i zgonu. Może wystąpić ostra niewydolność nerek, nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia wątroby. Zgłaszano także zaburzenia rytmu serca (nieregularna czynność serca) i zapalenie trzustki (stan zapalny trzustki).

Pominięcie zastosowania leku Rampar

W razie pominięcia dawki leku, należy ją pominąć i kontynuować przyjmowanie tabletek, jak poprzednio lub zażyć pominiętą tabletkę, zachowując 6-godzinny odstęp do przyjęcia kolejnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Rampar

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia się z lekarzem.

Zazwyczaj nie będzie żadnych objawów przerwania stosowania leku Rampar.

Jednak w rzadkich przypadkach osoby przyjmujące tramadol przez dłuższy czas mogą źle się czuć po nagłym przerwaniu leczenia. Jeżeli pacjent stosował lek Rampar przez dłuższy czas, powinien skontaktować się z lekarzem przed przerwaniem jego przyjmowania, ponieważ mogło dojść do przyzwyczajenia organizmu do leku.

Pacjenci mogą:

-    czuć pobudzenie, niepokój, nerwowość lub chwiejny nastrój,

-    być nadaktywni,

-    mieć problemy ze snem,

-    mieć zaburzenia ze strony żołądka lub jelit.

Bardzo niewielu pacjentów może również odczuwać:

-    ataki paniki,

-    omamy, nietypowe odczucia, takie jak świąd, mrowienie i drętwienie,

-    dzwonienie w uszach.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów po zaprzestaniu stosowania leku Rampar, należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pacjent uważa, że którekolwiek z poniższych działań niepożądanych może dotyczyć jego, powinien przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego oddziału ratunkowego szpitala.

Poniższe działania niepożądane mogą wymagać interwencji lekarza:

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

•    krew w kale (kał może być czarny i smolisty lub może pojawiać się w nim świeża, czerwona krew),

•    trudności lub ból    podczas    oddawania moczu.

Rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 1 000 pacjentów):

•    nagłe objawy reakcji alergicznych, takie jak wysypka, świąd lub pokrzywka na skórze, obrzęk twarzy, warg, j ęzyka i innych części ciała, duszność, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu, niskie ciśnienie krwi,

•    drgawki,

•    płytki oddech.

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 10 000 pacjentów):

•    rzadko odnotowywano występowanie poważnych reakcji skórnych

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    długotrwałe lub niespodziewane krwawienie po zażyciu leku Rampar z lekami stosowanymi w celu „rozrzedzenia” krwi (np. warfaryna, fenprokumon),

•    zmiany w ilości krwinek (widoczne w badaniach krwi) wraz ze zwiększoną częstością występowania infekcji (gorączka, silne dreszcze, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej).

Inne działania niepożądane to:

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    zawroty głowy, senność,

•    nudności.

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów)

•    splątanie, zmiany nastroju (niepokój, nerwowość, podekscytowanie), zaburzenia snu,

•    ból głowy, drżenie,

•    wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha lub uczucie dyskomfortu w brzuchu, niestrawność, wzdęcia,

•    nasilone pocenie, świąd.

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów)

•    depresja, omamy (widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją), koszmary senne, niepamięć,

•    mimowolne skurcze mięśni, mrowienie lub drętwienie, dzwonienie w uszach,

•    wzrost tętna lub ciśnienia tętniczego lub częstości akcji serca

•    trudności w oddychaniu,

•    trudności w połykaniu,

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi (widoczne w badaniach krwi),

•    reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka),

•    obecność białka w moczu (widoczne w badaniach moczu),

•    dreszcze, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej.

Rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów)

•    uzależnienie od leku,

•    omdlenia (mogące prowadzić do upadku),

•    brak koordynacji,

•    niewyraźne widzenie

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 10 000 pacjentów)

•    nadużywanie leków

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    obniżenie poziomu cukru we    krwi

Ponadto, poniższe działania niepożądane zostały zgłoszone przez osoby stosujące leki zawierające wyłącznie tramadol lub wyłącznie paracetamol:

Rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów)

•    zmiany apetytu, osłabienie mięśni

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    omdlenia w trakcie zmiany pozycji na stojącą z pozycji leżącej lub siedzącej, wolne bicie serca,

•    zmiany w liczbie krwinek (widoczne w badaniu krwi) lub krwawienie, łatwiejsze niż zwykle powstawanie siniaków,

•    zmiany nastroju, zmiany aktywności i zmiany w percepcji,

•    nasilenie astmy

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C , 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowyć lek Rampar

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym, butelce lub blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Butelki: zużyć w ciągu 100 dni od otwarcia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

5.


Co zawiera lek Rampar

Substancjami czynnymi leku są: tramadolu chlorowodorek i paracetamol. Każda tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki - skrobia żelowana, kukurydziana, powidon K-29/32, krospowidon, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka -hypromeloza 6 cP, laktoza jednowodna (patrz punkt 2 „Lek Rampar zawiera laktozę”), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 300, triacetyna, żelaza tlenek żółty (E 172), makrogol 4000, hypromeloza 15 cP, hypromeloza 3 cP, hypromeloza 50 cP.

Jak wygląda lek Rampar i co zawiera opakowanie

Lek Rampar to jasnożółta, podłużna tabletka powlekana w wytłoczonym „P/T” po jednej stronie i „M” po drugiej.

Rampar jest pakowany w blistry zawierające 30, 60 i 90 tabletek powlekanych, perforowane blistry z pojedynczą dawką zawierające 20 x 1 i 60 x 1 tabletek powlekanych oraz w butelki z zamknięciem zabezpieczającym przed otwarciem przez dzieci i zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierające 100 tabletek powlekanych i butelki z zakrętką z PP i zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierające 500 tabletek powlekanych (opakowanie dozujące).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Mylan Hungary Kft.

H-2900, Komarom Mylan street 1 Węgry

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawicielstwa podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 54 66 403

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2015

9


Rampar

Charakterystyka Rampar

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rampar, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera 2,651 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Jasnożółta, podłużna tabletka powlekana w wytłoczonym „P/T” po jednej stronie i „M” po drugiej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Rampar jest wskazany w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu.

Stosowanie produktu leczniczego Rampar należy ograniczyć do leczenia pacjentów z umiarkowanym i silnym bólem, który wymaga zastosowania tramadolu chlorowodorku w skojarzeniu z paracetamolem (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 12 lat)

Produkt leczniczy Rampar należy stosować wyłącznie u pacjentów z bólem umiarkowanym do silnego, który wymaga zastosowania tramadolu chlorowodorku w skojarzeniu z paracetamolem.

Dawkę należy ustalić indywidualnie w zależności od stopnia nasilenia bólu oraz odpowiedzi pacjenta na leczenie. Należy stosować najmniejszą skuteczną przeciwbólowo dawkę leku.

Zalecana dawka początkowa wynosi dwie tabletki Rampar, co odpowiada 75 mg tramadolu i 650 mg paracetamolu. Jeśli konieczne, można przyjąć dodatkowe dawki, nie przekraczając 8 tabletek (co odpowiada 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobę. Przerwa między dawkami nie powinna być krótsza niż 6 godzin.

Produktu leczniczego Rampar w żadnym razie nie należy stosować dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne (patrz punkt 4.4).

Jeśli, ze względu na rodzaj i ciężkość schorzenia, niezbędne jest wielokrotne lub długotrwałe stosowanie produktu leczniczego Rampar, należy uważnie i regularnie obserwować pacjenta (z przerwami w leczeniu, jeśli to możliwe), w celu oceny konieczności dalszego leczenia.

Osoby w podeszłym wieku

U pacjentów do 75 lat bez klinicznie objawowej niewydolności wątroby lub nerek, nie ma potrzeby dostosowywania dawki leku. U pacjentów w wieku powyżej 75 lat czas wydalania może być wydłużony. Dlatego, jeśli jest to konieczne, odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami mogą być wydłużone, zgodnie z potrzebami pacjenta.

Niewydolność nerek / hemodializa i niewydolność wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek i/lub wątroby wydalanie tramadolu jest wydłużone. U tych pacjentów należy dokładnie rozważyć wydłużenie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami leku.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Rampar u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min). Ze względu na zawartość paracetamolu produktu leczniczego Rampar nie wolno stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu złożonego zawierającego tramadol i paracetamol u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu w tej grupie pacjentów.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Nie należy dzielić ani rozgryzać tabletek.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancje pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami psychotropowymi.

-    Jednoczesne leczenie inhibitorami MAO lub w ciągu dwóch tygodni po przerwaniu leczenia inhibitorami MAO (patrz punkt 4.5).

-    Ciężka niewydolność wątroby.

-    Niepoddająca się leczeniu padaczka (patrz punkt 4.4).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia:

-    U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat nie należy przekraczać maksymalnej dawki 8 tabletek produktu złożonego zawierającego tramadol i paracetamol na dobę. W celu uniknięcia przypadkowego przedawkowania, należy ostrzec pacjentów, aby nie przekraczali zalecanej dawki i nie stosowali jednocześnie innych produktów zawierających paracetamol (w tym produktów sprzedawanych bez recepty) lub tramadolu chlorowodorek bez zaleceń lekarza.

-    Nie zaleca się stosowania produktu złożonego zawierającego tramadol i paracetamol u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/mm).

-    Nie należy stosować produktu złożonego zawierającego tramadol i paracetamol u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3). Niebezpieczeństwo przedawkowania paracetamolu jest większe u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby bez marskości.

W przypadkach umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby, należy dokładnie rozważyć wydłużenie odstępu między dawkami.

-    Nie zaleca się stosowania produktu złożonego zawierającego tramadol i paracetamol w przypadkach ciężkiej niewydolności oddechowej.

-    Tramadol nie jest wskazany do leczenia zastępczego u pacjentów uzależnionych od opioidów. Tramadol, pomimo, że jest agonistą receptorów opioidowych, nie usuwa objawów

z odstawienia morfiny.

-    U pacjentów leczonych tramadolem, podatnych na wystąpienie drgawek lub przyjmujących inne leki obniżające próg drgawkowy, szczególnie selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, ośrodkowo działające leki przeciwbólowe lub miejscowe leki znieczulające, zgłaszano występowanie drgawek. Pacjenci z padaczką lub pacjenci podatni na występowanie drgawek powinni być leczeni produktem złożonym zawierającym tramadol i paracetamol wyłącznie, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Odnotowano występowanie drgawek u pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach. Ryzyko może się zwiększać, gdy dawki tramadolu przekraczają zalecaną, górną granicę dawki.

-    Równoczesne stosowanie opioidowych leków przeciwbólowych o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (nalbufina, buprenorfina, pentazocyna) nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

-    Tolerancja na lek oraz uzależnienie fizyczne i (lub) psychiczne od leku może wystąpić nawet podczas stosowania dawek terapeutycznych. Należy regularnie monitorować potrzebę kliniczną leczenia przeciwbólowego (patrz punkt 4.2). U pacjentów uzależnionych od opioidów

i u pacjentów nadużywających leki lub u których stwierdzono uzależnienie w wywiadzie, leczenie powinno być krótkotrwałe i pod kontrolą lekarza. Tramadol z paracetamolem należy stosować z ostrożnością u pacjentów po urazach głowy, pacjentów podatnych na wystąpienie drgawek, z zaburzeniami dróg żółciowych, we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionej etiologii, zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego lub zaburzeniami oddychania oraz ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym.

-    Przedawkowanie paracetamolu może powodować toksyczne uszkodzenie wątroby u niektórych pacjentów.

-    Mogą wystąpić objawy z odstawienia, podobne do objawów obserwowanych podczas odstawienia opioidów, nawet po zastosowaniu dawek terapeutycznych i podczas krótkotrwałego leczenia (patrz punkt 4.8). Reakcji tych można uniknąć stosując mniejsze dawki podczas zakończenia terapii zwłaszcza po długim okresie leczenia. Rzadko raportowano przypadki uzależnienia i nadużywania (patrz punkt 4.8).

-    W jednym badaniu odnotowano, że tramadol stosowany podczas znieczulenia ogólnego enfluranem i podtlenkiem azotu nasilił wspomnienia śródoperacyjne. Do czasu uzyskania dalszych informacji, należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiej narkozy.

Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancj ą galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem

złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie z:

•    Nieselektywnymi inhibitorami MAO

Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego: biegunka, tachykardia, nasilone pocenie, drżenie, splątanie a nawet śpiączka.

•    Selektywnymi inhibitorami MAO typu A Ekstrapolacja z nieselektywnych inhibitorów MAO.

Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego: biegunka, tachykardia, nasilone pocenie, drżenie, splątanie a nawet śpiączka.

•    Selektywnymi inhibitorami MAO typu B

Objawy pobudzenia ośrodkowego podobne do zespołu serotoninowego: biegunka, tachykardia, nasilone pocenie, drżenie, splątanie a nawet śpiączka.

W przypadku wcześniejszego przyjmowania inhibitorów MAO, konieczna jest dwutygodniowa przerwa przed rozpoczęciem leczenia tramadolem.

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie z:

•    Alkoholem

Alkohol nasila działanie uspokajające opioidowych leków przeciwbólowych.

Zmniejsza czujność, może stanowić zagrożenie podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn. Należy unikać spożywania alkoholu i produktów leczniczych zawierających alkohol.

•    Karbamazepiną i innymi induktorami enzymów

Ryzyko zmniejszenia skuteczności i czasu działania spowodowane zmniejszeniem stężenia tramadolu w osoczu.

•    Opioidowymi lekami przeciwbólowymi o działaniu agonistyczno-antagonistycznym

(buprenorfina, nalbufina, pentazocyna)

Osłabienie działania przeciwbólowego poprzez kompetycyjne blokowanie receptorów oraz ryzyko wystąpienia objawów z odstawienia.

Jednoczesne stosowanie wymagające rozważenia:

•    Inne pochodne opioidów (w tym produkty przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzależnienia), benzodiazepiny i barbiturany.

Zwiększone ryzyko zahamowania ośrodka oddechowego, które może prowadzić do zgonu w przypadku przedawkowania.

•    Inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takie, jak inne pochodne opioidów (leki przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzależnienia), fenobarbital, benzodiazepiny, inne leki przeciwlękowe, uspokajające leki przeciwdepresyjne, uspokajające leki przeciwhistaminowe, neuroleptyki, leki przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo, talidomid i baklofen.

Leki te mogą spowodować nadmierne hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego. Osłabienie czujności może wpłynąć na zwiększenie zagrożenia związanego z prowadzeniem pojazdów i obsługą maszyn.

•    Ze względów medycznych, podczas jednoczesnego stosowania produktu złożonego zawieraj ącego tramadol i paracetamol z lekami z grupy antagonistów witaminy K należy okresowo kontrolować czas protrombinowy, w związku z doniesieniami o zwiększeniu międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR).

•    Inne leki, będące inhibitorami CYP3A4, takie jak ketokonazol i erytromycyna, mogą hamować metabolizm tramadolu (N-demetylacja) i prawdopodobnie także metabolizm czynnego metabolitu O-demetylowanego. Kliniczne znaczenie tej interakcji jest nieznane.

•    Tramadol może wywoływać drgawki i nasilać działanie inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), serotoniny, inhibitorów wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny (SNRI), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwpsychotycznych

i innych leków obniżających próg drgawkowy (takich jak bupropion, mirtazapina, tetrahydrokannabinol) wywołuj ące drgawki.

•    Jednoczesne zastosowanie terapeutyczne tramadolu i leków serotoninergicznych, takich jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego sertotoniny i noradrenaliny (SNRI inhibitorów), tryptanów inhibitorów MAO (patrz punkt 4.3), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego sertotoniny i noradrenaliny trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i mirtazapiny może powodować zespół serotoninowy. Wystąpienie zespołu serotoninowego jest prawdopodobne, gdy obserwowany jest jeden z poniższych:

-    mimowolne skurcze

-    indukowane lub oczne skurcze z pobudzeniem lub obfitym poceniem

-    drżenie i wzmożenie odruchów

-    wzmożone napięcie i temperatura ciała> 38 ° C oraz indukowane lub oczne skurcze. Odstawienie leków serotoninergicznych zwykle przynosi szybką poprawę. Leczenie zależy od rodzaju i nasilenia objawów.

•    Metoklopramid lub domperydon może przyspieszać, a kolestyramina może opóźniać wchłanianie paracetamolu.

•    W ograniczonej liczbie badań, dotyczących przedoperacyjnego i pooperacyjnego stosowania przeciwwymiotnego antagonisty receptora 5-HT3 - ondansetronu wykazano zwiększenie zapotrzebowania na tramadol u pacjentów z bólem pooperacyjnym.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ponieważ produkt złożony zawieraj ący tramadol i paracetamol jest produktem złożonym, zawierającym tramadol, nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Dane dotyczące paracetamolu:

Duża ilość danych dotyczących stosowania paracetamolu u kobiet w ciąży nie wykazała występowania wad wrodzonych zarówno u płodów, jak i u noworodków. Paracetamol może być stosowany w okresie ciąży o ile jest to klinicznie potrzebne. Powinien być on jednak stosowany w najniższej skutecznej dawce, przez jak najkrótszy czas i z jak najrzadszą częstotliwością.

Dane dotyczące tramadolu:

Ze względu na brak wystarczających danych umożliwiających ocenę bezpieczeństwa stosowania tramadolu u kobiet w ciąży, tramadolu nie należy stosować w okresie ciąży. Tramadol stosowany w okresie przedporodowym i w czasie porodu nie wpływa na kurczliwość mięśnia macicy. Może powodować zmiany częstości oddechów u noworodka, zwykle klinicznie nieistotne. Długotrwałe leczenie w okresie ciąży może spowodować objawy z odstawienia u noworodka po porodzie, wynikające z uzależnienia.

Karmienie piersią

Ponieważ produkt złożony zawieraj ący tramadol i paracetamol jest produktem złożonym, zawierającym tramadol, nie powinien być przyjmowany w okresie karmienia piersią.

Dane dotyczące paracetamolu:

Paracetamol przenika do mleka kobiecego, ale w ilościach nieistotnych klinicznie. Zgodnie z dostępnymi danymi, karmienie piersią nie jest przeciwwskazane u kobiet przyjmujących leki jednoskładnikowe, zawierające wyłącznie paracetamol.

Dane dotyczące tramadolu:

Tramadol i jego metabolity przenikają w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Niemowlę może spożyć z mlekiem około 0,1% dawki zastosowanej przez matkę. Tramadolu nie należy przyjmować w okresie karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tramadol może powodować senność lub zawroty głowy, które mogą się nasilać po spożyciu alkoholu lub stosowaniu innych leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeżeli wystąpią takie objawy.

4.8    Działania niepożądane

W trakcie badań klinicznych dotyczących skojarzenia tramadolu z paracetamolem najczęstszymi działaniami niepożądanymi, obserwowanymi u ponad 10% pacjentów, były: nudności, zawroty głowy i senność.

W celu określenia częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następujące określenia:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (>1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Nieznana:

hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

Często:

splątanie, zmienność nastrojów (lęk, nerwowość, euforia), zaburzenia snu

Niezbyt często:

depresja, omamy, koszmary senne, niepamięć

Rzadko:

uzależnienie od leku

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:

zawroty głowy, senność

Często:

bóle głowy, drżenie

Niezbyt często:

mimowolne skurcze mięśni, parestezje

Rzadko:

ataksja, drgawki, omdlenia

Zaburzenia oka

Rzadko:

nieostre widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:

szumy uszne

Zaburzenia serca

Niezbyt często:

kołatanie, tachykardia, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:

nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:

duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:

nudności

Często:

wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, dyspepsja, wzdęcia

Niezbyt często:

zaburzenia połykania, smoliste stolce

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:

Nasilone pocenie, świąd

Niezbyt często:

reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:

albuminuria, zaburzenia oddawania moczu (trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często:

dreszcze, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej

Badania diagnostyczne

Niezbyt często:

zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych

Badania po wprowadzeniu produktu do obrotu

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko:

uzależnienie od leku

Mimo, iż w czasie badań klinicznych nie obserwowano niżej wymienionych działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem tramadolu lub paracetamolu, nie można wykluczyć ich wystąpienia:

Tramadol

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieznana:

W obserwacjach po wprowadzeniu tramadolu do obrotu stwierdzono rzadkie przypadki zaburzeń w działaniu warfaryny, w tym wydłużenie czasu protrombinowego.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:

reakcje alergiczne z objawami ze strony układu oddechowego (np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) i reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko:

zmiany apetytu

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko

Następujące objawy zaobserwowano po nagłym odstawieniu tramadolu: napady paniki, silny lęk, omamy, parestezje, szumy uszne i nietypowe objawy ze strony centralnego układu nerwowego.

Nieznana:

Mogą wystąpić inne objawy z odstawienia, podobne do tych występujących po odstawieniu opioidów : pobudzenie, nerwowość, bezsenność, hiperkinezja, drżenie, objawy żołądkowo-jelitowe.

Po podaniu tramadolu mogą wystąpić jako działania niepożądane zaburzenia psychiczne, z indywidualnymi różnicami w intensywności i rodzaju (w zależności od osobowości i czasu trwania leczenia). Mogą one obejmować: zmiany nastroju (zwykle euforia, sporadycznie dysforia), zmiany aktywności (zwykle zahamowanie, sporadycznie zwiększenie) i zmiany

zdolności poznawczych i czucia (np. trudności w podejmowaniu decyzji, zaburzenia postrzegania).

Zaburzenia serca

Nieznana:

niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, omdlenia (upadek)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko:

depresja oddechowa

Nieznana:

Obserwowano przypadki nasilenia astmy, chociaż nie ustalono związku przyczynowego.

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko:

osłabienie ruchowe

Paracetamol

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieznana:

Obserwowano zmiany w morfologii krwi, w tym trombocytopenie i agranulocytoze, jednak niekoniecznie były one związane przyczynowo z paracetamolem. Kilka doniesień sugerowało, że paracetamol podawany z antagonistami witaminy K może spowodować hipoprotrombinemie. W innych badaniach nie stwierdzono zmian czasu protrombinowego.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:

Może wystąpić nadwrażliwość, w tym wysypka skórna.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko:

Rzadko odnotowywano występowanie poważnych reakcji skórnych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Produkt złożony zawierający tramadol i paracetamol jest produktem złożonym z substancji czynnych. W przypadku przedawkowania objawy mogą obejmować objawy przedmiotowe i podmiotowe zatrucia tramadolem lub paracetamolem lub obu tych substancji czynnych.

Objawy przedawkowania tramadolu:

Przed wszystkim, po przedawkowaniu tramadolu należy się spodziewać objawów podobnych do tych, które obserwowane są w przypadku innych ośrodkowo działających leków przeciwbólowych (opioidowe leki przeciwbólowe). Obejmują one w szczególności: zwężenie źrenic, wymioty, zapaść sercowo-naczyniową, zaburzenia świadomości, prowadzące nawet do śpiączki, drgawki i zahamowanie ośrodka oddechowego, mogące prowadzić do zatrzymania oddechu.

Objawy przedawkowania paracetamolu:

Przedawkowanie jest szczególnie groźne w przypadku małych dzieci. Objawami przedawkowania paracetamolu w ciągu pierwszych 24 godzin są: bladość, nudności, wymioty, jadłowstręt i ból brzucha. Uszkodzenie wątroby może ujawnić się w ciągu 12 do 48 godzin po przyjęciu produktu. Mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy oraz kwasica metaboliczna. W przypadku ostrego zatrucia, niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, śpiączki i zgonu. Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kanalików nerkowych może rozwinąć się nawet, jeśli nie występuje ciężkie uszkodzenie wątroby. Istnieją doniesienia o występowaniu zaburzeń rytmu serca i zapalenia trzustki.

Istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia wątroby u osób dorosłych, które przyjęły 7,5-10 g lub więcej paracetamolu. Uważa się, że nadmierne ilości toksycznego metabolitu (zwykle dostatecznie wiązanego przez glutation po spożyciu terapeutycznych dawek paracetamolu) wiążą się nieodwracalnie z tkanką wątrobową.

Postępowanie w nagłych przypadkach:

-    pacjenta należy natychmiast umieścić na oddziale specjalistycznym;

-    podtrzymywać czynność układu oddechowego i krążenia;

-    przed rozpoczęciem leczenia, należy pobrać krew możliwie jak najszybciej po przedawkowaniu w celu oznaczenia stężeń paracetamolu i tramadolu w osoczu i wykonania prób wątrobowych;

-    próby wątrobowe należy wykonać na początku (przedawkowania) i powtarzać co 24 godziny. Zazwyczaj obserwuje się zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT),

a wartości powracaj ą do prawidłowych po jednym lub dwóch tygodniach;

-    opróżnić żołądek poprzez wywołanie wymiotów przez podrażnienie (jeśli pacjent jest przytomny) lub płukanie żołądka;

-    należy wprowadzić działania podtrzymuj ące, takie jak zachowanie drożności dróg oddechowych, czynności układu krążenia; w celu odwrócenia depresji ośrodka oddechowego należy stosować nalokson; napady drgawek można kontrolować za pomocą diazepamu;

-    tramadol jest wydalany z osocza w znikomym stopniu poprzez hemodializę lub hemofiltrację. W związku z tym, leczenie ostrego przedawkowania produktu złożonego zawierającego tramadol i paracetamol za pomocą samej hemodializy lub hemofiltracji nie jest celowe.

Natychmiastowe leczenie ma istotne znaczenie w postępowaniu po przedawkowaniu paracetamolu. Pomimo braku znaczących wczesnych objawów, pacjenta należy natychmiast skierować do szpitala w celu podjęcia odpowiedniego leczenia. U osób dorosłych lub młodzieży, które przyjęły około 7,5 g lub więcej paracetamolu i u dzieci, które przyjęły >150 mg/kg mc. paracetamolu, należy rozważyć możliwość wykonania płukania żołądka, jeśli od zażycia nie upłynęło więcej niż 4 godziny. Stężenie paracetamolu we krwi należy zmierzyć po 4 godzinach od przedawkowania, w celu oceny ryzyka wystąpienia uszkodzenia wątroby (poprzez nomogram przedawkowania paracetamolu). Konieczne może być doustne podanie metioniny lub dożylne podanie N-acetylocysteiny (NAC) do 48 godzin po przedawkowaniu. Podanie dożylnie NAC jest najbardziej skuteczne w ciągu 8 godzin po przedawkowaniu. Niemniej jednak, NAC należy podać również po 8 godzinach od przedawkowania i kontynuować w całym cyklu leczenia. Leczenie NAC należy rozpocząć natychmiast, jeśli podejrzewa się ciężkie zatrucie. Muszą być dostępne ogólne środki podtrzymujące czynności życiowe.

Bez względu na ilość przyjętego paracetamolu, możliwie jak najszybciej, należy podać doustnie lub dożylnie, jeśli to możliwe w ciągu 8 godzin od zatrucia odtrutkę w postaci NAC.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbólowe, inne opioidy; tramadol, produkty złożone, kod ATC: N02A X52.

Mechanizm działania

Tramadol należy do opioidowych leków przeciwbólowych o działaniu ośrodkowym. Tramadol jest czystym, nieselektywnym agonistą receptorów opioidowych p, 5, i k, ze szczególnym powinowactwem do receptorów p. Inne mechanizmy działania przeciwbólowego obejmują hamowanie neuronalnego wychwytu noradrenaliny oraz ułatwianie uwalniania serotoniny. Tramadol posiada również działanie przeciwkaszlowe. W przeciwieństwie do morfiny, tramadol stosowany w szerokim zakresie dawek nie hamuje czynności układu oddechowego. Nie zaburza również motoryki przewodu pokarmowego. Wpływ tramadolu na układ krążenia jest zazwyczaj niewielki. Uważa się, że siła działania tramadolu równa jest 1/10 do 1/6 siły działania morfiny.

Dokładny mechanizm działania przeciwbólowego paracetamolu jest nieznany i może obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe.

Według drabiny analgetycznej opracowanej przez WHO, produkt złożony zawierający tramadol i paracetamol należy do leków przeciwbólowych II stopnia i powinien być stosowany zgodnie ze wskazaniami lekarza.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Tramadol jest stosowany w postaci racemicznej, a postacie [-] i [+] tramadolu i jego metabolit M1 są wykrywane w krwiobiegu. Mimo, że tramadol wchłaniany jest szybko po przyjęciu, jego wchłanianie jest wolniejsze (a okres półtrwania dłuższy) niż paracetamolu.

Po jednorazowym, doustnym przyjęciu jednej tabletki powlekanej produktu złożonego zawierającego tramadol i paracetamol (37,5 mg + 325 mg), maksymalne stężenia w osoczu wynoszą 64,3/55,5 ng/ml [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 4,2 pg/ml (paracetamol) i są osiągane odpowiednio po 1,8 h [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 0,9 h (paracetamol). Średnie okresy półtrwania w fazie eliminacji (b/2 ) wynoszą 5,1/4,7 h [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 2,5 h (paracetamol).

Podczas badań farmakokinetycznych przeprowadzanych u zdrowych ochotników, którym podano produkt złożony zawierający tramadol i paracetamol w dawkach pojedynczych i wielokrotnie, nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian parametrów kinetycznych żadnej z substancji czynnych w stosunku do parametrów obserwowanych po podaniu każdej osobno.

Wchłanianie

Po podaniu doustnym tramadol w postaci racemicznej jest wchłaniany szybko i prawie całkowicie. Średnia bezwzględna biodostępność pojedynczej dawki doustnej 100 mg wynosi około 75%. Podczas podawania długotrwałego biodostępność zwiększa się i osiąga około 90%.

Po podaniu doustnym produktu złożonego zawierającego tramadol i paracetamol, paracetamol wchłania się szybko i prawie całkowicie, głównie w jelicie cienkim. Paracetamol osiąga maksymalne stężenie w osoczu w ciągu jednej godziny, które nie zmienia się podczas jednoczesnego stosowania z tramadolem.

Doustne stosowanie produktu złożonego zawierającego tramadol i paracetamol z pokarmem nie ma istotnego wpływu na maksymalne stężenie w surowicy czy szybkość wchłaniania zarówno tramadolu, jak i paracetamolu, dlatego też produkt może być podawany z posiłkami lub bez posiłków.

Dystrybucja

Tramadol posiada duże powinowactwo do tkanek (Vd,p=203 ± 40 l). Wiąże się z białkami osocza w około 20%.

Paracetamol zdaje się ulegać szerokiej dystrybucji do większości tkanek poza tkanką tłuszczową. Pozorna objętość dystrybucji paracetamolu wynosi około 0,9 l/kg. Względnie mała część (~20%) paracetamolu wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm

Tramadol jest szybko metabolizowany po podaniu doustnym. Około 30% dawki jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej, natomiast 60% jest wydalane w postaci metabolitów.

Tramadol jest metabolizowany w wyniku O-demetylacji (katalizowanej przez enzym CYP2D6) do metabolitu M1 i N-demetylacji (katalizatorem jest enzym CYP3A) do metabolitu M2. Następnie, metabolit M1 ulega dalszemu metabolizmowi poprzez N-demetylacj ę i sprzężenie z kwasem glukuronowym. Okres półtrwania metabolitu M1 wynosi 7 godzin. Metabolit M1 wykazuje właściwości przeciwbólowe i silniejsze działanie niż związek macierzysty. Stężenia M1 w osoczu są kilkakrotnie mniejsze niż tramadolu i istnieje małe prawdopodobieństwo, aby wpływ na działanie kliniczne zmienił się po wielokrotnym podaniu.

Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie w dwu szlakach metabolicznych: sprzęganie z kwasem glukuronowym bądź siarkowym. Drugi z wymienionych mechanizmów może ulec szybkiemu wysyceniu w przypadku dawek przekraczaj ących dawki terapeutyczne. Niewielka część (mniej niż 4%) jest metabolizowana przez cytochrom P 450 do czynnego metabolitu pośredniego (N-acetylo-beznochinoimina), który w prawidłowych warunkach, jest szybko sprzęgany ze zredukowanym glutationem i wydalany z moczem po koniugacji z cysteiną i kwasem merkapturowym. Jednak w przypadku ciężkiego przedawkowania, ilość tego metabolitu wzrasta.

Eliminacja

Tramadol i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki. Okres półtrwania paracetamolu wynosi około 2 do 3 godzin u osób dorosłych. Jest on krótszy u dzieci i nieznacznie dłuższy u noworodków i pacjentów z marskością wątroby. Paracetamol jest wydalany głównie z moczem w postaci glukoronidów i siarczanów. Mniej niż 9% paracetamolu jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej. W przypadku niewydolności nerek, okres półtrwania obu związków jest wydłużony.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono żadnych badań przedklinicznych produktu złożonego (tramadol z paracetamolem) w celu określenia jego działania rakotwórczego lub mutagennego czy wpływu na płodność.

U szczurów, którym podano drogą doustną produkt złożony zawierający tramadol i paracetamol nie obserwowano związanego z tym działania teratogennego.

Wykazano, że połączenie produktu złożonego zawierającego tramadol i paracetamol wywierało działanie embriotoksyczne i uszkadzaj ące płód u ciężarnych samic szczurów, którym podano dawki toksyczne (50/434 mg/kg produkt złożony zawierający tramadol i paracetamol), czyli, 8,3 razy większe niż maksymalna dawka terapeutyczna stosowana u ludzi. Po zastosowaniu tej dawki nie zaobserwowano działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne i uszkadzające płód przejawiało się zmniejszeniem masy ciała płodów i zwiększeniem ilości nadliczbowych żeber. Dawki mniejsze, powodujące mniej nasilone działanie toksyczne u ciężarnych samic (10/87 i 25/217 mg/kg produkt złożony zawierający tramadol i paracetamol) nie wpłynęły szkodliwie na zarodek ani płód.

Wyniki standardowych badań dotyczących mutagenności nie wykazały potencjalnego działania genotoksycznego tramadolu u ludzi.

Wyniki badań dotyczących działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania na zwierzętach wykazały, że tramadol podawany w bardzo dużych dawkach miał wpływ na rozwój narządów, proces kostnienia i śmiertelność nowo narodzonego potomstwa, spowodowane działaniem toksycznym u samic. Płodność i rozwój potomstwa pozostawały niezaburzone. Tramadol przenika przez łożysko. Nie zaobserwowano żadnego wpływu na płodność po doustnym podaniu tramadolu w dawkach do 50 mg/kg u samców szczurów i 75 mg/kg u samic szczurów.

Szeroko zakrojone badania nie wykazały istotnego ryzyka genotoksycznego działania paracetamolu podawanego w dawkach terapeutycznych (tzn. nietoksycznych).

Długotrwałe badania przeprowadzone na szczurach i myszach, którym podawano paracetamol w dawkach nietoksycznych dla wątroby nie wykazały znaczącego działania onkogennego paracetamolu.

Badania na zwierzętach i szerokie doświadczenie u ludzi nie wykazały dotychczas toksycznego wpływu na rozród.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Skrobia żelowana, kukurydziana Powidon K-29/32 Krospowidon Kwas stearynowy Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza 6 cP Laktoza jednowodna Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 300 Triacetyna

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Makrogol 4000 Hypromeloza 15 cP Hypromeloza 3 cP Hypromeloza 50 cP

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata.

Butelki: zużyć w ciągu 100 dni od otwarcia.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu opakowania produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki HDPE z zamknięciem z polipropylenu (PP) zabezpieczającym przed dostępem dzieci i zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierające 100 tabletek powlekanych.

Butelki HDPE z zakrętką z polipropylenu (PP) z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierające 500 tabletek powlekanych (opakowanie z dozownikiem).

Butelka HDPE może być albo umieszczona w pudełku kartonowym albo dostarczane bez opakowania w zależności od wymagań rynku.

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w pudełku tekturowym zawierające 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 200 tabletek powlekanych w blistrach.

Blistry perforowane jednostkowe z folii PVC/PVDC/Aluminium w pudełku tekturowym zawierające 20 x 1 i 60 x 1 tabletek powlekanych w blistrach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21802

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17/04/2014

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

04/2015

Rampar