+ iMeds.pl

Raniberl 300 300 mgUlotka Raniberl 300

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Raniberl 300, 300 mg, tabletki powlekane (Ranitidinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Raniberl 300 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Raniberl 300

3.    Jak stosować lek Raniberl 300

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Raniberl 300

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Raniberl 300 i w jakim celu się go stosuje

Raniberl 300 jest lekiem stosowanym w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych należącym do grupy leków, które zmniejszają wydzielanie kwasu żołądkowego poprzez blokowanie receptora histaminowego H

Raniberl 300 stosuje się:

-    w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy,

-    w leczeniu łagodnej postaci choroby wrzodowej żołądka,

-    w leczeniu zapalenia przełyku będącego następstwem wstecznego zarzucania treści żołądkowej (refluksowe zapalenie przełyku),

-    w leczeniu tzw. zespołu Zollingera-Ellisona (tworzenie się wrzodów w żołądku

i dwunastnicy w określonych postaciach nowotworów, ze względu na wzrost produkcji hormonu poprzez niektóre guzy, który stymuluje wydzielanie kwasu solnego w żołądku).

Dzieci (w wieku od 3 do 18 lat)

-    krótkotrwałe leczenie wrzodu trawiennego (choroba wrzodowa dwunastnicy i łagodna postać choroby wrzodowej żołądka),

-    leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego, włącznie z refluksowym zapaleniem przełyku i łagodzeniem objawów refluksu żołądkowo-przełykowego.

Raniberl 300 jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 3 lat oraz o masie ciała powyżej 30 kg.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Raniberl 300 Kiedy nie stosować leku Raniberl 300: - jeśli pacjent ma uczulenie na ranitydynę, na innych antagonistów receptora histaminowego Hlub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Raniberl 300 należy omówić to z lekarzem:

-    Jeśli pacjent ma wrzody żołądka lub dwunastnicy.

W takim przypadku lekarz zaleci wykonanie badania na obecność bakterii Helicobacter pylori. W przypadku wykrycia bakterii Helicobacterpylori, należy, o ile to możliwe, poddać się odpowiedniemu leczeniu mającemu na celu eliminację bakterii.

-    Jeśli pacjent ma wrzody żołądka.

W takim przypadku lekarz zaleci wykonanie badania niezbędnego dla wykluczenia nowotworu złośliwego. Podawanie leków z grupy antagonistów receptora histaminowego Hmoże bowiem maskować objawy raka żołądka, a tym samym opóźnić jego rozpoznanie.

-    Jeśli pacjent choruje na choroby nerek.

W związku z tym, że ranitydyna jest wydalana przez nerki, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może wystąpić zwiększenie stężenia ranitydyny we krwi. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących dawkowania.

-    Jeśli pacjent choruje na chorobę metaboliczną zwaną „ostrą porfirią”. Ranitydyna może spowodować ostry napad porfirii i w takich przypadkach należy unikać stosowania tego leku.

-    U osób w podeszłym wieku, osób z przewlekłą chorobą płuc, z cukrzycą lub z zaburzeniami układu immunologicznego. Może wystąpić zwiększone ryzyko rozwoju pozaszpitalnego zapalenia płuc.

Wcześniaki i noworodki, niemowlęta oraz małe dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 3 roku życia i o masie ciała poniżej 30 kg ze względu na brak doświadczenia ze stosowaniem leku (patrz punkt 3. Jak stosować lek Raniberl 300).

Lek Raniberl 300 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które _pacjent_planuje stosować.

Działanie leków lub grup leków wymienionych poniżej może ulec zmianie w wyniku równoczesnego przyjmowania leku Raniberl 300 lub mogą one wpływać na działanie leku Raniberl 300.

Leki zobojętniające kwas solny w żołądku (leki stosowane w leczeniu zgagi, itp.) lub sukralfat (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy) w dużych dawkach (2 g): wchłanianie ranitydyny może ulec zmniejszeniu pod wpływem tych leków. W przypadku jednoczesnego stosowania produktu Raniberl 300 z tymi lekami, produkt Raniberl 300 należy przyjmować ok. 2 godziny wcześniej przed tymi lekami.

Leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych - jak na przykład ketokonazol: wchłanianie tych leków jest zależne od zawartości kwasu w żołądku. W przypadku jednoczesnego stosowania tych leków, lekarz powinien brać pod uwagę zmianę wchłaniania tych substancji.

Leki przeciwcukrzycowe zawierające jako substancje czynne glipizyd lub glibenklamid stosowane w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi: w trakcie przyjmowania tych leków jednocześnie z lekiem Raniberl 300, działanie zmniejszające stężenie cukru we krwi glipizydu i glibenklamidu może zostać nasilone.

Leki uspokajające lub nasenne zawierające jako substancje czynne midazolam lub triazolam: w przypadku jednoczesnego podawania leku Raniberl 300 i leków uspokajających i (lub) nasennych, działanie tych leków może się nasilić.

Leki stosowane w leczeniu wirusa HIV i raka zawierające jako substancje czynne atazanawir, delawirydynę lub gefitynib: w trakcie przyjmowania tych leków jednocześnie z lekiem Raniberl 300, działanie tych leków może być osłabione poprzez leczenie lekiem Raniberl 300.

Leki przeciwastmatyczne zawierające substancję czynną teofilinę: istnieją doniesienia dotyczące chorych na astmę, u których, w następstwie równoczesnego podawania leku Raniberl 300 i teofiliny, obserwowano objawy przedawkowania teofiliny. W związku z tym lekarz będzie monitorować stężenie teofiliny we krwi i, w razie konieczności, odpowiednio zmieni dawkowanie teofiliny.

Leki przeciwzakrzepowe (rozrzedzające krew) będące pochodną kumaryny, tak jak warfaryna: istnieją doniesienia dotyczące zmienionego czasu protrombinowego (badanie w celu ustalenia jak dobrze działa lek rozrzedzający krew zapobiegając powstawaniu zakrzepów krwi). W trakcie jednoczesnego przyjmowania leku Raniberl 300 i leków przeciwzakrzepowych lekarz zleci regularną kontrolę czasu protrombinowego.

Leki przeciwarytmiczne (leki stosowane w leczeniu nieprawidłowej akcji serca), jak prokainamid i N-acetyloprokainamid: duże dawki ranitydyny (np. takie jak stosowane w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona) mogą powodować nagromadzenie tych substancji we krwi.

Raniberl 300 z alkoholem

Lek Raniberl 300 może nasilać działanie alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza, przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Ranitydyna przenika przez barierę łożyskową. Tak jak w przypadku stosowania innych leków podczas ciąży, lekarz zadecyduje o stosunku korzyści do ryzyka.

Okres karmienia piersią

Ranitydyna przenika do mleka kobiecego. Tak jak w przypadku stosowania innych leków podczas karmienia piersią, lekarz zadecyduje o stosunku korzyści do ryzyka.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu ranitydyny na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu na reprodukcję u samców i samic.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Właściwości ranitydyny nie wskazują na jej wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże nie przeprowadzono dotychczas badań dotyczących wpływu ranitydyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pacjenci stosujący lek Raniberl 300, w trakcie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, powinni wziąć pod uwagę możliwość sporadycznego występowania: bólów i zawrotów głowy, zmęczenia, dezorientacji, pobudzenia, zaburzeń widzenia, które mogą wystąpić m.in. na skutek spożycia alkoholu (patrz punkt 2. Lek Raniberl 300 a inne leki) lub ulec nasileniu wraz ze zwiększeniem ilości spożytego alkoholu, co może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. Jak stosować lek Raniberl 300

Dawkowanie

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat z prawidłową czynnością nerek Choroba wrzodowa dwunastnicy i łagodna choroba wrzodowa żołądka:

1 tabletka powlekana leku Raniberl 300 (co odpowiada 300 mg ranitydyny) raz na dobę, po kolacji lub przed snem.

Czas leczenia wynosi 4-8 tygodni.

Zapalenie przełyku na skutek zarzucania treści żołądkowej:

1 tabletka powlekana leku Raniberl 300 (co odpowiada 300 mg ranitydyny) raz na dobę, po kolacji lub przed snem. Czas leczenia wynosi 8-12 tygodni.

Zespół Zollingera-Ellisona:

Leczenie należy rozpoczynać od 1 tabletki powlekanej zawierającej jedynie 150 mg ranitydyny przyjmowanej 3 razy na dobę (co odpowiada 450 mg ranitydyny na dobę). W razie konieczności, dzienną dawkę można zwiększyć do 2-3 tabletek powlekanych leku Raniberl 300 (co odpowiada 600 -900 mg ranitydyny na dobę). W razie konieczności, po ocenie intensywności wydzielania kwasów żołądkowych, można podawać pacjentowi większe dawki, nawet do 6 g ranitydyny na dobę.

Dzieci w wieku 12 lat i powyżej

Dawkowanie u dzieci w wieku 12 lat i powyżej jest takie jak podano dla dorosłych.

Dzieci w wieku od 3 do 11 lat i o masie ciała powyżej 30 kg

Dawkę określa się na podstawie masy ciała. Lekarz prowadzący leczenie dziecka ustali odpowiednią dawkę leku na podstawie masy ciała.

Leczenie zaostrzenia choroby wrzodowej żołądka (choroba wrzodowa dwunastnicy lub łagodna postać choroby wrzodowej żołądka)

Zalecana dawka doustna w leczeniu owrzodzenia trawiennego u dzieci wynosi od 4 mg/kg na dobę do 8 mg/kg/na dobę w dwóch dawkach podzielonych, do maksymalnej dawki 300 mg ranitydyny na dobę przez okres 4 tygodni. U pacjentów, u których owrzodzenie nie zagoiło się całkowicie, wskazane są kolejne 4 tygodnie terapii, ponieważ całkowite wygojenie następuje zazwyczaj w ciągu 8 tygodni.

Leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego

Zalecana dawka doustna w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci wynosi od 5 mg/kg na dobę w dwóch dawkach podzielonych do maksymalnej dawki 600 mg (maksymalna dawka przeznaczona jest dla dzieci o większej masie ciała i młodzieży z ciężkimi objawami).

Każdą dawkę leku należy przyjmować co 12 godzin.

Noworodki

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u noworodków nie zostały określone.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W przypadku znacznego zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min), substancja czynna - ranitydyna - może się gromadzić we krwi.

Zazwyczaj, w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min), dobowa dawka ranitydyny wynosi 150 mg.

W związku z tym, ze względu na zbyt dużą zawartość substancji czynnej, lek Raniberl 300 nie jest odpowiedni do stosowania w tej grupie pacjentów.

Sposób podawania

Tabletkę powlekaną należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Dawka może być przyjmowana niezależnie od posiłku.

4

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Raniberl 300

Działanie leku Raniberl 300 jest bardzo selektywne i zazwyczaj przedawkowanie nie wywołuje poważnych objawów.

W każdym przypadku przedawkowania, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który zdecyduje, jakie środki należy podjąć.

W przypadku przedawkowania zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące. W razie konieczności, substancję czynną można usunąć stosując płukanie żołądka lub dializę.

Pominięcie zastosowania leku Raniberl 300

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować przyjmowanie leku Raniberl 300 zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas badań klinicznych z ranitydyną lub podczas codziennego stosowania były obserwowane następujące działania niepożądane.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

Zaburzenia żołądka i jelit: Ból brzucha, zaparcia, mdłości (nudności), (objawy te przeważnie ustępują w czasie trwania leczenia).

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów):

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Wysypka skórna

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Przejściowe zmiany w wynikach testów czynnościowych wątroby

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu (wartość określająca czynność nerek)

Zaburzenia układu immunologicznego: Reakcje nadwrażliwości np.: eozynofilia (zmiana liczby pewnego rodzaju krwinek białych - eozynofili we krwi), pokrzywka, gorączka, spadek ciśnienia krwi, obrzęk twarzy, trudności w przełykaniu, trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej)

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (może dotyczyć do 1 na 10000 pacjentów):

Zaburzenia układu nerwowego: Ból głowy (czasami silny), zmęczenie, zawroty głowy, przemijające zaburzenia ruchowe - ruchy mimowolne

Zaburzenia psychiczne: Przemijające stany splątania, niepokój, omamy, depresja (odnotowane przeważnie u pacjentów ciężko chorych, u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z chorobami nerek)

Zaburzenia oka: Przemijające niewyraźne widzenie

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Specjalna postać wysypki skórnej (rumień wielopostaciowy), świąd, wzmożone łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Ból stawów, ból mięśni

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Zapalenie wątroby przebiegające z żółtaczką lub bez

Zaburzenia żołądka i jelit: Ostre zapalenie trzustki, biegunka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Ostre zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek)

Zaburzenia serca i naczyń: Zaburzenia pracy serca (tachykardia, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy), zapalenie naczyń

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Zmiany obrazu krwi jak leukocytopenia (zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych) i (lub) małopłytkowość, (zwykle przemijające). Agranulocytoza lub pancytopenia (zmniejszenie liczby jednego, kilku lub wszystkich rodzajów krwinek), czasami z hipoplazją lub aplazją szpiku kostnego (niewydolność szpiku kostnego).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Objawy i stany dotyczące piersi (takie jak obrzęk piersi u mężczyzn i mlekotok), zmniejszenie libido i przemijające zaburzenia erekcji Zaburzenia układu immunologicznego: wstrząs anafilaktyczny (działania te zostały odnotowane po pojedynczej dawce)

Częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Zaburzenia układu oddechowego: Zapalenie płuc (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”), trudności w oddychaniu

Dzieci

Bezpieczeństwo oceniano u dzieci w wieku 0 do 16 lat u których ranitydyna stosowana była w chorobach związanych z nadmierną kwaśnością soku żołądkowego, Ogólnie była dobrze tolerowana, a ilość i rodzaj działań niepożądanych była podobna do tej występującej u dorosłych. Dane dotyczące długoterminowego bezpieczeństwa są ograniczone, szczególnie dane dotyczące wzrostu i rozwoju.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel. (22) 49 21 301,

Faks(22) 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Raniberl 300

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu zewnętrznym.

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Raniberl 300

Substancją czynną leku jest chlorowodorek ranitydyny.

Każda tabletka powlekana zawiera 335 mg chlorowodorku ranitydyny, co odpowiada 300 mg ranitydyny.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, kopowidon, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka tabletki: poli[butylometakrylan, (2-dimetyloaminoetylo)- metakrylan, metylometakrylan], hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Raniberl 300 i co zawiera opakowanie

Blado-żółte, podłużne, wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po obu stronach tabletki.

Opakowanie po 10, 20, 30 i 50 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

BERLIN-CHEMIE/ MENARINI POLSKA Sp. z o.o.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Raniberl 300

Charakterystyka Raniberl 300

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Raniberl 300;

300 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancja czynna: chlorowodorek ranitydyny.

Każda tabletka powlekana produktu leczniczego Raniberl 300 zawiera 335 mg chlorowodorku ranitydyny (co odpowiada 300 mg ranitydyny).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Jasnożółte, podłużne tabletki powlekane z linią podziału po obu stronach.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Choroba wrzodowa dwunastnicy.

-    Łagodna postać choroby wrzodowej żołądka.

-    Zapalenie przełyku będące następstwem refluksu żołądkowo-przełykowego.

-    Zespół Zollingera - Ellisona.

Dzieci (w wieku od 3 do 18 lat)

-    krótkotrwałe leczenie choroby wrzodowej

-    leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego, w tym refluksowego zapalenia przełyku będącego następstwem refluksu żołądkowo-przełykowego i łagodzenie objawowe refluksu żołądkowo-przełykowego.

Raniberl 300 jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 3 lat oraz o masie ciała powyżej 30 kg.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie u pacjentów dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat z prawidłową czynnością nerek:

Choroba wrzodowa dwunastnicy oraz łagodna postać choroby wrzodowej żołądka

1 tabletka powlekana produktu Raniberl 300 (co odpowiada 300 mg ranitydyny), po kolacji lub przed

snem.

Leczenie trwa zazwyczaj 4-8 tygodni.

Zapalenie przełyku będące następstwem refluksu żołądkowo-przełykowego

1 tabletka powlekana produktu Raniberl 300 (co odpowiada 300 mg ranitydyny), po kolacji lub przed snem.

Leczenie trwa zazwyczaj 8-12 tygodni.

Zespół Zollingera - Ellisona

Dawka początkowa to 1 tabletka powlekana zawierająca 150 mg ranitydyny, trzy razy na dobę, co odpowiada 450 mg ranitydyny na dobę. W razie konieczności dawkę dobową można zwiększyć do 2 lub 3 tabletek powlekanych produktu Raniberl 300, co odpowiada 600 lub 900 mg ranitydyny. Zwiększenie wydzielania soku żołądkowego może powodować konieczność podawania większych dawek ranitydyny, do 6 g ranitydyny na dobę.

Dawkowanie u dzieci (dzieci w wieku od 3 do 11 lat i o masie ciała powyżej 30 kg)

Patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne - dzieci i młodzież.

Leczenie zaostrzenia choroby wrzodowej żołądka

Zalecana dawka doustna w leczeniu owrzodzenia trawiennego u dzieci wynosi od 4 mg/kg na dobę do 8 mg/kg/na dobę w dwóch dawkach podzielonych, do maksymalnej dawki 300 mg ranitydyny na dobę przez okres 4 tygodni. U pacjentów, u których owrzodzenie nie zagoiło się całkowicie, wskazane są kolejne 4 tygodnie terapii, ponieważ całkowite wygojenie następuje zazwyczaj w ciągu 8 tygodni.

Refluks żołądkowo-przełykowy

Zalecana dawka doustna w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci wynosi od 5 mg/kg na dobę w dwóch dawkach podzielonych do maksymalnej dawki 600 mg (maksymalna dawka przeznaczona jest dla dzieci o większej masie ciała i młodzieży z ciężkimi objawami).

Noworodki

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u noworodków nie zostały określone.

Dawkowanie u _pacjentów z niewydolnością nerek:

Dawka dobowa ranitydyny, u pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 50 ml/min), wynosi 150 mg.

W związku z tym, tabletki zawierające 300 mg ranitydyny nie są odpowiednie dla tej grupy pacjentów.

Sposób podawania

Tabletkę powlekaną należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Dawka może być przyjmowana niezależnie od posiłku.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek ranitydyny, na innych antagonistów receptora H2; lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przyjmowanie antagonistów receptora H2 może maskować objawy raka żołądka, a w konsekwencji opóźnić jego zdiagnozowanie. Przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej żołądka, należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby.

U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, należy stwierdzić ewentualną obecność

Helicobacter pylori.

Jeżeli tylko jest to możliwe, u wszystkich pacjentów, u których wykryto obecność Helicobacter pylori, należy zastosować odpowiednie leczenie.

Ranitydyna jest wydalana przez nerki. W związku z tym, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek obserwuje się większe stężenie ranitydyny w osoczu. W związku z tym, należy zmniejszyć dawkę ranitydyny w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

Rzadkie przypadki kliniczne wskazują na związek pomiędzy występowaniem ostrej porfirii a przyjmowaniem ranitydyny. Pacjenci, u których wystąpiła ostra porfiria w wywiadzie nie powinni przyjmować ranitydyny.

U pacjentów, takich jak osoby w podeszłym wieku, osoby z przewlekłą chorobą płuc, z cukrzycą lub z zaburzeniami odporności może istnieć zwiększone ryzyko rozwoju pozaszpitalnego zapalenia płuc. W dużych badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększone ryzyko rozwoju pozaszpitalnego zapalenia płuc u osób aktualnie przyjmujących ranitydynę w monoterapii, w porównaniu z osobami, które przerwały leczenie, z obserwowanym szacowanym ryzykiem względnym zwiększającym się o 1,82 (1,26 - 2,64 przy przedziale ufności CI 95%).

Dzieci

U dzieci w wieku poniżej 3 lat i masie ciała poniżej 30 nie należy stosować produktu ponieważ brak jest doświadczenia ze stosowaniem w tej grupie wiekowej (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ranitydyna może mieć wpływ na wchłanianie, metabolizm i wydalanie nerkowe innych leków. Zmieniona farmakokinetyka może powodować konieczność modyfikacji dawek lub przerwania stosowania produktu.

Pojawiające się interakcje mogą być powodowane przez różne mechanizmy, włączając w to:

1)    Hamowanie różnorodnej aktywności układu oksygenazy związanej z cytochromem P-450. Ranitydyna w zwykłych dawkach terapeutycznych nie nasila działania leków, które są unieczynniane przez ten układ enzymatyczny, takich jak diazepam, lidokaina, fenytoina, propranolol i teofilina.

Istnieją doniesienia o zmianach czasu protrombinowego w czasie stosowania leków przeciwzakrzepowych - pochodnych kumaryny (np. warfaryny). W związku z wąskim indeksem terapeutycznym należy uważnie kontrolować wydłużanie lub skracanie czasu protrombinowego w trakcie jednoczesnego leczenia ranitydyną.

Istnieją jednak pojedyncze doniesienia o zwiększonym stężeniu teofiliny w osoczu i objawach przedawkowania teofiliny, u pacjentów przyjmujących jednocześnie ranitydynę i teofilinę. W związku z tym, podczas jednoczesnego stosowania teofiliny i produktu Raniberl 300, należy kontrolować stężenie teofiliny i, w razie konieczności, zmniejszyć jej dawkę.

2)    Konkurencja w zakresie nerkowego wydzielania cewkowego:

W związku z tym, że ranitydyna jest częściowo eliminowana przez system kationowy, może wpływać na klirens innych leków eliminowanych tą drogą. Duże dawki ranitydyny (np. stosowane w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona) mogą zmniejszać wydalanie prokainamidu i N-acetyloprokainamidu, powodując zwiększenie stężenia tych leków w osoczu.

3)    Zmiana pH żołądkowego:

Biodostępność pewnych leków może ulec zmianie. Może to spowodować wzrost wchłaniania (np.

triazolam, midazolam, glipizyd, glibenklamid) lub spadek wchłaniania (ketokonazol, atazanawir, delawirydyna, gefitynib).

Nie stwierdzono interakcji między ranitydyną a amoksycyliną lub metronidazolem.

Jeśli jednocześnie z ranitydyną podawane są duże dawki (2g) leków zobojętniających lub sukralfatu , absorpcja ranitydyny może być obniżona. Działanie to nie występuje, jeśli sukralfat przyjmowany jest w odstępie przynajmniej dwóch godzin po przyjęciu ranitydyny.

Ranitydyna może nasilać działanie alkoholu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę lub laktację

Ciąża

Ranitydyna przenika przez barierę łożyska. Tak jak inne leki, ranitydynę należy stosować u kobiet w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Ranitydyna przenika do mleka kobiecego. Tak jak inne leki, ranitydynę należy stosować u kobiet karmiących tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu ranitydyny na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu na reprodukcję u samców i samic (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono dotychczas badań dotyczących wpływu produktu Raniberl 300 na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. Właściwości ranitydyny nie wskazują na jej wpływ na czynności psychomotoryczne. Pacjenci stosujący produkt Raniberl 300, w trakcie prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, powinni wziąć pod uwagę możliwość sporadycznego występowania: bólów i zawrotów głowy, zmęczenia, dezorientacji, pobudzenia, zaburzeń widzenia. Dodatkowo, jednoczesne przyjmowania ranitydyny i spożywanie alkoholu, może prowadzić do interakcji (patrz punkt 4.5).

Właściwości ranitydyny nie wskazują na jej wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Jednak nie przeprowadzono dotychczas badań dotyczących wpływu stosowania ranitydyny na te zdolności.

Jednak, w rzadkich przypadkach mogą wystąpić działania niepożądane takie jak: ból głowy, zawroty głowy, zmęczenie, stany dezorientacji i niepokoju, jak również halucynacje. Dodatkowo, w związku z interakcją z alkoholem (patrz punkt 4.5) jednoczesne przyjmowania ranitydyny i spożywanie alkoholu może zwiększać stężenie alkoholu, co oznacza, że zdolność do reagowania i percepcja jest zmniejszona, a zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane związane ze stosowaniem ranitydyny są opisane zgodnie z następującą częstością występowania:

Bardzo często

>1/10

Często

>1/100 do < 1/10

Niezbyt często

>1/1,000 do < 1/100

Rzadko

>1/10,000 do < 1/1,000

Bardzo rzadko

<1/10,000

Częstość

(Nie może być określona na podstawie dostępnych

nieznana


danych)


Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: zmiany obrazu krwi (leukocytopenia i (lub) małopłytkowość, agranulocytoza lub pancytopenia, czasami z hipoplazją lub aplazją szpiku kostnego).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: ciężkie reakcje nadwrażliwości, (np.: eozynofilia, pokrzywka, gorączka, spadek ciśnienia krwi, obrzęk naczynioruchowy, trudności w przełykaniu, skurcz oskrzeli, ból w klatce piersiowej, Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny.

Działania te występowały po pojedynczej dawce.

Zaburzenia psychiczne:

Bardzo rzadko: Przemijające stany splątania, niepokój, omamy, depresja.

Działania te występowały głównie u pacjentów ciężko chorych, pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z nefropatią.

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo rzadko: ból głowy (czasami silny), zmęczenie i zawroty głowy, przemijające zaburzenia ruchowe - ruchy mimowolne.

Zaburzenia oka:

Bardzo rzadko: przemijające zaburzenia widzenia, prawdopodobnie przypominające zmiany w akomodacji oka.

Zaburzenia serca :

Bardzo rzadko: tak jak w przypadku innych antagonistów receptora H2, arytmie (tachykardia, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy).

Zaburzenia naczyń:

Bardzo rzadko: zapalenie naczyń.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Częstość nie znana: zapalenie płuc (patrz punkt 4.4), duszność (to działanie występowało po podaniu pojedynczej dawki).

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często: ból brzucha, zaparcia, nudności (objawy te przeważnie przemijają podczas kontynuowania terapii).

Bardzo rzadko: ostre zapalenie trzustki, biegunka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: przemijające i odwracalne zmiany w wynikach testów wątrobowych.

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby (komórkowe, kanalikowe lub mieszane) przebiegające z żółtaczką lub bez, zwykle przemijające.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: wysypka.

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, świąd, wzmożone łysienie.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo rzadko: objawy mięśniowo-szkieletowe takie jak ból stawów i mięśni.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Rzadko: zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu (zwykle niewielkie; normalizuje się w czasie trwania leczenia).

Bardzo rzadko: ostre śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Bardzo rzadko: objawy i stany dotyczące piersi, (takie jak ginekomastia i mlekotok), zmniejszenie libido i przemijające zaburzenia potencji.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo leczenia ranitydyną oceniano u dzieci w wieku od 0 do 16 lat, stosowaną w chorobach związanych z nadmierną kwaśnością soku żołądkowego. Leczenie zasadniczo było dobrze tolerowane, a profil działań niepożądanych przypominał opisywany u dorosłych. Ilość danych pochodzących z długoterminowych obserwacji dotyczących bezpieczeństwa leczenia, szczególnie w zakresie wpływu na wzrost i rozwój dzieci jest ograniczona.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel. (22) 49 21 301,

Faks(22) 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Ranitydyna działa bardzo selektywnie, w związku z tym nie należy spodziewać się szczególnych objawów związanych z przedawkowaniem. Dawka do 6 g ranitydyny na dobę, przyjmowana w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona, nie powodowała objawów przedawkowania.

W razie przedawkowania należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe i podtrzymujące.

Jeżeli jest to konieczne, substancję czynną która nie została wchłonięta, można usunąć przez płukanie żołądka, wchłoniętą substancję - z osocza krwi przez hemodializę.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobie wrzodowej; antagoniści receptora histaminowego H2.

Kod ATC: A02BA02

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Mechanizm działania

Ranitydyna jest kompetycyjnym antagonistą receptorów histaminowych H2.

Działanie farmakodynamiczne

Hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku, zarówno podstawowe, jak i stymulowane, np.: histaminą, pentagastryną i pokarmem. Pod wpływem ranitydyny zmniejsza się wydzielanie pepsyny i w niewielkim stopniu zmniejsza się objętość soku żołądkowego.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

W badaniach, w których podawano ranitydynę w dawce 150 mg dwa razy na dobę, ranitydyna zmniejszała wydzielanie kwasu solnego w żołądku średnio o 63% i 69% w ciągu 24 godzin, ze zmniejszeniem wydzielania kwasu w porze nocnej o 73% i 90%. Dawka ranitydyny, stosowana

w zapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej (150 mg, przed snem), powodowała zmniejszenie wydzielania kwasu solnego w żołądku średnio o 42% i 69% w ciągu 24 godzin.

Podanie ranitydyny w dawce 300 mg przed snem, spowodowało zmniejszenie wydzielania kwasu solnego w żołądku średnio o 50-60% w ciągu 24 godzin, ze zmniejszeniem wydzielania kwasu w porze nocnej prawie o 90%.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Biodostępność ranitydyny wynosi średnio około 50%. Jednak różnice osobnicze w biodostępności są znaczne. Po podaniu doustnym, maksymalne stężenie ranitydyny w osoczu jest zazwyczaj osiągane po 1,25 do 3 godzin. Po podaniu ranitydyny w dawkach do 300 mg, stężenia w osoczu są proporcjonalne do dawki.

Dystrybucja

Stopień wiązania ranitydyny z białkami osocza wynosi ok. 15%. Względna objętość dystrybucji wynosi 1,2 - 1,8 l/kg u dorosłych i 2,5 l/kg u dzieci. Całkowity klirens u dorosłych wynosi przeciętnie 570-710 ml/min. U dzieci i młodzieży całkowity klirens wynosi ok. 800 ml/min/1,73 m2, jednak może się znacznie różnić w zależności od cech osobniczych.

Ranitydyna przenika w bardzo małych ilościach do płynu mózgowo - rdzeniowego.

Metabolizm i eliminacja

Po podaniu doustnym, ranitydyna jest wydalana przez nerki w ciągu 24 godzin: ok. 30% w postaci niezmienionej, do 6% w postaci N-tlenku oraz w małej ilości w postaci demetylowanej, S-tlenku i analogu kwasu furanokarboksylowego. U osób z prawidłową czynnością nerek wydalanie nerkowe odbywa się głównie w wyniku przesączania kanalikowego.

U osób z prawidłową czynnością nerek, po podaniu doustnym ranitydyny, okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi średnio ok. 2,3 do 3 godzin. U pacjentów z niewydolnością nerek, okres ten ulega dwu- lub trzykrotnemu wydłużeniu.

Ciąża

Ranitydyna przenika przez barierę łożyska. Stężenia ranitydyny we krwi pępowinowej noworodka odpowiadały wartościom stężeń we krwi matki. Po upływie 12 godz. od porodu, stężenie ranitydyny we krwi noworodków było bardzo małe.

Karmienie piersią

Ranitydyna przenika do mleka kobiecego. Po upływie 2 godzin od podania ranitydyny, stosunek stężeń ranitydyny w mleku i w osoczu wynosił średnio 1,9 (zakres: 0,6 - 20,9).

Dzieci (w wieku 3 lat i powyżej)

Ograniczone dane farmakokinetyczne wskazują, że nie ma znaczącej różnicy w wartościach okresu półtrwania (zakres dla dzieci w wieku 3 lat i powyżej 1,7 - 2,2 godzin) i klirensu osoczowego (zakres dla dzieci w wieku 3 lat i powyżej 9-22 ml/min/kg) pomiędzy dziećmi i zdrowymi dorosłymi otrzymującymi doustnie ranitydynę biorąc pod uwagę korektę uwzględniającą masę ciała.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Niekliniczne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania, uzyskane na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących genotoksyczności i rakotwórczości, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Nie ma danych z badań toksyczności przewlekłej, które prowadziłyby do podejrzenia, że mogą pojawić się u ludzi nieznane do tej pory działania niepożądane.

Ponadto, w badaniach in-vivo i in-vitro nie wykryto dowodów toksycznego wpływu na rozród, działania mutagennego czy rakotwórczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna, kopowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, poli[butylometakrylan, (2-dimetyloaminoetylo)- metakrylan, metylometakrylan], tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), talk, makrogol 6000.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Nie należy stosować produktu leczniczego po upływie terminu ważności.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Ten produkt leczniczy nie wymaga szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Rodzaj opakowania

Blistry z folii PA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Zawartość opakowania 10 tabletek 20 tabletek 30 tabletek 50 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8348

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

27.07.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Raniberl 300