+ iMeds.pl

Raniberl max 150 mgUlotka Raniberl max

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Raniberl Max

150 mg, tabletki powlekane

Ranitidinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Raniberl Max i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Raniberl Max

3.    Jak stosować lek Raniberl Max

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Raniberl Max

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Raniberl Max i w jakim celu się go stosuje

Raniberl Max zmniejsza ilość kwasu wytwarzanego przez żołądek. Należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora histaminowego H2.

Raniberl Max jest stosowany w leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowych, takich jak: zgaga, niestrawność (dyspepsja), nadkwaśność soku żołądkowego, ból w nadbrzuszu, które nie są związane z chorobą organiczną przewodu pokarmowego.

Raniberl Max jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Raniberl Max Kiedy nie stosować leku Raniberl Max:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ranitydynę, na innych antagonistów receptora histaminowego H2 lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Raniberl Max należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    W przypadku zaburzeń czynności nerek i (lub) wątroby;

-    Jeśli pacjent poddany jest regularnej kontroli lekarza i (lub) choruje na choroby wymagające kontynuacji leczenia;

-    Jeśli pacjent przyjmuje inne leki (wydawane na receptę lub bez recepty);

-    Jeśli u pacjenta w średnim lub podeszłym wieku wystąpiły objawy dyspeptyczne po raz pierwszy lub uległy zmianie w ostatnim czasie;

1

-    Jeśli wystąpiła niezamierzona utrata masy ciała z współistniejącymi objawami dyspeptycznymi;

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwbólowe lub przeciwreumatyczne zwane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), szczególnie u pacjenta z wrzodami żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie;

-    W przypadku chorób metabolicznych tj. ostra porfiria (zaburzenia powstawania hemu -czerwonego barwnika krwi). Ranitydyna może wywołać ostre napady porfirii, dlatego należy jej unikać w takich przypadkach;

-    U osób w podeszłym wieku, osób z przewlekłą chorobą płuc, z cukrzycą lub z zaburzeniami układu immunologicznego. Może wystąpić zwiększone ryzyko rozwoju pozaszpitalnego zapalenia płuc.

Stosowanie leku Raniberl Max może maskować objawy raka żołądka, a tym samym opóźnić jego rozpoznanie.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Raniberl Max u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Lek Raniberl Max a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Działanie leków wymienionych poniżej może ulec zmianie w wyniku równoczesnego przyjmowania leku Raniberl Max lub mogą one wpływać na działanie leku Raniberl Max.

Leki zobojętniające kwas żołądkowy (leki stosowane w leczeniu zgagi, itp.) lub sukralfat (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy) w dużych dawkach (2 g): wchłanianie ranitydyny może ulec zmniejszeniu pod wpływem tych leków. W przypadku jednoczesnego stosowania Raniberl Max z tymi lekami, Raniberl Max należy przyjmować ok. 2 godziny wcześniej.

Leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych - jak na przykład ketokonazol: wchłanianie tych leków jest zależne od zawartości kwasu w żołądku. W przypadku jednoczesnego stosowania tych leków, lekarz powinien brać pod uwagę zmianę wchłaniania tych substancji.

Leki przeciwcukrzycowe zawierające jako substancje czynne glipizyd lub glibenklamid stosowane w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi: w trakcie przyjmowania tych leków jednocześnie z lekiem Raniberl Max, działanie zmniejszające stężenie cukru we krwi glipizydu i glibenklamidu może zostać nasilone.

Leki uspokajające lub nasenne zawierające jako substancje czynne midazolam lub triazolam: w przypadku jednoczesnego podawania leku Raniberl Max i leków uspokajających i (lub) nasennych, działanie tych leków może się nasilić.

Leki stosowane w leczeniu wirusa HIV i raka zawierające jako substancje czynne atazanawir, delawirydynę lub gefitynib: w trakcie przyjmowania tych leków jednocześnie z lekiem Raniberl Max, działanie tych leków może być osłabione poprzez leczenie lekiem Raniberl Max.

Leki przeciwastmatyczne zawierające substancję czynną teofilinę: istnieją doniesienia dotyczące chorych na astmę, u których, w następstwie równoczesnego podawania leku Raniberl Max i teofiliny, obserwowano objawy przedawkowania teofiliny. W związku z tym lekarz będzie kontrolował stężenie teofiliny we krwi i, w razie konieczności, odpowiednio zmieni dawkowanie teofiliny.

Leki przeciwzakrzepowe (rozrzedzające krew) będące pochodną kumaryny, takie jak warfaryna: istnieją doniesienia dotyczące zmienionego czasu protrombinowego (badanie w celu ustalenia jak dobrze działa lek rozrzedzający krew zapobiegając powstawaniu zakrzepów krwi). W trakcie jednoczesnego przyjmowania leku Raniberl Max i leków przeciwzakrzepowych lekarz zleci regularną kontrolę czasu protrombinowego.

Leki przeciwarytmiczne (leki stosowane w leczeniu nieregularnej pracy serca), jak prokainamid i N-acetyloprokainamid: duże dawki ranitydyny mogą powodować nagromadzenie tych substancji we krwi.

Raniberl Max z alkoholem

Lek Raniberl Max może nasilać działanie alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Ranitydyna przenika przez barierę łożyskową. Lek może być stosowany w ciąży jedynie, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Ranitydyna przenika do mleka kobiecego. Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią jedynie, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu ranitydyny na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu na reprodukcję u samców i samic.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Raniberl Max może powodować działania niepożądane, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Należą do nich np. ból głowy, zawroty głowy i zmęczenie, stany dezorientacji i niepokoju, jak również omamy. W przypadku wystąpienia takich objawów nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Raniberl Max może nasilać działanie alkoholu.

3. Jak stosować lek Raniberl Max

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat z prawidłową czynnością nerek

Jeśli wystąpią dolegliwości należy przyjąć 1 tabletkę powlekaną. Dla większości pacjentów 1 tabletka powlekana na dobę jest wystarczająca. Jednak, maksymalnie w ciągu 24 h można przyjąć 2 tabletki powlekane (jedną rano i drugą wieczorem).

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Dorośli z nieprawidłową czynnością nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min), substancja czynna (ranitydyna) może być gromadzona we krwi.

Dlatego, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, nie powinien przyjmować więcej niż 1 tabletkę powlekaną w ciągu 24 h. Należy jednak zawsze poradzić się lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat

Nie zaleca się stosowania leku Raniberl Max u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Sposób podawania

Należy połykać tabletkę w całości popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Dawka może być przyjmowana niezależnie od posiłku.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Raniberl Max

W razie zażycia zbyt wielu tabletek należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Podczas badań klinicznych z ranitydyną lub podczas codziennego stosowania były obserwowane następujące działania niepożądane.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

Zaburzenia żołądka i jelit: Ból brzucha, zaparcia, mdłości (nudności), (objawy te przeważnie ustępują w czasie trwania leczenia).

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów):

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Wysypka skórna.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Przejściowe zmiany w wynikach testów czynnościowych wątroby.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu (wartość określająca czynność nerek).

Zaburzenia układu immunologicznego: Reakcje nadwrażliwości np.: eozynofilia (zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych), pokrzywka, gorączka, spadek ciśnienia krwi, obrzęk twarzy, trudności w przełykaniu, trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej .

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (może dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów):

Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy (czasami silny), zmęczenie, zawroty głowy, przemijające zaburzenia ruchowe- ruchy mimowolne.

Zaburzenia psychiczne: Przemijające stany splątania, niepokój, omamy, depresja (odnotowane przeważnie u pacjentów ciężko chorych, u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z chorobami nerek).

Zaburzenia oka: Przemijające niewyraźne widzenie.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Szczególna postać wysypki skórnej (rumień wielopostaciowy), świąd, wzmożone łysienie.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Ból stawów, ból mięśni.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Zapalenie wątroby przebiegające z żółtaczką lub bez. Zaburzenia żołądka i jelit: Ostre zapalenie trzustki, biegunka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Ostre zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek). Zaburzenia serca i naczyń: Zaburzenia pracy serca (tachykardia, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy), zapalenie naczyń.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Zmiany obrazu krwi jak leukocytopenia (zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych) i (lub) małopłytkowość, (zwykle przemijające). Agranulocytoza lub pancytopenia (zmniejszenie jednego, kilku lub wszystkich rodzajów krwinek), czasami z hipoplazją lub aplazją szpiku kostnego (niewydolność szpiku kostnego).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Objawy i stany dotyczące piersi (takie jak obrzęk piersi u mężczyzn i mlekotok), zmniejszenie libido i przemijające zaburzenia erekcji.

4

Zaburzenia układu immunologicznego: Wstrząs anafilaktyczny (ostry stan zagrażający życiu, spowodowany spadkiem przepływu krwi przez najważniejsze organy w wyniku reakcji alergicznej. Jego najczęstsze objawy to: rumień i pokrzywka całego ciała, świąd, trudności w przełykaniu, duszność, czasem atak astmy oskrzelowej i obniżone ciśnienie tętnicze), działania te zostały odnotowane po pojedynczej dawce.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Zaburzenia układu oddechowego: Zapalenie płuc (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”), trudności w oddychaniu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Telefon: (22) 49-21-301

Fax:    (22) 49-21-309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Raniberl Max

Bez szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Raniberl Max

Substancją czynną leku jest chlorowodorek ranitydyny.

Każda tabletka powlekana zawiera 167 mg chlorowodorku ranitydyny (co odpowiada 150 mg ranitydyny).

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, kopowidon, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka tabletki: poli[butylometakrylan, (2-dimetyloaminoetylo)- metakrylan, metylometakrylan], hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Raniberl Max i co zawiera opakowanie

Biało-żółte do lekko żółtych, lekko obustronnie wypukłe tabletki powlekane ze ściętym brzegiem i z linią podziału po obu stronach tabletki.

Raniberl Max jest dostępny w następujących opakowaniach: 10 i 20 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Raniberl Max

Charakterystyka Raniberl max

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Raniberl Max

150 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancja czynna: chlorowodorek ranitydyny.

Każda tabletka powlekana zawiera 167 mg chlorowodorku ranitydyny (co odpowiada 150 mg ranitydyny).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Biało-żółte do lekko żółtych, lekko obustronnie wypukłe tabletki powlekane ze ściętym brzegiem i z linią podziału po obu stronach tabletki.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Raniberl Max jest stosowany w leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowych, takich jak: zgaga, niestrawność (dyspepsja), nadkwaśność soku żołądkowego, ból w nadbrzuszu, które nie są związane z chorobą organiczną przewodu pokarmowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku _powyżej 16 lat z _prawidłowa czynnością nerek Jeśli dolegliwości wystąpią w trakcie dnia lub nocy, należy przyjąć 1 tabletkę powlekaną produktu Raniberl Max. Dla większości pacjentów 1 tabletka powlekana na dobę jest wystarczająca. Jednak, maksymalnie w ciągu 24 h można przyjąć 2 tabletki powlekane (jedną rano i drugą wieczorem).

Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilą się po 14 dniach leczenia, pacj ent powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min) może wystąpić nagromadzenie ranitydyny, co może prowadzić do zwiększenia jej stężenia w surowicy krwi.

Zaleca się, aby pacjent oczekujący na poradę lekarza nie przyjmował więcej niż 1 tabletkę powlekaną w ciągu 24 h.

Raniberl Max nie jest odpowiedni dla pacjentów z ciężkimi zaburzeniami nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min).

Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania produktu Raniberl Max u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Sposób podawania

Tabletkę powlekaną należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Dawka może być przyjmowana niezależnie od posiłku.

4.3    Przeciwwskazania

Nie wolno przyjmować produktu Raniberl Max w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na chlorowodorek ranitydyny, innych antagonistów receptora H2 lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przyjmowanie antagonistów receptora H2 może maskować objawy raka żołądka, a w konsekwencji opóźnić jego zdiagnozowanie. Przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej żołądka, należy wykluczyć odpowiednimi metodami nowotworowy charakter choroby.

Ranitydyna jest wydalana przez nerki. Dlatego, u pacjentów z niewydolnością nerek obserwuje się większe stężenie ranitydyny w osoczu. Dobową dawkę leku należy zastosować zgodnie z szczegółowymi informacjami podanymi w punkcie 4.2. Raniberl Max nie jest odpowiedni dla pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min).

Rzadkie przypadki kliniczne wskazują na związek pomiędzy występowaniem ostrej porfirii a przyjmowaniem ranitydyny. Pacjenci, u których wystąpiła ostra porfiria w wywiadzie nie powinni przyjmować ranitydyny.

U pacjentów, takich jak osoby w podeszłym wieku, osoby z przewlekłą chorobą płuc, z cukrzycą lub z zaburzeniami odporności może istnieć zwiększone ryzyko rozwoju pozaszpitalnego zapalenia płuc. W dużych badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększone ryzyko rozwoju pozaszpitalnego zapalenia płuc u osób aktualnie przyjmujących ranitydynę w monoterapii, w porównaniu z osobami, które przerwały leczenie, z obserwowanym szacowanym ryzykiem względnym zwiększającym się o 1,82 (1,26 - 2,64 przy przedziale ufności CI 95%).

Zaleca się zasięgnięcie porady lekarza przed przyjęciem produktu Raniberl Max wśród następujących grup pacjentów:

-    pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby;

-    pacjenci, którzy poddani są regularnej kontroli lekarza i (lub) mają choroby wymagające leczenia;

-    pacjenci, którzy przyjmują produkty lecznicze, które są przepisywane przez lekarza lub wydawane bez recepty;

-    pacjenci w średnim lub podeszłym wieku z objawami dyspeptycznymi, które wystąpiły po raz pierwszy lub uległy zmianie w ostatnim czasie;

-    pacjenci z niezamierzoną utratą masy ciała związaną z objawami dyspeptycznymi;

-    pacjenci przyjmujący niesteroidowe leki przeciwzapalne, w szczególności z wrzodami żołądka i jelit w wywiadzie.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu Raniberl Max u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ranitydyna może mieć wpływ na wchłanianie, metabolizm i wydalanie nerkowe innych leków.

Zmieniona farmakokinetyka może powodować konieczność modyfikacji dawek leków lub przerwania leczenia.

Pojawiające się interakcje mogą być powodowane przez różne mechanizmy, włączając w to:

1)    Hamowanie różnorodnej aktywności układu oksygenazy związanej z cytochromem P-450. Ranitydyna w zwykłych dawkach terapeutycznych nie nasila działania leków, które są unieczynniane przez ten układ enzymatyczny, takich jak diazepam, lidokaina, fenytoina, propranolol i teofilina.

Istnieją jednak pojedyncze doniesienia o zwiększonym stężeniu teofiliny w osoczu i objawach przedawkowania teofiliny, u pacjentów przyjmujących jednocześnie ranitydynę i teofilinę. W związku z tym, podczas jednoczesnego stosowania teofiliny i produktu Raniberl Max, należy kontrolować stężenie teofiliny i, w razie konieczności, zmniejszyć jej dawkę.

Istnieją doniesienia o zmianach czasu protrombinowego w czasie stosowania leków przeciwzakrzepowych - pochodnych kumaryny (np. warfaryny). W związku z wąskim indeksem terapeutycznym należy uważnie kontrolować wydłużanie lub skracanie czasu protrombinowego w trakcie jednoczesnego leczenia ranitydyną.

2)    Konkurencja w zakresie nerkowego wydzielania cewkowego:

W związku z tym, że ranitydyna jest częściowo eliminowana przez system kationowy, może wpływać na klirens innych leków eliminowanych tą drogą. Duże dawki ranitydyny (np. stosowane w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona) mogą zmniejszać wydalanie prokainamidu i N-acetyloprokainamidu, powodując zwiększenie stężenia tych leków w osoczu.

3)    Zmiana pH żołądkowego:

Biodostępność pewnych leków może ulec zmianie. Może to spowodować wzrost wchłaniania (np.triazolam, midazolam, glipizyd, glibenklamid) lub spadek wchłaniania (ketokonazol, atazanawir, delawirydyna, gefitynib).

Nie stwierdzono interakcji między ranitydyną a amoksycyliną lub metronidazolem.

Jeśli jednocześnie z ranitydyną podawane są duże dawki (2g) leków zobojętniających lub sukralfatu, absorpcja ranitydyny może być obniżona. Działanie to nie występuje, jeśli sukralfat przyjmowany jest w odstępie przynajmniej dwóch godzin po przyjęciu ranitydyny.

Ranitydyna może nasilać działanie alkoholu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Ranitydyna przenika przez barierę łożyskową. Ranitydynę, jak inne leki, należy stosować u kobiet w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią:

Ranitydyna przenika do mleka kobiecego. Ranitydynę, jak inne leki, należy stosować u kobiet karmiących piersią tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Płodność:

Brak danych dotyczących wpływu ranitydyny na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu na reprodukcję u samców i samic (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono dotychczas badań dotyczących wpływu stosowania ranitydyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, takich jak: ból głowy, zawroty głowy, zmęczenie, stany dezorientacji i niepokoju, jak również omamy, można oczekiwać pogorszenia sprawności psychofizycznej.

4.8 Działania niepożądane

Następujące zasady zostały przyjęte dla sporządzenia klasyfikacji częstości występowania::

Bardzo

często

>1/10

Często

>1/100 do < 1/10

Niezbyt

często

>1/1,000 do < 1/100

Rzadko

>1/10,000 do < 1/1,000

Bardzo

rzadko

<1/10,000

Częstość

(Nie może być określona na podstawie

nie znana

dostępnych danych)

Częstość działań niepożądanych została oszacowana na podstawie raportów spontanicznych po wprowadzeniu leku do obrotu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: zwykle przemijające zmniejszenie liczby leukocytów i płytek krwi, przypadki agranulocytozy (brak granulocytów w rozmazie krwi) lub pancytopenii czasami z częściowym lub całkowitym zahamowaniem czynności szpiku.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: Reakcje nadwrażliwości (np.: eozynofilia, pokrzywka, gorączka, spadek ciśnienia krwi, obrzęk naczynioruchowy, trudności w przełykaniu, skurcz oskrzeli, ból w klatce piersiowej) Bardzo rzadko: Wstrząs anafilaktyczny.

Działania te występowały po podaniu pojedynczej dawki.

Zaburzenia psychiczne:

Bardzo rzadko: Przemijające stany splątania, niepokój, omamy, depresja, odnotowane przeważnie u pacjentów ciężko chorych, pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z nefropatią.

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo rzadko: Ból głowy (czasami silny), zmęczenie i zawroty głowy, przemijające zaburzenia ruchowe - ruchy mimowolne.

Zaburzenia oka:

Bardzo rzadko: Przemijające niewyraźne widzenie, prawdopodobnie przypominające zmiany w akomodacji oka.

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko: Tak jak w przypadku innych antagonistów receptora H2: arytmie - tachykardia, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy.

Zaburzenia naczyniowe:

Bardzo rzadko: Zapalenie naczyń.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Częstość nie znana: Zapalenie płuc (patrz punkt 4.4), duszność (to działanie występowało po podaniu pojedynczej dawki).

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często: Ból brzucha, zaparcia, nudności (objawy te przeważnie ustępują w czasie trwania leczenia).

Bardzo rzadko: Ostre zapalenie trzustki, biegunka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: Przemijające i odwracalne zmiany w wynikach testów czynnościowych wątroby.

Bardzo rzadko: Zapalenie wątroby (komórkowe, kanalikowe lub mieszane) przebiegające z żółtaczką lub bez, zwykle przemijające.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: Wysypka skórna.

Bardzo rzadko: Rumień wielopostaciowy, świąd, łysienie.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo rzadko: objawy mięśniowo-szkieletowe takie jak ból stawów i mięśni.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Rzadko: Zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu (zwykle niewielkie; normalizuje się w czasie trwania leczenia).

Bardzo rzadko: Śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Bardzo rzadko: Objawy i stany dotyczące piersi (takie jak ginekomastia i mlekotok), zmniejszenie libido i przemijające zaburzenia potencji.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo leczenia ranitydyną oceniano u dzieci w wieku od 0 do 16 lat, stosowaną w chorobach związanych z nadmierną kwaśnością soku żołądkowego. Leczenie zasadniczo było dobrze tolerowane, a profil działań niepożądanych przypominał opisywany u dorosłych. Ilość danych pochodzących z długoterminowych obserwacji dotyczących bezpieczeństwa leczenia, szczególnie w zakresie wpływu na wzrost i rozwój dzieci jest ograniczona.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka

stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny

zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Telefon: (22) 49-21-301

Fax:    (22) 49-21-309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W razie przedawkowania należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe i podtrzymujące. Jeżeli jest to konieczne, substancję czynną można usunąć z osocza krwi przez hemodializę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antagoniści receptora H2, Leki stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowo-przełykowym. Kod ATC: A02BA02

Mechanizm działania

Ranitydyna jest kompetycyjnym antagonistą receptorów histaminowych H2.

Działanie farmakodynamiczne

Hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku, zarówno podstawowe, jak i stymulowane, zmniejsza zawartość kwasu, w mniejszym stopniu zmniejsza wydzielanie pepsyny oraz objętość soku żołądkowego. Ranitydyna ma długi czas działania; pojedyncza dawka 150 mg hamuje wydzielanie kwasu solnego przez 12 godzin.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Biodostępność ranitydyny wynosi średnio około 50%. Ranitydyna łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego, a maksymalne stężenie w osoczu krwi występuje od 2 do 3 godzin po podaniu doustnym. Po podaniu ranitydyny w dawkach do 300 mg, stężenia w osoczu są proporcjonalne do dawki.

Dystrybucja

Stopień wiązania ranitydyny z białkami osocza wynosi ok. 15%. Względna objętość dystrybucji wynosi 1,2 - 1,8 l/kg u dorosłych i 2,5 l/kg u dzieci. Całkowity klirens u dorosłych wynosi przeciętnie 570-710 ml/min.

Ranitydyna przenika w bardzo małych ilościach do płynu mózgowo - rdzeniowego.

Metabolizm

Po podaniu doustnym, ranitydyna jest wydalana przez nerki w ciągu 24 godzin: ok. 30% w postaci niezmienionej, do 6% w postaci N-tlenku oraz w małej ilości w postaci demetylowanej, S-tlenku i analogu kwasu furanokarboksylowego. U osób z prawidłową czynnością nerek wydalanie nerkowe odbywa się głównie w wyniku przesączania kanalikowego.

Eliminacja

U osób z prawidłową czynnością nerek, po podaniu doustnym ranitydyny, okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi średnio ok. 2,3 do 3 godzin. U pacjentów z niewydolnością nerek, okres ten ulega dwu- lub trzykrotnemu wydłużeniu.

Ciąża

Ranitydyna przenika przez barierę łożyska. Stężenia ranitydyny we krwi pępowinowej noworodka odpowiadały wartościom stężeń we krwi matki. Po upływie 12 godz. od porodu, stężenie ranitydyny we krwi noworodków było bardzo małe.

Laktacja

Ranitydyna przenika do mleka kobiecego. Po upływie 2 godzin od podania ranitydyny, stosunek stężeń ranitydyny w mleku i w osoczu wynosił średnio 1,9 (zakres: 0,6 - 20,9).

U osób w podeszłym wieku, okres półtrwania w osoczu jest wydłużony a całkowity klirens jest zmniejszony na skutek obniżenia czynności nerek. Okres półtrwania wynosi 3 - 4 godz. Średnie maksymalne stężenie 526 ng/ml po podaniu dawki 150 mg dwa razy na dobę występuje po około 3 godzinach.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma danych z badań toksyczności przewlekłej, które prowadziłyby do podejrzenia, że mogą pojawić się u ludzi nieznane do tej pory działania niepożądane.

Ponadto, w badaniach in-vivo i in-vitro nie wykryto dowodów toksycznego wpływu na rozród, działania mutagennego czy rakotwórczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Celuloza mikrokrystaliczna,

Kopowidon Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka tabletki:

Poli[butylometakrylan, (2-dimetyloaminoetylo)- metakrylan, metylometakrylan]

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Makrogol 6000

Żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Bez szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Raniberl Max jest dostępny w następujących opakowaniach: 10 i 20 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/3739

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

26.10.1995 r./16.12.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Raniberl Max