Imeds.pl

Raniberl Max 150 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Raniberl Max

150 mg, tabletki powlekane

Ranitidinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Raniberl Max i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Raniberl Max

3.    Jak stosować lek Raniberl Max

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Raniberl Max

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Raniberl Max i w jakim celu się go stosuje

Raniberl Max zmniejsza ilość kwasu wytwarzanego przez żołądek. Należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora histaminowego H2.

Raniberl Max jest stosowany w leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowych, takich jak: zgaga, niestrawność (dyspepsja), nadkwaśność soku żołądkowego, ból w nadbrzuszu, które nie są związane z chorobą organiczną przewodu pokarmowego.

Raniberl Max jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Raniberl Max Kiedy nie stosować leku Raniberl Max:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ranitydynę, na innych antagonistów receptora histaminowego H2 lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Raniberl Max należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    W przypadku zaburzeń czynności nerek i (lub) wątroby;

-    Jeśli pacjent poddany jest regularnej kontroli lekarza i (lub) choruje na choroby wymagające kontynuacji leczenia;

-    Jeśli pacjent przyjmuje inne leki (wydawane na receptę lub bez recepty);

-    Jeśli u pacjenta w średnim lub podeszłym wieku wystąpiły objawy dyspeptyczne po raz pierwszy lub uległy zmianie w ostatnim czasie;

1

-    Jeśli wystąpiła niezamierzona utrata masy ciała z współistniejącymi objawami dyspeptycznymi;

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwbólowe lub przeciwreumatyczne zwane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), szczególnie u pacjenta z wrzodami żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie;

-    W przypadku chorób metabolicznych tj. ostra porfiria (zaburzenia powstawania hemu -czerwonego barwnika krwi). Ranitydyna może wywołać ostre napady porfirii, dlatego należy jej unikać w takich przypadkach;

-    U osób w podeszłym wieku, osób z przewlekłą chorobą płuc, z cukrzycą lub z zaburzeniami układu immunologicznego. Może wystąpić zwiększone ryzyko rozwoju pozaszpitalnego zapalenia płuc.

Stosowanie leku Raniberl Max może maskować objawy raka żołądka, a tym samym opóźnić jego rozpoznanie.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Raniberl Max u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Lek Raniberl Max a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Działanie leków wymienionych poniżej może ulec zmianie w wyniku równoczesnego przyjmowania leku Raniberl Max lub mogą one wpływać na działanie leku Raniberl Max.

Leki zobojętniające kwas żołądkowy (leki stosowane w leczeniu zgagi, itp.) lub sukralfat (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy) w dużych dawkach (2 g): wchłanianie ranitydyny może ulec zmniejszeniu pod wpływem tych leków. W przypadku jednoczesnego stosowania Raniberl Max z tymi lekami, Raniberl Max należy przyjmować ok. 2 godziny wcześniej.

Leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych - jak na przykład ketokonazol: wchłanianie tych leków jest zależne od zawartości kwasu w żołądku. W przypadku jednoczesnego stosowania tych leków, lekarz powinien brać pod uwagę zmianę wchłaniania tych substancji.

Leki przeciwcukrzycowe zawierające jako substancje czynne glipizyd lub glibenklamid stosowane w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi: w trakcie przyjmowania tych leków jednocześnie z lekiem Raniberl Max, działanie zmniejszające stężenie cukru we krwi glipizydu i glibenklamidu może zostać nasilone.

Leki uspokajające lub nasenne zawierające jako substancje czynne midazolam lub triazolam: w przypadku jednoczesnego podawania leku Raniberl Max i leków uspokajających i (lub) nasennych, działanie tych leków może się nasilić.

Leki stosowane w leczeniu wirusa HIV i raka zawierające jako substancje czynne atazanawir, delawirydynę lub gefitynib: w trakcie przyjmowania tych leków jednocześnie z lekiem Raniberl Max, działanie tych leków może być osłabione poprzez leczenie lekiem Raniberl Max.

Leki przeciwastmatyczne zawierające substancję czynną teofilinę: istnieją doniesienia dotyczące chorych na astmę, u których, w następstwie równoczesnego podawania leku Raniberl Max i teofiliny, obserwowano objawy przedawkowania teofiliny. W związku z tym lekarz będzie kontrolował stężenie teofiliny we krwi i, w razie konieczności, odpowiednio zmieni dawkowanie teofiliny.

Leki przeciwzakrzepowe (rozrzedzające krew) będące pochodną kumaryny, takie jak warfaryna: istnieją doniesienia dotyczące zmienionego czasu protrombinowego (badanie w celu ustalenia jak dobrze działa lek rozrzedzający krew zapobiegając powstawaniu zakrzepów krwi). W trakcie jednoczesnego przyjmowania leku Raniberl Max i leków przeciwzakrzepowych lekarz zleci regularną kontrolę czasu protrombinowego.

Leki przeciwarytmiczne (leki stosowane w leczeniu nieregularnej pracy serca), jak prokainamid i N-acetyloprokainamid: duże dawki ranitydyny mogą powodować nagromadzenie tych substancji we krwi.

Raniberl Max z alkoholem

Lek Raniberl Max może nasilać działanie alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Ranitydyna przenika przez barierę łożyskową. Lek może być stosowany w ciąży jedynie, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Ranitydyna przenika do mleka kobiecego. Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią jedynie, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu ranitydyny na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu na reprodukcję u samców i samic.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Raniberl Max może powodować działania niepożądane, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Należą do nich np. ból głowy, zawroty głowy i zmęczenie, stany dezorientacji i niepokoju, jak również omamy. W przypadku wystąpienia takich objawów nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Raniberl Max może nasilać działanie alkoholu.

3. Jak stosować lek Raniberl Max

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat z prawidłową czynnością nerek

Jeśli wystąpią dolegliwości należy przyjąć 1 tabletkę powlekaną. Dla większości pacjentów 1 tabletka powlekana na dobę jest wystarczająca. Jednak, maksymalnie w ciągu 24 h można przyjąć 2 tabletki powlekane (jedną rano i drugą wieczorem).

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Dorośli z nieprawidłową czynnością nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min), substancja czynna (ranitydyna) może być gromadzona we krwi.

Dlatego, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, nie powinien przyjmować więcej niż 1 tabletkę powlekaną w ciągu 24 h. Należy jednak zawsze poradzić się lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat

Nie zaleca się stosowania leku Raniberl Max u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Sposób podawania

Należy połykać tabletkę w całości popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Dawka może być przyjmowana niezależnie od posiłku.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Raniberl Max

W razie zażycia zbyt wielu tabletek należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Podczas badań klinicznych z ranitydyną lub podczas codziennego stosowania były obserwowane następujące działania niepożądane.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

Zaburzenia żołądka i jelit: Ból brzucha, zaparcia, mdłości (nudności), (objawy te przeważnie ustępują w czasie trwania leczenia).

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów):

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Wysypka skórna.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Przejściowe zmiany w wynikach testów czynnościowych wątroby.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu (wartość określająca czynność nerek).

Zaburzenia układu immunologicznego: Reakcje nadwrażliwości np.: eozynofilia (zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych), pokrzywka, gorączka, spadek ciśnienia krwi, obrzęk twarzy, trudności w przełykaniu, trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej .

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (może dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów):

Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy (czasami silny), zmęczenie, zawroty głowy, przemijające zaburzenia ruchowe- ruchy mimowolne.

Zaburzenia psychiczne: Przemijające stany splątania, niepokój, omamy, depresja (odnotowane przeważnie u pacjentów ciężko chorych, u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z chorobami nerek).

Zaburzenia oka: Przemijające niewyraźne widzenie.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Szczególna postać wysypki skórnej (rumień wielopostaciowy), świąd, wzmożone łysienie.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Ból stawów, ból mięśni.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Zapalenie wątroby przebiegające z żółtaczką lub bez. Zaburzenia żołądka i jelit: Ostre zapalenie trzustki, biegunka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Ostre zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek). Zaburzenia serca i naczyń: Zaburzenia pracy serca (tachykardia, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy), zapalenie naczyń.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Zmiany obrazu krwi jak leukocytopenia (zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych) i (lub) małopłytkowość, (zwykle przemijające). Agranulocytoza lub pancytopenia (zmniejszenie jednego, kilku lub wszystkich rodzajów krwinek), czasami z hipoplazją lub aplazją szpiku kostnego (niewydolność szpiku kostnego).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Objawy i stany dotyczące piersi (takie jak obrzęk piersi u mężczyzn i mlekotok), zmniejszenie libido i przemijające zaburzenia erekcji.

4

Zaburzenia układu immunologicznego: Wstrząs anafilaktyczny (ostry stan zagrażający życiu, spowodowany spadkiem przepływu krwi przez najważniejsze organy w wyniku reakcji alergicznej. Jego najczęstsze objawy to: rumień i pokrzywka całego ciała, świąd, trudności w przełykaniu, duszność, czasem atak astmy oskrzelowej i obniżone ciśnienie tętnicze), działania te zostały odnotowane po pojedynczej dawce.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Zaburzenia układu oddechowego: Zapalenie płuc (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”), trudności w oddychaniu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Telefon: (22) 49-21-301

Fax:    (22) 49-21-309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Raniberl Max

Bez szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Raniberl Max

Substancją czynną leku jest chlorowodorek ranitydyny.

Każda tabletka powlekana zawiera 167 mg chlorowodorku ranitydyny (co odpowiada 150 mg ranitydyny).

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, kopowidon, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka tabletki: poli[butylometakrylan, (2-dimetyloaminoetylo)- metakrylan, metylometakrylan], hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Raniberl Max i co zawiera opakowanie

Biało-żółte do lekko żółtych, lekko obustronnie wypukłe tabletki powlekane ze ściętym brzegiem i z linią podziału po obu stronach tabletki.

Raniberl Max jest dostępny w następujących opakowaniach: 10 i 20 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6