Imeds.pl

Ranigast Fast 150 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ranigast Fast, 150 mg, tabletki musujące

Ranitidinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ranigast Fast i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ranigast Fast

3.    Jak stosować Ranigast Fast

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ranigast F ast

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST RANIGAST FAST I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ranigast Fast zawiera substancję czynną ranitydynę, która hamuje wydzielanie w żołądku kwasu solnego oraz pepsyny.

Dawka 150 mg ranitydyny hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku przez około 12 godzin. Wskazania do stosowania:

- objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych (dyspeptycznych) niezwiązanych

z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak: zgaga, niestrawność, nadkwaśność.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RANIGAST FAST

Kiedy nie stosować leku Ranigast Fast

Nie należy stosować leku:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ranitydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

- jeśli pacjent ma porfirię (choroba polegająca na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu będącego składnikiem hemoglobiny),

- jeśli pacjent ma fenyloketonurię (rzadkie, dziedziczne zaburzenie metabolizmu).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leczenie ranitydyną może maskować objawy raka żołądka i przez to opóźniać rozpoznanie tej choroby, dlatego należy zwrócić się do lekarza:

- jeśli u pacjenta dotychczas nie występowały dolegliwości żołądkowe (dyspeptyczne) lub występowały, ale ostatnio zmieniły się - szczególnie dotyczy to osób w średnim lub podeszłym wieku,

- jeśli pacjent ma dolegliwości dyspeptyczne i ostatnio schudł.

Stosowania leku powinni unikać pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły ostre napady porfirii, gdyż ranitydyna może wywołać ostry napad porfirii.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ranigast Fast należy zwrócić się do lekarza:

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby. U pacjenta z zaburzeniami czynności nerek lekarz zmniejszy odpowiednio dawkę leku, indywidualnie dla danego pacjenta. ,

-    jeśli pacjent stosuje niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), jak np. ibuprofen; szczególnie

dotyczy to osób w podeszłym wieku i osób z chorobą wrzodową w wywiadzie. Lek Ranigast Fast jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi należy stosować pod kontrolą lekarza.

Dzieci i młodzież

Leku Ranigast Fast nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Inne leki i Ranigast Fast

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Ranigast Fast może wpływać na szybkość i stopień wchłaniania leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego, jak:

-    ketokonazol (antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby),

-    atazanawir, delawirydyna (leki stosowane w zakażeniach wirusowych),

-    gefitynib (lek stosowany w leczeniu nowotworów),.

-    leki z grupy bezodiazepin, takie jak midazolam, triazolam - stosowane w przypadku bezsenności,

-    glipizyd (lek stosowany w leczeniu cukrzycy).

Lek Ranigast Fast może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny, jak warfaryna, dlatego należy ściśle kontrolować czas protrombinowy w trakcie jednoczesnego leczenia tymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ranitydyna przenika przez łożysko, dlatego leku Ranigast Fast nie należy stosować w ciąży. Ranitydyna przenika do mleka matki, dlatego leku Ranigast Fast nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli wystąpią objawy niepożądane, takie jak: zawroty głowy lub niewyraźne widzenie nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, gdyż lek Ranigast Fast może powodować pogorszenie sprawności psychofizycznej.

Lek zawiera sorbitol, sód, aspartam

-    Lek zawiera sorbitol, który może powodować podrażnienie żołądka i biegunkę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

-    Lek zawiera sód, dlatego lek należy stosować ostrożnie u pacjentów stosujących dietę niskosodową.

-    Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Lek może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią (rzadkie, dziedziczne zaburzenie metabolizmu).

3.    JAK STOSOWAĆ RANIGAST FAST

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku Ranigast Fast dłużej niż przez 14 dni.

Jeżeli dolegliwości nie ustąpią po 14 dniach leczenia, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Zalecane dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat:

Jedna tabletka (150 mg) raz na dobę.

Maksymalnie po 1 tabletce dwa razy w ciągu doby.

Pacjenci z z niewydolnością nerek mogą przyjąć maksymalnie 150 mg ranitydyny (1 tabletkę) na dobę.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat

Nie należy stosować Leku Ranigast Fast u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Sposób podania:

Tabletkę należy rozpuścić w połowie szklanki wody, poczekać do całkowitego rozpuszczenia, a następnie tak przygotowany roztwór wypić.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ranigast Fast

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Ranigast Fast

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość wymienionych poniżej działań niepożądanych została określona w następujący sposób: Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów)

Często (występujące u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów)

Niezbyt często

(występujące u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów)

Rzadko

(występujące u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów)

Bardzo rzadko

(występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów Częstość nieznana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych:

-    Ciężkie reakcje uczuleniowe:

- bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny (objawiający się: wysypką, pieczeniem i swędzeniem języka, dłoni i stóp, silnym puchnięciem twarzy, ust lub gardła, trudnością w oddychaniu, mówieniu lub przełykaniu, gwałtownym zmniejszeniem ciśnienia krwi, wolnym lub szybkim tętnem, bladością, niepokojem, poceniem się, zawrotami głowy, utratą przytomności, zatrzymaniem oddechu i pracy serca);

rzadko: obrzęk naczynioruchowy (objawiający się nagłym obrzękiem twarzy, kończyn lub stawów bez świądu i bólu).

- Ciężkie reakcje skórne (bardzo rzadko): wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub złuszczeniem się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych, szybkie pogarszanie się stanu ogólnego pacjenta.

- Inne ciężkie reakcje (bardzo rzadko): zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane uszkodzeniem wątroby); zaburzenia czynności nerek objawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców i gorączką; ostre zapalenie trzustki objawiajace się silnym bólem w górnej i środkowej części brzucha, z wystepującymi jednocześnie wymiotami i wysoką gorączką.

Inne działania niepożądane:

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów/' bóle brzucha, zaparcia,

nudności.

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów):

- przemijające zaburzenia czynności wątroby (nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych tzw. enzymy wątrobowe: AspAT i AlAT wykazane w testach laboratoryjnych),

-    wysypka skórna (swędzące, czerwone grudki na skórze),

-    - reakcje uczuleniowe.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

-    biegunka,

- przemijające zmniejszenie liczby białych krwinek (większa podatność na zakażenia); zmniejszenie liczby płytek krwi (większe ryzyko krwawienia i powstawania siniaków); lub zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi: krwinek czerwonych, białych oraz płytek krwi; niekiedy częściowe lub całkowite zahamowanie wytwarzania krwinek w szpiku kostnym,

- zwolnienie czynności serca, nieregularne bicie serca (blok przedsionkowo-komorowy),

-    bóle głowy (czasami silne),

- zawroty głowy,

- przemijające drżenia, powolne, nierytmiczne ruchy rąk (tzw. ruchy mimowolne),

-    pobudzenie,

- dezorientacja (zaburzenia orientacji dotyczące czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby),

-    depresja,

- omamy (spostrzeganie nieistniejących przedmiotów, osób); zwłaszcza u pacjentów ciężko chorych i w podeszłym wieku),

- niewyraźne widzenie,

- łysienie,

-    zapalenie naczyń krwionośnych (objawiające się bólem i obrzękiem nogi, zaczerwienieniem i zwiększeniem ciepłoty skóry),

- powiększenie sutków u mężczyzn (tzw. ginekomastia),

- przemij aj ąca impotencj a u mężczyzn,

-    bóle stawów i mięśni.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ RANIGAST FAST

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i na tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera Ranigast Fast

-    Substancją czynną leku jest ranitydyna w postaci ranitydyny chlorowodorku.

1 tabletka musująca zawiera 150 mg ranitydyny.

-    Pozostałe składniki to: sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, sorbitol, aspartam, sacharyna sodowa, makrogol 6000, aromat pomarańczowy.

Jak wygląda Ranigast Fast i co zawiera opakowanie

Ranigast Fast to okrągłe, prawie białe lub lekko żółte tabletki musujące, z małymi żółtymi kropkami; o lekko chropowatej powierzchni, z ukośnie ściętymi brzegami.

Opakowanie:

Tuba polipropylenowa zamknięta polietylenową zatyczką, zaopatrzoną w pochłaniacz wilgoci (żel silikonowy), umieszczona w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

Opakowanie zawiera 10 tabletek musujących.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

NP Pharma Sp. z o.o. ul. Podstoczysko 30 07-300 Ostrów Mazowiecka

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 022 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5