+ iMeds.pl

Ranigast fast 150 mgUlotka Ranigast fast

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ranigast Fast, 150 mg, tabletki musujące

Ranitidinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ranigast Fast i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ranigast Fast

3.    Jak stosować Ranigast Fast

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ranigast F ast

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST RANIGAST FAST I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ranigast Fast zawiera substancję czynną ranitydynę, która hamuje wydzielanie w żołądku kwasu solnego oraz pepsyny.

Dawka 150 mg ranitydyny hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku przez około 12 godzin. Wskazania do stosowania:

- objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych (dyspeptycznych) niezwiązanych

z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak: zgaga, niestrawność, nadkwaśność.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RANIGAST FAST

Kiedy nie stosować leku Ranigast Fast

Nie należy stosować leku:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ranitydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

- jeśli pacjent ma porfirię (choroba polegająca na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu będącego składnikiem hemoglobiny),

- jeśli pacjent ma fenyloketonurię (rzadkie, dziedziczne zaburzenie metabolizmu).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leczenie ranitydyną może maskować objawy raka żołądka i przez to opóźniać rozpoznanie tej choroby, dlatego należy zwrócić się do lekarza:

- jeśli u pacjenta dotychczas nie występowały dolegliwości żołądkowe (dyspeptyczne) lub występowały, ale ostatnio zmieniły się - szczególnie dotyczy to osób w średnim lub podeszłym wieku,

- jeśli pacjent ma dolegliwości dyspeptyczne i ostatnio schudł.

Stosowania leku powinni unikać pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły ostre napady porfirii, gdyż ranitydyna może wywołać ostry napad porfirii.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ranigast Fast należy zwrócić się do lekarza:

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby. U pacjenta z zaburzeniami czynności nerek lekarz zmniejszy odpowiednio dawkę leku, indywidualnie dla danego pacjenta. ,

-    jeśli pacjent stosuje niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), jak np. ibuprofen; szczególnie

dotyczy to osób w podeszłym wieku i osób z chorobą wrzodową w wywiadzie. Lek Ranigast Fast jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi należy stosować pod kontrolą lekarza.

Dzieci i młodzież

Leku Ranigast Fast nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Inne leki i Ranigast Fast

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Ranigast Fast może wpływać na szybkość i stopień wchłaniania leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego, jak:

-    ketokonazol (antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby),

-    atazanawir, delawirydyna (leki stosowane w zakażeniach wirusowych),

-    gefitynib (lek stosowany w leczeniu nowotworów),.

-    leki z grupy bezodiazepin, takie jak midazolam, triazolam - stosowane w przypadku bezsenności,

-    glipizyd (lek stosowany w leczeniu cukrzycy).

Lek Ranigast Fast może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny, jak warfaryna, dlatego należy ściśle kontrolować czas protrombinowy w trakcie jednoczesnego leczenia tymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ranitydyna przenika przez łożysko, dlatego leku Ranigast Fast nie należy stosować w ciąży. Ranitydyna przenika do mleka matki, dlatego leku Ranigast Fast nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli wystąpią objawy niepożądane, takie jak: zawroty głowy lub niewyraźne widzenie nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, gdyż lek Ranigast Fast może powodować pogorszenie sprawności psychofizycznej.

Lek zawiera sorbitol, sód, aspartam

-    Lek zawiera sorbitol, który może powodować podrażnienie żołądka i biegunkę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

-    Lek zawiera sód, dlatego lek należy stosować ostrożnie u pacjentów stosujących dietę niskosodową.

-    Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Lek może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią (rzadkie, dziedziczne zaburzenie metabolizmu).

3.    JAK STOSOWAĆ RANIGAST FAST

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku Ranigast Fast dłużej niż przez 14 dni.

Jeżeli dolegliwości nie ustąpią po 14 dniach leczenia, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Zalecane dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat:

Jedna tabletka (150 mg) raz na dobę.

Maksymalnie po 1 tabletce dwa razy w ciągu doby.

Pacjenci z z niewydolnością nerek mogą przyjąć maksymalnie 150 mg ranitydyny (1 tabletkę) na dobę.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat

Nie należy stosować Leku Ranigast Fast u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Sposób podania:

Tabletkę należy rozpuścić w połowie szklanki wody, poczekać do całkowitego rozpuszczenia, a następnie tak przygotowany roztwór wypić.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ranigast Fast

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Ranigast Fast

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość wymienionych poniżej działań niepożądanych została określona w następujący sposób: Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów)

Często (występujące u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów)

Niezbyt często

(występujące u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów)

Rzadko

(występujące u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów)

Bardzo rzadko

(występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów Częstość nieznana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych:

-    Ciężkie reakcje uczuleniowe:

- bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny (objawiający się: wysypką, pieczeniem i swędzeniem języka, dłoni i stóp, silnym puchnięciem twarzy, ust lub gardła, trudnością w oddychaniu, mówieniu lub przełykaniu, gwałtownym zmniejszeniem ciśnienia krwi, wolnym lub szybkim tętnem, bladością, niepokojem, poceniem się, zawrotami głowy, utratą przytomności, zatrzymaniem oddechu i pracy serca);

rzadko: obrzęk naczynioruchowy (objawiający się nagłym obrzękiem twarzy, kończyn lub stawów bez świądu i bólu).

- Ciężkie reakcje skórne (bardzo rzadko): wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub złuszczeniem się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych, szybkie pogarszanie się stanu ogólnego pacjenta.

- Inne ciężkie reakcje (bardzo rzadko): zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane uszkodzeniem wątroby); zaburzenia czynności nerek objawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców i gorączką; ostre zapalenie trzustki objawiajace się silnym bólem w górnej i środkowej części brzucha, z wystepującymi jednocześnie wymiotami i wysoką gorączką.

Inne działania niepożądane:

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów/' bóle brzucha, zaparcia,

nudności.

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów):

- przemijające zaburzenia czynności wątroby (nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych tzw. enzymy wątrobowe: AspAT i AlAT wykazane w testach laboratoryjnych),

-    wysypka skórna (swędzące, czerwone grudki na skórze),

-    - reakcje uczuleniowe.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

-    biegunka,

- przemijające zmniejszenie liczby białych krwinek (większa podatność na zakażenia); zmniejszenie liczby płytek krwi (większe ryzyko krwawienia i powstawania siniaków); lub zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi: krwinek czerwonych, białych oraz płytek krwi; niekiedy częściowe lub całkowite zahamowanie wytwarzania krwinek w szpiku kostnym,

- zwolnienie czynności serca, nieregularne bicie serca (blok przedsionkowo-komorowy),

-    bóle głowy (czasami silne),

- zawroty głowy,

- przemijające drżenia, powolne, nierytmiczne ruchy rąk (tzw. ruchy mimowolne),

-    pobudzenie,

- dezorientacja (zaburzenia orientacji dotyczące czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby),

-    depresja,

- omamy (spostrzeganie nieistniejących przedmiotów, osób); zwłaszcza u pacjentów ciężko chorych i w podeszłym wieku),

- niewyraźne widzenie,

- łysienie,

-    zapalenie naczyń krwionośnych (objawiające się bólem i obrzękiem nogi, zaczerwienieniem i zwiększeniem ciepłoty skóry),

- powiększenie sutków u mężczyzn (tzw. ginekomastia),

- przemij aj ąca impotencj a u mężczyzn,

-    bóle stawów i mięśni.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ RANIGAST FAST

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i na tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera Ranigast Fast

-    Substancją czynną leku jest ranitydyna w postaci ranitydyny chlorowodorku.

1 tabletka musująca zawiera 150 mg ranitydyny.

-    Pozostałe składniki to: sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, sorbitol, aspartam, sacharyna sodowa, makrogol 6000, aromat pomarańczowy.

Jak wygląda Ranigast Fast i co zawiera opakowanie

Ranigast Fast to okrągłe, prawie białe lub lekko żółte tabletki musujące, z małymi żółtymi kropkami; o lekko chropowatej powierzchni, z ukośnie ściętymi brzegami.

Opakowanie:

Tuba polipropylenowa zamknięta polietylenową zatyczką, zaopatrzoną w pochłaniacz wilgoci (żel silikonowy), umieszczona w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

Opakowanie zawiera 10 tabletek musujących.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

NP Pharma Sp. z o.o. ul. Podstoczysko 30 07-300 Ostrów Mazowiecka

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 022 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Ranigast Fast

Charakterystyka Ranigast fast

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ranigast Fast 150 mg, tabletki musujące

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera: 150 mg ranitydyny (Ranitidinum) w postaci ranitydyny chlorowodorku. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol, aspartam.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki musujące

Okrągłe, prawie białe lub lekko żółte tabletki musujące, z małymi żółtymi kropkami; o lekko chropowatej powierzchni, z ukośnie ściętymi brzegami.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie dolegliwości dyspeptycznych takich jak: zgaga, niestrawność, nadkwaśność, nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci powyżej 16 lat:

1 tabletka na dobę. Maksymalnie po 1 tabletce dwa razy w ciągu doby.

Tabletkę należy rozpuścić w szklanki wody, poczekać do całkowitego rozpuszczenia, a następnie wypić przygotowany roztwór.

W przypadku gdy objawy dyspeptyczne utrzymują się dłużej niż 14 dni, należy zweryfikować diagnozę.

U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min) dochodzić może do zmniejszenia wydalania ranitydyny i zwiększenia jej stężenia w surowicy krwi. U tych pacjentów dobowa dawka ranitydyny wynosi 150 mg. U pacjentów przewlekle dializowanych należy podać ranitydynę w dawce 150 mg bezpośrednio po dializie.

Nie stosować produktu u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ranitydynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Porfiria.

Fenyloketonuria.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia ranitydyną u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby (szczególnie dotyczy to osób w średnim lub podeszłym wieku, u których dolegliwości dyspeptyczne nie występowały wcześniej lub zmieniły się), ponieważ leczenie ranitydyną może maskować objawy raka żołądka i opóźnić rozpoznanie.

Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Ranitydyna jest wydalana przez nerki i dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zmniejszyć dawkę dobową leku.

Istniej ą rzadkie doniesienia kliniczne sugerujące, że ranitydyna może wywołać ostre napady porfirii i dlatego należy unikać stosowania produktu u pacjentów z ostrą porfirią w wywiadzie.

Pacjenci leczeni jednocześnie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i ranitydyną powinni być poddawani regularnej kontroli. Dotyczy to szczególnie pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie.

Produkt zawiera sorbitol, który może powodować podrażnienie żołądka i biegunkę.

Ze względu na zawartość sodu produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów na diecie niskosodowej.

Ze względu na zawartość aspartamu produktu nie należy stosować u chorych na fenyloketonurię.

Ze względu na zawartość sorbitolu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancj ą fruktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ranitydyna może zmieniać biodostępność leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego, może spowodować zwiększenie wchłaniania (np. triazolam, glipizyd, midazolam) lub zmniejszenie wchłaniania (ketokonazol, atazanawir, delawiryna, gefitynibu).

Ranitydyna w zalecanych dawkach nie hamuje aktywności oksygenazy związanej z wątrobowym cytochromem P-450 i dlatego nie nasila działania leków unieczynnianych przez ten enzym, takich jak diazepam, lidokaina, fenytoina, propranolol i teofilina.

Istnieją doniesienia o wydłużeniu czasu protrombinowego w czasie stosowania przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny. Należy monitorować czas protrombinowy w trakcie jednoczesnego leczenia ranitydyną.

Nie stwierdzono interakcji między ranitydyną a amoksycyliną ani metronidazolem.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ranitydyna może być stosowana w okresie ciąży i karmienia piersią tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Ranitydyna przenika przez barierę łożyskową, lecz dawki lecznicze podawane kobietom podczas porodu lub przed cesarskim cięciem nie wpływały szkodliwie na przebieg porodu, ani na późniejszy rozwój niemowlęcia. Ranitydyna przenika do mleka matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas stosowania produktu może nastąpić pogorszenie sprawności psychofizycznej, jeśli wystąpią takie działania niepożądane jak zawroty głowy czy niewyraźne widzenie nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość działań niepożądanych została uporządkowana według grup układwo-narządowych zgodnie z terminologią MedDRA często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000).

W czasie leczenia ranitydyną stwierdzano występowanie poniższych działań niepożądanych. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: przemijające zmiany aktywności enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby przebiegające z żółtaczką lub bez żółtaczki.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: bóle brzucha, zaparcia, nudności (objawy te przeważnie przemijaj ą podczas leczenia). Bardzo rzadko: ostre zapalenie trzustki, biegunka.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: przemijające zmiany w obrazie krwi (zmniejszenie liczby leukocytów i płytek krwi, agranulocytoza, pancytopenia, niedokrwistość aplastyczna, czasami z częściowym lub całkowitym zahamowaniem czynności szpiku).

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, które występowały czasami po podaniu pojedynczej dawki leku (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia krwi, ból w klatce piersiowej).

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: bradykardia i blok przedsionkowo-komorowy.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: bóle głowy (czasami silne) i zawroty głowy, przemijające ruchy mimowolne.

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: pobudzenie, dezorientacja, depresja, omamy (zwłaszcza u pacjentów ciężko chorych i w podeszłym wieku).

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: niewyraźne widzenie.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: wysypka skórna.

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, łysienie.

Zaburzenia naczyń

Bardzo rzadko: zapalenie naczyń.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko: ginekomastia i przemijająca impotencja u mężczyzn.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko: bóle stawów i mięśni.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu (zazwyczaj nieznaczne, wraca do normy podczas leczenia).

Bardzo rzadko: ostre śródmiąższowe zapalenie nerek.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe (mające na celu usunięcie jeszcze nie wchłoniętej ranitydyny z żołądka). W razie konieczności lek można usunąć z osocza przez hemodializę.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego - zaburzeniach związanych z nadkwaśnością, antagoniści receptora histaminowego H2, kod ATC: A 02 BA 02

Substancją czynną produktu Ranigast Fast jest ranitydyna w postaci ranitydyny chlorowodorku. Ranitydyna jest antagonistą receptorów histaminowych H2. Hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku (zarówno podstawowe, jak i poposiłkowe), a także zmniejsza wydzielanie pepsyny w żołądku. Dawka 150 mg ranitydyny hamuje wydzielanie kwasu przez około 12 godzin.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Ranitydyna podana doustnie szybko wchłania się z przewodu pokarmowego osiągaj ąc maksymalne stężenie w osoczu po 2-3 godzinach. W ciągu pierwszych 24 godzin około 40% dawki doustnej wydala się z moczem w postaci niezmienionej.

Ranitydyna przenika przez barierę łożyskową i do mleka kobiet karmiących.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak przedklinicznych danych istotnych dla lekarza przepisującego lek, które nie byłyby wymienione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorowęglan

Kwas cytrynowy, bezwodny

Sorbitol

Aspartam

Sacharyna sodowa

Makrogol 6000

Aromat pomarańczowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba polipropylenowa zamknięta polietylenową zatyczką, zaopatrzoną w pochłaniacz wilgoci (żel silikonowy), zawierająca 10 tabletek, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA_______________________________________^ - ^Sformatowano: Polski

ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Ranigast Fast