Imeds.pl

Ranitydyna Sanofi

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


RANITYDYNA SANOFI (Rcmitidinum) 150 mg, tabletki powlekane RANITYDYNA SANOFI (Ranitidinum) 300 mg, tabletki powlekane

Skład:

Tabletka powlekana zawiera substancję czynną: ranitydyna (w postaci chlorowodorku)

150 mg lub 300 mg.

Inne składniki leku:.

Celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, sodu laurylosiarczan, powidon K-25, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian

Skład otoczki: Opadry AMB 80W27124: alkohol poliwinylowy, dwutlenek tytanu, talk, żółty tlenek żelaza, lecytyna (sojowa), guma ksantanowa. czerwony tlenek żelaza, czarny tlenek żelaza

Opakowanie zawiera:

RANITYDYNA SANOFI w dawce 150 mg: 10, 30 lub 60 tabletek powlekanych RANITYDYNA SANOFI w dawce 300 mg: 30 tabletek powlekanych

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis Sp. z o,o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa

Wytwórca:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Rzeszowie

Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszów

MINISTERSTWO ZDROWIA Departanłcfll Polityki Lekcwej * Famr«qi HO-952 Warszawa ul. Mkxlt/wn 1ft

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ranitydyna Sano fi i w jakim celu się je stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Ranitydyna Sanofi

3.    Jak stosować lek Ranitydyna Sanofi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Ranitydyna Sanofi

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Ranitydyna Sanofi

1 Co to jest lek Ranitydyna Sanofi i w jakim celu się go stosuje

Lek Ranitydyna Sanofi zawiera jako substancję czynną ranitydynę. Ranitydyna zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku i usuwa dolegliwości związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego w żołądku. Lek zmniejsza zarówno objętość jak i kwaśność soku żołądkowego.

Lek Ranitydyna Sanofi stosuje się w przypadku:

-    choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,

-    zapobiegania nawrotom choroby wrzodowej,

-    zapalenia przełyku w przebiegu rcfluksu żołądkowo-przełykowcgo,

-    zespłu Zollingera - Ellisona,

-    zapobiegania owrzodzeniom dwunastnicy wywołanym przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

- zapobiegania zespołowi Mendelsona (przed znieczuleniem ogólnym, u pacjentów, u których istnieje ryzyko aspiracji kwasu),

-    zapobiegania krwawieniom z owrzodzenia stresowego,

-    w leczenie owrzodzeń dwunastnicy skojarzonych z zakażeniem Helicobacterpylori,

-    w leczeniu owrzodzeń pooperacyjnych,

-    w zapobieganiu nawracającym krwawieniom z wrzodów trawiennych,

-    w objawowym leczeniu dolegliwości dyspeptycznych, takich jak zgaga, nadkwaśność soku żołądkowego, bóle w nadbrzuszu, nie związane z chorobą organiczną przewodu pokarmowego u dorosłych i dzieci powyżej 16 lat.

2 Zanim zastosuje się lek Ranitydyna Sanofi

Nie należy stosować leku Ranitydyna Sanofi w przypadku nadwrażliwości na ranitydynę lub którykolwiek składnik preparatu

Należy unikać stosowania leku u pacjentów z ostrą porfirią w wywiadzie; ranitydyna może wywoływać ostre napady porfirii (rzadkie wrodzone zaburzenia przemiany barwników

porfirytowych, wydalanych wówczas w zwiększonych ilościach z moczem).

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Politykr lekowej i Farmaą 00-952 Warszawa

2    u). Miodowa 15

Zachować szczególna ostrożność stosując lek Ranitydyna Sanofi:

-    przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby;

-    w razie niewydolności nerek konieczne jest odpowiednie zmniejszenie dawek;

-    w przypadku jednoczesnego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych

i ranitydyny, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku i pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, zaleca się stałą kontrolę lekarza;

-    palenie tytoniu zmniejsza skuteczność leczenia ranitydyną;

-    ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku, chorych z cukrzycą lub z zaburzeniami odpornościowymi;

-    - nie podawać jednocześnie ranitydyny i leków zobojętniających treść żołądkową; zwiększenie pil soku żołądkowego może zmniejszać wchłanianie ranitydyny. Lek należy stosować na godzinę przed lub 2 godziny po podaniu środków zobojętniających;

-    w czasie leczenia ranitydyną nie spożywać napojów alkoholowych.

Stosowanie leku Ranitydyna Sanofi z jedzeniem i piciem:

Jedzenie nie wpływa na wchłanianie leku z przewodu pokarmowego.

Ranitydynę można przyjmować zarówno w czasie posiłku, jak i na czczo.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ranitydyna może być podawana w okresie ciąży i karmienia piersią tylko w razie zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Podczas stosowania leku mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia i zawroty głowy, dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

rERSTWO ZDROWIA ent Pomyki Lc*qw*1 '

X>-952 Warszawa ul. Miodowe 1?

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które

są wydawane bez recepty.

Ranitydyna może zmniejszać wchłanianie ketokonazolu i innych leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego.

3 Jak stosować lek Ranitydyna Sanofl

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zazwyczaj stosowane dawki leku to:

czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy:

150 mg dwa razy na dobę, rano i przed snem lub 300 mg raz na dobę przed snem.

Czas trwania leczenia: 4-8 tygodni.

zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej:

150 mg raz na dobę przed snem.

Są dane o skutecznym i bezpiecznym stosowaniu przez 5 lat.

zapalenie przełyku w przebiegu refluksu żolądkowo-przelykowego:

150 mg dwa razy na dobę.

Czas trwania leczenia: 2 tygodnie.

W razie konieczności leczenie można powtórzyć.

zespół Zollingera - Ellisona:

150 mg trzy razy na dobę.

W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 6 g na dobę.

zapobieganie owrzodzeniom dwunastnicy wywołanych przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych:

150 mg dwa razy na dobę, w trakcie stosowania leków przeciwzapalnych. zapobieganie zespołowi Mendelsona:

150 mg wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg, a następnie 150 mg na 2 godziny przed znieczuleniem.

MINISTERSTWO ZJlftt >W i *

Oepartsineni fltójfto Lwfcowej i farrmo 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

zapobieganie krwawieniom z owrzodzenia stresowego:

150 mg dwa razy na dobę.

Leczenie owrzodzeń dwunastnicy skojarzonych z zakażeniem Helicobacter pylori 150 mg dwa razy na dobę lub 300 mg raz na dobę przed snem, łącznie z amoksycyliną podawaną doustnie w dawce 750 mg trzy razy na dobę i metronidazolem w dawce 500 mg trzy razy na dobę przez 2 tygodnie.

Leczenie ranitydyną należy kontynuować przez następne 2 tygodnie.

Podtrzymujące leczenie w dawce 150 mg ranitydyny przed snem jest zalecane u_pacjentów z nawracającym owrzodzeniem w wywiadzie.

Objawowe leczenie dolegliwości dyspeptycznych. takich jak zgaga, nadkwaśność soku żołądkowego, bóle w nadbrzuszu, nie związane z choroba organiczna przewodu pokarmowego u dorosłych i dzieci powyżej 16 lat

150 mg dwa razy na dobę do 6 tygodni.

W razie braku poprawy należy skontaktować się z lekarzem.

Zapobieganie nawracającym krwawieniom z wrzodów trawiennych

150 mg dwa razy na dobę, jako uzupełnienie leczenia dożylnego, po rozpoczęciu żywienia doustnego.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży:

2 do 4 mg/kg mc. dwa razy na dobę, maksymalnie do 300 mg na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek:

U pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 50 ml/min stosować 150 mg na dobę, w razie konieczności dawkę można zwiększyć do 150 mg dwa razy na dobę.

U pacjentów przewlekle dializowanych ranilydynę w dawce 150 mg należy podawać bezpośrednio po dializie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ranitydyna Sanofi jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Ranitydyna Sanofi niż zalecana:

MINISTERSTWO /A l KO W1 5    Departament Polrtyki Lefcwcj i F

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Działanie leku jest bardzo swoiste, jego przedawkowanie nie wywołuje charakterystycznych objawów.

W razie konieczności należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Ranitvdvna Sanofi :

W przypadku opuszczenia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej, jak to możliwe.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4 Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, preparat Ranitydyna Sanofi może powodować działania niepożądane. Ranitydyna należy do leków bardzo dobrze tolerowanych przez pacjentów.

Częstość występowania działań niepożądanych:

Bardzo często - obserwowane częściej niż u 1 na 10 pacjentów:

Często - obserwowane częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 10 na 100 pacjentów Niezbyt często - obserwowane częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 100 na 1000 pacjentów Rzadko - obserwowane częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 1000 na 10 000 pacjentów Bardzo rzadko, w tym obserwowane sporadycznie - występujące u mniej niż 1 osoby

na 10 000 pacjentów.

Rzadko mogą wystąpić:

reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, spadek ciśnienia tętniczego krwi, ból w klatce piersiowej), przemijające zmiany aktywności enzymów wątrobowych, wysypki skórne.

Bardzo rzadko mogą wystąpić:

przemijające zmniejszenie liczby leukocytów i płytek krwi, przypadki agranulocytozy ( brak granulocytów w rozmazie krwi) lub niedokrwistości aplastycznej czasami z częściowym lub całkowitym zahamowaniem czynności szpiku, wstrząs anafilaktyczny, przemijające stany splątania, depresji i omamy - głównie u pacjentów ciężko chorych i u pacjentów w podeszłym wieku, bóle głowy-czasami silne, zawroty głowy, przemijające ruchy mimowolne, przemijające niewyraźne widzenie,

MINISTERSTWO 2I»R( m i.

Departament Polityki lekowej r Farmcj 00-952 Warszawa ul Miodowa 15

zwolnienie czynności serca i blok przedsionkowo-komorowy, zapalenie naczyń, ostre zapalenie trzustki, biegunka, zwykle przemijające zapalenie wątroby, rumień wielopostaciowy, łysienie, bóle stawowe i mięśniowe, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek, przemijająca impotencja, powiększenie gruczołu piersiowego u mężczyzn.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Ranitydyna Sanofi mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5    Przechowywanie leku Ranitydyna Sanofi

Przechowywać w temperaturze pokojowej poniżej 25°C, w suchym miejscu, chronić od światła.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sanofi-Aventis Sp.z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa Tel.: (22) 54 14 600

Data opracowania ulotki:

2C03 -12- 11

MINISTERSTWO ZDROWIA Depailnmenl Pdrtyiti Lekowe] i Farmacji 7    00-952 Warszawa

u'. Miodowa 15