Imeds.pl

Ranitydyna Sanofi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

RANITYDYNA SANOF1,

150 mg, tabletki powlekane

RANITYDYNA SANOFI,

300 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tabletka powlekana zawiera 150 mg lub 300 mg ranitydyny (Ranitidinum) w postaci chlorowodorku,

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Beżowe, okrągłe, obustronnie wypukłe.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

-    Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,

-    Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej,

-    Zapalenie przełyku w przebiegu refluksu żołądkowo-przełykowego,

-    Zespół Zollingera - Ellisona,

-    Zapobieganie owrzodzeniom dwunastnicy wywołanym przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

- Zapobieganie zespołowi Mendelsona (przed znieczuleniem ogólnym, u pacjentów, u których istnieje ryzyko aspiracji kwasu),

-    Zapobieganie krwawieniom z owrzodzenia stresowego.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy:

150 mg dwa razy na dobę, rano i przed snem lub 300 mg raz na dobę przed snem.

Czas trwania leczenia: 4-8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej:

150 mg raz na dobę przed snem.

Są dane o skutecznym i bezpiecznym stosowaniu przez 5 lat.

Zapalenie przełyku w przebiegu refluksu żołądkowo-przełykowego:

150 mg dwa razy na dobę.

Czas trwania leczenia: 2 tygodnie.

W razie konieczności leczenie można powtórzyć.

Zespół Zollingera-Ellisona:

150 mg trzy razy na dobę.

W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 6 g na dobę.

Zapobieganie owrzodzeniom dwunastnicy wywołanym przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych:

lVGMSTEkSTVVo ZPk' t\\, Oepartflntenl Patyki Łekmtef, f

00-952 Vtefszawa Ml. Wrodawa 1=.

150 mg dwa razy na dobę, w trakcie stosowania leków przeciwzapalnych.

Zapobieganie zespołowi Mendelsona:

150 mg wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg, a następnie 150 mg na 2 godziny przed znieczuleniem.

Zapobieganie krwawieniom z owrzodzenia stresowego:

150 mg dwa razy na dobę.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży:

2 do 4 mg/kg mc. dwa razy na dobę, maksymalnie do 300 mg na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek:

U pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 50 ml/min stosować 150 mg na dobę (wieczorem). W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 150 mg dwa razy na dobę.

U pacjentów przewlekle dializowanych ranitydynę w dawce 150 mg należy podawać bezpośrednio po dializie.

Ranitydynę można przyjmować zarówno w czasie posiłku, jak i na czczo. Nic należy przyjmować jednocześnie z lekami zmniejszającymi kwaśność soku żołądkowego (patrz pkt. 4.4).

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ranitydynę lub którykolwiek składnik preparatu.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Choroba nowotworowa: - U pacjentów z wrzodem żołądka należy każdorazowo przed rozpoczęciem leczenia wykluczyć nowotworowy charakter choroby (szczególnie dotyczy to osób w średnim wieku i starszych, z zaburzeniami dyspeptycznymi w wywiadzie. Bądź pacjentów, u których zmienił się charakter dolegliwości), ponieważ leczenie ranitydyną może maskować objawy raka żołądka.

Niewydolność nerek - Ranitydyna jest wydalana przez nerki i dlatego u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek stężenie leku w surowicy jest podwyższone. Dawkowanie u tych pacjentów powinno być indywidualnie dostosowane, w zależności do stopnia niewydolności nerek (patrz pkt. 4.2.).

W przypadku jednoczesnego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych i ranitydyny, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku i pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, zaleca się stałą kontrolę lekarza.

Istnieją doniesienia sugerujące, że ranitydyna może wywoływać ostre napady porfirii. Dlatego należy unikać stosowania leku u pacjentów z ostrą porfirią w wywiadzie.

Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność leczenia ranitydyną.

Pacjenci w podeszłym wieku - W badaniach klinicznych w grupie pacjentów w wieku powyżej 65 lat ani stopień wyleczenia choroby wrzodowej, ani występowanie objawów niepożądanych nie różniły się od pacjentów w młodszym wieku.

MINISTERSTWO zdrowia

2    Depariantent PoStyW Lc-'.ow?| i Far'nr.qi

00-952 Warszawa u! Miodowa 15

Stwierdzono, że w pewnych grupach pacjentów, takich jak osoby w podeszłym wieku, chorzy z cukrzycą lub z zaburzeniami odpornościowymi może istnieć zwiększone ryzyko zachorowania na zapalenie płuc, w okresie wzmożonego nasilenia przypadków tej choroby. W dużych badaniach epidemiologicznych wykazano, że w takich okolicznościach ryzyko względne zachorowania na zapalenie płuc u osób aktualnie przyjmujących leki z grupy antagonistów receptora H2, w porównaniu z osobami, które przerwały leczenie, zwiększa się o 1, 63 1,07-2,48 przy przedziale ufności CI 95 %)

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ranitydyna nie hamuje aktywności układu enzymatycznego oksygenazy związanej z wątrobowym cytochromem P-450, dzięki czemu nie nasila działania leków inaktywowanych przez ten enzym: diazepamu, lignokainy, fenytoiny, propranololu, teofiliny i warfaryny.

Nie stwierdzono interakcji między ranitydyną a amoksycyliną lub metronidazolem.

4.6.    Ciąża i laktacja

Ranitydyna przenika przez barierę łożyska, lecz dawki lecznicze podawane pacjentkom podczas porodu, a także przed cesarskim cięciem nie miały szkodliwego wpływu na poród, ani później na rozwój niemowlęcia.

Ranitydyna przenika do mleka matki.

Ranitydyna może być podawana w okresie ciąży i karmienia piersią tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

4.7.    Wpływ Icku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Podczas stosowania leku mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia i zawroty głowy, dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Stosowanie ranitydyn może wywoływać następujące objawy:

Klasyfikacja spodziewanej częstości występowania:

bardzo często > 1/10, często > 1/100, (1/10, niezbyt często >1/1000, <1/100, rzadko >1/10 000, <1/1000, bardzo rzadko <1/10 000,

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: zwykle przemijające zmniejszenie liczby leukocytów i płytek krwi, przypadki agranulocytozy (brak granulocytów w rozmazie krwi) lub niedokrwistośi aplastycznej czasami z częściowym lub całkowitym zahamowaniem czynności szpiku,

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, spadek ciśnienia tętniczego krwi, ból w klatce piersiowej)

3    ministerstwo zdrowia

Oepartanłent Patyki Lekowej 1 Farmaąi (10-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny

Reakcje te występowały czasami po podaniu pojedynczej dawki Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: przemijające stany splatania, depresji i omamy, głównie u pacjentów ciężko chorych i u pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: bóle głowy, czasami silne, zawroty głowy, przemijające ruchy mimowolne. Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: przemijające niewyraźne widzenie, prawdopodobnie w wyniku zaburzenia akomodacji.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: zwolnienie czynności serca i blok przedsionkowo-komorowy.

Zaburzenia naczyń

Bardzo rzadko: zapalenie naczyń.

Zaburzenia żolądkowo-jelitowe

Bardzo rzadko: ostre zapalenie trzustki, biegunka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: przemijające zmiany aktywności enzymów wątrobowych,

Bardzo rzadko: zwykle przemijające zapalenie wątroby (komórkowe, kanalikowe lub mieszane) przebiegające z żółtaczką lub bez żółtaczki.

Zaburzenia skóry' i tkanki podskórnej

Rzadko: wysypki skórne,

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, łysienie.

Zaburzenia mięśniowo-szkicletowe, tkanki łącznej i kości

Bardzo rzadko: bóle stawowe i mięśniowe.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: ostre śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko: przemijająca impotencja, powiększenie gruczołu piersiowego u mężczyzn.

4.9. Przedawkowanie

Działanie preparatu jest bardzo swoiste i w wyniku przedawkowania nie występują charakterystyczne objawy.

W razie konieczności należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1. Właściwości farmakodynamiczne


ul. MioÓOWS' 1-

Grupa farmakoterapeutyczna: Antagoniści receptora H2; leki stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie żolądkowo-przelykowym kod ATC: A 02 BA 02

Ranitydyna jest specyficznym, szybko działającym antagonistą receptorów histaminowych H2. Zmniejsza ona zarówno podstawowe, jak i posiłkowe wydzielanie kwasu solnego oraz zmniejsza wydzielanie pepsyny w soku żołądkowym.

Ranitydyna ma względnie długi okres półtrwania, dzięki czemu pojedyncza dawka 150 mg hamuje wydzielanie kwasu żołądkowego

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Ranitydyna szybko wchłania się po doustnym podaniu, maksymalne stężenie leku w surowicy występuje po 2-3 godzinach po podaniu. Pokarm i środki zobojętniające treść żołądkową, przyjmowane jednocześnie z ranitydyną, nieznacznie zmniejszają wchłanianie leku.

Okres półtrwania (ti/2) ranitydyny wynosi około 2-3 godzin.

Ranitydyna wydalana jest z moczem (60-70%) i kalem (26%), głównie w postaci niezmienionej i w niewielkim stopniu w postaci metabolitów. W ciągu 24 godzin z moczem wydala się około 40% leku podanego doustnie, w postaci niezmienionej i w postaci metabolitów.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak dostępnych dodatkowych danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna skrobia kukurydziana sodu laurylosiarczan powidon K-25

karboksymetyloskrobia sodowa magnezu stearynian Skład otoczki:

Opadry AMB 80W27124: alkohol poliwinylowy, dwutlenek tytanu, talk, żółty tlenek żelaza, lecytyna (sojowa), guma ksantanowa, czerwony tlenek żelaza, czarny tlenek żelaza

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3.    Okres ważności 3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C, w suchym miejscu, chronić od światła.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Ranitydyna Sanofi w dawce 150 mg

10, 30 lub 60 tabletek powlekanych w pojemniku polietylenowym lub w blistrach Al./Al, w tekturowym pudełku z dołączoną ulotką dla pacjenta.

1 nftOWTA


5

Ranitydyna Sanofi w dawce 300 mg

30 tabletek powlekanych w pojemniku polietylenowym lub w blislrach Al./Al, w tekturowym pudelku z dołączoną ulotką dla pacjenta.

6.6. Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i sposobu usuwania jego pozostałości.

Brak specjalnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ranitydyna Sanofi

150 mg, tabletki powlekane 7737

Ranitydyna Sanofi

300 mg, tabletki powlekane 7738

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

25.06.1998

10.DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2G03 -12- 1 i

SlSTEUSTWn 7JtROu ś*

L-y,w! 1 F*f'nrq' 00-952 WarastJiWS ui Miodowa t5

6