+ iMeds.pl

Rawel sr 1,5 mgUlotka Rawel sr

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Rawel SR, 1,5 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

Indapamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może, im zaszkodzić nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rawel SR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rawel SR

3.    Jak stosować lek Rawel SR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rawel    SR

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK RAWEL SR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Rawel SR stosuje się w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia krwi (nadciśnienie).

Jest to tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawierająca 1,5 mg indapamidu, jako substancję czynną.

Indapamid jest lekiem moczopędnym. Większość leków moczopędnych powoduje zwiększenie ilości moczu wytwarzanego przez nerki. Jednakże indapamid różni się od innych leków moczopędnych, gdyż powoduje on tylko nieznaczne zwiększenie ilości wytwarzanego moczu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RAWEL SR Kiedy nie stosować leku Rawel SR

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na indapamid lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Rawel SR lub na inne leki tego samego typu (zwane sulfonamidami).

Jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub ma on encefalopatię wątrobowa (zaburzenie czynności centralnego układu nerwowego).

Jeśli u pacjenta występuje niskie stężenie potasu we krwi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rawel SR

Należy poinformować lekarza:

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby.

Jeśli pacjent ma cukrzycę.

Jeśli pacjent ma dnę moczanową.

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek.

Jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia rytmu serca.

Jeśli u pacjenta konieczne jest wykonanie badania czynności przytarczyc.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występowały reakcje nadwrażliwości na światło.

Jeżeli którakolwiek powyższa sytuacja dotyczy pacjenta lub w przypadku pytań i wątpliwości dotyczących stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz może skierować pacjenta na badania stężenia sodu, potasu lub wapnia we krwi.

Informacja ważna dla sportowców

Należy ostrzec sportowców, że lek zawiera substancję czynną, która może dawać wynik dodatni w testach antydopingowych.

Stosowanie leku Rawel SR z innymi lekami

Jednoczesne stosowanie leku Rawel SR z niektórymi lekami może nasilić działanie jednego z leków i spowodować wystąpienie działań niepożądanych.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy przyjmować leku Rawel SR z preparatami litu (stosowanymi w leczeniu depresji), gdyż zwiększa to ryzyko wzrostu stężenia litu we krwi.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z niżej wymienionych leków (może być konieczne podjęcie specjalnych środków ostrożności):

-    leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, ibutylid, dofetylid, glikozydy naparstnicy),

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych takich jak depresja, niepokój, schizofrenia (np. trój pierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, neuroleptyki),

-    beprydyl (stosowany w leczeniu dławicy piersiowej, choroby powodującej ból w klatce piersiowej),

-    cyzapryd, difemanil (stosowane w leczeniu zaburzeń żolądkowo-jelitowych),

-    sparfloksacyna, moksyfloksacyna (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń),

-    halofantryna (lek przeciwpasożytniczy stosowany w leczeniu pewnych rodzajów malarii),

-    pentamidyna (stosowana w leczeniu pewnych rodzajów zapalenia płuc),

-    mizolastyna (stosowana w leczeniu reakcji alergicznych, takich jak katar sienny),

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane w leczeniu bólu (np. ibuprofen) lub duże dawki kwasu acetylosalicylowego,

-    inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) (stosowane w leczeniu nadciśnienia i niewydolności serca),

-    doustne kortykosteroidy stosowane w leczeniu różnych chorób, łącznie z ciężką astmą i reumatoidalnym zapaleniem stawów,

-    środki przeczyszczające pobudzające perystaltykę,

-    baklofen (w leczeniu sztywności mięśniowej występującej w takich chorobach jak stwardnienie

rozsiane),

-    leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren),

-    metformina (w leczeniu cukrzycy),

-    środki kontrastujące zawierające jod (stosowane w diagnostyce radiologicznej),

-    tabletki wapnia lub inne preparaty uzupełniające wapń,

-    cyklosporyna, takrolimus lub inne leki hamujące reakcję immunologiczną po przeszczepie organu,

w leczeniu chorób autoimmunologicznych lub ciężkich chorób reumatycznych lub dermatol ogi cznych,

-    tetrakozaktyd (w leczeniu choroby Crohna).

Stosowanie leku Rawel SR z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływają na działanie leku Rawel SR.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Rawel SR podczas ciąży. W przypadku planowania zajścia w ciążę lub potwierdzenia ciąży, należy jak najszybciej zmienić lek przeciwnadciśnieniowy.

Należy poinformować lekarza o ciąży lub o planowaniu ciąży.

Substancja czynna leku przenika do mleka matki. Nie zaleca się karmienia piersią w czasie przyjmowania tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek może powodować działania niepożądane spowodowane obniżeniem ciśnienia krwi, takie jak zawroty głowy lub zmęczenie (patrz punkt 4). Częściej występują one na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. W przypadku pojawienia się działań niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów ani wykonywać innych czynności wymagających koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rawel SR

Rawel SR zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK RAWEL SR

Lek Rawel SR należy zawsze przyjmować dokładnie według zaleceń lekarza. W przypadku wątpliwości, należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Rawel SR to jedna tabletka na dobę. Należy przyjmować lek o tej samej porze każdego dnia, najlepiej rano. Tabletkę należy połknąć w całości popijając płynem. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletek nie należy rozgniatać ani żuć. Leczenie nadciśnienia jest zazwyczaj długotrwałe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rawel SR

Jeśli zostanie przyjęta zbyt duża liczba tabletek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Bardzo duża dawka leku Rawel SR może spowodować nudności, wymioty, niskie ciśnienie krwi, kurcze mięśni, zawroty głowy, senność, dezorientację i zmiany w ilości wydalanego moczu.

Pominięcie zastosowania dawki leku Rawel SR

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku o właściwej porze, należy postępować zgodnie z ustalonym schematem dawkowania i przyjąć następną dawkę w wyznaczonej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Rawel SR

Ponieważ leczenie nadciśnienia jest zazwyczaj długotrwałe, należy skonsultować się z lekarzem przed odstawieniem leku.

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Rawel SR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych opisana poniżej jest określona zgodnie z następującymi kategoriami:

Bardzo często:

występują u więcej niż u 1 na 10 pacjentów

Często

występują u 1 do 10 pacjentów 100

Niezbyt często

występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000

Rzadko

występująu 1 do 10 pacjentów na 10 000

Bardzo rzadko

występują u mniej niż u 1 pacjenta na 10 000

Nieznana

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Działania niepożądane mogą obejmować:

Często:

■    Zmniejszone stężenie potasu we krwi, co może powodować osłabienie mięśni.

Niezbyt często:

■    Wymioty;

■    Reakcje nadwrażliwości, głównie skórne, takie jak wysypki, plamica (czerwone punkty na skórze) u pacjentów skłonnych do reakcji alergicznych i reakcji astmatycznych.

Rzadko:

■    Uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub uczucie „wirowania”, bóle głowy, uczucie kłucia, pieczenia i mrowienia (parestezje);

•    Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (takie jak nudności, zaparcia), suchość błony śluzowej jamy ustnej;

■    Zwiększone ryzyko odwodnienia u osób w wieku podeszłym i u pacjentów z niewydolnością serca.

Bardzo rzadko:

■    Zaburzenia rytmu serca, obniżone ciśnienie krwi;

■    Choroby nerek łącznie z niewydolnością nerek;

■    Zapalenie trzustki (choroba powodująca ból w górnej części brzucha), nieprawidłowa czynność wątroby. W przypadku niewydolności wątroby istnieje prawdopodobieństwo rozwinięcia się encefalopatii wątrobowej (zaburzenia czynności centralnego układu nerwowego).

■    Zmiany liczby krwinek, takie jak trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi, co powoduje łatwość tworzenia siniaków oraz krwawienie z nosa), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek, co może spowodować niewyjaśnioną gorączkę, ból gardła lub inne objawy grypopodobne - w przypadku ich wystąpienia należy skontaktować się z lekarzem) i anemia (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek);

*    Obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, ciężkie objawy skórne. Obrzęk naczynioruchowy charakteryzuje się obrzmieniem skóry kończyn i twarzy, obrzmieniem ust i języka, obrzmieniem błony śluzowej gardła lub dróg oddechowych powodującym duszność lub problemy z przełykaniem. W przypadku wystąpienia tych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy (rodzaj kolagenozy) objawy te mogą ulec nasileniu. Odnotowano również przypadki reakcji nadwrażliwości na światło (zmiana wyglądu skóry) po ekspozycji słonecznej lub na sztuczne promieniowanie UVA.

Mogą pojawić się pewne zmiany w wynikach badań laboratoryjnych i lekarz może skierować pacjenta na kontrolne badania krwi. Zmiany te obejmują:

zmniejszone stężenie potasu we krwi, co może powodować osłabienie mięśni, zmniejszone stężenie sodu we krwi, co może prowadzić do odwodnienia i niskiego ciśnienia krwi,

zwiększenie stężenia kwasu moczowego, substancji, która może spowodować lub nasilić dnę

moczanową (bolesność stawów, głównie stóp),

zwiększenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą,

zwiększenie stężenia wapnia we krwi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RAWEL SR

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Rawel SR

Substancją czynną leku jest indapamid. 1 tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera

1,5 mg indapamidu.

Inne składniki leku to hypromeloza, cellaktoza (a-laktoza jednowodna, celuloza), powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian w rdzeniu tabletki oraz hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek w otoczce tabletki.

Jak wygląda lek Rawel SR i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu są białe, okrągłe i lekko dwuwypukłe. Opakowania: 20, 30, 60 lub 90 tabletek w blistrach, w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

KRKA, d.d., Novo mesto, Śmarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy

Rawel SR

Estonia

Rawel SR

Węgry

Rawel SR 1,5 mg retard filmtabletta

Łotwa

Rawel SR 1,5 mg prolonged-release film-coated tablets

Litwa

Rawel SR 1,5 pailginto atpalaidavimo tabletes

Polska

Rawel SR

Słowacja

Rawel SR

Słowenia

Rawel SR 1,5 mg filmsko obložené tablete z podaljšalim sproščanjem

Data zatwierdzenia ulotki:

Rawel SR

Charakterystyka Rawel sr

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGOj

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO    j

Rawel SR, 1,5 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu    I

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,5 mg indapamidu (.Indapamidum). Substancja pomocnicza: 91,12 mg laktozy jednowodnej wjednej tabletce.

Pełny wykaz substancj i pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu.

Białe, okrągłe, lekko dwu wypukłe tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze samoistne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego,

1 tabletka raz na dobę, najlepiej rano. Tabletkę należy połknąć w całości popijając wodą. Tabletki nienależny żuć.

W dawkach większych, działanie przeciwnadciśnieniowe indapamidu nie nasila się, ale zwiększa się wydalanie soli (działanie saluretyczne).

Pacjenci w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4):

U osób w podeszłym wieku, przy ocenie czynności nerek na podstawie stężenia kreatyniny w osoczu należy uwzględnić wiek, masę ciała i płeć. U pacjentów w podeszłym wieku można stosować produkt leczniczy Rawel SR, kiedy czynność nerek jest prawidłowa lub zaburzona jedynie w niewielkim stopniu.

Niewydolność nerek (patrz punkty 4.3 i 4.4):

W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) stosowanie produktu leczniczego Rawel SR jest przeciwwskazane.

Tiazydy i tiazydopodobne leki moczopędne są w pełni skuteczne, gdy czynność nerek jest prawidłowa lub zaburzona jedynie w niewielkim stopniu.

Pacjenci z niewydolnością wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.4):

W przypadku ciężkiej niewydolności wątroby stosowanie produktu leczniczego Rawel SR jest przeciwwskazane.

Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Rawel SR u dzieci i młodzieży z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jego stosowania.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na indapamid, inne sulfonamidy lub na którąkolwiek z substancji

pomocniczych

Ciężka niewydolność nerek

Encefalopatia wątrobowa lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby Hipokaliemia

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne ostrzeżenia

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, tiazydopodobne leki moczopędne mogą powodować encefalopatię wątrobową, zwłaszcza w przypadku zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. W takim przypadku, należy natychmiast przerwać podawanie leku moczopędnego.

Nadwrażliwość na światło

Odnotowano przypadki reakcji nadwrażliwości na światło w przypadku stosowania tiazydów i tiazydopodobnych leków moczopędnych (patrz punkt 4.8). Jeśli reakcje te pojawią się w trakcie leczenia, zaleca się jego przerwanie. W przypadku konieczności ponownego stosowania indapamidu, zaleca się ochronę powierzchni skóry narażonej na działanie słońca lub sztucznego promieniowania UVA.

Substancje pomocnicze

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

1. Równowaga wodno-elektrolitowa Stężenie sodu w osoczu

Leki moczopędne mogą powodować niedobór sodu we krwi, co może mieć bardzo poważne konsekwencje. Przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć stężenie sodu, a następnie regularnie je kontrolować. Zmniejszenie stężenia sodu w osoczu może początkowo nie dawać żadnych objawów, dlatego konieczna jest jego regularna kontrola. U pacjentów w podeszłym wieku i z marskością wątroby, kontrola powinna odbywać się jeszcze częściej (patrz punkty 4.8 i 4.9).

Stężenie potasu w osoczu

Główne ryzyko leczenia tiazydami i tiazydopodobnymi lekami moczopędnymi wiąże się z utratą potasu i hipokaliemią. Należy zapobiegać wystąpieniu hipokaliemii (<3,4 mmol/1) w grupach dużego ryzyka, do których należą pacjenci niedożywieni i (lub) przyjmujący kilka leków jednocześnie, osoby w podeszłym wieku, pacjenci z marskością wątroby, obrzękami i wodobrzuszem, pacjenci z chorobą wieńcową i niewydolnością serca. U tych pacjentów hipokaliemia zwiększa kardiotoksyczność glikozydów naparstnicy oraz ryzyko wystąpienia arytmii.

Do grupy ryzyka należą także pacjenci z wydłużonym odstępem QT, bez względu na to, czy jest to zaburzenie wrodzone czy wywołane przez leki. Hipokaliemia (jak również bradykardia) jest czynnikiem predysponującym do wystąpienia ciężkich zaburzeń rytmu serca, w szczególności potencjalnie śmiertelnego częstoskurczu komorowego typu torsades depointes.

U tych pacjentów należy stosować częstszą kontrolę stężenia potasu w osoczu. Pierwsze oznaczenie stężenia potasu w osoczu powinno być wykonane w pierwszym tygodniu leczenia.

Jeśli stężenie potasu jest niskie, należy je wyrównać.

Stężenie wapnia >v osoczu

Tiazydy i tiazydopodobne leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie wapnia i powodować niewielkie i przemijające zwiększenie stężenia wapnia w osoczu. Znaczny nadmiar wapnia we krwi może być spowodowany nierozpoznaną wcześniej nadczynnością przytarczyc. Przed planowanym badaniem czynności przytarczyc, należy przerwać stosowanie leku moczopędnego.

2.    Stężenie glukozy we krwi

Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi u pacjentów chorych na cukrzycę szczególnie, gdy występuje u nich hipokaliemia.

3.    Kwas moczowy

U pacjentów z hiperurykemiąmoże być zwiększona skłonność do napadów dny moczanowej.

4.    Czynność nerek i leki moczopędne

Tiazydy i tiazydopodobne leki moczopędne są w pełni skuteczne u pacjentów z prawidłową lub tylko w niewielkim stopniu zaburzoną czynnością nerek (stężenie kreatyniny w osoczu poniżej 25 mg/1, tj. 220 fimol/1 u dorosłych). U osób w podeszłym wieku podczas oceny czynności nerek na podstawie stężenia kreatyniny w osoczu, należy wziąć pod uwagę wiek, płeć oraz masę ciała.

Hipowolemia, wtórna do utraty wody i sodu spowodowana lekiem moczopędnym, na początku leczenia powoduje zmniejszenie przesączania kłębuszkowego. Może to prowadzić do zwiększenia stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w osoczu. Te przemijające zaburzenia czynności nerek nie mają żadnych konsekwencji u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, ale mogą spowodować nasilenie już istniejącej niewydolności nerek.

5.    Sportowcy

Produkt leczniczy Rawel SR zawiera substancję czynną która może dać wynik dodatni w testach antydopingowych.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

2. Połączenia leków, które nie są zalecane

Lit

Jednoczesne stosowanie z litem, a także stosowanie diety ubogosodowej może prowadzić do zwiększenia stężenia litu w osoczu z objawami przedawkowania (zmniejszone wydalanie litu z moczem). Jeśli konieczne jest stosowanie leków moczopędnych, należy dokładnie monitorować stężenie litu w osoczu i odpowiednio dostosować jego dawki.

2. Połączenia leków, wymagające ostrożnego stosowania

Leki wywołujące torsades de pointes:

•    klasa I a leków przeciwarytmicznych (chinidyna, hydrochinidyna, dizopyramid),

•    klasa III leków przeciwarytmicznych (amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid),

•    niektóre leki przeciwpsychotyczne: fenotiazyny (chlorpromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluperazyna),

•    benzamidy (amisulpryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd),

•    butyrofenony (droperydol, haloperydol),

•    inne leki: beprydyl, cyzapryd, difemanil, erytromycyna iv., halofantiyna, mizolastyna, pentamidyna, sparfloksacyna, terfenadyna, winkamina iv..

Jednoczesne stosowanie indapamidu z tymi lekami, zwłaszcza w przypadku hipokaliemii, zwiększa ryzyko arytmii komorowych, głównie torsades de pointes. Hipokaliemii należy zapobiegać lub ją skorygować przed zastosowaniem tych leków. Należy monitorować stężenia elektrolitów w osoczu i wykonywać badanie EKG. W przypadku hipokaliemii należy stosować leki, które nie powodują

torsades depointes,

Niesteroidowe leki przeciw zapalne {podawane ogólnie), w tym selektywne inhibitory COX-2, duże dawki kwasu salicylowego (>3 g na dobą):

Istnieje możliwość zmniejszenia działania przeciwnadciśnieniowego indapamidu. Istnieje też ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek u pacjentów odwodnionych (zmniejszone przesączanie kłębuszkowe). Od początku leczenia należy kontrolować czynność nerek oraz dbać o nawodnienie pacjenta.

Inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE)

Podczas rozpoczynania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentów ze stwierdzoną wcześniej hiponatremią (szczególnie u pacjentów ze zwężeniem tętnicy nerkowej) może wystąpić nagłe niedociśnienie tętnicze i (lub) ostra niewydolność nerek.

W przypadku nadciśnienia tętniczego, gdy wcześniejsze stosowanie leków moczopędnych mogło spowodować hiponatremię, należy:

*    odstawić lek moczopędny na 3 dni przed rozpoczęciem stosowania inhibitora ACE, a następnie, jeżeli to konieczne, powrócić do leczenia lekiem moczopędnym nie oszczędzającym potasu;

*    lub stosować małe początkowe dawki inhibitora ACE i stopniowo zwiększać dawkę.

U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca leczenie należy rozpocząć bardzo małą dawką inhibitora ACE, najlepiej po zmniejszeniu dawki leku moczopędnego nie oszczędzającego potasu.

U wszystkich pacjentów należy monitorować czynność nerek (stężenie kreatyniny w osoczu) w pierwszych tygodniach leczenia inhibitorem ACE.

Inne leki powodujące hipokaliemię: amfoterycyna B

gl i kokorty ko steroidy i mineralokortyko steroidy (podawane ogólnie), tetrakozaktyd,

środki przeczyszczające o działaniu pobudzającym perystaltykę.

Ryzyko wystąpienia hipokaliemii jest zwiększone (działanie addytywne). Należy monitorować stężenie potasu w osoczu i korygować je, jeśli to konieczne. Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów przyjmujących jednocześnie glikozydy naparstnicy. Pacjenci ci powinni przyjmować środki przeczyszczające nie pobudzające perystaltyki.

Baklofen

Zwiększone działanie przeciwnadciśnieniowe.

Pacjent powinien pić odpowiednią ilość płynów; należy kontrolować czynność nerek na początku leczenia.

Glikozydy naparstnicy

Hipokaliemia zwiększa ryzyko toksycznego działania glikozydów naparstnicy.

Należy kontrolować stężenie potasu w osoczu i EKG oraz w razie konieczności zmodyfikować dawkę.

J. Połączenia leków wymagające rozważenia

Leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamtereń)

Takie połączenie leków jest korzystne u niektórych pacjentów, ale również może wystąpić hipokaliemia. Leki te mogą spowodować hiperkaliemię, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek lub z cukrzycą. Należy monitorować stężenie potasu w osoczu i EKG oraz w razie konieczności zmodyfikować dawkę.

Metformina

Metformina zwiększa ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej w wyniku czynnościowej

niewydolności nerek związanej ze stosowaniem leków moczopędnych, a zwłaszcza diuretyków pędowych. Nie należy stosować metforminy u mężczyzn ze stężeniem kreatyniny większym niż 15 mg/1 (135 pmol/1) i u kobiet ze stężeniem kreatyniny większym niż 12 mg/1 (110 pmol/1).

Środki kontrastujące zawierające jod

U pacjentów odwodnionych w wyniku przyjmowania leków moczopędnych, ryzyko ciężkiej niewydolności nerek jest zwiększone, szczególnie, kiedy stosowane są duże dawki środków kontrastujących zawierających jod. Przed podaniem środka zawierającego jod, pacjenta należy nawodnić.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i neuroleptyki

Zwiększone działanie przeciwnadciśnieniowe i ryzyko niedociśnienia ortostatycznego (działanie addytywne).

Wapń (sole wapnia)

Ryzyko hiperkalcemii spowodowane zmniejszonym wydalaniem wapnia z moczem.

Cyklospoiyna, takrolimus

Ryzyko zwiększonego stężenia kreatyniny w osoczu bez zmian stężenia cyklosporyny we krwi nawet, jeśli nie występuje niedobór wody i (lub) sodu.

Korty kos teroidy, tetrakozaktyd (podawane ogólnie)

Działanie przeciwnadciśnieniowe może być zmniejszone (zatrzymanie wody i sodu).

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

U kobiet w ciąży należy unikać stosowania leków moczopędnych. Nigdy nie należy ich stosować w celu leczenia obrzęków fizjologicznych występujących w ciąży. Leki moczopędne mogą powodować niedokrwienie płodowo-łożyskowe i ryzyko zaburzenia rozwoju płodu.

Laktacja

Nie zaleca się karmienia piersią w trakcie stosowania tego leku (indapamid przenika do mleka matki).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Rawel SR ma nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych.

Indapamid nie wpływa na koncentrację, ale w pojedynczych przypadkach mogą wystąpić różne reakcje związane z obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza na początku leczenia lub, gdy dodatkowo stosowany jest inny lek przeciwnadciśnieniowy. W wyniku tego zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu może być zaburzona.

4.8    Działania niepożądane

-    Bardzo często (>1/10),

-Często (>1/100 do <1/10),

-    Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100),

-    Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000),

-    Bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Większość działań niepożądanych indapamidu dotyczących parametrów klinicznych i laboratoryjnych jest zależna od dawki.

Tiazydopodobne leki moczopędne, łącznie z indapamidem, mogą powodować następujące działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna i niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: zawroty głowy, uczucie zmęczenia, ból głowy, parestezje.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: arytmia, niedociśnienie tętnicze.

Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często: wymioty.

Rzadko: nudności, zaparcia, suchość jamy ustnej.

Bardzo rzadko: zapalenie trzustki.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby.

Nieznana: możliwość rozwoju encefalopatii wątrobowej w przebiegu niewydolności wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.4)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Bardzo rzadko: niewydolność nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje nadwrażliwości, głównie skórne (często: wysypki grudkowo-plamiste; niezbyt często: plamica) u pacjentów skłonnych do reakcji nadwrażliwości i reakcji astmatycznych.

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona.

Nieznana: możliwość nasilenia objawów tocznia rumieniowatego układowego.

Odnotowano również przypadki reakcji nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Rzadko: uczucie zmęczenia.

Badania diagnostyczne

Podczas badań klinicznych, hipokaliemia wystąpiła u 10% pacjentów (stężenie potasu w osoczu <3,4 mmol/1) i u 4% pacjentów (stężenie potasu w osoczu <3,2 mmol/1) po 4-6 tygodniach leczenia.

Po 12 tygodniach leczenia, średnie zmniejszenie stężenia potasu w osoczu wynosiło 0,23 mmol/1. Bardzo rzadko: Hiperkalcemia.

Nieznana:

-    Utrata potasu z hipokaliemią, szczególnie nasilona w grupach wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4).

-    Hiponatremia z hipowolemią prowadząca do odwodnienia i niedociśnienia ortostatycznego. Z powodu współistniejącej utraty jonów chlorkowych może wystąpić wtórna wyrównawcza zasadowica metaboliczna: częstość i nasilenie tego działania jest niewielka.

-    Zwiększenie stężenia kwasu moczowego w osoczu i glukozy we krwi podczas leczenia: celowość stosowania tych leków moczopędnych u pacjentów z dną moczanową lub cukrzycą należy rozważyć szczególnie dokładnie.

4.9 Przedawkowanie

Indapamid nie wykazuje działania toksycznego w dawkach do 40 mg, tj. 27-krotnie większych niż dawki terapeutyczne. Oznaki ostrego zatrucia to najczęściej zaburzenie równowagi wodno-elektrolitowej (hiponatremia, hipokaliemia), której objawami są nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, drgawki, zawroty głowy, senność, dezorientacja, wielomocz lub skąpomocz mogący przechodzić w bezmocz (z powodu hipowolemii).

Postępowanie początkowe obejmuje szybkie usunięcie przyjętej substancji poprzez płukanie żołądka i (lub) podanie węgla aktywowanego, a następnie przywrócenie równowagi wodno-elektrolitowej pod opieką lekarską.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: sulfonamidy proste; kod ATC: C03BA11.

Strukturalnie, indapamid jest pochodną sulfonamidową; farmakologicznie, podobny jest do grupy tiazydowych leków moczopędnych. Indapamid hamuje absorpcję sodu w cewkach nerkowych warstwy korowej. Zwiększa wydalanie jonów sodowych i chlorkowych z moczem, zwiększając w ten sposób ilość wydalanego moczu. W mniejszym stopniu zwiększa wydalanie jonów potasu i magnezu. Oprócz działania moczopędnego, indapamid oddziałuje również na naczynia krwionośne poprzez zmniejszenie tętniczkowego i całkowitego obwodowego oporu naczyniowego.

Badania II i III fazy z wykorzystaniem indapamidu w monoterapii wykazały działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymujące się przez 24 godziny. Działanie to występowało po podaniu dawek, których działanie moczopędne było umiarkowanie nasilone.

Indapamid zmniejsza przerost lewej komory serca.

Działanie przeciwnadciśnieniowe tiazydopodobnych leków moczopędnych, w tym indapamidu, nie zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki leku, a działania niepożądane nasilają się. Dlatego też nie należy zwiększać dawki leku, jeżeli dotychczasowe leczenie jest nieskuteczne.

Badania dotyczące krótko-, średnio- i długoterminowego leczenia wykazały, że indapamid, w przeciwieństwie do innych leków moczopędnych, nie wpływa na metabolizm lipidów: cholesterolu całkowitego, trój glicerydów, cholesterolu LDL i cholesterolu HDL; nie wpływa na metabolizm węglowodanów, nawet u pacjentów z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Produkt leczniczy Rawel SR jest dostępny jest w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Wchłanianie

Część indapamidu uwalniana jest szybko i prawie całkowicie wchłaniana z przewodu pokarmowego. Obecność pokarmu minimalnie wpływa na szybkość wchłaniania, ale nie ma wpływu na ilość wchłoniętego leku. Maksymalne stężenie w surowicy występuje po upływie około 12 godzin od przyjęcia leku. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego, różnica w stężeniu leku w surowicy pomiędzy dwiema dawkami ulega zmniejszeniu. Istnięjąjednak różnice międzyosobnicze.

Dystrybucja, metabolizm i wydalanie

Wiązanie indapamidu z białkami osocza wynosi 79%. Okres półtrwania w osoczu wynosi 14-24 godzin (średnio 18 godzin). Stan stacjonarny osiągany jest w ciągu 7 dni. Wielokrotne podawanie leku nie powoduje jego kumulacji,

Indapamid jest metabolizowany głównie w wątrobie. Indapamid jest w 70% wydalany przez nerki, głównie w postaci nieaktywnych metabolitów (frakcja niezmienionego leku wynosi około 5%). Około 22% wydalane jest z kałem w postaci nieaktywnych metabolitów.

Pacjenci z grupy wysokiego ryzyka

Parametry farmakokinetyczne leku pozostają niezmienione u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Największe dawki indapamidu podane doustnie różnym gatunkom zwierząt (40 do 8000 razy większe niż dawki terapeutyczne) wykazały zaostrzenie właściwości sodopędnych leku. Główne objawy zatrucia podczas badań dotyczących ostrej toksyczności indapamidu podawanego dożylnie lub dootrzewnowo, związane z farmakologicznym działaniem indapamidu, to spowolnienie oddechu i rozszerzenie naczyń obwodowych.

Nie wykazano działania mutagennego i rakotwórczego indapamidu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Hypromeloza Cel laktoza:

-    a-laktoza jednowodna

-    Celuloza Powidon

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Opadry Y-l-7000:

-Hypromeloza -Makrogol 400 -Tytanu dwutlenek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry (folia PVC/PVDC/A1) zawierające 20 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu (2 blistry po 10 tabletek), w pudełku tekturowym.

Blistry (folia PVC/PVDC/A1) zawierające 30 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu (3 blistry po 10 tabletek), w pudełku tekturowym.

Blistry (folia PVC/PVDC/A1) zawierające 60 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu (6 blistrów po 10 tabletek), w pudełku tekturowym.

Blistry (folia PVC/PVDC/A1) zawierające 90 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu (9 blistrów po 10 tabletek), w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7, PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA, d.d., Novo mesto, Śmaijeśka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie numer: 11937

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

21.11.2005

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Rawel SR