Imeds.pl

Re-Algin 500 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

RE-ALGIN, 500 mg, tabletki

Metamizolum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest RE-ALGIN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku RE-ALGIN

3.    Jak stosować RE-ALGIN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek RE-ALGIN

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST RE-ALGIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

RE-ALGIN zawiera substancję czynną metamizol sodowy, który wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Wskazania

Ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu lub gorączka, gdy inne leki są przeciwwskazane lub nieskuteczne.

RE-ALGIN jest wskazany do stosowania u dorosłych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RE-ALGIN Kiedy nie stosować leku RE-ALGIN

-    jeśli pacjent ma uczulenie na metamizol sodowy lub inne pochodne pirazolonu, lub którykolwiek z pozostałych składników leku RE-ALGIN (wymienione w punkcie 6),

-    astma wywołana lub zaostrzona przez niesteroidowe leki przeciwzapalne,

-    reakcje nadwrażliwości na jakikolwiek niesteroidowy lek przeciwzapalny lub lek przeciwbólowy, w szczególności objawiające się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa,

-    w ostrej porfirii wątrobowej,

-    w przypadku wrodzonego niedoboru enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,

-    w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek,

-    w chorobach hematologicznych (krwi), w tym niedokrwistości aplastycznej (zmniejszenia liczby komórek krwi, co prowadzi do omdlenia, siniaków i zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń), agranulocytozy (znacznego, zagrażającego życiu zmniejszenia liczby białych krwinek - granulocytów, co zwiększa ryzyko ciężkich zakażeń) i leukopenii (zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych),

-    u kobiet w ciąży lub karmiących piersią,

-    u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia:

-    objawów agranulocytozy, jak na przykład gorączka, ból gardła lub krtani, ból podczas przełykania, zapalenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okolic narządów płciowych i odbytu;

-    objawów ciężkiej reakcji uczuleniowej, jak na przykład duszności, obrzęk języka lub gardła powodujący zaburzenia połykania, obrzęk naczynioruchowy, wysypka czy pokrzywka, świąd, zaburzenia rytmu serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Należy zachować szczególną ostrożność:

-    w przypadku uczulenia na leki przeciwbólowe lub leki przeciwreumatyczne, inne produkty lub żywność,

-    u pacjentów z astmą oskrzelową (duszność, ataki duszności), zwłaszcza jeśli towarzyszy jej polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok, oraz z chorobami alergicznymi,

-    u pacjentów z chorobami objawiającymi się zmniejszeniem liczby krwinek białych,

-    u pacjentów z niedociśnieniem, odwodnionych lub z niewydolnością serca,

-    u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby,

-    w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Inne leki i RE-ALGIN

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przed zastosowaniem leku RE-ALGIN należy zwrócić się do lekarza, zwłaszcza w przypadku stosowania następujących leków:

-    leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny (np. warfaryna, acenokumarol),

-    doustnych leków przeciwcukrzycowych,

-    fenytoiny (lek przeciwpadaczkowy),

-    leków przeciwbakteryjnych (sulfonamidów) - metamizol nasila ich działanie,

-    cyklosporyny (leku podawanego po transplantacji i w leczeniu chorób nowotworowych) -metamizol osłabia jej działanie,

-    chlorpromazyny (leku stosowanego w leczeniu chorób psychicznych) lub innych leków pochodnych fenotiazyny - może wystąpić duży spadek temperatury ciała.

Nie należy stosować leku RE-ALGIN jednocześnie z:

-    lekami_nasennymi,

-    przeciwdepresyjnymi,

-    doustnymi środkami antykoncepcyjnymi,

-    lekami przeciwbólowymi i przeciwgorączkowymi (niesteroidowe leki przeciwzapalne),

-    allopurynolem (lek stosowany w dnie moczanowej),

-    alkoholem.

Stosowanie leku RE-ALGIN jest przeciwwskazane z lekami z grupy pochodnych pirazolonu (aminofenazon, fenylobutazon, oksyfenbutazon).

RE-ALGIN z alkoholem

W czasie przyjmowania leku RE-ALGIN nie wolno spożywać alkoholu. Alkohol może zwiększać działania niepożądane leku.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Stosowanie leku RE-ALGIN w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Stosowanie leku RE-ALGIN w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

RE-ALGIN w zalecanych dawkach nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Prowadzanie pojazdów, obsługiwanie maszyn i wykonywanie innych czynności wymagających aktywnej uwagi nie są wskazane podczas leczenia dużymi dawkami metamizolu, ponieważ może on wpłynąć niekorzystnie na czas reakcji w nieoczekiwanych sytuacjach.

Lek zawiera skrobię pszeniczną.

Lek odpowiedni dla osób z chorobą trzewną (celiakią).

Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna).

3. JAK STOSOWAĆ LEK RE-ALGIN

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek RE-ALGIN należy przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody najlepiej po posiłku. Tabletkę można podzielić na połowy.

Zalecana dawka leku to:

Dorośli:

250 mg - 500 mg 2 do 3 razy na dobę. Maksymalna dawka jednorazowa leku nie powinna przekroczyć 1 g (2 tabletki), maksymalna dawka dobowa - 3 g (6 tabletek).

Czas trwania leczenia

Nie należy stosować leku dłużej niż przez 3 do 5 dni.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku, z wyjątkiem pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby. W tych przypadkach należy zastosować 'A zalecanej dawki dla dorosłych przez krótki okres czasu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy stosować A dawki dla dorosłych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek należy stosować A dawki dla dorosłych. Stosowanie u dzieci i młodzieży

RE-ALGIN jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.3).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku RE-ALGIN

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawka leku RE-ALGIN należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić zawroty głowy, bóle brzucha, nudności, wymioty, zaburzenia świadomości, spadek temperatury ciała, gwałtowny spadek ciśnienia i zaburzenia rytmu serca. Istnieje ryzyko ciężkiego wstrząsu, ostrej niewydolności nerek i wątroby, drgawek i śpiączki.

Pominięcie zastosowania leku RE-ALGIN

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku RE-ALGIN

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, RE-ALGIN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1000) może wystąpić: polekowa wysypka skórna.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000) może wystąpić:

-    reakcje nadwrażliwości, jak reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny (zagrażająca życiu gwałtowna reakcja alergiczna);

Objawami nadwrażliwości może być świąd, pokrzywka, obrzęk ogólny lub miejscowy, zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk naczynioruchowy, zaburzeniami rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego (niekiedy poprzedzonym jego wzrostem), trudności w oddychaniu.

-    leukopenia (zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych).

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000) może wystąpić:

-    pęcherzyki na skórze i wewnątrz jamy ustnej lub złuszczanie się skóry, mogące wskazywać na ciężką reakcję skórną nazywaną zespołem Stevensa-Johnsona;

-    zagrażający życiu zespół Lyella (objawiający się złuszczającymi się pęcherzami i martwicą, prowadzącymi do złuszczania dużych powierzchni naskórka);

-    atak astmy (napad duszności);

-    agranulocytoza (znaczne, zagrażające życiu zmniejszenie liczby białych krwinek -granulocytów), objawiająca się: gorączką, dreszczami, bólem gardła, trudnościami w połykaniu oraz stanami zapalnymi błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytu;

-    małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi);

-    niedokrwistość hemolityczna (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może spowodować bladość lub zażółcenie skóry, osłabienie lub duszność);

-    niedokrwistość aplastyczna (znaczne zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek, co może być przyczyną krwawienia, siniaków, wybroczyn lub zakażeń);

-    zaburzenia czynności nerek, białkomocz (białko w moczu), skąpomocz (zmniejszenie ilości wydalanego moczu), wielomocz (zwiększone wydalanie moczu), śródmiąższowe zapalenie nerek.

Nieznana częstość:

nudności, wymioty, bóle brzucha, po dużych dawkach leku krwawe wymioty, krew w stolcu (smoliste stolce).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RE-ALGIN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.

W razie pytań i wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek RE-ALGIN

-    Substancją czynną leku jest metamizol sodowy.

-    1 tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego.

-    Inne składniki leku to skrobia pszeniczna, celuloza mikrokrystaliczna (typ 101), powidon K25, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek RE-ALGIN i co zawiera opakowanie

RE-ALGIN jest białą lub prawie białą, bezwonną, okrągłą, obustronnie płaską tabletką o średnicy 13 mm, z linią podziału z jednej strony.

Tabletka może być dzielona na połowy.

Opakowanie:

6 tabletek w blistrze z folii Al/PVC wraz z ulotką w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sopharma Warszawa Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 91 04-118 Warszawa

Wytwórca SOPHARMA PLC 16, Iliensko Shosse str.

1220 Sofia, Bułgaria

Data zatwierdzenia ulotki:

5