+ iMeds.pl

Re-algin 500 mgUlotka Re-algin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

RE-ALGIN, 500 mg, tabletki

Metamizolum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest RE-ALGIN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku RE-ALGIN

3.    Jak stosować RE-ALGIN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek RE-ALGIN

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST RE-ALGIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

RE-ALGIN zawiera substancję czynną metamizol sodowy, który wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Wskazania

Ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu lub gorączka, gdy inne leki są przeciwwskazane lub nieskuteczne.

RE-ALGIN jest wskazany do stosowania u dorosłych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RE-ALGIN Kiedy nie stosować leku RE-ALGIN

-    jeśli pacjent ma uczulenie na metamizol sodowy lub inne pochodne pirazolonu, lub którykolwiek z pozostałych składników leku RE-ALGIN (wymienione w punkcie 6),

-    astma wywołana lub zaostrzona przez niesteroidowe leki przeciwzapalne,

-    reakcje nadwrażliwości na jakikolwiek niesteroidowy lek przeciwzapalny lub lek przeciwbólowy, w szczególności objawiające się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa,

-    w ostrej porfirii wątrobowej,

-    w przypadku wrodzonego niedoboru enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,

-    w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek,

-    w chorobach hematologicznych (krwi), w tym niedokrwistości aplastycznej (zmniejszenia liczby komórek krwi, co prowadzi do omdlenia, siniaków i zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń), agranulocytozy (znacznego, zagrażającego życiu zmniejszenia liczby białych krwinek - granulocytów, co zwiększa ryzyko ciężkich zakażeń) i leukopenii (zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych),

-    u kobiet w ciąży lub karmiących piersią,

-    u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia:

-    objawów agranulocytozy, jak na przykład gorączka, ból gardła lub krtani, ból podczas przełykania, zapalenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okolic narządów płciowych i odbytu;

-    objawów ciężkiej reakcji uczuleniowej, jak na przykład duszności, obrzęk języka lub gardła powodujący zaburzenia połykania, obrzęk naczynioruchowy, wysypka czy pokrzywka, świąd, zaburzenia rytmu serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Należy zachować szczególną ostrożność:

-    w przypadku uczulenia na leki przeciwbólowe lub leki przeciwreumatyczne, inne produkty lub żywność,

-    u pacjentów z astmą oskrzelową (duszność, ataki duszności), zwłaszcza jeśli towarzyszy jej polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok, oraz z chorobami alergicznymi,

-    u pacjentów z chorobami objawiającymi się zmniejszeniem liczby krwinek białych,

-    u pacjentów z niedociśnieniem, odwodnionych lub z niewydolnością serca,

-    u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby,

-    w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Inne leki i RE-ALGIN

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przed zastosowaniem leku RE-ALGIN należy zwrócić się do lekarza, zwłaszcza w przypadku stosowania następujących leków:

-    leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny (np. warfaryna, acenokumarol),

-    doustnych leków przeciwcukrzycowych,

-    fenytoiny (lek przeciwpadaczkowy),

-    leków przeciwbakteryjnych (sulfonamidów) - metamizol nasila ich działanie,

-    cyklosporyny (leku podawanego po transplantacji i w leczeniu chorób nowotworowych) -metamizol osłabia jej działanie,

-    chlorpromazyny (leku stosowanego w leczeniu chorób psychicznych) lub innych leków pochodnych fenotiazyny - może wystąpić duży spadek temperatury ciała.

Nie należy stosować leku RE-ALGIN jednocześnie z:

-    lekami_nasennymi,

-    przeciwdepresyjnymi,

-    doustnymi środkami antykoncepcyjnymi,

-    lekami przeciwbólowymi i przeciwgorączkowymi (niesteroidowe leki przeciwzapalne),

-    allopurynolem (lek stosowany w dnie moczanowej),

-    alkoholem.

Stosowanie leku RE-ALGIN jest przeciwwskazane z lekami z grupy pochodnych pirazolonu (aminofenazon, fenylobutazon, oksyfenbutazon).

RE-ALGIN z alkoholem

W czasie przyjmowania leku RE-ALGIN nie wolno spożywać alkoholu. Alkohol może zwiększać działania niepożądane leku.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Stosowanie leku RE-ALGIN w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Stosowanie leku RE-ALGIN w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

RE-ALGIN w zalecanych dawkach nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Prowadzanie pojazdów, obsługiwanie maszyn i wykonywanie innych czynności wymagających aktywnej uwagi nie są wskazane podczas leczenia dużymi dawkami metamizolu, ponieważ może on wpłynąć niekorzystnie na czas reakcji w nieoczekiwanych sytuacjach.

Lek zawiera skrobię pszeniczną.

Lek odpowiedni dla osób z chorobą trzewną (celiakią).

Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna).

3. JAK STOSOWAĆ LEK RE-ALGIN

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek RE-ALGIN należy przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody najlepiej po posiłku. Tabletkę można podzielić na połowy.

Zalecana dawka leku to:

Dorośli:

250 mg - 500 mg 2 do 3 razy na dobę. Maksymalna dawka jednorazowa leku nie powinna przekroczyć 1 g (2 tabletki), maksymalna dawka dobowa - 3 g (6 tabletek).

Czas trwania leczenia

Nie należy stosować leku dłużej niż przez 3 do 5 dni.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku, z wyjątkiem pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby. W tych przypadkach należy zastosować 'A zalecanej dawki dla dorosłych przez krótki okres czasu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy stosować A dawki dla dorosłych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek należy stosować A dawki dla dorosłych. Stosowanie u dzieci i młodzieży

RE-ALGIN jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.3).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku RE-ALGIN

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawka leku RE-ALGIN należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić zawroty głowy, bóle brzucha, nudności, wymioty, zaburzenia świadomości, spadek temperatury ciała, gwałtowny spadek ciśnienia i zaburzenia rytmu serca. Istnieje ryzyko ciężkiego wstrząsu, ostrej niewydolności nerek i wątroby, drgawek i śpiączki.

Pominięcie zastosowania leku RE-ALGIN

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku RE-ALGIN

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, RE-ALGIN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1000) może wystąpić: polekowa wysypka skórna.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000) może wystąpić:

-    reakcje nadwrażliwości, jak reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny (zagrażająca życiu gwałtowna reakcja alergiczna);

Objawami nadwrażliwości może być świąd, pokrzywka, obrzęk ogólny lub miejscowy, zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk naczynioruchowy, zaburzeniami rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego (niekiedy poprzedzonym jego wzrostem), trudności w oddychaniu.

-    leukopenia (zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych).

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000) może wystąpić:

-    pęcherzyki na skórze i wewnątrz jamy ustnej lub złuszczanie się skóry, mogące wskazywać na ciężką reakcję skórną nazywaną zespołem Stevensa-Johnsona;

-    zagrażający życiu zespół Lyella (objawiający się złuszczającymi się pęcherzami i martwicą, prowadzącymi do złuszczania dużych powierzchni naskórka);

-    atak astmy (napad duszności);

-    agranulocytoza (znaczne, zagrażające życiu zmniejszenie liczby białych krwinek -granulocytów), objawiająca się: gorączką, dreszczami, bólem gardła, trudnościami w połykaniu oraz stanami zapalnymi błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytu;

-    małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi);

-    niedokrwistość hemolityczna (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może spowodować bladość lub zażółcenie skóry, osłabienie lub duszność);

-    niedokrwistość aplastyczna (znaczne zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek, co może być przyczyną krwawienia, siniaków, wybroczyn lub zakażeń);

-    zaburzenia czynności nerek, białkomocz (białko w moczu), skąpomocz (zmniejszenie ilości wydalanego moczu), wielomocz (zwiększone wydalanie moczu), śródmiąższowe zapalenie nerek.

Nieznana częstość:

nudności, wymioty, bóle brzucha, po dużych dawkach leku krwawe wymioty, krew w stolcu (smoliste stolce).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RE-ALGIN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.

W razie pytań i wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek RE-ALGIN

-    Substancją czynną leku jest metamizol sodowy.

-    1 tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego.

-    Inne składniki leku to skrobia pszeniczna, celuloza mikrokrystaliczna (typ 101), powidon K25, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek RE-ALGIN i co zawiera opakowanie

RE-ALGIN jest białą lub prawie białą, bezwonną, okrągłą, obustronnie płaską tabletką o średnicy 13 mm, z linią podziału z jednej strony.

Tabletka może być dzielona na połowy.

Opakowanie:

6 tabletek w blistrze z folii Al/PVC wraz z ulotką w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sopharma Warszawa Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 91 04-118 Warszawa

Wytwórca SOPHARMA PLC 16, Iliensko Shosse str.

1220 Sofia, Bułgaria

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Re-Algin

Charakterystyka Re-algin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

RE-ALGIN, 500 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego (Metamizolum natricum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

RE-ALGIN jest białą lub prawie białą, bezwonną, okrągłą, obustronnie płaską tabletką o średnicy 13 mm, z linią podziału z jednej strony.

Tabletka może być dzielona na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu, gorączka.

RE-ALGIN wskazany w sytuacji, gdy stosowanie innych leków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

RE-ALGIN jest wskazany do stosowania u dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawka leku zależy od nasilenia bólu oraz wzrostu temperatury, jak również indywidualnej wrażliwości na metamizol.

Produkt leczniczy jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania - nie dłużej niż przez 3 do 5 dni.

Dorośli

250 mg - 500 mg 2 do 3 razy na dobę. Maksymalna dawka jednorazowa 1 g.

Maksymalna dawka dobowa 3 g.

Dzieci

Nie należy stosować u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania produktu leczniczego w tej grupie pacjentów, z wyjątkiem pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. W tych przypadkach należy zastosować metamizol w 'A zalecanej dawki dla dorosłych przez krótki okres czasu (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby okres półtrwania metabolitów metamizolu może zostać zwiększony (patrz punkt 5.2). Pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby zaleca się stosowanie A dawki dla dorosłych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Metamizol i jego metabolity są wydalane z moczem (patrz punkt 5.2). U pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek należy stosować A zalecanej dawki dla dorosłych.

Czas trwania leczenia

Leczenie nie może trwać dłużej niż 3 do 5 dni.

Sposób podawania

RE-ALGIN należy stosować doustnie z wystarczającą ilością płynu (woda), najlepiej po posiłku.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na metamizol sodowy lub inne pochodne pirazolonu, lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

•    Astma wywołana lub zaostrzona przez niesteroidowe leki przeciwzapalne.

•    Reakcje nadwrażliwości na jakikolwiek niesteroidowy lek przeciwzapalny lub przeciwbólowy, w szczególności objawiające się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa.

•    Ostra porfiria wątrobowa.

•    Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

•    Ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek.

•    Choroby hematologiczne, w tym niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza i leukopenia.

•    Ciąża i laktacja.

•    Dzieci w wieku poniżej 18 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Metamizol może powodować agranulocytozę i trombocytopenię (patrz punkt 4.8).

Należy poinformować pacjenta o tym, aby w razie pogorszeniu się stanu pacjenta, wystąpienia objawów agranulocytozy natychmiast zaprzestał stosowania tego produktu leczniczego i skontaktował się z lekarzem. Rozwój agranulocytozy nie zależy od zastosowanej dawki i nie można go przewidzieć. Może wystąpić po pierwszym zastosowaniu produktu lub po jego wielokrotnym użyciu. Typowe objawy agranulocytozy to: gorączka, ból gardła/krtani, ból podczas przełykania, zapalenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okolic narządów płciowych i odbytu. Zaleca się badanie morfologii krwi.

•    Stosowanie metamizolu jest dozwolone tylko w krótkim okresie (3 do 5 dni) i tylko w przypadkach, gdy korzyść ze stosowania tego leku przewyższa ryzyko działań niepożądanych lub inne leki przeciwbólowe są nieskuteczne lub przeciwwskazane.

•    Regularne monitorowanie morfologii krwi, w tym zmiany liczby białych krwinek jest konieczne w razie długotrwałego leczenie metamizolem, ze względu na zwiększone ryzyko agranulocytozy.

•    Należy poinformować pacjenta o tym, aby w przypadku wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej, np. duszności, obrzęku języka, obrzęku naczynioruchowego, wysypki czy pokrzywki, natychmiast zaprzestał stosowania produktu i wezwał pomoc lekarską, ze względu na ryzyko zagrożenia życia.

•    Zaleca się szczególną ostrożność w przypadku stosowania przez pacjentów z astmą oskrzelową, w szczególności jeśli towarzyszy jej polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok, oraz z chorobami alergicznymi, z nadwrażliwością na inne produkty lecznicze i żywność, ze względu na zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości i ataków astmy.

•    Metamizol może wywołać reakcję hipotensyjną (patrz punkt 4.8). Reakcje te są zależne od dawki i są obserwowane podczas podawania pozajelitowego. Niemniej jednak, w czasie stosowania metamizolu w postaci tabletek należy zachować ostrożność, zwłaszcza u pacjentów z hipotonią, odwodnionych, u których zmniejszeniu uległa objętość krwi i u pacjentów z niewydolnością serca.

•    W przypadku jednoczesnego stosowania z alkoholem, zwiększa się ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.

•    Metamizol należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby (patrz punkt 4.2 i 5.2) oraz w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

•    Produkt zawiera skrobię pszeniczną jako substancję pomocniczą. Skrobia pszeniczna może zawierać gluten, ale tylko w śladowych ilościach, dlatego uważa się, że może być stosowana u osób z celiakią. (Zawartość glutenu w skrobi pszenicznej jest określana w teście do oznaczania całkowitej zawartości białka, opisanym w Farmakopei Europejskiej.)

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

•    Metamizol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny, doustnych leków przeciwcukrzycowych, fenytoiny i sulfonamidów przeciwbakteryjnych.

•    Barbiturany, glutetymid i fenylobutazon osłabiają działanie metamizolu z powodu indukcji enzymów wątrobowych.

•    Inhibitory monoaminooksydazy (MAO) zwiększają działanie metamizolu.

•    Metamizol zmniejsza stężenie cyklosporyny we krwi.

• Działanie metamizolu jest nasilane przez trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, doustne środki antykoncepcyjne i allopurinol, spowalniając tempo jego biotransformacji.

•    Działanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, doustnych środków antykoncepcyjnych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe), allopurynolu i alkoholu nasila się podczas jednoczesnego stosowania z metamizolem.

•    Przy jednoczesnym stosowaniu metamizolu z chloropromazyną i innymi fenotiazynami istnieje ryzyko ciężkiej hipotermii.

•    Alkohol wzmaga działanie metamizolu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie metamizolu w ciąży zwiększa częstość występowania guza Wilmsa u potomstwa oraz ryzyko zwężenia przewodu tętniczego.

Stosowanie produktu leczniczego RE-ALGIN w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Laktacja

Stosowanie produktu leczniczego RE-ALGIN w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane, gdyż metamizol przenika do mleka matki. W przypadku wyraźnego wskazania do zastosowania produktu, należy przerwać karmienie piersią na okres leczenia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

RE-ALGIN w zalecanych dawkach nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Prowadzanie pojazdów, obsługiwanie maszyn i wykonywanie innych czynności wymagających aktywnej uwagi nie są wskazane podczas leczenia dużymi dawkami metamizolu, ponieważ może on wpłynąć niekorzystnie na czas reakcji w nieoczekiwanych sytuacjach.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych klasyfikuje się następująco:

•    bardzo często > 1/10

•    często > 1/100 do < 1/10

•    niezbyt często > 1/1000 do < 1/100

•    rzadko > 1/10 000 do < 1/1000

•    bardzo rzadko < 1/10 000, nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: leukopenia.

Bardzo rzadko: agranulocytoza, małopłytkowość. Ryzyko agranulocytozy jest zwiększone u pacjentów stosujących produkt leczniczy w długim czasie (ponad jeden tydzień). Niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna.

Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: osutka polekowa.

Rzadko: wysypka plamisto-grudkowa, reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny. Reakcje nadwrażliwości mogą obejmować świąd, pokrzywkę, obrzęk (ogólny lub miejscowy), rumień, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia naczynioruchowe, skurcz oskrzeli, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego (niekiedy poprzedzony jego wzrostem).

Wstrząs anafilaktyczny może wystąpić zwłaszcza po podaniu dużych dawek metamizolu pacjentom z nadwrażliwością lub po podaniu pozajelitowym.

Bardzo rzadko: atak astmy (u pacjentów z zespołem astmy aspirynowej), zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nieznana: nudności, wymioty, bóle brzucha, w dużych dawkach krwiste wymioty, krew w stolcu (smoliste stolce).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: białkomocz, skąpomocz, bezmocz, wielomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek.

4.9 Przedawkowanie Objawy przedawkowania

Objawy przedawkowania: nudności, wymioty, bóle brzucha, hipotermia, możliwości rozwoju ciężkiego wstrząsu, ostrej niewydolności nerek i wątroby, drgawek toniczno-klonicznych, śpiączka.

Leczenie przedawkowania

Leczenie objawowe stosuje się w zależności od stanu pacjenta: diureza wymuszona, resuscytacja oddechowa, leczenie przeciwwstrząsowe i nawadnianie. Nie ma swoistego antidotum.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:

Leki działające na układ nerwowy; przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, pochodne pirazolonu.

Kod ATC: N02BB02

Metamizol sodowy, substancja czynna produktu leczniczego RE-ALGIN, jest pochodną pirazolonu o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym oraz słabym działaniu spazmolitycznym. Metamizol sodowy hamuje syntezę prostaglandyn w wyniku hamowania aktywności enzymu cyklooksygenazy. Metamizol stymuluje uwalnianie beta-endorfin, obniża poziom endogennych pirogenów i wywiera bezpośredni wpływ na ośrodek termoregulacji w podwzgórzu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym metamizol jest szybko hydrolizowany do aktywnego metabolitu 4-metyloaminoantypiryny (4-MAA) i 4-aminoantypiryny (AA).

AA wchłania się szybko i całkowicie. Maksymalne stężenie występuje po upływie 1 do 2 godzin po podaniu. Biodostępność MAA wynosi 90%.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji wynosi 0,7 l/kg. Metabolity metamizolu wiążą się z białkami (50- 60%), przenikają przez barierę krew- łożysko.

Metabolizm

Metamizol jest w znacznym stopniu metabolizowany w organizmie. Jego główne metabolity (4-MAA i AA) są farmakologicznie czynne.

Eliminacja

Metamizol jest wydalany z moczem głównie w postaci metabolitów. Tylko 3% metamizolu wydala się w niezmienionej postaci. Metabolity metamizolu są wydzielane również do mleka matki.

Wydalanie 4-MAA zmniejszało się o 22% po wielokrotnym podaniu metamizolu, a u pacjentów w podeszłym wieku o 33%. U pacjentów z marskością wątroby wydalanie wszystkich metabolitów było mniejsze. U pacjentów z chorobami nerek, klirens 4-MAA pozostawał niezmieniony, chociaż wydalanie metabolitów 4-FAA i 4-AcAA było wyraźnie zmniejszone.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: okres półtrwania aktywnego metabolitu MAA u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby jest około trzy razy wydłużony. U tych pacjentów zalecane jest stosowanie mniejszych dawek metamizolu.

Pacjenci z niewydolnością nerek: U pacjentów z niewydolnością nerek stwierdzono zmniejszenie wydalania niektórych metabolitów. U tych pacjentów zalecane jest podawanie mniejszych dawek metamizolu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności metamizolu po podaniu pojedynczym i wielokrotnym wskazują na jego małą toksyczność.

LD50 u myszy to 2389 mg/kg masy ciała po podaniu dożylnym, u królików - 1300 mg/kg. Skuteczna dawka przeciwbólowa u myszy jest kilkakrotnie mniejsza niż LD50.

Badania dotyczące toksyczności po podaniu pojedynczym i wielokrotnym nie wykazały zaburzeń biochemicznych.

Nie ma danych dotyczących działania teratogennego, rakotwórczego i mutagennego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia pszeniczna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K25, talk, magnezu stearynian.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5    lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii Al/PVC wraz z ulotką, w tekturowym pudełku.

6    tabletek (1 blister po 6 tabletek).

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sopharma Warszawa Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20206

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2012-06-06

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Re-Algin