+ iMeds.pl

Recalvit d 2500 mg + 880 j.m.Ulotka Recalvit d

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

RECALVIT D

2500 mg + 880 j.m., tabletki musujące

Calcii carbonas + Cholecalciferolwn

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest RECALVIT D i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku RECALVIT D

3.    Jak stosować RECALVIT D

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać RECALVI T D

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest RECALVIT D i w jakim celu się go stosuje

RECALVIT D jest lekiem zawierającym wapń i witaminę Dj, substancje dostarczane normalnie do organizmu z pokarmem. Do zapewnienia właściwego stężenia jonów wapnia w organizmie potrzebna jest witamina Dj. Łączne przyjmowanie wapnia i witaminy D3 zwiększa wchłanianie wapnia z jelit i wbudowywanie do kości.

Wskazania do stosowania leku Recalyti D

Uzupełnianie niedoborów witaminy D i wapnia u osób w podeszłym wieku.

Lek uzupełniający witaminę D i wapń, jako dodatek do specyficznego leczenia osteoporozy u pacjentów, u których jednocześnie występuje niedobór witaminy D i wapnia, lub u których istnieje duże ryzyko wystąpienia takich niedoborów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku RECALVIT D Kiedy nie stosować leku RECALVIT D

jeśli pacjent ma uczulenie na sole wapnia, witaminę D;, lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, wymienionych w punkcie 6 (zwłaszcza olej sojowy), jeśli pacjent ma uczulenie na orzeszki ziemne lub soję,

jeśli u pacjenta występuję schorzenie lub stan zdrowia prowadzący do hiperkalcemii (zwiększonego stężenia wapnia we krwi), np. nowotwory z przerzutami do kości, nadczynność przytarczyc, niedoczynność tarczycy,

jeśli u pacjenta występuje schorzenie lub stan zdrowia prowadzący do hiperkalciurii

(zwiększonego stężenia wapnia w moczu),

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek i wątroby,

- jeśli u pacjenta występuje kamica nerkowa,

jeśli pacjent jest chory na fenyloketonurię (rzadka, dziedziczna choroba metaboliczna), jeśli u pacjenta występuje hiperwitaminoza D (nadmiar witaminy D w organizmie),

- u dzieci,

u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Recalyit D należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy ściśle przestrzegać zaleconego dawkowania leku, ze względu na możliwość wystąpienia hiperwitaminozy.

Podczas stosowania leku RECALVIT D należy unikać stosowania innych leków zawierających witaminę D i jej pochodne oraz pokarmów, które mogą być wzbogacone w witaminę D.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lekarz będzie stosować witaminę D z zachowaniem ostrożności, obserwując jej wpływ na stężenie wapnia i fosforanów. Należy uwzględnić ryzyko zwapnienia tkanek miękkich.

Lek należy ostrożnie stosować u osób ze skłonnością do tworzenia kamieni w drogach moczowych (pacjenci powinni zwiększyć przyjmowanie płynów).

Podczas długotrwałego leczenia lekarz zaleci badanie stężenia wapnia we krwi i w moczu oraz badanie czynności nerek poprzez oznaczanie stężenia kreatyniny w surowicy. Kontrolowanie jest szczególnie ważne u pacjentów w podeszłym wieku leczonych jednocześnie glikozydami nasercowymi lub lekami moczopędnymi oraz u pacjentów z tendencją do tworzenia się kamieni.

W przypadku wystąpienia hiperkalcemii (zwiększone stężenie wapnia we krwi) lub objawów zaburzenia czynności nerek, lekarz zaleci zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. Jeżeli ilość wapnia wydalanego w moczu będzie większa niż 7,5 mmol/24 godziny (co odpowiada 300 mg wapnia w ciągu 24 godzin), należy natychmiast przerwać stosowanie leku.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z sarkoidozą (ogólnoustrojową, niezakaźną chorobą układu odpornościowego), z powodu ryzyka zwiększenia przemiany witaminy D do jej aktywnych metabolitów. U tych pacjentów należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi i w moczu.

Lek należy ostrożnie stosować u unieruchomionych pacjentów z osteoporozą, ze względu na ryzyko wystąpienia zwiększonego stężenia wapnia we krwi.

Dzieci

RECAI/YIT D nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Inne leki i RECALVI l D

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Sole wapnia zmniejszają wchłanianie tetracyklin, związków żelaza, bisfosfonianów, fluorku sodu i fluorochinolonów. Jeśli stosuje się jednocześnie związki żelaza, bisfosfoniany, fluorek sodu lub fluorochinolony, należy je podawać co najmniej 2 godziny przed przyjęciem leku RECALVIT D. Tetracykliny należy podawać co najmniej 2 godziny przed lub 4 do 6 godzin po doustnym przyjęciu leku Recalyit D.

Hiperkalcemia w czasie stosowania wapnia i witaminy D może zwiększyć toksyczność digoksyny i innych glikozydów nasercowych oraz ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Lekarz będzie obserwował stan pacjenta stosując badania elektrokardiograficzne (EKG) i badania stężenia wapnia w surowicy krwi.

Tiazydowe leki moczopędne (np. hydrochlorotiazyd) zmniejszają wydalanie wapnia w moczu.

W przypadku jednoczesnego przyjmowania tiazydowych leków moczopędnych i produktów zawierających wapń zwiększa się ryzyko hiperkalcemii, dlatego należy regularnie kontrolować stężenie wapnia w surowicy.

Lek może osłabiać działanie werapamilu i innych antagonistów kanału wapniowego.

Jednoczesne stosowanie z żywicami jonowymiennymi takimi jak kolestyramina lub środkami przeczyszczającymi takimi jak olej parafinowy może zmniejszyć wchłanianie witaminy D w przewodzie pokarmowym.

Witamina D i kwaśny odczyn pokarmu zwiększają wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego, natomiast nadmiar lipidów (tłuszczów), zasadowy odczyn pokarmu, fityniany (obecne w produktach zbożowych czy roślinach strączkowych), szczawiany (w szpinaku i rabarbarze) i fosforany zmniejszają wchłanianie wapnia.

Jednoczesne przyjmowanie leku zawierającego witaminę D i wapń z fenytoiną lub barbituranami zmniejsza działanie witaminy D, ponieważ leki te przyspieszają metabolizm witaminy D. Jednoczesne przyjmowanie glikokortykosteroidów również może zmniejszyć działanie witaminy D.

ReCALVIT D zjedzeniem i piciem

RECALVIT D można stosować równocześnie zjedzeniem i piciem lub osobno.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, czy też planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku RECALVIT D”).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu Icku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, wpływ ten jest mało prawdopodobny.

RECALYIT D zawiera olej sojowy częściowo uwodorniony. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na soję albo orzeszki ziemne.

Recalyit D zawiera sacharozę i laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

RECALVIT D zawiera sole sodowe. Lek zawiera 4,18 mmol (96,16 mg) sodu na dawkę, co należy wziąć pod mvagę u pacjentów' ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować Recalyit D

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwTÓcić się do lekarza lub farmaceuty.

Porośli i osoby w podeszłym wieku:

1 tabletka musująca na dobę

RECALVIT D należy przyjmować doustnie.

Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody i wypić zaraz po przygotowaniu.

Stosowanie u dzieci

RECALYIT D nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Recaly it D

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Mogą wystąpić objawy związane z przedawkowaniem wapnia, takie jak: brak apetytu, pragnienie, nudności, wymioty, zaparcia, bóle brzucha, bóle głowy, zaburzenia psychiczne, nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, wapnica nerek, kamienie nerkowe, zmęczenie, osłabienie siły mięśniowej, bóle kości, apatia, senność, w ciężkich przypadkach zaburzenia rytmu serca, śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku Recalvit D

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Recalyit D

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego Icku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (z częstością od 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów):

hiperkalcemia (zwiększone stężenie wapnia we krwi)-dojej objawów należą: brak apetytu, pragnienie, nudności, wymioty, zaparcia, bóle brzucha, bóle głowy, zaburzenia psychiczne, nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, zmęczenie, osłabienie siły mięśniowej, bóle kości, apatia, senność, w ciężkich przypadkach zaburzenia rytmu serca, śpiączka, hiperkalciuria (zwiększone stężenie wapnia w moczu).

Działania niepożądane występujące rzadko (z częstością od 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów): zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha i biegunka, reakcje nadwrażliwości (reakcja anafilaktyczna, świąd, wysypka, pokrzywka).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Recalyit I)

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudelku i pojemniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera RECALYIT I)

Substancjami czynnymi leku są wapnia węglan i cholekalcyferol (witamina D3).

Jedna tabletka musująca zawiera 2500 mg wapnia węglanu, co odpowiada 1000 mg jonów wapnia i 880 j.m. (22 mikrogramy) cholekaleyferolu (witaminy D3).

Pozostałe składniki to:

all-rac-a-tokoferol, olej sojowy częściowo uwodorniony, żelatyna, sacharoza, skrobia kukurydziana, kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, laktoza jednowodna, powidon K.25, sacharyna sodowa, sodu cyklaminian, makrogol 6000, substancja poprawiająca smak i zapach, pomarańczowa, symetykon, metyloceluloza 25 mPa-s, metyloceluloza 400 mPa-s.

Jak wygląda RECALYIT I) i co zawiera opakowanie

RECALVIT D są to białe, okrągłe tabletki musujące, o pomarańczowym zapachu i smaku.

Wielkości opakowań:

•    20 tabletek musujących w jednym pojemniku do tabletek

•    40 tabletek musujących w dwóch pojemnikach do tabletek po 20 szt.

•    100 tabletek musujących w pięciu pojemnikach do tabletek po 20 szt.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań

Wytwórca Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań

Losan Pharma GmbH Otto Halni Strasse 13 7995 Neuenburg Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań tek: +48 61 66 51 500 fax: +48 61 66 51 505 biofarm@biofarm.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Recalvit D

Charakterystyka Recalvit d

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

RbCALVI I D, 2500 mg + 880 j.m., tabletki musujące

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka musująca zawiera 2500 mg wapnia węglanu (Calcii carbonas), co odpowiada 1000 mg jonów wapnia i 880 j.m. (22 pg) cholekalcyferolu (witaminy D3) (Cholecalciferolam).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: olej sojowy częściowo uwodorniony 0,726 mg; sacharoza 3,6784 mg; laktoza jednowodna 369,44 mg; sodu wodorowęglan 320,0 mg; sacharyna sodowa 15,0 mg sodu cyklaminian 60,0 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka musująca

Białe, okrągłe tabletki musujące ze ściętymi krawędziami

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Uzupełnianie niedoborów witaminy D i wapnia u osób w podeszłym wieku.

Produkt uzupełniający witaminę D i wapń, jako dodatek do specyficznego leczenia osteoporozy u pacjentów, u których jednocześnie występuje niedobór witaminy D i wapnia, lub u których istnieje duże ryzyko wystąpienia takich niedoborów.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i osoby ir podeszłym wieku 1 tabletka musująca na dobę

Dzieci

Produktu nic należy stosować u dzieci.

Sposób podawania Podanie doustne

Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody i wypić roztwór zaraz po przygotowaniu.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sole wapnia i witaminę D3 lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1 (zwłaszcza olej sojowy)

Schorzenia i (lub) stany prowadzące do hipcrkalcemii (np. nowotwory z przerzutami do kości, nadczynność przytarczyc, niedoczynność tarczycy)

Schorzenia i (lub) stany prowadzące do hiperkalciurii — Ciężka niewydolność nerek i wątroby

Kamica nerkowa Fenyloketonuria Hiperwitaminoza D

- Nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję

Stosowanie u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na możliwość wystąpienia hiperwitaminozy, należy ściśle przestrzegać dawkowania leku .

Podczas stosowania produktu RECALVIT D nie należy przyjmować innych leków zawierających witaminę D i jej pochodne oraz pokarmów, które mogą być wzbogacone w witaminę D.

Witaminę D należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, monitorując jej wpływ na homeostazę wapnia i fosforanów. Należy wziąć pod uwagę ryzyko zwapnienia tkanek miękkich.

Produkt należy ostrożnie stosować u osób ze skłonnością do tworzenia kamieni w drogach moczowych (pacjenci powinni zwiększyć przyjmowanie płynów).

Podczas długotrwałego leczenia należy monitorować stężenie wapnia we krwi i w moczu, oraz czynność nerek poprzez oznaczanie stężenie kreatyniny w surowicy. Monitorowanie jest szczególnie ważne u pacjentów w podeszłym wieku leczonych jednocześnie glikozydami nasercowymi lub lekami moczopędnymi, oraz u pacjentów z tendencją do tworzenia się kamieni. W przypadku wystąpienia hiperkalcemii lub objawów zaburzenia czynności nerek należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie. Jeżeli ilość wapnia wydalanego w moczu będzie większa niż 7,5 mmol/24 godziny (co odpowiada 300 mg wapnia w ciągu 24 godzin) należy natychmiast przerwać stosowanie produktu.

Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z sarkoidozą, ze względu na ryzyko nasilonej przemiany witaminy D do jej aktywnego metabolitu. U tych pacjentów należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi i w moczu.

Produkt należy ostrożnie stosować u unieruchomionych pacjentów z osteoporozą, ze względu na ryzyko wystąpienia hiperkalcemii.

Produkt zawiera olej sojowy i dlatego jest przeciwwskazany w razie stwierdzonej nadwrażliwości na soję albo orzeszki ziemne (patrz punkt 4.3).

Produkt zawiera sacharozę, dlatego pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nic powinni przyjmować tego produktu.

Produkt zawiera laktozę jednowodną, dlatego nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Produkt zawiera 4,8 mmol (96,16 mg) sodu na dawkę w postaci sodu wodorowęglanu, sacharyny sodowej i sodu cyklaminianu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Sole wapnia zmniejszają wchłanianie tetracyklin, związków żelaza, bisfosfonianów, fluorku sodu i fluorochinolonów. Jeśli stosuje się jednocześnie związki żelaza, bisfosfoniany, fluorek sodu lub fluorochinolony, należy je podawać co najmniej 2 godziny przed przyjęciem produktu RECALVIT D. Tetracykliny należy podawać co najmniej 2 godziny przed lub 4 do 6 godzin po doustnym przyjęciu produktu RECALVIT D.

o

Hiperkalcemia w czasie stosowania wapnia i witaminy D może zwiększyć toksyczność digoksyny i innych glikozydów nasercowych oraz ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Pacjentów należy monitorować za pomocą badania elektrokardiograficznego (EKG) i badania stężenia wapnia w surowicy krwi.

Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia w moczu. W przypadku jednoczesnego przyjmowania tiazydowycli leków moczopędnych i produktów zawierających wapń zwiększa się ryzyko hiperkalcemii, dlatego należy systematycznie sprawdzać stężenie wapnia w surowicy.

Produkt może osłabiać działanie werapamilu i innych antagonistów kanału wapniowego.

Jednoczesne stosowanie z żywicami jonowymiennymi takimi jak kolestyramina lub środkami przeczyszczającymi takimi jak olej parafinowy, może zmniejszyć wchłanianie witaminy D w przewodzie pokarmowym.

Witamina D i kwaśny odczyn pokarmu zwiększają wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego, natomiast nadmiar lipidów, zasadowy odczyn pokarmu, fityniany (produkty zbożowe, rośliny strączkowe), szczawiany (szpinak, rabarbar) i fosforany zmniejszają wchłanianie wapnia.

Jednoczesne przyjmowanie produktu zawierającego witaminę D i wapń z fenytoiną lub barbituranami zmniejsza działanie witaminy D, ponieważ leki te przyspieszają jej metabolizm. Jednoczesne przyjmowanie glikokortykosteroidów również może zmniejszyć działanie witaminy D.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Dawki dobowe podawane w czasie ciąży i w okresie laktacji nie powinny być większe niż 1500 mg wapnia i 600 j. m. witaminy D.

Ze względu na dużą zawartość witaminy D, produkt RECALVIT D jest przeciwwskazany w okresie ciąży i laktacji.

W badaniach na zwierzętach wykazano teratogenne działanie dużych dawek witaminy D.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania tego produktu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Wapń, witamina D i jej metabolity przenikają do kobiecego mleka.

Dlatego stosowanie produktu RECALVIT D podczas ciąży i laktacji jest przeciwwskazane.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, wpływ taki jest mało prawdopodobny.

4.8.    Działania niepożądane

Poniżej wymieniono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstość występowania zdefiniowano następująco: niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: hiperkalcemia i hiperkalciuria

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha i biegunka Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (reakcja anafilaktyczna. świąd, wysypka i pokrzywka)

Przedawkowanie prowadzi do hiperwitaminozy i hiperkalcemii.

Objawami hiperkalcemii mogą być: anoreksja, pragnienie, nudności, wymioty, zaparcia, bóle brzucha, bóle głowy, zaburzenia psychiczne, nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, wapnica nerek, kamienie nerkowe, zmęczenie, osłabienie siły mięśniowej, bóie kości, apatia, senność, w ciężkich przypadkach zaburzenia rytmu serca.

Przy stężeniu wapnia w osoczu krwi powyżej 2,6 mmol/litr wystąpić może śpiączka. Utrzymujące się długotrwale zwiększone stężenie wapnia może prowadzić do nieodwracalnych zmian w nerkach i zwapnienia tkanek miękkich.

W razie przedawkowania należy przerwać leczenie wapniem i witaminą D oraz zastosować nawodnienie doustne lub dożylne (w ciężkich przypadkach podaje się dożylnie 0,9% roztwór chlorku sodu). Jednocześnie podaje się furosemid lub inne pętlowe leki moczopędne (nietiazydowe). Jeśli nie nastąpi poprawa, stosuje się kalcytoninę, bisfosfoniany, kortykosteroidy.

W ciężkich przypadkach należy przeprowadzić dializę otrzewnową.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynainiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty uzupełniające niedobór składników mineralnych; preparaty złożone zawierające związki wapnia i inne leki.

Kod ATC: A 12 AX

Witamina Dj zwiększa wchłanianie wapnia w jelicie cienkim i zapewnia utrzymanie homeostazy wapniowej. Zwiększa również wchłanianie fosforanów. Odpowiednie stężenie jonów wapnia w płynie pozakomórkowym a także w tkance okostnej jest niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu mineralizacji kości i zębów. Dihydroksylowa pochodna witaminy D - 1,25-dihydroksykalcyferol jest czynnikiem regulacji stężenia wapnia, polegającej na zwiększeniu aktywnego wchłaniania wapnia w początkowych odcinkach przewodu pokarmowego i zwiększeniu jego wykorzystania do mineralizacji kości. Stosowanie wapnia i witaminy D5 zapobiega zwiększonemu wydzielaniu hormonu przytarczyc (PTI I), który w przypadku niedoboru wapnia zwiększa resorpcję kości.

5.2.    Właściwości farniakoldnetycznc Wapń

Wchłanianie

Węglan wapnia reaguje w żołądku z kwasem solnym i tworzy chlorek wapnia. Wchłanianie wapnia następuje w dwunastnicy i w proksymalnej części jelita cienkiego, w niewielkim stopniu w części dystalnej. Ilość wapnia wchłaniana w przewodzie pokarmowym wynosi około 30% przyjętej dawki.

Dystrybucja i metabolizm

Po wchłonięciu wapń przenika do płynu pozakomórkowego a następnie w 99% trafia do układu kostnego. Pozostały 1% znajduje się w płynie wewnątrzkomórkowym i pozakomórkowym.

W surowicy krwi fizjologicznie czynna jest tylko część zjonizowana (ok. 50%), pozostała część związana jest głównie z białkami oraz z anionami, głównie cytrynianami i fosforanami.

Wapń przenika także do płynu mózgowo-rdzeniowego, gdzie jego stężenie jest o połowę mniejsze od stężenia w surowicy krwi.

Wapń przenika również przez barierę łożyskową do płodu, a także do mleka kobiecego.

Wydalanie

Nie wchłonięty wapń wydalany jest głównie z kałem. W nerkach większość wapnia jest wchłaniana zwrotnie w pętli Henlego, tylko niewielkie ilości są wydalane z moczem. Wapń jest także wydalany z potem.

Witamina D

Wchłanianie

Witamina D dobrze się wchłania zjelita cienkiego. Ilość witaminy D wchłaniana w przewodzie pokarmowym wynosi około 50-80% przyjętej dawki.

Dystrybucja i metabolizm

Po wchłonięciu witamina D wiązana jest przez a-globuliny i transportowana do wątroby, gdzie ulega pierwszej reakcji hydroksylacji, a następnie do nerek, gdzie w drugiej reakcji hydroksylacji powstaje aktywny metabolit - 1,25-dihydroksycholekalcyferol. Aktywny metabolit witaminy Djest niezbędny podczas wchłaniania i wykorzystania wapnia do mineralizacji kości.

Wydalanie

Witamina D, która nie uległa hydroksylacji, jest magazynowana w tkance tłuszczowej i mięśniowej. Witamina D i jej metabolity wydalane są z kałem i moczem.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach obserwowano działanie teratogenne w przypadku stosowania dawek dużo większych niż dawki lecznicze stosowane u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

all-rae-a-Tokoferol

Olej sojowy częściowo uwodorniony

Żelatyna

Sacharoza

Skrobia kukurydziana Kwas cytrynowy bezwodny Sodu wodorowęglan Laktoza jednowodna Powidon K25 Sacharyna sodowa Sodu cyklaminian Makrogol 6000

Substancja poprawiająca smak i zapach, pomarańczowa Symetykon

Metyloceluloza 25 mPa-s Metyloceluloza 400 mPa-s

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

N ie dotyczy.

6.3.    Okres ważności 3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Pojemnik do tabletek z polipropylenu z wieczkiem z polietylenu, zawierającym środek pochłaniający wilgoć, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań:

0    20 tabletek musujących w jednym pojemniku do tabletek

•    40 tabletek musujących w dwóch pojemnikach do tabletek po 20 szt.

•    100 tabletek musujących w pięciu pojemnikach do tabletek po 20 szt.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 14030

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17 lipca 2007 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:..........................

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Recalvit D