+ iMeds.pl

Rectanal (14 g + 5 g)/100 mlUlotka Rectanal

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika RECTANAL (14 g+5 g)/100 ml, roztwór doodbytniczy

Sodu diwodorofosforan jednowodny +

Disodu fosforan dwunastowodny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy też farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane,

w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po zastosowaniu nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    1. Co to jest Rectanal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rectanal

3.    Jak stosować Rectanal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Rectanal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Rectanal i w jakim celu się go stosuje

Rectanal to hipertoniczny roztwór dwóch soli sodowych kwasu fosforowego działających przeczyszczająco, przeznaczony do stosowania doodbytniczego. Zmniejsza wchłanianie wody powodując zmiękczenie mas kałowych i zwiększenie ich objętości, dzięki czemu w ciągu dwóch do pięciu minut powoduje parcie i wypróżnienie. Rectanal jest gotowym do użycia roztworem umieszczonym w specjalnej butelce jednorazowego użytku z polietylenu, umożliwiającej łatwe wyciśnięcie zawartości. Butelka zamknięta jest odpowiednią końcówką z tworzywa, sztucznego zapewniającą bezpieczne stosowanie.

Wskazania do stosowania

Oczyszczanie jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi jelita grubego oraz przed zabiegami chirurgicznymi i porodem

Zaparcia występujące sporadycznie, np. po operacjach, oraz zaparcia po zastosowaniu środków kontrastowych

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rectanal Kiedy nie stosować leku Rectanal

jeśli pacjent ma uczulenie na diwodorofosforan sodu i (lub) fosforan disodu, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występuje lub podejrzewa się perforację (przebicie ścianki) jelita grubego; jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit, zarośnięcie odbytu, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, lub w razie podejrzenia występowania tych chorób;

jeśli stan ogólny pacjenta jest ciężki, w chorobach serca, w zastoinowej niewydolności krążenia;

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek;

jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie;

jeśli u pacjenta występuje zapalenie wyrostka robaczkowego;

jeśli u pacjenta występują bóle brzucha, nudności, wymioty o nieustalonej przyczynie; u dzieci w wieku do 3 lat; jeśli pacjent jest odwodniony; w okresie ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rectanal należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Rectanal:

jeśli pacjent jest nieprzytomny, ma ograniczoną świadomości lub chorobę serca. Takiemu

pacjentowi lek można podawać tylko

w' obecności wykwalifikowanego personelu medycznego;

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne lub inne leki mogące spowodować zaburzenia wodno--elektrolitowe;

jeśli pacjent ma sztuczny odbyt lub jeśli występują u niego pierwotne lub wtórne zaburzenia elektrolitowe. Lek należy w'tcdy stosować z dużą ostrożnością i zaleca się kontrolowanie stężenia elektrolitów';

jeśli podczas lub po zastosowaniu roztwwu doodbytniczego pojawuąsię krwawienia lub nasilone skurcze jelit, zabieg należy przerwać i zgłosić się do lekarza;

w zaparciach stosować sporadycznie, zachować szczególną ostrożność u osób w podeszłym wieku oraz nie stosować częściej niż raz na dobę.

Dzieci i młodzież

jeśli u dziecka nie nastąpi wypróżnienie - należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ zatrzymanie roztworu doodbytniczego może spowodować odwodnienie.

Przed zastosowaniem leku Rectanal należy dokładnie zapoznać się z daw kowaniem i sposobem podawania.

Inne leki i Rectanal

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także

o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

U pacjentów przyjmujących leki blokujące kanały wapniowe (niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia i chorób serca, np. wcrapamil), lub leki moczopędne, może dochodzić do zmiany stężenia elektrolitów.

Rectanal zjedzeniem i piciem

Po zastosowaniu leku należy wypić dodatkową porcję płynów'.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, ze kobieta jest w ciąży, czy też gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem leków' przeczyszczających należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Rectanal jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży, ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń elektrolitowych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów przez co najmniej 12 godzin po zastosowaniu Icku Rectanal, ponieważ lek działa przeczyszczająco.

Rectanal zawiera substancje pomocnicze: sodu benzoesan (E 21 I). sodu propionian (E 281), wodę oczyszczoną.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .

Zalecana dawka to:

Dorośli

Około 120 do 150 ml Dzieci od 3 do 12 lat

60 do 90 ml

Lek podaje się doodbytniczo (per rec/um), wciskając zawartość pojemnika (ok. 120 do 150 ml u dorosłych lub 60 do 90 ml u dzieci od 3 do 12 lat) wieczorem w dniu poprzedzającym wykonanie badania lub zabiegu operacyjnego oraz w dniu operacji. Wlew doodbytniczy w dniu poprzedzającym operację można powtórzyć w przypadku nie uzyskania pełnego oczyszczenia. Nie stosować częściej niż jeden raz na dobę U dzieci lek należy stosować szczególnie ostrożnie, a u dzieci w wieku od 3 do 5 lat wyłącznie z przepisu lekarza i pod jego nadzorem. Roztwór wprowadzany do odbytnicy powinien mieć temperaturę pokojową. Po zastosowaniu leku pacjent powinien wypić dodatkową porcję płynów. Środków przeczyszczających nie należy stosować dłużej niż jeden tydzień. Przed zabiegiem operacyjnym zaleca się badanie stężenia elektrolitów we krwi.

Sposób podawania

Przed użyciem leku należy zdjąć osłonkę z końcówki butelki (dozownika) (rys.l).

Końcówkę natłuścić wazeliną lub płynną parafiną w celu łatwiejszego wprowadzenia do odbytnicy (rys. 2).

I

\w


ty


Jeśli pacjent podaje lek sam sobie, powinien ułożyć się na boku ( najlepiej lewym) i zgiąć obie nogi w stawach biodrowych i kolanach (rys.3a).

Jeśli ktoś podaje produkt leczniczy, pacjent powinien przyjąć pozycję podpartą na łokciach i kolanach (rys. 3b). Końcówkę butelki należy ostrożnie wprowadzić do odbytnicy. Następnie powoli ściskając butelkę, wprowadzić jej zawartość do odbytnicy, starając się zaciskać zwieracz odbytu.

Butelka zawiera nadmiar roztworu, dlatego nie trzeba jej całkowicie opróżniać. Po wprowadzeniu roztworu do jelita pacjent powinien pozostawać 2-5 minut w jednej

z opisanych pozycji, aż do wystąpienia uczucia parcia,

a następnie wypróżnić się. Najskuteczniejsze jest ułożenie z miednicą powyżej poziomu głowy. Można to uzyskać podkładając wałek z koca lub poduszki pod miednicę. W przypadku zwężenia odbytu bądź ubytków śluzówki odbytu zabieg można wykonać przedłużając sztywną końcówkę opakowania miękkim


cewnikiem

np. tzw. cewnikiem Foleya. Podobną techniką należy stosować podczas wlewki przez sztuczny odbyt. W takim przypadku najlepszą pozycjąjest ułożenie na wznak.


Uwaga!

Nigdy nie należy używać siły podczas wprowadzania końcówki do naturalnego lub sztucznego odbytu, gdyż grozi to uszkodzeniem ściany jelita z ciężkimi konsekwencjami (krwawienie lub przedziurawienie).

Nie należy również wykonywać wlewek w pozycji stojącej. Jest to niewygodne i mało skuteczne. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rectanal

Lek znajduje się w jednorazowym opakowaniu, co praktycznie uniemożliwia przedawkowanie u dorosłych.Jednak u pacjentów, u których lek jest bezwzględne przeciwwskazany, oraz u pacjentów szczególnie wrażliwych, może dojść do zaburzeń stężenia elektrolitów, zakwaszenia oraz odwodnienia (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Pominięcie zastosowania leku Rcctanal

W przypadku pominięcia dawki Icku Rcctanal nie jest możliwe pełne oczyszczenie. Należy przyjąć dawkę, aby uzyskać skutek leczniczy.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Rectanal

W przypadku przerwania stosowania Icku Rectanal nie jest możliwe pełne oczyszczenie

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niżej wymienione działania niepożądane występują rzadko (występują u I do 10 osób na 10 000), jeśl lek stosowany jest zgodnie z zaleceniami, zawartymi w tej ulotce. Stosowanie leku Rectanal może wywoływać:

-    przemijającą hipokalcemię i hiponatremię (niedobór wapnia i sodu), co może prowadzić do odwodnienia;

-    zaburzenia czynności jelita grubego, np. biegunkę (w przypadku częstego stosowania).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymicnione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Rectanal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C.

Nie stosować leku Rcctanal po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku Rcctanal jeśli w roztworze widoczny jest osad lub zmętnienie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników' na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Rectanal

Substancjami czynnymi leku są:

sodu diwodorofosforan jednowodny 14 g/100 ml

i disodu fosforan dwunastou'odny 5 g/100 ml.

Pozostałe składniki to: sodu benzoesan (E 211), sodu propionian (E 281) i woda.

Jak wygląda Rectanal i co zawiera opakowanie

Rectanal jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem.

W miękkiej butelce polietylenowej z końcówką (dozownikiem) zabezpieczoną osłonką, znajduje się 150 ml roztworu.

1 butelka w tekturowym pudełku

20 lub 50 butelek w tekturowym pudelku (tylko dla lecznictwa zamkniętego)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczno-Cliemiczna Spółdzielnia Pracy „GALENUS”, ul Hutnicza 8,

03-791 Warszawa

Tel./ faks: 0-22 6782601, Tel. 0-22 6782519 e-mail: wojtekg@galenus.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: <{MM/RRRR}> <{miesiąc RRRR}>

2012 -06- 1 3

6

Rectanal

Charakterystyka Rectanal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

RECTANAL, (14 g+5 g)/100 ml , roztwór doodbytniczy

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 ml roztworu doodbytniczego zawiera:

sodu diwodorofosforan jednowodny (Natrii dihydrophosphas monohydricus) 14 g; disodu fosforan dwunastowodny (Dinatrii phosphas dodecahydricus) 5 g.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doodbytniczy Bezbarwny, przezroczysty roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

• Oczyszczanie jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi jelita grubego oraz przed zabiegami chirurgicznymi i porodem • Zaparcia występujące sporadycznie, np. po operacjach oraz zaparcia po zastosowaniu środków kontrastowych

Rectanal jest wskazany do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Produkt leczniczy podaje się doodbytniczo, wyciskając z butelki ok. 120 do 150 ml roztworu, wieczorem w dniu poprzedzającym wykonanie badania lub zabiegu operacyjnego oraz w dniu operacji. Wlew doodbytniczy w dniu poprzedzającym operację można powtórzyć w przypadku nie uzyskania pełnego oczyszczenia. Nie stosować częściej niż jeden raz na dobę.

Roztwór wprowadzany do odbytnicy powinien mieć temperaturę pokojową.

Po zastosowaniu produktu leczniczego należy podać pacjentowi doustnie dodatkową porcję płynów. Środków przeczyszczających nie należy stosować dłużej niż jeden tydzień.

Przed zabiegiem operacyjnym zaleca się wykonanie badania stężenia elektrolitów we krwi.

Dzieci i młodzież

Dzieciom w wieku od 3 do 12 lat produkt leczniczy podaje się doodbytniczo, wyciskając z pojemnika 60 do 90 ml roztworu, wieczorem w dniu poprzedzającym wykonanie badania lub zabiegu operacyjnego oraz w dniu operacji. Wlew doodbytniczy w dniu poprzedzającym operację można powtórzyć w przypadku nie uzyskania pełnego oczyszczenia. Nie stosować częściej niż jeden raz na dobę.

U dzieci produkt należy stosować szczególnie ostrożnie, a u dzieci w wieku od 3 do 5 lat wyłącznie z przepisu lekarza i pod jego nadzorem.

Roztwór wprowadzany do odbytnicy powinien mieć temperaturę pokojową.

Po zastosowaniu produktu leczniczego należy podać pacjentowi doustnie dodatkową porcję płynów. Środków przeczyszczających nie należy stosować dłużej niż jeden tydzień.

Przed zabiegiem operacyjnym poleca się wykonanie badania stężenia elektrolitów we krwi.

Produktu leczniczego Rectanal nie należy stosować u dzieci w wieku do 3 lat, ze względu na bezpieczeństwo stosowania.

Sposób podawania

Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego Przed użyciem produktu należy zdjąć osłonkę z dozownika na butelce (rys. 1).

Końcówkę dozownika należy natłuścić wazeliną lub płynną parafiną w celu łatwiejszego wprowadzenia do odbytnicy (rys. 2.).

Jeśli pacjent podaje sam sobie produkt leczniczy, powinien ułożyć się na boku (najlepiej lewym) i zgiąć obie nogi w stawach biodrowych i kolanach (rys. 3a).

Jeśli ktoś podaje produkt leczniczy, pacjent powinien przyjąć pozycję podpartą na łokciach i kolanach (rys 3b).

Końcówkę dozownika należy ostrożnie wprowadzić do odbytnicy. Następnie powoli ściskając butelkę, wprowadzić jej zawartość do odbytnicy. Pacjent powinien starać się zaciskać zwieracz odbytu. Butelka zawiera nadmiar roztworu, dlatego nie trzeba jej całkowicie opróżniać,

Po wprowadzeniu roztworu do jelita pacjent powinien pozostawać 2-5 minut w jednej z opisanych pozycji, aż do wystąpienia uczucia parcia, a następnie wypróżnić się. Najskuteczniejsze jest ułożenie z miednicą powyżej poziomu głowy. Można to uzyskać podkładając wałek z koca lub poduszki pod miednicę.

W przypadku zwężenia odbytu, bądź ubytków śluzówki odbytu, zabieg można wykonać przedłużając sztywną końcówkę butelki miękkim cewnikiem, np. cewnikiem Foleya. Podobną techniką należy stosować podczas wlewki przez sztuczny odbyt. W takim przypadku najlepszą pozycją jest ułożenie na wznak.

CT"

Uwaga!

Nigdy nie należy używać siły podczas wprowadzania końcówki dozownika do naturalnego lub sztucznego odbytu, gdyż grozi to uszkodzeniem ściany jelita, z ciężkimi konsekwencjami (krwawienie lub perforacja).

Nie należy również wykonywać wlewek w pozycji stojącej. Jest to niewygodne i mało skuteczne.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1

•    Perforacja jelita grubego

•    Niedrożność jelit, zarośnięcie odbytu, wrzodziejące zapalenie jelita grubego

•    Ciężki stan ogólny, choroby serca, zastoinowa niewydolność krążenia

•    Podejrzenie perforacji, niedrożności lub wrzodziejącego zapalenia jelita

•    Ciężka niewydolność nerek

•    Nadciśnienie

•    Zapalenie wyrostka robaczkowego

•    Bóle brzucha, nudności, wymioty o nieustalonej przyczynie

•    Wiek poniżej trzech lat

•    Odwodnienie

•    Ciąża

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjentom nieprzytomnym, o ograniczonej świadomości oraz z chorobami serca produkt leczniczy można podawać tylko w obecności wykwalifikowanego personelu medycznego. Specjalne środki ostrożności należy zachować stosując produkt leczniczy u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów otrzymujących leki moczopędne lub leki mogące wywołać zaburzenia wodno-elektrolitowe. U pacjentów ze sztucznym odbytem oraz u pacjentów, u których występują pierwotne lub wtórne zaburzenia elektrolitowe, produkt leczniczy należy stosować z dużą ostrożnością; zaleca się kontrolowanie stężenia elektrolitów. Jeśli podczas lub po zastosowaniu płynu doodbytniczego pojawią się krwawienia lub nasilone skurcze jelit, zabieg należy przerwać i zgłosić się do lekarza. W zaparciach stosować sporadycznie, zachować szczególną ostrożność u osób w podeszłym wieku oraz nie stosować częściej niż raz na dobę.

Dzieci i młodzież

Jeśli u dziecka nie nastąpi wypróżnienie, należy porozumieć się z lekarzem, ponieważ zatrzymanie płynu doodbytniczego może spowodować odwodnienie.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

U pacjentów stosujących leki blokujące kanały wapniowe lub leki moczopędne mogą wystąpić zmiany stężenia elektrolitów.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Rectanal jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży, ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń elektrolitowych (patrz punkt 4.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Rectanal wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ze względu na działanie produktu leczniczego, przez co najmniej 12 godzin po jego zastosowaniu nie należy prowadzić pojazdów.

4.8 Działania niepożądane

Częstość występowania działań nieporządanychm określono następująco: rzadko (>1/10 000 do <1/1 000).

Rzadko:

zaburzenia metabolizmu i odżywiania: przemijająca hipokalcemia i hiponatremia, prowadzące do

odwodnienia

Rzadko:

zaburzenia żołądka i jelit: zaburzenia czynności jelita grubego (w przypadku częstego stosowania)

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Produkt zawarty jest w jednorazowym opakowaniu, co praktycznie uniemożliwia przedawkowanie u dorosłych. Jednak u pacjentów, u których występują bezwzględne przeciwwskazania oraz u pacjentów szczególnie wrażliwych może dojść do zaburzeń stężenia elektrolitów, zakwaszenia oraz odwodnienia (patrz punkt 4.4). W takim przypadku należy doprowadzić do normalizacji stężenia elektrolitów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki przeczyszczające; wlewki doodbytnicze; kod ATC: brak kodu ATC

Mechanizm działania

Produkt o działaniu oczyszczającym jelito grube jest hipertonicznym roztworem fosforanów sodu podawanym drogą doodbytniczą. Poprzez działanie osmotyczne w świetle jelita grubego zapobiega wchłanianiu wody powodując zmiękczenie mas kałowych.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Zwiększenie objętości i zmiękczenie mas kałowych natychmiastowo pobudza odruch defekacji.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Jony fosforanowe wchłaniane są do krwi w niewielkim stopniu.

Dystrybucja

Jony fosforanowe przedostają się do przestrzeni pozanaczyniowej i śródkomórkowej. Eliminacja.

Jony fosforanowe są wydalane w moczu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Brak istotnych danych dla przepisującego produkt leczniczy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu benzoesan (E 211)

Sodu propionian (E 281)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki polietylenowe (PE) z nakrętką i dozownikiem z osłonką, w tekturowym pudełku:

1 butelka po 150 ml (OTC)

20 butelek po 150 ml (Lz)

50 butelek po 150 ml (Lz)

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy „GALENUS", ul. Hutnicza 8, 03-791 Warszawa Tel.: 022 6782601, 022 6782519

Faks: 022 6782601 e-mail: wojtekg@galenus.pl

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9550

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29 sierpnia 2002 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 15 grudnia 2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Rectanal