Imeds.pl

Rectanal (14 G + 5 G)/100 Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika RECTANAL (14 g+5 g)/100 ml, roztwór doodbytniczy

Sodu diwodorofosforan jednowodny +

Disodu fosforan dwunastowodny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy też farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane,

w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po zastosowaniu nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    1. Co to jest Rectanal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rectanal

3.    Jak stosować Rectanal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Rectanal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Rectanal i w jakim celu się go stosuje

Rectanal to hipertoniczny roztwór dwóch soli sodowych kwasu fosforowego działających przeczyszczająco, przeznaczony do stosowania doodbytniczego. Zmniejsza wchłanianie wody powodując zmiękczenie mas kałowych i zwiększenie ich objętości, dzięki czemu w ciągu dwóch do pięciu minut powoduje parcie i wypróżnienie. Rectanal jest gotowym do użycia roztworem umieszczonym w specjalnej butelce jednorazowego użytku z polietylenu, umożliwiającej łatwe wyciśnięcie zawartości. Butelka zamknięta jest odpowiednią końcówką z tworzywa, sztucznego zapewniającą bezpieczne stosowanie.

Wskazania do stosowania

Oczyszczanie jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi jelita grubego oraz przed zabiegami chirurgicznymi i porodem

Zaparcia występujące sporadycznie, np. po operacjach, oraz zaparcia po zastosowaniu środków kontrastowych

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rectanal Kiedy nie stosować leku Rectanal

jeśli pacjent ma uczulenie na diwodorofosforan sodu i (lub) fosforan disodu, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występuje lub podejrzewa się perforację (przebicie ścianki) jelita grubego; jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit, zarośnięcie odbytu, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, lub w razie podejrzenia występowania tych chorób;

jeśli stan ogólny pacjenta jest ciężki, w chorobach serca, w zastoinowej niewydolności krążenia;

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek;

jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie;

jeśli u pacjenta występuje zapalenie wyrostka robaczkowego;

jeśli u pacjenta występują bóle brzucha, nudności, wymioty o nieustalonej przyczynie; u dzieci w wieku do 3 lat; jeśli pacjent jest odwodniony; w okresie ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rectanal należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Rectanal:

jeśli pacjent jest nieprzytomny, ma ograniczoną świadomości lub chorobę serca. Takiemu

pacjentowi lek można podawać tylko

w' obecności wykwalifikowanego personelu medycznego;

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne lub inne leki mogące spowodować zaburzenia wodno--elektrolitowe;

jeśli pacjent ma sztuczny odbyt lub jeśli występują u niego pierwotne lub wtórne zaburzenia elektrolitowe. Lek należy w'tcdy stosować z dużą ostrożnością i zaleca się kontrolowanie stężenia elektrolitów';

jeśli podczas lub po zastosowaniu roztwwu doodbytniczego pojawuąsię krwawienia lub nasilone skurcze jelit, zabieg należy przerwać i zgłosić się do lekarza;

w zaparciach stosować sporadycznie, zachować szczególną ostrożność u osób w podeszłym wieku oraz nie stosować częściej niż raz na dobę.

Dzieci i młodzież

jeśli u dziecka nie nastąpi wypróżnienie - należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ zatrzymanie roztworu doodbytniczego może spowodować odwodnienie.

Przed zastosowaniem leku Rectanal należy dokładnie zapoznać się z daw kowaniem i sposobem podawania.

Inne leki i Rectanal

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także

o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

U pacjentów przyjmujących leki blokujące kanały wapniowe (niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia i chorób serca, np. wcrapamil), lub leki moczopędne, może dochodzić do zmiany stężenia elektrolitów.

Rectanal zjedzeniem i piciem

Po zastosowaniu leku należy wypić dodatkową porcję płynów'.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, ze kobieta jest w ciąży, czy też gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem leków' przeczyszczających należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Rectanal jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży, ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń elektrolitowych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów przez co najmniej 12 godzin po zastosowaniu Icku Rectanal, ponieważ lek działa przeczyszczająco.

Rectanal zawiera substancje pomocnicze: sodu benzoesan (E 21 I). sodu propionian (E 281), wodę oczyszczoną.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .

Zalecana dawka to:

Dorośli

Około 120 do 150 ml Dzieci od 3 do 12 lat

60 do 90 ml

Lek podaje się doodbytniczo (per rec/um), wciskając zawartość pojemnika (ok. 120 do 150 ml u dorosłych lub 60 do 90 ml u dzieci od 3 do 12 lat) wieczorem w dniu poprzedzającym wykonanie badania lub zabiegu operacyjnego oraz w dniu operacji. Wlew doodbytniczy w dniu poprzedzającym operację można powtórzyć w przypadku nie uzyskania pełnego oczyszczenia. Nie stosować częściej niż jeden raz na dobę U dzieci lek należy stosować szczególnie ostrożnie, a u dzieci w wieku od 3 do 5 lat wyłącznie z przepisu lekarza i pod jego nadzorem. Roztwór wprowadzany do odbytnicy powinien mieć temperaturę pokojową. Po zastosowaniu leku pacjent powinien wypić dodatkową porcję płynów. Środków przeczyszczających nie należy stosować dłużej niż jeden tydzień. Przed zabiegiem operacyjnym zaleca się badanie stężenia elektrolitów we krwi.

Sposób podawania

Przed użyciem leku należy zdjąć osłonkę z końcówki butelki (dozownika) (rys.l).

Końcówkę natłuścić wazeliną lub płynną parafiną w celu łatwiejszego wprowadzenia do odbytnicy (rys. 2).

I

\w


ty


Jeśli pacjent podaje lek sam sobie, powinien ułożyć się na boku ( najlepiej lewym) i zgiąć obie nogi w stawach biodrowych i kolanach (rys.3a).

Jeśli ktoś podaje produkt leczniczy, pacjent powinien przyjąć pozycję podpartą na łokciach i kolanach (rys. 3b). Końcówkę butelki należy ostrożnie wprowadzić do odbytnicy. Następnie powoli ściskając butelkę, wprowadzić jej zawartość do odbytnicy, starając się zaciskać zwieracz odbytu.

Butelka zawiera nadmiar roztworu, dlatego nie trzeba jej całkowicie opróżniać. Po wprowadzeniu roztworu do jelita pacjent powinien pozostawać 2-5 minut w jednej

z opisanych pozycji, aż do wystąpienia uczucia parcia,

a następnie wypróżnić się. Najskuteczniejsze jest ułożenie z miednicą powyżej poziomu głowy. Można to uzyskać podkładając wałek z koca lub poduszki pod miednicę. W przypadku zwężenia odbytu bądź ubytków śluzówki odbytu zabieg można wykonać przedłużając sztywną końcówkę opakowania miękkim


cewnikiem

np. tzw. cewnikiem Foleya. Podobną techniką należy stosować podczas wlewki przez sztuczny odbyt. W takim przypadku najlepszą pozycjąjest ułożenie na wznak.


Uwaga!

Nigdy nie należy używać siły podczas wprowadzania końcówki do naturalnego lub sztucznego odbytu, gdyż grozi to uszkodzeniem ściany jelita z ciężkimi konsekwencjami (krwawienie lub przedziurawienie).

Nie należy również wykonywać wlewek w pozycji stojącej. Jest to niewygodne i mało skuteczne. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rectanal

Lek znajduje się w jednorazowym opakowaniu, co praktycznie uniemożliwia przedawkowanie u dorosłych.Jednak u pacjentów, u których lek jest bezwzględne przeciwwskazany, oraz u pacjentów szczególnie wrażliwych, może dojść do zaburzeń stężenia elektrolitów, zakwaszenia oraz odwodnienia (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Pominięcie zastosowania leku Rcctanal

W przypadku pominięcia dawki Icku Rcctanal nie jest możliwe pełne oczyszczenie. Należy przyjąć dawkę, aby uzyskać skutek leczniczy.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Rectanal

W przypadku przerwania stosowania Icku Rectanal nie jest możliwe pełne oczyszczenie

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niżej wymienione działania niepożądane występują rzadko (występują u I do 10 osób na 10 000), jeśl lek stosowany jest zgodnie z zaleceniami, zawartymi w tej ulotce. Stosowanie leku Rectanal może wywoływać:

-    przemijającą hipokalcemię i hiponatremię (niedobór wapnia i sodu), co może prowadzić do odwodnienia;

-    zaburzenia czynności jelita grubego, np. biegunkę (w przypadku częstego stosowania).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymicnione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Rectanal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C.

Nie stosować leku Rcctanal po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku Rcctanal jeśli w roztworze widoczny jest osad lub zmętnienie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników' na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Rectanal

Substancjami czynnymi leku są:

sodu diwodorofosforan jednowodny 14 g/100 ml

i disodu fosforan dwunastou'odny 5 g/100 ml.

Pozostałe składniki to: sodu benzoesan (E 211), sodu propionian (E 281) i woda.

Jak wygląda Rectanal i co zawiera opakowanie

Rectanal jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem.

W miękkiej butelce polietylenowej z końcówką (dozownikiem) zabezpieczoną osłonką, znajduje się 150 ml roztworu.

1 butelka w tekturowym pudełku

20 lub 50 butelek w tekturowym pudelku (tylko dla lecznictwa zamkniętego)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczno-Cliemiczna Spółdzielnia Pracy „GALENUS”, ul Hutnicza 8,

03-791 Warszawa

Tel./ faks: 0-22 6782601, Tel. 0-22 6782519 e-mail: wojtekg@galenus.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: <{MM/RRRR}> <{miesiąc RRRR}>

2012 -06- 1 3

6