Imeds.pl

Refluxend 20 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Refluxend, 20 mg, tabletki dojelitowe Refluxend, 40 mg, tabletki dojelitowe

Esomeprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z objawów niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Refluxend i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Refluxend

3.    Jak stosować lek Refluxend

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Refluxend

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Refluxend i w jakim celu się go stosuje

Lek Refluxend zawiera substancję nazywaną ezomeprazol. Zalicza się on do grupy leków zwanych „inhibitorami pompy protonowej”. Inhibitory pompy protonowej zmniejszają wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Refluxend jest stosowany w leczeniu następuj ących chorób:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

-    Choroba refluksowa przełyku (ang. gastro-esophageal reflux disease, GORD). Występuje ona wtedy, gdy kwas solny z żołądka przedostaje się do przełyku (przewód łączący gardło z żołądkiem) powoduj ąc ból, stan zapalny i zgagę.

-    Owrzodzenie żołądka lub górnego odcinka jelita wywołane przez bakterie zwane Helicobacter pylori.

W takiej sytuacji lekarz może przepisać dodatkowo antybiotyki w celu wyleczenia zakażenia i umożliwienia wygojenia wrzodów.

Dorośli

-    Owrzodzenia spowodowane przez leki określane, jako NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne). Refluxend może być stosowany także w celu zapobiegania rozwojowi owrzodzeń podczas przyjmowania NLPZ.

-    Zwiększone wydzielanie soku żołądkowego spowodowane zmianami w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona).

-    Długotrwałe leczenie po uprzednim dożylnym zapobieganiu nawrotom krwawienia z wrzodów trawiennych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Refluxend Kiedy nie stosować leku Refluxend

-    jeśli pacjent ma uczulenie na ezomeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na inne leki z grupy inhibitorów pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, omeprazol).

jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV). Jeśli którakolwiek z podanych wyżej sytuacji dotyczy pacjenta nie wolno zastosować Refluxend. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed zażyciem leku Refluxend należy zapytać lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Refluxend, należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli u pacj enta występuj ą:

-    ciężkie choroby wątroby,

-    ciężkie choroby nerek.

Stosowanie leku Refluxend może maskować objawy innych chorób. Dlatego należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli przed zastosowaniem lub podczas stosowania leku Refluxend występuje którykolwiek z podanych niżej objawów:

-    znaczna, niezamierzona utrata masy ciała i zaburzenia połykania,

-    bóle brzucha lub objawy niestrawności,

-    wymioty treścią pokarmową lub wymioty z domieszką krwi,

-    czarne, smoliste stolce (kał podbarwiony krwią).

W przypadku przepisywania leku Refluxend do stosowania doraźnie, należy poinformować pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza, j eśli objawy nie ustąpią lub jeśli charakter dolegliwości ulegnie zmianie.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej jak Refluxend, w szczególności przez okres dłuższy niż rok może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamań w okolicy stawu biodrowego, nadgarstkowego lub kręgosłupa. Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent stosuje glikokortykosteroidy (które zwiększają ryzyko osteoporozy) lub ma osteoporozę.

lek Refluxend a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio. Jest to ważne, ponieważ Refluxend może wpływać na sposób działania niektórych innych leków, a także niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Refluxend.

Nie należy przyjmować leku Refluxend, j eżeli stosuje się lek zawieraj ący nelfinawir (używany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli stosuje się którykolwiek z następuj ących leków:

-    Atazanawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV).

-    Klopidogrel (w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów)

-    Ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych).

-    Erlotynib (stosowany w leczeniu raka).

-    Cytalopram, imipramina lub klomipramina (leki stosowane w leczeniu depresji).

-    Diazepam (lek stosowany w leczeniu lęku, padaczki lub w celu rozluźnienia mięśni).

-    Fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki). W przypadku przyjmowania fenytoiny, lekarz może zalecić dodatkowe badanie na początku i po zakończeniu leczenia lekiem Refluxend.

-    Leki rozrzedzające krew, takie jak warfaryna. Lekarz może zalecić dodatkowe badanie na początku i po zakończeniu leczenia lekiem Refluxend.

-    Cylostazol (lek stosowany w leczeniu chromania przestankowego - bólu odczuwalnego w kończynach dolnych w trakcie chodzenia spowodowany nieprawidłowym przepływem krwi).

-    Cyzapryd (lek stosowany w leczeniu niestrawności lub zgagi).

-    Digoksyna (lek stosowany w leczeniu chorób serca).

-    Metotreksat (lek stosowany w chemioterapii w wysokich dawkach w leczeniu raka)- jeśli pacjent przyjmuje duże dawki metotreksatu, lekarz może zadecydować o tymczasowym przerwaniu terapii lekiem Refluxend.

-    Takrolimus (stosowany przy przeszczepach organów)

-    Ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy).

-    Ziele dziurawca (stosowane w leczeniu depresji).

Jeśli lekarz zalecił stosowanie antybiotyków (amoksycyliny i klarytromycyny) jednocześnie z lekiem

Refluxend, w celu leczenia owrzodzeń spowodowanych zakażeniem Helicobacter pylori, jest to bardzo ważne, aby powiedzieć lekarzowi o innych stosowanych lekach.

Ciąża i karmienie piersią

Przed rozpoczęciem stosowania leku Refluxend pacjentka powinna poinformować lekarza o tym, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę. Lekarz podejmie decyzję czy pacjentka powinna stosować lek Refluxend w tym okresie.

Nie wiadomo czy lek Refluxend przenika do mleka matki. Z tego względu, nie należy stosować leku Refluxend w trakcie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Refluxend prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania narzędzi i maszyn.

Lek Refluxend zawiera sacharozę i laktozę

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku Refluxend.

3. Jak stosować lek Refluxend

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek Refluxend nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

-    W razie długotrwałego przyjmowania leku Refluxend lekarz może kontrolować stan pacjenta (szczególnie przy stosowaniu leku przez okres dłuższy niż rok).

-    Jeśli lekarz zalecił przyjmowanie leku Refluxend tylko w razie potrzeby, należy powiadomić go, jeśli objawy ulegną zmianie.

Sposób podawania

-    Lek może być stosowany o każdej porze dnia.

-    Lek może być stosowany z posiłkiem lub na czczo.

-    Lek należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletek nie należy żuć ani kruszyć. Tabletka zawiera powlekane peletki, których otoczka chroni lek przed działaniem soku żołądkowego.

Ważne jest, aby peletki nie uległy zniszczeniu.

Postępowanie w razie trudności z połykaniem

W razie trudności z połknięciem tabletek należy:

-    Włożyć tabletkę do szklanki z niegazowaną wodą. Nie używać żadnych innych płynów.

-    Mieszać do rozpuszczenia się tabletki (roztwór nie będzie przejrzysty). Wypić roztwór natychmiast lub w ciągu 30 minut. Zawsze zamieszać roztwór tuż przed wypiciem.

-    Aby upewnić się, że lek został zażyty w całości, szklankę należy dokładnie wypłukać połową objętości wody i wypić. Stałe kawałeczki zawierają lek, nie należy ich zatem żuć ani rozgryzać.

Jeśli pacjent nie może przełykać

Tabletkę można zmieszać z wodą i umieścić w strzykawce, a następnie podawać przez zgłębnik bezpośrednio do żołądka (zgłębnik żołądkowy).

Dawkowanie

-    Lekarz poinformuj e ile tabletek przyj mować i j ak długo. Zależy to od choroby pacj enta, j ego wieku i czynności wątroby.

-    Poniżej podano zazwyczaj stosowane dawki.

Leczenie zgagi spowodowanej chorobą refluksową przełyku (GORD):

Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze:

-    U pacjentów, u których stwierdzono niewielkie uszkodzenie przełyku, zazwyczaj stosowana dawka to

40 mg leku Refluxend raz na dobę przez 4 tygodnie. Jeśli nie doszło do wyleczenia przełyku, lekarz może zalecić przyjmowanie tej samej dawki przez kolejne 4 tygodnie.

-    Zazwyczaj stosowana dawka leku po wyleczeniu przełyku to jedna tabletka leku Refluxend 20 mg raz na dobę.

-    Jeśli przełyk nie był uszkodzony, zazwyczaj stosowana dawka leku Refluxend to 20 mg na dobę. Po wyrównaniu objawów, lekarz może zalecić przyjmowanie leku doraźnie w dawce do 20 mg na dobę.

-    W razie ciężkich chorób wątroby, lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku.

Leczenie owrzodzenia wywołanego zakażeniem Helicobacterpylori i zapobieganie nawrotom choroby

-    Dorośli i młodzież w wieku 12 lat lub powyżej: zwykle stosowana dawka to j edna tabletka leku Refluxend 20 mg dwa razy na dobę przez jeden tydzień.

-    Lekarz zaleci także stosowanie antybiotyków, np. amoksycylinę lub klarytromycynę.

Leczenie wrzodów żołądka spowodowanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

-    Dorośli w wieku 18 lat i starsi: zazwyczaj stosowana dawka leku Refluxend, to jedna tabletka 20 mg raz na dobę przez 4 do 8 tygodni.

Zapobieganie wrzodom żołądka podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

-    Dorośli w wieku 18 lat i starsi: zazwyczaj stosowana dawka leku Refluxend, to jedna tabletka 20 mg na dobę.

Leczenie zwiększonego wydzielania soku żołądkowego spowodowanego przez zmiany w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona)

-    Dorośli w wieku 18 lat i starsi: zazwyczaj stosowana dawka leku Refluxend, to jedna tabletka 40 mg dwa razy na dobę.

-    Lekarz ustali dawkę i czas trwania leczenia w zależności od potrzeb pacjenta. Maksymalna dawka to 80 mg dwa razy na dobę.

Długotrwałe leczenie po uprzednim dożylnym zapobieganiu nawrotom krwawienia z wrzodów trawiennych

-    Dorośli w wieku 18 lat i starsi: zazwyczaj stosowana dawka leku Refluxend, to jedna tabletka 40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Refluxend

W przypadku podejrzenia, że zastosowano większą niż zalecana dawkę leku Refluxend należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Refluxend

-    W razie pominięcia dawki leku, należy zażyć ją tak szybko jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę.

-    Nie należy stosować dawki podwójnej (dwie dawki w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Refluxend

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Refluxend i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    Nagły świszczący oddech, obrzęk ust, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenia lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna).

-    Zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub złuszczaniem się skóry. Mogą również pojawić się pęcherze i

4

krwawienie z warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów rodnych. Mogą to być objawy zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka.

-    Żółta skóra, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie, które mogą być objawami chorób wątroby. Powyższe działania niepożądane występują rzadko.

Do innych działań niepożądanych, które mogą wystąpić z określona częstością należą:

Często (u mniej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    Ból głowy.

-    Objawy ze strony żołądka lub jelit: biegunka, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia.

-    Nudności, wymioty.

Niezbyt często (u mniej niż u 1 na 100 pacjentów)

-    Obrzęki stóp i wokół kostek.

-    Zaburzenia snu (bezsenność).

-    Zawroty głowy, uczucie kłucia, mrowienia i drętwienia, senność.

-    Uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego).

-    Suchość w j amie ustnej.

-    Zmiany w badaniach krwi oceniających czynność wątroby.

-    Wysypka, grudkowa wysypka (pokrzywka) i świąd skóry.

-    Złamanie kości szyjki udowej, nadgarstka lub kręgosłupa (jeśli lek Refluxend jest stosowany długotrwale w dużych dawkach).

Rzadko (u mniej niż u 1 na 1000 pacjentów)

-    Zaburzenia dotyczące krwi, takie jak zmniejszenie liczby białych krwinek lub płytek krwi. Może to powodować osłabienie, łatwe tworzenie się siniaków oraz sprzyj a zakażeniom.

-    Małe stężenie sodu we krwi. Może to powodować osłabienie, wymioty oraz skurcze.

-    Uczucie pobudzenia, dezorientacji lub przygnębienia.

-    Zaburzenia smaku.

-    Zaburzenia wzroku, takie j ak niewyraźnie widzenie.

-    Nagła zadyszka lub duszność (skurcz oskrzeli).

-    Zapalenie błony śluzowej j amy ustnej.

-    Zakażenie grzybicze zwane pleśniawką, które może zajmować jelita.

-    Choroby wątroby, łącznie z żółtaczką, która powoduje żółte zabarwienie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie.

-    Utrata włosów (łysienie).

-    Wysypka skórna po ekspozycji na światło słoneczne.

-    Bóle stawów lub mięśni.

-    Złe samopoczucie i brak energii.

-    Nasilone pocenie się.

Bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

-    Zmiany w morfologii krwi włącznie z agranulocytozą (brakiem białych krwinek).

-    Agresja.

-    Widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniej ących (omamy).

-    Ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu

-    Nagle pojawiająca się ciężka wysypka lub owrzodzenia lub złuszczanie się skóry. Mogą temu towarzyszyć wysoka gorączka oraz bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).

-    Osłabienie mięśni.

-    Ciężkie choroby nerek.

-    Powiększenie piersi u mężczyzn.

Częstość nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

-    Jeśli pacjent stosuje lek Refluxend przez okres dłuższy niż 3 miesiące, może ulec zmniejszeniu poziom magnezu we krwi. Objawami małego stężenia magnezu we krwi są: zmęczenie, mimowolne drżenia mięśniowe, splątanie, napady drgawek, zawroty głowy, przyspieszenie czynności serca. Jeśli pacjent zaobserwuje niektóre z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Małe stężenie magnezu we krwi może również prowadzić do zmniejszenia stężenia wapnia i potasu we krwi. Lekarz może zadecydować o regularnej kontroli stężenia magnezu we krwi.

-    Zapalnie jelita (prowadzące do biegunki).

W bardzo rzadkich przypadkach lek Refluxend może wywierać wpływ na liczbę krwinek białych, prowadząc do niedoboru odporności. W przypadku wystąpienia u pacjenta zakażenia z takimi objawami, jak gorączka z towarzyszącym poważnym pogorszeniem ogólnego samopoczucia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból w szyi, gardle lub jamie ustnej albo utrudnienie oddawania moczu, należy skonsultować się możliwie jak najszybciej z lekarzem w celu wykluczenia ewentualnego niedoboru krwinek białych (agranulocytozy) w oparciu o wyniki badania krwi. Ważne jest, aby pacjent w takiej sytuacji podał lekarzowi informacje dotyczące przyjmowanego leku.

Pacjent nie powinien przejmować się listą działań niepożądanych wymienionych powyżej. Możliwe, że u pacjenta nie wystąpi żadne z nich.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

5. Jak przechowywać lek Refluxend

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku zewnętrznym i blistrze (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Refluxend

Lek Refluxend zawiera Peletki o składzie: Substancja czynna Ezomeprazol (w postaci ezomeprazolu magnezowego)

- Pozostałe składniki to:

Substancje pomocnicze:

Hypromeloza 15 Cp.

Sacharoza, ziarenka o składzie:

Sacharoza, skrobia kukurydziana, glukoza ciekła,

Otoczka izolująca:, hypromeloza 3 cP, talk.

Otoczka dojelitowa: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, trietylu cytrynian, talk.

Otoczka ochronna: makrogol 6000 Tabletki o składzie:

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, hypromeloza 3 cP, alkohol stearynowy, krzemionka koloidalna

bezwodna.

Microcellac 100 o składzie: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian Otoczka tabletki:

Opadry Pink O4F 5465 o składzie (w/w): hypromeloza 15 cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Refluxend i co zawiera opakowanie

Refluxend 20 mg: tabletki dojelitowe koloru różowego, kształtu owalnego, dwuwypukłe z wytłoczeniem „20” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie. Rozmiar tabletki wynosi 16,1 mm x 8,1 mm x 4,9 mm.

Refluxend 40 mg: tabletki dojelitowe koloru różowego, kształtu owalnego, dwuwypukłe z wytłoczeniem „40” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie. Rozmiar tabletki wynosi 19,1 mm x 8,1 mm x 5,8 mm.

Lek Refluxend dostępny jest w blistrach zawierających 10,20 lub 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Alvogen IPCo S.ar.l.

5, Rue Heienhaff L-1736, Senningerberg Luksemburg

Wytwórca:

Pharma Pack Hungary Kft.

Vasut utca 13 Budaors, 2040 Węgry

SC. LABORMED-PHARMA SA.

44B Theodor Pallady Blvd., 3rd district, Bukareszt, Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Alvogen Poland Sp. z o.o. ul. Kniaźnina 4a 01-607 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 28.11.2014r.

Alvogen (Logo)

7