Imeds.pl

Rehydron 6,75 G + 1,3 G + 1,45 G + 0,75 G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Rehydron, proszek do sporządzania roztworu doustnego

6,75 g + 1,30 g + 1,45 g + 0,75 g

Glucosum anhydricum + Natrii chloridum + Natrii citras + Kalii chloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować Rehydron ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy się zwrócić do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rehydron i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rehydron

3.    Jak stosować lek Rehydron

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rehydron

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK REHYDRON I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ten produkt jest wskazany do:

-    leczenia łagodnego do umiarkowanego odwodnienia związanego z ostrą biegunka (w celu uzupełnienia wody i soli utraconych przez organizm)

-    zapobiegania odwodnieniu.

Ostra biegunka niesie ze sobą ryzyko odwodnienia (utrata wody i soli). Roztwór Rehydron uzupełnia wodę i sole utracone wskutek zwykłej biegunki. Cukier zawarty w produkcie przyspiesza wchłanianie wody i sodu w jelitach, a cytrynian wyrównuje zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU

REHYDRON

Kiedy nie stosować leku Rehydron, u osoby dorosłej lub dziecka

- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na glukozę, chlorek sodu, cytrynian sodu, chlorek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Rehydron (patrz punkt 6).

- Jeśli u pacjenta występuje poważne odwodnienie.

- Jeśli pacjent jest nieprzytomny (ryzyko uduszenia).

- Jeśli u pacjenta występuje wstrząs (ryzyko uduszenia).

- Jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit.

- Jeśli u pacjenta występują obfite wymioty.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rehydron

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku, jeśli pacjent dorosły lub dziecko:

- ma chorobę nerek powodującą zmniejszenie ilości wytwarzanego moczu lub całkowite hamowanie wytwarzania moczu.

-    ma zwężenie przewodu pokarmowego.

- ma cukrzycę.

- ma chorobę wątroby lub nerek.

-    stosuje dietę z ograniczeniem sodu lub potasu.

-    ma j akąkolwiek inną chorobę przewlekłą.

-    ma krew w stolcu.

-    ma biegunkę, która trwa dłużej niż 2 dni, nawet jeśli jest łagodna.

-    ma silny ból brzucha.

-    ma zmiany stanu psychicznego (np. drażliwość, apatia lubospałość).

-    ma gorączkę powyżej 39°C.

Doustne leczenie nawadniające jest niewystarczające w przypadku ciężkiego odwodnienia, dlatego może być konieczne zastosowanie dożylnego leczenia nawadniającego. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli osoba dorosła lub dziecko ma biegunkę lub wymioty, które doprowadziły do poważnego odwodnienia. Objawami ciężkiego odwodnienia są szybkie tętno, trudności w oddychaniu, gorączka, skrajne zmęczenie, kurcze mięśni, ból głowy, nudności, mrowienie kończyn, wymioty, splątanie, drgawki i utrata przytomności.

U niemowląt ostra biegunka może spowodować odwodnienie prowadzące do szybkiego pogorszenia stanu. Każdy przypadek wystąpienia biegunki i odwodnienia u niemowląt powinien być skonsultowany z lekarzem tak szybko jak to możliwe.

Stosowanie innych leków

Nie ma informacji dotyczących możliwych interakcji pomiędzy lekiem Rehydron a innymi produktami leczniczymi. Biegunka może wpływać na wchłanianie wielu produktów leczniczych. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli osoba dorosła lub dziecko przyjmuje lub ostatnio przyjmowały jakiekolwiek inne leki, również te, które wydawane są bez recepty, leki ziołowe oraz produkty naturalne.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Rehydron może być stosowany w zalecanych dawkach podczas ciąży i karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Rehydron nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rehydron

Ten lek zawiera potas, co należy wziąć pod uwagę podczas podawania roztworu pacjentom z zmniejszoną czynnością nerek lub stosujących dietę z ograniczeniem potasu.

Ten lek zawiera glukozę. Jeśli u pacjenta dorosłego lub dziecka została stwierdzona nietolerancja niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK REHYDRON

Jak przygotować roztwór

Wymieszać jedną saszetkę proszku Rehydron z 0,5 litra letniej wody. Po wymieszaniu, roztwór jest gotowy do użycia. Przygotowany roztwór jest nieprzezroczysty, bezbarwny, o aromacie cytrynowym.

Należy upewnić się, że proszek Rehydron został wymieszany z odpowiednią ilością wody (0,5 litra), w celu zapewnienia optymalnej skuteczności leku w leczeniu zaburzenia równowagi płynów. Wymieszanie proszku z niedostateczną ilością wody może spowodować nadmierne spożycie soli.

Nie mieszać proszku Rehydron z płynami innymi niż woda.

Jak przyjmować produkt

Roztwór Rehydron podawany jest doustnie. W razie potrzeby roztwór może być także podany przez sondę nosowo-żołądkową pod nadzorem lekarskim.

Szybkie podanie roztworu jest bezpieczne, ale może wywoływać wymioty. Jeśli osoba dorosła lub dziecko ma nudności lub wymioty, zaleca się schłodzenie roztworu w lodówce i podawanie w małych, powtarzanych dawkach, np. przy użyciu łyżeczki, strzykawki lub miarki dozującej. Następnie dawkę można stopniowo zwiększać w zależności od tolerancji osoby dorosłej lub dziecka.

Stosowanie leku Rehydron z jedzeniem i piciem

- Podczas leczenia można również podawać inne płyny (np. rozcieńczony sok). Należy jednak unikać płynów z dużą zawartością cukru, ponieważ mogą one nasilać biegunkę.

-    Roztwór Rehydron nie jest wskazany jako napój gaszący pragnienie, a zalecane dawki nie powinny być przekraczane bez medycznego wskazania.

- Podczas łagodnej biegunki osoba dorosła lub dziecko może swobodnie pić inne płyny oraz kontynuować zwykłą, dostosowaną do wieku dietę.

-    Podczas leczenia nawadniającego (przez pierwsze 4 godziny) nie należy podawać pokarmów. Karmienie piersią może być kontynuowane.

Dawkowanie

Leczenie łagodnego do umiarkowanego odwodnienia, np. leczenie zastępcze w odwodnieniu (związanym z ciężką biegunką)

Należy zastosować leczenie zastępcze, jeśli u osoby dorosłej lub dziecka wystąpią objawy łagodnego do umiarkowanego odwodnienia, takie jak zmniejszenie ilości wytwarzanego moczu, suchość błon śluzowych, zimne dłonie i stopy, zmęczenie, ogólne osłabienie, skurcze mięśni i (lub) utrata masy ciała (wagi).

Jeśli u osoby dorosłej lub u dziecka wystąpiła już utrata masy ciała i (lub) łagodne do umiarkowanego odwodnienie stwierdzone podczas badania lekarskiego, wymagana dawka roztworu Rehydron wynosi zwykle */4-1 dl na kg masy ciała.

Dawka roztworu Rehydron podczas leczenia nawadniającego zależy od masy ciała:

Masa ciała (i wiek)

Ilość roztworu

Poniżej 5 kg (poniżej 4 miesięcy)

2-4 dl

5-7,9 kg (4-11 miesięcy)

4-6 dl

8-10,9 kg (12-23 miesięcy)

6-8 dl

11-15,9 kg (2-4 lat)

8-12 dl

16-29,9 kg (5-14 lat)

12-22 dl

Powyżej 30 kg (powyżej 15 lat)

22-40 dl

W zastępczym leczeniu nawadniającym, roztwór należy podawać przez okres czterech godzin, w celu skorygowania oszacowanego niedoboru płynów. Jeśli biegunka utrzymuje się po zastosowaniu leczenia nawadniającego, podawanie roztworu Rehydron powinno być kontynuowane jako terapia podtrzymująca, patrz punkt "Zapobieganie odwodnieniu (związanemu z łagodną biegunką)” poniżej.

Zapobieganie odwodnieniu (związanemu z łagodną biegunką)

Leczenie roztworem Rehydron powinno być rozpoczęte natychmiast po wystąpieniu biegunki. Leczenie trwające dłużej niż 3-4 dni z reguły nie jest konieczne. Powinno być przerwane po ustąpieniu biegunki. Roztwór Rehydron należy podawać następująco:

Masa ciała

Ilość roztworu

Poniżej 10 kg

/-1 dl po każdym luźnym stolcu

Powyżej 10 kg

1-2 dl po każdym luźnym stolcu

Kontakt z lekarzem

Należy kontrolować masę ciała (wagę) i ogólny stan podczas leczenia i skontaktować się z lekarzem, jeśli u osoby dorosłej lub dziecka:

-    nastąpiła zmiana stanu psychicznego, np. drażliwość, apatia lub ospałość

-    występuje gorączka powyżej 39°C

-    występuje krew w stolcu

-    występują uporczywe wymioty

-    biegunka trwa dłużej niż 2 dni

-    występuje silny ból brzucha.

W niektórych przypadkach leczenie lekiem Rehydron jest niewystarczające do poprawy lub zapobiegania odwodnieniu wywołanemu przez biegunkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rehydron

W razie przedawkowania należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Objawami przedawkowania mogą być: pragnienie, suchość w ustach, trudności w przełykaniu, odwodnienie, niskie ciśnienie krwi, dezorientacja, senność, sztywność karku, utrata przytomności, drgawki i osłabienie mięśni. Przedawkowanie jest bardziej możliwe u pacjentów z niewydolnością nerek.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Rehydron, w zalecanych dawkach, nie powinien powodować żadnych działań niepożądanych. Zbyt szybkie podanie roztworu może wywoływać wymioty (patrz punkt 3 ”Jak przyjmować produkt”).

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK REHYDRON

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Rehydron po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz saszetce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Saszetka: przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Sporządzony roztwór: przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Sporządzony roztwór należy zużyć w ciągu 24 godzin.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Rehydron

-    Substancjami czynnymi leku są: glukoza bezwodna 6,75 g, sodu chlorek 1,30 g, sodu cytrynian 1,45 g i potasu chlorek 0,75 g.

-    Ponadto lek zawiera: acesulfam potasowy (E 950), aromat cytrynowy (maltodekstryna, guma arabska (E 414), d-limonen, citral, olejek cytrynowy, olejek limetkowy, wanilina).

Jak wygląda lek Rehydron i co zawiera opakowanie

Biały, krystaliczny proszek do sporządzania roztworu doustnego o cytrynowym aromacie.

Wielkości opakowań: 2 x 10,7 g, 4 x 10,7 g, 6 x 10,7 g, 10 x 10,7 g i 20 x 10,7 g.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation Orion Pharma Tengstrominkatu 8 20360 Turku Finlandia

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Data zatwierdzenia ulotki: