+ iMeds.pl

Relanium 5 mgUlotka Relanium

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Relanium

2 mg, tabletki 5 mg, tabletki

Diazepamum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Relanium i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Relanium

3.    Jak stosować lek Relanium

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Relanium

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Relanium i w jakim celu się go stosuje

Lek Relanium należy do grupy leków benzodiazepin. Zawiera substancję czynną diazepam.

Lek ma działanie przeciwlękowe, uspokajające, nasenne oraz przeciwdrgawkowe. Zmniejsza również napięcie mięśni szkieletowych.

Wskazania do stosowania:

• krótkotrwałe leczenie stanów lękowych, także związanych z bezsennością,

•    leczenie objawów nagłego odstawienia alkoholu,

•    łagodzenie stanów pobudzenia nerwowego (jako lek uspokajający),

•    farmakologiczne przygotowanie pacjenta do operacji (premedykacja),

•    leczenie stanów zwiększonego napięcia mięśniowego,

•    pomocniczo w leczeniu niektórych typów padaczki np. drgawek klonicznych mięśni (jako lek przeciwdrgawkowy).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Relanium Kiedy nie stosować leku Relanium

• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, inne benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6: Inne informacje).

•    Jeśli pacjent ma nadmierne osłabienie mięśni (zwane nużliwością mięśni).

•    Jeśli pacjent ma ostrą niewydolność oddechową.

•    Jeśli pacjent ma zespół bezdechu sennego (powtarzające się przerwy w oddychaniu występujące podczas snu i powodujące niedotlenienie).

•    Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby.

•    Jeśli pacjent ma fobie, natręctwa lub przewlekłą psychozę.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Relanium

• Nie należy stosować leku Relanium jednocześnie z alkoholem, lekami nasennymi czy uspokajającymi. Może to nasilać działanie leku Relanium (patrz punkt: Stosowanie innych leków).

• Jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu lub leków, należy unikać stosowania leku Relanium. Nie dotyczy to leczenia ostrych objawów odstawiennych.

• Jeśli pacjent był w przeszłości uzależniony od alkoholu lub leków, należy zachować ostrożność stosując lek Relanium.

•    Jeśli lek Relanium jest stosowany przez kilka tygodni, może wystąpić tzw. tolerancja na lek (zmniejszenie skuteczności leku).

•    Długotrwałe stosowanie leku Relanium (i w dużych dawkach) może spowodować fizyczne i psychiczne uzależnienie. Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. Jest ono większe u pacjentów, którzy byli uzależnieni od alkoholu lub leków, oraz u pacjentów z zaburzeniami osobowości.

•    Jeśli pacjent jest uzależniony od leku Relanium, nagłe odstawienie leku może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych, takich jak: bóle głowy, bóle mięśniowe, zwiększony niepokój, napięcie, podniecenie, splątanie, drażliwość. W cięższych przypadkach może wystąpić: utrata poczucia rzeczywistości, zaburzenia osobowości, drętwienie i mrowienie kończyn, omamy, drgawki padaczkowe, nadwrażliwość na światło, dźwięk lub dotyk.

• Nagłe odstawienie leku Relanium może spowodować przejściowe nasilenie objawów choroby (która była przyczyną zastosowania leku). Aby temu zapobiec, lek należy odstawiać stopniowo (patrz punkt: Przerwanie stosowania leku Relanium).

• Stosowanie leku Relanium może powodować niepamięć następczą (niemożność uczenia się i zapamiętywania nowych informacji, patrz punkt 4: Możliwe działania niepożądane).

•    U dzieci oraz osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) jest większe ryzyko nieprawidłowych reakcji psychicznych i paradoksalnych (patrz punkt 4: Możliwe działania niepożądane).

• Lek zmniejsza napięcie mięśni. Może to być przyczyną upadków i złamań kości, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku i osłabionych. Lekarz ustali odpowiednią dawkę leku (patrz punkt 3: Jak stosować lek Relanium).

•    Stosowanie leku Relanium u dzieci; lekarz ustali dawkę i długość leczenia (patrz punkt 3: Jak stosować lek Relanium).

•    U dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy należy stosować lek ze szczególną ostrożnością i tylko wtedy, gdy niemożliwe jest stosowanie leków zastępczych. Nie oceniono bezpieczeństwa i skuteczności leku w tej grupie wiekowej.

• Jeśli pacjent ma przewlekłą niewydolność oddechową, należy stosować mniejszą dawkę leku. Lek może spowodować zaburzenia oddychania.

• Jeśli pacjent ma zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenię), nie należy stosować leku Relanium.

• Jeśli pacjent ma depresję lub stany lękowe związane z depresją, lek Relanium nie powinien być stosowany jako jedyny lek, ponieważ może zwiększać ryzyko samobójstw.

•    Stosowanie leku Relanium u osób będących w żałobie (po utracie bliskich) nie powoduje poprawy samopoczucia.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Szczególnie należy powiedzieć lekarzowi o lekach wymienionych poniżej. Leki te mogą nasilać działanie leku Relanium:

cymetydyna - lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,

•    ketokonazol - lek stosowany w leczeniu grzybicy,

•    fluwoksamina, fluoksetyna - leki stosowane w leczeniu depresji,

•    omeprazol - lek zmniejszający kwaśność soku żołądkowego,

•    cyzapryd - lek stosowany w chorobie refluksowej przełyku,

•    leki przeciwpsychotyczne,

•    leki przeciwlękowe i uspokajające,

•    leki stosowane w leczeniu depresji,

•    leki nasenne,

•    leki stosowane w leczeniu padaczki,

•    opioidowe leki przeciwbólowe (np. morfina),

•    leki stosowane do znieczulenia ogólnego,

•    leki przeciwhistaminowe - stosowane w leczeniu np. alergii.

Stosowanie leku Relanium z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania tego leku nie należy pić żadnych napojów alkoholowych. Alkohol nasila działanie uspokajające leku Relanium.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku Relanium w okresie ciąży. Lek przenika przez łożysko i może powodować uszkodzenie płodu. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje ciążę.

Lek przenika do mleka matki, dlatego nie należy stosować go w okresie karmienia piersią.

Przyjmowanie leku Relanium w okresie ciąży lub karmienia piersią jest dopuszczalne jedynie, wtedy, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Relanium może powodować zaburzenia sprawności psychofizycznej. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn w trakcie jego przyjmowania.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Relanium

Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera barwniki (czerwień koszenilową i żółcień chinolinową), które mogą powodować reakcje uczuleniowe.

3. Jak stosować lek Relanium

Relanium należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Dorośli:

Wskazanie do stosowania

Dawka leku

Stosować

Stany lękowe

2 mg do 10 mg

2 do 4 razy na dobę

Bezsenność związana ze stanami lękowymi

5 mg do 15 mg na dobę

przed zaśnięciem

Leczenie objawów nagłego

w pierwszej dobie: 10 mg

odstawienia alkoholu

następnie dawkę można zmniejszyć do 5 mg

od 3 do 4 razy na dobę

Przygotowanie do operacji (premedykacja)

5 mg do 15 mg

przed zabiegiem

Stany zwiększonego napięcia mięśniowego

2 mg do 15 mg na dobę

w dawkach podzielonych

Jako lek przeciwdrgawkowy

(w leczeniu padaczki)

2 mg do 10 mg

2 do 4 razy na dobę

Dzieci w wieku powyżej 3 lat:

dawkowanie i czas trwania leczenia ustala lekarz.

Osoby w wieku powyżej 65 lat oraz pacjenci osłabieni:

początkowo 2 mg do 2,5 mg stosować 1 do 2 razy na dobę.

Dawki można zwiększać w zależności od reakcji pacjenta i tolerancji. Dawka nie powinna być większa niż połowa dawki stosowanej normalnie.

Sposób podawania:

•    Lek należy stosować doustnie.

• Leku nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie w przypadku bezsenności lub 8-12 tygodni w przypadku stanów lękowych (wliczając w to czas stopniowego odstawiania leku).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Relanium

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza.

Przedawkowanie leku Relanium rzadko zagraża życiu, jeśli lek był przyjmowany jako jedyny. Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania:

senność, zaburzenia równowagi, chwiejny chód, upośledzenie wymowy i oczopląs, osłabienie odruchów, obniżenie ciśnienia krwi, spowolnienie pracy serca, zwolnienie oraz spłycenie oddechu, bezdech oraz śpiączka.

Śpiączka zwykle trwa kilka godzin, ale może trwać dłużej i powtarzać się, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.

Pominięcie zastosowania leku Relanium

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominięta dawkę. Następną dawkę leku przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Relanium

Lek należy odstawiać stopniowo. Nagłe przerwanie stosowania leku Relanium może przejściowo spowodować nasilenie się objawów choroby, która była przyczyną zastosowania leku. Mogą równocześnie wystąpić inne objawy, takie jak: zmiany nastroju, niepokój, zaburzenia snu i bezsenność.

Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Relanium może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występujące działania niepożądane to:

•    zmęczenie,

•    senność,

•    osłabienie siły mięśniowej.

Częstość nieznana:

•    reakcje paradoksalne: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywne zachowanie, złość, wściekłość, urojenia,

•    koszmary senne, omamy, psychozy,

•    zmiana zachowania,

•    zaburzenie toku myślenia, zaburzenia orientacji dotyczące czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby (dezorientacja, splątanie),

•    zobojętnienie (spłycenie emocjonalne),

•    osłabiona reakcja na bodźce,

•    depresja,

•    zmniejszenie lub zwiększenie popędu płciowego (libido),

•    chwiejny chód, trudności z utrzymaniem równowagi - mogą być przyczyną upadku i niebezpiecznych złamań kości, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat),

•    upośledzenie wymowy, niewyraźna mowa,

•    bóle głowy, zawroty głowy,

•    drżenia,

• niemożność uczenia się i zapamiętywania nowych informacji (tzw. niepamięć następcza); aby jej zapobiec, pacjent powinien mieć zapewniony nieprzerwany 7-8 godzinny sen,

•    podwójne widzenie, nieostre widzenie, oczopląs (drgania gałek ocznych),

•    niewydolność serca, zatrzymanie pracy serca, nieregularne bicie serca,

•    obniżenie ciśnienia krwi, spowolnienie pracy serca,

•    zwolnienie i spłycenie oddechu, bezdech,

• nudności, wymioty, zaparcia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. wzdęcia),

•    suchość w jamie ustnej lub nadmierne wydzielanie śliny,

• żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz i fosfatazy zasadowej)

•    reakcje skórne (np. swędzące grudki lub bąble na skórze),

•    nietrzymanie moczu lub niemożność oddania moczu (silne parcie na pęcherz moczowy, ból w podbrzuszu).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Relanium

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku Relanium po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Relanium

Substancją czynną leku jest diazepam.

Jedna tabletka zawiera 2 mg lub 5 mg diazepamu.

Ponadto lek zawiera:

Relanium tabletki 2 mg: laktozę jednowodną, skrobię ziemniaczaną, talk, magnezu stearynian, krzemionkę koloidalną bezwodną, czerwień koszenilową (E124).

Relanium tabletki 5 mg: laktozę jednowodną, skrobię ziemniaczaną, talk, magnezu stearynian, krzemionkę koloidalną bezwodną, żółcień chinolinową (E104).

Jak wygląda lek Relanium tabletki 2 mg i co zawiera opakowanie

Lek Relanium tabletki 2 mg ma postać tabletek barwy różowej, okrągłych, obustronnie wypukłych, o gładkiej powierzchni.

Opakowanie zawiera 20 tabletek.

Jak wygląda lek Relanium tabletki 5 mg i co zawiera opakowanie

Lek Relanium tabletki 5 mg ma postać tabletek barwy żółtej, okrągłych, obustronnie wypukłych, o gładkiej powierzchni.

Opakowanie zawiera 20 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel. (61) 8601-200

fax (61) 8675-717

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki:

Relanium

Charakterystyka Relanium

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

RELANIUM, 5 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 5 mg diazepamu (Diazepamum).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, żółcień chinolinowa (E104). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Tabletki barwy żółtej, okrągłe, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

• krótkotrwałe leczenie stanów lękowych (przez 2 do 4 tygodni), które mogą być także związane z bezsennością;

•    leczenie objawów nagłego odstawienia alkoholu;

•    jako lek uspokajający i środek do premedykacji;

•    leczenie stanów zwiększonego napięcia mięśniowego;

•    pomocniczo jako lek przeciwdrgawkowy w leczeniu niektórych typów padaczki, np. drgawki kloniczne mięśni.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się jak opisano poniżej.

Dorośli:

•    stany lękowe

-    2 do 10 mg 2 do 4 razy na dobę

•    bezsenność związana ze stanami lękowymi

-    5 do 15 mg na dobę na przed zaśnięciem

•    leczenie objawów nagłego odstawienia alkoholu

-    10 mg 3 do 4 razy w pierwszych 24 godz., następnie dawkę można zmniejszyć do 5 mg 3 do 4 razy na dobę

•    jako środek do premedykacji

-    5 do 15 mg przed zabiegiem

•    stany zwiększonego napięcia mięśniowego

-    2 do 15 mg na dobę w dawkach podzielonych

•    jako lek przeciwdrgawkowy

-    2 do 10 mg 2 do 4 razy na dobę

Dzieci powyżej 3 lat:

•    w stanach lękowych, stanach zwiększonego napięcia mięśniowego lub jako lek przeciwdrgawkowy

- 1 do 2,5 mg 3 do 4 razy na dobę lub 0,12 do 0,8 mg/kg masy ciała lub 3,5 do 24 mg/m2 powierzchni ciała na dobę w 3 - 4 dawkach podzielonych, następnie dawkę można stopniowo zwiększyć w zależności od skuteczności i nasilenia działań niepożądanych

Osoby powyżej 65 lat oraz pacjenci osłabieni:

- początkowo 2 do 2,5 mg 1 do 2 razy na dobę, następnie dawki można zwiększyć w zależności od reakcji pacjenta i tolerancji

Dawka produktu leczniczego nie powinna przekraczać połowy dawki normalnie stosowanej.

Leczenie diazepamem powinno trwać możliwie jak najkrócej i nie powinno być dłuższe niż 4 tygodnie w przypadku bezsenności lub 8-12 tygodni w przypadku stanów lękowych, wliczając w to czas stopniowego odstawiania produktu leczniczego. Nie należy wydłużać tych okresów bez ponownej oceny stanu pacjenta.

4.3    Przeciwwskazania

•    myasthenia gravis

   nadwrażliwość na benzodiazepiny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

•    ostra niewydolność oddechowa

•    zespół bezdechu sennego

•    ciężka niewydolność wątroby

•    stany z fobią lub natręctwami,

•    przewlekła psychoza

4.4    Specjale ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jednoczesne używanie alkoholu/leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy

Należy unikać jednoczesnego stosowania diazepamu z alkoholem i(lub) lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy. Takie połączenie może zwiększyć efekt kliniczny diazepamu: sedację, depresję oddechową i(lub) sercowo- naczyniową (patrz Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji oraz Działanie niepożądane).

Uzależnienie od alkoholu lub leków w wywiadzie

Diazepam należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie.

Należy unikać podawania diazepamu pacjentom uzależnionym od leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy oraz alkoholu.

Wyjątek od powyższej sytuacji stanowi leczenie ostrych objawów odstawiennych.

Tolerancja

Po wielokrotnym stosowaniu przez kilka tygodni może dojść do pewnej utraty skuteczności uspokajającego działania benzodiazepin.

Uzależnienie

Stosowanie benzodiazepin może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego.

Ryzyko uzależnienia wzrasta z dawką i z czasem trwania leczenia, jest większe u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu i leków w wywiadzie lub u pacjentów z zaburzeniami osobowości. Bardzo ważne jest regularne monitorowanie takich pacjentów, unikanie rutynowego powtórnego przepisywania leków, oraz stopniowe zmniejszanie dawki.

Objawy odstawienie

W przypadku rozwinięcia się uzależnienia, nagłe odstawienie produktu leczniczego powoduje pojawienie się objawów odstawiennych, takich jak: bóle głowy, bóle mięśniowe, zwiększony niepokój, napięcie, podniecenie, splątanie, drażliwość. W cięższych przypadkach mogą pojawić się następujące objawy: utrata poczucia rzeczywistości, zaburzenia osobowości, nadwrażliwość na dźwięk, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, omamy, drgawki padaczkowe.

Zjawisko „z odbicia” i niepokój

Podczas odstawiania leczenia przejściowo może pojawić się zjawisko „z odbicia”- nasilenie objawów, które były przyczyną zastosowania benzodiazepin; mogą temu towarzyszyć inne objawy takie, jak: zmiany nastroju, niepokój, zaburzenia snu i bezsenność. Zjawisko to jest związane z nagłym odstawieniem produktu leczniczego dlatego zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki produktu.

Dobrze jest poinformować pacjenta na początku leczenia, że leczenie trwa krótko i wyjaśnić konieczność stopniowego zmniejszania dawki. Ważne jest, aby pacjent był świadomy możliwości pojawienia się efektu „z odbicia”, aby zmniejszyć niepokój związany z pojawieniem się takich objawów podczas odstawiania leczenia.

W przypadku benzodiazepin o krótkim czasie działania, efekt odstawienny może się pojawić w przerwie między dawkami zwłaszcza wtedy, gdy dawka jest wysoka. W przypadku benzodiazepin o długim czasie działania należy ostrzec pacjenta przed zmianą na leki krótkodziałające ze względu na możliwość wystąpienia objawów odstawiennych (patrz Działania niepożądane).

Czas trwania leczenia

Leczenie powinno trwać możliwie jak najkrócej i nie powinno być dłuższe niż 4 tygodnie w przypadku bezsenności lub 8-12 tygodni w przypadku stanów lękowych, wliczając w to czas stopniowego odstawiania. Nie należy wydłużać tych okresów bez ponownej oceny stanu pacjenta.

Niepamięć

Benzodiazepiny mogą powodować niepamięć następczą, która może pojawić się po zastosowaniu dawek terapeutycznych, a ryzyko jej pojawienia się jest większe przy wyższych dawkach. Objawom niepamięci może towarzyszyć zachowanie nieadekwatne do sytuacji. Niepamięć następcza występuje najczęściej po kilku godzinach od przyjęcia produktu leczniczego i dlatego, aby zmniejszyć ryzyko związane z jej wystąpieniem, pacjent powinien mieć zapewniony 7-8 godzinny nieprzerywany sen (patrz Działania niepożądane).

Reakcje psychiczne i paradoksalne

Podczas stosowania benzodiazepin obserwowano reakcje , takie jak: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, złość, wściekłość, koszmary senne, halucynacje, psychozy, zaburzenia zachowania i inne niepożądane skutki dotyczące zachowania. Jeśli pojawi się którykolwiek z powyższych objawów, należy przerwać leczenie. Prawdopodobieństwo pojawienia się takich objawów jest większe u dzieci i osób w podeszłym wieku (patrz Działania niepożądane).

Benzodiazepin nie należy stosować u dzieci bez starannej oceny konieczności zastosowania; czas trwania leczenia należy ograniczyć do minimum. Ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy, w tej grupie diazepam należy stosować ze szczególną ostrożnością i tylko wtedy, gdy niemożliwe jest zastosowanie alternatywnych metod leczenia.

Pacjenci w podeszłym wieku i osłabieni powinni otrzymywać zmniejszoną dawkę (patrz Dawkowanie i sposób podawania). W związku działaniem miorelaksacyjnym diazepamu istnieje ryzyko upadków oraz złamania stawu biodrowego u osób w podeszłym wieku.

Obniżenie dawki jest również wskazane u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową ze względu na możliwość wystąpienia depresji oddechowej.

Stosowanie benzodiazepin nie jest wskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby w związku z ryzykiem wystąpienia encefalopatii.

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek należy podjąć typowe środki ostrożności. Okres półtrwania diazepamu u tych osób nie ulega zmianie, zatem dostosowanie dawki nie jest wymagane u takich pacjentów.

Benzodiazepiny nie są wskazane w leczeniu zaburzeń psychotycznych. Nie powinny być stosowane w monoterapii depresji lub stanów lękowych związanych z depresją (może to zwiększać ryzyko samobójstwa u tych pacjentów).

W przypadku utraty bliskich lub żałoby benzodiazepiny mogą hamować dostosowanie psychologiczne.

Produkt leczniczy Relanium zawiera laktozę. Z tego względu nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Z uwagi na zawartość żółcieni chinolinowej produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakokinetyczne

Metabolizm utleniania diazepamu zachodzi przy udziale izoenzymów CYP3A oraz CYP2C19, dlatego leki wpływające na aktywność tych cytochromów mogą modyfikować działanie diazepamu. Cymetydyna, ketokonazol, fluwoksamina, fluoksetyna, omeprazol, które są inhibitorami CYP3A i CYP2C19 mogą prowadzić do zwiększonego i przedłużonego działania uspokajającego. Badania wykazały, że diazepam wpływa na metaboliczną eliminację fenytoiny.

Cyzapryd może prowadzić do czasowego wzrostu działania uspokajającego doustnych benzodiazepin ze względu na zwiększenie ich wchłaniania.

Interakcje farmakodynamiczne

Nasilenie działania uspokajającego, wpływu na układ oddechowy oraz parametry hemodynamiczne obserwuje się przy jednoczesnym stosowaniu benzodiazepin z lekami działającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, takimi jak: leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwlękowe/uspokajające, przeciwdepresyjne, nasenne, przeciwpadaczkowe, narkotyczne leki przeciwbólowe, znieczulające,

przeciwhistaminowe, a także z alkoholem. Pacjenci przyjmujący diazepam nie powinni pić alkoholu (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

4.6    Ciąża i laktacja

Stosowanie podczas ciąży

Stosowanie w ciąży, zwłaszcza w I i III trymestrze, należy ograniczyć do sytuacji wynikających z istotnej potrzeby.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ benzodiazepin na płód. W niektórych badaniach odnotowano późne zaburzenia w zachowaniu noworodków narażonych na diazepam in utero.

Jeśli produkt leczniczy Relanium został przepisany kobiecie w okresie rozrodczym, należy ją poinformować o konieczności wizyty u lekarza w celu zaprzestania leczenia produktem jeśli ma zamiar zajść w ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży.

Jeśli z powodu istotnej potrzeby, kobieta zażywa Relanium w późnym okresie ciąży lub w trakcie porodu, u noworodka można spodziewać się objawów działania farmakologicznego diazepamu (obniżenie temperatury ciała, ciśnienia, niemiarowa czynność serca, brak odruchu ssania, umiarkowana depresja oddechowa). Należy pamiętać, że u noworodków zespół enzymów odpowiadających za metabolizm produktu leczniczego nie jest jeszcze w pełni rozwinięty (zwłaszcza u wcześniaków).

U dzieci matek, które przyjmowały długotrwale diazepam w późnym okresie ciąży, rozwija się uzależnienie fizyczne oraz istnieje ryzyko pojawienia się objawów zespołu odstawiennego po urodzeniu.

Stosowanie w okresie laktacji

Produkt leczniczy ulega dystrybucji do mleka, dlatego nie zaleca się stosowania produktu podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Należy poinformować pacjenta, że tak jak w przypadku innych leków uspokajających, diazepam może zmieniać zdolność do wykonywania zadań wymagających zręczności.

Diazepam może powodować zaburzenie sprawności psychofizycznej (nadmierne uspokojenie, zaburzenia pamięci, koncentracji i koordynacji ruchów). Prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń aktywności zwiększa się, jeśli pacjent nie ma zapewnionego wystarczająco długiego snu.

Ponadto należy poinformować pacjenta, że alkohol może nasilać wszelkie zaburzenia i w związku z tym należy unikać alkoholu podczas leczenia.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często (>1/10); często (>100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100); rzadko

(> 1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na

podstawie dostępnych danych).

Najczęściej występujące działania niepożądane to: zmęczenie, senność i osłabienie siły mięśniowej, zwykle zależne od dawki.

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana: reakcje paradoksalne - niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, złość, koszmary senne, halucynacje, psychozy, zachowania nieadekwatne do sytuacji, splątanie, spłycenie emocjonalne, zmniejszenie czujności, depresja, zmniejszenie lub zwiększenie libido.

Długotrwałe stosowanie (nawet dawek leczniczych) może prowadzić do uzależnienia psychicznego; nagłe odstawienie produktu leczniczego może powodować wystąpienie efektu odstawiennego lub zjawiska „z odbicia” (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania);

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana: niezborność ruchów, upośledzenie wymowy, niewyraźna mowa, bóle głowy, drżenia, zawroty głowy. Niepamięć następcza może występować po dawkach terapeutycznych, a ryzyko jej pojawienia się jest większe przy wyższych dawkach. Objawom niepamięci mogą towarzyszyć zaburzenia zachowania (patrz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania);

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: podwójne widzenie, oczopląs, nieostre widzenie;

Zaburzenia ucha i błędnika Częstość nieznana: zawroty głowy;

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: niewydolność serca, w tym zatrzymanie akcji serca, nieregularny rytm serca; Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana: niedociśnienie, depresja krążeniowa;

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Częstość nieznana: depresja oddechowa w tym niewydolność oddechowa;

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: nudności, suchość błon śluzowych jamy ustnej, nadmierne wydzielanie śliny, zaparcia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe;

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: żółtaczka, wzrost aktywności transaminaz i fosfatazy zasadowej we krwi;

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Częstość nieznana: reakcje skórne;

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu;

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Częstość nieznana: zwiększone ryzyko upadków i złamań kości (zwłaszcza u osób w podeszłym wieku).

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Po przedawkowaniu benzodiazepin zwykle mogą wystąpić: senność, niezborność ruchów, upośledzenie wymowy i oczopląs.

Przedawkowanie diazepamu rzadko zagraża życiu jeśli produkt leczniczy był przyjmowany jako jedyny, ale może prowadzić do osłabionego refleksu, bezdechu, obniżenia ciśnienia, depresji krążeniowej i oddechowej oraz śpiączki. Jeśli wystąpi śpiączka, zwykle trwa kilka godzin, zdarza się jednak, że trwa dłużej i powtarza się, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.

Działanie depresyjne na układ oddechowy jest bardziej nasilone u pacjentów z chorobami układu oddechowego.

Postępowanie

Należy monitorować parametry życiowe pacjenta i wprowadzać środki wspomagające, których wymaga stan kliniczny pacjenta. W razie konieczności, w przypadku pojawienia się objawów niewydolności oddechowo-krążeniowej zastosować leczenie objawowe.

Dalszemu wchłanianiu się produktu leczniczego można zapobiec przez podanie w ciągu 1-2 godzin węgla aktywowanego. Śpiącym pacjentom, którym podano węgiel, należy zapewnić drożność dróg oddechowych. W przypadku ciężkiej depresji OUN należy rozważyć podanie antagonisty benzodiazepin, flumazenilu, ale tylko w ściśle monitorowanych warunkach. Flumazenil ma krótki okres półtrwania (około 1 godziny) i dlatego pacjenci, którym podano flumazenil wymagają monitorowania po zakończeniu jego działania. Flumazenil należy stosować z wyjątkową ostrożnością w przypadku jednoczesnego podawania leków obniżających próg drgawkowy (np. trójcyklicznych antydepresantów). W celu zapoznania się z dalszymi zaleceniami dotyczącymi prawidłowego stosowania flumazenilu, należy zapoznać się z materiałami informacyjnymi o leku. Jeśli pojawią się drgawki nie należy podawać barbituranów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki psycholeptyczne, pochodne benzodiazepiny; kod ATC: N05BA01

•    Diazepam działa przeciwlękowo, uspokajająco, nasennie, przeciwdrgawkowo i powoduje relaksację mięśni szkieletowych prawdopodobnie poprzez hamowanie neuroprzekaźnika - kwasu y-aminomasłowego (GABA). Może powodować nieznaczne uspokojenie aż do wywołania snu, a nawet śpiączki, gdyż w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) działa na układy: limbiczny, podwzgórze i wzgórze, a struktury te regulują czynności emocjonalne.

•    Przypuszcza się, że mechanizm ośrodkowego działania diazepamu polega na allosferycznej interakcji receptorów błonowych z receptorami GABA, co powoduje otwarcie kanałów chlorkowych i zwiększone przechodzenie jonów chlorkowych do wnętrza neuronu. Efektem tego działania jest hiperpolaryzacja błon i zahamowanie czynności neuronów czyli uwalniania neuroprzekaźnika.

•    Przeciwlękowe działanie diazepamu i być może paradoksalne działania stymulujące OUN prawdopodobnie są wynikiem odhamowania odpowiedzi tłumiącej. Po kilku dniach przyjmowania diazepamu można zaobserwować nieznaczne obniżenie fazy REM snu, które jest odwracalne po przerwaniu podawania. Również fazy III i IV snu są znacząco obniżone w czasie stosowania produktu leczniczego Relanium w zwykłych dawkach.

•    Relaksacyjne działanie diazepamu na mięśnie szkieletowe polega na hamowaniu dośrodkowych dróg polisynaptycznych. Diazepam może hamować odbicia mono- i polisynaptyczne, działając jak inhibitor przewodzenia nerwowego lub blokując synaptyczne przewodzenie sygnału. Drugim prawdopodobnym mechanizmem działania jest hamowanie czynności nerwów motorycznych i czynności mięśniowych.

•    Diazepam zapobiega napadom drgawek przez zwiększanie hamowania presynaptycznego i zmniejsza rozprzestrzenianie aktywności drgawkowej, ale nie działa na wyładowania normalne. W zwykle stosowanych dawkach wywiera nieznaczny wpływ na autonomiczny układ nerwowy, oddechowy i sercowo-naczyniowy.

5.2.Właściwości farmakokinetyczne

Absorpcja

Diazepam jest szybko i prawie całkowicie absorbowany z przewodu pokarmowego i osiąga stężenie maksymalne po 30 - 90 minutach od przyjęcia dawki doustnej. Stężenia we krwi diazepamu i jego metabolitów, wykazujących aktywność farmakologiczną, są wprost proporcjonalne do dawki i wykazują znaczne różnice osobnicze. Już po pierwszej dawce diazepamu obserwuje się wystąpienie efektów: przeciwlękowego, relaksacyjnego, a także przeciwpadaczkowego. Po dłuższym leczeniu i osiągnięciu stanu stacjonarnego efekty te ulegają wzmocnieniu. Stężenia terapeutyczne diazepamu w osoczu są trudne do określenia, przyjmuje się, że stężenia > 300 ng/ml, łącznie ze stężeniami metabolitów są skuteczne.

Dystrybucja

Diazepam jest w znacznym stopniu (98-99 %) wiązany z białkami osocza. Rozmieszczany jest szeroko w tkankach ustrojowych. Objętość dystrybucji wynosi około 1,1 l/kg. Dystrybucja jest szybka o czym świadczy gwałtowne zmniejszanie się stężeń we krwi po dożylnym podaniu produktu leczniczego. Diazepam i jego metabolity przenikają przez barierę krew - płyn mózgowo-rdzeniowy i przez łożysko osiągają we krwi płodu stężenia podobne lub nawet wyższe niż we krwi matki. Diazepam szybko przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego i do mózgu, a następnie jego działanie zmniejsza się z powodu redystrybucji do tłuszczu i do innych tkanek. Lek i jego metabolity również przenikają do mleka.

Eliminacja

Eliminacja diazepamu jest dwufazowa. Początkowo występuje szybka faza dystrybucji, a następnie druga, przedłużona faza eliminacji o t0,5 wahającym się od 20 do 50 h. Diazepam jest metabolizowany w wątrobie i powstają trzy aktywne metabolity: oksazepam, temazepam i demetylodiazepam. Tworzenie metabolitów powoduje przedłużenie działania diazepamu do 2 - 5 dni, gdyż mają one dłuższe t0,5 i ich ilość w ustroju zwiększa w czasie krótkotrwałego przyjmowania produktu leczniczego. W przypadku tworzenia metabolitów o dłuższym t 05, ich stężenie w osoczu będzie większe niż stężenie leku macierzystego.

Diazepam w nieznacznym stopniu jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej w połączeniu z kwasem glukuronowym, ale głównie w postaci metabolitów. Oksazepam i hydroksylowe metabolity są sprzęgane z kwasem glukuronowym, siarkowym i są wydalane przez nerki.

Biologiczne okresy półtrwania (t05) diazepamu i jego metabolitów u zdrowych ochotników wahają się: diazepam 20 - 50 h, a metabolity: demetylodiazepam 30 - 200 h, 3-hydroksydiazepam 5 - 20 h, oksazepam 6 - 20 h. Natomiast u pacjentów różnice te są jeszcze większe.

Zdolność organizmu do metabolizowania zależy od wielu czynników takich, jak: wiek, płeć, stan odżywienia, wydolność metaboliczna wątroby, czynność nerek, stan hormonów, palenie tytoniu, choroby, równoczesna terapia innymi lekami. Oprócz tego występują różnice indywidualne spowodowane przez różnice genetyczne.

U pacjentów podeszłym wieku i u chorych ze schorzeniami wątroby i niewydolnością nerek stwierdza się przedłużenie t0,5 diazepamu. Również u wcześniaków i noworodków t0,5 diazepamu jest dłuższe niż u dorosłych i starszych dzieci.

Stan stacjonarny jest osiągany przeciętnie po 5 okresach półtrwania.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie stwierdzono właściwości mutagennych diazepamu w szczepie Salmonella typhi inkubowanym dootrzewnowo u myszy ( 758 mg/kg masy ciała).

W 24-miesięcznych badaniach stwierdzono u szczurów gruczolaki tarczycy i jąder (w dawce 30 razy większej niż maksymalna dawka stosowana u ludzi).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Skrobia ziemniaczana Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Żółcień chinolinowa (E104)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Al/PVC w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera jeden blister po 20 tabletek.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60 - 322 Poznań

tel. (61) 8601 - 200

fax (61) 8675-717

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1496

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.07.1969 r./31.12.1979/14.05.1990 r./7.07.2004 r./14.06.2005 r./15.04.2008 r./10.06.2010 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3.1/21.09.2010/core04.10 9

Relanium